ลักษณะที่ 1 ทำตามระบบ

advertisement
การพัฒนาระบบจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
กรณีศึกษาวารสารสวนสุ นันทาวิจัย
ธนากร อุยพานิชย์ เสถียร จันทร์ ปลา นิธิมา แก้วมณี
สุ ชาติ รุ่งวิชาวิวฒ
ั น์
เปรียบเทียบระหว่ างสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
61% for Print
22% Online, 17% Both
Printed format more pleasing to the eye
Full service shop so should provide both.
Read in bed, toilet, car…
Easy and ready access to most cited articles
Image quality better
Provide immediate feedback back from
readers, and response from author and editors
Can highlight
Usage statistics give additional insights
Out of sight, out of mine
Set up Alerts and RSS feeds
Ref.
American Journals of Roentgenology, October 2008 surveyed their
subscribers, ‘To Print or Not to Print: Are We Ready for Online Only.’
TCI journal selection process
Editors submit 3 back issues of the journal +
management information (such as review
process, no. of issues, Editorial contents) to TCI
TCI considers the journal
issues based on TCI
journal selection criteria
NO
Contact the editors
with results
YES
Contact the editors
with results
Record bibliographic and citation data
of the submitted journals into the TCI
database
Announce T-JIF on the 15th of July every
year
3
ASEAN Citation Index (ACI) centre
Time to disseminate the ASEAN findings to the world
BCI (Brunei Citation Index)
VCI
(VietNam Citation Index)
CCI (Cambodia Citation Index)
TCI
(Thailand Citation Index)
ICI (Indonesia Citation Index)
ACI
SCI
(Singapore Citation Index)
LCI (Laos Citation Index)
PCI
(Philippines Citation Index)
MCI (Malaysia Citation Index)
MnCI
(Myanmar Citation Index)
National databases will provide full-texts in both English and native languages
By Narongrit Sombatsompop
4
Linkage of ACI and other
databases
BCI
CCI
SCOPUS
ICI
LCI
ACI
MCI
Thomson reuters
MnCI
PCI
Other databases
SCI
VCI
TCI
By Narongrit Sombatsompop
5
ปั ญหาการตีพิมพ์และเผยแพร่ บทความในวารสารล่าช้า
หาสาเหตุทท
ี่ าให้การตีพิมพ์และเผยแพร่ บทความในวารสาร
ล่าช้า
สาเหตุจากตัวผูเ้ ขียน
เอง
ขาดความ
สนใจในการ
จัดรู ปแบบ
ส่ งบทความล่าช้า
1
สาเหตุจาก
บรรณาธิ การ
ไม่มเี วลาตรวจต้นฉบับ
สาเหตุจากโรง
พิมพ์
มีงานมากจึงไม่สามารถ
พิมพ์งานได้ทนั
ส่ งต้นฉบับล่าช้า
ขาดผูป้ ระสานงานกับผู ้
แต่ง
2
3
1
2
3
เลือกวิธท
ี ค
ี่ ด
ิ วาจะช
่
่ วยแก้ปัญหา
ไดมาก
สามารถทาไดอย
น
้
้ างเป็
่
รูปธรรมและไมเสี
่ ยเวลาในการ
แกปั
้ ญหามาก
เสนอผลการ
พัฒนาระบบวารสารวิชาการ
แกปั
้ ญหาให้ผู้ที่
ออนไลน์
เกีย
่ วของทราบ
้
เพือ
่ ให้ขอเสนอแนะ/
้
ขอคิ
้ ดเห็นในการ
ปรับปรุงวิธก
ี าร
แกปั
ญหาให้ดียง่ิ ขึน
้
้นาผลการวิ
จย
ั ไป
ใช้ในการ
แกปั
้ ญหา
ทฤษฎี
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
- กาหนดปั ญหา (Problem Definition)
- การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
- การวิเคราะห์ระบบ(System Analysis)
- การออกแบบระบบ (System Design)
- การสร้างระบบ หรื อพัฒนาระบบ (System Construction)
