Årsberättelse 2013

advertisement
Women, power, change
A N N U A L R E P O R T 2 0 13
Kvinnor, kraft, förändring
Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 13
Almost half of Burkina Faso’s population live in
abject poverty, women in particular. Diakonia
works to strengthen the capacity of civil society to
promote equal rights and opportunities for women
and men in society. The women here left home
at 4 am to be in time for their first democratic
citizen’s forum. Before they left home, they had
prepared food for their families to last throughout
the day.
Nästan hälften av befolkningen, i synnerhet
kvinnor, i Burkina Faso lever i extrem fattigdom.
Diakonia arbetar med lokala organisationer för att
kvinnor och män ska ha samma rättigheter och
möjligheter. Kvinnorna på bilden lämnade sina hem
redan klockan fyra på morgonen för att hinna i tid
till deras första demokratiska medborgarforum.
Innan de cyklade iväg hade de förberett all mat för
dagen till sina familjer. Photo | Foto: Diakonia.
Bo Forsberg
Secretary General | Generalsekreterare
Women carry this world
Kvinnor bär världen
It is women who literally carry this world in their
hands – with their mental strength and their power.
And it is women who are the key to change. Despite
this, it is generally men who make the decisions. I
often think about this when I stand in front of the
mirror getting ready for work. I see the shirt I’m
wearing, and realize that it probably comes from
Bangladesh, was sewn by a woman working under
appalling conditions, twelve hours a day, for a wage
that corresponds to perhaps less than one dollar.
And my shoes might have been made in Ethiopia,
where a person has plunged their bare hands into an
acid bath to tan the leather. Everything I am wearing
comes from somewhere, is made by someone – often
a woman – who has a name, and probably a family
to support. We are intimately connected together –
these women and I, these women and you.
Diakonia’s work is about giving them the power to
change their living conditions. A lone seamstress in a
factory in Bangladesh has no influence, has no say in
anything, but if she joins together with others, then
change becomes possible. Our work is about making people aware of their rights and helping them
to organize themselves so that they themselves can
change their situations.
If we look back over the year that has passed, we
can conclude that things have changed for the better.
In Cambodia, large multinational clothing chains
4
Det är kvinnor som bokstavligen bär den här världen
i sina händer – med sin mentala styrka och sin kraft.
Och det är kvinnor som är nyckeln till förändring.
Ändå är det i många fall männen som bestämmer.
Jag tänker ofta på det när jag står framför spegeln
på väg till jobbet. Jag ser skjortan jag har på mig och
inser att den förmodligen kommer från Bangladesh,
är sydd av en kvinna som jobbar under urusla förhållanden, tolv timmar om dagen för en lön som
motsvarar kanske mindre än en dollar. Medan mina
skor kanske är tillverkade i Etiopien där någon har
stuckit ner sina nakna händer i ett syrabad för att
garva skinnet. Varenda sak jag har på mig, kommer
någonstans ifrån, är tillverkade av en person – ofta
en kvinna – som har ett namn, som har barn och
förmodligen en familj att försörja. Vi hänger samman – dessa kvinnor och jag, dessa kvinnor och du.
Diakonias arbete handlar om att ge dem makt att
förändra sina levnadsvillkor. En ensam sömmerska
i en fabrik i Bangladesh har inget inflytande, inget
att säga till om, men om hon går samman med
andra så är förändring möjlig. Vårt arbete är att göra
människor medvetna om sina rättigheter och hjälpa
dem att organisera sig så att de själva kan förändra
sin situation.
Om vi tittar tillbaka på året som gick så kan vi
också konstatera att saker verkligen har förändrats
till det bättre. I Kambodja har stora internationella
annual report 2013
have opened up a dialogue with the Cambodian
government to raise the pay of seamstresses. An initiative that has come from the companies themselves
because Diakonia and women in Cambodia have
pushed the issue. In Mozambique, our partners have
been the driving force behind the work on new legislation that protects divorced women in particular,
and the economic rights of widows so that they now
have the right to inherit their husbands. In the West
Bank, we have seen how young disabled women,
who previously have not had any rights at all, are
now in a position to be elected and are preparing
to be candidates in the local elections. And in Nicaragua, the number of women participating in local
politics is on the rise. There are courageous women
who are standing up for human rights everywhere
within Diakonia’s partner organisations. Women
who, once they start making demands and pursuing
various issues, often have their lives threatened. It
is these women to whom we must give our support
– not only financially but also morally. Because the
knowledge that there are people backing them up
gives them the confidence and the possibility to continue their struggle for change. Because these women
are taking their rightful place in decision-making
processes, they become part of creating better conditions for all women. For Diakonia, it is crucial to
provide support to those who are fighting for justice.
So thank you to all of our partner organizations and
rights holders, who allow us to play a role. Heartfelt
thanks also to all our donors and financiers who
are making a truly sustainable investment with their
funds, which will pay dividends for many years to
come.
Editor: Viktoria Myrén/Diakonia
Translation: Katherine Stuart/The Right Word
Graphic design: Malvin Karlsson/Unna design
Photography: Front cover: Claes Herrlander. “Yes to love.
No to abuse.” Violence against women is widespread in
Peru. The demonstration last year in Lima on International
Day for the Elimination of Violence Against Women was
organized by Diakonia’s partner organization Flora Tristán.
Backcover: Aida Burnett Cargill. She’s only 24 years old and
has been in prison, but Siam is already a mother and selfemployed. Her life took a turn for the better when she met
a social worker from Diakonia’s partner organization Dar al
Amal in Lebanon. She realised her own potential and today
she often returns to the organization to talk about her
experiences and help other former p
­ risoners.
Printing: Botkyrka Offset AB, 2014
Address: Diakonia, Box 140 38, SE-167 14 Bromma,
Sweden
Visiting address: Gustavslundsvägen 18, 167 14 Bromma
Phone: +46 8 453 69 00 Fax: +46 8 453 69 29
E-mail: [email protected]
Website: www.diakonia.se
Plusgiro: 90 33 04-4
årsberättelse 2013
klädkedjor öppnat upp för en dialog med regeringen
för att höja sömmerskornas löner. Ett initiativ som
kommer från företagen själva för att Diakonia och
kvinnor i Kambodja har drivit på i den här frågan. I
Moçambique har våra samarbetsorganisationer varit
pådrivande i arbetet med den nya lagstiftningen som
skyddar framför allt frånskilda kvinnor och änkors
ekonomiska rättigheter, så att änkor i dag har rätt
att ärva sina män och inte lämnas utblottade. På
Västbanken har vi sett hur unga funktionshindrade
­kvinnor, som tidigare inte har haft några som helst
rättigheter, nu står på valbar plats och förbereder sig
för att ställa upp i de lokala valen. Och i ­Nicaragua
ökar antalet kvinnor som deltar i den lokala
­politiken. Överallt bland Diakonias samarbetsorganisationer finns dessa modiga kvinnor som står upp
för ­mänskliga rättigheter. Kvinnor som när de börjar
ställa krav och driva olika frågor, många gånger hotas
till livet. Ändå fortsätter de. Det är dessa kvinnor
vi måste ge vårt stöd, inte bara ekonomiskt utan
också moraliskt. För vetskapen om att det finns
människor som står bakom dem, ger dem trygghet
och ­möjlighet att fortsätta kampen för förändring.
Genom att dessa kvinnor tar plats i beslutsprocesser i olika delar av världen är de med och skapar
bättre villkor för alla kvinnor. För Diakonia är det
avgörande att få finnas med och ge stöd till dem
som kämpar för ­rättvisa. Så tack till alla våra samarbetsorganisationer och rättighetsbärare som låter
oss få spela en viktig roll. Tack också till alla givare
och finansiärer som med sina pengar gör en riktigt
hållbar investering som kommer att ge utdelning i
många år framöver.
Redaktör: Viktoria Myrén/Diakonia
Översättning: Katherine Stuart/The Right Word
Grafisk form: Malvin Karlsson/Unna design
Foto: Framsida Claes Herrlander. ”Ja till kärlek. Nej
till misshandel.” Våld mot kvinnor är utbrett i Peru.
Demonstrationen i huvudstaden Lima på internationella
dagen mot våld mot kvinnor förra året, arrangerades av
Diakonias samarbetsorganisation, kvinnocentret Flora
Tristán. Baksida: Aida Burnett Cargill. Hon är 24 år gammal
och har suttit i fängelse – ändå är hon småbarnsmamma
och egenföretagare. Siams liv blev betydligt ljusare när
hon mötte en socialarbetare från Diakonias samarbetsorganisation Dar al Amal i Libanon. Då insåg hon sin egen
potential och i dag återvänder hon ofta till organisationen
för att prata om sina egna erfarenheter och hjälpa andra
före detta fångar.
Tryck: Botkyrka Offset AB, 2014
Adress: Diakonia, Box 140 38, SE-167 14 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 167 14 Bromma
Tel: 08-453 69 00 Fax: 08-453 69 29
E-post: [email protected]
Webbplats: www.diakonia.se
Plusgiro: 90 33 04-4
5
Diakonia’s funds and donations
Diakonias anslag och gåvor
Donations are decisive for Diakonia’s work, as
are the subsidies from financiers. In a few graphs
we show how Diakonia’s funds are spent and
the sources of donations. More ­information on
­Diakonia’s finances are found in our annual accounts
and management report, see page 12 and forward.
How Diakonia’s funds are spent
Så fördelar sig kostnaderna
Administration
Administration
5%
Gåvor, liksom anslag och bidrag från finansiärer, är
avgörande för Diakonias verksamhet. Med några
diagram visar vi hur Diakonia fördelar sina kostnader
och vilka slags gåvor vi har fått. Mer information om
Diakonias ekonomi finns i vår årsredovisning och
förvaltningsberättelse, se sidan 12 och framåt.
Operational funds are used for
Verksamhetskostnader – användningsområde
Fundraising costs
Insamlingskostnader
2%
Information and education
Information och utbildning
2%
Other aid
Övrigt bistånd
1%
Humanitarian
aid/
Emergency
relief
Humanitärt
arbete/
katastrofhjälp
11 %
Operations
Verksamhet
93 %
6
Activities on Human rights, Democratisation,
Gender equality, Social and Economic Justice and
Peace and reconciliation.
Arbetet med demokratisering, mänskliga rättigheter,
jämställdhet, ekonomisk och social rättvisa samt
fred och försoning.
86 %
annual report 2013
Operational funds divided per region
Verksamhetskostnader per region
External subsidies, total 436 225 TSEK
Externa bidrag, totalt 436 225 TSEK
200 000
TSEK
150 000
100 000
Sweden and globally
Sverige och globalt
10 %
Latin America
Latinamerika
19 %
50 000
Middle East
Mellanöstern
9%
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
EK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK
18 15
42
24 19 4 4 4 3 3 6 2 2 15 28
11 2
27 03 8
0
26 90 10 41 46
14 47 60
4
2
0
TS
Swedish Embassies | Svenska Ambassader
Sida CivSam | Sida CivSam
Foreign Embassies | Utländska ambassader
EU | EU
The Norwegian Association of the Disabled
Norges Handikappförbund
Asia
Asien
21 %
Sida RegLA
Sida Info
Other | Övrigt
Africa
Afrika
41 %
Sida other | Sida övrigt
Nordic Climate Facility
Fundraising, total 36 073 TSEK
Insamling, totalt 36 073 TSEK
TSEK
12 000
Change Sponsors | Förändringsfaddrar
Swedish Postcode Lottery | Svenska PostkodLotteriet
Private donors | Privatpersoner
10 000
Children of the World Campaign | Världens Barn
Last will | Testamente
8 000
By investments in funds | Via sparande i fonder
Congregations | Församlingar
By investments in funds | Via sparande i fonder
6 000
Organisations, groups and companies
Organisationer, föreningar, företag
Other | Övrigt
4 000
2 000
0
TS
TS
EK
10
EK
42
3
årsberättelse 2013
TS
TS
9
EK
99
8
7
EK
84
6
EK
24
5
EK
14
69
TS
TS
TS
TS
3
EK
13
80
EK
82
0
TS
EK
53
5
TS
EK
29
9
58
7
11
20
12
6
15
8
18
10
11
16
13
19
30
Diakonia 2013
Head Office
Huvudkontor
5
29
26
3
24
9
22
Regional Offices
Regionkontor
14
7
4
27
28
17
31
2
23
1
Country Offices
Landkontor
21
25
32
Partners
Samarbetsorganisationer
Diakonia cooperates with more than 350 organizations, faith communities and popular
movement groups in more than 30 countries. Our partner organizations all work long
term for democratisation, human rights, gender equality, economic and social justice,
and peace and reconciliation. Below is a list of the countries and partner organizations
that Diakonia has been working with in 2013.
Diakonia samarbetar med drygt 350 organisationer, samfund och folkrörelser i mer än 30
länder. Våra samarbetsorganisationer arbetar långsiktigt med demokratisering, mänskliga
rättigheter, jämställdhet, ekonomisk och social rättvisa, samt konflikt och rättvisa. Här
listas Diakonias länder och samarbetsorganisationer under 2013.
Bangladesh (1) Number of partners: 11
Association of Development for Economic and Social
Help (ADESH), Bangladesh Legal Aid and Services Trust
(BLAST), Bangladesh Resource Centre for Indigenous
Knowledge (BARCIK), Bolipara Nari Kalyan Somity (BNKS)
Manab Kallyan Parished (MKP), Organisation for Women’s
Development in Bangladesh (OWDEB), PARTNER, Safety
and Rights Society (SRS), Social Association for Rural
Advancement (SARA), Udayankur Seba Sangstha (USS),
Unite Theatre for Social Action (UTSA).
