การประยุกต์-e-marketing

advertisement
e-Marketing
Marketing Information System
; Application
“e-Marketing”
– Overview of e-Marketing
– Review of IT Role in Marketing
– e-Marketing Opportunity and
Consumer behavior
– e-Marketing Mix Strategy
– e-Commerce
– M-Commerce
2
E-Marketing
Review of Business and Marketing in
digital economy or “e-conomy”
e-Term definition (วัชรพงศ์ ยะไวทย์ Max Saving Co.,ltd)
• e-Conomy หมายถึงเศรษฐกิจยุคใหม่ หรือยุคดิจติ อล หรือ
ยุคอีเลกทรอนิกส ์ ทีเ่ กิดจากกิจกรรมด ้าน e-Business และ eื้ ขายสน
ิ ค ้าผ่านระบบอินเตอร์เนต จนทาให ้
Commerce ทีซ
่ อ
ิ ค ้า
ผลิตภัณ ฑ์ม วลรวมของประเทศทีเ่ จริญแล ้ว มีมูลค่า ของส น
ดิจต
ิ อลอยู่ในสัดสว่ นทีเ่ กินกว่าร ้อยละ 50 แต่ในขณะเดียวกันมี
ตั น ทุ น ลดต่ า ลงกว่ า เดิ ม มาก ซ ึ่ง ผลที่ เ กิด ขึ้ น ไม่ ไ ด ม
้ าจาก
เทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการไหล
ิ ธิภาพด ้วย
เวียนของข่าวสารและความรู ้ทีม
่ ป
ี ระสท
3
E-Marketing
Review of Business and Marketing in
digital economy or “e-conomy”
e-Term definition
• e-Business หมายถึง การดาเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยี
อี เ ลกทรอนิ ก ส ์ ห รื อ อิ น เตอร์ เ นตเป็ นส ื่ อ กลาง โดยมี ก าร
้
่
ประยุกต์ใชในทุ
กกิจกรรมของธุรกิจ เชน
– การจัดการหน ้าร ้าน หลังร ้าน การบริหารสาขา (Intranet)
ื่ มต่อกับองค์กรภายนอก (Extranet)
– การเชอ
ื่ มต่อกับลูกค ้าทัง้ โลก (Internet) เชน
่
– เชอ
ื่ มต่อกับ Suppliers (e-Supply Chain)
• การเชอ
่ื มต่อกับธนาคาร (e-Banking)
• การเชอ
่ื มต่อกับลูกค ้าทัง้ โลก (e-Global)
• การเชอ
• ( e-Biz)
4
E-Marketing
Overview of e-Marketing
e-Marketing Definition
ั สอ
ื่ กลาง
หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดทัง้ หมดทีอ
่ าศย
์ ม
ทีเ่ ป็ น electronics หรืออุปกรณ์ทางอีเลกทรอนิกสท
ี่ ี
้
ความทั น สมั ย และสะดวกต่อ การใช งาน
ผสมผสานกั บ
วิธก
ี ารทางการตลาดอย่างลงตัว เพือ
่ บรรลุจุดมุ่ง หมาย
ขององค์กรอย่างแท ้จริง
5
E-Marketing
Review of Business and Marketing in
digital economy or “e-conomy”
e-Term definition (วัชรพงศ์ ยะไวทย์ Max Saving Co.,ltd)
• e-Commerce หมายถึง การค ้าแบบพาณิชย์อเี ลกทรอนิกส ์ ซงึ่
เป็ นจุดเริม
่ ต ้นของการทาธุรกรรมแบบ e-Business โดยทั่วไปแล ้ว
ื้ มา-ขายไป” ในสว่ นของหน ้าร ้าน ซงึ่ มี
หมายถึงการค ้าแบบ “ซอ
ด ้วยกันหลายลักษณะ คือ
• B2C = Business to Consumer
• B2B = Business to Business
• C2C = Consumer to Consumer
• B2G = Business to Government
• G2G = Government to Government
• B2S = Business to Society
6
E-Marketing
New way of Global Marketing
in “e-conomy”
Importer
Old Exporter
Normal Way
Distributor
Wholesaler
Web way
E - Exporter
Retailer
Consumer
7
E-Marketing
Characteristics
Characteristics of E-Marketing
 Niche Marketing
 Behavioral Segmentation
 Personalize Marketing(One-One Marketing)
 Dispersion of consumer
 All time business
 Decision to purchase by information
 Marketing activities mix online
 Related to traditional MK activities
 Low cost Business
 Quick response
8
E-Marketing
Differentiation from Tradition
E-Marketing and Traditional Marketing
MK Factors
Customer
Research
Segmentation
Kinds of Products
Products
Price
Sales management
Traditional
Multi-customer
Target group
Geo & Demo graphical
Consumer/Industrial
Development Testing
Manufacturers Setting
E-marketing
Niche-customer
Target of one
Behavioral
Logistic Criteria
Customization
Customer setting
Customer’s consideration from Customer’s consideration by
sales propose,media
information on web
9
E-Marketing
Differentiation from Tradition
E-Marketing and Traditional Marketing
MK Factors
