All, Olje og gass markedet på den Norske- (NCS) og

advertisement
From:
Subject:
Date:
Announcement
Internal information NSR
28. oktober 2014 09:44:27
All,
Olje og gass markedet på den Norske- (NCS) og Engelske kontinentalsokkels (UKCS) har vært
under press de siste månedene og operatører har gjennomført tiltak for å redusere kostnader,
øke effektiviteten og forbedre produktiviteten på tvers av porteføljene sine. Dagens høye
utviklings kostnader og økt forretningsmessig risiko på norsk og britisk sokkel, har ført til
forsinkelser og kanselleringer av prosjekter innen boring og Engineering. Årsakene til dette
kommer godt frem via en mengde artikler og pressemeldinger via media, sammen med
bemanningsreduksjoner annonsert av flere olje- og gassleverandører, inkludert brønnservice, og
bore- og ingeniørselskaper. Tiltakene iverksettes for å redusere kostnader i tråd med forventet
lavere aktivitetsnivå og omsetning. Fallet i den internasjonale oljeprisen de siste ukene har også
forverret denne situasjonen.
Hittil har Archer North Sea Region (NSR) blitt minimalt påvirket av denne endringen i markedet,
men snart vil situasjonen også ha en negativ effekt på våre operasjoner og prosjekter innen
Plattformboring og Engineering. Forrige uke presenterte jeg til Corporate et redusert NSR budsjett for 2015, sammenlignet med forventet 2014 resultat. Budsjettet for NSR gjenspeiler et
2015 aktivitetsnivå som er anslått til å være ca 25% lavere enn aktivitetene i 2014. I Norge er
det en 20-25% aktivitets reduksjon. Archers totalbudsjett, hvor NSR utgjør en stor og viktig del,
skal innen kort tid presenteres for styret for godkjenning.
For Plattform boring, har Archer blitt informert om at boreoperasjonene vil stoppe på StatfjordB etter ferdigstillelse av den brønnen som bores nå. Antatt borestans er om ca tre uker.
Boreoperasjoner vil også stanse på BPs Ula plattformen en gang i løpet av januar 2015. Da det
ikke er nye boreoperasjoner som starter opp for noen av våre eksisterende kontrakter i 2015, og
ingen konkurende borekontrakter som opphører i samme periode, blir det ingen ledige stillinger tilgjengelige for personell som blir demobilisert fra Statfjord-B og Ula plattformene. De
kostnadsreduserende tiltak som foretas av operatørene, resulterer i færre muligheter for ekstra
personell og utleie av utstyr for å supplere bore aktivitetene. Den eneste nye mulighet innen
plattformboring i 2015 Johan Sverdrup-prosjektet for Statoil. Vi vil levere anbud for dette
prosjektet i desember og anbudstildeling er ventet i slutten av første kvartal 2015. Selv om vi
forutsetter at Archer lykkes med anbudet, vil bemanningsbehovet for feltet i 2015 er svært
begrenset fordi antatt oppstart av produksjonen vil være 2019.
Kombinasjonen av disse faktorene betyr at vi vil ha et overskudd av ansatte innen svært kort tid.
Bemanningssituasjonen har blitt kommunisert til fagforeningene, og det er diskutert med dem
og Archers operasjons ledelse for å kartlegge mulig løsninger for forsøke å unngå midlertidige og
/ eller permanente permitteringer og oppsigelser. Alternativene en har kommet frem til
inkluderer mellom annet utvidelse av ressurspoolen for en periode opp til seks måneder. Videre
vil en tilby alle offshore ansatte innen Plattformboring, Engineering og Wireline i alderen 62 år
og oppover, en førtids pensjon ordning. Informasjon og tilbud om førtids pensjon er allerede
sendt til det personell dette omfatter.
Nordsjømarkedet påvirker også Archer Drilling Facility Engineering`s (DFE) virksomhet, fordi
arbeidsmengden blir mindre. Ferdigstillelse av Heimdal Interface prosjekt betyr at DFE må vinne
nye prosjekter for å ha nok arbeid til eksisterende basis organisasjon. Archers DFE og NSR
organisasjoner arbeider iherdig for å få inn nye prosjekter og med dagens suksess fra Heimdal
prosjektet er vi godt posisjonert til å bli tildelt nye prosjekter I dagens markeds situasjon hvor
operatører utsetter eller kansellerer planlagte vekst prosjekter samt reduserer aktivitet ned til
virksomhetskritiske prosjekter, resulterer i et lavere antall tilgjengelig prosjekt og
arbeidsomfang. DFEs onshore organisasjon må tilpasses for å vinne og gjennomføre mest mulig
av de små lønnsomme prosjektene, mens aktivitetsnivå for DFEs offshore organisasjon vil bli
styrt av ressursbehovene i de endrede prosjektportefølgene.
Siden NSR 2015 Budsjett reflekterer 20% til 25% reduksjon i aktivitet, er vi er tvunget til å justere
Plattform boring og DFE onshore og offshore organisasjonen for å gjenspeile et lavere
aktivitetsnivå og lavere omsetning og inntekter. Parallelt med styret sin presentasjon og
godkjenningsprosess, vil de kommende ukene kreve at det blir gjort noen organisatoriske
endringer, omprioriteringer av prosjekter og operasjonelle aktiviteter med tilhørende
beslutninger og tiltak for å tilpasse seg nivå i 2015 budsjett. I tillegg må en legge til rette for å
innføre ytterligere retnings linjer og tiltak som gis fra konsernledelsen og styret.
Pr dags dato har vi informert NAV om at Archer sannsynlig må permittere 40 offshoreansatte og
10 til 20 ansatte på land før februar 2015. I ettertid av at dette varsel ble sendt, har en av våre
viktigste kunder understreket dagens markedssituasjon ved å redusere behov for ekstra
personell og lavere inntekter på utleie av utstyr.
Vi beklager å måtte ta i bruk slike tiltak. Situasjonen skyldes markedskrefter som er utenfor vår
kontroll, men vi må iverksette tiltak for å opprettholde en lønnsom drift, slik at Archer`s Vision
om å være kunders første valg for våre tjenester samt å levere disse tjenestene i tråd med
Archer`s verdier: Sikkerhet, Integritet og Prestasjon.
***************************
The Norwegian Continental Shelf (NCS) and United Kingdom Continental Shelf (UKCS) oil and gas
