Managemet Letter for juli her!

advertisement
MANAGEMENT LETTER
JULY 2014 - BEERENBERG CORP. AS
Marked
Aktivitetsnivået i den internasjonale olje- og gassindustrien trues av et
eksplosivt kostnadsnivå. Fundamentale endringer krever i et slikt perspektiv
også fundamentale grep.
Markets
Fokuset på viktigheten av brede, gode og detaljerte forprosjekteringsfaser
bør forsterkes i slike kostnadseffektiviserende prosesser. Bredde, kvalitet
og risikostyring er i en slik sammenheng ikke synonymt med et overutviklet
byråkrati, lange beslutningsprosesser og lite fokus på effektivitet. Snarere
er det det motsatte. Industrien må både være villig til, og forberedt på, å bli
målt like sterkt på effektivitet som på HMS/K og planetterlevelse. Det er ei
heller motsetninger mellom det å være god på HMS/K, planetterlevelse og
effektivitet samtidig. Snarere er det, som historien også viser, klare avhengighetsforhold mellom disse tre forholdene.
Focus on the importance of a comprehensive, good and detailed preliminary
project phase must be reinforced during such cost efficiency processes. In
this context, scale, quality and risk management are not synonymous with
excessive bureaucracy, lengthy decision-making processes and a lack of focus
on efficiency. On the contrary, the industry must be both willing and prepared to be judged as much on efficiency as on HSE/Q and plan compliance.
Nor is there a contradiction between delivering HSE/Q, plan compliance and
efficiency all at the same time. As history has also shown, there are indeed
clear interdependencies between the three.
Aktivitetsnivå
Beerenberg har så langt i 2014 hatt et historisk høyt aktivitetsnivå innen
leveranser rettet mot norsk sokkel. Dette skyldes dels et underliggende høyt
aktivitetsnivå i selskapets kontraktsportefølje, og dels at ulike kampanjer og
revisjonsstanser har inntruffet. Parallelt opplever selskapet også et rekordhøyt aktivitetsnivå innen forretningsområdet Benarx i det internasjonale
markedet.
Level of activity
So far in 2014 Beerenberg has seen record high activity levels in terms of
deliveries aimed at the Norwegian Continental Shelf. This is partly down
to high underlying levels of activity in the company’s contract portfolio,
and partly due to various campaigns and shutdowns. At the same time, the
Benarx segment is also experiencing historically high activity levels in the
international market.
Kampanje- og stansaktivitetene offshore i Norge vil stagnere utover høsten.
På selskapsnivå vil reduksjonen dette medfører bli utlignet av økt et volumomfang rettet mot Ormen Lange Expansion Project, ettersom aktivitetene
rettet mot prefabrikasjonsverkstedene på Stord og i Verdal vil øke kraftig.
Samtidig vil aktivitetene rettet mot sammenstillingsanlegget på Nyhamna
også tilta utover høsten.
HMS/K, teknologiutvikling og kompetansehevning
Beerenbergs viktigste måleparametere er rettet mot selskapsutviklingen innen HMS/K, leveranseeffektivitet og planetterlevelse. Evnen til
måloppnåelse på disse sentrale områdene definerer Beerenbergs fremtidige
suksess og konkurransedyktighet. Fokuset til Beerenberg er i denne sammenhengen, over flere år, nøye avstemt med våre oppdragsgiveres overordnede målsetninger.
1
Activity in the global oil and gas industry is under threat from explosive cost
levels. In this perspective, fundamental changes also require fundamental
steps to be taken.
“Beerenberg har så langt i
2014 hatt et historisk
høyt aktivitetsnivå”
“So far in 2014 Beerenberg
has seen record high
activity levels ”
Offshore campaigns and shutdown activities in Norway will be wound down
during the autumn. At a company level, the resulting decline in activity
will be offset by increasing activity on the Ormen Lange Expansion Project,
where operations involving the prefabrication plants in Stord and Verdal will
grow significantly. Activities involving the assembly plant in Nyhamna will
also begin to increase during the autumn.
HSE/Q, technology development and skills development
Beerenberg’s main measuring parameters look at progress made in the areas
of HSE/Q, delivery efficiency and plan compliance. Our ability to reach our
targets in these key areas will define Beerenberg’s future success and competitiveness. Beerenberg’s main focus in this respect has for many years been
carefully reconciled with our client’s overarching goals.
MANAGEMENT LETTER
JULY 2014 - BEERENBERG CORP. AS
Ethvert prosjekt i Beerenberg som preges av robuste HMS/K-leveranser,
god effektivitet og høy planetterlevelse blir definert som en suksess, både av
Beerenberg og våre kunder!
Any Beerenberg project that ensures robust HSE/Q deliveries and high levels of efficiency and plan compliance will be regarded as a success – both by
Beerenberg and by our customers!
Morten Walde
Konsernsjef
Morten Walde
CEO & President
2
Download