Distribution Channel
Sales Area
Marketing
Communication
Traditional
Intermediaries / Agents /
Middleman / Outlet
Zoning
Push and pull Strategies and
communicate entire media
E-marketing
Web browser and direct
sales to buyers /
Over the world
Pull strategies only and
direct to customers
10
E-Marketing
Substituted task by e-Marketing
Salesman
Cashier
Fax
Courier
Catalogs
Messenger
Dealers
Showroom
Agents
PR
After-sales service
11
E-Marketing
Goods,Services & Activities
 Tangible Products or Hard Goods
 Related to Logistics
 Cost of Logistics and Warehouse
 Intangible Products or Soft Goods
 Downloaded Products
 Intellectual property aspects
 Services




Infomediary services
Web-portal services
Search services
Consulting
12
E-Marketing
IT Role in Marketing Activities
 Direct Marketing By E-mail
Free Based , Offender
Permission MK , Opt-In , Opt-Out
Spamming and Spam regulation
 Website
Information Search
Catalogs online
Communication and Sales tools
 Advertising
Banner and Linking
Promoting web
Web Portal
13
E-Marketing
IT Role in Marketing Activities
 Catalog Online
Many option or Customization
Updating
not dead site or non-permanent
 e-Ordering & e-Payment
Closing sales/e-Purchasing
3rd Parties (Bank)
 e-Logistics & Tracking
Quick Response by back office
Inventory ,Stocking & Available
Customs ceremony and Tax service
Tracking
14
E-Marketing
IT Role in Marketing Activities
 Mailing List
likewise
 Webboard
Forum
 Mobile Technology
GPRS (General Packet Radio Service)
WAP (Wireless Application Protocol)
Mobile Payment
(Practical ; www.boa.co.th)
15
E-Marketing
Explosive Growth of Internet
M
750
500
250
User
1998 1999 2000 2001 2002 2003-2013
16
E-Marketing
Explosive Growth of Internet
$Billion
6000
4000
B2B
2000
B2C
E-Commerce
1998 1999 2000 2001 2002 2003-2013
17
E-Marketing
Explosive Growth of Internet
Billion
15
10
5
Web site
1998 1999 2000 2001 2002 2003-2013
18
E-Marketing
Internet Users in Thailand
http://internet.nectec.or.th/webstats/home.iir
19
E-Marketing
Internet Users in Thailand
20
Who is online customer
• ผูท
้ ส
ี่ ามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตได้ ได้แก่ ผูม
้ ีฐานะปานกลางถึง
ดี มีการศึกษา ทางานในสานักงาน เอกชน รัฐบาล และเป็ นผูท
้ ี่
คานึงถึงการบริโภคสินค้า
• กลุม
่ ผูใ้ ช้อน
ิ เตอร์เนตเท่านัน
้ ทีจ่ ะกลายเป็ นผูซ
้ อ
ื้ สินค้าออนไลน์
ผลสรุปในประเทศไทย ได้แก่
–
–
–
–
–
–
กลุม
่ ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่มกั เป็ นผูช
้ ายและมากกว่าผูห
้ ญิงสองเท่า
ส่วนใหญ่เป็ นคนโสด วัยศึกษา หรือทางานตอนต้น
ร้อยละ 90 กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ ป.ตรี
ร้อยละ 68 อาศัยในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
มีความรูท
้ างภาษาอังกฤษดี โดยร้อยละ 66 อ่านภาษาอังกฤษได้
มีผท
ู้ เี่ คยซื้อสินค้าออนไลน์รอ้ ยละ 20 ของกลุม
่ ผูใ้ ช้อน
ิ เตอร์เนต โดยอ้าง
เหตุผลว่าไม่สามารถจับต้องสินค้าได้และไม่มบ
ี ตั รเครดิต ส่วนใหญ่จะเป็ น
ผูช
้ ายทีซ
่ ื้อทางอินเตอร์เนต
21
Who is online customer
• พฤติกรรมกลุม
่ ผูใ้ ช้อน
ิ เตอร์เนต (ต่อ)
•
•
•
•
•
•
•
ชอบความกระชับ รวดเร็ว เข้าถึงสิง่ ทีต
่ นต้องการได้งา่ ย
ชอบลองของใหม่ และใช้ของฟรีกอ
่ น (ทดลองใช้กอ
่ น)
ตืน
่ ตัว ใจร้อน รีบเร่ง
ชอบศึกษาค้นคว้า
ชอบเสีย่ ง มั่นใจว่าไม่เสียหายมากมาย
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ
ไม่ชอบความซา้ ซาก จาเจ
• กลุม
่ ผูใ้ ช้อน
ิ เตอร์เนตจะเปลีย่ นมาเป็ นผูซ
้ ื้อสินค้าเพราะเหตุผลคือ
... On demand , Value , Convenience , Price
• กลุม
่ ผูซ
้ ื้อสินค้าจะกลับมาซื้ออีกครัง้ ด้วยเหตุผลคือ...
