KÅRSTØ HARBOUR - Falck Agencies

advertisement
KÅRSTØ HARBOUR
HAVNEREGLEMENT OG INFORMASJONSHÅNDBOK
regulations and information handbook
2­
KÅRSTØ HARBOUR
HAVNEREGLEMENT OG INFORMASJONSHÅNDBOK
regulations and information handbook
AUTORISASJON
Havnereglementet er utgitt på norsk og engelsk, hvor den
norske versjonen er den offisielle og legges til grunn ved
eventuell tvil eller tvister.
Forslag til korrigeringer rettes direkte til utgivende enhet.
Nedenforstående signatur godtgjør at håndboken er i
overensstemmelse med gjeldende krav og retningslinjer
i Statoil, og at den fra dags dato autoriseres før bruk.
Kårstø, 11. februar 2011
Områdeleder
AUTHORISATION
The harbour regulations are issued in Norwegian and English.
The Norwegian text is the official version and will be definitive
in the event of any doubts or disputes.
Any suggestions for amendments should be directed to the
unit responsible for the manual.
The signature below verifies that the manual accords with
Statoil’s current requirements and guidelines, and authorises
its use from the specified date.
Kårstø, 11. februar 2011
Area manager
INNHOLD
1
1.1
1.2
Informasjon før ankomst
Beregnet ankomsttid
Fremskyndet avgang/EDP
SIDE
16
16
18
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
Maritime informasjoner
Kårstø gassbehandlingsanlegg
Havneområde
Informasjon om kaianleggene
Dybdeforhold ved kaianleggene
Seilingsanvisning
Losing
Eskorte- og taubåter
Ankerplasser
Strømforhold
Tidevann
Vindforhold
Sjøsikringssone
Ankringsforbudssone
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
Havneinstruks
Regulering av skipstrafikken
Fortøyningsutstyr på kaiene
Fortøyninger
Landgangsutstyr
Forhåndsklarering
Prosedyrer før lasting kan igangsettes
Uavhengig lasteinspektør
Retningslinjer for behandling av last
Kvalitetssertifikat
Nødavstengningsystemet
Regler før lasting kan igangsettes
Regler som må følges under lasting
Vind- og siktbegrensninger
Inspeksjon
Fulltrykksskip
Produkt og Obo-skip utstyrt med nøytralgass-anlegg
Spylegass/utluftingsoperasjoner
Transportable instrumenter
Inspeksjon/aksept ved ankomst/lasting av kombiskip
(Obo-skip)
Obligatorisk vapour retur ved lasting av kondensat
Krav til tankrengjøring/Atmosfæreskifte ved lasting av
Nafta
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
30
30
32
32
34
34
34
34
Sikkerhetsinstruks
Brannvern
Varmt arbeid
Røyking
Fyrstikker og sigarettennere
Åpen ild
Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid
Forholdsregler for å hindre gnistdannelse
Tankrengjøring/avgassing
Personer påvirket av rusmidler
Ferdsel av taubåter og andre skip innenfor sjøsikringssonen
Nødsleping
38
38
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
3.20
3.21
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
34
34
36
CONTENTS
1
1.1
1.2
Pre-arrival information
Estimated time of arrival (ETA)
Early departure procedure (EDP)
PAGE
17
17
19
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
Navigational information
Kårstø gas terminal plant
Harbour area
Jetty information
Water depth at jetties
Sailing directions
Pilotage
Escort and harbour tugs
Anchorage
Currents
Tides
Wind
Safety zone
No-anchoring zone
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
25
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
Harbour regulations
Traffic regulations
Mooring arrangements on the jetties
Mooring
Gangway facilities
Pre-acceptance
Procedures before loading/discharging operations begin
Independent cargo surveyor
Cargo handling requirements
Quality certificate
Emergency shut-down system
Operational procedures before loading/discharging begins
Rules to be observed during operations
Wind and visibility restrictions
Inspection
Fully pressurised vessels
Product and Obo carriers equipped with fixed
inert gas system (IGS)
Purging and venting
Portable instruments
Inspection/acceptance of Obo carriers on arrival
and during loading
Compulsory vapour return loading condensate
Minimum requirements for tank cleaning/purging loading
naphta
27
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
31
31
33
33
35
Safety regulations
Fire precautions
Hot work
Smoking
Matches and lighters
Naked flames
Repairs and maintenance
Prevention of sparking
Tank cleaning/gas-freeing/purging
Persons under the influence of alcohol or drugs
Movement of tugs and other craft in the seaward safety zone
39
39
39
39
39
39
41
41
41
41
41
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
35
35
35
35
35
37
4.12
4.13
Radiosendere og radar
Ytterligere sikkerhetstiltak
40
40
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Forurensningsvern
Forurensning
Forurenset ballastvann
Skipets tekniske standard
Avfall
Sortering
Forhåndsrappotering av avfall
Merking av avfall
42
42
42
42
42
42
42
42
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Diverse tjenester
Transport mellom skip og hoved/havneport
Mannskapsliste
Vareleveranse og bruk av kraner
Bunkring
Ferskvann
Toll
Lokal tid
Båttransport
46
46
46
46
46
46
46
46
46
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Detaljopplysninger for produktkai nr. 1
Begrensinger ved kaien
Høydeforskjell manifold
Minstekrav til lasterater
Lastearmer - Flensestørrelser - Trykkmålinger
Kvantamålinger med dynamisk målesystem
Produkt lastedata
Maksimum og minimum pumpekapasitet og gassretur
48
48
48
48
48
50
50
50
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Detaljopplysninger for produktkai nr. 2
Begrensinger ved kaien
Høydeforskjell manifold
Minstekrav til lasterater
Lastearmer - Flensestørrelser - Trykkmålinger
Kvantamålinger med dynamisk målesystem
Produkt lastedata
Maksimum og minimum pumpekapasitet og gassretur
52
52
52
52
52
54
54
54
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Detaljopplysninger for produktkai nr. 3
Begrensinger ved kaien
Høydeforskjell manifold
Minstekrav til lasterater
Lastearmer - Flensestørrelser - Trykkmålinger
Produkt lastedata
Maksimum og minimum pumpekapasitet og gassretur
56
56
56
56
56
58
58
4.11
4.12
4.13
Emergency towing
Radio transmitters and radar
Additional safety precautions
39
39
39
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Pollution prevention
Pollution
Contaminated ballast water
State of repair
Waste
Sortering (på engelsk)
Declaration of waste pre arrival
Marking of wastebags
43
43
43
43
43
43
43
43
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Services
Transport between ship and main/harbour gate
Crew list
Stores handling and operation of cranes
Bunkering facilities
Fresh water
Customs
Local time
Launch services
47
47
47
47
47
47
47
47
47
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Details of product jetty no 1
Vessel limitations
Manifold elevations
Minimum loading rates
Loading arms - flange sizes - pressure measurement
Custody metering by dynamic measurement
Product loading data
Maximum and minimum pump capacities and vapour
return
49
49
49
49
49
51
51
Details of product jetty no 2
Vessel limitations
Manifold elevations
Minimum loading rates
Loading arms - flange sizes - pressure measurement
Custody metering by dynamic measurement
Product loading data
Maximum and minimum pump capacities and vapour
return
53
53
53
53
53
55
55
Details of product jetty no 3
Vessel limitations
Manifold elevations
Minimum loading rates
Loading arms - flange sizes - pressure measurement
Product loading data
Maximum and minimum pump capacities and vapour
return
57
57
57
57
57
59
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
51
55
59
SIDE
10
Ankomst/avgangs prosedyrer for anløp av stykkgods
og ro/ro kai
60
11
Produkt lagringstanker og kapasiteter
60
12
Appendices
Sketches, maps and port information as follows:
Chart 18 showing Approaches to Kårstø, including anchorages (A - B - C - D - E)
Sketch showing seaward safety zone and jetty locations
Minimum mooring pattern for all product jetties
Loading arm locations and berthing lines for all productjetties
Sketch showing chiksan loadingarm and details for all
product jetties
Sketch of module/coaster and ro-ro jetty
Tug jetty
Loading-rate curves for all products and all jetties
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
63
64
65
66
67
68
69
69
70
PAGE
10
Arrival/departure procedures for vessels calling
at the coaster/ro-ro jetty
61
11
Product storages tanks and capacites
61
12
A.
Appendices
Sketches, maps and port information as follows:
Chart 18 showing approaches to Kårstø, including anchorages (A - B - C - D - E)
Sketch showing seaward safety zone and jetty locations
Minimum mooring pattern for all product jetties
Loading arm locations and berthing lines for all product
jetties
Sketch showing chiksan loading arm and details for all
product jetties
Sketch of module/coaster and ro-ro jetty
Tug jetty
Loading-rate curves for all products and all jetties
63
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
64
65
66
67
68
69
69
70
VIKTIG INFORMASJON
UNDER LASTING SKAL SAMBANDSLINJEN VÆRE EN UHF-KANAL MELLOM SKIPET
OG GASSBEHANDLINGSANLEGGET.
KOMMUNIKASJON MELLOM SKIP OG ANLEGG OPPRETTES VED Å KONTAKTE
KÅRSTØ KONTROLL PÅ UHF-KANAL “1” (håndsett) / KANAL ”1A” (Stasjonær).
SKIP TIL ANKERS ELLER UNDERVEIS TIL/FRA KÅRSTØ HAVN, SKAL KONTAKTE
KÅRSTØ KONTROLL PÅ VHF-KANAL 11.
VIKTIGE TELEFONNR. OG RADIOKANALER
HÅNDSETT
STASJONÆR
HAVNEKAPTEIN / PFSO (DAGTID)
52776996
SKIPNINGSKONTOR (DAGTID)
52772680
DRIFTSLEDER VEST ANLEGG
52772411
LOADING MASTER
Mobil
52776731
977 52 642
Kanal ”1”
Kanal ”1A”
SKIFTLEDER
52772777
Kanal ”1”
Kanal ”1A”
LASTEOPERATØR (LASTEPANEL)
52772706
Kanal ”1”
Kanal ”1A”
Kanal ”1”
Kanal ”1A”
VAKTHAVENDE OPERATØR KAI 1, 2 OG 3
OG MODULKAI (RO RO KAI)
BRANNSTASJON
52772500
PRODUKTKAI NR. 1
52772720 / 2721
PRODUKTKAI NR. 2
52776605 / 6606
PRODUKTKAI NR. 3
52773816
LABORATORIET
52772512
HOVEDPORT
52772279
Revisjon: 10. desember 2010
12­
IMPORTANT INFORMATION
COMMUNICATION BETWEEN VESSEL AND PLANT DURING LOADING SHOULD BE MAINTAINED
ON A UHF CHANNEL BETWEEN THE VESSEL AND THE KÅRSTØ GAS TREATMENT PLANT.
COMMUNICATION BETWEEN SHIP AND PLANT IS ESTABLISHED BY CONTACTING
THE KÅRSTØ HARBOUR OFFICE ON UHF CHANNEL ”1” (handset) / CHANNEL ”1A” (stationary)
ALL VESSELS AT ANCHOR OR UNDER WAY TO OR FROM THE PLANT SHOULD CONTACT
THE KÅRSTØ HARBOUR OFFICE ON VHF CHANNEL 11.
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS AND RADIO CHANNELS
HANDSET
STATIONARY
HARBOUR MASTER / PFSO (daytime)
HARBOUR OFFICE (daytime)
52776996
OPERATIONS SUPERVISOR
52772411
LOADING MASTER
Cell phone
52776731
977 52 642
Channel ”1”
Channel ”1A”
PFSO (on duty)
Cell phone
52776731
977 52 642
Channel ”1”
Channel ”1A”
SHIFT SUPERVISOR
52772777
Channel ”1”
Channel ”1A”
LOADING OPERATOR (LOADING CONTROL PANEL)
52772706
Channel ”1”
Channel ”1A”
Channel ”1”
Channel ”1A”
52772680
LOADING OPERATOR ON DUTY, JETTY 1.2,3 AND
MODULE/ RO RO JETTY
FIRE STATION
52772500
PRODUCT JETTY NO 1
52772720/2721
PRODUCT JETTY NO 2
52776505/6606
PRODUCT JETTY NO 3
52773816
LABORATORY
52772512
MAIN GATE
52772279
Revised: 10 Desember 2010
13­
TIL KAPTEINEN
KRAV TIL SIKKERHET
Ansvaret for en sikker og trygg gjennomføring av alle arbeidsoperasjoner ombord, påhviler Dem som Kaptein,
under skipets opphold ved våre kaier. Vårt personell, eiendom og andre skip, vil også kunne bli påført alvorlig
skade ved en eventuell ulykke ombord i Deres skip. Vi ber derfor om at De viser forståelse for de sikkerhetsbestemmelser som kommer til uttrykk i vår Sikkerhetssjekkliste.
Sikkerhetsbestemmelsene bygger på selskapets prosedyrer som er akseptert innen oljeindustrien og tankskipsfarten. Vi forventer derfor at De og alle under Deres kommando vil overholde disse bestemmelsene nøye under
oppholdet.
Vi vil påse at vårt personell gjør det samme, og vil samarbeide fullt ut med Dem i felles interesse og forståelse
om at alle arbeidsoperasjoner vil bli sikkert og effektivt utført.
For å kontrollere at sikkerhetsbestemmelsene overholdes ombord, vil vi før operasjonene begynner og deretter
fra tid til annen, sende en representant fra gassbehandlingsanlegget ombord. Vedkommende vil melde seg for
Dem eller Deres vakthavende dekksoffiser. Han vil sammen med vakthavende dekksoffiser foreta en rutinemessig inspeksjon ombord.
Dersom vi avdekker brudd på sikkerhetsbestemmelsene, vil disse straks bli forelagt Dem eller Deres vakt-havende dekksoffiser med anmodning om å iverksette tiltak for å rette på forholdene. Hvis slike tiltak ikke blir iverksatt
innen rimelig tid, vil vi straks sette igang de nødvendige forholdsregler og underrette Dem om vedtaket.
Dersom De oppdager at anleggets personell ikke følger sikkerhetsbestemmelsene på kai eller ombord, ber vi
Dem straks varsle den av våre ansatte som er oppnevnt som Deres kontakt under oppholdet.
Finner De at sikkerheten ombord settes i umiddelbar fare p.g.a. handlinger fra vår side, eller utstyr under vår
kontroll, har De full anledning til å kreve øyeblikkelig stans av pågående operasjoner.
Anleggets vakthavende representant: Skiftleder
Sambandskanal
UHF: -KANAL ”1” (håndsett) / KANAL ”1A” (Stasjonær)
VHF: 11
Dersom et skip gjør seg skyldig i brudd på disse sikkerhetsbestemmelsene eller vedlagt havneinstruks forbeholder vi oss retten til å stanse alle operasjoner og beordre skipet ut fra kai til reder
og befrakter har iverksatt de nødvendige tiltak. Det bekreftes herved at skipets kaptein har
mottatt “Kårstø harbour regulation and Information handbook” og erklærer seg villig til å
overholde disse bestemmelser.
Underskift
Områdeleder
14­
TO THE MASTER
SAFETY REQUIREMENTS
As master, you are responsible for the safe conduct of operations on your ship while in port. However, port personnel, property and other ships may also suffer serious damage in the event of an accident on your ship. We
accordingly request that you show understanding for the safety requirements set out in the ship/shore safety
checklist.