Bolivia (2) Number of partners: 16
Agua Sustentable, Asociación Colectivo Rebeldia,
Capitulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia
y Desarrollo, Central de Pueblos Étnicos Mojeños del
Beni (CPEMB), Centro de Documentación e Informacion
de Bolivia (CEDIB), Centro de Educación y Comunicación
para Comunidades y Pueblos Indígenas (CECOPI), Centro
de Estudios Aplicados a los DESC (CEADESC), Centro
8
de Estudios Jurídicos (CEJIS), Centro de Estudios para
el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA),
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza,
Coordinadora de la Mujer, Fundación Solon, Movimiento
Cultural Saya Afroboliviano (MOCUSABOL), Organización
Indigena Chiquitano (OICH), Unitas-Programa Niña
Burkina Faso (3) Number of partners: 30
Association pour la Promotion des Œuvres Sociales
(APROS), Association Semfilms, Association Tin Tua (ATT)
Association Ton, Association Tout pour Tous – Yennenga,
Cadre de Concertation des Organisations et Associations
en Education de Base (CCEB), Centre de Recherche et
d’Intervention en Genre et Développement (CRIGED),
Centre de Suivi et d’Analyse Citoyens des Politiques
Publiques ( CDCAP), Centre National de Presse Norbert
Zongo (CNP-NZ), Centre pour l’Ethique Judiciaire/
Union des Jeunes Avocats du Burkina (CEJ/UJAB),
annual report 2013
Commission Épiscopale »Justice et Paix« (CJP-Burkina),
Délégation Eau Vive pour le Togo et le Burkina, Direction
Régionale Action Sociale et de la Solidarité Nationale-Est
(DRASSN-Est), Ecole Notre Dame de l’Espérance (ENDE)/
Association des Sœurs de l’Immaculée Conception,
Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso
(FENABF), Fédération Nian Zwé (FNZ), Forum of African
Women Educationalist (FAWE), Groupe d’Etudes et de
Recherches sur la Démocratie et le Développement
Economique et Social (GERDDES), Initiative Privée et
Communication contre le VIH/SIDA au Burkina Faso (IPC/
BF), Mouvement Burkinabè pour le Développement et
le Civisme (MBDC), Mouvement Burkinabè des Droits
de l’Homme et des Peuples (MBDHP), Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB), Réseau Afrique Jeunesse
(RAJ), Réseau d’Action pour la Prévention et la Protection
des Enfants en Difficultés (RAPPED), Réseau National de
Lutte Anti-Corruption (REN-LAC), Union des Groupements
de Gestion Forestiére Sapouy/Bihea (UGGFS/B), Union
Régionale des Producteurs de Coton de l’Est (URPCE)
Cambodia (4) Number of partners: 16
Banteay Srey, Building Community Voices, Cambodian
Center for Independent Media (CCIM), Cambodian Food
Service Workers Federation (CFSWF), Cambodian Human
Rights and Development Association (ADHOC), Cambodia
Legal Education Center (CLEC), Cambodian League for
the Promotion and Defence of Human Rights (LICADHO),
Coalition for Cambodian Farmer Community (CCFC),
Equitable Cambodia (EC), Gender and Development for
Cambodia (GAD/C), Independent Democracy of Informal
Economy Association (IDEA), Morodok, NGO Forum on
Cambodia, People´s Action for Change, Ponleu Ney Kdey
Sangkum (PNKS), Samakhum Teang Tnaut
Colombia (5) Number of partners: 26
Alianza, Benposta-Córdoba, Centro de Estudios
para la Justicia Social-Tierra Digna, Colombia
Diversa, COMUNITAR, Consejo Comunitario Mayor
de la Asociación Campesina Integral del Atrato
(COCOMACIA), Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC), Coordinación Colombia Europa Estados Unidos,
Corporación Desarrollo y paz del Magdalena Medio
(CDPMM), Corporación Luis Carlos Perez (CCALCP),
Dialogo Interagencial (DIAL), Espacio de Trabajadores y
Trabajadoras de Derechos Humanos (ETTDDHH), Fisch
Cocomacia, Fondo de Fortalecimiento y Protección (FFP),
Fundación Centro de Investigación y Educación Popular
(CINEP)/Banco de Datos, Fundación Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos-MOVICE, Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP), FUNDECIMA, GPRI, JUSTAPAZ,
OIDHACO, Ruta Pacifica, SINCO DH, Sisma Mujer,
Red de Mujeres Chocoanas (RDMCH), Red de Mujeres del
Magdalena Medio (RMMM)
Cuba (6) Number of partners: 5
Arnulfo Romero, CCRD, Centro La Vastida, CIC, CMMLK
Democratic Republic of Congo (7)
Number of partners: 14
Action Sociale d’Organisations Paysannes (ASOP), Amis
de Nelson Mandela pour la Défense des Droits Humains
(ANMDH), Association des Femmes des Médias du SudKivu (AFEM/SK), Centre d’Etudes de Documentation et
d’Animation Civique (CEDAC), Congo Mens’ Network
(COMEN), Conseil Regional des Organisations Non
Gouvernementales de Developpement du Bas-congo/
Bas-Congo (CRONGD/BC), Femmes Chrétiennes pour la
Démocratie et le Développement (FCDD), Groupe Jérémie
Jeunes Paysans en Action (JP-Action), Ligue Congolaise
contre la Corruption (LICOCO), Réseau d’Education
Civique du Congo (RECIC/Kinshasa), Réseau d’Organisations des Droits Humains et d’Education Civique d’Inspiration Chrétienne (RODHECIC), Union Nationale des
Femmes (UNAF), Union pour l’Emancipation de la Femme
Autochtone (UEFA)
årsberättelse 2013
Egypt (8) Number of partners: 7
Better Life Association for Comprehensive Development
(BLACD), Centre for Egyptian Women’s Legal Assistance
(CEWLA), Coptic Evangelical Organisation for Social
Services (CEOSS), New Horizon Association for Social
Development
Ghana (9) Number of partners: 1
SEND Ghana
Guatemala (10) Number of partners: 18
Asamblea Departamental por la Defensa (ADH),
ASECSA, Asociación Civil Juvenil Quché »Ri Alitomab’
Ab’omab’ K’iche’, Asociación de Jovenes para el
Desarrollo y el Rescate Social (AJODER), Asociación de
Mujeres Campesinas Nuevo Horizonte, Asociación de
Mujers Indigenas Voz de la Resistencia, Asociación de
Promotores Frente Ixkaneco, Asociación Grupo Integral
de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS), Asociación para la
Justicia y Reconciliación (AJR), Asociación por Nosotras
Ixmukane, Centro Para la Acción Legal en Derechos
Humanos (CALDH), Coordinadora Departamental de
Jóvenes de Sololá Kaji’ Batz’, Coordinadora Juventud por
Guatemala (CJG), Fundación Sobrevivientes, Instancia del
Consenso del Pueblo Maya Qéqchi y Poqomchi’, Red de
Mujeres Positivas, REDMUSOVI, Sector de Mujeres
Honduras (11) Number of partners: 16
APUVIMEH, Asociación Colectivo Violeta, Asociacion de
Organismos no Gubernamentales de Honduras (ASONOG),
Asociación Red Comifah, Centro de Derechos de
Mujeres (CDM), Centro de Estudios de la Mujer-Honduras
(CEM-H), Centro de Investigación y Promoción de los
Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH), CESPAD,
C-LIBRE, COFADEH/Comisión de la Verdad, Comisión de
Acción Social Menonita (CASM), Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación (ERIC), Fundacion Llaves
Fundación San Alonso Rodriguez, Movimiento de Mujeres
por la Paz ”Visitación Padilla” (Las Chonas), Organismo
Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH)
Israel (12) Number of partners: 1
B’Tselem: The Israeli Information Center for Human
Rights in the Occupied Territories
Jordan (13) Number of partners: 1
UNRWA-Head Quarter
Kenya (14) Number of partners: 21
Anglican Development Services – Kenya, Anglican
Development Services – Western region, Association of
Media Women In Kenya (AMWIK), Baghdad For Peace
(BAFOPE), Building Eastern Africa Community Network
(BEACON), Catholic Archidiocese of Kisumu (ADOK),
Catholic Diocese of Kisii (CJPC Kisii), Center for Law and
Research International (CLARION), Federation of Women
Lawyers (FIDA), Grassroots Organizations Operating
Together in Sisterhood (GROOTS KENYA), Kenya Episcopal
Conference-Catholic Justice and Peace Commission
(KEC CJPC), Kenya Producers Coalition (KEPCO), Legal
Resources Foundation Trust (LRF), Mully Children’s Family
(MCF), National Council of Churches of Kenya (NCCK),
Pan African Climate Justice Alliance (PACJA), Reality of
Aid Africa Network (RoAA), Society for International
Development (SID)/East Africa Chapter, Tax Justice
Network-Africa (TJN-A), Ufadhili Trust, Women Political
Alliance of Kenya (WPAK)
Lebanon (15) Number of partners: 15
Arab NGO Network for Development (ANND), Arab
Network for Democratic Elections (ANDE), Arc En
Ciel (ARC), Association Najdeh, Community Based
Rehabilitation Association (CBRA), Caritas Lebanon
Migrants Center (CLMC), Dar Al Amal, Development
Action Withouth Border (NABAA), Lebanese Association
for Democratic Election (LADE), Lebanese Foundation
for Permanent Civil Peace (LFPCP), Lebanese Physical
9
Handicapped Union (LPHU), National Institution of Social
Care & Vocational Training, The Lebanese Observatory
for Workers and Employees Rights (LOWER), The Lebanese
Society for Environment and Development (LSED), The
Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL)
Mali (16) Number of partners: 13
Association D’appui AutoDeveloppement Communautaire
(AADEC), Association de Formation d’Appui au
Developpement (AFAD), Association Malienne pour
la Promotion du Sahel (AMAPROS), Association
Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS), Fonds pour
le Developpement du Sahel (FDS), Initiatives-ConseilsDeveloppement (ICD), Jubilé 2000/CAD-Mali, Oui pour
une Enfance Noble au Mali (OPEN Mali), Réseau de
Plaidoyer pour une Justice Climatique au Mali (ResoClimat), Service de Développement Intégré (SDI), YamGirobolo-Tumao/Ya-G-Tu, Réseau Plaidoyer Lobbying
(RPL), »Women in Law and Development in Africa/
Femmes Droit et Développement en Afrique (WILDAF )
Mozambique (17) Number of partners: 12
Associação Amigos da Criança Boa Esperança (ACABE),
Associação das Mulheres Moçambicanas de Carreira
Jurídica (AMMCJ), Associação do Meio Ambiente (AMA),
Associação dos Cegos Ambliopes de Moçambique
(ACAMO), Associação dos Parlamentares Europeus com
Africa (AWEPA), Associação Mulher Lei e Desenvolvimento
(MULEIDE), Centro de Estudos da Democracia e
Desenvolvimento (CEDE), Liga dos Direitos Humanos
(LDH), Observatório Eleitoral (OE), Parlamento Juvenil (PJ),
Rede Came, Rede da Crianca
Myanmar/Burma (18)
For reasons of security, Diakonia has chosen not to
publish the names of our partner organizations in this
list.
Nicaragua (19) Number of partners: 15
Acción Médica Cristiana (AMC), Asociación de Mujeres
Indígenas de la Costa Atlánticca (AMICA), Centro de Derechos
Humanos, Ciudadanos y Autonómicos (CEDEHCA), Centro
de Prevención de Violencia CEPREV, Centro Humbolt, Centro
Inter Eclesial Estudios Teológicos y Sociales (CIEETS), Centro
Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH), Centro por
la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlantica de
Nicaragua (CEJUDHCAN), CISAS, Coordinadora Civil (CC),
Coordinadora de Pueblos Indígenas Chorotegas (CPICH),
Instituto Para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), Mesa
de Genéro, Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV),
Universidad URACCAN – Centro de Estudios e Información de
la Mujer Multiétnica (CEIMM)
Palestine (20) Number of partners: 33
Al Baseera Forum for the Blind and Visually Impaired, Al-Haq,
Al-Mezan Center for Human Rights, Al-Nahda Women’s
Association, Al-Nayzak for Supportive Education and
Scientific Innovation R.A (Al-Nayzak), Alternative Information
Center (AIC), Arab Counselling Center for Education (ACCE)/
Palestinian Councelling Center (PCC), BADIL Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights, Basma Society for
Culture and Arts, Community Based Rehabilitation Program/
CBR Central, Central Area of the West Bank, Community
Based Rehabilitation Programme/CBR Gaza, Community Based
Rehabilitation Program/CBR Jenin, Jenin Governorate in the
West Bank, Community Based Rehabilitation Program/CBR
Nablus, Nablus Governorates in the West Bank, Community
Based Rehabilitation Programme/CBR South, Southern
Area of the West Bank, Deir Al-Balah Rehabilitation Society,
Future Society for Deaf Adults, General Union for Disabled
Palestinians Bethlehem Branch, General Union for Disabled
Palestinians Jenin Branch, Health Work Committees (HWC)Halhoul Center, Jerusalem Centre for Disabled Children
(JCDC), Palestinian Medical Relief Society (PMRS)-Farah Center,
Physicians for Human Rights-Israel (PHR), Project Loving
Care Society/Mother Establishment of the Saraya Center
for Community Service (Al-Saraya), Rawan Association for
Child Development, Sabeel Ecumenical Liberation Theology
Center (Sabeel), Sareyyet Ramallah (First Ramallah Group),
10 Stars of Hope Society (SHS), Tamer Institute for Community
Education (Tamer), The Edward Said National Conservatory
of Music (ESNCM), The Palestinian Consulative Staff for NGOs
Development in Jenin District (PCS Jenin), Voices Society for
the Rights of Persons with Intellectual Disability, Yes Theatre
for Communication Among Youth (YT), Youth Empowerment
Center
Paraguay (21) Number of partners: 11
Asociación Nacional de Productores Agropecuarios-ANAPA
OLT, Base Investigaciones Sociales (BASE IS), Centro de
Documentación y Estudios (CDE), Cooperativa ATYCOM,
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(CODEHUPY), Federación Nacional Campesina (FNC),
Fundación Celestina Perez de Almada (FCPA), Panambi,
Paragay, Servicio Paz y Justicia-Paraguay (Serpaj-Py),
Tierra Viva-a los Pueblos Indígenas del Chaco
Peru (22) Number of partners: 12
APRODEH, Asociación Nacional de Centros (ANC),
CEAS, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, CEPES,
Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH-ICA),
Cooperacción, Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos (CNDDHH), DEMUS, Instituto de Defensa Legal
(IDL), Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático
(MOCICC), Transparencia
Philippines (23) Number of partners: 4
Reality of Aid (ROA), South East Asian Committee for
Advocacy (SEACA), The Convention of Philippine Baptist
Churches (CPBC), ACT Alliance
Somalia (24) Number of partners: 23
Abyan Women Organization (ABYAN), Development
Initiative Access Link (Dialafrica), Direct Aid to Nature
Development Organization (DANDOR), Female Education
Centers Network (FECNET), Forum for Africa Women
Educationist-Somalia chapter (FAWESOM), Gardho Women
Network (GARWONET), Garowe Teacher Education
College (GTEC), Gateway Institute for Devlopment and
Research, Ilsan Women Coalition (ILSAN), Kaalo Aid and
Development (KAALO), Ministry of Education (MOE),
Network Access International (NAI), Puntland Center for
Human rights and Development (PUNCHAD), Puntland
State University (PSU), Rahmo Development Organization
(RAHMO), Samo Development Organization (SDO), Somali
Family Service (SFS), Somali Peace and Development
Society (SPDS), Shilale Rehabilitation and Ecological
Concern (SHILCON), Somali Relief Society (SORSO), Timely
Integrated Development for Somalia, (TIDES), We are
Women Activist (WAWA), Youth Employment Summit (YES)
South Africa (25) Number of partners: 3
Bench Marks Foundation, Economic Justice Network
of Foccisa, Gender Links (GL)/Southern Africa Gender
Protocol Alliance, The Institute for Promotion of Civil
Society (IPCS), The Organisation for Nonviolence and
Development (ONAD)
South Sudan (26) Number of partners: 2
The Institute for Promotion of Civil Society (IPCS),
The Organisation for Nonviolence and Development
(ONAD)
Sri Lanka (27) Number of partners: 29
Akkaraipattu Women Association (AWA), Al Quraish
Social Development Society (AL-Quraish), Butterfly
Peace Garden (BPG), Centre for Policy Alternatives (CPA),
Community Development Foundation (CDF), Consortium
of Humanitarian Agencies (CHA), Council of NGOs
Jaffna, Eastern Human and Economic Development
(EHED), International Centre for Ethnic Studies (ICES),
Lanka Youth Organisations Network (LYON), Law and
Trust (LST), Muslim Women’s Research & Action Forum
(MWRAF), National Peace Council of Sri Lanka (NPC), NGO
Consortium Ampara District, People’s Action for Free and
Fare Elections (PAFFREL), Plantation Rural Education &
annual report 2013
“I used to be afraid to go to meetings and protest, but I’m not any more. Not since I learned about my rights,” says Nget
Khoun, who is supported by Equitable Cambodia. 72 years old, she stands at the front of the protesters for Cambodians to
get back stolen land. | – Jag brukade vara rädd för att gå till möten och protestera, men jag är inte rädd längre. Inte sedan jag
lärt mig om mina rättigheter, säger Nget Khoun som stöttats av Equitable Cambodia. 72 år gammal står hon längst fram vid
­kravallstaketen och protesterar för att kambodjaner ska få tillbaka stulen mark. Photo | Foto: Stephen Welch.