• Efficient Consumer Response and Trust
22
Online consumer behavior
• ผลวิจยั ในอเมริกาพบว่า ร้อยละ 81 ทีซ
่ ื้อทางอินเตอร์เนต
เพราะความสะดวก และมีเพียงร้อยละ 33 เท่านัน
้ ทีซ
่ ื้อ
เพราะราคาประหยัด
• ผูบ
้ ริโภคร้อยละ 59 นิยมซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ทเี่ คยซื้อ
เพราะมั่นใจในการบริการ การบริการทีร่ วดเร็ว และสัน
้
• ผูบ
้ ริโภคจะให้ความสาคัญต่อตรายีห
่ อ
้ มาก
• ผูบ
้ ริโภคยินดีจา่ ยเงินแก่เว็บไซต์ทม
ี่ ค
ี วามน่ าเชือ
่ ถือสูงกว่า
เว็บไซต์ทไี่ ม่คอ
่ ยรูจ้ กั แม้วา่ ราคาสินค้าจะถูกกว่าก็ตาม
• ผูบ
้ ริโภคบนเว็บไซต์นิยมซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ทต
ี่ นเคย
ใช้บริการจากช่องทางปกติมาก่อน
23
E-Marketing or Internet Marketing
Type of Business Model
 Brokerage Model
 Advertising Model
 Infomediary Model
 Merchant Model
 Manufacturer Model
 Affiliate Model
 Community Model
 Subscription Model
 Utility Model
 Other Model
24
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Brokerage
Website ที่มีรายได้จาก
ค่าบริ การในการทาหน้าที่
เป็ นตัวกลางหรื อนายหน้า
ทางธุ รกิจ อาทิ ผูห้ าตลาด
หาผูซ้ ้ื อ หาผูข้ าย จับคู่ผู ้
ซื้ อ-ผูข้ าย อานวยให้ผซู ้ ้ื อ
พบสิ นค้าหรื อบริ การที่
ต้องการ เป็ นต้น
e-Market Place: Foodmarketexchange.com
Buy/Sell Fulfillment: CarsDirect.com
Demand Collection System: Priceline.com
Auction Broker: e-Bay.com
Transaction Broker: PayPal.com
Distributor: Questlink.com
Search Agent: DealTime.com
Virtual Mall: ChoiceMall.com
25
Back
26
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Advertising
Website ที่ทำหน้ ำที่กระจำยข้ อมูลข่ ำวสำร โฆษณำประชำสัมพันธ์ และอำจมีบริกำรเสริมอืน่ ๆ เช่ น free
email, chat, forums, text link, banner, bubble ads เป็ นต้ น เพือ่ ดึงดูดให้ มีผ้เู ข้ ำมำ
เยีย่ มชม website มำก สร้ ำง traffic ให้ สูงเพือ่ ขำยพืน้ ที่ในกำรโฆษณำให้ ได้
Portal: yahoo.com
Personalized portal: MyYahoo!
Niche portal: iVillage.com
Classifieds: Match.com
Registered users:
Back
NYTimes.com
Query-based paid placement:
Google.com
ปัจจัยในความสาเร็จของธุรกิจในกลุ่มนี้ได้แก่การสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากธุรกิจในแนวเดียวกัน ในขณะที่สามารถควบคุมต้นทุนได้
ตัวอย่างของธุรกิจที่หารายได้จากค่าโฆษณาที่ยงั คงสามารถทากาไรได้ คือ Yahoo! ซึ่งเป็ นเว็บท่า (Portal Site) ที่มีชื่อเสี ยงมา
นานและมีตน้ ทุนในการสร้างเนื้อหาน้อย เนื่องจากใช้วธิ ีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของผูอ้ ื่น นอกจากนี้ยงั มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือ
GreaterGood ซึ่งเป็ นตัวอย่างของธุรกิจที่หารายได้จากการแนะนาลูกค้าให้แก่เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งคล้ายกับการหารายได้จากค่าโฆษณา
27
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Infomediary
(information intermediary)
Website ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะเป็ น
DoubleClick.com
ตัวกลางข ้อมูลข่าวสารจาก
Nielsen.com
ผู ้ผลิตถึงผู ้บริโภค รวบรวม
เพือ
่ นาเสนอข ้อมูลทุกอย่าง Greenpoints.com
ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ผู ้บริโภค
Edmunds.com
ิ ใจ
เพือ
่ ประกอบการตัดสน
ื้ และเป็ นตัวกลาง
ซอ
ระหว่างผู ้บริโภคถึงผู ้ผลิต
ึ ษา
ได ้แก่ การรวบรวมศก
พฤติกรรมการท่อง
อินเตอร์เน็ ตของผู ้บริโภค
เพือ
่ นามาวิเคราะห์การ
ออกแบบกิจกรรมทางการ
ตลาดในอินเตอร์เน็ ตให ้มี
ิ ธิภาพยิง่ ขึน
ประสท
้ แยกใน
ิ ค ้า บริการ
แต่ลMK380
ะธุรกิจ สน
ฯลฯ
The Company
Moneyextra Limited, who are owned by
Bristol and West plc, is in the process of
evolving from a financial infomediary
website to a multi channel advice based
company, offering financial advice to
customers via the internet and a
telephone contact centre with the aim of
allowing customers to take control of
28
Back
their financial decisions.
