UNFCCC & KP คืออะไร เป็นมาอย่างไร เดี๋ยวนี้ไปถึงไหน

advertisement
UNFCCC & KP
เป็ นมาอยางไร
่
ตอนนี้ไปถึงไหน
วุฒ ิ หวังวัชรกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
์
ทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์ ม. เกษตรศาสตร ์
vute.w@ku.ac.th
UNFCCC และ KP คือ
อะไร
• UNFCCC เป็ นขอตกลงระหว
างประเทศที
ม
่ ี
้
่
เป้าหมายสาคัญคือแก้ปัญหาภาวะโลกรอนโดย
้
รักษาระดับความเขมข
้ นของก
้
๊ าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศให้อยูในระดั
บทีก
่ ารปลอยของมนุ
ษย ์
่
่
ไมเกิ
มอ
ิ ากาศ
่ ดอันตรายตอระบบภู
่
• ลักษณะสาคัญของ UNFCCC คือมีพน
ั ธกรณี
ทีไ่ มมี
่ ผลผูกพันทางกฎหมาย (ไมมี
่ มาตรการ
บังคับ) และมีมาตราทีก
่ าหนดให้มีการปรับปรุง
พันธกรณีทผ
ี่ ูกพัน (ในการลดก๊าซ) เรียกวา่
Protocol เช่น กรณีทม
ี่ ก
ี ารจัดทาพิธส
ี ารเกียว
โต (Kyoto Protocol)
UNFCCC เนื้อหา
เป็ นอยางไร
่
พันธกรณีมอ
ี ะไร (มาตรา
4)
• All Parties, taking into account their
common but differentiated
responsibilities and their specific
national and regional development
priorities, objectives and
circumstances, shall…………………
– 4.1 All Parties (จัดทา National
Communication และรวมมื
อ ส่งเสริม
่
ดาเนิ
นการ ฯลฯ)
รายละเอี
ยด
ไปอานเอง
่
– 4.2 ถึง 4.10 เป็ นพันธกรณีของ Annex
ตอง
้
UNFCCC เกือบ 20 ปี เป็ นมา
อยางไร
่
Year
Main event
1979
The first World Climate Conference (WCC) takes
place.
1988
The Intergovernmental Panel on Climate Change is set
up
IPCC’s first assessment report released. United
Nations General Assembly negotiations on a
framework convention begin
First meeting of the Intergovernmental Negotiating
Committee (INC) takes place
The INC adopts UNFCCC text. At the Earth Summit
in Rio, the UNFCCC is opened for signature
UNFCCC enters into force
1990
1991
1992
1994
1995
(COP1)
1996
(COP2)
The first Conference of the Parties (COP 1) takes
place in Berlin
The UNFCCC Secretariat is set up to support action
under the Convention
1997
(COP3)
2001
(COP7)
Kyoto Protocol formally adopted in December at
COP3
Marrakesh Accords adopted, detailing rules for
implementation of Kyoto Protocol, setting up new
funding and planning instruments for adaptation,
and establishing a technology transfer framework
2005
(COP11)
Entry into force of the Kyoto Protocol, (MOP 1)
takes place, Ad Hoc Working Group on Further
Commitments for Annex I Parties under the Kyoto
Protocol (AWG-KP) is launched. the Nairobi Work
Programme on Adaptation started
2007
(COP13)
2009
(COP15)
IPCC’s Fourth Assessment Report released, Bali
Road Map for post-2012 outcome in two work
streams: the AWG-KP, and the Ad-Hoc Working
Group on Long-Term Cooperative Action Under the
Convention (AWG-LCA)
Copenhagen Accord was taken note of. Countries
later submitted non-binding emissions reductions
pledges or mitigation action pledges
2010
(COP16)
Cancun Agreements drafted and largely accepted by
the COP
2011
(COP17)
The Durban Platform for Enhanced Action accepted
โครงสราง
้
องคกร
์
โครงสรางการ
้
เจรจา
ประเด็นใหญในการเจรจา
่
•
•
•
•
•
Inventory
Mitigation
Vulnerability and Adaptation
Financial supports
Development and transfer of
เรือ
่ งใหญใน
่
technology
อนาคต
• National Communication
Transboundary
emissions
Parties to the Convention
IPCC
Conference of the Parties:COP
SBSTA
SBI
Expert Groups
Expert Groups
Institutionalized Political Process
Other Stakeholders:
- Other MEAs
-NGOs
-Indigenous Groups
-Private sector
-Media
-.. etc.
Social Political Process
At Global level: Not about the problem but about
who would sacrifice?, by how much?