Development Organisation, Professional Psychological
Councelling Centre (PPCC), Samadana/m, Sarvodaya
Legal Service Movement (SLSM), Social Organisations
Networking for Development (SOND), Social Welfare
Organisation Ampara District (SWOAD), Sri Lanka Centre
for Development Facilitation (SLCDF), Suriya Women’s
Development Centre (SWDC),Survivors Associated,
Transparancy International Sri lanka (TISL), Viluthu Centre
for Human Resources Development (Viluthu), Women and
Media Collective (WMC), Women in Need (WIN), Women’s
Development Centre (WDC)
Uganda (30) Number of partners: 15
Action for Development (ACFODE), African Youth
Development Link (AYDL), Centre for Constitutional
Governance, Church of Uganda (PDR), Church of Uganda
– Karamoja Diocese, Forum for Women in Democracy
(FOWODE), Human Rights Focus (HURIFO), Human Rights
Network (HURINET), Justice and Peace Commision (JPC),
Summit Foundation (SUFO), Teso Initiative for Peace (TIP)
Uganda Joint Christian Council (UJCC), Uganda Womens’
Network (UWONET), Women Rural development Network
(WORUDET), ZOA
Tanzania (28) Number of partners: 2
BAKWATA Umbrella Organisation of Muslim Organisations
Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT)
Zambia (31) Number of partners: 6
Southern African Centre for the Constructive Resolution
of Disputes (SACCORD), Women and Law in Southern
Africa (WLSA), Women for Change, Zambia AIDS Law
Research and Advocacy Network (ZARAN), Zambia Land
Alliance (ZLA), Zambia National Women’s Lobby (ZNWL)
Thailand (29) Number of partners: 12
Asian Resource Foundation (ARF), Church of Christ in
Thailand Foundation (CCT), Development Center for
Children and Community Network, Foundation of Child
Understanding (FOCUS), Foundation for the Health and
Knowledge of Ethnic Labour (MAP), Inter Mountain
Peoples Education and Culture in Thailand Association
(IMPECT), Karen Development and Service Foundation
(KDSF), Micro Economic Development Foundation
(MEDF), New Life Center Foundation (NLCF), The Mirror
Foundation, Thai Climate Justice Working Group (TCJ),
Upland Holistic Development Project (UHDP)
årsberättelse 2013
Zimbabwe (32) Number of partners: 13
MOCICC, Centre for Conflict Management and
Transformation (CCMT), Denis Hurley Peace Institute
GHI Peace Consortium, Heal Zimbabwe Trust (HZT)
Musasa Project, Silveira House, Solidarity Peace Trust
(SPT), Student Christian Movement of Zimbabwe, The
African Forum and Network on Debt and Development
(AFRODAD), Zimbabwe Coalition on Debt and
Development (ZIMCODD), Zimbabwe Peace Project, Youth
Empowerment & Transformation Trust (YET)
11
Corporate Identity Number 802017-3517
Organisationsnummer 802017-3517
The Board of Directors and the Secretary General
of Diakonia hereby submit the ­following annual
report.
Diakonias styrelse och generalsekreterare avger
­härmed följande årsredovisning.
Contents
Management report
Profit and loss statement – classified by ­function
Balance sheet
Accounting principles
Notes
Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning, funktionsindelad
Balansräkning
Redovisningsprinciper
Noter
All amounts are in thousands of sek, tsek, unless
stated otherwise. The information within parenthesis
refers to the previous year. The totals may deviate
from the subtotals due to round figures.
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i
­tusentals kronor, tsek. Uppgifter inom parentes
avser föregående år. Totalsummorna kan avvika från
delsummorna på grund av avrundning.
12 annual accounts 2013
Management report 2013
Förvaltningsberättelse 2013
Diakonia is a development organization based on
Christian values that works in collaboration with
locally based partner organizations for lasting
change in the lives of the most vulnerable people
in the world. As a Christian organization, our partner organizations naturally include some churches
and ecumenical organizations. But it is our belief
that Christian organizations are not the only ones
­working for positive change. For this reason, there is
a diversity of religious faiths within our network.
The principal themes of our activities are democratisation, human rights, gender equality, economic
and social justice, and peace and reconciliation.
Underlying everything we do is people’s desire and
will to change the world and make it a better place.
Diakonia has two principal organizations: the
Swedish Alliance Mission and the Uniting Church in
Sweden (a merger of the Baptist Union of Sweden,
the United Methodist Church in Sweden and the
Mission Covenant Church of Sweden).
We work in partnership with approximately
350 local organizations, faith communities and
­democratic movements in over 30 countries in Asia,
the Middle East, Africa and Latin America. Together,
we make up a worldwide network of ­millions of
people. People who are working for lasting change
in the ­situations of those living with poverty,
Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av
kristna värderingar och arbetar tillsammans med
lokala samarbetsorganisationer för en ­varaktig
­förändring för de mest utsatta människorna i
­världen. Som kristen organisation är det självklart att
det bland våra samarbetsorganisationer finns flera
kyrkor och ekumeniska organisationer. Men vi tror
inte att kristna organisationer är ensamma om ett
positivt förändringsarbete. Därför finns en mångfald
av religiösa övertygelser i vårt nätverk.
Huvudteman i vår verksamhet är demokratisering,
mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekonomisk och
social rättvisa samt fred och försoning. Grunden för
allt vårt arbete är människors vilja att förändra och
förbättra världen.
Diakonia har två huvudmän: Svenska
­Allians­missionen och Equmeniakyrkan som är en
­sammanslagning av Svenska Baptistsamfundet,
Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan.
Vi samarbetar med drygt 350 lokala ­organisationer,
samfund och folkligt förankrade rörelser i mer än
30 länder i Asien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Tillsammans är vi ett världsomspännande
nätverk av miljontals människor som arbetar för en
rättvisare värld. En viktig del av Diakonias arbete
handlar också om opinionsbildning. Politiska beslut i
Sverige och i Europa påverkar människor som lever
årsredovisning 2013 13
In July 2013, Diakonia and the organization Sabeel held the festival Moving Mountains in Palestine and Israel. Sara Hugosson
and Chloe Skinner were among 150 young people from over 35 countries who gathered there. They helped construct two
houses in three days. For many of those who attended, it was a life-changing experience. | I juli 2013 arrangerade Diakonia
och organisationen Sabeel festivalen Moving Mountains i Palestina och Israel. Sara Hugosson och Chloe Skinner var två av
150 ungdomar från mer än 35 länder som samlades. De hjälpte bland annat till och byggde upp två hus på tre dagar. För
många av deltagarna var det en livsförändrande upplevelse. Photo | Foto: Diakonia.
­ ppression and violence. People who are changing
o
the world.
An important part of Diakonia’s work is also
policy and advocacy work. People living in ­poverty
all over the world are impacted by political decisions
made in Sweden and the rest of Europe. ­Diakonia
gives a voice to people living in poverty and
­oppression.
Diakonia’s activities are financed by grants
from Sida, the EU and other financiers, as well as
­donations from congregations and individual donors.
Diakonia has a 90-account (plusgiro 903304-4)
– a special account approved and monitored by
the foundation Swedish Fundraising Control – for
receiving funds from individual donors in Sweden
following campaigns run during the year, fundraising
letters, our magazine Dela med and ad hoc d­ onations
from individuals.
Our activities in the regions
Diakonia is convinced that the greatest force for
driving social change are people who defy undignified living conditions on a daily basis and challenge
the social structures causing poverty and marginalisation. It is these brave rights holders that Diakonia
supports.
Diakonia’s activities and priorities in a country are
governed by a strategy drawn up every four years.
14 i fattigdom runtom i världen. Diakonia vill ge dem
en röst.
Diakonias verksamhet finansieras genom anslag
från Sida, EU och andra finansiärer samt genom
gåvor från församlingar och enskilda givare.
Diakonia har ett 90-konto (plusgiro 903304-4) till
vilket gåvor från enskilda givare i Sverige kommer
in som ett resultat av kampanjer, insamlingsbrev, vår
tidning Dela med och på enskilda givares initiativ.
Verksamhet i regionerna
Diakonias övertygelse är att den största drivkraften
till samhällsförändring finns bland de människor
som dagligen trotsar ovärdiga livsvillkor och utmanar
samhällsstrukturer som ger upphov till fattigdom
och marginalisering. Det är dessa modiga rättighetsbärare som Diakonia stödjer.
Diakonias verksamhet och prioriteringar i
ett land styrs av en strategi som utarbetas vart
fjärde år. Landstrategierna grundar sig på en
­omfattande och deltagande analysprocess. Här
identifieras ­centrala utmaningar, möjligheter och
­nyckelaktörer som Diakonia planerar att arbeta med
under ­perioden. Diakonia väljer sedan ut de sam­
arbetsorganisationer som ska ingå utifrån ett antal
kriterier. ­Organisationerna är väletablerade, lokala
­organisationer med ett stort förtroende bland de
människor som insatserna riktar sig till. Diakonia
annual accounts 2013
“Tax evasion is stealing from already poor people – since the taxes are to help people out of poverty,” says Suzanne Matale
Secretary-General of the Zambian Christian Council, which is fighting for developing countries to retain their earnings. Through
her struggle, she has become a role model for other women. | – Skatteflykt är att stjäla ifrån redan fattiga människor – när
skatten skulle kunna hjälpa människor ut ur fattigdom, säger Suzanne Matale generalsekreterare för Zambias Kristna Råd som
kämpar för att utvecklingsländer ska få behålla sina inkomster. Genom sin kamp har hon blivit en förebild för andra kvinnor.
Photo | Foto: Diakonia.
Our country strategies are based on an ­extensive,
participatory analysis process. They identify key
challenges, opportunities and key players with
whom Diakonia plans to work over each four-year
period. Diakonia then selects partner organizations
to include, based on a number of criteria. These
are well-established local organizations that enjoy a
high level of trust among the people our efforts are
­targeting. Diakonia contributes financial support, and
also support for developing the institutional capacity
of the organization.
The partner organizations in a country constitute
a Diakonia country program. The program may
have several different financiers and many different
projects, but all operate within the country ­strategy.
In 2013, Diakonia had activities in 30 countries,
and in three regional programs. Each country
­program is coordinated and managed by Diakonia’s
­personnel from a country office. The country offices
are ­coordinated and managed in turn by a regional
office. In 2013, Diakonia had 24 country offices and
four regional offices. See map on page 8.
Africa
Diakonia’s regional office for Africa is situated
in ­Nairobi, Kenya. In 2013, we conducted activities in the ­following countries: Burkina Faso, the
Democratic Republic of Congo, Kenya, Mali,
årsredovisning 2013
bistår dels med finansiellt stöd, dels med stöd för att
utveckla organisationens institutionella kapacitet.
Samarbetsorganisationerna i ett land utgör för
Diakonia ett landprogram. Programmet kan ha flera
olika finansiärer och bestå av flera olika ­projekt,
men alla drivs inom ramen för landstrategin. Under
2013 bedrev Diakonia verksamhet i ett trettiotal
länder, samt i tre regionala program. Varje enskilt
­landprogram samordnas och administreras av
Diakonias personal på ett landkontor. Land­kontoren
samordnas och administreras i sin tur av ett
­regionkontor. År 2013 hade Diakonia 24 landkontor
och fyra regionkontor. Se karta sid 8.
Afrika
Diakonias regionkontor för Afrika ligger i ­Nairobi,
Kenya. Verksamhet har under 2013 bedrivits i
­följande länder: Burkina Faso, Demokratiska
­Republiken Kongo, Kenya, Mali, Moçambique,
Somalia, Uganda, Tanzania (del av regionalt program), Sydsudan, Zambia och Zimbabwe. Dessutom
finns det i Afrika två regionala program – ett som
riktar sig till fattiga fiskargrupper runt Viktoriasjön
och ett kring sociala och ekonomiska rättvisefrågor i
Afrika söder om Sahara.
En av Diakonias regionala samarbetsorganisationer, Society for International Development, SID,
arbetade under det gångna året med policy- och
15
“When they see we have braids and wear skirts, they dismiss us as ignorant peasants.” Maritza Marcavillaca Vargas is
Quechuan. She was abused both physically and mentally before she became aware of her rights via the Flora Tristán
­organization. Today she is pushing for more women to enter politics. | ”När de ser att vi har flätor och bär kjol avfärdar de
oss som okunniga bönder.” Maritza Marcavillaca Vargas tillhör urfolket quechua. Hon misshandlades både fysiskt och psykiskt
innan hon blev medveten om sina rättigheter via organisationen Flora Tristán. I dag kämpar för att fler kvinnor ska ge sig in i
politiken. Photo | Foto: Claes Herrlander.
­ ozambique, Somalia, Uganda, Tanzania (part
M
of the regional program), South Sudan, ­Zambia
and Zimbabwe. In addition, we have two regional
­programs in Africa: one targeting ­impoverished
fishermen communities around Lake Victoria; and
the other focusing on social and ­economic justice in
­sub-Saharan Africa.
In 2013, one of Diakonia’s regional ­partner
­organizations, the Society for International
­Development (SID), worked with policy
­development and advocacy to strengthen women’s
rights in East ­African countries. This work was so
successful that in 2013 it led to new draft legislation
for greater equality between men and women, and to
strengthen the position of women in the society.
In the regional Lake Victoria program, ­Diakonia
and its partner organizations are working with
­citizens and the authorities to improve knowledge
and understanding of human rights and how they
can be applied to every day life. On the island of
Kitobo in Uganda, this has meant that several cases
of assault and rape have been reported to the police.
Asia
Diakonia’s regional office for Asia is situated in
Chiang Mai in Thailand. In 2013, we conducted
activities in the following countries: Bangladesh,
Myanmar/Burma, Cambodia, Sri Lanka and
16 påverkansarbete för att stärka kvinnors ­rättigheter
i de östafrikanska länderna. Arbetet har varit
­framgångsrikt och ledde under 2013 till att nya
­lagförslag utarbetades för ökad jämlikhet mellan män
och kvinnor samt för att stärka kvinnors ställning i
samhället.
I det regionala Lake Victoria-programmet ­arbetar
Diakonia och våra samarbetsorganisationer med
att öka både medborgarnas och myndigheternas
­kunskap om mänskliga rättigheter och hur dessa
kan användas i vardagen. På ön Kitobo i Uganda
har detta inneburit att flera fall av ­misshandel och
­våldtäkt har uppdagats och ­polisanmälts.
Asien
Diakonias regionkontor för Asien ligger i Chiang
Mai, Thailand. Verksamheten har under 2013 bedrivits i följande länder: Bangladesh, Myanmar/Burma,
Kambodja, Sri Lanka och Thailand. Under året har
Diakonia gett stöd till aktiviteter riktade mot det
sydostasiatsiska nätverket av stater, ASEAN, bland
annat rörande frihandelsavtal. Ett omfattande stöd
gavs också till en tidigare samarbetsorganisation på
Filippinerna för humanitära insatser i samband med
supertyfonen Haiyan.
Diakonias program i Myanmar/Burma är
­framförallt inriktat på humanitärt stöd till
­organisationer som verkar på gränsen ­mellan
annual accounts 2013
When lakes dried up and the fertile topsoil blew away, the women of Toya, Mali, started chopping down trees to sell as
­firewood – which accelerated the desertification. An agricultural project via AMSS provided other ideas and incomes.
Tinadjoum Mahamar says that many families can now send their children to school. | När sjöar torkade ut och den bördiga
jorden blåste bort började kvinnorna i Toya, Mali, hugga ner träd och sälja som ved – vilket påskyndade ökenspridningen.
Ett jordbruksprojekt via AMSS gav andra tankar och inkomster. Tinadjoum Mahamar säger att nu kan många familjer nu skicka
sina barn till skolan. Photo | Foto: Karl Melander.
­ hailand. During the year, Diakonia supported
T
­activities targeting the ASEAN countries, for
­example regarding free trade agreements. ­Extensive
support was also given to a former ­partner
­organization in the Philippines for ­humanitarian
assistance, ­following in the wake of Typhoon
­Haiyan.
Diakonia’s program in Myanmar/Burma focuses
mainly on humanitarian assistance to ­organizations
­operating along the border with Thailand, as well as
aid to organizations working to strengthen ­ethnic
and marginalized groups in the country. In pace with
recent political reforms, civil society has gained a
stronger voice and more space to pursue its issues.