MK380
29
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Merchant
Website ของผูค้ า้ ปลีก-ค้าส่ง
ที่ทาการขายสิ นค้าหรื อ
บริ การ ราคาอาจมีต้ งั แต่ขาย
จากราคาที่กาหนด จนถึงไม่
กาหนดราคา เช่น การ
ประมูล
Virtual Merchant (e-Tailer):
Click and Mortar:
Catalog Merchant: winstore.net
Bit Vendor: jimmysoftware.com
Back
่ ในอินเตอร์เน็ ตม ักจะขึน
้ อยูก
ปัจจ ัยในความสาเร็ จของโมเดลทางธุรกิจค้าปลีก-ค้าสง
่ ับ
่ สน
ิ ค้าและให้บริการหล ังการขายให้แก่ลก
ความ สามารถในการจ ัดการสง
ู ค้า เราจึง
พบว่าธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส ์ ซงึ่ ไม่มรี า้ นค้าทางกายภาพมีแนวโน้มทีจ
่ ะต้องสร้าง
ิ ค้าขึน
้ ด้วยจนกลายเป็นธุรกิจทีเ่ รียกว่า Click-and-Mortar หรือ
ร้านค้าหรือคล ังสน
30
อาจใชว้ ธ
ิ ก
ี ารสร้างพ ันธมิตรทางธุรกิจก ับร้านค้าปลีกแบบเดิม
31
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Manufacturer
โดยอาศัยพลังของอินเตอร์เน็ตช่วยให้ผผู้ ลิตเข้าถึงผูซ้ ้ือหรื อผูใ้ ช้โดยตรงโดยข้าม
คนกลางทางการค้าไป (ตัดตอนตัวกลาง) นอกจากช่วยให้เกิดการซื้อขายได้อย่าง
กระชับ ยังช่วยเรื่ องการให้บริ การลูกค้า การรับรู้ความต้องการของลูกค้าโดยตรง
เพื่อนากลับไปพัฒนาสิ นค้า-บริ การให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
Dell.com
Apple.com
Kingscollections.com
PINN-Stitch.com
32
MK380
33
E-Marketing or Internet Marketing
Type of e-Business
Case Study ; www.king-collection.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
34
E-Marketing or Internet Marketing
Type of e-Business
Case Study ; www.king-collection.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
35
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท B2C
(Manufacturer Direct)
Back
กระบวนการ Supply Chain แบบเดิม
ผูน้ าเข้า
ตัวแทนจาหน่าย
ร้านค้าปลีก
กระบวนการ Supply Chain แบบใหม่
ผูผ้ ลิต
MK380
website
ผูซ้ ้ือ
36
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Affiliate
Website ที่ช่วยสร้างโอกาสในการซื้ อขายใน page หรื อ web ซึ่งบุคคลมีการเยีย่ มชมและ
ได้รับค่าตอบแทนการช่วยขาย
มักเป็ นรู ปแบบจากสัดส่ วน
%
จากยอดซื้ อ
MK380
37
Back
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Community
Website ที่มีลกั ษณะเป็ น
สังคมเฉพาะกลุ่มที่ผใู้ ช้ซ่ ึ งมีความ
ต้องการในข้อมูลเหมือนกันหรื อมี
ความชื่นชอบเดียวกันมารวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยน อาทิ site สาหรับ
สิ นค้ามือสอง หรื อสาหรับ
นักพัฒนาโปรแกรม สถานีข่าว
หรื อเครื อข่ายความรู้เพื่อการศึกษา
เป็ นต้น
Back
Weekendhobby.com
CNN.com
Experts.com
38
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Subscription
Website ที่มีรำยได้ เรียกเก็บจำกสมำชิกตำมช่ วงเวลำ
รำยวัน สัปดำห์ เดือน ปี หรือในกรณีตอบรับบริกำรใดๆ อำทิ
สมำชิกอินเตอร์ เน็ต หนังสือพิมพ์ หนังสือ ดนตรี วิดีโอ
AOL.com
Listen.com
JobsDB.com ข้อมูลตลาดงาน
Back
ปัจจัยในความสาเร็จของธุรกิจที่จะสามารถหารายได้จากค่าสมาชิกได้กค็ ือ การมีสารสนเทศหรื อบริ การที่มีคุณภาพที่ดีพอที่จะ
ทาให้ลูกค้ายอมจ่ายค่าสมาชิกดังกล่าว เช่น ต้องมีสารสนเทศที่แตกต่างจากผูป้ ระกอบการรายอื่น (Wall Street
Journal หรื อ Business Online) หรื อใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาฐานลูกค้าไว้ เช่น AOL รักษาฐาน
ลูกค้าของตนด้วยหมายเลขอีเมล์หรื อหมายเลข ICQ ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริ การไปแล้วระยะหนึ่งไม่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจที่มี
