Les Management Letter for februar her!

advertisement
MANAGEMENT LETTER
FEBRUARY 2012 - BEERENBERG CORP. AS
Markedsutvikling
Inngangen til 2012 har vært svært oppløftende for oljeserviceindustrien. Oljeprisene har vært stabile rundt $ 110 fatet (Brent), finansmarkedene er mindre
urolig enn fryktet og kursene på verdens viktigste børser har gått noe opp.
Utviklingen innen flere områder har altså vært mer positiv enn mange finansanalytikere forventet ved utgangen av 2011. Like fullt er det et faktum at den
økonomiske situasjonen i Europa og USA fortsatt er svært utfordrende. I land
som Hellas og Spania har arbeidsledigheten stabilisert seg på nivåer over 20 %.
I USA er den registrerte ledigheten fallende, men fremdeles over 8 %. Denne
situasjonen både hemmer den økonomiske veksten og øker faren for nye uroligheter i verdensøkonomien. Forventningene til fremtidig vekst i Kina og andre
fremvoksende økonomier er i tillegg blitt moderert. ”Det er vanskelig å spå. Især
om fremtiden.” ble det konkludert med i det danske folketing i 1935. Konklusjonen er like aktuell i dag. Beerenberg er imidlertid svært optimistisk med hensyn til fremtidsutsiktene, både på vegne av selskapet og norsk oljeserviceindustri
generelt.
Selskap og aktivitetsnivå
Beerenberg ble grunnlagt i februar 1977, og kan i disse dager feire 35 års jubileum. I løpet av denne tiden har selskapet inntatt posisjonen som den markedsledende teknologileverandøren. Beerenberg har (med referanse til offentlig
tilgjengelige tall for omsetning og antall fast ansatte medarbeidere i perioden
2008 - 2010) stabilisert seg som den fremste leverandøren av ISO-tjenester til
det norske petroleumsmarkedet. Selskapets vurderte ordremasse har en verdi på
9 milliarder kroner, og Beerenberg leverer bærekraftige driftsresultater!
Både på norsk kontinentalsokkel og i Beerenbergs definerte eksportmarkeder
er etterspørselen etter oljeservicetjenester økende. Selskapets aktiviteter på
sokkelen i Norge er også økende i takt med markedet forøvrig. I 2011 signerte
Beerenberg partnerskapsavtaler med lokale aktører i Brasil, Kasakhstan og
Malaysia. I tillegg økte selskapets ordrereserver i andre oppstrømsområder som
Nigeria og Angola. I Gulf of Mexico endte selskapet med et rekordhøyt aktivitetsnivå for andre halvdel av fjoråret.
HMS/K
Fokus på kontinuerlig forbedring innen HMS/K er grunnsteinen i Beerenbergs
virksomhet. Økt fokus på barrierer mot uønsket eksponering av kjemikalier,
støyforurensning og ergonomi er sentrale elementer i selskapets strategi for de
nærmeste årene. I tillegg er det fokus på å redusere antall uønskede hendelser.
Beerenberg har engasjerte verneombud, tillitsvalgte og ansatte i de ulike prosjektene. En lærende tilnærming til HMS, er en forutsetning for bedret nivå i
fremtiden.
1
Market developments
The start of 2012 has been very encouraging for the oil services industry. Oil prices
have remained stable around USD 110 a barrel (Brent), the financial markets are
less turbulent than feared and the exchange rates have gone up on the world’s
most important stock markets. In several areas developments have been more
positive than many financial analysts expected at the end of 2011. Never-theless,
at the end of the day, the economic situation in Europe and the USA remains extremely challenging. In countries such as Greece and Spain unemployment rates
have stabilised at levels over 20%. In the USA the registered unemployment rate
is falling, but it remains over 8%. This situation is an obstacle to economic growth
and increases the risk of new unrest in the global economy. Expectations for future
growth in China and other emerging economies have also been slowed down.
‘It’s tough making predictions, especially about the future,’ concluded a representative of the Danish Parliament in 1935. The conclusion is just as relevant today.
However, Beerenberg is very optimistic about the outlook for the future, both on
behalf of the company and on behalf of the Norwegian services industry in general.
“Beerenberg ble grunnlagt i
februar 1977, og kan i disse
dager feire 35 års jubileum”
“This year, Beerenberg,
which was founded in
February 1977 celebrates its
35-year anniversary ”
The company’s activity level
This year, Beerenberg, which was founded in February 1977, celebrates its 35-year
anniversary. Since its formation the company has developed into the market’s
leading technology supplier. Beerenberg has (based on publicly available figures
relating to sales and the number of permanent employees during the period 20082010) consolidated its position as the leading supplier of ISO services to the Norwegian petroleum market. Beerenberg’s order books are valued at NOK 9 billion,
and the company delivers sustainable operating profits.
There is a growing demand for services for the oil- and gas industry both on the
Norwegian continental shelf and in Beerenberg’s defined export markets. The company’s activities on the Norwegian continental shelf are also increasing in step with
the market as a whole. In 2011,Beerenberg signed partnership agreements with
local players in Brazil, Kazakhstan and Malaysia. In addition, the company’s order
reserves increased in other upstream areas such as Nigeria and Angola. In the Gulf
of Mexico the company ended up with a record-high activity level in the second
half of 2011.