Many challenges remain, but today our partner
organizations can operate more openly, even when it
comes to human rights and gender equality. During
the year, Diakonia opened and registered an office
in Yangon. Our increased presence in Myanmar/
Burma recently has enabled Diakonia to ­provide
financial support and strengthen the ­capacity of civil
­society, which has been hampered for ­decades.
Diakonia’s program in Cambodia focuses on
defending human rights and democracy. ­Diakonia’s
partner organizations assist organised workers
demanding dignified wages and farmers forced off
their land, as well as fighting for the release of the
country’s growing number of political prisoners.
årsredovisning 2013
­ yanmar/Burma och Thailand samt stöd till
M
­organisationer som arbetar med att stärka etniska
och marginaliserade grupper inne i landet.
­Civilsamhället har i takt med de politiska ­reformerna
de senaste åren, fått en starkare röst och mer
utrymme att driva sina frågor. Ännu återstår många
utmaningar, men samarbetsorganisationerna kan
idag i högre grad verka öppet, även när det gäller
­mänskliga rättigheter och jämställdhet. Under året
har Diakonia öppnat och registrerat ett kontor i
Yangon. Diakonia har med sin ökade närvaro i
Myanmar/Burma under de senaste åren, kunnat ge
finansiellt stöd och stärka civilsamhällets kapacitet
som under decennier haft mycket svårt att utvecklas.
Diakonias program i Kambodja fokuserar på
­försvar av de mänskliga rättigheterna och ­demokrati.
Diakonias samarbetsorganisationer arbetar med
organiserade arbetare som kräver värdiga löner,
ger stöd till bönder som tvingas från sina ägor
och ­kämpar för frigivning av landets ökande antal
­politiska fångar. Under 2013 sjösattes ett nytt
­program för att öka användandet av IT-verktyg bland
människorättsförsvarare som verkar i en allt mer
utsatt situation i Kambodja.
17
Florentina Quispe Laucata of Peru is Quechuan and broadcasts a radio serial that takes up taboo issues. It’s a way to come
inside the home, where women live with violence. The response has been strong, with a small increase in the number of
reported cases of abuse. | Florentina Quispe Laucata i Peru tillhör urfolket quechua och sänder ut en radioföljetong som tar
upp tabubelagda frågor som kvinnomisshandel. Med radion når man in i hemmen, där kvinnor lever mitt i våldet. Responsen
har varit stark och en liten ökning har skett när det gäller anmälan av misshandel. Photo | Foto: Claes Herrlander.
A new program was launched in 2013 to increase
the use of IT tools among human rights defenders
operating in an increasingly vulnerable situation in
Cambodia.
Latin America
Diakonia’s regional office for Latin America is
­situated in Bogotá, Colombia. In 2013, Diakonia
had activities in the following countries: Bolivia,
­Colombia, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua,
Peru and Paraguay. The most pressing issues in the
region were women’s rights, the protection of social
leaders and defenders of human rights, defending
indigenous peoples’ land rights, and socio-economic
initiatives to strengthen women’s participation in
political and economic processes.
In Guatemala, Diakonia is working with
­organizations pursuing the rights of women,
young people and indigenous peoples, and aiming
to increase ­participation in political processes to
strengthen democracy. In 2013, Diakonia’s partner
organizations ran courses with over 5000 participants,
mostly women, to increase awareness of human
rights. Many women in Guatemala are ­subject to violence, become pregnant at an early age, or are forced
into marriages. ­Diakonia’s ­partner organizations have
held courses on women’s ­sexual and reproductive
rights and pursued dialogue with the authorities to
18 Latinamerika
Diakonias regionkontor för Latinamerika ligger i
Bogotá, Colombia. Under 2013 har Diakonia ­bedrivit
verksamhet i följande länder: Bolivia, Colombia,
Guatemala, Honduras, Kuba, Nicaragua, Peru och
Paraguay. De frågor som var mest aktuella i regionen var: kvinnors rättigheter, skydd av sociala ledare
och människorättsförsvarare, försvar av urfolkens
markrättigheter, samt socioekonomiska initiativ för
att stärka kvinnors deltagande i politiska och ekonomiska processer.
I Guatemala arbetar Diakonia med organisationer
som verkar för kvinnors, ungdomars och urfolks
rättigheter med målet att främja deras deltagande i
politiska processer och stärka demokratin. Under
2013 genomförde Diakonias ­samarbetsorganisationer
utbildningar med över femtusen deltagare, till
största delen kvinnor, för att öka deras ­medvetenhet
om mänskliga rättigheter. I Guatemala utsätts
många kvinnor för våld, blir gravida i tidig ålder
eller tvingas in i relationer mot sin vilja. Diakonias
­samarbetsorganisationer har genomfört utbildningar
kring ­kvinnors sexuella reproduktiva rättigheter och
fört en dialog med myndigheter för att förbättra
stödet för våldsutsatta kvinnor. Under 2013 bidrog
Diakonia till att över 750 våldsutsatta kvinnor fick
juridiskt och psykosocialt stöd.
annual accounts 2013
Gisela Ortiz’s brother was killed in the massacre of students from the University la Cantuta in 1992. Former Peruvian President
Alberto Fujimori was sentenced to 25 years for being behind the executions via a paramilitary death patrol. At the memorial
”El Ojo que llora” in Lima, there is a stone for all those who died in the civil war. | Gisela Ortiz bror föll offer för massakern av
ungdomar från Universitetet la Cantuta 1992. Dåvarande peruanska presidenten Alberto Fujimori dömdes till 25 års fängelse
för att ha legat bakom avrättningarna, via de paramilitär dödspatrull. Vid minnesmonumentet ”El Ojo que llora” i Lima, finns
en sten för var och en av dem som dog i inbördeskriget. Photo | Foto: Claes Herrlander.
improve support for women ­victims of violence. In
2013, Diakonia enabled over 750 women victims of
­violence to access legal and psychosocial support.
Diakonia’s work in Bolivia includes a focus on the
rights of indigenous peoples and strengthening local
democracy. Diakonia prioritized its efforts in 2013
to support particularly vulnerable communities and
­villages affected by climate change. This included
creating alternative and sustainable ­production
­methods to adapt their livelihood options. An
­important component of this work has been
­advocacy for and anchoring of the plans with local
decision-makers. Women have played a key role in
this process of change. During the year, these efforts
resulted in two municipalities developing action
plans to increase the chances of residents having
livelihoods in the future – despite climate change.
Middle East
Diakonia’s regional office for the Middle East
is ­situated in Jerusalem. In 2013, we conducted
­activities in the following countries: Egypt, Israel/
Palestine, Jordan and Lebanon.
Diakonia’s activities in Palestine have three distinct
areas of focus/programs: international humanitarian law (IHL), supporting the rights of the disabled
and their rehabilitation, and a program focused on
human rights and democracy.
årsredovisning 2013
Diakonias arbete i Bolivia inriktas bl a på
­urfolkens rättigheter och på att stärka den lokala
demokratin. Under 2013 prioriterade Diakonia
­insatser för att stödja samhällen och byar som är
särskilt utsatta och påverkade av klimatförändringar.
Det handlade bland annat om att skapa alternativa
och hållbara produktionsmetoder för att anpassa
deras försörjningsmöjligheter. En viktig komponent
i arbetet har varit att påverka och förankra planerna hos lokala beslutsfattare. Kvinnor har spelat
en ­nyckelroll i detta förändringsarbete. Under året
­resulterade arbetet i att två kommuner tog fram
handlingsplaner som kommer att öka invånarnas
möjligheter till ekonomiska utkomster i framtiden –
trots klimatförändringarna.
Mellanöstern
Diakonias regionkontor för Mellanöstern ligger i
Jerusalem. Verksamhet har under 2013 bedrivits i
följande länder: Egypten, Israel/Palestina, Jordanien
och Libanon.
Diakonias verksamhet i Palestina har tre tydliga
fokusområden/program: internationell humanitär
rätt, IHL, stöd till funktionshindrades rätt i ­samhället
och rehabilitering av funktionshindrade, samt
ett program inriktat på mänskliga rättigheter och
­demokrati.
19
Ana de León López survived the massacre in Guatemala. But she lost her three daughters, was raped and lived like a dog in the
mountains. Now – thirty years later – she’s testifying against former dictator Ríos Montt. “I can’t let it rest. It must not happen
again,” she says. Ana is a member of AJR, the organization driving the legal proceedings with support from Diakonia. | Ana de
León López överlevde massakern i Guatemala. Men hon förlorade sina tre döttrar, våldtogs och levde som ett djur i bergen. Nu
– trettio år senare – vittnar hon mot ex-diktatorn Ríos Montt. ”Jag kan inte låta det bero. Det får inte ske igen”, säger hon. Ana
är medlem i organisationen AJR som driver rättsprocessen med stöd från Diakonia. Photo | Foto: Vito Gogola.
Our Palestinian partner organization Al-Nayzak
works to encourage and strengthen creative
young people to develop their ideas and become
­entrepreneurs. Each year, they hold the exhibition
“Made in Palestine” where young entrepreneurs get
to meet companies and present their projects.
Diakonia’s partner organization in Lebanon, the
Lebanese Democratic Women’s Gathering (RDFL)
works at various levels in society to fight discrimination and violence against women. One way to challenge and change the power structures that perpetuate discrimination and violence against women is to
educate vulnerable women to read and write. Giving
these women knowledge strengthens their self-confidence and opportunities to demand their rights.
Our activities in Sweden
In Sweden, Diakonia’s activities comprise ­principally
fundraising, communications, popular education
and advocacy. Our international activities are also
­coordinated from our Head Office in Sweden
regarding administrative routines, methods and
­policy development, for example.
In 2013, Diakonia ran a campaign on the theme
of climate financing – how Sweden must compensate those affected by climate change with funding
in addition to the annual aid budget. The campaign
went under the name Springnotan. Delegates,
20 Den palestinska samarbetsorganisationen
­Al-Nayzak arbetar med att uppmuntra och stärka
kreativa ungdomar att utveckla sina produktidéer och
bli entreprenörer. Varje år arrangerar man utställningen ”Made in Palestine” där de unga entreprenörerna får möta företag och presentera sina projekt.
Diakonias samarbetsorganisation i Libanon,
­Lebanese Democratic Women’s Gathering (RDFL),
arbetar på olika nivåer i samhället för att bekämpa
diskriminering och våld mot kvinnor. Ett sätt
att utmana och förändra de maktstrukturer som
­upprätthåller diskriminering och våld mot kvinnor
är att utbilda utsatta kvinnor i att läsa och skriva.
Genom att ge dessa kvinnor kunskap stärks deras
självförtroende och möjligheter att kräva sina
­rättigheter.
Verksamheten i Sverige
I Sverige arbetar Diakonia med insamling,
­kommunikation, folkbildning och påverkan. Från
huvud­kontoret i Sverige koordineras också vårt
internationella arbete, till exempel när det gäller
administrativa rutiner, metod- och policyutveckling.
Under 2013 genomförde Diakonia en kampanj på
temat klimatfinansiering – det vill säga hur ­Sverige
måste kompensera de som drabbas av effekterna
av klimatförändringarna med pengar utöver den
­ordinarie biståndsbudgeten. Kampanjen gick under
annual accounts 2013
Johanna Eriksson is a Diakonia activist and member of the Stockholm group. She is one of many young people involved
in activist groups because they don’t accept that the world is unjust. Instead, they act to change it. | Johanna Eriksson är
Diakoniaaktivist och medlem i Stockholmsgruppen. Hon är en av många unga som engagerat sig i aktivistgrupperna för att de
inte accepterar att världen är orättvis. Istället vill de agera för att förändra den. Photo | Foto: Anna Bergkvist.
c­ ongregations and the general public were engaged
through seminars, workshops, church services,
­personal stories and in-depth information. In total
7,359 signatures were gathered via social media and
direct contacts and submitted to Sweden’s Ministry
of Finance. Diakonia described examples of the
effects of climate change in its magazine Dela med.
In the summer, Diakonia’s activists attended
the Almedalen political week and other festivals
to inform visitors about the climate issue and the
Springnotan (do a runner!) campaign. Diakonia’s
own estimates of how large Sweden’s contribution
to international climate financing needs to be were
broadly accepted by political parties, civil society and
researchers.
Diakonia and several other organizations invited
children’s rights campaigner Hanaa Al-Ramli from
Jordan to the Gothenburg Book Fair, where she
talked about her project My book is your book at
several popular seminars. Her story was also widely
covered in the press and on radio and TV. Several
thousand visitors came to Diakonia’s stand over the
four days of the Fair.
With four other organizations Diakonia also
organized the “International Hot Seat” for
­politicians on Sida’s big stage and two seminars
on development policy in Almedalen. To highlight
the experiences and analyses of Diakonia’s partner
årsredovisning 2013
namnet ”Springnotan”. Ombud, församlingar
och allmänhet engagerades genom seminarier,
workshops, gudstjänster, personliga berättelser och
fördjupningsmaterial. En namninsamling drevs
genom sociala medier och direkta kontakter och
resulterade i 7 359 underskrifter, som ­överlämnades
till finansdepartementet. I tidningen Dela med
lyfte Diakonia fram exempel på effekterna av
­klimatförändringarna.
Under sommaren deltog Diakonias aktivister på
politikerveckan i Almedalen och på flera festivaler
för att informera besökare om klimatfrågan och
kampanjen Springnotan. Diakonia fick brett gehör
för sina egna beräkningar av hur stort Sveriges
bidrag till internationell klimatfinansiering behöver
vara – bland politiska partier, civila samhället och
bland forskare.
Till mässan Bok & Bibliotek i Göteborg, bjöd
Diakonia, tillsammans med flera andra organisationer, in barnrättskämpen Hanaa Al-Ramli från
­Jordanien som talade om sitt projekt Min bok är din
bok vid flera välbesökta seminarier. Hennes berättelse fick också stort genomslag i tidningar, radio och
TV. Till Diakonias monter kom flera tusen besökare
under de fyra dagar bokmässan pågick.
I Almedalen arrangerade Diakonia också politikersamtalet ”Internationella Stolen” tillsammans med
fyra andra organisationer på Sidas stora scen, och två
21
organizations, we arranged visits in 2013 by Suzanne
Matale from the Council of Churches in Zambia,
Mahmoud Abu Rahma from human rights organization Al Mezan in Gaza, and Mitikha Mwenda from
the PACJA in Africa.
In our work with conflict and justice issues,
Diakonia has focused on measures to protect local
civil society in the South and strengthen their opportunities for action. The results of a two-year research
project on private actors in areas of conflict and
high-risk, run jointly with the Church of Sweden
and the University of Gothenburg, were presented
at a conference with participants from industry, the
research community and the aid sector. The project’s
reports are available on the website www.ccda.se
In development finance, Diakonia has mainly
worked with private actors in development and the
role of Swedish export bodies in relation to human
rights, tax evasion and development. Diakonia had
an important role in the development debate as
demonstrated by the magazine Omvärlden (The
world around us) last year ranking Diakonia third in
the category “Most influential in the development
debate”.
In 2013, a new web platform was developed
for Diakonia, and its websites in total had roughly
218,000 unique visitors. The Swedish website, whose
main purpose is fundraising from private individuals, generated approximately SEK 1.5 million in
­donations. Interacting through social media is an
important way of communicating with Diakonia’s
donors and people interested in our work. This interaction has continued and been strengthened during
2013.
Diakonia’s Christmas campaign launched a
­web-based gift shop. A popular product is the
Change-maker pendant. Goldsmith Sofia Bergkvist
designed it for Diakonia as her pro bono contribution.
seminarier kring biståndspolitik hölls. För att lyfta
fram Diakonias samarbetsorganisationers e­ rfarenheter
och analyser arrangerades under året besök av bl a
Suzanne Matale från kyrkorådet i ­Zambia, ­Mahmoud
Abu Rahma från människorättsorganisationen
Al Mezan i Gaza och Mitikha Mwenda från klimatnätverket PACJA i Afrika.