รายได้จากสมาชิกยังสามารถใช้ฐานลูกค้าของตนที่มีอยูข่ ยายต่อไปยังธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เช่น AOL ใช้ฐานสมาชิกของตนใน
การหารายได้จากการโฆษณาออนไลน์และธุรกิจค้าปลีก
39
40
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท Infrastructure
Website ที่ให้บริ การแก่ธุรกิจ eCommerce อื่น เช่นศูนย์ขอ้ มูล
บริ การชาระเงิน online องค์กร
ออกใบรับรอง digital รับรองการ
ประกอบการธุรกิจที่ได้มาตรฐาน หรื อ
บริ การจัดส่ งพัสดุ
“Utility Model”
บริ การระบบโอนและชาระเงินผ่านอีเมล์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค
(C-to-C Payment) หรื อระหว่างบุคคลกับบุคคล (P-to-P
Payment)
ปัจจัยในความสาเร็จของธุรกิจในกลุ่มนี้จะขึ้นอยูก่ บั การขยายตัวของตลาด E-Commerce
โดยรวม กล่าวคือ หากเศรษฐกิจอยูใ่ นช่วงขยายตัว และมีผปู ้ ระกอบการ E-Commerce มาก
รายได้ของธุรกิจเหล่านี้กจ็ ะเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากเรามองว่าธุรกิจ E-Commerce มีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ ก็จะ
มีแนวโน้มที่จะเติบโตและน่าจะทากาไรได้ในระยะยาว
41
Back
ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ e-Marketplace
E-Marketplace ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ น website ที่ให้บริ การเป็ นสื่ อกลางซื้ อขาย ที่มี
สิ นค้าให้เลือกมากมาย เป็ นสิ นค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การ จะเป็ นผูด้ าเนินการด้านการตลาดให้เป็ นที่
รู้จกั ด้วย
ลักษณะโครงสร้างการซื้อขายสิ นค้าของอุตสาหกรรมส่งออกอาหาร
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
42
ตัวอย่างของ e-Commerce แบบ Auction
รู ปแบบการขายสิ นค้าผ่านการประมูลโดยที่เจ้าของสิ นค้า
ไม่จาเป็ นต้องมี website เป็ นของตัวเอง
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
43
ตัวอย่าง e-Commerce ประเภท B2B
B2B e-commerce is associated with systems and processes that support
the flow of information between organizations as it occurs in
procurement; manufacturing; research and development; and sales; and
้ .
การนาofe-Commerce
มาประยุ
ใชในกระบวนการธุ
รกิจ
distribution
goods, information
andกต์
services
Pre-Production
ื้ วัตถุดบ
จัดซอ
ิ
และการสง่ กาลัง
บารุงภายใน
E-MarketPlace
ผลิต
การกระจาย
ิ ค ้า
จัดสง่ สน
การตลาด
การขาย
การบริการ
E-Channel B2B
ผู ้ค ้าสง่
ผู ้ค ้าปลีก
ผู ้บริโภค
E-Channel B2C
ใช้ IT ในขั้นตอนการเตรี ยมการผลิต-รับคาสัง่ ซื้อ ด้วยโปรแกรมการสร้างภาพ
, โปรแกรมสร้างแบบจาลอง 3 มิติ, กล้องดิจิตอล, e-mail และ
internet เพื่อการออกแบบสิ นค้า นาเสนอลูกค้า และปรับเปลี่ยนสิ นค้า
ต้นแบบ online พร้อมกับลูกค้าจนนาไปสู่การตกลงรับคาสัง่ ซื้ อ จึงค่อยส่ง
ต่อให้กระบวนการผลิต ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนหลายทาง ทั้งเวลา แรงงาน
เงินทุนในการทาสิ นค้าต้นแบบ การขนส่ง
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
44
Travel Model
45
E-Marketing or Internet Marketing
Strategic Planning
46
E-Marketing or Internet Marketing
Planning and Strategy
์ อ
ทาไมการตลาดอีเล็กทรอนิกสต
้ งวางแผนและมีกลยุทธ์
ิ ค้าจะขายได้ ”
“จงจาไว้วา่ ไม่ใชเ่ พียงมีเว็บแล้วสน
“ เว็บไซต์ตอ
้ งได้ร ับการวางแผนเหมือนการวางแผน
การตลาดทว่ ั ไป”
“บทเรียนจากดอทคอมในอดีตเตือนสติเราได้ด”ี
“ถ้าลูกค้าออร์เดอร์ผา
่ นอินเตอร์เนตแล้วเราต้องทาอย่างไร
ต่อไป...”
