ppt - FETP Thailand

advertisement
What SRRT/IHR
should be able to……
• Attain IHR Core capacities (Surveillance, Response and
other 8 core capacities)
• Able to identify and detect PHEIC
• Act to initiate early response and coordination
บทบาทและความสาค ัญ
ของกฎอนาม ัยระหว่างประเทศ
ต่อการเฝ้าระว ัง ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
นายแพทย์ภาสกร อ ัครเสวี
ผูอ
้ านวยการสาน ักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
International Public Health Security … 1980 -2010
International Tourist Arrivals, 1950-2020
Source: World Tourism Organization (UNWTO)
Our world is changing as never before
Population growth/demographic change
Climate change
Society increasingly mobile
Microbes adapt
Chemical, radiation, food risks increase
Health security is at stake
IHR Risks In the context of Thailand
Priority hazards to Public Health
•
•
•
•
•
Infectious Diseases
Emerging Disease and Animal-Human Interface
Natural Disasters and Extreme Climate Change
Chemical and Environmental Health
Food Safety and consumer products……
Ocean-liked-In-land Massive Floods in Central Plain, Thailand.
Factors >> increase the risk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Incidence and existing burden of Infectious diseases,
outbreaks
Increase International trade and travel
Animal-Human Interface Zoonosis, wild life trade route
Threats from EID – H5, Flu etc
Extreme changes of climate and frequent disaster
threats (floods, cold, drought, storms, Fogs etc)
Chemical misuse, industries, waste and exposure
Food Safety – Import, Export, inadequate regulation
and controllers.
Cross borders population and migrants, one
community ASEAN 2015
(potential of) Biohazards and Laboratory incident
ความเป็ นมาของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
ิ องค์การอนามัย
• พ.ค 2548 สมาชก
โลกลงมติรองรับกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศฉบับใหม่ (IHR2005)
• 5 มิ.ย 2550 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎอนามัยโลกตัง้ แต่
วันที่ 15 มิถน
ุ ายน 2550
• 15 ม.ค 2551 คณะรัฐมนตรีอนุมต
ั ิ
แผนพัฒนางานด ้านกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ 2551-2555
ว ัตถุประสงค์ของกฎอนาม ัยระหว่างประเทศ
เพือ
่ ป้ องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพและภาวะ
ฉุกเฉินทางด ้านสาธารณสุข
ความสาคัญของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
• กฎอนามัยฯ ฉบับแรก พ.ศ.2512 (1969) ประเทศไทยนา
ข ้อตกลงมากาหนดใน พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2523 และ พ.ร.บ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
• กฎอนามัยฯ ฉบับใหม่จะชว่ ยป้ องกัน ไม่ให ้มี หรือ ลด การใช ้
โรคติดต่อระหว่างประเทศในการกีดกันทางการค ้า ปกปิ ดข ้อมูล
้
่ การกักตัว การห ้าม
การใชมาตรการที
ร่ น
ุ แรงเกินความจาเป็ นเชน
ิ ธิสว่ นบุคคล
เข ้าประเทศ การละเมิดสท
ความสาคัญของกฎอนามัยระหว่างประเทศ(ต่อ)
ิ จะต ้องพัฒนา สร ้างสมรรถนะหลักของ
• ทุกประเทศสมาชก
ประเทศในการดาเนินการเฝ้ าระวังและแก ้ไขภาวะฉุกเฉิน
ทางด ้านสาธารณสุขทัง้ ในและระหว่างประเทศ
ั ยภาพ
ดังนั น
้ เป็ นโอกาสดีของประเทศไทยทีจ
่ ะพัฒนาศก
การเฝ้ าระวังและควบคุมปั ญหาโรคและภัยสุขภาพ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศให ้ได ้ตาม
มาตรฐานสากล
7 Strategic Actions to Guide IHR
implementation
• Public health system
• Epidemiology
• Laboratory
• Case management
• Infection control
• Social mobilisation
• Communication
•…
• Ports
• Airports
• Ground crossings
23 of 66 articles in the IHR and 8 of 9
annexes directly address travel, trade,
and transport.