I arbetet med konflikt- och rättvisefrågor har
Diakonia fokuserat på åtgärder som skyddar
det lokala civilsamhället i syd och stärker deras
möjlig­heter att agera. Resultatet av ett tvåårigt
­forskningsprojekt om privata aktörer i konfliktoch högriskområden, som drivits tillsammans
med Svenska Kyrkan och Göteborgs Universitet,
­presenterades vid en konferens med deltagare från
näringslivet, forskarvärlden och biståndssektorn.
Projektets rapporter finns tillgängliga på hemsidan
www.ccda.se.
Inom området utvecklingsfinansiering har
Diakonia huvudsakligen arbetat med privata aktörer
inom biståndet och de svenska exportorganens roll
kopplat till mänskliga rättigheter samt skatteflykt och
utveckling. Diakonia hade en viktig roll i biståndsdebatten vilket bl a visade sig när tidningen Omvärlden
förra året rankade Diakonia på tredje plats under
rubriken ”Mäktigast i biståndsdebatten”.
Under 2013 utvecklades en ny webbplattform för
Diakonia och webbplatserna hade sammanlagt cirka
218 000 unika besökare. Den svenska webbplatsen,
vars huvudsyfte är insamling från privatpersoner,
genererade cirka 1,5 miljoner kronor i gåvor. Ett
viktigt sätt att kommunicera med Diakonias givare
och andra engagerade är genom sociala medier. Det
arbetet har fortsatt och utvecklats under 2013.
I julkampanjen lanserade Diakonia en webbaserad
gåvoshop. En populär produkt är Eldsjälssmycket,
som guldsmeden Sofia Bergkvist designat speciellt åt
Diakonia helt utan ersättning.
Performance and Financial Position
Resultat och Ställning
Diakonia’s revenues Diakonia’s program
service expenses
YearTSEK
2013473,423
2012420,999
2011399,784
2010388,462
2009382,442
TSEK
438,814
386,305
367,236
354,029
349,323
93 %
92 %
92 %
91 %
91 %
In 2013, 93 % of the year’s revenues were used for
program service expenses. Our revenues are rising,
and in 2013 amounted to SEK 473 million. Program
service expenses amounted to SEK 439 million.
22 Diakonias intäkter
Diakonias verksamhets­-
kostnader
ÅrTSEK
2013
473 423
2012
420 999
2011
399 784
2010
388 462
2009
382 442
TSEK
438 814
386 305
367 236
354 029
349 323
93 %
92 %
92 %
91 %
91 %
Under 2013 har 93 procent av årets intäkter
använts till verksamhetskostnader (ändamåls­
kostnader). Intäkterna ökar, och uppgick för 2013
sammantaget till 473 miljoner kronor. Verksamhetskostnaderna uppgick till 439 miljoner kronor.
annual accounts 2013
Funds raised
Fundraising expenses
Insamlade medel
Insamlingskostnader
YearTSEK
201336,073
2012 33,415
201128,679
201025,071
200923,687
200823,817
TSEK
7,376
6,924
7,156
7,508
6,468
8,326
ÅrTSEK
2013
36 073
2012 33 415
2011
28 679
2010
25 071
2009
23 687
2008
23 817
TSEK
7 376
6 924
7 156
7 508
6 468
8 326
The fundraising result for 2013 was SEK
36 ­million, thus exceeding the budget by over
SEK 3.7 million (for 2012, the surplus was
SEK 0.3 million). For the first time, regular monthly
­contributions from Diakonia’s Change Sponsors
constituted over SEK 10 million of the fundraising
result (SEK 9.8 million in 2012).
Just on SEK 3.2 million was received via the
Children of the World, a Swedish fundraising campaign for vulnerable children in the world. This is a
national fundraising campaign in which humanitarian
aid organizations join forces. Many members of
our congregations and others active in Diakonia’s
­network were involved in the campaign. In this year’s
campaign, Diakonia focused on its Colombian partner organization Benposta, which protects children
at risk of forced recruitment as child soldiers.
Typhoon Haiyan swept over the Philippines in
November. In connection with the disaster, Diakonia
raised approximately SEK 1.8 million and sent via
the ACT Alliance, and via CPBC, a former partner
organization to Diakonia. CPBC has special skills in
humanitarian aid and close relations with the local
authorities and churches, which meant they could
quickly reach out to less accessible areas.
Diakonia is also a beneficiary of the Swedish
Postcode Lottery, whose vision is to contribute to
a better world for people, animals and the environment. This Lottery gets its revenue from sales of
lottery tickets and donates the surplus to charitable
purposes. In 2013, the Postcode Lottery contributed
SEK 10 million (SEK 10.7 million in 2012).
Insamlingsresultatet för 2013 var 36 miljoner
­kronor och överskred därmed budget med drygt 3,7
miljoner kronor (motsvarande siffra för 2012 var ett
överskott på 0,3 miljoner kronor). För första gången
stod de regelbundna månadsgivarna för över 10
miljoner kronor av insamlingsresultatet (9,8 miljoner
kronor 2012).
Drygt 3,2 miljoner kronor kom in via Världens
Barn, en svensk insamlingskampanj för utsatta barn i
världen. Kampanjen omfattar en nationell insamling
där humanitära organisationer gör en gemensam
insats. Många församlingsmedlemmar och andra
aktiva från Diakonias nätverk engagerade sig i
­insamlingen. I årets kampanj fokuserade Diakonia
på den colombianska samarbetsorganisationen
­Benposta, som skyddar barn som riskerar att tvångsrekryteras som barnsoldater.
Supertyfonen Haiyan drog in över ­Filippinerna
i november. I samband med katastrofen ­samlade
Diakonia in cirka 1,8 miljoner kronor som förmedlades via ACT Alliance samt via CPBC, en tidigare
samarbetsorganisation till Diakonia. CPBC har
special­kompetens inom humanitära insatser och nära
relation till lokala myndigheter och kyrkan vilket
gjorde att de snabbt kunde nå ut till svåråtkomliga
områden.
Diakonia är också förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet vars vision är att bidra till en bättre värld
för människor, djur och miljö. Lotteriet får sina intäkter från lottförsäljning och ger överskottet till välgörande ändamål. PostkodLotteriet bidrog under 2013
med 10 miljoner kronor (10,7 miljoner kronor 2012).
Total expenses
Totala kostnader
TSEK
2013 2013
2012 2012 20112011
TSEK
2013 2013
2012 2012 20112011
Middle East 44 938
9 %
48 636
12 % 47 710
12 %
Mellanöstern
44 938
9 %
48 636
12 % 47 710
12 %
Asia 96 863
21 %
92 183
22 % 90 089
23 %
Asien
96 863
21 %
92 183
22 % 90 089
23 %
Africa
193 708
41 % 154 198
37 % 130 288
33 %
Afrika
193 708
41 % 154 198
37 %130 288
33 %
88 062
19 %
77 646
19 % 87 409
22 %
Latinamerika
88 062
19 %
77 646
19 % 87 409
22 %
Activities in Sweden10 927
2 %
10 715
2 %
6 047
2%
Arbetet i Sverige
10 927
2 %
10 715
2 %
6 047
2%
Globally
4 317
1 %
3 496
1 %
5 648
1%
Globalt
4 317
1 %
3 496
1 %
5 648
1%
31 294
7 %
26 587
7 % 26 896
7%
Gemensamt
31 294
7 %
26 587
7 % 26 896
7%
Latin America
Jointly Total
470 109
årsredovisning 2013
100 % 413 462 100 %394 086 100 %
Totalt
470 109
100 % 413 462 100 %394 086 100 %
23
The distribution of Diakonia’s expenses is as
follows: 90 % to the regions, 2 % to activities in
­Sweden, 1 % to global expenses at Head Office,
and 7 % to common fundraising and administration
expenses.
Diakonias samtliga kostnader är fördelade enligt
följande: 90 procent till regionerna, 2 procent till
arbetet i Sverige, 1 procent till globala kostnader
på huvudkontoret och 7 procent till gemensamma
insamlings- och administrationskostnader.
Significant events within the
­organization during the financial year
Väsentliga händelser inom
­organisationen under räkenskapsåret
Diakonia’s organizational development has ­continued.
During the year, Africa decentralised its decision-making functions to country level, which Latin
America did in 2012 and Asia in 2011. During the
coming year, the Middle East will also take this step.
In 2013, Diakonia was the subject of three
major appraisals: The Swedish Agency for Public ­Management and Sida’s framework agreement
­criteria enquiry both chose to examine ­Diakonia’s
work in Kenya and Sida also examined our ­activities
in Zimbabwe. All these appraisals found that
­Diakonia’s work is of high quality.
Work to increase the quality and effectiveness of
both long-term and emergency humanitarian assistance has continued in the 2013 financial year. For
several years, Diakonia has been working to assure
the ­quality of our work under the Humanitarian
Accountability Partnership (HAP) standard, and an
audit at the end of 2013 showed that Diakonia now
meets the criteria for HAP certification. This means
that we will continue developing our capacity to
work with humanitarian emergency assistance and
International Humanitarian Law.
In 2013, our Planning, Monitoring and ­Evaluation
handbook was updated to improve working ­methods
and procedures. This has involved personnel from
all regions. In parallel with this, a global, ­common
accounting and HR management system was
­developed as well as a new project ­management
­system. During the last months of the year, the
systems were trialled and in January 2014 were
fully commissioned. A new intranet is also being
­developed, with a planned start in the second quarter
of 2014.
Diakonias övergripande ­organisationsutveckling
har fortsatt. Afrika tog under året steget att
­decentralisera beslutsfunktioner till landnivå,
­vilket Latinamerika gjorde 2012 och Asien redan
2011. Under det kommande året kommer också
­Mellanöstern att följa efter.
Diakonia har varit föremål för tre stora utvärderingar under året: Svenska Statskontorets samt Sidas
ramkriterieutredning som båda valde att granska
Diakonias arbete i Kenya och Sida utvärderade också
verksamheten i Zimbabwe. I samtliga utvärderingar
är resultatet att Diakonia håller hög kvalitet i sitt
arbete.
Arbetet med att öka kvaliteten och effektiviteten
i såväl långsiktiga som snabba humanitära insatser
fortsatte under verksamhetsåret 2013. Diakonia
har under flera år arbetat med att kvalitetssäkra sitt
arbete utifrån HAP:s (Humanitarian Accountability
Partnership) standard och i slutet av 2013 genomfördes en revision som visade att Diakonia nu uppfyller
kraven för en HAP-certifiering. Det här innebär att
vi fortsätter att utveckla vår kapacitet att arbeta med
humanitära frågor som exempelvis katastrofarbete
och internationell humanitär rätt.
Under 2013 har också organisationens PME-handbok (Planning, Monitoring and Evaluation)
­uppdaterats med syftet att effektivisera arbetsmetoder och rutiner. Arbetet har involverat personal från
samtliga regioner. Parallellt med den processen har
ett globalt gemensamt ekonomi- och personalsystem
tagits fram och ett nytt projekthanteringssystem har
också utvecklats. Under de sista månaderna av året
genomfördes en provdrift av systemen och i ­januari
2014 tas de i bruk. Utvecklingsarbete av ett nytt
intranät har också skett och planen är att det ska
börja användas under andra kvartalet 2014.
External events during the year
The Swedish Government’s new development policy
resulted in the design of many of the new effectiveness strategies (the documents that govern bilateral
aid) being started. Since these strategies significantly
impact Diakonia’s work, Diakonia has participated
actively in the process of developing new strategies
in the following countries: Burkina Faso, ­Somalia,
Zambia, South Sudan, Myanmar/Burma and
­Cambodia.
24 Externa händelser under året
Den svenska regeringens nya biståndspolitik ­innebar
under året som gick att utformningen av många av
de nya så kallade resultatstrategierna (de ­dokument
som styr det bilaterala biståndet) påbörjades.
Eftersom resultatstrategierna i hög grad påverkar
Diakonias arbete så har Diakonia aktivt deltagit
i processen med att ta fram nya strategier i t ex
annual accounts 2013
With the new development aid policy, business
and industry have become increasingly important players. ­During the year, Diakonia conducted
­dialogues with ­companies and investors to formulate
clearer, ­common strategies for future collaborations
in ­priority areas such as investment in areas of
conflict, with the aim of ensuring that companies
respects human rights to a greater extent while
­contributing to sustainable development. Here, with
our knowledge, experience and awareness of local
conditions, Diakonia can be a valuable partner.
Future development
Organizational development will continue in 2014
with the aim of the process that began several years
ago – to delegate decision-making power to the
regions and country offices - being completed.
Development of the new IT systems, trialled at
the end of the year and commissioned in 2014, will
provide important support as Diakonia continues its
work to achieve broader financing. The systems were
developed to enable Diakonia to manage the different demands arising from more donors.
2014 is a big election year in Sweden, with elections for the European Parliament and the Riksdag.
This means a strong focus on elections, where
Diakonia will quiz politicians on themes that we
work with such as tax evasion, climate financing
and how Swedish export policy can promote human
rights.
Diakonia will also continue its internal work of
building our capacity to work with development aid
and business and industry issues, something likely to
become an important part of our work in the future.
årsredovisning 2013
f­ öljande länder: Burkina Faso, Somalia, Zambia,
­Sydsudan, Myanmar/Burma och Kambodja.
I den nya biståndspolitiken blir näringslivet en
allt viktigare aktör. Diakonia har under året fört en
dialog med företag och investerare för att ­formulera
tydligare gemensamma strategier för framtida
­samarbeten kring vissa prioriterade områden som
t ex investeringar i konfliktområden, med målet att
i högre utsträckning se till att företag respekterar
mänskliga rättigheter samtidigt som de bidrar till en
hållbar och långsiktig utveckling. Diakonia kan här
med sin kunskap, långa erfarenhet och sin kännedom
om lokala förhållanden, vara en viktig samarbets­
partner.
Framtida utveckling
Organisationsutvecklingsarbetet fortsätter under
2014 med målet att den process som inleddes för ett
par år sedan – att delegera beslutsrätten till regioner
och landkontor – slutförs.
Utvecklingen av de nya IT-systemen som
­testkördes i slutet av året och togs i drift under 2014,
kommer att vara ett viktigt stöd när Diakonia fortsätter sitt redan påbörjade arbete med att nå en bredare
finansiering. Systemen är utvecklade för att Diakonia
ska kunna hantera de olika krav som ett större antal
givare innebär.
2014 är ett ”supervalår” med val till både
­EU-parlamentet och Sveriges riksdag. Det innebär
att Diakonia kommer att ha starkt fokus på valet
med bland annat politikerutfrågningar kring teman
som Diakonia arbetar med, exempelvis skatteflykt,
klimatfinansiering och hur svensk exportpolitik kan
bidra till mänskliga rättigheter.
Diakonia fortsätter också det interna arbetet
med att bygga upp vår kapacitet för att arbeta med
utvecklingsbistånd och näringslivsfrågor, något som
vi tror kommer att bli en viktig del av vårt arbete i
framtiden.
25
She thought that it was too soon for her two small
daughters to die. So Maria Sol swam to a coconut
palm and her mental strength meant that whole family
­survived. Afterwards, she received humanitarian aid via
the ACT Alliance (which includes Diakonia). But each day
is still a struggle in Basey, Samar, the Philippines.
Hon tänkte att det var för tidigt för hennes två små
döttrar att dö. Så Maria Sol simmade till en kokospalm
och hennes mentala styrka gjorde att hela familjen
överlevde. Efteråt tog hon emot humanitär hjälp via
nätverket ACT Alliance där Diakonia ingår. Men varje dag
är fortfarande en kamp för överlevnad i Basey, Samar,
Filippinerna. Photo | Foto: Bong Dalisay.
