Adverbs

advertisement
Make to
1. นางสาวพัชรพร เขียววรรณ ชัน้ ม.5/5 เลขที่ 28
2. จิตลดา สรรพสูพ ชัน้ ม.5/5 เลขที่ 29
3. นางสาวณัฐวดี แสงจันทร์ ชัน้ ม.5/5 เลขที3่ 0
4. นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์เศรษฐี ชัน้ ม.5/5 เลขที่ 31
5. นางสาวสิราวรรณ สกุลรัตน์ ชัน้ ม.5/5 เลขที่ 32
Adverbs หมายถึง คาที่ทาหน้าที่ขยายกริ ยา (verb) คุณศัพท์
(adjective) และกริ ยาวิเศษณ์(adverb)เพื่อให้ได้ใจความที่
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
การจัดชนิดของ adverbs นี้สามารถแบ่งได้เป็ นชนิดต่างๆ
ดังนี้คือ
1. Adverbs of Degree เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ที่ส่วนใหญ่ไปขยาย
adjective หรื อ adverb ด้วยกันเอง เพื่อบอกระดับหรื อปริ มาณ
ความมากน้อย คาที่พบบ่อยๆได้แก่
very = มาก too = มาก(เกินไป) quite = มาก(ทีเดียว)
almost = เกือบจะ absolutely = อย่างแน่นอน
barely = เพิ่งจะ completely = อย่างสมบูรณ์
enough = พอแล้ว extremely = อย่างมาก
hardly = แทบจะไม่ just = เพิง่ จะ nearly = เกือบ
rather = ค่อนข้าง scarcely = แทบจะไม่ so = ดังนั้น
กรณีที่ 1 ในกรณี ที่ประโยคหนึ่งมีคากริ ยาวิเศษณ์อยูห่ ลายชนิดให้
เรี ยงลาดับดังนี้ manner,place,time
- The kids go to bed early. เด็กๆจะได้ไปนอนแต่หวั ค่า
- He works hard every week. เขาทางานอย่างหนักทุกสัปดาห์
- He sang beautifully at the concert last night. เขาร้องเพลง
เพราะที่คอนเสิ ร์ตในคืนสุ ดท้าย
กรณีที่ 2 คาที่มีรูปเหมือนกันเป็ นได้ท้ งั คาคุณศัพท์และคากริ ยา
วิเศษณ์ ได้แก่คาว่า
fast = เร็ ว hard = ยาก,แข็ง far = ไกล pretty = มากทีเดียว
early = เช้า,เร็ ว,แต่เช้า
- He runs fast. เขาวิง่ ได้อย่างรวดเร็ ว
- He is a fast runner. เขาเป็ นนักวิง่ เร็ ว
- She works hard.เธอทางานอย่างหนัก
- She is a hard worker.เธอเป็ นคนงานเยอะ
Exercises. A. Rewrite each sentence to include the adverb of degree.
1. We ate anything on the airplane. (hardly)
- We hardly ate anything on the airplane.
2. The food was bland for me. (too)
- The food was too bland for me.
3. The flight attendant dropped my meal on me. (nearly)
- The flight attendant nearly dropped my meal on me.
4. Sleeping on the train was uncomfortable. (rather)
- Sleeping on the train was rather uncomfortable.
5. We were exhausted by the end of our trip. (absolutely)
- We were exhausted absolutely by the end of our trip.
6. The airplane seat wasn’t big for me. (enough)
- The airplane seat wasn’t enough big for me.
B. Circle the best answer.
a. fantastic.
1. The book's _____
a. lazy.
2. He‘s _____
b. delicious.
3. The dinner was _____
a. skilled operator.
4. She's a _____
a. very
a. extremely
a. totally
a. highly
b. utterly
b. totally
b. absolutely
b. totally
2. Adverbs of Frequency คือ adverb ที่บอกความถี่วา่ ทาสิ่ งนี้สิ่ง
นั้นบ่อยหรื อถี่มากน้อยแค่ไหนได้แก่คาว่า
always = สม่าเสมอ เป็ นประจา often = บ่อยๆ frequency = บ่อย,ถี่
usually = ปกติ sometimes = บางครั้ง generally = โดยทัว่ ไป
seldom = ไม่ค่อยจะ hardly ever = แทบจะไม่
never = ไม่เคยเลย
การวางตาแหน่ ง Adverbs of Frequency
1.ถ้าประโยคนั้นมี verb to be หรื อ verb to have ให้วางไว้หลัง
verb to be หรื อ verb to have เช่น
- She is always late. เธอมาสายเสมอ
- He has never traveled by train. เขาไม่เคยเดินทางโดยรถไฟ
2. วางไว้หน้าคากริ ยาแท้เช่น
- Don often goes to the park. ดอนมักจะไปที่สวนสาธารณะ
Exercises. Circle the best answer.
a.
1.Pandas _____________
fly.
a. never b. often c. always d. sometimes
c.
