Question Words

advertisement
Members
1.Nisara
Sawaipol
No.1
2.Boonsita
Niammoud
No.2
3.Pimpraphai
Nanuam
No.3
4.Kanokporn
Meangsan
No.15
5.Kattaleeya
Arsarana
No.16
6.Aoraphan
Saepa
No.17
7.Sinwatee
Thonglang
No.26
M.5/9
คาลสดงคาถาม (Question Word)
ในภาษาอังกฤษนั้นนอกจากเราจะตั้งประโยคคาถามโดยการนาเอากริยาช่ วย(Helping Verbs)
มาไว้ ต้นประโยค เช่ น Is that your book?(นั่นคือหนังสื อของท่ านหรือ) ดังเช่ นทีก่ ่่ าวมาล่้ ว
ในทีน่ ีเ้ รายังมีวธิ ีต้ังคาถามโดยการนาเอาคาลสดงคาถาม (Question Words) มาไว้ ต้น
ประโยคได้ อกี ด้ วย ซึ่งคาเห่่ านั้นก็คอื who,whom,whose,which,what,when,where,whyล่ะ
how เป็ นต้ น ซึ่งส่ วนใหญ่ คาเห่่ านีก้ จ็ ะอยู่ในโครงสร้ างห่ักนีค้ อื
คาลสงคาถาม
(Question
Words)
(อาจตามด้ วย
คานาม)
กริยาช่ วย
+(Helping
Verb)
ประธาน
+(Subject)
กริยาลท้
กรรม
+(Main Verb) +(Object)+
(ถ้ ามี)
(ถ้ ามี)
?
ตัวอย่ าง เช่ น
What do you want ? (คุณต้ องการอะไร)
How often do you take a bath ? (คุณอาบนา้ บ่ อยลค่ ไหน)
ข้ อสั งเกต
การตอบคาถามของประโยคที่ขนึ้ ต้ นด้ วย Question Words นีจ้ ะตอบว่ า Yes หรือ No ไม่ ได้
เพราะในที่นีต้ ้ องระบุชื่อของสิ่ งของหรือคนที่เขาถามถึงนั้นออกมาเ่ย เช่ น
ถาม: What is your name ? (คุณชื่ออะไร)
ตอบ: My name is Aphinya. (ดิฉันชื่ออภิญญาค่ ะ)
การใช้ คาลสดงคาถาม
Who (ใคร)ใช้ เป็ นคาถามเมื่อต้ องการคาตอบที่เป็ นคน ล่ะเป็ นคาสรรพนาม(Pronoun) ที่ใช้ เป็ นประธาน
(Subject) ได้ ทันที เว่าใช้ ไม่ ต้องนากริยาช่ วย Verb to do มาช่ วยสามารถตามด้ วยกริยาได้ เ่ย ล่ะ who
เป็ นได้ ท้งั เอกพจน์ ล่ะพหูพจน์ นอกจากนีย้ งั ใช้ ได้ กบั ทุกกา่ (Tense) อีกด้ วย เช่ น
(1.)ปัจจุบันกา่
(Presen Tense)
ตอบ
: Who want to leave now ?
(ใครต้ องการไปตอนนี)้
= Mr. Udom wants to leave now .
= (คุณอุดมต้ องไปตอนนี)้
(2.)อดีตกา่
: Who said that ?
(Past Tense)
=(ใครพูดเช่ นนั้น)
ตอบ
= Miss Aphinya said that
= (น.ส. อภิญญาเป็ นผู้ก่่ าวเช่ นนั้น )
(3.)อนาคตกา่
: Who will come here ?
(Future tense) = (ใครจะมาที่นีห้ รือ)
ตอบ = Mr. Vinai will come here ?
(คุณวินัยจะมาที่นี)้
Whom
Whom (ใคร)เป็ นสรรพนาม(Pronoun) อย่ างเดียวล่ะใช้ เป็ นคาถามเกีย่ วกับคนในกรณีที่คนที่ถูกถามถึงนั้น
เป็ นกรรม(Object) ของกริยา( Verb)หรือของคาบุพบท(Preposition)ล่ะถ้ าในประโยคนั้นๆไม่ มีกริยาช่ วยอยู่
ด้ วยต้ องนากริยาช่ วย Verb to doเข้ ามาช่ วย เช่ น
เป็ นกรรมของกริยา : Whom did you see ?
(เป็ นอดีตกา่)
ตอบ
(คุณเห็นใคร)
= I saw Mr. Mana. (ผมพบคุณมานะ)
เป็ นกรรมของบุพบท
: Whom is she speking with ?