Profit and loss statement
Resultaträkning Note | Not 2013
2012
Revenues of the association | Föreningens intäkter
1, 2, 3, 4
473 423
420 999
Costs for the association | Föreningens kostnader
Operational costs for projects | Verksamhetskostnader –438 814
–386 305
Fundraising and marketing costs | Insamlings- och marknadsföringskostnader –7 376
–6 924
Administration costs | Administrationskostnader
–23 918
–20 233
1
–470 108
–413 462
Result of operations | Verksamhetsresultat 3 315
7 537
Total costs for the association | Summa föreningens kostnader
Result from financial investments | Resultat från finansiella investeringar Result from securities and receivables accounted for as fixed assets
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
5
1 193
2 833
Other interest income and similar profit/loss items Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
6
132
284
Interest expense and similar profit/loss items Räntekostnader och liknande resultatposter
7
–1 248
– 1 792
Total income from financial investments Summa resultat från finansiella investeringar
78
1 325
Net profit/loss for the year | Årets resultat 3 393
8 862
Distribution of net profit/loss for the year Fördelning av årets resultat
4
Profit/loss for the year according to the profit and loss statement Årets resultat enligt resultaträkningen
3 393
8 862
Utilisation of earmarked funds Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
2 766
2 285
Earmarked funds not utilised during the year Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året
– 2 412
–1 263
Earmarked funds into Fund for Operations and Investment
Reservering av medel till Verksamhets- och Investeringsfonden
– 2 500
–3 000
Remaining balance/profit/loss brought forward
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital
1 248
6 884
The totals may deviate from the subtotals due to round figures.
Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.
28 annual accounts 2013
Balance sheet | Balansräkning
As per 31 December 2013| Per den 31 december 2013
Note | Not 20132012
Assets | Tillgångar
Fixed assets | Anläggningstillgångar
Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar
Capitalised expenditure for software | Balanserade utgifter för programvara 8
8 465
48
9
1 896
2 232
10
100 075
77 109
Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar
110 436
79 389
Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar
Equipment | Inventarier Financial assets | Finansiella anläggningstillgångar
Investments held as fixed assets | Långfristiga värdepappersinnehav
Current assets | Omsättningstillgångar
Current receivables | Kortfristiga fordringar Other receivables | Övriga fordringar
2 113
2 291
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
11
7 861
6 638
Total current receivables | Summa kortfristiga fordringar 9 975
8 929
Cash and bank balances | Kassa och bank
58 793
138 957
Total current assets | Summa omsättningstillgångar 68 768
147 887
Total assets | Summa tillgångar 179 204
227 276
Equity and Liabilities | Eget kapital och skulder
Equity | Eget kapital
12
Fund for Operations and investment | Verksamhets- och investeringsfond
17 269
14 769
Earmarked funds | Ändamålsbestämda medel 912
1 267
Profit/loss brought forward | Balanserat kapital
83 872
82 624
Total equity | Summa eget kapital 102 052
98 659
Provisions | Avsättningar
Provisions for pensions and similar commitments
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
14 548497
Current liabilities | Kortfristiga skulder Accounts payable – trade | Leverantörsskulder 1 180
1 707
13
58 548
107 737
Other liabilities | Övriga skulder
11 683
10 537
16
5 193
8 138
Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder 76 604
128 120
Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder 179 204
227 276
Pledged assets | Ställda säkerheter
No/Inga No/Inga
Contingent liabilities | Ansvarsförbindelser No/Inga
No/Inga
Liabilities to Sida and other back donors | Skuld till Sida och andra finansiärer Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
The totals may deviate from the subtotals due to round figures.
Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.
årsredovisning 2013
29
Cash flow statement I Kassaflödesanalys
20132012
Operating activities | Den löpande verksamheten
Result of operations | Verksamhetsresultat
3 315
7 537
Amortisation | Avskrivningar
2 391
879
Other items not included in cash flow Övriga ej likviditetspåverkande poster
89
74
Interest received | Erhållen ränta
132
–1 470
Dividends received | Erhållna utdelningar
1 346
2 802
Interest paid | Erlagd ränta
–1 248
–38
Cash flow from operating activities before working capital changes
6 026
9 784
Kassaflöde från löpande verksamhet fore förändring av rörelsekapital
Increase/decrease in other current receivables Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
–1 045
293
Increase/decrease in accounts payable Ökning/minskning leverantörsskulder
–527
948
Increase/decrease in other current operating liabilities Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
–50 988
49 895
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten
–46 535
60 921
–9 920
0
Investing activities | Investeringsverksamheten
Investments in intangible fixed assets Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investments in tangible fixed assets –590–682
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investments in financial fixed assets
Placeringar i finansiella anläggningstillgångar
–41 549
–49 768
Disposals of financial fixed assets
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
18 431
45 901
Cash flow from investing activities
Kassaflöde från investeringsverksamheten
–33 629
–4 549
Cash flow for the year | Årets kassaflöde
–80 164
56 372
Cash at beginning of the year | Likvida medel vid årets början
138 957
82 586
Cash at the end of the year | Likvida medel vid årets slut
58 794
138 958
30 annual accounts 2013
Accounting and valuation
principles
Redovisnings- och värderings­
principer
Diakonia’s Annual Report has been prepared in
accordance with Sweden’s Annual Reports Act and
the general recommendations for non-profit associations of the Swedish Accounting Standards Board.
The principles applied remain unchanged compared
with the previous year.
Diakonias årsredovisning har upprättats enligt
­årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
­allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade
­principer är oförändrade jämfört med föregående år.
Revenue recognition
Revenue is recorded at the fair value of what has
been received or will be received.
In principle, donations and subsidies are taken
up as revenue once the transaction has been completed right in rem. Unused earmarked project funds
are recorded separately in the balance sheet under
Equity. Donations refers primarily to donations
received from individuals and businesses. The term
grant is used primarily to refer to funds received
from external contributors and sponsors subsequent
to an application.
Donations and subsidies received primarily from
individuals, businesses and organizations are normally recorded on a cash basis. Where subsidies
from businesses and organizations have been agreed
on but not yet received by the balance sheet date,
these are taken up as revenue subsequent to individual assessment.
Donations in a form other than cash or similar are
valued at market value at the time of receipt of the
donation. See also Donated assets below.
Received donations
Received donations are recorded net, i.e., after any
applicable gift tax and direct costs that may arise
in connection with the sale of an asset obtained
through a bequest or similar have been deducted.
Subsidies from Sida and similar
­authorities
All subsidies from Sida and similar public authorities are recorded in accordance with the Swedish
Accounting Standards Board’s recommendations
BFN AR 2002:11 concerning subsidies from bodies
governed by public law, where the grant is taken up
as revenue only if it is deemed highly likely that the
aid will not be recovered, that is, that the organization has incurred expenses for the purpose for which
the grant was made. For this reason, subsidies are
entered as liabilities until such time as the expenses
that the grant is intended to cover are incurred.
Subsidies from Sida other than those intended
årsredovisning 2013
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas.
Gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel
när transaktionen sakrättsligt är genomförd. Ej
utnyttjade öronmärkta ändamålsdestinerade medel
­redovisas separat i balansräkningen inom eget
kapital. Med gåvor avses främst insamlade medel
från privatpersoner och företag. Begreppet bidrag
används främst för att beteckna medel som erhållits
av externa bidragsgivare efter ansökan.
Gåvor och bidrag från i första hand privat­
personer, företag och organisationer redovisas
normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på
balansdagen finns avtalade men ej erhållna bidrag
från företag och organisationer intäktsförs dessa
efter individuell prövning.
Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel
och liknande, värderas till marknadsvärdet vid gåvo­
tillfället. Se även Donerade tillgångar nedan.
Erhållna gåvor
Erhållna gåvor redovisas netto, d v s efter avdrag för
eventuell gåvoskatt och de direkta kostnader som
kan uppkomma vid försäljning av en tillgång erhållen
genom gåva.
Bidrag från Sida och liknande
­myndigheter
Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter
redovisas i enlighet med BFN AR 2002:11 om bidrag
från offentligrättsliga organ, intäktsföring sker endast
om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas
att stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga att
organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidrag
skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget
ska täcka uppkommer.
Andra bidrag från Sida än sådana som är till för att
täcka ett ändamål, t ex administrationsbidrag, kvittas
inte mot administrationskostnader utan intäktsförs
bland övriga bidrag och särredovisas i not.
Andra bidrag från EU än sådana som är till för att
täcka ett ändamål, t ex administrationsbidrag, betalas ut i relation till utnyttjade medel och godkända
­kostnader.
31
for a specific purpose, for example, subsidies for
administration, are not offset against administration
expenses but are instead taken up a revenue along
with other subsidies and disclosed in Notes.
Subsidies from the EU other than those intended
for a specific purpose, for example, subsidies for
administration, are paid out in relation to funds utilized and eligible expenditure.
Redovisning av förpliktelser
Reporting of liabilities
Definition av kostnader
An expense is recorded in the profit and loss statement when the organization has undertaken to carry
out a certain measure or similar. Such an undertaking
is seldom solely a Board decision or similar, since
such decisions do not result in a legally binding
obligation to a third party. In connection with the
closing of the books, these expenses are allocated to
expenses.
Diakonia redovisar enligt Sidas definitioner av
­verksamhetskostnader, insamlingskostnader och
administration som de anges i Sidas anvisningar från
mars 2010.
Definition of expenses
Diakonia records expenses in accordance with Sida’s
definition of program service expenses, fundraising
expenses and administration expenses as defined in
Sida’s instructions from March 2010.
Program service expenses
Expenses that have a direct connection to fulfilling the purpose and/or articles of association of
the organization are classified as program service
expenses.
These expenses are divided into three categories:
– Program service expenses at partner organizations
– Program service expenses within Diakonia.
Administration costs with a direct bearing on the
development cooperation are classified as project
service expenses. All expenses incurred by field
offices are classified as program service expenses.
– Knowledge and skills development within
­Diakonia. These are expenses with a bearing on
the organization’s own knowledge and skills development. Examples of such expenses are exchanging experience, internal training, etc.
Fundraising expenses
Fundraising expense are expenses that have been
necessary to generate external revenue. Examples of
such expenses are the cost of collection boxes, marketing and advertising, payroll expenses, thank-you
letters, etc.
Administration expenses
Administration expenses are those expenses that are
necessary to manage Diakonia. A certain amount
32 En utgift bokförs i resultaträkningen när organisationen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller
liknande. Den förpliktigande händelsen är mycket
sällan endast ett styrelsebeslut eller liknande eftersom
detta inte resulterat i en juridisk förpliktelse gentemot tredje man. I samband med bokslut periodiseras
dessa utgifter till kostnader.
Verksamhetskostnader
Som verksamhetskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med att uppfylla
organisationens syfte och/eller stadgar.
De delas in i tre kategorier:
– Verksamhetskostnader hos samarbetsorganisationer.
– Verksamhetskostnader inom Diakonia. Administrativa kostnader som har direkt bäring på utvecklingssamarbetet klassificeras som verksamhets­
kostnader. Alla kostnader på fältkontoren
­betraktas som verksamhetskostnader.
– Kompetensutveckling inom Diakonia. Detta
är kostnader som gäller organisationens egen
­kompetensutveckling. Exempel på kostnader är
erfarenhetsutbyte, internutbildning, m m.
Insamlingskostnader
Detta är kostnader som krävts för att ­generera
externa intäkter. Hit räknas kostnaden för
­insamlingsbössor, annonser, lönekostnader, tackbrev
och dylikt.
Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som
behövs för att administrera Diakonia. Ett visst mått
av allmän administration är ett led i att säkerställa
en god kvalitet på organisationens interna kontroll
och rapportering, såväl externt som internt till exempelvis styrelsen och andra intressenter. Exempel på
kostnader är ekonomifunktion, hyror, inventarier,
årlig revision, upprättande av årsredovisning, årsstämma, etc. Endast kostnader på huvudkontoret
definieras som administration.
Bidrag för administrationskostnader redovisas som
intäkt bland övriga bidrag varför administrationskostnader redovisas brutto.
annual accounts 2013
of general administration is part of assuring the
quality of the organization’s internal controls and
reporting (externally and internally) to the Board
and other interested parties, for example. Examples
of such expenses are the accounts function, rents,
equipment, the annual audit, the preparation of the
annual report, the annual general meeting, etc. Only
expenses incurred at Head Office can be defined as
administration expenses.
Subsidies to cover administration expenses are
recorded as revenue along with other subsidies and
for this reason administration expenses are recorded
in gross figures.
Donerade tillgångar
Donated assets
Aktier och andelar
Assets, primarily real estate, shares and other securities donated or bequeathed to Diakonia are valued at
a conservatively estimated market value at the time
of the donation/bequest and recorded as a current
asset when the asset is to be sold as soon as possible. The revenue is recorded under the item Funds
raised. If a capital gain or loss arises in connection
with a sale, the profit/loss is also recorded under the
item Funds raised if the asset is sold shortly after
the donation/bequest was received. The transaction is recorded as a financial asset if Diakonia has
postponed the sale with the intention of obtaining a
better price.
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde), post
för post. Aktier och andelar som erhålles genom testamente eller gåva värderas till ett försiktigt beräknat
marknadsvärde (ofta börskursen) vid gåvotillfället.
Shares and participations
Anläggningstillgångar
Shares and participations are valued at the lesser of
the acquisition value and fair value (market value),
item by item. Shares and participations that Diakonia
receives through bequests or donations are valued
at a conservatively estimated market value (often
the stock market value) at the time the donation was
received.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda
­ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande
avskrivningstider:
Receivables
Receivables are recorded in the amount that Diakonia estimates that Diakonia will be paid, assessed
from case to case.
Foreign currencies
Receivables and liabilities in foreign currencies are
recorded at the closing day rates.
Fixed assets
Tangible fixed assets and intangible fixed assets are
depreciated systematically over the assessed economic life of the asset. The following periods of
depreciation are applied:
årsredovisning 2013
Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra
värdepapper, som doneras till Diakonia värderas
till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället och bokas som en omsättningstillgång när
tillgången ska avyttras snarast möjligt. Intäkten redovisas i posten Insamlade medel. I den mån det uppkommer en realisationsvinst/-förlust vid avyttringen
redovisas denna också i posten Insamlade medel om
den avyttras kort efter att gåvan erhållits. Transaktionen redovisas som en finansiell anläggningstillgång
om Diakonia väntat med försäljningen i avsikt att
erhålla ett bättre pris.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter indivi­
duell prövning beräknas bli betalt.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till
balansdagens kurs.
Elektronik (datorer etc.) Begagnade bilar Nya bilar Anpassad programvara Egenutvecklad programvara Inventarier (möbler etc.) Byggnader 3 år
3 år
5 år
3 år
5 år
5 år
10 år
Diakonia har som policy att aktivera anläggningstillgångar med ett anskaffningsvärde över 10 000 SEK.
Inventarier som finansieras helt av projektanslag
kostnadsförs enligt, med finansiär, avtalad budget.
Personal
Medelantalet anställd personal har räknats fram
genom löneunderlag för verksamhetsåret. Antalet
anställda vid respektive mättillfälle har beräknats
33
Electronics (computers, etc.) Used cars New cars Customised software In-house developed software Equipment (furniture, etc.) Buildings 3 years
3 years
5 years
3 years
5 years
5 years
10 years
It is Diakonia’s policy to capitalize fixed assets
of a value that exceeds SEK 10,000. Equipment
financed entirely from project subsidies are carried as
expenses in accordance with the budget agreed upon
together with financiers.
Personnel
­utifrån tjänstens omfattning och ej antal anställda.
Med personal i Sverige menas personal som har
fått i Sverige beskattningsbar inkomst från Diakonia.
I gruppen ingår även personal som påbörjar sin
utlandstjänst med förberedelsearbete inför tjänste­
perioden.
Med personal med svenskt utlandsavtal menas
personer som arbetar på Diakonias region- eller
landkontor och är underställda kollektivavtalet
­mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen.
Med anställda med lokalt avtal menas personal
som är anställd av Diakonias regionkontor enligt de
anställningsförhållanden som råder i respektive land.
Se not 15 och 17.