2. The farmer ___________;
work in the field
a. never b. seldom c. generally d. hardly
b.
3. She _________
speak Spanish.
a. don’t often b. doesn’t often c. did often not d. not often
4. Which sentence is in the correct order?
a. He never has eaten Indian food. b. He has never eaten Indian food.
c. He has eaten Indian food never. d. He has eaten never Indian food.
5. Which sentence is in the correct order?
a. She usually go shopping with her mother.
b. She go shopping usually with her mother.
c. She go with her mother usually shopping.
d. She go shopping with her mother usually.
6. Which sentence is in the correct order?
a. I go to school sometimes by car.
b. Sometimes I go to school by car.
c. I sometimes go to school by car.
d. 2 and 3
7. Which sentence is in the correct order?
a. We do our homework always carefully.
b. We do homework always our carefully.
c. We always do our homework carefully.
d. We do our homework carefully always.
8. I go to church __________.
a. every Sunday b. every evening c. every night d. every day
9. I have dinner at home __________.
a. every morning b. every evening c. every week d. every month
10. My mother is going to New York ___________.
a. once in a while b. every night c. every morning
d. every afternoon
3. Adverbs of Manner เป็ น adverb ที่บอกว่าการกระทานั้นได้
กระทาในลักษณะอาการหรื อท่าทาง สถานะ ส่ วนมากจะเป็ น
adverb ที่ลงท้ายคาด้วย -ly เช่น
happily = อย่างมีความสุ ข quickly = อย่างอย่างรวดเร็ ว
beautifully = อย่างสวยงาม late = ล่าช้า well = ดี
Carefully = อย่างระมัดระวัง fast = เร็ ว still = นิ่ง,นิ่งเฉย
sincerely = อย่างจริ งใจ together = ร่ วมกัน
suddenly = โดยกระทันหัน wisely = อย่างฉลาด
Ex. - She walks slowly.เธอเดินช้ามาก
- The children sing beautifully.เด็ก ๆร้องเพลงอย่างไพรเราะ
- It is important to write carefully.มันเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะเขียน
อย่างระมัดระวัง
หลักการเติม ly ใน Adverbs คากริ ยาวิเศษณ์ ส่ วนใหญ่มาจาก
คาคุณศัพท์โดยการเติม ly ท้ายคาโดยมีหลักการทาดังนี้
1. เอาคาคุณศัพท์มาเติม ly ได้เลย เช่น
beautiful beautifully อย่างสวยงาม
quiet
quietly
อย่างเงียบๆ
wonderful wonderfully อย่างยอดเยีย่ ม
2. คาคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e ให้ตดั e ออก แล้วเติม ly
true
truly
อย่างแท้จริ ง
3. คาคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็ น i แล้วเติม ly เช่น
happy
happily
อย่างมีความสุ ข
angry
angrily
อย่างฉุนเฉี ยว
4. คาคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย le ให้ตดั e ออก แล้วเติม y
simple
simply
ง่ายๆ,ชัดเจน
possible possibly
เป็ นไปได้
* ในกรณี ที่คาที่ลงท้ายด้วย ly อยูแ่ ล้วแต่เป็ นคาคุณศัพท์ได้แก่คาว่า
friendly เป็ นมิตร
lovely
น่ารัก
lonely
โด่ดเดี่ยว
ugly
น่าเกียด
silly
งี่เง่า
Exercises. Rewrite each sentence to include the adverb of manner.
1. I have considered all of the possibilities. (carefully)
- I have carefully considered all of the possibilities.
2. I had any time to talk to him. (hardly)
- I hardly had any time to talk to him.
3. We arrived. (on foot)
- We arrived on foot.
4. They walk. (slowly)
- They walk slowly.
5. Her eyes shine. (brightly)
- Her eyes shine brightly.
6. We waited for the show to begin. (patiently)
- We waited patiently for the show to begin.
7. How the time passes! (quicktly) 9. How she works! (hard)
- How quicktly the time passes! - How hard she works!
8. The report was written. (well) 10. I can speak Japanese. (well)
- The report was well written.
- I can speak Japanese well.