These safety requirements are based on the company’s procedures, which are accepted by the oil and tanker industries. We accordingly expect you and everyone under your command to adhere to them strictly throughout
your stay at this plant.
For our part, we will ensure that our personnel do likewise and cooperate fully with you to our mutual benefit
and understanding in ensuring that all operations are performed safely and efficiently.
To assure ourselves of your compliance with these safety requirements, we will send a member of our staff
aboard your ship before the start of operations and thereafter from time to time. After reporting to you or your
officer of the watch, this inspector will join the officer of the watch on a routine inspection of the ship.
If we observe that any of these safety requirements are being infringed on your ship, we will bring this immediately to the attention of yourself or your deputy for corrective action. If such action is not taken within a reasonable time, we will adopt such measures as we consider to be the most appropriate to deal with the situation and
will notify you accordingly.
If you observe any infringement of these requirements by plant staff, whether on the jetty or on your ship,
please bring this immediately to the notice of our representative who has been nominated as your contact
during your stay in port. Should you feel that any immediate threat is posed to the safety of your ship by any
action on our part, or by equipment under our control, you are fully entitled to demand an immediate cessation
of operations.
The plant representative on duty is: Shift supervisor.
Communication channel
UHF: CHANNEL ”1” (handset) / CHANNEL “1A” (stationary).
VHF: 11
In the event of continued or flagrant disregard by any ship of these safety requirements or the
attached harbour regulations, we reserve the right to stop all operations and to order the ship off
the berth until appropriate action is taken by the owner and charterer concerned. It is hereby
confirmed that the master has received the Kårstø Harbour Regulations and Information
Handbook, and has declared his willingness to abide by their provisions.
Signed:
Area manager
15­
1
INFORMASJON FØR ANKOMST
1.1
BEREGNET ANKOMSTTID
Gasskip/Produkttankere/Obo-skip
Kapteinen skal gjennom skipets agent sende melding om beregnet ankomsttid minst 72 timer før ankomst.
Beregnet ankomsttid skal deretter bekreftes 48, 24 og 12 timer før ankomst.
Kaptein skal melde fra om enhver endring i ankomsttid.
72-timersvarselet skal inneholde følgende informasjoner:
Alle skip ved ethvert anløp:
1. Skipets navn, kallesignal og flagg.
2. Tilfredsstiller skipet kravene i Statoils spørreskjema? Ja/Nei.
3. Siste anløpshavn.
4. Bekreft ankomst-tid Kvitsøy los (lokal tid).
5. Produkt lastenummer (kontakt agent hvis ukjent).
6. Erklær produkt(er) og lastemengder.
7. Erklær 3 siste laster (hvis NH3 gis ingen anledning til gassretur).
8. Ønskes drikkevann? Tilgjengelig ved lasterate på 5 t/time.
9. Erklær mengde avfall som skal sendes i land via email: avfalldrs@statoil.com
og fortoyning@hagland.com.
10. Beregnet avgangsdypgående.
11. Skipets lasterate per Manifold.
12. Godtar skipet EDP (Early Departure Procedure)?
Eventuelle protester sendes etter avgang gjennom agent via fax/e-mail til terminalen.
13. Er skipet godkjent i.h.h.t. ISPS code?
14. Er skipets ballast skiftet ut i.h.h.t konvensjonen for ”Kontroll og behandling skips ballast
og sedimenter” ? Ja/Nei
15. Manifold konfigurasjon (posisjon og antall koblinger).
16. Manifold høyde over vannlinjen ved ankomst og i lastet tilstand.
17. Manifold utstyr, flensestørrelser, ASA/DIN/BSS og kvalitet av overganger etc.
18. Er skipet utrustet med Baug thrustere og er de i operativ stand? Ja/Nei
Tillegg for alle gasskip:
19. Lastetankers tilstand (væske/gass temperatur og trykk) og skal ankomme med max. 2 vol.% oksygen
på lastetankene.
20. Ønskes det avgassing/kjøling/nøytralgasspyling i havn? Hvis ja, spesifiser.
NB: Avgassing/kjøling/nøytralgasspyling må utføres på ankerplass.
For ytterligere opplysninger kontakt din agent.
21. Hvis mer enn et produkt skal lastes: vedlegg lastefordeling og plan, manifold konfigurasjon og hvilken
manifold som skal brukes for hvert enkelt produkt.
Tilbakemeld om to produkter kan lastes samtidig.
Hvis bare et produkt lastes om gangen, oppgi hvilket som skal lastes først.
Tillegg for produkttankere og Obo-skip:
22. Er skipets nøytralgassanlegg operativt og tankene nøytralisert til maksimalt 8 volum prosent
oksygeninnhold ved ankomst? Ja/Nei. Gjelder produkttankere og Obo-skip.
23. Skipet skal ankomme med overtrykk på tankene, min. 500 mm WS. (Gjelder Obo-skip.)
24. Alle produkt og Obo-skip må være i.h.h.t. OCMIF regler for lastemanifold.
25. Er skipets siste last av en slik art at den kan forårsake avgassing som er til sjenanse for omgivelsene må skipet skifte atmosfære på de tankene som skal anvendes for lasting før ankomst Kårstø.
Dersom skipet ikke tilfredstiller kravet vil terminalen forbeholde seg retten til å stoppe laste operasjonen og bortvise skipet for reders regning.
16­
1
PRE-ARRIVAL INFORMATION
1.1
ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (ETA)
LPG carriers/product tankers/Obo carriers
The master will report ETA via the ship’s agent at least 72 hours prior to arrival.
This ETA must be confirmed 48 hours, 24 hours and 12 hours prior to arrival.
The master will thereafter report any changes in the ETA.
The 72-hour ETA must include the following information:
All vessels for any call:
1. Vessel’s name, call sign and flag.
2. Does the vessel satisfy the requirements in the Statoil questionnaire? Yes/No.
3. Last port of call.
4. Firm ETA Kvitsøy pilot station (local time).
5. Cargo reference number (contact agents if unknown).
6. State product(s) and quantity to be loaded.
7. State last three cargoes carried (if NH3, a gas return is not permitted).
8. Potable water required? Available at a loading rate of 5 t/h.
9. State garbage quantity to be delivered to shore via email: avfalldrs@statoil.com
and fortoyning@hagland.com
10. Estimated sailing draft.
11. Vessel’s loading rate per Manifold.
12. Does the vessel accept early departure procedure (EDP)?
Possible protests can be sent via the agent to the terminal after departure via telex/fax/e-mail.
13. Is the vessel approved according to the ISPS code? (from 01.07.04).
14. Does the vessel comply with the requirements for ballast exchange as stated in the convention for the control and management of ship’s ballast water and sediments ? Yes/No
15. Manifold configuration (location and number of connections).
16. Manifold elevation above waterline on arrival and in loaded condition.
17. Manifold fittings, flange sizes, ASA/DIN/BSS, and the quality of reducers/spools.
18. Is the vessel fitted with bow thrusters and are they operational? Yes/No
Additional for LPG carriers:
19. State of cargo tanks (liquid/vapour temperature and pressure).
20. Is purging, gas-freeing or cool-down necessary in port? If yes, state which.
NB: purging, gas-freeing and cool-down must be carried out at the anchorage.
For further details, please contact agent.
21. If more than one grade is to be loaded, include the cargo distribution plan, i.e. which tanks are to be used for each grade, the manifold configuration and which connections are to be used for each grade. State whether two grades can be loaded simultaneously.
If only one grade will be loaded at a time, advise which grade is to be loaded first.
Additional for product tankers and Obo carriers:
22. Is the vessel’s inert gas plant in operational condition, and are cargo tanks inerted to a maximum of
eight per cent oxygen by volume on arrival? Yes/no (product tankers and Obo carriers).
23. The vessel must arrive with an overpressure of at least 500 mm WS and max 550 mm WS in its cargo tanks (Obo carriers).
24. All Obo and product vessels must be in accordance with OCIMF standards for cargo manifolds.
25. If the vessel’s cargo tanks to be used for loading operations contains vapour from the last cargo which could result in nuisance for the environment including but not limited to strong odour ,the vessel must purge and change atmosphere in the cargo tanks before arrival at Kårstø. If the vessel fails to comply with this regulation the Plant reserves its rights to stop the loading operation and send the vessel from the jetty for shipowners cost.
17­
1.2
FREMSKYNDET AVGANG (Early departure procedure)/EDP. (Brukes bare unntaksvis).
Det er viktig for Statoil å ha så effektive havner og administrasjon som mulig. Det er derfor viktig å ha så
kort liggetid som mulig i havn for skip som anløper Statoils havner Mongstad, Kårstø, Tjeldbergodden og
Kalundborg.
Derved kan en redusere kostnader ved demurrage og øke tilgjengelig kaitid for flere skip. Det er derfor nå
besluttet å innføre fremskyndet avgang (EDP) på følgende vis:
LASTING
Lasten skal lastes etter salgskontrakter eller certepartier og etter avtale som er gjort med basis i informasjon i
pre-arrival.
Pre-arrival brukes også av skipest kaptein til å bekrefte godkjennelse av bruk av EDP-prosedyre i lastehavn.
Skipets kaptein skal også formalisere og gi godkjenning til skipets agent til å signere for “bill of lading” med
eller uten protester på vegne av skipet.
Skipsavgang
Så snart fiskalmengden foreligger legges denne inn i cargo receipt form som terminalens representant tar
med seg om bord. Mengden blir angitt i metric tonn vac, som blir identisk med Bill of Lading figure.
Skipet skal etter signering av ”cargo receipt form” (her vedlagt) og etter at godkjennelse fra laboratoriet
foreligger seile umiddelbart. Eventuelle protester skal sendes via fax eller e-mail gjennom skipets agent for
videre befordring til terminalen med kopi til skip og reder.
Kommunikasjon mellom skip og agent.
Agenten skal snarest mulig signere ”Bill of Lading” på vegne av skipets kaptein og skal via faks sende skipet
kopi av original skipsdokumentasjon. Et komplett skips-sett med dokumenter, ”ship-bag” for skipets bruk og
for mottakere i lossehavn skal senest være tilgjengelig ved skipets ankomst lossehavn. Dersom det er kommunikasjons-problemer eller skipet ikke har faks om bord skal dokumentene bli sendt til første ankomsthavn
på raskest mulig måte.
Når skipet ikke skal seile umiddelbart.
Uansett hva som er avtalt, dersom det er ”stort avvik” i laste mengde skal et stort avvik i mengde mellom
skipets mengde, eller terminalens mengde som krav dokumentert i styrende dokumentasjon for vedkommende terminal, skal skipet bli liggende ved kai og kalkulasjoner på mengde last skal bli rekalkulert av alle involverte parter. Dersom det fortsatt er uenighet om lastet mengde, skal skipet levere protest og seile
umiddelbart. Avviket i mengde som er fremkommet vil varierer fra last til last, fra skip til skip og ikke minst
skipet protest på hva som er deklarert som uakseptabel variasjon.
Andre forutsetninger
Følgende forutsetninger skal tas inn i salgskontrakter og certepartieer.
Salgskontrakt Sales FOB
Kjøper har herved godkjent at skipet skal følge fremsskyndet avgangsprosedyre (EDP) som er etablert for alle
Statoils havner.
Certeparti (C/P) (Spot og/eller COA)
Båteieren har herved godkjent å gi ordre til skipets kaptein om å følge prosedyre for EDP som er etablert i
Statoils havn på det tidspunkt som lasting av denne lasten er dekket under dette C/P.
18­
1.2
EARLY DEPARTURE PROCEDURE (EDP). (Only to be used in exeptional cases.)
It is important to make effective use of ports under Statoil’s administration in order to shorten the time spent
by vessels at these plants/facilities – Mongstad, Kårstø, Tjeldbergodden and Kalundborg.
This will reduce demurrage costs and increase berth availability for a larger number of vessels. As a result, it
has now been decided to implement an early departure procedure (EDP) as follows:
Cargo loading
Cargo will be loaded as specified in the sales contract or charter party, and as agreed on the basis of information in the pre-arrival notification.
The notification will also be used by the master to confirm his full acceptance of the EDP in force at the port
of loading. In addition, the master will authorize the agent/representative to sign the Bill of Lading, with or
without protest, on behalf of the vessel.
Vessel departure
As soon as the fiscal amount is available it will be added to the ”cargo receipt form” which will be taken
onboard by the Terminals representative. The amount will be given in metric tons vac. identical to the Bill of
Lading figure.
After the attached cargo receipt form has been signed and consent has been obtained from the laboratory,
the vessel will sail without delay. Possible protest shall be sent via fax or e-mail through the ships agent for
further forwarding to the terminal with copy to ship and owner.
Communication between vessel and agent
The agent will sign the Bill of Lading as soon as possible on behalf of the master, and send copies of the
original shipping documents to the vessel. A complete set of documents (ship bag) for the vessel’s own use
and for cargo recipients at the port(s) of discharge will be available no later than at the time of the vessel’s
arrival at its discharging port(s).
If communication problems arise or where the vessel is not equipped with fax/e-mail, however, these
documents will be sent to the first discharging port by the fastest available means.
When the vessel is not to sail immediately
Regardless of what has been agreed, if ”an unacceptable variance” arises over the quantity loaded in excess
of the figure declared by the vessel and agreed by the plant in the loading agreement, if applicable to that
plant, the vessel will remain alongside and the figures will be rechecked by all parties involved. Should there
still be no agreement as to the figures loaded, the vessel will lodge its protest and sail without delay.
What figure would constitute ”an unacceptable variance” will vary from cargo to cargo, with vessel size and
more importantly with the vessel’s declaration as to what would be ”an acceptable variance” for that vessel.
OTHER PROVISIONS
The following provisions will be incorporated in the sales contract of the charterparty:
Sales contract on FOB terms
The buyer has hereby agreed that the vessel will comply with the early departure procedure (EDP) currently in
force at Statoil plants.
Charterparties (spot and/or COA)
The vessel owner has hereby agreed to instruct the master that he should adhere fully to the early departure
procedure (EDP) at Statoil’s plant when loading the cargo covered by this C/P.
19­
CARGO RECEIPT FORM
kårstø gas plant
Telephone
Telefax
Telex
Name of vessel
Call sign
Destination
Cargo ID number
Cargo ID number
Product name
Density at 15 deg. C in Vac
Samples received
YES/NO
Product/LPG
Shore
Tonnes in Vac.
Cub.mts. 15 C
Ship
Tonnes in Vac.
Cub.mts. 15 C
Cargo surveyor
Tonnes in Vac.
Cub.mts. 15 C
Any protest lodged by master
YES/NO
Date
Master’s signature
Cargo surveyor
Ship figure only
Plant representative
20­
CARGO RECEIPT FORM
kårstø gas plant
Telephone
Telefax
Telex
Name of vessel
Call sign
Destination
Cargo ID number
Cargo ID number
Product name
Density at 15 deg. C in Vac
Samples received
YES/NO
Product/LPG
Shore
Tonnes in Vac.
Cub.mts. 15 C
Ship
Tonnes in Vac.
Cub.mts. 15 C
Cargo surveyor
Tonnes in Vac.
