Sprangforbedringer for modne produksjonssystemer

advertisement
Sprangforbedringer for modne produksjonssystemer
I januar 2014 ble det innvilget fra Norges Forskningsråd (NFR) et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet
(BIA-programmet) med tittelen «Sprangforbedringer for modne produksjonssystemer».
Varighet: 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2017 (3,5 år).
Størrelse: Totalbudsjett 30 MNOK, hvorav 10 MNOK i støtte fra NFR.
Bedriftspartnere: Norsk Hydro, Kongsberg Automotive (KA), Volvo Construction Equipment (Volvo
CE), TrioVing/ASSA Abloy.
Forskningspartnere: NTNU - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, SINTEF Raufoss
Manufacturing (SRM), Swerea IVF.
Tema for forskning og innovasjon: For å oppnå langsiktig konkurransekraft må norske og
skandinaviske produksjonsbedrifter være i stand til rutinemessig å forbedre prosesser og produkter
med hensyn på kundeverdi, kvalitet, ledetider og kostnader. Ledende produksjonsbedrifter har typisk
veldefinerte og modne rutiner for å sikre stabil drift og å drive lokal kontinuerlig forbedring av
eksisterende prosesser (lean, TQM, forbedringsgrupper, etc). Større forbedringer - sprangforbedringer
– er knyttet til innføring av teknologiske eller organisatorisk innovasjoner som leder til endrede
arbeidsprosesser. Samspillet mellom teknologisk og organisatorisk ekspertise, typisk organisert i egne
avdelinger, og drift er her meget kritisk. Når en sprangforbedring realiseres i én enhet, ønsker
organisasjonen å overføre forbedringen også til andre enheter nasjonalt og internasjonalt. En forstudie
indikerer at norske produksjonsbedrifter i begrenset grad har veldefinerte rutiner for å drive
sprangforbedring.
Prosjektet søker å besvare følgende problemstillinger:
1. Hvordan kan organisasjonens evne til sprangforbedringer styrkes gjennom forbedret samspill
mellom driftsorganisasjonen og ekspertmiljøer organisert i egne enheter?
2. Hvordan kan teknologiske sprangforbedringer utviklet ved én lokasjon raskt og effektivt spres
til andre lokasjoner i bedriftens nasjonale og internasjonale nettverk?
3. Hvordan kan organisatoriske sprangforbedringer utviklet ved én lokasjon raskt og effektivt
spres til andre lokasjoner i bedriftens nasjonale og internasjonale nettverk?
Sprangforbedring for modne produksjonssystemer
Prosjektsammendrag
Norsk / Norwegian
For å oppnå langsiktig konkurransekraft må norske og skandinaviske produksjonsbedrifter være i
stand til rutinemessig å forbedre prosesser og produkter med hensyn på kundeverdi, kvalitet,
ledetider og kostnader. Funn fra kompetanseprosjektet Lean Operations indikerer at ledende norske
produksjonsbedrifter har veldefinerte og modne rutiner for å sikre stabil drift og å drive lokal
kontinuerlig forbedring av eksisterende prosesser (Lean, TQM, forbedringsgrupper, etc). Større
forbedringer - sprangforbedringer - er knyttet til innføring av teknologiske eller organisatorisk
innovasjoner som leder til endrede arbeidsprosesser. Samspillet mellom teknologisk og
organisatorisk ekspertise, typisk organisert i egne avdelinger, og drift er her meget kritisk. Når en
sprangforbedring realiseres i én enhet, ønsker organisasjonen å overføre forbedringen også til andre
enheter nasjonalt og internasjonalt. Videre vil det etter en sprangforbedring være en utfordring å
stabilisere produksjonen på nytt, slik at kontinuerlig forbedring kan fortsette. En forstudie utført
innenfor rammene av Lean Operations indikerer at norske produksjonsbedrifter i begrenset grad har
veldefinerte rutiner for å drive sprangforbedring. Dette ønsker ledende bedrifter som Norsk Hydro,
Kongsberg Automotive, Volvo CE og ASSA Abloy, som utgjør bedriftskonsortiet, å gjøre noe med
gjennom dette prosjektet – i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing, NTNU og Swerea IVF.
Engelsk / english
To achieve long-term competitiveness, Norwegian and Scandinavian manufacturing companies have
to continuously improve processes and products in terms of customer value, quality, lead times and
costs. Findings from the Norwegian research project Lean Operations indicate that leading
Norwegian manufacturing companies have well-defined and extensive routines and procedures to
ensure reliable operations and to conduct local continuous improvement of existing processes (Lean,
TQM, improvement teams, etc). Step changes – disruptive improvements - are related to
introduction of technological or organizational innovations that cause new and changed work
processes. The interaction between technological and organizational expertise, typically organized in
separate departments, and operations are defined as keys to improve the introduction of step
changes in organizations. When a step change is realized in one department or plant, the
organization may want to transfer obtained results to other entities nationally and internationally as
well – pointing to another dimension that needs to be considered. Furthermore, following a step
change the organization has to stabilize operations and rapidly being in a position to continuously
improve what is implemented. A preliminary study conducted within the framework of the project
Lean Operations indicates that Norwegian manufacturing companies have a limited procedures for
conducting step changes. In this research project the companies Norsk Hydro, Kongsberg
Automotive, Volvo CE and ASSA Abloy, which represents the business consortium, aims at develop
new knowledge to better understand and implement routines to conduct step changes. Research
partners are SINTEF Raufoss Manufacturing, NTNU and Swerea IVF.
Download