(เป็ นปัจจุบันกา่กา่ังกระทาอยู่)
:(เธอกา่ังพูดอยู่กบั ใคร)
ตอบ
= She is speking with Mrs. Kanda. (เธอกา่ังพูดอยู่กบั นางกานดา)
Whose
Whose (ของใคร) ใช้ เป็ นคาถามเมื่อต้ องการทราบเกีย่ วกับเจ้ าของที่เป็ นคนจะใช้ เป็ นคาสรรพนาม
( Pronoun)คือไม่ ต้องมีคานามตามห่ังก็สามารถเป็ นประธานได้ เ่ย หรือจะใช้ อย่ างคาคุณศัพท์
( Adjective) ก็ได้ ลต่ ต้องมีคานามตามห่ังตัวอย่ างเห่่ านี้ เช่ น
(1.)ใช้ เป็ นคานาม
ตอบ
หรือเป็ นพหูพจน์
ตอบ
: Whose is this car ? (รถคันนีเ้ ป็ นของใคร)
= That is my car .
: Whose are these book ? (หนังสื อเห่่ านีข้ องใครกัน)
= Those are our books. ( เห่่ านั้นคือหนังสื อของพวกเรา)
Which
Which (คนไหนหรือสิ่ งไหน) ใช้ ถามได้ ท้งั สิ่ งที่มีชีวติ ล่ะไม่ มีชีวติ คือจะถามถึงคนก็ได้ สั ตว์ กไ็ ด้ หรือ
ลม้ ลต่ สิ่งของก็ได้ ล่ะนอกจากนีย้ งั มีวธิ ีการใช้ เหมือนกับ Whose (ของใคร) อีกด้ วย ก่่ าวคือ เป็ นได้ ท้งั คา
สรรพนาม (Pronoun)คือทาหน้ าที่เป็ นตัวประธาน (Subject) เสี ยงเองเ่ยก็ได้ หรือจะใช้ เป็ นคาคุณศัพท์
(Adjective) คือมีคานามตามห่ังก็ได้ ลต่ กเ็ ป็ นการถามใน่ักษณะให้ เ่ือกในจานวนที่ค่อนข้ างจะจากัดไว้
ซึ่งมีตวั อย่ างการใช้ ดงั นี้
ใช้ เป็ นคานาม
:Which is your pen? (อันไหนเป็ นปากกาของคุณ)
ตอบ
The red one is mine. (ด้ ามสี ลดงเป็ นของผม)
:
ใช้ เป็ นคาคุณศัพท์
:Which teacher do you like? (ครู คนไหนที่คุณชอบ)
ตอบ
I like the English teacher. (ผมชอบครู สอนภาษาอังกฤษ)
:
What
What (อะไร) ใช้ ถามได้ กบั สิ่ งของทั่วๆ ไป ไม่ ว่าจะเป็ นคนหรือสั ตว์ ลต่ ถ้าใช้ ถามถึงบุคค่จะหมายถึง
อาชีพ สถานภาพ หรือไม่ กเ็ ชื้อชาติเสี ยมากกว่ าล่ะเป็ นได้ ท้งั คาสรรพนาม (Pronoun) ล่ะคาคุณศัพท์
(Adjective) ลต่ ถ้าในประโยคนั้นไม่ มีกริยาช่ วยอยู่ด้วย ให้ นา Verb to do เข้ ามาช่ วยตามโครงสร้ างการใช้
ดังนี้
เป็ นคาสรรพนาม
:What do you want? (คุณต้ องการอะไร)
ตอบ
I want a book. (ผมต้ องการหนังสื อสั กเ่่ ม)
=
ใช้ เป็ นคาคุณศัพท์
:What time is it? (เว่าเท่ าไร)
ตอบ
It is nine o’ clock. (เว่า 9 นาฬิ กา)
=
ข้ อสั งเกตระหว่ าง Which ล่ะ What
จะเห็นว่ า Which กับ What นีม้ ีความใก่้ เคียงกันมาก จนสามารถใช้ ลทนกันได้ ด้วย เช่ น
- What is the best hotel in the country ? (โรงลรมอะไรเป็ นโรงลรมที่ดที ี่สุดในประเทศ)
- Which is the best hotel in the country ? (โรงลรมไหนเป็ นโรงลรมที่ดที ี่สุดในประเทศ)
ลต่ ถึงกระนั้นก็สามารถมองหาความลตกต่ างระหว่ างกันได้ บ้าง คือ
(1)Which จะใช้ ถามถึงจานวนที่มีให้ เ่ือกลบบค่ อนข้ างจากัดจานวน คือมีให้ เ่ือกน้ อยกว่ า What เช่ น