Cub.mts. 15 C
Any protest lodged by master
YES/NO
Date
Master’s signature
Cargo surveyor
Ship figure only
Plant representative
21­
2
MARITIME INFORMASJONER
2.1
KÅRSTØ GAS plant
Kårstø gassbehandlingsanlegg ligger mellom Stavanger og Haugesund i posisjon: N 59° 16’E 05° 30’.
2.2
HAVNEOMRÅDE
Havneområdet omfatter fem kaianlegg, samt området innenfor sjøsikringsonen.
2.3
INFORMASJON OM KAIANLEGGENE
Anleggets kaianlegg består av tre produktkaier for lasting av LPG-produkter, naturbensin og kondensat.
Det er også en stykkgodskai øst for produktkaiene og en taubåtkai vest for disse.
2.4
DYBDEFORHOLD VED KAIANLEGGENE
Produktkai nr. 1
Produktkai nr. 2
Produktkai nr. 3
Stykkgods/Ro/Ro kai
Taubåtkai
2.5
: 13,5 m
: 14,0 m
: 10,0 m
: 7,5 m
: 8,0 m
SEILINGSANVISNING
Alle skip er pliktig å følge forskriftene for innseiling til havneområdet.
Innseilingsleden går mellom Flaterova fyr og Austre Vågholmsflua lykt. Sundet har en bredde på ca.1000 meter
og dybder opptil 97 meter. Innseilingen til havna er markert med grønne overett-lys plassert på Ognakalven.
2.6
LOSING
Sjølosen fungerer også som havnelos og entrer inngående skip ved Kvitsøy fyr i posisjon: N 59° 05’E 05° 19’
Losbåten arbeider på VHF kanal 16.
Når losen er kommet ombord i skipet, rapporterer han til Kårstø Kontrol på VHF kanal 11.
Skipet vil også motta instrukser fra Kårstø Kontrol, om det skal ankre eller gå direkte til kai.
2.7
ESKORTE- OG TAUBÅTER
To taubåter med 3000 hk og bollard pull 42 tonn og en eskortebåt med 4004 hk og 50 tonn bollard pull
er stasjonert på Kårstø. Disse opererer under ”The Scandinavian Tugowner Association”. Standard Towing
Conditions. Det skal benyttes 2 taubåter under manøvrering til/fra produktkaiene. Hvis fartøyet er utstyrt
med baugtruster med tilfredsstillende styrke kan denne erstatte den ene taubåten. Dette avgjøres av kaptein
og los i samråd med terminalens representant i hvert enkelt tilfelle, og vurderes opp mot gjeldende værforhold. For olje- og kjemikalie tankere over 10000 Brt, og for gasstankere over 13000m³ skal alltid
2 taubåter benyttes. For alle fartøy over 30000 Brt skal alltid 3 taubåter benyttes.
Eskortering etableres ved innseiling etter at skipet har passert Vågholsmflua lykt.
Ved utseiling fra terminalen skal det eskorteres nord for en linje i retning 235 grader fra Billingen lykt til land
på Austre Bokn.
Når det anses nødvendig etableres eskorte ved forhaling mellom ankerplass og kaiene.
Så lenge det ligger skip ved produkt kai skal minst en taubåt være tilstede i havnen.
22­
2
NAVIGATIONAL INFORMATION
2.1
KÅRSTØ GAS PLANT
The Kårstø gas plant is located between Stavanger and Haugesund in the following position:
59°16’ N — 05°30’ E
2.2
HARBOUR AREA
The Kårstø harbour area embraces as the plant’s five jetties as well as the area inside the seaward safety zone.
2.3
JETTY INFORMATION
The plant’s berthing facilities comprise three product jetties for loading LPG products, natural gasoline and condensate. In addition, a general cargo jetty lies to the east of the product jetties, and a tug jetty to the west.
2.4
WATER DEPTH AT JETTIES
Product jetty no 1
Product jetty no 2
Product jetty no 3
Coaster/ro-ro jetty
Tug jetty
2.5
: 13.5 m
: 14.0 m
: 10.0 m
: 7.5 m
: 8.0 m
SAILING DIRECTIONS
All ships are required to observe the rules and regulations for approaching the plant, which are issued by the
Norwegian authorities. The main entrance to Kårstø harbour runs between the Flaterova and Austre Vågholmsflua lights. The entrance is about 1 000 metres wide and has a maximum charted depth of 97 metres.
In addition, the entrance is marked with green leading lights on Ognakalven.
2.6
PILOTAGE
The sea pilot, who also acts as harbour pilot, will board vessels off Kvitsøy lighthouse.
The pilot boat normally operates on VHF channel 16.
Once the pilot is aboard, he should immediately contact the Kårstø harbour office on VHF channel 11.
The Kårstø harbour office will notify promptly whether the vessel is to be berthed or anchored on arrival.
2.7
ESCORT AND HARBOUR TUGS
Two tugs, each of 3 000 hp and with a bollard pull of 42 tonnes, and an escort tug of 4 004 hp and
50 tonnes of bollard pull are stationed at Kårstø. These tugs operate under ”The Scandinavian Tugowner
Association”. Standard Towing Conditions. Two tugs during maneuvering to and from the product jetties
are compulsory. If the vessel is equipped with bowtrusters with satisfactory strength it can replace one tug.
This is determined by the captain and pilot in consultation with the terminal representative in each case and
assessed against the current weather conditions. For the oil and chemical tankers over 10,000 Grt, and gas
tankers over 13000m ³ shall always two tugs be used. For all vessels above 30,000 Grt shall always three
tugboats be used.
The escort tug(s) will rendezvous with vessel after it has passed Vågholmsflua light. When departing from the
harbour, an escort is required north of a line extending 235 degrees from Billingen light to land at the island of
Austre Bokn. When it is deemed necessary it will be established escort for transfer between the anchorage and product jetties. As long as a vessel is present at one of the product jetties at least one tug must remain in the harbour.
23­
2.8
ANKERPLASSER
Oppankring skal sje utenfor sjøsikringssonen og SO for en linje i retning 235 grader fra Billingen lykt til land på
Austre Bokn. Anlegget skal underrettes om hvor skipet ønsker å ankre og når det har ankret.
Se innseilingsregler for Kårstø.
2.9
STRØMFORHOLD
Strømsettingen i havnebassenget kan variere i retning og fart, avhengig av tidevann og vindforhold.
Den normale strømsettingen utenfor lastekaiene varierer mellom 0,4 - 1,7 knop og setter i sørøst-nordvest
retning.
Sjøfarende skal ta til etterretning at det under ustabile værforhold med sterke vindfall, kan oppstå en strømsetting som langt overstiger de ovennevnte verdier. Dette gjelder særlig utenfor kai 2.
2.10
TIDEVANN
Forskjellen mellom lav- og høyvann ligger på rundt 0.6 meter, men kan være opptil 1 meter.
2.11
VINDFORHOLD
Fremherskende vinder
Mars - August
September - Februar
2.12
: Nord-nordvestlig
: Sydøstlig
SJØSIKRINGSSONE
Anlegget er omgitt av en sjøsikringssone på 200 m. Innenfor denne er all skipstrafikk forbudt.
Det gjøres unntak for skip som har innhentet anløpstillatelse fra terminalen. Sjøsikringssonen med havnebegrensninger er avmerket med overettmerker i norsk sjøkart nr. 18 og i Appendix 12.A og B.
2.13
ANKRINGSFORBUDSSONE
Det skal ikke ankres nord om en linje i retning 235 grader fra Billingen lykt til land på Austre Bokn.
24­
2.8
ANCHORAGE
Vessels must anchor outside the seaward safety zone and south-east of a line extending 235 degrees from
Billingen light to land at the island of Austre Bokn. The plant must be notified where the vessel wishes to anchor
and when it has anchored.
See the rules for approaching Kårstø.
2.9
CURRENTS
Currents in the harbour basin can vary in direction and velocity, depending on wind and tide. The normal current speed off the jetties is 0.4-1.7 knots, setting in a south-easterly/north-westerly direction.
However, mariners should note that surface current speeds far exceeding this value can be expected during unsettled weather with strong winds. This applies particularly off jetty no 2.
2.10
TIDES
The difference between high and low tide is normally 0.6 metres, but can be as high as one metre.
2.11
WIND
Prevailing winds
March-August
September-February
2.12
: North/north-westerly
: South-easterly
SAFETY ZONE
The plant is surrounded by a 200 m seaward safety zone. All vessel movements inside this zone are
banned unless authorised by the plant. The safety zone with harbour restrictions is shown by leading
marks on Norwegian chart no 18 and in appendices 12.A and 11.B.
2.13
NO-ANCHORING ZONE
Anchoring is prohibited north of a line extending 235 degrees from Billingen light to land at the island of Austre
Bokn.
25­
3
HAVNEINSTRUKS
3.1
REGULERING AV SKIPSTRAFIKKEN
Skip skal ikke bevege seg innenfor sjøsikringssonen uten at det er innhentet tillatelse. Gass og produktskip har
førsteprioritet.
Når skipene foretar manøver i forbindelse med ankomst/avgang, er det ikke tillatt for andre skip å bevege seg
innenfor sjøsikringsonen.
3.2
FORTØYNINGSUTSTYR PÅ KAIENE
Normalt skal alle skip ligge med styrbord side til produktkai nr. 1, babord side til produktkai nr. 2, og med
babord side til produktkai nr. 3.
NB: Avvik fra ovennevnte fortøyningsplan, må avtales med terminalen. Produktkaiene er identiske
som vist i Appendix 12.C med unntagelse av tørrlastekai som vist i Appendix 12.F.
• Produktkai nr. 1 har et fortøyningsarrangement som består av seksten 100 tonns fortøyningskorker fordelt på ti fortøyningssteder med vinsjer og signallys for fortøyning.
• Produktkai nr. 2 har seksten 100 tonns og seks stk. 125 tonns fortøyningskroker fordelt på tolv stk. fortøy
ningssteder med vinsjer og signallys for fortøyning.
• Produktkai nr. 3 har ti 75 tonns fortøyningskroker fordelt på åtte fortøyningssteder og fire fortøynings steder med vinsjer og signallys for fortøyning.
3.3
FORTØYNINGER
Alle skip skal til enhver tid holdes forsvarlig fortøyd og i ønsket posisjon. Kapteinen har ansvaret for at skipets
fortøyninger blir nøye overvåket og regelmessig ettersett for å hindre jaging ved kai. Videre er det kapteinens
ansvar å påse at tromlene på automatvinsjene er sikret med bremsene i låst posisjon. Alle vaierfortøyninger
skal ha forløpere festet med fortøyningssjakkel.
Skip over 50 000 tonn dødvekt skal være utstyrt med 10 fortøyninger, permanent installert på vinsjer.
• All bruk av automatiske fortøyningsvinsjer med automatikken innkoblet er strengt forbudt.
• Vaier og trosser må ikke blandes i samme retning.
3.4
LANDGANGSUTSTYR
Etter anmodning fra skipet vil det bli satt ombord landgang fra terminalen, om plass og tilgjengelighet
tilsier dette.
3.5
FORHÅNDSKLARERING
Skip som innbefraktes for lasting på terminalen må på forhånd være klarert og akseptert av Statoil
i samsvar med gjeldende regler. Se regler om Pre-kvalifisering og Questionnaire.
Alle besetningsmedlemmer skal ha en lønns- og arbeidsavtale godkjent av ITF (Blue Card),
eller en Bonafide-avtale tilsvarende ITF eller bedre.
26­
3
HARBOUR REGULATIONS
3.1
TRAFFIC REGULATIONS
Vessels must not move around the Kårstø seaward safety authorisation. Gas and product carriers have first
priority.
No vessel movements are permitted inside the seaward safety zone while vessels are manoeuvring during arrival/departure.
3.2
MOORING ARRANGEMENT ON THE JETTIES
Vessels will normally berth with their starboard side to product jetty no 1 and their port side to product
jetties nos. 2 and 3.
NB: Any deviation from this mooring plan must be agreed with the plant. The product jetties are
identically dimensioned for vessels as outlined in appendix 12.C, while the general cargo jetty is
dimensioned as outlined in appendix 12.F.
• Product jetty no 1 has sixteen 100-tons mooring hooks arranged in ten bollard positions with winches and signal lights for mooring.
• Product jetty no 2 has sixteen 100-tons and six 125-tonns mooring hooks arranged in twelve bollard posi
tions with winches and signal lights for mooring.
• Product jetty no 3 has ten 75-tons mooring hooks arranged in eight bollard positions without winches and four with winches and signal lights for mooring.
3.3
MOORING
All vessels must be securely moored and maintained in the desired position at all times. The master is responsible for ensuring that all the vessel’s mooring are closely monitored and tendered regularly to prevent
undue movement of the vessel, and that all mooring on self-tensioning winches are secured with winch
brakes in the locked position. All mooring wires must have rope-tail ends. Vessels above 50 000 deadweight
tons must be equipped with 10 moorings, permanently installed on winches.
• Using self-tensioning winches in the automatic position is strictly forbidden.
• Wires and ropes must not be mixed in the same direction.
3.4
GANGWAY FACILITIES
Gangway facilities will be made available by the plant on request, if space and availability allow.
3.5
PRE-ACCEPTANCE
Before a vessel is chartered, it must have been properly cleared and accepted by Statoil in accordance with the
appropriate nomination procedures. See prequalification regulations and questionnaire.
All members of the crew must have a contract on pay and conditions approved by the ITF (Blue Card),
or a bona fide agreement with terms equal to or better than the ITF’s.
27­
3.6
PROSEDYRER FØR LASTING KAN IGANGSETTES
Før lasting kan igangsettes skal det være et møte mellom representanter fra gassbehandlingsanlegget
og skipet. Disse skal i fellesskap:
• Utføre sikrings samtale(ISPS) med SSO.
• Fylle ut og undertegne Sikkerhetssjekkliste.
• Evaluere eventuelle mangler som oppdages ved gjennomgang av sjekklisten og bli enig om hvilke for
håndsregler som må iverksettes. Anlegget forbeholder seg retten til å nekte skipet å laste dersom
kravene ikke blir innfridd.
• Evaluere og bli enige om på krevd prøvetaking. Anlegget forbeholder seg retten til å ta nødvendige tankprøver før, under og etter lasting. Lasting skal ikke påbegynnes hvis oksygeninnholdet overstiger 2 volumprosent i lastetankene på LPG-skip, samt 8 volumprosent for produkt og Obo-skip utstyrt med
nøytralgassanlegg.
• Evaluere og bli enige om lasteoperasjoner som inkluderer:
a – kvanta og kvalitet som skal lastes.
b – lasterate.
c – produkt temperatur/trykk på land og om bord.
d – prosedyrer for nødstopp av operasjonene.
e – bli enige om de kommunikasjonsmidlene som skal benyttes under operasjonen.
f – tilkobling/frakoblingsprosedyrer.
g – behov for gasspyling.
h – retningslinjer for gassretur til tank/fakkel system på land.
i – nødprosedyrer.
3.7
UAVHENGIG LASTEINSPEKTØR
Anlegget forbeholder seg retten til å benytte en uavhengig lasteinspektør, for å ta lasteprøver og kvantumsmålinger av lasten.
3.8
RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV LAST
Lasteoperasjoner gjennomføres i samsvar med International Chamber of Shipping Tanker Safety Guide for
Liquefied Petroleum Gases og International Maritime Dangerous Goods Code.