markets have been under pressure for the last several months as operators have undertaken
initiatives to reduce costs, increase efficiency and improve productivity across their worldwide
portfolios. The current development costs and business risks in the UKCS and NCS have resulted
in drilling and engineering project delays and cancellations. The reasons for this are explained in
many recent articles and press releases, along with the accompanying staff reductions
announced by several oil and gas contractors (including well service, drilling and engineering
providers) required to reduce their resources and costs in line with their anticipated activity
levels and revenues. The drop in international oil prices over the last few weeks has
exacerbated this situation.
To date the Archer North Sea Region (NSR) has been minimally impacted by this market,
however very soon the situation will also have an adverse effect on our Platform Drilling and
Engineering service businesses. I presented a reduced (compared to 2014 forecast results)
North Sea Region 2015 Budget was last week to the Archer Executive Committee members,
reflecting the 2015 activity levels projected to be approximately 25% lower than in 2014. The
activity level in Norway foresees a 20% to 25% decrease. The global Archer Well Services
budget, of which our North Sea Region is a key component, has yet to be presented to the Board
of Directors for approval.
For Platform Drilling, Archer have been informed that drilling operations will stop on Statoil's
Statfjord-B platform at the end of the current well, currently planned to be in approximately
three weeks. Drilling operations will also cease on BP's Ula platform at the end of its current
well, sometime during January 2015. As there are no new platform drilling projects forecast for
any of our existing contracts next year, and no competitor platform drilling contracts terminating
in the same period, no positions become available for the personnel being demobilized from the
Statfjord-B and Ula platforms. The cost reduction initiatives mentioned above are resulting in
fewer opportunities for additional personnel and rental equipment to supplement our Platform
Drilling activity. Finally, the only new platform drilling opportunity initiating in 2015 is Statoil's
Johan Sverdrup project. We will submit our proposal for this project in December and award of
the work is expected late in the first quarter of 2015. However, assuming Archer is successful
with our offer, the manning requirement for 2015 activity is very limited, with first production
from the field not foreseen until 2019. This combination of factors means we will have a surplus
of employees in a very short time. The situation has been communicated to Unions, and I am
discussing with their representatives and our Archer Operations Management team to identify
any possible opportunities to try to avoid temporary and/or permanent lay-offs. Options include
enlarging the resource pool for a period up to six months, and to offer all Platform Drilling,
Engineering and Wireline offshore employees of age 62 and up an Early Retirement Pension
plan. The information on the Early Retirement Pension Plan has already been sent to eligible
personnel.
The North Sea market forces are also impacting Archer's Drilling Facility Engineering (DFE)
business, as the wind down and completion of the Heimdal Interface project means DFE must
rely on winning new projects just to support the existing organization. The Archer DFE and NSR
organizations are working diligently for these new projects, and with the to-date success of the
Heimdal Interface project are well positioned to be awarded these opportunities. However the
overall environment wherein operators are delaying or canceling scheduled growth initiatives
and scaling back to mission critical projects results in a diminishing number of projects and
minimized work scopes. The onshore DFE organization must adapt in order to win and
profitably execute as many of these smaller projects as possible, while the offshore DFE
organization and activity will be driven by the resource requirements of this changing (reducing)
project portfolio.
As the NSR 2015 Budget reflects the 20% to 25 % reduction in activity, we are forced to adjust
the PD and DFE onshore and offshore organizations in line with this reduction in activity level
and revenue. In parallel with the Board presentation and approval process, the coming weeks
will require some organizational changes, project and operational reprioritization, and associated
decisions and actions in order to achieve the proposed Budget as proposed last week, as well as
to incorporate any further direction from Corporate Management and the Board. To date we
have advised NAV that Archer likely needs to lay off 40 offshore employees and 10 to 20 onshore
employees before February 2015. Subsequent to this notification, activity prognosis from one of
our key clients has reinforced the market state of reduced additional personnel and rental
revenues.
We regret having to take these actions. They result from market forces beyond our control, and
we must enact them in order to maintain a profitable business, to enable Archer's Vision to
become our customers' choice for our services, and to deliver these services with our Archer
Values of Safety, Integrity and Performance.
Regards,
John M. Lechner
President
North Sea Region
M+ 47 45 24 18 36
T + 47 51 30 82 56
[email protected]
Safety - Integrity - Performance
Teamwork – Proactive
Travbaneveien 3
P.O. Box 338
N-4002 Stavanger
Norway
archerwell.com
Download
Related flashcards

Management

42 cards

System administration

65 cards

Corporate governance

32 cards

Create Flashcards