เฉลย food and drink

advertisement
เฉลยแบบฝึ กเสริมทักษะการอ่ านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษ
อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เล่ มที่ 7 เรื่อง Food and drink
Activity 1
B
C
D
A
F
G
H
E
I
J
1. coffee = D
2. soda = H 3. fruit salad = I 4. wine = F
5. omelette = C
6. whisky = G 7. coke
9. hamburger = A 10. rice = B
=J
8. noodles = E
24
25
K
L
M
N
O
P
R
S
Q
T
11. spaghetti = T
12. beer = R
13. water = K
14.fried egg = N
15. iced tea = P
16. tea = L
17. fried rice = Q 18. milk = O
19. curry = S
20. soup = M
26
Activity 2
1. oleonds =
noodles
2. newi
wine
=
3. moletete
= omelette
4. tae
=
tea
5. bamhurreg =
hamburger
6 . sykihw
=
whisky
7. efirdgeg
=
fried egg
8. iklm
= milk
9. ritfulaads = fruit salad
10. titehapgs = spaghetti
27
Activity 3
Drinks
Meat
Other
wine
steak
cheese
water
coffee
pork chop
butter
chicken
ham
egg
potato chip
milk
tea
2
1
3
Sweet /
Desserts
Vegetables
grape
chocolate
potato
pear
cake
carrot
strawberry
pineapple
peach
cookies
broccoli
Fruit
ice cream
watermelon
11
8
10
19
22
23
4
tomato
corn
13
pizza
bread
9
11. pear
21. peach
2. grape
12. strawberry
22. coffee
3. cake
13. carrot
23. butter
4. cookies
14. potato chips
24. chicken
5. ice cream
15. pineapple
25. tomato
6. potato
16. pork chop
26. corn
7. milk
17. broccoli
27. egg
8. pizza
18. wine
28. ham
9. tea
19. cheese
29. watermelon
10.steak
20. water
30. bread
30
8
15
17
20
21
26
29
28
27
24
14
7
1. chocolate
25
12
5
6
18
28
Activity 4
a. What about dessert
c. I’ll come back in a few minutes.
e. Here you are.
b. It isn’t really hot.
d. Right
f. I’d have both
At the restaurant
Customer
Waiter
Customer
Waiter
Customer
Waiter
Customer
Waiter
Customer
Waiter
Customer
: May I have a menu, please?
: Yes, (1)………………………………
: What do you recommend?
: Today we have “Tom Yam Kung” and fried shrimp.
: (2)………………………. Is Tom Yam Kung spicy?
: No. (3)……………………………………
: (4) ……………………………………..?
: We have ice cream and chocolate cake.
: I will have ice cream.
: (5) …………………………………………
: (6) ………………………………………….
1. = e , 2. = f , 3 = b , 4. = a , 5. = c ,
6. = d
29
Activity 5
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Heat the oil in a frying pan.
Then stir the eggs.
Add a little fish sauce.
Break two or three eggs and put them in a bowl.
Pour the mixture into the pan.
When the fried egg is cooked on one side, flip it over.
Put it on a plate and serve it.
1. Put the following instructions in the right order. =…d b c a e f g…
2. What is the best topic of the passage.
a. How to stir the eggs.
b. How to fry eggs.
c. How to put eggs into a plate. d. How to make eggs.
Jane’s Café
• 12 tables
• Terrific coffee.
• Sandwiches ฿20
Black Valley
• 24 tables
• good coffee.
• Sandwiches
•
•
•
•
•
•
Music
Across from school
Self-service
฿15
No music
5 minutes from school
Unfriendly waiters
Blue Star
• 15 tables
• Medium coffee.
• Sandwiches ฿ 10
Star Black
• 25 tables
• ordinary coffee.