3.9
KVALITETSSERTIFIKAT
Anlegget forbeholder seg retten til å benytte en uavhengig lasteinspektør for å kontrollere skipets lastetanker, eller foreta kvalitetsprøving av tankenes innhold.
3.10
NØDAVSTENGNINGSYSTEMET
For å verne lastearmer og rørledninger fra ytre farlige belastningskader, vridningsmomenter
eller spennings- trykk, vil terminalens nødavstengingssystem aktiveres når omstendighetene tilsier det.
For å unngå dette, er det viktig å påse at skipet hele tida er i riktig posisjon.
Skipets nødavstengingsystem må aldri aktiveres, unntatt i en ekstrem nødsituasjon.
28­
3.6
PROCEDURES BEFORE LOADING/DISCHARGING OPERATIONS BEGIN
Before operations commence, a pre-operation meeting must be held between representatives for plant and
vessel. These will jointly:
• Exchange Security Information (ISPS) with SSO.
• Complete and sign the ship/shore safety check list.
• Evaluate any deficiencies revealed by the check list and decide which additional precautions are required.
The plant reserves the right to refuse to load a vessel if these requirements are not met.
• Evaluate and agree which vessel samples are required. The plant reserves the right to draw any tank samples considered necessary prior to, during and after loading. Loading will not commence if the oxygen content in cargo tanks exceeds two per cent by volume in LPG carriers and eight per cent by volume in product and Obo carriers equipped with inert gas plant.
• Evaluate and agree a loading/discharging programme that includes:
a – quantities and grades to be loaded/discharged.
b- loading/discharging rate
c – product temperature/pressure on shore and on board
d – emergency shut down procedures
e – means of communication to be used during operation
f – connection/disconnection procedures
g – purging requirements
h – use of vapour return to tank/flare system on land
i – emergency procedures.
3.7
INDEPENDENT CARGO SURVEYOR
The plant reserves the right to employ an independent surveyor to sample and measure cargo.
3.8
CARGO-HANDLING REQUIREMENTS
All operations will generally be conducted in accordance with the International Chamber of Shipping Tanker
Safety Guide for Liquefied Petroleum Gases and the International Maritime Dangerous Code.
3.9
QUALITY CERTIFICATE
The plant reserves the right to have an independent surveyor check the condition of the vessel’s tanks or
test the quality of the content of these tanks.
3.10
EMERGENCY SHUT-DOWN SYSTEM
In order to protect loading arms and pipelines from dangerous stresses/surge pressures,
the plant’s shut-down system will be activated as and when necessary.
To avoid this, it is important to ensure that the vessel remains in the correct position at all times.
The vessel’s emergency shut-down system must only be activated in extreme emergencies.
29­
3.11
REGLER FØR LASTING KAN IGANGSETTES
• Lasting må aldri igangsettes før sikkerhetskontrollen er gjennomført og godkjent.
• Tilkobling av lastearmer utføres av driftspersonell. Driftspersonell og skipets ansvarlige dekksoffiser
skal være enig om at lastearmene er korrekt tilkoblet før operasjonene kan starte.
Lastearmene vil bli trykktestet med Nitrogen på min. 5 bar. For gassretur-armene min. 2 bar. Vapourarm for C3 kobles på anmodning fra skipet, hvis plassering tillater lasting av 2 produkter samtidig. Gassretur til tank vil kun bli tillatt dersom gasskvaliteten er iht. gjeldende spesifikasjoner.
• Et ansvarlig besetningsmedlem som behersker skandinavisk eller engelsk språk skal alltid være tilstede på dekk når lasteoperasjoner pågår.
• Skipet skal med mindre det gjelder en nødsituasjon, på forhånd varsle om behov for økning/reduksjon av lasterate samt før topping av lastetanker om bord.
• Driftspersonell skal klarere lastearmer før man frakobler.
• Lastemengden blir utregnet etter målesystemet på land for alle produkt bortsett for etan.
• En uavhengig inspektør eller representant fra anlegget, skal bivåne ullage målinger,
samt motta ”shipfigure” fra kaptein etter at lasting er avsluttet.
3.12
REGLER SOM MÅ FØLGES UNDER LASTING
Når operasjonene pågår, skal tilstrekkelig mannskap være ombord for å ta seg av rutinemessige gjøremål,
og håndtere eventuelle nødsituasjoner. I tillegg skal skipet mens operasjonene pågår overholde følgende:
• Om dagen vise flagg ”B” i den internasjonale signalkoden og om natten vise en rundtlysende rød lanterne.
• Dører, ventiler og åpninger som fører fra hoveddekk til oppholdsrom eller maskinrom skal holdes lukket.
Dette gjelder også ventiler og åpninger på alle dekk som vender mot hoveddekket.
• Alle ventilatorer som det kan komme gass gjennom, skal innstilles slik at dette hindres. Mekanisk ventil asjon og luftkondisjoneringsanlegg skal stanses dersom det er risiko for at gass trekkes inn i oppholdsrom.
• Lufting av skipets tanker skal på produkt og obo-skip bare skje gjennom faste luftesystemer
(trykk/vacum system).
• Inspeksjonsluker og peilestusser skal holdes avstengt. De kan imidlertid åpnes for å ta prøver elleR avlese temperatur/nivå i tilfelle tankenes fjernmålingsutstyr svikter. Dette gjelder for produkt og obo-skip.
• Dersom det forekommer uvanlig utvikling eller ansamling av gass skal lastingen stanses, eller lasteraten til en eller flere tanker reduseres. Dette etter en skjønnsmessig vurdering foretatt av driftspersonell og skipets ansvarlige dekksoffiser.
Dette gjelder for produkt og obo-skip.
• Sjø og over bord ventiler skal alltid være stengt når de ikke er i bruk.
Se pkt. 28 i Sikkerhetssjekkliste.
• Alle skip ved kai, skal være klar til avgang på kort varsel, med mindre det er gitt tillatelse til reparasjons arbeid.
• Laste- og ballastoperasjoner på produkt/Obo-skip skal stoppes ved nærgående tordenvær.
• Alle luker på lastetanker skal holdes lukket og sikret og alle slangeforbindelser for last og bunkers skal være blindet og forsvarlig boltet når de ikke er i bruk.
• Påse at det er positivt trykk på lastearmen under oppstart og lasting, Gjelder Obo og Produktskip.
30­
3.11
OPERATIONAL PROCEDURES BEFORE LOADING/DISCHARGING BEGINS
• Loading/discharging must never commence until all safety checks have been carried out and approved.
• Connection of loading arms is undertaken by operating personnel. Operating personnel and the respons-
ible deck officer on the vessel must agree that the arms are correctly connected before operations start.
The loading arms will be pressure-tested with nitrogen at a minimum of five bar, and vapour return arms will be similarly tested at a minimum of 2 bar. Vapour arm for propane will be connected on request from the ship. The arm will however not be connected if this affects the ability to load 2 products at the same time. Vapour return to storage tanks will only be permitted if the quality of the vapour meets the plants specifications.
• A responsible crew member with a good command of a Scandinavian language or English must remain on deck at all times during loading and discharging.
• Except in an emergency, the ship must give advance warning if the loading rate has to be increased/
reduced and before topping of cargo tanks.
• Operating personnel will clear the loading arms before disconnection.
• The amount of cargo loaded will be calculated by the shore metering system, with the exception of ethane.
• An independent surveyor of representative from the plant will witness the ship’s dip/ullage and obtain the ship figure for the quantity loaded from the master.
3.12
RULES TO BE OBSERVED DURING OPERATIONS
During operations, sufficient crew must remain onboard to deal with routine activities and any emergencies
that might arise. In addition, vessels must comply with the following rules during operation:
• A vessel must fly flag”B” of the international signal code by day, and exhibit a red light by night that is visible all round the horizon and located above the upper level of the superstructure.
• All doors, portholes and openings leading from the main deck to accommodation or machinery spaces must be kept closed. This also applies to ventilators and openings at any deck level above the main deck that overlooks the main deck.
• All ventilators through which gas can enter must be suitably trimmed to prevent such entry,
and mechanical ventilation and air conditioning units must be switched off if there is a possibility that gas might be drawn into the accommodation spaces.
• The tanks on product and Obo carriers must only be vented through the vessel’s fixed venting (pressure/
vacum system).
• Sighting and ullage reports must be kept closed. However, they can be opened for taking samples of ullage/temperature in the event of a failure of remote tank gauging equipment. This applies to product and Obo carriers.
• Should an unusual development of accumulation of gas occur for any reason, loading must be stopped or the loading rate into one or several tanks reduced at the discretion of the operating personnel and the responsible vessel’s officer.
This applies to product and Obo carriers.
• Overboard suction and discharge valves must be closed at all times.
See item 28 in the safety check list.
• All vessels at the jetty must be maintained in a state of readiness to vacate a berth at short notice,
except in cases of approved repair work.
• Loading and ballast operations on product/Obo carriers must be suspended in the event of thunder.
• All cargo tank hatches must be kept closed and secured, and all cargo and bunker hose connections must be blanked and properly bolted when not in use.
• Obo and Product vessels must maintain a positive pressure on the loading arm during starting up
and loading operation.
31­
3.13
VIND- OG SIKTBEGRENSINGER Begrensningene som er angitt nedenfor, skal betraktes som en rettesnor og fritar hverken kaptein eller anlegg
for det ansvar som til enhver tid råder, for å hindre en effektiv og sikker gjennomførelse av en ankomst, laste og
avgangsoperasjon.
Det skal i ethvert tvilstilfelle alltid tillegges en faglig vurdering for ankomst og avgang basert på
skipets maskinkrefter, eventuelle sidepropeller samt de rådende værforhold ved den enkelte kai
skipet befinner seg ved.
Ankomst og avgang er bare tillatt dersom sikten er over 0,5 NM.
Lasteoperasjonene kan bli stanset for alle skip når vindstyrken overskrider 22 m/s eller bølgehøyde
overskrider 1,5 meter. Med tiltagende værforhold utover de angitte vær-kriterier, kan lastearmene for
alle skipsstørrelser bli frakoplet og skipene klargjort for avgang eller bli liggende ved kai med ekstra
fortøyninger utsatt. Om nødvendig tilkalles taubåt(er) for å holde skipet til kai.
Se par. 2.7 i Havnereglementet.
Produkttankere/Obo-skips Vær begrensninger:
SKIPSSTØRRELSE OPP TIL 9000 dwt
har ikke tillatelse å gå til kai, dersom vindstyrken overskrider 18 m/s eller bølgehøyde overskrider 1 meter.
SKIPSSTØRRELSE FRA 9000 tonn TIL 21000 dwt
har ikke tillatelse å gå til kai, dersom vindstyrken overskrider 16 m/s eller bølgehøyde overskrider 1 meter.
SKIPSSTØRRELSE FRA 21000 tonn TIL 40000 dwt
har ikke tillatelse å gå til kai, dersom vindstyrken overskrider 15 m/s eller bølgehøyde overskrider 1.5 meter.
SKIPSSTØRRELSE OVER 40000 dwt
har ikke tillatelse å gå til kai dersom vindstyrken overskrider 13 m/s.
LPG og LNG Skip Vær begrensninger:
SKIPSSTØRRELSE OPP TIL 15000 m3
Har ikke tillatelse å gå til kai, dersom vindstyrken overskrider 18 m/s eller bølgehøyde overskrider 1 meter.
SKIPSSTØRRELSE FRA 15000 m3 TIL 28000 m3
Har ikke tillatelse å gå til kai, dersom vindstyrken overskrider 16 m/s eller bølgehøyde overskrider 1 meter.
SKIPSSTØRRELSE FRA 28000 m3 TIL 54000 m3
Har ikke tillatelse å gå til kai, dersom vindstyrken overskrider 15 m/s eller bølgehøyde overskrider 1,5 meter.
SKIPSSTØRRELSE OVER 54000 m3
Har ikke tillatelse å gå til kai dersom vindstyrken overskrider 13 m/s.
3.14
INSPEKSJON
Representanter fra anlegget skal ha tillatelse til å gå ombord i skipet for å forsikre seg om at havneregle-mentet
blir etterkommet, og at lasteutstyret finnes i en sikker og operativ god stand. En særskilt inspeksjon vil bli utført
ombord på alle LPG-skip som ankommer Kårstø for første gang. Inspeksjonen vil bli utført før skipet ankommer
lastekai. Gjentagelse av inspeksjonen, vil finne sted innen utløpet av en to års periode, regnet fra første anløp på
Kårstø. Nærmere opplysninger om dette kan man få gjennom terminalen eller ved skipets agent.
32­
3.13
WIND AND VISIBILITY RESTRICTIONS
The restrictions listed below are to be regarded as guidelines only, and do not limit the responsibility of either
the master or the plant to ensure safe and effective conduct during arrival, loading and departure operation.
In the event of any doubt, a professional evaluation must always be made for every arrival and
departure based on the ship’s engine power, possible side thrusters and prevailing weather
conditions at the jetty where the ship is due to berth.
Arrival and departure are only permitted when visibility is better than 0.5 NM.
Loading operations can be halted for all ships when the wind force exceeds 22 m/s or the wave height
exceeds 1.5 metres. If weather conditions are worsening beyond the specified criteria, loading arms for
all ships sizes can be disconnected and the vessel readied for departure or secured to the jetty with extra
mooring lines. When necessary, assistance can be requested from one or more tugs to keep the ship
against the jetty. See section 2.7 in the harbour regulations.
Produkttankers/Obo-vessels Weather limitation:
VESSELS UP TO 9 000 tdw
are not allowed to go alongside the jetty when the wind force exceeds 18 m/s or when the wave height exceeds
one metre.
VESSELS FROM 9 000 to 21 000 tdw
are not allowed to go alongside the jetty when the wind force exceeds 16 m/s or when the wave height exceeds
one metre.
VESSELS FROM 21 000 to 40 000 tdw
are not allowed to go alongside the jetty when the wind force exceeds 15 m/s or when the wave height exceeds 1.5 metres.
VESSELS OVER 40 000 tdw
are not allowed to go alongside the jetty if the wind force exceeds 13 m/s.
LPG and LNG Vessels Weather limitation:
VESSELS UP TO 15 000 m3
Are not allowed to go alongside the jetty when the wind force exceeds 18 m/s or when the wave height
exceeds one metre.
VESSELS FROM 15 000 to 28 000 m3
Are not allowed to go alongside the jetty when the wind force exceeds 16 m/s of when the wave height
exceeds one metre.
VESSELS FROM 28 000 to 54 000 m3
Are not allowed to go alongside the jetty when the wind force exceeds 15 m/s or when the wave height
exceeds 1.5 metres.
VESSELS OVER 54 000 m3
Are not allowed to go alongside the jetty if the wind force exceeds 13 m/s.
3.14
INSPECTION
The plant’s representatives will be entitled to board the vessel in order to check the harbour regulations are
being observed and that cargo equipment is in safe and good working order. A special inspection will take
place on all LPG vessels calling at Kårstø for the first time, before they are allowed to go alongside the jetty.
This inspection must be repeated within two years after the first call. Further information can be obtained
from the plant or the agent.
33­
3.15
FULLTRYKKSKIP
Ved lasting av fulltrykksbåter på Kårstø må minimum oppstartsrate være 100m3/h og minimum nominell
lasterate 200 m3/h.Lastetiden skal ikke overstige ett døgn (24 timer) fra ”commenced loading” til
”completed loading”.