Timeline in years
2 + 3 + (2) + (2)
2007
Planning
2009
2012
2014
2016
Implementation
"As soon as possible but no later than five years from entry into force …"
• Influenza
• polio
• SARS
• smallpox
• cholera
• meningitis
• yellow fever
• food safety
• chemical safety
• radionuclear safety
•…
• Intelligence
• Verification
• Risk assessment
• Response (GOARN)
• Logistics
•…
► IHR Roster of Experts
► Emergency Committee
► Review Committee
► Progress report to EB and WHA
► Indicators / Studies ….
National IHR Core Capacity Requirements
• 8 Core capacities
– Legislation and Policy
– Coordination
– Surveillance
– Response
– Preparedness
– Risk Communications
– Human Resources
– Laboratory
• 3 levels
– National
– Intermediate
– Peripheral/Community
• Potential Hazards
– Biological
• Infectious
• Zoonosis
• Food safety
– Chemical
– Natural Disaster****
– Radiological and nuclear
• Events at
Points of Entry
ั ทัศน์
วิสย
ประเทศไทยมุง่ มั่น
พัฒนาระบบเฝ้ าระวังโรค/ภัยสุขภาพและ ภาวะฉุกเฉิน
ทางด ้านสาธารณสุขไปในทางเดียวกันและสามารถ
ตรวจจับภัยคุกคามด ้านสาธารณสุขทีเ่ กิดขึน
้ หรืออาจ
เกิดขึน
้ ได ้ทันท่วงที และดาเนินการรับมือได ้อย่างทั่วถึง
ตัง้ แต่ระดับหมูบ
่ ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด ทัง้ ประเทศ
Conclusion:
IHR requires capacities at each level
Regional & International level
National level
Intermediate level
Local level
- Event alert
- verification
- Assessment
- Intl response
- Assessment
- Notification
- Response
- Assessment
- Confirmation
- Response
- Detection of event
- Reporting
- Controlling
New level of core capacities, coordination
ทีค
่ าดหวังในอนาคตอันใกล ้ ตามข ้อเสนอใน
WHA
ิ มีแผนหลัก IHR National Response Plan
• ประเทศสมาชก
and Coordination Mechanism (expected)
• มีผู ้ทาหน ้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการให ้ข่าวสารอย่าง
รวมศูนย์ (= National Spoke-person)
• มีการรวมกฎหมาย แนวปฎิบัตข
ิ องประเทศใน
ทิศทางเดียวกัน (Legal consolidation, in line or
comply with IHR Regulation)
• ในภาวะฉุกเฉินมีการจัดตัง้ ระบบสงั่ การรวมศูนย์
(National committee and Incident Command System)
IHR –
ั ยภาพและขีดความสามารถใน
ศก
ระดับทีต
่ ้องการ
• มีความพร ้อมรับมือกับภัยสุขภาพทุกรูปแบบ
According to WHA - Expand to cover all threats (radiology,
chemicals, disaster etc)
ิ แต่งตัง้ ผู ้ประสานงานอย่างเป็ น
• ประเทศสมาชก
ทางการ และสามารถปฎิบัตห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ๒๔ ชวั่ โมง
• มีการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานโดย (by WHO or
appropriate agencies)
• มีระบบรายงานเหตุและเครือข่ายในระดับท ้องถิน
่
(Event Reporting, Alert network)
ั ยภาพระดับมาตรฐานครบทุกหัวข ้อ
• มีศก
• พัฒนากฎหมาย แนวปฎิบัตส
ิ อดคล ้อง สามารถ
New requirement level of capacities
• Event based surveillance, and timely notify
• Risk Assessment and Management
• Implement – national, and sub-national, cross
border, port facilities
• Multi-Sectors Involvement of – agriculture,
industry, military, interior, commerce, tourism,
private sectors (as necessary by sector)
Thank you
for your attentions
and comments
Download