ื ้ สน
ิ ค้าผ่านเน็ ต”
“ลูกค้าคาดหว ังสูงมากก ับการซอ
47
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
 ขนที
ั้ ่ 1




วิเคราะห์องค์กรและตลาดบนเว็ บ
สารวจตนเอง (Strength & Weakness)
สารวจคูแ
่ ข่ง (Make different)
สารวจผู ้บริโภค (What r customer need)
สารวจเทคโนโลยี (for the winner)
วัชรพงศ ์ ยะไวทย์ Max-Saving Co.,ltd
ั มนากรมสง่ เสริมการสง่ ออก เชย
ี งใหม่ 14 พ.ค.2546
งานสม
48
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy

สารวจตนเอง (Self Assessment)
“กาจัดจุดอ่อน - ค ้นหาจุดแข็ง”
ค ้นหาเป้ าหมาย (B2C,B2B,C2C)
ิ ค ้าและบริการ(Goods & Service)
สน
กาไร (Profit)
บุคลากร (e-Marketer)
เทคโนโลยี
(Hardware Software Network)
49
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy

สารวจคูแ
่ ข่ง
“Make Different”
ิ ค ้าและบริการทีเ่ สนอขาย
ลักษณะสน
ระดับราคาทีเ่ สนอขาย
กลุม
่ เป้ าหมายทีเ่ สนอขาย
ึ ของกลุม
ความรู ้สก
่ เป้ าหมายต่อคูแ
่ ข่ง
50
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy

สารวจผูบ
้ ริโภค
“What r customer need?”
 กลุม
่ เป้ าหมายคือใคร
ิ ค ้าทีล
 ลักษณะสน
่ ก
ู ค ้าต ้องการ
 ระดับราคาทีล
่ ก
ู ค ้ายอมรับ
ิ ใจซอ
ื้
 พฤติกรรมการตัดสน
51
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
 สารวจเทคโนโลยี
(to be Number 1 )
Hardware ; Server , Computer
Infrastructure ; Network , Cable , ISP
Software ;
 Shopping Cart system
 e-Payment System
 Interactive system
 Web Promotion
52
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy

วิธส
ี ารวจคูแ
่ ข่ง / คูค
่ า้




ค ้นจาก search Engine
Exhibition ต่างๆ
ทดลองเป็ นลูกค ้า try to be customer
Continue Monitoring
53
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
Competitive Advantage
Suitable Products
Efficient Consumer Response
Dynamics
Against with our strength
Daily to Daily update our web pages
Markets of one
Mass customization
Know customer need before customer
Mind share + Market share
54
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
Competitive Advantage
Value than price
Think local but act global
Response with automatic systems
Brand Building
Brand Loyalty
Sustainable standing with patient
55
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
Price determination
ไม่ควรตัง้ ราคาตา่ เกินไปจนลูกค ้าไม่มั่นใจ
ิ ค ้า
ตัง้ ราคาสมเหตุสมผลกับคุณค่าสน
ถ ้าแพงกว่าคูแ
่ ข่งควรอธิบายได ้
ิ ค ้าเลียนแบบต ้องราคาตา่ กว่า
ถ ้าเป็ นสน
ควรมีราคาหลายระดับให ้เลือก
ควรให ้ลูกค ้ากาหนดราคาเองได ้
ั เจน
แยกราคาบนเว็บให ้ชด
ปรับราคาได ้ตามความเหมาะสม
ิ ค ้าเพือ
พัฒนาสน
่ ลดต ้นทุนสม่าเสมอ
ิ ค ้าจนคุณภาพลดลง
อย่าลดราคาสน
ิ ค ้าแทนการลดราคา
เพิม
่ ความหลากหลายในสน
พยายามกาหนดทีว่ า่ งบนเว็บเพือ