Hvis krav til minimum lasterate ikke holdes, skal lasting stoppes, konsekvensene vurderes og båten kan, hvis
nødvendig sendes av gårde med det den har fått om bord. Skip/Rederi må på forhånd garantere at de kan
overholde kravene i reglementet. Ved uklarheter kontakt Gassco Skipningsplanlegging.
3.16
PRODUKT OG OBO-SKIP UTSTYRT MED NØYTRALGASS-ANLEGG
Produkt- og Obo-skip som skal laste nafta eller kondensat vil bli nektet lasting hvis oksygeninnholdet i
tankene overstiger 8%. Dette gjelder når et produktskip kommer innunder IMO’s bestemmelser hvor det
stilles krav til fast installert nøytralgassanlegg om bord. Før lasting begynner, skal det tas stikkprøver av
lastetanker for å få bekreftet at oksygeninnholdet ikke overstiger 8%. Dersom skipet ikke oppfyller kravene,
kan det på egen kostnad bli anmodet om å forlate terminalen inntil kravene er oppfylt.
Ny ”Notice of Readiness” må gis før skipet får laste.
.3.17 SPYLEGASS/UTLUFTINGSOPERASJONER
Spylegass og utluftingsoperasjoner til atmosfæren er ikke tillatt når skipet ligger ved produktkai.
Oksygeninnhold over 2 volum-prosent og nøytralgass av karbondioksid (CO2) vil ikke bli tillatt til fakkel.
LPG-skip som ankommer anlegget med nøytralgass i tankene bestående av andre nøytralgasser enn
Nitrogen, må ta om bord kjølemedia og utføre kjølingsoperasjonen til sjøs eller på ankerplass.
Se par. 4.8. i Havnereglementet.
Er oksygeninnholdet under 2 vol. prosent og duggpunktet under -40 grader celsius, kan det i spesielle
tilfeller tillates at oppgassing og nedkjøling utføres ved kai og til fakkel.
3.18
TRANSPORTABLE INSTRUMENTER
Anlegget forbeholder seg retten til å ta i bruk bærbare egensikrede instrumenter ombord under lasteoperasjoner.
3.19
INSPEKSJON/AKSEPT VED ANKOMST/LASTING AV KOMBISKIP (OBO-SKIP)
Ved anløp av Obo-skip, vil en sikkerhet/miljøinspektør inspisere/akseptere skipet før tilkobling av lastearmer
kan finne sted. Inspektøren skal oppholde seg om bord under hele lasteoperasjonen inntil lastearmene er
frakoplet, og vil kontrollere og anvise etter gjeldende regler.
Dersom kontrollen ikke er tilfredsstillende, kan skipet avvises og/eller den generelle aksept oppheves.
3.20
OBLIGATORISK VAPOUR RETUR VED LASTING AV KONDENSAT
Alle skip som skal laste kondensat må kunne koble seg mot terminalens gassreturarm. Dette betinger at avstand mellom skipets vapour- og lastemanifold er min. 2500mm. Skipets manifold må også være i henhold
til OCIMF standard.
34­
3.15
FULLY PRESSURISED VESSELS
When loading fully pressurized vessels at Kårstø minimum start-up rate must be at least 100 m3/h, and
nominal loading rate must be at least 200 m3/h. Duration of loading shall not exceed one day (24 hrs) from
“commenced loading” to “completed loading”.
If minimum loading rate cannot be achieved the loading shall terminate, the consequences considered and
the vessel may, if necessary, be sent away with the cargo they have received. The vessel/owner must in
advance guarantee that they can comply with the rules in the Harbour Regulations.
3.16
PRODUCT AND OBO CARRIERS EQUIPPED WITH FIXED INERT GAS SYSTEM (IGS)
Product and Obo carriers intending to load naphta or condensate will not be permitted to load if they arrive
at the plant with an oxygen content exceeding 8% by volume in their cargo tanks. This provision applies
to vessels subject to IMO regulations for tankers equipped with a fixed IGS. Before loading begins,
spot checks will be made in the cargo tanks to confirm that their oxygen content does not exceed 8%.
If the vessel fails to comply with these provisions, it can be required to vacate the pant at its own expense
and return to sea until the requirements are met.
Prior to re-entering the plant, a Notice of Readiness will have to be re-tendered.
3.17
PURGING AND VENTING
No purging and venting to the atmosphere from the vessel are permitted at the product jetties. Flaring will
not be permitted with an oxygen content above two per cent by volume and carbon dioxide as inert gas.
LPG carriers that arrive at the plant with an inert gas other than nitrogen in their tanks must load coolant
and carry out purging in the open sea or at the anchorage. See section 4.8 in the harbour regulations.
If the oxygen content is below two per cent by volume and the dew point is under -40° purging and
venting can be permitted at the jetty and to the flare under special circumstances.
3.18
PORTABLE INSTRUMENTS
The plant reserves the right to use portable intrinsically-safe instruments on the vessel during
loading/discharging operations.
3.19
INSPECTION/ACCEPTANCE OF OBO CARRIERS ON ARRIVAL AND DURING LOADING
When Obo carriers arrive at the plant, a safety/environmental inspector must inspect/accept the ship before
the loading arms can be connected. The inspector will remain on board throughout the loading operation
until the arms are disconnected, and will carry our checks and issue instructions in accordance with prevailing
regulations.
If checks are unsatisfactory, the vessel can be rejected and/or its general acceptance revoked.
3.20
COMPULSORY VAPOUR RETURN LOADING CONDENSATE
All vessels loading condensate must be able to connect to the vapour return arm. This presupposes that the
distance between vapour- and cargo manifold must be at least 2500 mm. The vessel manifold must also be
in accordance with OCIMF standard.
35­
3.21
KRAV TIL TANK RENGJØRING/ATMOSFÆRESKIFTE VED LASTING AV NAFTA.
Er skipets siste last av en slik art at den kan forårsake avgassing som er til sjenanse for omgivelsene må skipet
rengjøre/skifte atmosfære på de tankene som skal anvendes for lasting før ankomst Kårstø.
Dersom skipet ikke oppfyller kravene, kan det på egen kostnad bli anmodet om å forlate terminalen inntil
kravene er oppfylt. Ny ”Notice of Readiness” må gis før skipet får laste.
36­
3.21
MINIMUM REQUIREMENTS FOR TANK CLEANING/PURGING LOADING NAPHTHA
If the vessel’s last cargo is of such a nature that it may cause degassing which is a nuisance for the
surrounding area of the jetty, the vessel will have to purge/change the atmosphere in the cargo tanks prior
arrival Kårstø Gas Plant.
If the vessel fails to comply with these provisions, it can be required to vacate the plant at its own expense
and return to sea until the requirements are met.
Prior to re-entering the plant, a Notice of Readiness will have to be re-tendered.
37­
4
SIKKERHETSINSTRUKS
4.1
BRANNVERN
Skipets brannslukningsutstyr, inkludert hoved- og nødbrannpumper, skal være klar for øyeblikkelig bruk.
Skipets hovedanlegg for brannslukning skal stå under trykk eller kunne trykksettes på kort varsel. Ellers skal
skipet via internasjonal kopling og brann-slanger fra land være tilkoplet terminalens brannslukkingsanlegg.
Slangene skal være testet og i god stand.
Bærbart brannslukningsutstyr av tørrpulver typen med minimum 12 kg kapasitet, skal være plassert i nærheten av skipets manifold. På skip som har faste pulverkanoner, skal det være fri tilkomst til slangenes kontrollventiler. I tillegg skal det være lagt ut tilstrekkelig antall tilkoplede brannslanger, til å dekke dekksområdet
og skipets manifold.
Produktkaiene har fast installert brannslukningsutstyr, bestående av vann/skum og pulver som kan kombineres for å bekjempe eventuelle branner rundt kaianleggene eller ombord på skipet.
Havnetaubåtene som er utstyrt med vannkanoner vil være i beredskap på havna. I tillegg kommer terminalens brannbrigade som vil yte assistanse med tilgjengelig utstyr og mannskaper,
NB: Kapteinen har ansvaret for at det er tilstrekkelig med mannskap om bord, for å gjennomføre
effektiv brannslukking og forhaling av skipet.
Ved brann ombord skal skipets ansvarlige offiser:
• Aktivere brannmelderen ombord.
• Varsle terminalen ved bruk av UHF/VHF eller andre etablerte kommunikasjonslinjer.
• Gi signal med skipsfløyten i form av en serie lange støt.
• Ved branntilløp på kaiområdene eller i terminalområdet, vil driftspersonell straks informere skipet.
I tilfelle brann, vil alle lasteoperasjoner straks opphøre og lastearmene frakobles.
Fartøyene vil deretter bli forhalt ut til ankerplass ved hjelp av havnetaubåtene når fare truer havna.
4.2
VARMT ARBEID
Varmt arbeid er arbeid som kan antenne brennbare væsker eller gasser. Varmt arbeid er forbudt på skip ved
kai og likedan på kaiområdet, når lasting av brennbare væsker eller gass pågår. Dette gjelder også for taubåter/ kystbåter ved anleggets stykkgodskai. Tillatelse for varmt arbeide kan gis av anleggets representant.
4.3
RØYKING
Røyking er forbudt på anleggsområdet med unntagelse av de områder som er spesielt godkjent. Et røykerom om bord skal avtales mellom skipets kaptein og terminalens representant. Kapteinen er ansvarlig for
skilting av røykerommet. Dersom situasjonen krever det, kan terminalen forby røyking også i det området av
skipet der røyking normalt er tillatt.
4.4
FYRSTIKKER OG SIGARETTENNERE
Bruk av fyrstikker og sigarettennere er forbudt bortsett fra i ett godkjent røykerom ombord.
Det er ikke tillatt å ta med seg fyrstikker eller sigarettennere utenfor dette rommet.
4.5
ÅPEN ILD
Bruk av åpen ild er forbudt, med unntak av:
• Steder der anlegget har gitt skriftlig tillatelse til å utføre varmt arbeid
• Godkjent røykerom
NB: Utstyr som kan forårsake gnistdannelse skal behandles som åpen ild.
38­
4
SAFETY REGULATIONS
4.1
FIRE PRECAUTIONS
The vessel’s fire-fighting appliances, including main and emergency fire pumps, must be ready for immediate
use. Its fire main must be under pressure or able to be pressurised at short notice. Alternatively, an international ship/shore connection must connect the vessel to the plant’s fire main. Hoses must be tested and in
good condition.
Portable fire extinguishers of the dry powder type, with a minimum capacity of 12 kilograms, must be placed
near the vessel’s manifold. On vessels equipped with dry powder monitors, free access must be provided to
the hose control valves. In addition, sufficient fire hoses to cover the deck area and manifolds should be run
out and connected to the fire main.
The product jetties are fitted with fixed equipment to apply foam, water and dry powder or a combination of
these for fighting fires on the jetties and on vessels alongside the jetties. Harbour tugs equipped with water
monitors will also be on standby in the harbour. In addition, the plant’s fire brigade will render assistance
with available equipment and personnel.
NB: The master of the vessel is responsible for keeping sufficient crew members on the vessel at
all time to fight fires effectively and to move the vessel.
In the event of a fire on board, the ship’s responsible officer should:
• activate the ship’s fire alarm
• notify the plant by UHF/VHF or other established line of communication
• signal by a series of prolonged blasts on the vessel’s whistle
• in the event of fire on the jetties or in the plant, operating personnel will notify the ship.
In the event of fire, whether on board or on shore, all jetty operations will cease immediately and loading arms
will be disconnected. Vessels will be moved out to the anchorage by the harbour tugs if danger threatens in the
harbour area.
4.2
HOT WORK
Hot work is defined as work that can create sparks or sufficient heat to ignite inflammable liquids or gases.
Hot work is forbidden, both on vessels and on the jetties, during loading/discharging of inflammable liquids or
gases and also on tugs/coasters alongside the coaster/ro-ro jetty unless authorised by the plant’s representative.
4.3
SMOKING
• Smoking is strictly prohibited on shore except in buildings or other locations for which smoking permits
have been specifically issued.
• A smoking room on the ship will be agreed between the master and the plant representative. The master
is responsible for signposting this room.
• Where smoking is normally permitted on the vessel, it may be stopped at once by the plant if
circumstances warrant.
4.4
MATCHES AND LIGHTERS
The use of matches and lighters is prohibited except in an approved smoking room on board.
Matches and lighters must not be carried by personnel outside this room.
4.5
NAKED FLAMES
The use of naked flames is prohibited except:
• in places designated for hot work under a written permit issued by the plant
• an approved smoking room.
NB: Equipment likely to cause sparking should be treated as naked flames.
39­
4.6
REPARASJONS- OG VEDLIKEHOLDSARBEID
Reparasjonsarbeid, varmt eller kaldt samt bruk av åpen ild er forbudt med mindre det er gitt skriftlig tillatelse.
Reparasjonsarbeidet omfatter men er ikke begrenset til, rengjøring av kjelerør, banking og skraping, maling
av skrog, prøving og vedlikehold av elektrisk utstyr.
Når det foreligger en skriftlig tillatelse for reparasjonsarbeid om bord, skal en spesifisert liste over arbeidet,
samt av servicefolk leveres til anlegget før igangsettelse av arbeidet. Reparasjonsarbeid som kan hindre
skipet i å forlate kaien for egen maskin, må ikke igangsette uten tillatelse.
4.7
FORHOLDSREGLER FOR Å HINDRE GNISTDANNELSE
Tilkobling og frakobling av lastearmer og reducere, skal gjøres på en måte der det ikke oppstår fare for gnister. Sotutblåsing og unormale røykutslipp fra skorstein(er) er forbudt. Skipets skorstein(er) skal være utstyrt
med effektive gnistfangere
4.8
TANKRENGJØRING/AVGASSING
Tankrengjøring, nedkjøling, avgassing eller nøytralgasspyling er ikke tillatt mens skipet ligger ved kai. LPGskip som ankommer anlegget med luft på tankene, vil bli avvist. Imidlertid vil et skip med nøytralgass på
tankene bli pålagt å laste tilstrekkelig kjølemedia på egne lastedokumenter. Skipet vil deretter bli henvist
til ankerplass for gjennomføring av nedkjølingsoperasjonen. En nedkjølingsoperasjon kan i spesielle tilfeller
gjennomføres ved produktkai, forutsatt at operasjonen ikke er til hinder eller medfører ventetid for fartøy
som ankommer til fastsatt tid og er lasteklare. Se par. 3.17 i Havnereglementet.
4.9
PERSONER PÅVIRKET AV RUSMIDLER
Personer som er påvirket av rusmiddel, vil ikke få adgang til anleggsområdet eller delta i operasjoner
ombord. Se pkt. 39 i Sikkerhetssjekkliste.
4.10
FERDSEL AV TAUBÅTER OG ANDRE SKIP INNENFOR SJØSIKRINGSSONEN
Mens lasteoperasjonene pågår, har ingen andre skip tillatelse å gå nærmere lastekaien enn 200 meter, med
mindre det foreligger tillatelse. Se par. 4.7 i Havnereglementet
Når taubåtene yter assistanse, skal alle åpninger til lastesystemet være avstengt og lasting stoppet.