4. Adverbs of Time เป็ น adverb ที่ บอกว่าการกระทานั้นเกิด
เมื่อใด (when) เป็ นเวลานานแค่ไหน (for how long) และบ่อย
แค่ไหน (how often)
today= วันนี้ tonight = คืนนี้ yesterday = เมื่อวาน
finally = ในที่สุด last = ครั้งสุ ดท้าย already = เรี ยบร้อยแล้ว
soon = ในเร็ วๆนี้ before = ก่อน still = ยังคง
every week = ทุกสัปดาห์
การวางตาแหน่ งของ Adverbs of time
1. Adverb ที่บอกว่าเกิดเมื่อใด (When) ส่ วนมากจะนิยมวางท้าย
ประโยค เช่น
- I 'm going to tidy my room tomorrow. ฉันจะจัดห้องให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยพรุ่ งนี้
- You have to get back before dark. คุณต้องกลับมาก่อนจะ
มืดค่า
- Everyone arrived early. ทุกคนมาเร็ วกว่าเวลาที่กาหนด
- It is time to leave now. ได้เวลาที่จะต้องไปแล้ว
2. Adverb ที่บอกว่าเป็ นเวลานานแค่ไหน (for how long)
ส่ วนมากวางท้ายประโยคเช่นกัน เช่น
- My daughter went out with her friends all day. ลูกสาวฉัน
ออกไปกับเพื่อนของเธอทั้งวัน
- John will be here from tomorrow till next week. จอห์นจะ
อยูท่ ี่นีต้ งั แต่พรุ่ งนี้ถึงอาทิตย์หน้า
3. Adverb ที่บอกว่าบ่อยแค่ไหน (how often) เป็ นการแสดง
ความถี่ของการกระทา เช่น
- He never drinks milk. เขาไม่เคยดื่มนม
- You must always fasten your seat belt. คุณจะต้องคาดเข็ม
ขัดนิรภัยเสมอ
Exercises. Write T in front of the statements that are correct and
F in front of the statements that are incorrect.
T Jessica will leave for London tomorrow.
1._____
F Nutcha used to two years ago live in Bangkok.
2._____
T I go to bed at seven 0’clock in the evening on Sunday.
3._____
F we went last week to Chiengmai by train.
4._____
T Yesterday he stayed in Singapore ; today he’s stayed in
5._____
Korea.
T I live in Australia for a year.
6._____
F I’ am going to tidy tomorrow my room.
7._____
8._____
T At three o’clock tomorrow, I will meet you in front
of the Intra Theatre.
T Today, at twelve 0’clock the teachers will have
9._____
meeting.
T The plane arrived yesterday, about four 0’clock.
10.____
5. Adverbs of Place เป็ น adverb ที่บอกว่าการกระทานั้นเกิดขึ้นที่
ไหน คาที่ใช้บ่อย เช่น
here = ที่นี่ around = รอบๆ there = ที่นนั่ somewhere = ที่ไหนสักแห่ง
near = ใกล้ๆupstairs = ชั้นบน downstairs ข้างล่าง outside = ด้านนอก
inside = ภายใน
ตาแหน่งของ Adverb of Place ปกติจะวางท้ายประโยคหลังกริ ยาหลัก
( main verb ) หรื อหลังกรรม ( object )และไม่มีคาอื่นต่อท้าย
Ex. - The books are here. หนังสื ออยูท่ ี่นี
- You will find these flowers everywhere. คุณจะพบว่ามีดอกไม้
เหล่านี้อยูท่ ุกหนแห่ง
* หมายเหตุ towards เป็ น preposition ซึ่งจะต้องตามด้วย nouns
หรื อ pronouns เท่านั้น มิใช่ Adverb of Place เช่นประโยคต่อไปนี้
- He walked towards the car. เขาเดินตรงไปที่รถ
( car เป็ น noun )
Exercises. Write T in front of the statements that are correct
and F in front of the statements that are incorrect.
T The students are walking home.
1._____
2._____
F You’ll find everywhere these flowers.
T The books are here.
3._____
T Cat doesn’t usually walk backwards.
4._____
5._____
T Don’t leave it outside, bring it inside.
T The teacher has come, please stand up.
6._____
6. Sentence Adverbs คือคาขยายกริ ยาเพื่อเชื่อมคาในประโยค คาที่
ใช้ได้แก่
actually = ที่จริ ง certainly = อย่างแน่นอน obviously = อย่างชัดเจน
probably = อาจ clearly = อย่างชัดเจน undoubtedly = ไม่ตอ้ งสงสัย
honestly = อย่างสุ จริ ต apparently = เห็นได้ชดั evidently = เด่นชัด
Ex. - You are obviously having a good time.คุณมีช่วงเวลาที่ดีอย่าง
เห็นได้ชดั
- He certainly spent a lot of money on this trip. แน่นอนว่าเขาใช้
จ่ายเงินเป็ นจานวนมากเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้
Exercises. Complete the paragraph with the sentence adverbs
from the box. Sometimes more than one answer is possible.
actually indeed
obviously probably
however interstingly presumably surprisingly
Staying in the Gamirasu Cave Hotel in Cappadocia, Turkey,
indeed
probably
is an amazing experience._____________
it is ____________
One of the most unique hotels is the world. This 18-room
actually
cave hotel is ____________located
in a restored thousandyear-old church. It was also once used as a prison.
however it is not the least bit uncomfortable.____________,
surprisingly
____________
it has all the comforts and conveniences you would expect in a
interstingly the cave is heated by solar panels
modern hotel. ____________
and electricity comes from water power.
Many people come to the hotel for their honeymoon. They are
presumably drawn to the hotel for its intimacy and beauty. The
____________
obviously
hotel is surrounded by breathtaking views and there are ________
many great opportunities for cave exploring!
Download