The average number of employees has been
­calculated from wage and salary statements for the
financial year. The number of employees at each
instance of ­measurement has been estimated based
on the number of equivalent full-time positions and
not on the number of employees
Personnel in Sweden means personnel who
have received income from Diakonia that is taxable in Sweden. Personnel in Sweden also includes
­personnel who have begun their posting abroad with
­preparatory work for that period of service.
Personnel with Swedish foreign posting
­contracts are personnel who work at Diakonia’s
regional or country offices and are subject to
the collective agreement between Unionen and
­Arbetsgivaralliansen.
Personnel under local contract means personnel
who are employed by Diakonia’s regional offices in
accordance with the conditions of employment that
are applicable in each respective country. See Notes
15 and 17.
34 annual accounts 2013
årsredovisning 2013
35
Summary of revenues and costs for projects in 2013
Sammandrag av intäkter och kostnader för projekten under 2013
2012
Total
Totalt
1) See accounting principles | Se redovisnings- och värderingsprinciper
6) The Latin America department, after reorganisation the regional work in Latin America is found in the
2) Share of Diakonia’s Other revenues which has been provided to the project funds | Andel av Diakonias
Department for conflict and post conflict cooperation
Övriga intäkter som tillförts projektmedlen
Latinamerikaavdelningen, efter omorganisering finns det regionala arbetet i Latinamerika i avdelningen för
3) Swedish International Development Cooperation Agency | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
konflikt och postkonfliktsamarbete
4) The Unit for civil society, CivSam, is part of the Department for global cooperation | Enheten för civila
7) Humanitarian aid, subdivision under the Department of conflict and post conflict cooperation
samhället, CivSam, ingår i avdelningen för globalt samarbete
Humanitärt bistånd, ingår i avdelningen för konflikt- och postkonfliktsamarbete
5) Information and communication work is part of the unit for civil society | Informations- och kommunika8) Sectors for Development Cooperation at Swedish Embassies | Svenska ambassaders biståndsavdelningar
tionsarbete ingår i enheten för civila samhället
Earmarked funds projects, 1 January 2013
40 243
20 239
Reserverade projektmedel 2013–01–01
Raised funds for projects, 1 January 2013
1 267
2 289
Insamlade medel ändamål 2013–01–01
Revenues | Intäkter
Sida CivSam 3&4)
102 686
36 654
11 096
150 437
144 863
Sida Info 3&5)
1 374
1 959
267
3 600
3 500
Sida RegLA 3&6)
3 215
741
316
4 272
3 614
Sida Hum (incl. frame agreement Minor Hum. Funds) (inkl. ramanslag Katastrof) 3&7)
38 839
1 391
1 770 42 000
48 036
Sw. Emb. Middle East | Sv Amb. Mellanöstern 8)
6 822
2 943
735
10 500
12 162
Sw. Emb. Africa | Sv. Amb. Afrika 8)
112 304
20 898
7 262
140 464
81 994
Sw. Emb. Asia | Sv. Amb. Asien 8)
15 543
2 545
1 094
19 181
13 862
Sw. Emb. Latin America | Sv. Amb.Latinamerika 8)
14 333
3 991
676
19 000
15 377
Sida Mena & other items | Sida Mena & övrigt 1 121
79
1 200
8 936
EU Middle East | EU Mellanöstern
2 470
383
200
3 053
3 603
EU Africa | EU Afrika
1 049
73
1 122
15 465
EU Latin America | EU Latinamerika
2 113
278
259
2 650
12 800
The Norwegian Association of the Disabled | Norska Handikappförbundet
10 434
2 752
918
14 103
4 855
Foreign Embassies | Utländska ambassader
3 087
1 323
4 410
29 665
Nordic Climate Facilities
18 189
5 064
1 307
24 561
1 284
Other backdonors | Övriga finansiärer 816
57
873
9 621
Allocated gifts | Periodiserade gåvor 2 535
2 138
145
4 819
–19 463
Repaid gifts | Återbetalade gåvor –10 119
–10 119
–4 588
Repaid subsidies | Återbetalade anslag
101
101
Total subsidies 2013 | Totalt årets anslag 325 789
84 182
26 254
0
0
436 225
385 585
Raised funds | Insamlade medel 10 008
2 804
201
23 328
36 341
34 316
Allocated subsidies | Periodiserade anslag 687
687
–350
Repaid subsidies | Återbetalade anslag –956
–956
–551
Other revenues | Övriga intäkter
1 125
1 125
1 999
Total revenues 2013 | Totala intäkter
335 529
86 986
26 456
23 328
1 125
473 423
420 999
Costs | Kostnader
Middle East | Mellanöstern
32 467
12 470
44 938
48 636
Asia | Asien
86 068
10 795
96 863
92 186
Africa | Afrika
158 146
33 562
193 708
154 145
Latin America | Latinamerika
67 755
20 307
88 062
77 505
Operational costs in Sweden | Verksamhetskostnader i Sverige 5 385
5 542
10 927
10 715
Globally | Globalt 17
4 300
4 317
3 496
Common expenses | Gemensamt 23 918
7 376
31 294
26 587
Depreciation project balances | Avskrivning projektsaldo 191
0
191
Total costs 2013 | Totala kostnader
349 838
88 976
23 918
7 376
0
470 108
413 462
Results of operations | Verksamhetsresultat
–14 309
–1 990
2 538
15 952
1 126
3 315
7 537
Net utilisation of project funds | Nettoutnyttjande av ändamålsbestämda medel 355
1 022
Earmarked funds for projects, 31 December 2013
49 675
40 243
Reserverade projektmedel
Raised funds for projects, 31 December 2013
912
1 267
Insamlade medel ändamål
Operational costs Operational costs Non-project
Other funds with partners
within Diakonia Administration
fundraising and
provided Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader Administration
fundraising costs
Övriga Total
med partner inom Diakonia
1) Insamling (exkl projekt-
tillförda medel
Totalt
1)
1)
destinerad insamling) 2) och insamlingskostnader
2013
Note 1
Not 1
Note 2
Not 2
Overview of allocated and utilised funds from Sida 2013
Översikt över anslagna och förbrukade Sida-medel 2013
CivSam
Info RegLa Swedish
Sida Other
Total
1)
2)
3) Emb. 4) Hum 5) Övrigt Summa
Middle East | Mellanöstern
Opening project balance | Ingående projektsaldo –16
0
0
1 620
0 1 073
2 677
Other contribution | Andra medel 1 927
10 842 12 770
Annual disbursement | Rekvirerat under året
17 182
9 765 26 947
Operational costs | Verksamhetskostnader –19 178 –20 869
–753 –40 801
Repaid to Sida from partners
172
–73
–127
–27
Återbetalt till Sida från partner
Depreciation project balances | Avskrivning projektsaldo
–193
–193
Closing project balance | Utgående projektsaldo
88
0
0
1 286
0
0
1 373
Asia | Asien
Opening project balance | Ingående projektsaldo 0
0
191
269
0
459
Other contribution | Andra medel 2 676
201
2 877
Annual disbursement | Rekvirerat under året
27 652
18 087
40 230 85 969
Operational costs | Verksamhetskostnader –30 004 –17840 –40 491 –88 336
Repaid to Sida from partners
–182
–209
–391
Återbetalt till Sida från partner
Depreciation project balances | Avskrivning projektsaldo –108
–108
Closing project balance | Utgående projektsaldo
323
0
0
147
269
0
471
Africa | Afrika
Opening project balance | Ingående projektsaldo 773
0
0
16 909
0
0 17 683
Other contribution | Andra medel 4 723
4 723
Annual disbursement | Rekvirerat under året
46 445 133 113 179 557
Operational costs | Verksamhetskostnader –52 021 –124 452 –176 473
Repaid to Sida from partners
281
74
355
Återbetalt till Sida från partner
Depreciation project balances | Avskrivning projektsaldo 48
48
Closing project balance | Utgående projektsaldo
201
0
0
25 693
0
0 25 894
Latin America | Latinamerika
Opening project balance | Ingående projektsaldo 81
0
112
1 121
0
0
1 314
Other contribution | Andra medel 5 390
5 390
Annual disbursement | Rekvirerat under året
44 559
3 956
18 324 66 839
Operational costs | Verksamhetskostnader –49 756 –4 025 –17 980 –71 761
Repaid to Sida from partners
–135
–43
56
–122
Återbetalt till Sida från partner
Depreciation project balances | Avskrivning projektsaldo 141
Closing project balance | Utgående projektsaldo
139
0
0
1 521
0
0
1 660
Global | Globalt
Opening project balance | Ingående projektsaldo 8 225
0
0
0
0
Other contribution | Andra medel 442
563
Annual disbursement | Rekvirerat under året
14 599 3 600
316
9 856
1 770
Operational costs | Verksamhetskostnader –5 560 –3 942
Administration costs | Administrationskostnader
–11 096
–267
–316 –9 856
–1 770
Repaid to Sida from partners
46
Återbetalt till Sida från partner
Closing project balance | Utgående projektsaldo
6 609
0
0
0
0
Total | Totalt
Opening project balance | Ingående projektsaldo 9 064
0
Other contribution | Andra medel 15 158
563
Annual disbursement | Rekvirerat under året
150 437 3 600
Operational costs | Verksamhetskostnader –156 520 –3 942
Administration costs | Administrationskostnader
–11 096
–267
Repaid to Sida from partners
318
46
Återbetalt till Sida från partner
Depreciation project balances | Avskrivning projektsaldo 0
0
Closing project balance | Utgående projektsaldo
7 360
0
122
19 841
0
10 842
4 272 189 145
–4 025 –181 141
–316 –9 856
–43
–125
0
0
–59
28 647
269
201
42 000
–40 491
–1 770
–209
0
0
598
8 823
100
1 104
1 200 31 342
–1 525 –11 027
–79 –23 384
–295
–249
0
6 609
1 671 30 957
100 26 864
1 200 390 654
–2 278 –388 397
–79 –23 384
–422
–434
–193
0
–252
36 007
1)
2)
3)
The unit for civil society, CivSam, is part of the Department for global cooperation
Enheten för civila samhället, CivSam, ingår i avdelningen för globalt samarbete
Information and communication work, is part of the Unit for civil society
Informations- och kommunikationsarbete, ingår i enheten för civila samhället
The Latin America department, after reorganisation the regional work in Latin America is found in the Department for conflict
and post conflict cooperation | Latinamerikaavdelningen, efter omorganisering finns det regionala arbetet i Latinamerika i avdelningen
för konflikt- och postkonfliktsamarbete
4 Sectors for Development Cooperation at Swedish Embassies | Svenska ambassaders biståndsavdelningar
5) Humanitarian aid, subdivision under the Department of conflict and post conflict cooperation
Humanitärt bistånd, ingår i ­avdelningen för konflikt- och postkonfliktsamarbete
36 annual accounts 2013
Note 3
Not 3
The revenues of the association
Föreningens intäkter
The revenues of the organization are specified as follows:
Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande: Raised funds | Insamlade medel External subsidies | Externa bidrag Other revenues | Andra intäkter Total | Summa
20132012
36 073
436 225
1 125
473 423
33 415
385 585
1 999
420 999
Raised funds are distributed as follows:
Insamlade medel fördelar sig enligt följande:
20132012 The Children of the World campaign | Världens Barn-kampanjen 3 991
3 783
Repaid gifts from campaign | Återbetalning Världens Barn-kampanjen –746
–542
Music Help | Musikhjälpen
0
791
Other gifts Swedish Radio Assistance | Andra gåvor Radiohjälpen
535
1 001
Repaid gifts Swedish Radio Assistance | Återbetalning andra gåvor Radiohjälpen
–9
Swedish Postcode Lottery | Svenska PostkodLotteriet
10 208
10 763
Repaid gifts Swedish Postcode Lottery | Återbetalning Svenska PostkodLotteriet
–210
Gifts from Change Sponsors | Gåvor från Förändringsfaddrar (autogiro) 10 423
9 796
Gifts from private donors | Gåvor från privatpersoner 7 158
5 793
Gifts from congregations | Gåvor från församlingar tillhörande Diakonias huvudmän
820
661
Gifts from organizations and companies 299
182
Gåvor från organisationer, föreningar och företag
Donations by investments in funds | Givande via sparande i fonder
1 380
1 094
Donations by last wills | Testamente 1 469
376
Forwarded to other organizations | Vidarebefordrat till andra organisationer 58
76
Allocated project funds | Periodiserade insamlade medel 687
–350
Total | Summa
36 073
33 415
External subsidies are distributed as follows:
Externa bidrag fördelar sig enligt följande:
20132012
Sida
390 654
332 344
EU
20 928
31 868
The Norwegian Association of the Disabled | Norges Handikappförbund
4 410
4 855
Foreign Embassies | Utländska ambassader
24 561
29 665
Nordic Climate Facility
873
1 284
Other | Övrigt
4 819
9 621
Allocated project funds | Periodiserade projektmedel
–10 119
–19 463
Repaid subsidies | Återbetalda anslag 101
–4 588
Total | Summa
436 225
385 585
årsredovisning 2013
37
Note 4
Budget follow-up
Not 4Budgetuppföljning
Outcome Budget Deviation Utfall BudgetAvvikelse
20132013
Revenues of the association | Föreningens intäkter External subsidies | Externa bidrag
446 244
445 200
1 044
– Allocated project funds/Repaid subsidies
–10 018
–10 018
– Periodiserade projektmedel/Återbetalda anslag
Raised funds | Insamlade medel
36 341
32 381
3 960
– Allocated/Repaid gifts | Periodiserade/Återbetalda gåvor
–269
–269
Other revenues | Andra intäkter
1 125
200
925
Total revenues of the association Summa föreningens intäkter
473 423
447 781
–4 358
Costs of the association | Föreningens kostnader
Operational costs for projects | Verksamhetskostnader
–438 814
–446 698
7 884
Fundrasing costs | Insamlingskostnader
–7 376
–7 900
524
Administration costs | Administrationskostnader –23 918
–26 509
2 591
Total costs for the association | Summa föreningens kostnader
–470 108
–481 107
10 999
Results of operations | Verksamhetsresultat 3 315
–3 326
6 6641
Results from financial investments 78
78
Resultat från finansiella investeringar Net profit/loss for the year | Årets resultat
3 393
– 3 326
6 719
Distribution of net profit/loss for the year
Fördelning av årets resultat
Net profit/loss for the year according to the profit and loss statement 3 393
–3 326
6 719
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utilisation and reserve of project funds
355
355
Saldo utnyttjande och reservering av ändamålsbestämda medel
Earmarked funds into Fund for Operations and Investment
–2 500
3 500
–6 000
Reservering av medel till Verksamhets- och Investeringsfonden
Remaining balance, profit/loss brought forward 1 248
174
1 074
Kvarstående belopp för året, balanserat kapital
Note 5
Not 5
Income
from securities and receivables accounted for as fixed assets
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
20132012
Dividends | Utdelningar Return/write down fixed assets | Återföring/nedskrivning anläggningstillgångar Profit/loss sale of fixed assets | Vinst/förlust försäljning långfristiga placeringar
Total | Summa
1 346
–500
347
1 193
Note 6
Not 6
2 802
887
–856
2 833
Other
interest income and similar profit/loss items
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Bank interest | Ränteintäkter från bank
Total | Summa
38 20132012
132
284
132284
annual accounts 2013
Note 7
Not 7
Interest
expenses and similar profit/loss items
Räntekostnader och liknande resultatposter
20132012
Interest charges and interest on overdue payment
–1
Räntekostnader och dröjsmålsräntor Gains/losses of currency transactions | Resultat av valutahantering –1 247
Total | Summa
–1 248
Note 8
Not 8
Intangible fixed assets
Immateriella anläggningstillgångar –38
–1 754
–1 792
Capitalised expenditure for software Balanserade utgifter för programvara 2013
2012
Opening acquisition value | Ingående anskaffningsvärde Difference due to exchange rate | Omräkningsdifferens skillnad p g a växelkurs Capitalised expenses for the year | Årets aktiverade utgifter Disposal for the year | Årets försäljning, utrangering
4 177
–15
9 920
–472
4 184
–7
Closing accumulated acquisition value
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
13 610
4 177
Opening amortisation | Ingående avskrivningar
Difference due to exchange rate | Omräkningsdifferens skillnad p g a växelkurs Amortisation for the year | Årets avskrivningar Disposal for the year | Årets försäljning, utrangering –4 129
15
–1 503
472
–4 092
7
–43
Closing accumulated amortisation | Utgående ackumelerade avskrivningar –5 145
–4 129
8 465
48
Closing residual value according to plan | Utgående restvärde enligt plan
Note 9
Not 9
Tangible fixed assets
Materiella anläggningstillgångar
Capitalised expenditure for equipment 2013
2012
Balanserade utgifter för inventarier
Opening acquisition value | Ingående anskaffningsvärde 6 676
6 615
Translation difference | Omräkningsdifferens 2
–163
Capitalised expenses for the year | Årets aktiverade utgifter
590
682
Disposal for the year | Årets utrangering
–770
–459
Reclassification | Omklassificering Closing accumulated acquisition value
6 498
6 676
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Opening depreciation | Ingående avskrivningar –4 444
–4 189
Translation difference | Omräkningsdifferens
–12
113
Depreciation for the year | Årets avskrivningar
–888
–836
Disposal for the year | Årets utrangering
552
451 Re-classification | Omklassificering
189
19
Closing accumulated depreciation –4 602
–4 444
Utgående ackumulerade avskrivningar
Closing residual value according to plan
1 896
2 232
Utgående restvärde enligt plan
årsredovisning 2013
39
Note 10
Not 10
Long-term investments held as fixed assets
Långfristiga värdepappersinnehav
Holdings in mutual funds and similar investments
Innehav i fonder och motsvarande
2013 20132013 2012
Booked value = lowest Purchase value Market value Booked value =
value of purchase and per fund
per fund
lowest value of
market value per fund Anskaffningsvärde Marknadsvärde
purchase and
Bokfört värde = Lägsta
per fond
per fond
market value
värdet av anskaffnings- per fund värde och marknadsvärde Bokfört värde =
per fond Lägsta värdet av
anskaffningsvärde
och marknadsvärde
per fond
Banco Humanfond
9 680
Swedbank Robur SICA
320
Aktieansvar Sverige
191
Handelsbanken Lux
98
AktieAnsvar Europa
3
Penningmarknadsfonden
3 958
EFG Bank (Nordic Microcap Investment AB)
529
Inst. Räntefond lång.plac Sverige Nordea
1 590
Nordea1,SICAV-Multi asset 8 729
Inst. Företagsobl.fonden Nordea
17 097
Inst.Räntefond. kort plac Sverige Nordea
15 285
Inst. Räntefond lång.plac Sverige Nordea
4 446
Nordea Bostadsobligationsfond
18 369
Nordea Emerging Stars
6 553
Nordea Swedish Stars
3 228
Nordea Institutionell Kortränta
10 000
10 933
320
191
98
4
3 958
1 029
1 590
8 967
18 754
15 326
4 446
18 369
6 553
3 228
10 000
11 737
8345
573
100
369
147
112
3
2
5 118
3 776
529
1 029
1 618
184
9 216
5 350
18 593
17 718
15 249
12 441
4 448
4 291
18 950
12 868
6 865
7 771
10 112
0
10 112
0
Total | Summa 100 075
103 764
107 772
Since the end of 2009 Diakonia has a contract with Nordea for the management of Diakonia’s funds.