HSEQ
The focus on continuous improvement in QHSE is a cornerstone in Beerenberg’s
business. Increased focus on barriers to prevent undesired exposure to chemicals,
noise pollution and ergonomics are key elements of the company’s strategy for the
years ahead. The focus is also on reducing the number of undesirable incidents.
MANAGEMENT LETTER
NOVEMBER 2011 - BEERENBERG CORP. AS
Selskapets styrings- og oppfølgingssystem bekrefter at det kontinuerlig leveres
forbedrede HMS/K resultater. I denne sammenheng det langsiktige perspektivet innen HMS arbeidet helt avgjørende.
Beerenberg has committed safety representatives, employee representatives and staff
in the various projects. An innovative approach to HSE is a precondition for improving our HSE performance in the future. The company’s management and follow-up
system confirms that improved HSEQ results are continuously being delivered. In this
context, it is essential to have a long-term perspective on HSE work.
Teknologiutvikling og innovasjon
Beerenberg har signert samarbeidsavtaler med en rekke lokale aktører i våre
definerte eksportmarkeder. Det betyr at våre strategiske samarbeidspartnere
vil tilby, tilvirke og levere Beerenberg-utviklet og -eid teknologi i sine respektive lokale markeder. Selskapets forventninger til vårt etablerte partnernettverk i områder som Brasil, Kasakhstan og Malaysia er store. Selskapet
har over lengre tid brukt ressurser på å kartlegge, evaluere og velge de riktige
markedene og de rette samarbeidspartnerne. Nettverket som nå er etablert,
består etter selskapets oppfatning av de fremste aktørene i de viktigste geografiske vekstområdene.
Kompetanseutvikling
Selskaper som har liten vekst, for raskt vekst, for smalt eller for bredt produkteller tjenestetilbud har ofte den samme utfordringen. Det er en sviktende,
strategisk vurdering av hvilket ambisjonsnivå som er riktig for virksomheten.
Ambisjoner med hensyn til selskapets utvikling er en forutsetning for å
kunne få til kontinuerlig forbedring. Dersom ambisjonsnivået er for lavt,
står virksomhetens kreativitet og utvikling i fare for å stagnere og dermed bli
utkonkurrerert. Dersom ambisjonene blir urealistisk høye i forhold til eksisterende kompetansenivå og leveringsdyktighet, skapes det derimot en strekk
som vil være risikofylt både for medarbeider, selskapet og dets kundemasse. Å
stille siktet for høyt eller for lavt, gir etter vår oppfatning den samme uheldige
effekten.
For alle virksomheter er det strategisk avgjørende å etablere et ambisjonsnivå
som strekker den eksisterende kompetansen og leveringsevnen. Slike strategiske vurderinger gjøres fortløpende på flere nivåer i Beerenberg. I kurs- og
kompetanseavdelingen, innenfor tilbud - og kontrakt, i ulike prosjektledergrupper og ikke minst i konsernledelsen utfordres selskapets overordnede ambisjoner mot hva som er realistisk å få til. Involvering fra alle nivåer i selskapet
er viktig når fremtidens strategi skal utformes og etterleves.”Gjengsamtaler”
på de enkelte prosjektene, BU (bedriftsutvalget), og AMU (arbeidsmiljøutvalget) er blant flere viktige kommunikasjonskanaler som brukes aktivt i selskapet under arbeidet med å forme utviklingen av selskapets leveransedyktighet
og konkurransekraft.
Morten Walde
Konsernsjef
2
Technological development and innovation
Beerenberg has signed collaboration agreements with a number of local players in our
defined export markets. This means that our strategic partners will offer, construct
and deliver technology developed and owned by Beereberg to their respective local
markets. The company has great expectations of our established network of partners
in areas such as Brazil, Kazakhstan and Malaysia. The company has spent considerable time and resources on mapping, evaluating and selecting the right markets and
the right partners. The company believes that the network that has now been established consists of the best players in the most important geographic growth areas.
“Beerenberg har signert
samarbeidsavtaler med
en rekke lokale aktører i
våre definerte eksportmarkeder”
“Beerenberg har signed
collaboration agreements
with a number of local
players in our defined
export markets”
Competence development
Companies that grow too slowly or too fast, or whose product or services range is too
narrow or too wide, often have the same problem: They fail in their strategic assessment of the level of ambition that is right for their business. Ambitions to develop the
company are a precondition for achieving continuous improvement. If the ambition
level is too low, creativity and development is in danger of stagnating, and the company is thus in danger of being outdone by competitors. On the other hand, if ambition
levels become unrealistically high in relation to the company’s existing competence
and ability to deliver, the resulting strain will place employees, the company and its
customers at risk. We believe that aiming too high or too low has the same unfortunate effect.
Strategically, it is vital for all businesses to establish an ambition level that challenges
the existing competence and ability to deliver. Such strategic thinking is an on-going
process at several levels in Beerenberg. The company’s overriding ambitions are challenged in relation to what can be realistically achieved in the training and competence
department, in connection with offers and contracts, in various project management
teams and, not least, by the group’s management. Involving all levels of the company
is crucial in developing and ensuring compliance with future strategies.’Team discussions’ in the individual projects, the BU (Works Council) and the AMU (Work Environment Committee) are some of the important communication channels used actively in the company’s efforts to develop its ability to deliver and remain competitive.
Morten Walde
CEO & President
Download