Mitigation: from global to local
COP
UNFCCC
Parties
KP
Annex I
Non-Annex I
Annex I parties
All parties by
abilities
Emission trading
Public
Joint Implementation
Private
Clean Development
Mechanism
NGO/IGO
Non-KP e.g. US project on Carbon off-set
ทาอะไรบาง?
ทาไปถึง
้
ไหน?
• การลดก๊าซ
– ผานอนุ
สัญญา ฯ แบบเรือ
่ ย ๆ
่
เหนื่อยก็พก
ั ทัง้ สองกลุม
่
– ผานพิ
ธส
ี ารเกียวโต แบบแรลลีเ่ ก็บ
่
คะแนน
• ประเทศพัฒนาแลว
้ (มือโปร) ET, JI
• กาลังพัฒนา (สมัครเลน)
่ CDM
• การสนับสนุ น
– การเงิน ผาน
GEF ทวิภาคี พหุภาคี
่
– เทคโนโลยี ไมคื
่ บหน้า
5 ปี ทผ
ี่ านมา
มี
่
อะไรน่าสนใจ
ในกระบวนการ
เจรจา
• เริม
่ เจรจาพันธกรณีรอบใหม
ภายใต
พิ
ี ารเกียว
่
้ ธส
โต AWG-KP
• เริม
่ เจรจาพันธกรณีรอบใหมภายใต
อนุ
่
้ สัญญาฯ
AWG-LCA
• เห็ นชอบ Bali Road Map (Bali Action Plan
- mitigation, adaptation, technology and
financing)
• “take note” Copenhagen Accord (กาหนด
เป้าหมายไมมี
งใจ
่ บทบังคับ สรางแรงจู
้
finance) ปี นี้ถอ
ื วาการเจรจาล
มเหลวหรื
อถอย
่
้
5 ปี ทผ
ี่ านมา
ในกลุมเจรจา
่
่
• Negotiation block
– Annex I, Annex II
– Non-Annex I
• UN regional groups Africa, Asia,
GRULAC, Eastern Europe, Western
Europe and others
• Interest groups
– G77+China, EU, Umbrella, AOSIS,
LDCs,, EIG, CRN, COMIFAC, SICA, CD,
G77+China
ม
่ แยกตามผลประโยชน
ALBA, HVC,เริ
OPEC,
BASIC
์
เฉพาะกลุมมากขึ
น
้ ๆ (mitigation,
่
สรุปความเป็ นจริง
• อนุ สัญญาฯ เป็ นเพียงกรอบและมี
ศั กยภาพเพียงระดับหนึ่ง
• การลดก๊าซอยางจริ
งจังเกิดขึน
้ ในพิธ ี
่
สารเกียวโต
– ใกลสิ
้ ้ นสุดการดาเนินการ (เห็ นดาเห็ น
แดง)
– เรียนรูต
้ นทุ
้ นทางเศรษฐกิจของการลด
ก๊าซ
• บางประเทศได้ “โดยสารฟรี” และทุก
ประเทศอยากเป็ น “ผูโดยสารฟรี
”
้
ปัญหาอยูที
่ ไ่ หน?
• ทุกประเทศทราบถึงปัญหาและเห็ น
พองต
องกั
นวาต
้
้
่ องลดก
้
๊ าซเรือน
กระจก แตท
่ าไมจึงไมเห็
่ นอะไร
เป็ นเนื้อเป็ นหนัง
– เพราะมีผลตอเศรษฐกิ
จของตนอยาง
่
่
สาคัญ (ตนทุ
้ นในการลดก๊าซ
ทรัพยสิ์ นทางปัญญา ความไดเปรี
้ ยบ
ทางการคา)
้
– อยากเป็ น “ผูโดยสารฟรี
” (เพราะ
้
เป็ นผลประโยชนร์ วมที
แ
่ บงแยกไม
ได
่
่
่ )้
การเมืองเรือ
่ งโลกรอน:
จะทา
้
อะไรตอ?
่
• กาลังเจรจาแนวทางดาเนินการรอบใหม่
(ทีส
่ อง)
– การดาเนินการในระยะยาว แคไหน
่
เป้าหมายเทาไหร
่
่
– ใครบางที
ต
่ องลดตามเป
้
้
้ าหมาย? เอาอะไร
เป็ นเกณฑการลด?
จะทาให้ทุกประเทศมี
์
ส่วนรวม(อย
างมี
ความหมาย)ไดอย
่
่
้ างไร?
่
ฯลฯ
– คงจบลงเป็ น package
• ทิศทางทีต
่ องระวั
ง
้
ขอขอบคุณ
vute.w@ku.ac.th
Download