Nye standarder

advertisement
ISO 9001:2015
Endringer i ledelsesstandarder
<<TEKNOLOGISK.NO>>
210 kollegaer
Oslo (HK)
Bergen / Ågotnes
Stavanger
Haugesund
Trondheim
Göteborg
<<SERTIFISERING.NO>>
VÅRE VERDIER
HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

ISO standardene trenger å:
–
–
–
–
–
–
–
Opprettholde relevans
Integrere med andre ledelsessystemer
Gi en integrert tilnærming til organisatorisk ledelse
Gi et konsistent grunnlag for de neste 10 årene.
Reflektere de stadig mer komplekse miljøene en organisasjon opererer i
Sikre at den nye standarden tar hensyn til alle behov til potensielle brukere
Forsterke brukeres evne til å oppnå fornøyde kunder / interessenter
NY STRUKTUR FOR LEDELSES STANDARDER (ANNEX
SL, HIGH LEVEL STRUCTURE)
Annex SL
(normative)
Proposals for management system standards

Målet med dette dokumentet er å forbedre konsistensen og
synkroniseringen av ISO ledelsesstandarder.
–
–
–
Enhetlig og bestemt struktur
Identisk kjerne tekst og definisjoner av vanlige termer
«Disiplin-spesifikke» krav for hver standard legges til
HIGH LEVEL STRUKTURE (ANNEX SL)
4. Context of
the
organiszation
4.1
Understanding
the organization
and its context
5. Leadership
6. Planning
5.1 Leadership
and commitment
6.1 Actions to
address risks and
opportunities
4.2
Understanding
the needs and
expecetations of
interested parties
5.2 Policy
6.2 XXX
objectives and
planning to
achieve them
4.3 Determining
the scope of the
XXX
management
system
5.3
Organizational
roles,
responsibilities
and authorities
4.4 XXX
management
system
7. Support
8. Operation
9.
Performance
evaluation
10.
Improvement
9.1 Monitoring,
measurement,
analysis and
evaluation
10.1
Nonconformity
and corrective
action
7.2 Competence
9.2 Internal audit
10.2 Continual
improvement
7.3 Awareness
9.3 Management
review
7.1 Resources
7.4
Communication
7.5 Documented
information
8.1 Operational
planning and
control
NYE STANDARDER HAR IKKE EGET PUNKT FOR
«FOREBYGGENDE TILTAK»