่ สร ้างข ้อมูลทีแ
่ ตกต่าง
56
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
Distribution and Promotion
–ทาเลทีต
่ ัง้ ร ้านค ้าแบบ e-Commerce
ไม่ได ้หมายถึง ทีอ
่ ยู่ข องไฟล์เ ว็ บเพจ แต่
ื่ ร ้านค ้าหรือชอ
ื่ เว็บไซต์ (URL , Domain name) ดังนั น
หมายถึงชอ
้ สงิ่ ทีแ
่ ตกต่างจาก
่ งทางการจาหน่ายแบบการตลาดดัง้ เดิม คือ e-Commerce จะต ้องให ้ความสาคัญ
ชอ
ื่ เว็บไซต์
ของการตัง้ ชอ
–Domain Name เสมือน Brand และทีต
่ งั ้ เว็บไซต์ทต
ี่ ้องมีเทคนิคทีด
่ ท
ี งี่ ่ายต่อการ
จดจา หรือ ค ้นหา
–ทีอ
่ ยูข
่ องเว็บไซต์ หรือ โฮสต์ (Host or Web Server) คือทีอ
่ ยูข
่ องไฟล์ htm และ
ิ ค ้า ของเว็บนั น
Database สน
้ ซงึ่ จะอยูท
่ แ
ี่ ห่งใดก็ได ้ในโลก Web EC Master สว่ น
ใหญ่จะเลือก Host ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพทางเทคนิคดี มีความเร็วต่อการตอบสนอง มี Option
แบบ EC ให ้เลือก ตลอดจนมีระบบความปลอดภัยทีด
่ ี
–ในช ่ว งเริม
่ ต ้นของการสร ้างเว็ บ e-Commerce
ควรเปิ ดโอกาสลูก ค ้าได ้
ใช ้
่ งทางจาหน่ายเดิมในการใชบริ
้ การด ้วย จนระยะหนึง่ เห็นว่าเหมาะสมจึง หันมาใช ้
ชอ
่ งทาง EC อย่างสมบูรณ์แบบ
ชอ
57
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
Distribution and Promotion
• การส่งเสริมการตลาดและการสือ่ สารการตลาด
– การส่งเสริมการตลาดคือสิง่ จาเป็ นสาหรับเว็บไซต์
– รูปแบบการส่งเสริมการตลาด
• การโฆษณา ประชาสัมพันธ์บนสื่ออีเล็ กทรอนิกส์ เช่น
Banner Advertising , Registration in Search
Engine , Promotion by Shopping Mall
• การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ทม
ี่ ช
ี ือ
่ เสียง
• การโฆษณา ประชาสัมพันธ์บนสือ่ ปกติ
58
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
กลยุทธ์ตามประเภทธุรกิจ
ื้ และรายการซอ
ื้ น ้อย , แต่ละคาสงั่ ซอ
ื้ มี
B to B ; จานวนผู ้ซอ
้
ี ,
ปริม าณสั่ง จานวนมาก , ต ้องใชความช
านาญและมือ อาช พ
ิ ค ้าเป็ นราคาขายสง่
ราคาสน
กลยุทธ์ตา่ งๆ ทีส
่ าคัญมีดงั นี้
ิ ใจแก่ลก
ควรให ้ข ้อมูลเพือ
่ การตัดสน
ู ค ้ามากทีส
่ ด
ุ
้
ั พันธ์อน
ควรใชประโยชน์
จากเว็บเพือ
่ สร ้างความสม
ั ดีตอ
่ กัน
้
ควรใชประโยชน์
จากเว็บในการทาการวิจัยตลาด
้
มีการใชระบบเครื
อข่ายเฉพาะองค์กร (Virtual Private Net
;VPN)ในการแลกเปลีย
่ นข ้อมูลเพือ
่ ความรวดเร็วและ
่ EDI (Electronic Data Interchange)
การรักษาความลับ เชน
59
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
(Virtual Private Network ;VPN)
เป็ นการแลกเปลีย
่ นข ้อมูลเพือ
่ ความรวดเร็วและเพือ
่ การรักษา
ความลับการรักษาความลับ ด ้วยการสง่ ข ้อมูลทีม
่ ก
ี ารเข ้ารหัส
่ EDI (Electronic Data Interchange)
(Encryption) เชน
ผู้ให้ บริกำร
เครือข่ ำย EDI
• Thai Trade Net Co.,Ltd.
Manufacturers
• Tiffa EDI Services Co.,Ltd.
Merchant
•General Electronic Commerce Co.,Ltd.
•Advaned Integration Co.,Ltd.