- Which do you prefer, tea or coffee ? (คุณชอบสิ่ งไหนชาหรือกาลฟ)
(2)What ใช้ ถามถึงสิ่ งใดก็ได้ ลบบไม่ ได้ จากัดจานวน เช่ น
- What books do you like ? (คุณชอบหนังสื ออะไร)
When
When (เมื่อไร) ใช้ ถามเมื่อต้ องการทราบเว่าลต่ ไม่ ได้ เจาะจง่งไปว่ าต้ องเป็ นเว่านั้นเว่านี้ เป็ น
เพียงการถามลบบคร่ าวๆ ใช้ เป็ นคากริยาวิเศษณ์ (Adverb) จะใช้ เป็ นคาคุณศัพท์ (Adjective) ไม่ ได้
เช่ นตัวอย่ างเห่่ านี้
When can you come here ? (คุณสามารถมาที่นี่ได้ เมื่อไร)
ตอบ = I can go there next week. (ผมสามารถไปที่นั่นได้ ในสั ปดาห์ หน้ า)
When will it be ready ? (มันจะเรียบร้ อยเมื่อไร)
ตอบ = It will be ready soon. (มันจะเรียบร้ อยในเร็วๆนี)้
Where
Where (ที่ไหน) ใช้ ถามเมื่อต้ องการทราบถึงสถานที่ใช้ เป็ นคาคุณศัพท์ (Adjective) ไม่ ได้ ให้ ใช้ เป็ นคากริยา
วิเศษณ์ (Adverb) อย่ างเดียว เช่ น
Where does he live ? (เขาอยู่ที่ไหนหรือ)
ตอบ
= He lives in Bangkok . (เขาอยู่ในกรุงเทพ)
Where will you meet her ? (คุณจะพบเธอที่ไหน)
ตอบ
=I will meet her at the office. (ผมจะพบเธอที่สานักงาน)
Why
Why (ทาไม) ใช้ ถามเมื่อต้ องการทราบเหตุผ่ว่ าทาไมจึงเป่ีย่ นเป็ นเช่ นนั้น ใช้ เป็ นคากริยาวิเศษณ์
(Adverb) อย่ างเดียว ล่ะด้ วยเหตุที่เป็ นการถามถึงเหตุผ่ ดังนั้นในเว่าตอน จึงต้ องขึน้ ต้ นด้ วยคาว่ า
because (เพราะว่ า) หรือ to + กริยา(เพือ่ ที่จะ.......) หรือไม่ ก็ for (เพือ่ ) เช่ น ตัวอย่ างเห่่ านี้
Why did you go to the market ? (คุณไปต่าดทาไม)
ตอบ = I went to market to buy food. (ผมไปต่าดเพือ่ ซื้ออาหาร)
Why was he late ? (ทาไมเขาจึงมาสาย)
ตอบ = Because he did not leave home earlier. (เพราะว่ าเขาไม่ ออกจากบ้ านลต่ เช้ าๆ หน่ อย)
How
How (อย่ างไร) การตั้งคาถามที่ขึน้ ต้ นด้ วยคานีม้ ีมากมายห่ายคา ลต่ ที่เป็ นคาถามห่ักๆ ก็เห็นจะได้ ลก่
การถามเกีย่ วกับ่ักษณะอาการ การคมนาคมล่ะการขนส่ ง เป็ นต้ น
How do you like it ? (คุณชอบมันขนาดไหน หรืออย่ างไร)
ตอบ
= I like it very much. (ผมชอบมันมากเ่ยครับ)
How do you come to work ? (คุณมาทางานอย่ างไร)
ตอบ
= I come to work by bus . (ผมมาทางานโดยขึน้ รถเม่์ )
นอกจากนีย้ งั ใช้ how ประกอบเข้ ากับคาอืน่ ๆ เพือ่ ทาเป็ นประโยคคาถามได้ อกี ห่ายประเภท เช่ น
1. ใช้ how long ถามเกีย่ วกับระยะเว่าหรือความยาวเช่ น
How long have you been in Thailand ? (คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่ าไรล่้ ว)
ตอบ = I have been in Thailand for three years. (ผมอยู่เมืองไทยมาเป็ นเว่า 3 ปี ล่้ ว)
2. ใช้ how often ในการถามเกีย่ วกับความถี่ เช่ น
How often do you visit your parents in the country side.