En av de vesentlige hensiktene med et “styringssystem” er at det virker
som verktøy for å forebygge.
Kapittel 4. identifisere kontekst, interessenter og krav som kan påvirke
måloppnåelsen
Kapittel 6. kartlegging og identifikasjon av risikoer og muligheter som må
adresseres.
Kapittel 4 og 6 dekker forebyggende tiltak (grunnlaget for alle standarder
er nå forebyggende)
EKSEMPEL PÅ BRUK AV «ANNEX SL»
Blå tekst er
Strukturtekst som
er lik for alle
standarder
Svart tekst er
disiplinspesifikk
(eksempelet er fra ISO
45001)
4. Context of
the
organiszation
4.1
Understanding
the organization
and its context
4.2
Understanding
the needs and
expecetations of
interested
parties
4.3 Determining
the scope of the
Quality
management
system
5. Leadership
5.1 Leadership
and
commitment
• 5.1.2
Customer
focus
5.2 Policy
5.3
Organizational
roles,
responsibilities
and authorities
4.4 Quality
management
system and its
processes
6. Planning
6.1 Actions to
address risks
and
opportunities
7. Support
7.1 Resources
6.2 Quality
objectives and
planning to
achieve them
7.2
Competence
6.3 Planning of
changes
7.3 Awareness
7.4
Communication
7.5
Documented
information
8. Operation
8.1 Operational
planning and
control
8.2
Determination
of of
requirements
for products
and services
8.3 Design and
development of
products and
services
8.4 Control of
externally
provided
products or
services
8.5 Production
and service
provision
8.6 Release of
products and
services
DIS ISO 9001:2015
8.7 Control of
nonconforming
process outputs,
products, and
services
9.
Performance
evaluation
10.
Improvement
9.1 Monitoring,
measurement,
analysis and
evaluation
10.1
Nonconformity
and corrective
action
9.2 Internal
audit
10.2
Nonconformity
and corrective
actions
9.3
Management
review
10.3 Continual
improvement
9001 ENDRINGER
 Termen “dokumentert informasjon erstatter
prosedyrer og registreringer.
 Ikke krav om kvalitetshandbok
 Økte krav til “ledelse”
 Ingen krav om ledelsens representant
9001 ENDRINGER ..
 Når planer for måloppnåelse etableres skal hvem,
hva, hvor og når fastsettes. (6.2)
 Endringer skal planlegges (6.3)
 Tydelig referanse til kompetanseledelse. (7.1.6)
 Planlegging av operasjoner (realisering) skal
adressere risikoer. (8.1)
 Forsterket fokus på prosessenes evne til å oppnå krav
til varer, tjenester og kundetilfredshet.
9001 ENDRINGER …
 Kontroll med endringer (produkt og tjenester) (8.5.6)
 Sikre at overvåking og måling er implementert i
henhold til kravene (9.1.1)
 Klare krav til analyse og evaluering (9.1.3)
 Tydeligere krav til at interne revisjoner skal ta hensyn
til bla. kvalitetsmålene, aktuelle prosessers viktighet,
kundeklager og endringer. (9.2)
 Ledelsens gjennomgåelse skal ta hensyn til
organisasjonens strategiske retning. (9.3)
4. Context of
the
organiszation
5. Leadership
6. Planning
5.1 Leadership
and commitment
6.1 Actions to
address risks
associated with
treaths and
opportunities
4.2
Understanding
the needs and
expecetations of
interested parties
5.2 Policy
6.2
Environmental
objectives and
planning to
achieve them
4.3 Determining
the scope of the
Environmental
management
system
5.3
Organizational
roles,
responsibilities
and authorities
4.1
Understanding
the organization
and its context
4.4
Environmental
management
system
7. Support
9.
Performance
evaluation
10.
Improvement
7.1 Resources
8.1 Operational
planning and
control
9.1 Monitoring,
measurement,
analysis and
evaluation
10.1
Nonconformity
and corrective
action
7.2 Competence
8.2 Emergency
preparedness
and response
9.2 Internal audit
10.2 Continual
improvement
7.3 Awareness
7.4
Communication
7.5 Documented
information
DIS ISO 14001:2015
8. Operation
9.3 Management
review
14001 ENDRINGER

Strategisk miljøledelse
–
–
–



Fokus på å forstå organisasjonens kontekst
Interessenter
Endringer
Styring av miljørisiko (og muligheter)
Økt fokus på ledelse og utøvelse av ledelse
Fokus på å forbedre miljøprestasjonen (vs systemet)
14001 ENDRINGER ..




Proaktiv miljøledelse (økt forventning til at miljøstyringen er proaktiv)
Livssyklus tankegang (Relatert til produkter og tjenester)
Kommunikasjonsstrategi (omfatter både intern og ekstern kommunikasjon)
Tydeligere krav til etterlevelse av lov og forskriftskrav (og interessent)
krav
IMPLEMENTERINGS PLAN ISO 9001:2015 (DRAFT)
Sept.
2015
• ISO 9001:2015
Publiseres
Des.
2015
• Est. Første gjennomføring av
sertifiseringer etter ISO 9001:2015
Mars
2017
ISO 14001:2015 forventes å følge
tilsvarende plan, men forskjøvet
noen måneder.
ISO 45001:2016 (OHSAS) er ny som
ISO standard og vil trolig ikke ha 3
års implementeringsplan. Det
forventes allikevel at OHSAS 18001
standarden vil ha noe overlappende
gyldighet med ISO 45001
• Alle nye sertifiseringer skal
være etter 9001:2015
Sept.
2017
• Alle re-sertifiseringer etter
9001:2015
Sept.
2018
• ISO 9001:2008
trekkes tilbake
PAUSE
INTEGRERTE STYRINGSSYSTEMER JFR. REVIDERTE
STANDARDER.