4.11
NØDSLEPING
For nødsleping skal alle skip under opphold ved produktkai ha nedlåret i vannet det ankeret som vender ut
mot sjøen. Akterut skal det være tilgjengelig en slepevaier av tilstrekkelig lengde og styrke som må være klar
til å tas i bruk på kort varsel ved nødstilfeller. Se punkt 2 i Sikkerhetssjekkliste.
4.12
RADIOSENDERE OG RADAR
Ved kai er det forbudt å operere eller teste skipets hovedradiosender, nødsendere og radar.
Mens skipet ligger ved kai, skal hovedradiosender være avslått og jordet. Se pkt 11 i Sikkerhetssjekkliste.
4.13
YTTERLIGERE SIKKERHETSTILTAK
Anlegget forbeholder seg retten til å gi ytterlige pålegg som måtte være nødvendig.
Kapteinen skal omgående informeres skriftlig om slike tiltak.
40­
4.6
REPAIRS AND MAINTENANCE
Repairs involving either hot or cold work or the use of naked flames are prohibited unless permission has
been granted by the plant in writing. Repair work includes - but is not restricted to - boiler tube cleaning,
chipping and scraping, hull painting and testing or servicing of electrical equipment.
If written permissions are granted to undertake repairs, a list of specified work and of service workers, must
be submitted to the plant before work commences. Repair work that might immobilise the vessel should not
begin without prior permission.
4.7
PREVENTION OF SPARKING
Connecting and disconnecting arms/hoses and reducers/spools must be performed in a manner which avoids
the danger of sparks. Soot blowing and excessive funnel smoke are prohibited, and immediate steps must
be taken to eliminate sparking from the funnel(s). The vessel’s funnel(s) must be equipped with effective
spark arresters.
4.8
TANK CLEANING/GAS-FREEING/PURGING
Tank cleaning, cool down, gas-freeing or inert gas purging is not permitted while the vessel is alongside the
product jetty. LPG vessels arriving at the Kårstø plant with only air in the cargo compartments will be refused permission to load. However, an inerted vessel will be instructed to load sufficient coolant as specified
in separate supplementary documents issued in advance. The vessel will then be required to shift to an anchorage for the cool-down operation. A cool-down operation can be performed at the product jetty under
special circumstances, providing that such an operation causes no delay for other vessels arriving at the plant
and ready to load. See section 3,17 in the harbour registration.
4.9
PERSONS UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
Persons who are intoxicated or under the influence of drugs will not be allowed into the plant area or permitted to participate in operations. See item 39 in the safety check list.
4.10
MOVEMENT OF TUGS AND OTHER CRAFT IN THE SEAWARD SAFETY ZONE
No other vessel is allowed to come closer than 200 metres to the jetty while loading or discharging is under
way, unless authorised to do so by the plant
When tugs are alongside assisting a vessel, all cargo system openings must be closed and loading must have
ceased.
4.11
EMERGENCY TOWING
To ensure immediate and safe emergency towing, all ships berthed at the product jetties must have the
anchor on the seaward side lowered into the water. Also a towing wire of adequate length and
strength in the aft section of the vessel must be ready to be deployed in short notice in case of
emergency. See item 2 in the safety check list.
4.12
RADIO TRANSMITTERS AND RADAR
Operating or testing the vessel’s main radio transmitter, emergency transmitter and radar is prohibited while
berthed at the jetty. The main radio transmitter must be switched off and earthed while the vessel is berthed
at the jetty. See item 11 in the safety check list.
4.13
ADDITIONAL SAFETY PRECAUTIONS
The plant reserves the right to impose such additional safety precautions or restrictions as it considers necessary. These will immediately be notified to the master in writing.
41­
5
FORURENSNINGSVERN
5.1
FORURENSNING
• Det må utvises stor forsiktighet under håndtering av last, ballast og bunkers for å unngå søl og utslipp til havnebassenget.
• Lensing er forbudt.
• Det er forbudt å kaste avfall/søppel over bord. Se par. 5.4 i Havnereglementet.
• Dersom det likevel skjer et utslipp, må dette straks rapporteres til vakthavende produksjonsleder. Kapteinen må gjøre alt for å begrense omfanget. Bruk av oljedispergerende midler er forbudt uten god
kjenning av norske myndigheter.
• Statoil vil yte assistanse med nødvendig utstyr og mannskap, rapportere til norske myndighet og be om
ytterligere assistanse dersom det er behov for dette.
• Brudd på norske forurensningsregler vil medføre bøter, i tillegg til at kostnaden med oppsamling og rense
arbeid vil bli belastet skipet.
5.2
FORURENSET BALLASTVANN
• Bare rent ballastvann oppbevart i segregerte ballasttanker (SBT) kan lenses i havneområdet.
• Henvendelser om levering av slop/vaskevann skal overbringes skipets agent som vil sørge
for godkjent mottager og informere havnekontoret om forholdet.
5.3
SKIPETS TEKNISKE STANDARD
Skipet må være lasteklart og i god stand. Alt utstyr må fungere før skipet legger til kai.
Tanker og rørledninger skal være fri for væske eller gass som vil forurense og forringe produktet.
5.4
AVFALL
Avtall eller andre stoffer, flytende eller faste, kan ikke pumpes eller kastes over bord. Avfallet skal
oppbevares i egnede beholdere. Arrangement om avhenting av avfallet, kan avtales med agenten,
før skipets ankomst.
Avfall definert som konsumavfall, merkes og leveres i forseglede plastsekker, ved kai porten etter avtale.
NB: Det er forbudt å forlate havnen med konsumavfall i plastsekker stuet om bord.
Bedriften er behjelpelig med å ta imot spesialavfall.
5.5
SORTERING
Det er skipets ansvar at avfallet blir sortert i henhold til liste og brakt opp til Kaiporten, Se oversikt side 42.
5.6
FORHÅNDSRAPPORTERING AV AVFALL
Alt avfall skal rapporteres til terminalen minst 24 timer før ankomst
til følgende e-post adresser: avfalldrs@statoil.com og fortoyning@hagland.com.
5.7
MERKING AV AVFALL
Alt avfall som leveres i land på Kårstø skal være pakket i sekker merket med avfallets art og skipets navn.
Avfall som ikke er sortert/merket i henhold til reglene vil bli avvist. Se oversikt side 44.
42­
5
POLLUTION PREVENTION
5.1
POLLUTION
• Great care must be exercised when handling cargo, ballast and bunkers in order to avoid mess and spills in the harbour basin.
• All pumping from the bilges is prohibited.
• Throwing any kind of waste/refuse overboard is prohibited. See section 4.7 in the harbour regulations.
• Should an oil spill occur despite all precautions, it must be immediately reported to the production
supervisor on duty. The master must make every effort to recover or limit the spill. The use of oil dispersants is forbidden unless authorised by the Norwegian authorities.
• Assistance will be rendered by the plant with the necessary equipment and personnel. The plant will also report to the appropriate Norwegian authorities and request further assistance, if necessary.
• Violations of the Norwegian pollution regulations will result in fines. In addition, the cost of the recovery/
cleaning operation will be charged to the vessel.
5.2
CONTAMINATED BALLAST WATER
• Only clean ballast water in segregated ballast tanks (SBT) can be discharged into the sea in the harbour area.
• A request to deliver slop/tank cleaning water must be sent to the vessel’s agent,. who will organise an ap
proved recipient and inform the harbour office.
5.3
STATE OF REPAIR
The vessel must be in a good state of repair, with all equipment functioning properly, before it berths. Tanks
and piping must be free of any liquid or vapour that would contaminate or degrade the product.
5.4
WASTE
Waste or other substances, either liquid or solid, must not be pumped or thrown overboard. They must be
retained in suitable receptacles on board. Arrangements for disposing of such waste can be made through
the agent before arrival. Consume waste must be placed in sealed plastic bags and brought to the jetty gate
as per agreement.
NB: It is strictly forbidden to leave the harbour with consume waste bags on board.
The plant will assist in disposing of hazardous waste.
5.5
SORTING
It is the vessel’s responsibility to sort the waste according to the list and that the waste is brought to the jetty
gate. See page 43.
5.6
DECLARATION OF WASTE PRE ARRIVAL
All waste must be reported at least 24 hrs before arrival to the following e-mail addresses:
avfalldrs@statoil.com and fortoyning@hagland.com.
5.7
MARKING OF WASTEBAGS
All waste delivered ashore at Kårstø must be packed in bags marked with type of waist and vessel’s name.
Waste which is not packed, sorted and marked according to the rules will be rejected. See page 45.
43­
HVOR SKAL AVFALLET SORTERES?
SKILT
EKSEMPLER
KOMMENTAR
Metall
- metallkonstruksjoner, rør, flenser mm
- spylte hermetikkbokser
- kabler (edle og uedle metaller)
- wire
- kanner (tomme)
- malingsspann (tomt) med herdet belegg på vegg
- pressede spraybokser
Wire bør leveres separat.
Dersom vesentlige mengder
genereres, bør rustfritt stål,
aluminium og jernskrap holdes adskilt.
Jernverkene som mottar
skrap godtar ikke tette beholdere (f.eks. spraybokser)
uten at disse klemmes flate.
Tre
- tre med spiker og metallbeslag
- paller (engangs, ukurante)
Europaller returneres for
gjenbruk.
Papir
- papir (kontorpapir, ukeblad, avis)
- papp (brunt papir)
Glass
- flasker
- spylte emballasjeglass fra kantine etc
Plast
- plastkanner, flasker (tom)
- folie, emballasje, blå overtrekkssko
ikke tilgriset med olje
EE avfall
Kabel- og ledning, høy og lavspenningsutstyr,
installasjonsmateriell, armaturer og lyskilder, motorer
og startapparater, varme/ventilasjon og pumper,
svakstrømsmateriell og instrumenter, verktøy og
apparater.
Restavfall
Spann, kanner med faste rester i bunn, f.eks. herdet
maling/klumper i bunn, lyspærer, isolasjon, klær, sko, ikke gjenvinnbar plast.
Spesialavfall
- lysstoffrør
- upressede spraybokser med/uten rester
- malingspann med rester
- kanner/pressede sekker med fast/flytende
rester som kan medføre HMS risiko
44­
Plastretur AS ønsker å slå
sammen hard og myk plast.
Avfall som ikke passer i
“rene” sorterte fraksjoner,
eller usortert avfall som
betraktes som ikke
gjenvinnbart.
HOW SHALL THE WASTE BE SORTED?
SIGN
EXAMPLE
COMMENT
Metal
- metal structures, pipes, flanges etc
- washed cans/tins
- cables (fine and base metals)
- wire
- cans (empty)
- paint pails (empty) with hardened coating
- pressed spray cans
Wire should be delivered
separately.
Wood
- wood with nails and metal fittings
- pallets (disposable, not current)
Return Europalls to recovery.
Paper
- paper (office paper, weekly paper, newspaper)
- cardboard (brown paper
Glass
- bottles
- washed jars etc from the galley
Plastic
- empty plastic cans, plastic bottles
- foil, packaging
Electrics
Cables, high- and low-voltage equipment,
installation material, armatures and light sources,
motors and starting gear, heat/ventilation and
pumps, low current material and instruments, tools
and apparatus
Non-recyclable
Buckets, cans with solid remnants in the bottom,
e.g. hardy paint in the bottom, light bulb, isolation,
clothes, shoes, non-recovery plastic
Hazardous
- fluorescent tube
waste
- unpressed spray cans with/without remnants
- paint tins with remnants
- cans/pressed sacks with solid/fluid remnants that
may be HES risk.
45­
Collect hard and soft plastics
in the same container.
Waste that does not fit
anywhere else.
6
DIVERSE TJENESTER
6.1
TRANSPORT MELLOM SKIP OG HOVEDPORT
Ikke noe personell, verken skipsbesetning eller besøkende, får på egen hånd bevege seg i fabrikkområdet.
Transport/følge blir på forespørsel arrangert av driftspersonell eller portvakten. Besøkende vil ikke få adgang
til skipene, med mindre de har tillatelse fra skipets kaptein og anleggets representant.
6.2
MANNSKAPSLISTE
Agenten skal sørge for at havnekontoret og portvakta får en liste over skipets besetning og en liste over besøkende som ventes til skipet.
6.3
VARELEVERANSE OG BRUK AV KRANER
• Vareleveranse skal foregå før eller etter lasting.
• Mens lasteoperasjonen pågår, vil bare mindre handbåret kolli bli tillatt tatt om bord.
• Det er ikke tillat å operere kraner om bord eller på kai når lastearmene er tilkoplet.
6.4
BUNKRING
• Der er ikke bunkringsanlegg på anlegget.
• All forespørsel om bunkring skal gå til skipets agent.
• Eventuell bunkring fra tankbil må bare skje før eller etter lasting, og slik at skipningsmønsteret ikke blir forstyrret.
• Bunkring fra lekter må bare skje utenfor sjøsikringssonen.
• Bunkring fra tankbil utføres etter avtale med havnekontoret.
6.5
FERSKVANN
Ferskvann er tilgjengelig og leveres med en rate på 5 m3/t.
6.6
TOLL
Tollklarering gjennomføres via skipets agent.
6.7
LOKAL TID
Norge bruker mellom-europeisk tid. Lokal tid er derfor en time foran G.M.T.
I sommerhalvåret brukes sommertid, som er to timer foran G.M.T.
6.8
BÅTTRANSPORT
Anmodning om eventuelt behov for båttransport, skjer gjennom skipets agent.
46­
6
SERVICES
6.1
TRANSPORT BETWEEN VESSEL AND MAIN GATE
No personnel, whether crew or visitors, are allowed to proceed unaccompanied on the loading jetties or in
the production area. Transport/escort will be organised by the operating personnel or the gate security guard on request. Visitors are not allowed on vessels without permission from the plant representative and the
master of the vessel.
6.2
CREW LIST
The agent will ensure that the harbour office and gate security guard are provided with a list of crew members and of expected visitors.
6.3
STORES HANDLING AND OPERATION OF CRANES
• Stores must be handled before or after loading operations.
• Only hand-carried items of vessel’s stores may be taken on board during loading operations.
• Cranes must not be operated on the ship or the jetty when the loading arms are connected.
6.4
BUNKERING FACILITIES
• No bunkering facilities are available in the harbour area.
• All enquiries about bunkers must be addressed to the ship’s agent.
• Possible bunkering from road tanker must only take place before or after cargo loading, and in such a
manner that the shipping pattern is not disrupted.
• Bunkering from lighters must only take place outside the safety zone.
• Bunkering from road tankers must be carried out in agreement with the harbour office.
6.5
FRESH WATER
Fresh water is available and is delivered at a rate of 5 m3/h.
6.6
CUSTOMS
Customs clearance is performed by the vessel’s agent.
6.7
LOCAL TIME
Norway is on Central European time. Local time is therefore one hour ahead of GMT.
Local summer time in Norway is two hours ahead of GMT.
6.8
LAUNCH SERVICES
Request for launch services should be made via the vessel’s agent.
47­
7
DETALJOPPLYSNINGER FOR
PRODUKTKAI NR. 1
7.1
BEGRENSINGER VED KAIEN
Skipets minste lengde, 70 meter LOA.
Skipets største lengde, 220 meter LOA.
Maksimum dypgående, 12,5 meter.