Sedan slutet av 2009 har Diakonia ett avtal med Nordea för förvaltning av Diakonias värdepapper
Note 11
Not 11
77 109
Prepaid expenses and accrued income
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
20132012
Prepaid rent | Förutbetalda hyror 336
383
Accrued project revenues | Upplupna projektintäkter
6 857
5 981
Prepaid project expenses | Förutbetalda projektkostnader
80
139
Other items | Övriga poster
589
135
Total | Summa
7 861
6 638
40 annual accounts 2013
Note 12Equity Not 12
Eget kapital
Earmarked funds Fund for Profit/loss Total equity
Ändamålsbestämda Operations brought forward
Totalt
medel
and Investment
Balanserat eget kapital
Verksamhets- och
kapital
investeringsfond
Opening profit/loss | Ingående balans
1 267
14 769
82 624
98 659
Earmarked funds | Ändamålsbestämda medel 2 412
2 500
4 912
Utilisation | Utnyttjande –2 766
– 2 766
Remaining balance | Kvarstående belopp för året 1 248
1 248
Closing profit/loss | Utgående balans
912
17 269
83 872
102 052
Scope and purpose of Diakonia’s equity
The purpose of Diakonia’s equity is related to responsible management. If there would be a possible need of a liquidation of Diakonia’s
operations, the equity should cover fixed costs such as rents and contracts of employment at head office, regional and country offices during
one year.
All Diakonia funds are aimed at its operations or the administration of its operations. The level of equity should be based on an evaluation
of probability. According to a decision taken by the Board of Diakonia, the level of equity should be about 25% of the total annual turnover.
In addition Diakonia has created a Fund for Operations and Investment. Possible surpluses from administration contributions are offset to
the fund. The purpose is to create liquidity for e. g. pre-funding of EU-agreements, bridge funding of country offices and IT-investments. Det egna kapitalets storlek och syfte
Syftet med det egna kapitalet är att vid eventuell avveckling av verksamheten kunna täcka fasta kostnader under ett år som vi idag har i form
av hyres- och anställningsavtal på huvudkontor, region- och landkontor. Alla Diakonias medel är destinerade till verksamheten eller hantering av verksamheten. Hur stort det egna kapitalet ska vara är en rimlighetsbedömning. Enligt styrelsens beslut bör det egna kapitalet ligga på cirka 25 % av den totala omsättningen. Dessutom har Diakonia upprättat en verksamhets- och investeringsfond. Till denna avsätts eventuella överskott av administrativa bidrag.
­Syftet är att tillskapa likvida medel för exempelvis förskott på EU-avtal, bryggfinansiering av landkontor och större IT-investeringar. Note 13
Not 13
Liabilities to Sida and other back donors
Skuld till Sida och andra finansiärer
20132012
Project balance | Projektsaldo 49 675
Liabilities to Sida and other back donors | Skuld till Sida och andra finansiärer 2 043
Deferred project income Sida | Förutbetalda projektmedel Sida
2 638
Deferred project income EU | Förutbetalda projektmedel EU
941
Deferred project income Swedish Postcode Lottery 1 748
Förutbetalda projektmedel Svenska PostkodLotteriet
Deferred project income other | Förutbetalda projektmedel övriga 1 503
Total | Summa 58 548
årsredovisning 2013
40 243
1 750
59 794
3 742
2 208
107 737
41
Note 14
Not 14
Provisions for pensions
Avsättningar för pensioner
20132012
Provisions outside the security agreement* 548
497
Avsättningar utanför tryggandelagen* * Refers to pension commitments to local employees in the Middle East
* Avser pensionsförpliktelser för lokal personal i Mellanöstern
Note 15
Not 15
Salaries, remuneration and social security contributions
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
20132012
Secretary General| Generalsekreterare
Employees in Sweden | Personal i Sverige Fees, Sweden | Arvoden, Sverige
Employees with overseas agreements | Personal med utlandsavtal
Employees with local agreements | Lokalanställda
Total salaries and remuneration | Totala löner och ersättningar
598
17 287
44
4 455
37 163
59 547
522
15 426
58
4 645
28 739
49 390
Social security contributions for employees in Sweden, and employees with overseas agreements
Sociala kostnader för Sverigeanställda och anställda med utlandsavtal
Of which pension costs | Varav pensionskostnader 8 483
7 874
2 590
2 561
TSEK 200 (TSEK 97) of the total amount of pension costs refers to the Secretary General’s pension.
There is no agreement regarding severance pay with the Secretary General.
The members of the board have not received salary or remuneration from Diakonia for their work.
During the year, approximately 340 individuals worked without compensation as representatives for Diakonia in Sweden. Moreover, many
people have committed themselves to campaigns and similar events on behalf of Diakonia. The value of all this work – free of charge – is
not accounted for in the profit and loss statement.
Av pensionskostnaderna avser TSEK 200 (TSEK 97) organisationens generalsekreterare.
Inget avtal avseende avgångsvederlag har träffats med generalsekreteraren. Styrelseledamöterna har ej erhållit lön eller arvode från Diakonia för sitt arbete.
Under året har ca 340 personer arbetat ideellt som ombud för Diakonia i Sverige. Därtill har många människor engagerat sig i kampanjer och
liknande för Diakonias räkning. Värdet av alla dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Salaries and other remuneration distributed by regions amount to:
Löner och andra ersättningar fördelade per region uppgår till följande:
20132012
Employees with
All Diakonia
Employees with All Diakonia
Swedish contracts
employees
Swedish contracts
employees
Personal
All personal Personal
All personal
med Sverigeavtal
i Diakonia med Sverigeavtal
i Diakonia
Sweden | Sverige
Middle East | Mellanöstern
Asia | Asien
Africa | Afrika
Latin America | Latinamerika
Total | Summa
42 17 928
675
1 190
1 467
1 123
22 383
17 928
9 100
4 686
16 913
10 920
59 547
16 006
1 098
1 227
1 392
928
20 651
16 006
8 714
4 249
9 833
10 588
49 390
annual accounts 2013
Note 16
Not 16
Accrued expenses and deferred income
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20132012
Holiday pay | Semesterlöner 1 710
1 690
Accrued expenses, social security contribution | Upplupna sociala avgifter 542
453
Special employer’s contribution | Särskild löneskatt 329
284
Accrued project expenses | Upplupna projektkostnader 2 546
5 141
Other items | Övriga poster 66
570
Total | Summa
5 193
8 138
Note 17
Average number of employees
Not 17
Medelantal anställda
20132012
Number of Of which men
Number of Of which men
full-time employments
full-time employments
Antal heltidstjänster Varav män
Antal heltidstjänster Varav män
Contract form
Avtalsform
Employees in Sweden | Personal i Sverige
41,72
Employees with overseas agreements
11,17
Personal med svenskt utlandsavtal
Employees with local agreements
206,59
Antal anställda med lokala avtal
Total | Summa
259,48
34 %
56 %
38,45
12,34
34 %
41 %
45 %
188,47
46 %
44 %
239,26
44 %
20132012
Number of Of which men
Number of Of which men
full-time employments
full-time employments
Antal heltidstjänster Varav män
Antal heltidstjänster
Varav män
Geographic location
Geografisk placering
Sweden | Sverige
Middle East | Mellanöstern
Asia | Asien
Africa | Afrika
Latin America | Latinamerika
Total | Summa
41,72
24,28
39,95
96,26
57,28
259,49
34 %
28 %
45 %
60 %
30 % 44 %
38,45
22,29
36,28
87,83
54,40
239,25
34 %
31 %
46 %
58 %
32 %
44 %
Board members and senior management
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Board members | Styrelseledamöter
Secretary General and management group Generalsekreterare och ledningsgrupp
årsredovisning 2013
20132012
Number as per Of which men
Number as per
Of which men
Antal per den
varav män
Antal per den
varav män
2013–12–312012–12–31
7
6
57 %
50 %
7
6
71 %
50 %
43
Alvik, Sweden 26th of April 2014
Alvik, Sverige den 26/4 2014
Oskar Permvall
Linley Chiwona Karltun
Chairman of the Board 1st Vice Chairman of the Board
Ordförande
1 Vice ordförande
Ulrika Modeér
Marianne Claesson
Christer Daelander
Pether Nordin
Göran Gunner
Bo Forsberg
Secretary General
Generalsekreterare
My audit report was presented on 29 of April 2014
Min revisionsberättelse har lämnats den 29/4 2014
Jonas Grahn
Authorised Public Accountant
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
44 annual accounts 2013
Audit report
To the annual meeting of Diakonia
Corporate Identity Number 802017-3517
Report on the annual accounts
I have audited the annual accounts of Diakonia for the
year 2013.
Responsibilities of the Board of Directors and the
Secretary General for the annual accounts
The Board of Directors and the Secretary General of
Diakonia are responsible for the preparation and fair
presentation of the annual accounts in accordance with
the Annual Accounts Act, and for such internal control
as the Board and the Secretary General determines is
necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
Auditor’s responsibility
My responsibility is to express an opinion on the
annual accounts based on my audit. I conducted my
audit in accordance with International Standards on
Auditing and generally accepted auditing standards in
Sweden. Those standards require that I comply with
ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the annual
accounts are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain
audit evidence about the amounts and disclosures in
the annual accounts. The procedures selected depend
on the auditor’s judgment, including the assessment
of the risks of material misstatement of the annual
accounts, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, the auditor considers internal
control ­relevant to the association’s preparation and
fair ­presentation of the annual accounts, in order to
design audit procedures that are appropriate in the
­circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the association’s internal
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of
Directors and the Secretary General, as well as evaluating the overall presentation of the annual accounts.
I believe that the audit evidence I have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for my
audit opinion.
presented fairly, in all material respects. The financial
position of the association as of 31 December 2013
and of its financial performance and cash flows for the
year then ended is also in accordance with the Annual
Accounts Act. The statutory administration report is
consistent with the other parts of the annual accounts.
I therefore recommend that the annual meeting
adopt the income statement and balance sheet for the
association.
Report on other legal and regulatory requirements
In addition to my audit of the annual accounts, I have
also examined the administration of the Board of
Directors of Diakonia for the year 2013.
Responsibilities of the Board of Directors
The Board of Directors is responsible for the
­administration.
Auditor’s responsibility
My responsibility is to express an opinion with reasonable assurance on the administration based on my audit.
I conducted the audit in accordance with generally
accepted auditing standards in Sweden.
As a basis for my opinion on the Board of Directors’
administration, in addition to my audit of the annual
accounts, I examined significant decisions, actions
taken and circumstances of the association in order
to ­determine whether any member of the Board of
­Directors has undertaken any action or is guilty of
­negligence which may entail a liability for damages.
I also examined whether any member of the Board of
Directors has, in any other way, acted in contravention
of the ­association’s statues.
I believe that the audit evidence I have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for my
opinion.
Opinion
I recommend to the Annual General Meeting that the
members of the Board of Directors be discharged from
liability for the financial year.
Stockholm, 29 April 2014
Jonas Grahn
Authorized Public Accountant
Opinion
In my opinion, the annual accounts have been ­prepared
in accordance with the Annual Accounts Act and
årsredovisning 2013
45
Revisionsberättelse
Till årsmötet i Diakonia, org.nr 802017-3517
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Diakonia för år 2013.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god
­revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
­riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den interna kontrollen som är relevanta för hur
föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
­effektiviteten i ­föreningens interna kontroll. En revision
­innefattar också en utvärdering av ändamålsenlig­
heten i de ­redovisningsprinciper som har använts och
av ­rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens
­uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering
av den ­övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat­
räkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
­författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Diakonia
för år 2013.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig
om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
­föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till ­försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt har handlat i strid med stadgarna.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
­uttalande.
Uttalande
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 29 april 2014
Jonas Grahn Auktoriserad revisor
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
46 annual accounts 2013
A project for children’s rights in the Middle East gives
young people in refugee camps access to books and
social media.
Projektet Barnrättskämpar i Mellanöstern ger unga
i flyktingläger tillgång till böcker och sociala medier.
Photo | Foto: Claes Herrlander.
Diakonia is an international development organization with Christian values
that works together with local partner organizations for sustainable change
for the most vulnerable people in the world.
Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar
och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer
för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.
www.diakonia.se
Download
Related flashcards
Finance

14 Cards

Credit

13 Cards

Banking

21 Cards

Payment systems

18 Cards

Banking

30 Cards

Create flashcards