(คุณไปเยีย่ มบิดามารดาของคุณในต่ างจังหวัดบ่ อยลค่ ไหน)
ตอบ = I visit them twice a month. (ผมไปเยีย่ มพวกท่ านเดือน่ะ 2 ครั้งครับ)
- ใช้ how many ในการถามเกีย่ วกับปริมาณมากน้ อยของคานามที่นับได้ (Countable Noun) ดังนั้น ข้ าง
ห่ัง how many จึงต้ องตามด้ วยคานามที่นับได้ ล่ะอยู่ในรู ปพหูพจน์ (Plural) สมอ เช่ น
How many students are there ? (มีนกั เรี ยนอยูท่ ี่น้ นั กี่คน)
ตอบ = There are about 20 students. (มีนกั เรี ยนอยูป่ ระมาณ 20 คน)
- ใช้ how much ในการถามเกีย่ วกับปริมาณมากน้ อยของคานาม (Noun) ที่นับไม่ ได้ (Uncountable) ล่ะ
นอกจากนีย้ งั ใช้ ถามเกีย่ วกับราคาล่ะนา้ หนักได้ ด้วย เช่ น
ถามถึงนามนับไม่ได้
How much money do you have ? (คุณมีเงินอยูเ่ ท่าไหร่ )
ตอบ = I have only five-hundred bath. (ผมมีเงินอยูแ่ ค่ 500 บาทเท่านั้น)
ใช้ how far ในการถามเกีย่ วกับระยะทางหรือความห่ างไก่ เช่ น
How far is your house ? (บ้านคุณอยูไ่ กลแค่ไหน)
ตอบ = It is only about 500 metres. (เพียงแค่ 500 เมตรเท่านั้นเอง)
นอกจากนี้แล้ว how ยังใช้ประกอบกับคาอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมาย แต่ที่สาคัญคือโครงสร้างจะเป็ น
ดังนี้
How +
คาคุณศัพท์ ( Adjective )
คากริยาวิเศษณ์ (Adverb)
+ กริยาช่ วย
(Helping Verbs)
ลบบทดสอบ
1._______ did you go to Hua Hin? Last week
2._______old is he? He is fourteen.
3._______house is this? It's mine.
4._______is writing? My brother is writing.
ย้ อนก่ับ
ต่ อไป
5._______are you doing? I am listening to the radio.
6._______book do you want? The blue one.
7._______many boys in your class? Twenty.
8._______will they go to the zoo? Next week.
ย้ อนก่ับ
ต่ อไป
ก่ับไปทาลบบทดสอบ
ก่ับไปทาลบบทดสอบ
1. A) "________ do you go to school?"
B) "I go to school in California."
a. Where
b. Who
c. What
2. A) "________ does Jack work ?"
B) " He works every evening."
a. Who
b. Where
c. When
3. A) "_________ cars does your family have ?"
B) "We have two cars."
a. How much
b. How many
c. What
4. A) "_______ does the dog want ?"
B) "She wants a big bone."
a. How many
b. Where
c. What
ย้ อนก่ับ
ต่ อไป
5. A) "_________ do you eat for lunch every day?"
B) "I eat rice and vegetables for lunch."
a. Why
b. What
c. Where
6. A) ________ dog is hungry?
B) The black dog is hungry, but the white dog isn't hungry.
a. Who
b. Where
c. Which
7. A) ____ did you call last night?
B) I called Maria last night.
a. Whom
b. Which
c. What
8. A) "____ your brother swim in winter ?"
B) "No. He doesn't swim in winter.
a. Do
b. Does
c. Is
ย้ อนก่ับ
ต่ อไป
9. A) "________ is that ?"
B) "It costs 3 dollars.“
a. Where
b. How much
c. How many
10. A) " ___ you thirsty?"
B) "Yes, I am. I'd like some tea please."
a. Are
b. Do
c. Is
ทาครบทุกข้ อล่้ ว ค่ิกคาว่ า “ต่ อไป” ได้ เ่ยค่ ะ
ย้ อนก่ับ
ต่ อไป
ก่ับไปทาลบบทดสอบ
ก่ับไปทาลบบทดสอบ
1. ......... one of you is coming to my house later?
(a) Who
(b) Which
(c) Why
(d) How
2. ......... are you going to get home from work?
(a) Which
(b) Who
(c) How
(d) What
(c) Who
(d) Whom
3. ......... is that guy talking to your sister?
(a) Which
(b) Whose
4. She wants to know ......... you like your coffee.
(a) how
(b) what
(c) which
(d) who
5. Let me know ......... you hear from your mother.
(a) who
(b) which
(c) whose
(d) when
ย้ อนก่ับ
ต่ อไป
6. ......... would you like on your hamburger?
(a) How
(b) What
(c) When
(d) Which
(b) When
(c) Whose
(d) Where
(c) which
(d) what
7. ......... dog is that?
(a) Who
8. This is ......... I want to be when I grow up.
(a) why
(b) when
9. My mother is the one ......... sings on TV every morning.
(a) whom
(b) which
(c) who
(d) whose
(c) Whom
(d) Who
10. ......... shoes are those?
(a) Why
(b) Whose
ย้ อนก่ับ
ต่ อไป
ก่ับไปทาลบบทดสอบ
ก่ับไปทาลบบทดสอบ
Download