7.2
HØYDEFORSKJELL MANIFOLD
I lastet tilstand (minimum) og i ballast tilstand (maksimum) er høydeforskjellen mellom vannlinje og manifold:
Produkt
Minimum
Maksimum
Propan/N-butan
2,0 m
19,8 m
Iso-butan
2,0 m
19,8 m
Nafta/Kondensat
2,0 m 12,3 m
7.3
MINSTEKRAV TIL LASTERATER
Følgende minste lasterater kommer til anvendelse for å hindre lang liggetid, samt at lasteratene er tilpasset
terminalens lastesystem.
LPG-skip
Skipsstørrelse/m3
2500 - 5000
5000 - 10000
10000 - 20000
20000 - 40000
40000 - 60000
Propan
700 m3/t
700 m3/t
850 m3/t
2000 m3/t
2500 m3/t
N-butan
300 m3/t
600 m3/t
850 m3/t
1800 m3/t
2000 m3/t
Iso-butan
300 m3/t
600 m3/t
850 m3/t
1400 m3/t
1500 m3/t
Fulltrykkskip
Skipsstørrelse/m3
I-butan/N-butan
2500 - 5000
100 m3/t
Se par. 3.15 i Havnereglementet.
Produktskip
Skipsstørrelse/m3
5000 - 10000
10000 - 20000
20000 - 40000
7.4
Naturbensin
700 m3/t
1100 m3/t
1900 m3/t
LASTEARMER - FLENSESTØRRELSER - TRYKKMÅLINGER
Produktkai nr.1 er utstyrt med følgende lastearmer:
Armbetegnelse Produkt
Flens
47 MU 102
Nafta/kond.
10’’
47 MU 103
Propan væske
12’’
47 MV 103
Propan gass
10’’
47 MU 104
N-butan væske
10’’
47 MU 105
I-butan væske
8’’
Se Appendix 12.D.
Trykklasse
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
Operasjonstrykk
1 - 8,6 barg
1 - 8,0 barg
ca. 0,7 barg
1 - 8,0 barg
1 - 8,0 barg
Lastekurven basert på avstengningstid av ventiler på lastelinjer og manifold finnes i Appendix 12.H.
Kontroll på avstengningstiden på ESD-ventiler på lastelinje/manifold blir foretatt før lasting påbegynnes.
Se Sikkerhetssjekkliste pkt. 24.
48­
7
DETAILS OF PRODUCT JETTY NO 1
7.1
VESSEL LIMITATIONS
Minimum vessel size is 70 metres loa.
Maximum vessel size is 220 metres loa.
Maximum draught is 12.5 metres.
7.2
MANIFOLD ELEVATIONS
The minimum (loaded condition) and maximum (ballast condition) manifold elevations above the waterline are:
Product
Minimum
Maximum
Propane/n-butane
2.0 m
19.8 m
Iso-butane
2.0 m
19.8 m
Naphtha/condensate 2.0 m 12.3 m
7.3
MINIMUM LOADING RATES
To avoid excessive loading time, the following minimum loading rates are applied at the plant:
LPG vessels
Vessel size in m3
2 500 - 5 000
5 000 - 10 000
10 000 - 20 000
20 000 - 40 000
40 000 - 60 000
Propane
700 m3/h
700 m3/h
850 m3/h
2 000 m3/h
2 500 m3/h
N-butane
300 m3/h
600 m3/h
850 m3/h
1 800 m3/h
2 000 m3/h
Iso-butane
300 m3/h
600 m3/h
850 m3/h
1 400 m3/h
1 500 m3/h
Fully pressurised vessels
Vessel size in m3
I-butane/n-butane
2 500 - 5 000
100 m3/h
See section 3.15 in the harbour regulations.
Product carriers
Vessel size in dwt
5 000 - 10 000
10 000 - 20 000
20 000 - 40 000
7.4
Natural gasoline
700 m3/h
1100 m3/h
1900 m3/h
LOADING ARMS - FLANGE SIZES - PRESSURE MEASUREMENT
Product jetty no 1 is equipped with the following arms:
Arm designation Product
Flange
47 MU 102
Naphtha/Cond.
10”
47 MU 103
Propane liquid
12”
46 MV 103
Propane vapour
10”
47 MU 104
N-butane liquid
10”
47 MU 105
I-butane liquid
8”
See appendix 12.D.
Pressure class
Ansi 150
Ansi 150
Ansi 150
Ansi 150
Ansi 150
Operating pressure
1-8.6 barg
1-8 barg
approx 0.7 barg
1-8 barg
1-8 barg
Curves for loading rates, based on shut-off time for valves on cargo lines and the manifold(s),
are shown in appendix 12.H. Shut-off time on cargo manifold(s) will be tested before loading commences.
See item 24 in the safety check list.
49­
7.5
KVANTAMÅLINGER MED DYNAMISK MÅLESYSTEM
Mengdemåling av leverte lasteprodukter blir målt på produktets målestasjon. Hvert enkelt produkt blir målt
av et separat turbin strømningsmeter. Primært skal innlastede produkter måles av målesystemet på land, som
er utarbeidet og konstruert i henhold til de krav og retningslinjer fastsatt av Oljedirektoratet.
7.6
PRODUKT LASTEDATA
Alle produktene er lagret i lagringstanker ved tilnærmet atmosfærisk trykk. LPG-produktene lagres flytende og
vil bli lastet om bord i denne tilstand. Det er ikke mulig å laste mer enn 2 produkter samtidig til samme skip.
På lastekai nr. 1 er det separat gassreturarm for propan. Spyling og kjøling foregår normalt på ankerplass.
Urenheter i returgass fra skipets tanker til land må ikke overstige spesifikasjonene for det produktet det angår.
Gassretur som ikke tilfredsstiler produktspesifikasjonene vil bli omdirigert til fakkel.
7.7
MAKSIMUM OG MINIMUM PUMPEKAPASITET OG GASSRETUR
Maks. lasterate ( m3/time)
Minste lasterate ( m3/time)
Gassretur kap.
(Sm3/time)
Propan
3500
700
11500
I-butan
1500
100
50­
N-butan
2800
100
Naturbensin
2000
100
7.5
CUSTODY METERING BY DYNAMIC MEASUREMENT
Custody metering of delivered products will take place in the product’s metering station. Each NGL prduct
will be measured by its separate turbine flow meter in the station. The primary means of measuring products
loaded aboard the vessel is by the shore metering system, which is designed in accordance with requirements and guidelines laid down by the Norwegian Petroleum Directorate.
7.6
PRODUCT LOADING DATA
All NGL products are stored in tanks at near atmospheric pressure. LPG products are stored liquid and will be
loaded in this condition. No more than two products can be loaded simultaneously in the same vessel.
A separate vapour arm is provided at product jetty no 1 for propane. Purging and cool-down take place at
the anchorage.
The content of impurities in return vapour from the vessel tanks to the shore must not exceed specifications
for the products concerned.
Vapours which fail to meet this requirement will be routed to the flare.
7.7
MAXIMUM AND MINIMUM PUMP CAPACITIES AND VAPOUR RETURN
Max loading rate ( m3/h)
Min loading rate ( m3/h)
Vap return cap (Sm3/h)
Propane
3500
700
11500
I-butane
1500
100
51­
N-butane
2800
100
Nat gasoline
2000
100
8
DETALJOPPLYSNINGER FOR
PRODUKTKAI NR. 2
8.1
BEGRENSINGER VED KAIEN
Skipets minste lengde er 110 meter LOA.
Skipets største lengde er 275 meter LOA.
Maksimum dypgående er 13,0 meter.
8.2
HØYDEFORSKJELL MANIFOLD
I lastet tilstand (minimum) og i ballast tilstand (maksimum) er høydeforskjellen mellom vannlinje og manifold:
Produkt
Minimum
Maksimum
Propan
1,2 m
19,8 m
Iso-Butan/N-Butan
1,2 m
19,8 m
Kondensat/Nafta
1,2 m
19,8 m
8.3
MINSTEKRAV TIL LASTERATER
Følgende minste lasterater kommer til anvendelse for å hindre lang liggetid, samt at lasteratene er tilpasset terminalens lastesystem.
LPG-skip
Skipsstørrelse/m3
Propan
N-butan
Iso-butan
5000 - 10000
700 m3/t
600 m3/t
600 m3/t
3
3
10000 - 20000
850 m /t
850 m /t
850 m3/t
3
3
20000 - 40000
2000 m /t
1800 m /t
1400 m3/t
3
3
40000 - 60000
2500 m /t
2000 m /t
1500 m3/t
Produktskip
Skipsstørrelse/m3
5000 - 10000
10000 - 20000
20000 - 40000
40000 - 60000
60000 - 80000
80000 - 110000
8.4
Kondensat
600 m3/t
900 m3/t
1700 m3/t
2200 m3/t
4000 m3/t
5000 m3/t
Skipsstørrelse/m3
5000 - 10000
10000 - 20000
20000 - 40000
Naturbensin
700 m3/t
1100 m3/t
1900 m3/t
LASTEARMER - FLENSESTØRRELSER - TRYKKMÅLINGER
Produktkai nr. 2 er utstyrt med følgende lastearmer:
Arm betegnelse
Produkt
47 MU 202A
Kondensat/Nafta
47 MU 202B
Kondensat/Nafta
47 MU 203
Propan væske
46 MV 203
Propan gass
47 MU 204
Butan væske
Se Appendix 12.D.
Flens
12”
12”
12”
12”
12”
Trykklasse
Operasjonstrykk
ANSI 150
1- 9,0 barg
ANSI 150
1- 9,0 barg
ANSI 150
1- 8,0 barg
ANSI 150
ca 0,7 barg
ANSI 150
1- 8,0 barg
Lastekurven basert på avstengningstid av ventiler på lastelinjer og manifold finnes i Appendix 12.H.
Kontroll av avstengningstiden ventiler på lastelinje/manifold blir foretatt før lasting påbegynnes.
Se pkt. 24 i Sikkerhetssjekkliste.
52­
8
DETAILS OF PRODUCT JETTY NO 2
8.1
VESSEL LIMITATIONS
Minimum vessel length is 110 metres loa
Maximum vessel length is 275 metres loa
Maximum vessel draught is 13 metres
8.2
MANIFOLD ELEVATIONS
The minimum (loaded condition) and maximum (ballast condition) manifold elevations above the waterline are:
Product
Minimum
Maximum
Propane
1.2 m
19.8 m
Iso-butane/n-butane
1.2 m
19.8 m
Condensate/naphtha
1.2 m
19.8 m
8.3
MINIMUM LOADING RATES
To avoid excessive loading time, the following minimum loading rates are applied at the plant:
LPG vessels Vessel size in m3
Propane
N-butane
Iso-butane
5000 - 10000
700 m3/h
600 m3/h
600 m3/h
3
3
10000 - 20000
800 m /h
850 m /h
850 m3/h
3
3
20000 - 40000
2000 m /h
1800 m /h
1400 m3/h
3
3
40000 - 60000
2500 m /h
2000 m /h
1500 m3/h
Product carriers
Vessel size in DWT
5000 - 10000
10000 - 20000
20000 - 40000
40000 - 60000
60000 - 80000
80000 - 110000
8.4
Condensate
600 m3/h
900 m3/h
1700 m3/h
2200 m3/h
4000 m3/h
5000 m3/h
Vessel size in dwt
5000 - 10000
10000 - 20000
20000 - 40000
Natural gasoline
700 m3/h
1100 m3/h
1900 m3/h
LOADING ARMS - FLANGE SIZES - PRESSURE MEASUREMENTS
Product jetty no 2 is equipped with following arms:
Arm designation Product
Flange
47 MU 202A
Cond./Naphtha
12”
47 MU 202B
Cond./Naphtha
12”
47 MU 203
Propane liquid
12”
46 MV 203
Propane vapour
12”
47 MU 204
Butane liquid
12”
See appendix 12.D.
Pressure class
Ansi 150
Ansi 150
Ansi 150
Ansi 150
Ansi 150
Operating pressure
1-9 barg
1-9 barg
1-8 barg
approx 0.7 barg
1- 8 barg
Curves for loading rates, based on shut-off time for valves on cargo lines and the manifold(s), are shown in appendix 11.H.
Shut-off time on cargo manifold(s) will be tested before loading commences.
See item 24 in the safety check list.
53­
8.5
KVANTAMÅLINGER MED DYNAMISK MÅLESYSTEM
Mengdemåling av levert lasteprodukter blir målt på produktets målestasjon. Hvert enkelt produkt, bortsett fra
etan, blir målt av et separat turbin strømningsmeter på målestasjonen. Disse blir kalibrert gjennom en stasjonær testsløyfe. Primært skal innlastede produkter måles av målesystemet på land, som er utarbeidet og konstruert i henhold til krav og retningslinjer fastsatt av Oljedirektoratet.
8.6
PRODUKT LASTEDATA
Alle produktene er lagret i lagringstanker ved tilnærmet atmosfærisk trykk. LPG-produktene lagres flytende
og vil bli lastet om bord i denne tilstand. Det er ikke mulig å laste mer enn 2 produkter samtidig til samme
skip. På lastekai nr. 2 er det kun gassreturarm for propan.
Urenheter i returgass fra skipets tanker til land må ikke overstige spesifikasjonene for det produktet det angår. Gassretur som ikke tilfredsstiller produktspesifikasjonene vil bli omdirigert til fakkel.
8.7
MAKSIMUM OG MINIMUM PUMPEKAPASITET OG GASSRETUR
Maks. lasterate ( m3/time)
Minste lasterate ( m3/time)
Gassretur kap.
(Sm3/time)
Propan
3500
300
11500
I-butan
2500
100
54­
N-butan
2800
100
Kondensat
6000
300
8.5
CUSTODY METERING BY DYNAMIC MEASUREMENT
Custody metering of delivered products will take place in the product’s metering station. Each NGL product,
with the exception of ethane, will be measured by its separate turbine flow meter in the station. These are calibrated using stationary meter provers. The primary means of measuring products loaded aboard the vessel is by
the shore metering system, which is designed in accordance with requirements and guidelines laid down by the
Norwegian Petroleum Directorate.
8.6
PRODUCT LOADING DATA
All NGL products are stored in tanks at near atmospheric pressure. LPG products are stored liquid and will
be loaded in this condition. No more than two products can be loaded simultaneously in the same ship.
A separate vapour arm is provided for propane only.
The content of impurities in return vapour from ship tanks to the shore must not exceed specifications for the
product concerned. Vapours that fail to meet this requirement must be routed to the flare.
8.7
MAXIMUM AND MINIMUM PUMP CAPACITIES AND VAPOUR RETURN
Max loading rate ( m3/h)
Min loading rate ( m3/h)
Vap return cap (Sm3/h)
Propane 3500
700
11500
I-butane
2500
100
55­
N-butane
2800
100
Condensate
6000
300
9
DETALJOPPLYSNINGER FOR
PRODUKTKAI NR. 3
9.1
BEGRENSINGER VED KAIEN
Skipets minste lengde er 60 meter LOA.
Skipets største lengde er 160 meter LOA.
Maksimum dypgående er 9 meter.
9.2
HØYDEFORSKJELL MANIFOLD
I lastet tilstand (minimum) og i ballast tilstand (maksimum) er høydeforskjellen mellom vannlinje og skipets
manifold:
Produkt
Minimum
Maksimum
Iso-Butan
1,2 m
12 m
Etan
1,2 m
12 m
Nafta
1,2 m
12 m
9.3
MINSTEKRAV TIL LASTERATER
Følgende minste lasterater kommer til anvendelse for å hindre lang liggetid, samt at lasteratene er tilpasset terminalens lastesystem.