• Sandwiches ฿ 7
•
•
•
•
•
•
No music
10 minutes from school
Self-service
No music
20 minutes from school
Self-service
Use these choices to answer items 3-6
a. Star Black
b. Blur Star
c. Jane’s Café
d. Black Valley
3. The best coffee is at ……………c……………………
4. The biggest place is ……………a……………………
5. The waiters serve food for customers……………d…………
6. The farthest place is ……………………b………………………..
30
Activity 6
Soda Drinks Are Not Healthy
Whether you call it soda, pop, or coke, these caffeinated drinks are not
healthy for you, but so many people drink soda drinks because they taste
good and come in tons of different flavors. They're fairly cheap, especially
if you buy the two litter bottles, and pretty easy to find in almost any gas
station, grocery store, pharmacy, or retail store.
http://www.thefemaleview.com/soda-is-unhealthy/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
caffeinated
Flavors
Taste
Fairly
Especially
Grocery store
Pharmacy
Retail store
a.
b.
c.
d.
e.
to have a particular kind of taste taste good / delicious / sweet / fresh etc.
a shop or a part of a shop where medicines are prepared and sold.
more than a little, but much less than very.
to a particularly high degree or much more than usual.
the sale of goods in shops to customers, for their own use and not for
selling to anyone else. (wholesale)
f. a substance in tea, coffee, and some other drinks that makes you feel
more active.
g. the particular taste of a food or drink.
h. food and other goods that are sold by a grocer or a SUPERMARKET.
1 f
2 g
3 a
4 c
5 d
6 h
7 b
8 e
31
Activity 7
1. I like to eat some soup for dinner.
2. I like to have some omelette.
3. I don’t like fried rice.
4. My breakfast is fried egg.
5. My brother likes hamburger very much.
6. My mother likes to eat fruit salad.
7. I like to eat curry for lunch.
8. He doesn’t like spaghetti.
9. . Students like to have noodles at school.
10. Thai people eat rice.
11. I never drink coke.
12. Baby likes to drink water.
13. My father likes to drink tea.
14. Children like to drink milk.
15. Women like to drink wine.
16. The men like to drink soda.
17. My dad likes to drink soda and whisky.
18. The students shouldn’t drink beer.
19. I sometimes drink iced tea.
20. I like to drink coffee for lunch break.
32
Activity 8
1.
4.
2.
5.
3.
6.
Activity 9
1.
c
6.
d
2.
d
7.
b
3.
b
8.
a
4.
d
9.
d
5.
c
10.
b
ยินดีด้วยกับคนทีไ่ ด้ คะแนนมาก
คนทีท่ าไม่ ได้ ลองย้ อนกลับไป
อ่านใหม่ อกี ทีนะคะ
33
กาหนดการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่ านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษ
อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เรื่อง Food and Drink
โรงเรียนปากพลีวทิ ยาคาร สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครนายก
ครั้งที่ กิจกรรมแบบฝึ กฯ
เรื่อง
1
Activity 1
Read vocabulary and match to
the pictures.
2
Activity 2
Unscramble letters to be the
words and match to the pictures.
3
Activity 3
Read vocabulary, match to the
pictures and write in the right
groups.
4
Activity 4
Complete the conversation with
the most suitable alternative.
5
Activity 5
Read the passages and choose
the best answer.
6
Activity 6
Read the text and find the
meanings of the vocabulary from
the list below.
7
Activity 7
Read the sentences and fill the
words to complete the
sentences.
8
Activity 8
Read the sentences and check
or into the circles that
according to the pictures.
9
Activity 9
Read the conversation and
answer the questions.
วัน/เดือน/ปี
เวลา
โรงเรี ยน ....................................................
กระดาษคาตอบวิชา ....................................................................................
ทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง ..........................................................
ชื่อ เด็กชาย / เด็กหญิง ........................................... เลขที่ .......... ชั้น ..........
วิธีการทาข้ อสอบ ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย (X) ลงในตารางข้อที่เป็ น
คาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a
b
c
d
34
โรงเรี ยน ....................................................
กระดาษคาตอบวิชา ....................................................................................
ทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง ..........................................................
ชื่อ เด็กชาย / เด็กหญิง ........................................... เลขที่ .......... ชั้น ..........
วิธีการทาข้ อสอบ ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย (X) ลงในตารางข้อที่เป็ น
คาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a
b
c
d
35
Download