Organisasjonens kontekst
–
–
–
–
–
–
Hvem er vi ?
▪ Omfang
▪ Infrastruktur
▪ Ansatte, mm
Hva gjør vi ?
▪ Prosesser / tjenester
Hvem er interessenter ?
▪ Eiere (økonomi, strategiske ønsker mm)
▪ Kunder
▪ Ansatte
▪ Nærmiljø…..
Hvilke krav stiller interessenter ?
Hvilke lovkrav gjelder?
HVA SKAL STYRES ?, I HVILKEN RETNING?
RISIKO OG MULIGHETER
En tenkt prosess består av å frakte møtedeltakere fra Flesland
Flyplass til Hotell i nærområdet.
Mål: Frakte alle deltakere enkelt, trygt, komfortabelt, til rett tid, til
forutsigbare kostnader med fornøyde medarbeidere.
RISIKO OG MULIGHETER
En tenkt prosess består av å frakte møtedeltakere fra Flesland
Flyplass til Quality Hotel.
HSM: Trafikkulykker, Stress,
- Usikkerheter?
Miljø: Utslipp fra bil, brann, søl,
- HMS risikoer?
støy
- Miljørisikoer?
Kvalitet: Kunde kommer for sent,
- Kvalitetsrisiko?
komfort i bil, Betaling, Feil pris
Ta 2 minutter og diskutere med sidemann hvilke usikkerheter
man kan tenke seg her
Enkelt, Rett tid, Komfortabelt, Trygt, Kost / pris, Medarb, DB
MULIG TANKESETT?
Hvilke krav
gjelder?
Risikoer og
muligheter
Bestilling
§
Bekrefte
Planlegge,
samsvar
gjennomføre
Er
det usikkerheter
Stress,
rett
tid,krav
Hvordan
kanmed
dette
og forebygge
knyttet
til
komfort,
utslipp
påvirke
kjøretiden?
….
måloppnåelsen?
Hente
Kjøre
Overvåkes endringer
Fornøyde
interessent
er
Levere
og ta
betalt
§
DEFINISJON AV RISIKO


3.09 risk
effect of uncertainty on objectives
–
Note 1 to entry: An effect is a deviation from the expected — positive or
negative.
–
Note 2 to entry: Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of information related to, understanding or knowledge of,
an event, its consequence, or likelihood.
Note 3 to entry: Risk is often characterized by reference to potential events (ISO Guide 73, 3.5.1.3) and consequences (ISO
Guide 73, 3.6.1.3), or a combination of these.
Note 4 to entry: Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in
circumstances) and the associated likelihood (ISO Guide 73, 3.6.1.1) of occurrence.
–
–
6.2.1 INTEGRERT EMS / QMS
6.2.1 Environmental / Quality objectives

The organization shall establish environmental / quality objectives at
relevant functions and levels and processes:
–
–

taking into account the organization’s significant environmental aspects and its
compliance obligations;
considering the risk associated with threats and opportunities.
When developing these objectives, the organization shall consider its
technological options and financial, operational and business
requirements.
BLÅ = Annex SL
Grønn = EMS spesifikk
Svart = QMS
6.2.1 ..

The environmental objectives shall:
–
–
–
–
–
–
a) be consistent with the environmental policy;
b) be measurable (if practicable);
c) be monitored;
d) be communicated;
e) be updated as appropriate.
f) “be relevant to conformity of products and services and the enhancement of
customer satisfaction”;
The organization shall retain documented information on the environmental /
Quality objectives.
4. Context of
the
organiszation
4.1
Understanding
the
organization
and its context
4.2
Understanding
the needs and
expecetations
of interested
parties
4.3
Determining
the scope of
the Quality
management
system
5. Leadership
5.1 Leadership
and
commitment
• 5.1.2
Customer
focus
5.2 Policy
5.3
Organizational
roles,
responsibilities
and authorities
6. Planning
6.1 Actions to
address risks
and
opportunities
6.2 Quality
objectives and
planning to
achieve them
6.3 Planning
of changes
4.4 Quality
management
system and its
processes
7. Support
7.1 Resources
7.2
Competence
7.3
Awareness
7.4
Communicatio
n
7.5
Documented
information
8. Operation
8.1
Operational
planning and
control
8.2
Determinatio
n of of
requirements
for products
and services
8.3 Design &
development
of products
and services
9. Performance
evaluation
9.1
Monitoring,
measurement,
analysis and
evaluation
9.2 Internal
audit
9.3
Management
review
8.4 Control of
externally
provided
products or
services
8.5 Production and
service provision
8.6 Release of
products and
services
ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015
8.7 Control of nonconforming
process outputs, products, and
services
8.2 Emergency preparedness and
response
10.
Improvement
10.1
Nonconformity
and corrective
action
10.2
Nonconformity
and corrective
actions
10.3 Continual
improvement
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
<<hsc@ti.no>>
Kilder:
DIS ISO 9001:2015
DIS ISO 14001:2015
www.iso.org
<http://www.iso.org/iso/1n1000_iso_
14001_revision_information_note_update_july2014.pdf>
http://www.iso.org/iso/tc207sc1home
<http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc176SC2public>
Download