LPG-skip
Skipsstørrelse/m3
1000 - 5000 5000 - 10000 10000 - 20000 Etan
100 m3/t
300 m3/t
500 m3/t
I-butan
100 m3/t
600 m3/t
850 m3/t
Fulltrykkskip
Skipsstørrelse/m3
I-butan
1000 - 5000
200 m3/t
Se §3.15 i havnereglementet.
Produktskip
Skipsstørrelse/DWT
5000 - 10000
10000 - 20000
9.4
Nafta
700 m3/t
1100 m3/t
LASTEARMER - FLENSESTØRRELSER - TRYKKMÅLINGER
Produktkai nr. 3 er utstyrt med følgende lastearmer:
Armbetegnelse
Produkt
Flens
47 MV 210
Etan gass
8”
47 MU 210
Etan væske
10”
47 MU 211
I-butan
8”
47 MU 212
Nafta
12”
Se Appendix 12.D.
Trykklasse
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
ANSI 150
Operasjonstrykk
ca. 0,7 barg
1 - 7,3 barg
1 - 8,0 barg
1 - 8,6 barg
Lastekurven basert på avstengningstid av ventiler på lastelinjer og manifold finnes i Appendix 12.H.
Kontroll av avstengningstiden på ESD-ventiler på lasteliner/manifold blir foretatt før lasting begynner.
Se pkt. 24 i sikkerhetssjekkliste.
56­
9
DETAILS OF PRODUCT JETTY NO 3
9.1
VESSEL LIMITATIONS
Minimum vessel length is 60 metres loa
Maximum vessel length is 160 metres loa
Maximum vessel draught is 9 metres
9.2
MANIFOLD ELEVATIONS
The minimum (loaded condition) and maximum (ballast condition) manifold elevations above the waterline are:
Product
Minimum
Maximum
Iso-butane
1.2 m
12 m
Ethane
1.2 m
12 m
Naphtha
1.2 m
12 m
9.3
MINIMUM LOADING RATES
To avoid excessive loading time, the following minimum loading rates are applied at the plant:
LPG vessels
Vessel size in m3
1000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 20000
Ethane
100 m3/h
300 m3/h
500 m3/h
Iso-butane
100 m3/h
650 m3/h
850 m3/h
Fully pressurised vessels
Ship size in m3
I-butane
1000 - 5000
200 m3/h
See section 3.15 in the harbour regulations
Product carriers
Ship size in m3
5000 - 10000
10000 - 20000
9.4
Naphtha
700 m3/h
1100 m3/h
LOADING ARMS - FLANGE SIZES - PRESSURE MEASUREMENTS
Product jetty no 3 is equipped with the following arms:
Arm designation Product
Flange
47 MV 210
Ethan gas
8”
47 MU 210
Ethan liquid
10”
47 MU 211
I-butane
8”
47 MU 212
Naphtha 12”
See appendix 12.D.
Pressure class Operating pressure
ANSI 150 approx 0.7 barg
ANSI 150 1-7.3 barg
ANSI 150 1-8,0 barg
ANSI 150 1-8,6 barg
Curves for loading rates, based on shut-off time for valves on cargo lines and the manifold(s), are shown in appendix 12.H.
Shut-off time on cargo manifold(s) will be tested before loading commences.
See item 27 in the safety check list.
57­
9.5
PRODUKT LASTEDATA
Alle produktene er lagret i lagringstanker ved tilnærmet atmosfærisk trykk. LPG/E-produktene lagres flytende
og vil bli lastet om bord i denne tilstand. På lastekai nr. 3 er det separat gassreturarm for Etan.
9.6
MAKSIMUM OG MINIMUM PUMPEKAPASITET OG GASSRETUR
Maks. lasterate m3/h
Min. lasterate m3/h
Gassretur Sm3/h
Etan
1500 m3/h
100 m3/h
4200 Sm3/h
I-butan
1000 m3/h
100 m3/h 58­
Nafta
2000 m3/h
100 m3/h
9.5
PRODUCT LOADING DATA
All NGL products are stored in tanks at near atmospheric pressure. LPG products are stored liquid and will
be loaded in this condition. A separate vapour arm is provided for ethane.
9.6
MAXIMUM AND MINIMUM PUMP CAPACITIES AND VAPOUR RETURN
Max loading rate m3/h
Min loading rate m3/h
Vap return cap Sm3/h
Ethane
1500 m3/h
100 m3/h
4200 m3/h
I-butane
1000 m3/h
100 m3/h 59­
Naphtha
2000 m3/h
100 m3/h
10 A N K O M S T / A V G A N G P R O S E D Y R E R F O R
ANLØP AV STYKKGODS OG RO/RO KAI
Sjøfarende skal føle de retningslinjer og forskrifter som er gitt i Havnereglementet.
Statoil håndhever en trafikkreguleringsplan som krever forhåndsklarering av skip som skal anløpe eller forlate havneområdet. Ingen skip har lov til å gå inn i det forbudte sjøområdet uten tillatelse.
Forhåndsmelding for frakteskip
Frakteskip skal sende forhåndsmelding (ETA) 12 timer før ankomst. Kontaktmann på anlegget skal oppgis på
denne. Videre skal skipet, senest 30 minutter før ankomst kontakte Kårstø Kontrol på VHF kanal 11 for nærmere havneinstrukser.
Skip fortøyd ved stykkgods og ro/ro kai
Det har stor betydning for sikkerheten at skipet holdes forsvarlig fortøyd ved kai.
Lasteoperasjoner skal bare finne sted når det etter værforholdene er forsvarlig. Det er vanskelig å utarbeide
en liste over nødrutiner som dekker alle tenkelige ulykkesituasjoner. Vi forventer derfor at kapteinen og alle
under hans kommando vil overholde sikkerhetsbestemmelsene i Havnereglementet.
Avgang kai
Skip klar for avgang, skal kontakte Kårstø Kontrol på VHF kanal 11 for utklarering.
11 P R O D U K T L A G R I N G S T A N K E R O G
KAPASITETER
Propan kaverne
: 2 x 125000 m3 =
250000 m3
Iso-butan
: 1 x 35 000 m3 : 2 x
8000 m3 =
51000 m3
Normal-butan
: 1 x 35 000 m3 : 2 x
20000 m3 =
75000 m3
Kondensat
:2x
60000 m3 =
120000 m3
Naturbensin
:2x
17000 m3 =
34000 m3
Etan
:1x
25000 m3 =
25000 m3
60­
10 ARRIVAL/DEPARTURE PROCEDURES FOR
VESSELS CALLING AT THE COASTER/RO-RO
JETTY
Mariners must observe the guidelines and regulations specified in the harbour regulations and information
handbook. Statoil enforces a traffic control plan which requires advance clearance for all ships arriving at
and departing from the Kårstø harbour area. No vessel is permitted to enter or leave the restricted area
unless authorised by the plant.
Pre-arrival information
Coasters must notify their ETA 12 hours in advance. The contact person at the plant must be specified in
this notification. The vessels must contact the Kårstø harbour office for berthing instructions on VHF channel 11 not later than 30 minutes prior to arrival.
Vessel alongside coaster/ro-ro jetty
Ensuring that the vessel is securely moored at the jetty is of the utmost importance for safe operation.
Loading/discharging must take place only when weather conditions are considered safe. It would be difficult
to compile a complete list of emergency procedures to cover every conceivable accident. We therefore
expect the master and everyone under his command to adhere strictly to the safety regulations specified in
the harbour regulations.
Departure
When the vessel is ready to depart, the Kårstø harbour office must be contacted on VHF Ch 11 for outward
clearance.
11 P R O D U C T S T O R A G E T A N K S A N D
CAPACITIES
Propane
: 2 x 125000 m3 = 250000 m3
Iso-butane
: 1 x 35 000 m3
:2x
8000 m3 =
51000 m3
Normal butane : 1 x 35 000 m3
:2x
20000 m3 =
75000 m3
Condensate
:2x
60000 m3 = 120000 m3
Nat gasoline
:2x
17000 m3 =
34000 m3
Ethane
:1x
25000 m3 =
25000 m3
61­
62­
12 A P P E N D I C E S
SKETCHES, MAPS AND PORT INFORMATION AS FOLLOWS:
A
Chart 18 showing approaches to Kårstø
B
Sketch showing seaward safety zone and jetty locations
C
Minimum mooring pattern for all product jetties
D
Loading arm locations and berthing lines for all product jetties
E
Sketch showing chiksan loading arm and details for all product jetties
F
Sketch of module/coaster and ro-ro jetty
G
Tug jetty
H
Loading-rate curves for all products and all jetties
63­
12A
CHART 18 SHOWING APPROACHES TO KÅRSTØ
64­
N
0M
20
JETTY 2
OFFICE
GATE HARBOUR
ETHANE
CONDENSATE
M
0
20
TUG JETTY
200 M
M
0
65­
17
IC4
GASOLINE
JETTY 1
I - BUTANE
METERING
STATIONS
N - BUTANE
NC4
FLARE
COASTER RO-RO JETTY
SAFETY ZONE
JETTY 3
YTRE KRÅKÅ
STATPIPE FLARE
SLEIPNER FLARE
200 M
INDRE KRÅKÅ
200
M
12B
SKETCH SHOWING SAFETY ZONE AND JETTY LOCATIONS
N
TUG JETTY
TT
JE
Y
2
GATE
HARBOUR
OFFICE
ETHANE
CONDENSATE
ISO-BUTANE
METERING
STATIONS
I - BUTANE
N - BUTANE
N-BUTANE
FLARE
1
2
2
3
2
2
3
3
80-115 metres
115-160 metres
160-210 metres
210-275 metres
60- 80 metres
2
2
2
1
1
BOW BREST SPRING
1
LOA
FOREPART
JET
TY
3
MAIN CONTROL
ROOM
2
MOORING POINTS
REFRIG.PLANT
GASOLINE
1
TY
66­
JET
3
3
2
2
2
AFT
3
2
2
1
1
2
2
2
1
1
BREST SPRING
STERN
COASTER RO-RO JETTY
12C
MINIMUM MOORING PATTERN FOR ALL PRODUCT JETTIES
JE
Y
TT
47 MU 202A Condensate
47 MU 202B Condensate
47 MU 203 Propane (liquid) 47 MU 203 Propane (gas) 47 MU 204 Butanes (liquid)
PRODUCT JETTY NO 2
General loading arms
viewed from the west
TUG JETTY
2
GATE
12’’ ANSI 150
12’’ ANSI 150
12’’ ANSI 150
12’’ ANSI 150
12’’ ANSI 150
HARBOUR
OFFICE
ETHANE
CONDENSATE
ISO-BUTANE
JETTY 2
304° - 124°
JETTY 1
205° - 025°
BERTHING LINES:
METERING
STATIONS
I - BUTANE
N - BUTANE
N-BUTANE
FLARE
JETTY 3
140° - 322°
N
MOORING POINTS
REFRIG.PLANT
GASOLINE
1
TY
67­
JET
COASTER RO-RO JETTY
10’’ ANSI 150
12’’ ANSI 150
10’’ ANSI 150
10’’ ANSI 150
8’’ ANSI 150
47 MU 210 Ethane (liquid)
47 MU 210 Ethane (vapour)
47 MU 211 I-butane (liquid)
47 MU 212 Gasoline
10’’ ANSI 150
8’’ ANSI 150
8’’ ANSI 150
12’’ ANSI 150
PRODUCT JETTY NO 3
General loading arms viewed from the north-west
47 MU 202 Gasoline
47 MU 203 Propane (liquid)
47 MU 203 Propane (gas)
47 MU 204 N-butane (liquid)
47 MU 205 I-butane (liquid)
PRODUCT JETTY NO.1
General loading arms viewed from the north
JET
TY
3
MAIN CONTROL
ROOM
12D
LOADING ARM LOCATIONS AND BERTHING LINES FOR ALL PRODUCT JETTIES
12E
CHIKSAN LOADING ARM AND DETAILS OF PRODUCT JETTIES 1, 2 AND 3
LOADING ARM
JETTY 1 - 2
RECOMMENDED LONGITUDINAL
SPACE FOR MANIFOLDS ONBOARD:
1.5 m
JETTY 3
RECOMMENDED LONGITUDINAL
SPACE FOR MANIFOLDS ONBOARD:
1.25 m
SHIP MANIFOLD
OR REDUCER
VAR LEGS
0.5-2.3 m
1.3-1.5 m
2.0 m
min 0.5 m
DECK
Details jetties 1, 2 and 3
• All loading arms are equipped with quick couplings and releases on all jetties.
• In emergencies, a release process can be actuated manually during loading operations on all jetties.
• All loading arms are normally operated by a cordless remote control on all jetties.
• Connection clamps for loading arms on jetty no 1 are manually operated.
• A hydraulic coupler is installed on each arm on jetties 2 and 3 to allow rapid connection/disconnection of loading arms
to/from the vessel’s flange.
• The distance between the loading arm flange and support legs varies from 1.3 to 1.5 metres on jetty no 1.
Maintaining a space of about two metres between the vessel’s flange and a beam is accordingly recommended before
attaching the loading arm.
• The distance between the loading arm flange and support legs is 1.5 metres for all arms on jetty no 2.
Maintaining a space of about two metres between the vessel’s flange and a beam is accordingly recommended before
attaching the loading arm.
• The distance between the loading arm flange and support legs varies from 1 to 1.2 metres on jetty no 3.
Maintaining a space of about two metres between the vessel’s flange and a beam is accordingly recommended before
attaching the loading arm.
• A considerable number of reducers and spools are provided on jetty no 1, ranging from four- to 14-inch Ansi 150 and Ansi 300.
• On jetty no 2, all three LPG arms are equipped with adapters in the 8-, 10- and 12-inch Ansi 150 range.
Both condensate arms are equipped with adapters in the 10-, 12-, 14- and 16-inch Ansi 150 range.
• On jetty no 3 all arms are provided with spools ranging from eight- to 16-inch Ansi 150.
• The minimum recommended distance between liquid and vapour manifolds hooked up on board is 1.5 metres for jetties 1
and 2, and 1.25 for jetty no 3.
Note: Mooring and holding the vessel in a proper position is of the utmost importance to prevent the loading arm being pulled
away from its working area into the warning and release area.
68­
12F
MODULE/COASTER/RO-RO JETTY
6m
JETTY 3
RO
30.
-RO
40
JET
TY
m
FOR COASTERS
27.
5m
12G
TUG JETTY
TUGS
69­
N
12H
LOADING RATE CURVES FOR ALL PRODUCTS AND FOR ALL JETTIES
3500
3000
ET
ENSAT
36
40
NE
E
AN
H
1500
COND
2000
N-GAS
OLINE
LOADING RATES M3/HR
E
2500
A
UT
B
NE
N-
A
OP
PR
E
TAN
I-BU
1000
SOL
N-GA
SATE
DEN
ON
INE/C
500
4
8
12
16
20
24
28
SHUTOFF TIME IN SECONDS
70­
32
44
NOTES
71­
NOTES
72­
12.2010 Steinar Iversen Reklamebyrå
73­
74­
Download