60
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
กลยุทธ์ตามประเภทธุรกิจ
ื้ และรายการซอ
ื้ มาก , แต่ละคา
B to C ; จานวนผู ้ซอ
ื้ มีปริมาณน ้อย , ผู ้ซอ
ื้ อ่อนไหวต่อการเปลีย
สงั่ ซอ
่ นแปลง
ิ ใจซอ
ื้ โดยมี
ราคาและนิยมเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสน
ความต ้องการไม่เหมือนกัน และเป็ น End User
กลยุทธ์ตา่ งๆ ทีส
่ าคัญมีดงั นี้
Targeting and Positioning
Branding or Domain name
Interactivity
Product Information
Product Recommendation
Web site Differentiation
61
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy
B to C (continue)
Encouraging repeated visit site
Enhancing to product
Building Community
Customizing
Sales Promotion
Event Marketing
E-Mail
Chat room , Forum , Web board , e-Postcard , Freeware
,Wealth Information , Screen server or Picture download
Web Linking
Banner and Advertising in famous web
Out of web and IMC
62
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy ;Search engine
63
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy ;tradefair
64
E-Marketing or Internet Marketing
e-Marketing Strategy ;e-Survey
http://www.ecplaza.net
65
E-Marketing
e-Marketing Strategy ;
from hard goods to soft goods
http://www.thailandflorist.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
66
E-Marketing
e-Marketing Strategy ;Optional
http://www.dell.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
67
E-Marketing
e-Marketing Strategy ;choose
http://www.dell.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
68
E-Marketing
e-Marketing Strategy ;customize
http://www.dell.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
69
E-Marketing
e-Marketing Strategy ;Optional
http://www.3dcake.com
70
E-Marketing
e-Marketing Strategy ;Optional
http://www.3dcake.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
71
E-Marketing
e-Marketing Strategy ;Choose
http://www.3dcake.com
72
E-Marketing
e-Marketing Strategy ;Cart
http://www.3dcake.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
73
E-Marketing
e-Marketing Strategy ;addressing
http://www.3dcake.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
74
E-Marketing
e-Marketing Strategy ;Submit
http://www.3dcake.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
75
E-Marketing
http://www.thaigem.com
Kulachatr C.Na Ayudhya
76
E-Marketing
http://www.thaigem.com
Kulachatr C.Na Ayudhya
77
E-Marketing
http://www.thaigem.com
MK380
Kulachatr C.Na Ayudhya
78
http://www.thaigem.com
Kulachatr C.Na Ayudhya
79
E-Marketing or Internet Marketing
Opportunity
Opportunity
่ ลาดโลก
• เป็ นโอกาสสาหรับธุรกิจ SMEs ในการเข ้าสูต
• เริม
่ ต ้นได ้ด ้วยเงินทีน
่ ้อยนิด ไม่จาเป็ นต ้องมี Office /Catalog
• มีโอกาสสร ้างธุรกิจบนความต ้องการทีห
่ ลากหลายจากทัว่ โลก
• การขยายตลาดหรือจับกลุม
่ เป้ าหมาย ด ้วยการจัดกิจกรรม
ี ค่าใชจ่้ ายตา่ มาก
ทางการตลาดทาได ้โดยเสย
• สามารถเข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมายได ้โดยตรง (Direct Market) และ
ปรับตัวตามความต ้องการของลูกค ้าได ้ง่าย
• SMEs มีขนาดเล็ก ยืดหยุน
่ และปรับตัวได ้ง่ายต่อการ
เปลีย
่ นแปลงของการตลาดบนอินเตอร์เนตได ้ง่ายกว่าธุรกิจ
ขนาดใหญ่
80
E-Marketing or Internet Marketing
Threat
• Threat ของผูไ้ ม่ใชเ้ ว็บในการทาการตลาด
้
• ธุรกิจทีไ่ ม่ใชโอกาสทางอิ
นเตอร์เนตทาการตลาดมีโอกาสล ้มได ้ในยุค
การค ้าเสรี เพราะ IT จะทาให ้องค์กรทีย
่ ังไม่ปรับตัว ปรับตัวไม่ทัน
โดยเฉพาะธุรกิจพ่อค ้าคนกลาง (การขายข ้ามคนกลาง)
ิ ค ้าประเภท Soft Goods จะถูกจาหน่ายผ่านอินเตอร์เนตมากขึน
• สน
้
้ บเข ้ามาทาตลาดใน
• โอกาสทีค
่ แ
ุ๋ ข่งขันจากภายนอกประเทศจะใชเว็
่ กัน ฉั นใดฉั นนัน
ประเทศไทยก็มม
ี ากขึน
้ เชน
้
• Threat ของผูท
้ จ
ี่ ะใชเ้ ว็บในการทาการตลาด
•
•
•
•
•
ภาษา
เน ้นรูปแบบและการออกแบบมากจนเกินไป
ผู ้ประกอบการขาด IT Technology
ผู ้ประกอบการขาดทักษะทางการตลาด
คนเก่งตลาดไม่เก่ง IT คนเก่ง IT ไม่เก่งการตลาด
81
Download