- การติดตั้งระบบ(System Implementation)
- การประเมินผลและการบารุ งรักษาระบบ (Post –
Implementation Reviews and Maintenance)
เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา
ภาษา PHP Hypertext Preprocessor
ภาษา HTML (HyperText Markup Language)
ฐานข้อมูล MySQL เป็ นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational
Database ManagementSystem) RDMS
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
Opens Journal Systems: OJS ( http://pkp.sfu.ca/ojs_download )
การทางานของระบบ
Open Journal Systems
ผู้ดูแลระบบทาอะไรกับระบบได้ บ้าง
- สร้างวารสารใหม่
- จักการผูใ้ ช้ สามารถแบ่งผูใ้ ช้เป็ น
» ผูจ้ ดั การวารสาร
» บรรณาธิการ
» รองบรรณาธิการ
» ผูว้ ิจารณ์
» ผูเ้ ขียนบทความ
» ผูอ้ ่าน
Open Journal Systems
ผู้ดูแลระบบทาอะไรกับระบบได้ บ้าง
- สามารถแฝงตัวเป็ นใครก็ได้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ส่ ง E-mail ติดต่อกับผูใ้ ช้ทุกคนได้ในระบบเลย
เรื่องของตัวระบบ
สามารถทาเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ทาตามระบบ
2. นาผลงานมาแสดงบนอินเตอร์ เน็ตอย่ างเดียว
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
หน้าผูเ้ ขียน
บทความ
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
หน้าผูเ้ ขียน
บทความ
upload
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
หน้าผูเ้ ขียน
บทความบอก
รายละเอียด
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
Upload ข้อมูลเรี ยบร้อย
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
หน้าบรรณาธิการ
รับวารสารใหม่
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
วารสารใหม่
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
แสดงข้อมูล
ดาวโหลดไฟล์ จากนั้นส่ ง
ต่อไปให้รองบรรณาธิการ
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
หน้ารองบรรณาธิการ
ตรวจสอบ
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
รองบรรณาธิการเลือกผู ้
วิจารณา
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
หน้าผูว้ ิจารณ์
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
ผูว้ ิจารณาดาวโหลด
ไฟล์ไปดูวา่ สามารถ
รับมาทาได้ไม
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
ผูว้ ิจารณาส่ งผลการ
ตรวจสอบ
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
รองบรรณาธิการจะมา
ดูเพื่อแก้ไขอีกทีหนึ่ง
ลักษณะที่ 1
ทาตามระบบ
เมื่อแก้ไข ตรวจสอบ
เรี ยบร้อยก็จะส่ งขึ้นแสดงได้
ทันที
แสดงบน
web
ลักษณะที่ 2
นาขึน้ แสดงอย่ างเดียว
บรรณาธิการสามารถเลือก
เพิ่มด้วยตัวเองได้เลย
Open Journal Systems
เมื่อส่ งขึ้นแสดงก็ผอู ้ ่าน
ก็จะเห็นข้อมูลจาก
หน้าแสดงทุกฉบับ
Open Journal Systems
Open Journal Systems
Lightweight Directory Access Protocol ( LDAP )
1. เก็บข้อมูลในรู ปของ ฐานข้อมูลแบบลาดับขั้น
( hierarchical เหมือนไดเร็ กทอรี ) ซึ่ งจะ ทาการเรพลิเคต
( Copy ข้อมูลให้เท่ากัน ) ได้อย่างง่ายดาย แม้แต่ขา้ มเครื อข่ายใหญ่ ๆ
2. ผูบ้ ริ หารระบบ สามารถจัดการกับ ทรัพยากรได้ทุกชนิ ด
จากคอนโซลเพียงแห่งเดียว และการย้ายผูใ้ ช้คนหนึ่ งให้ไปอยูก่ รุ๊ ปใหม่ก็ ทาได้ดว้ ย
การคลิ๊กเท่านั้น
หน้าสร้าง LDAP
หน้าเพิ่มข้อมูลจาก server อื่น โดยการเชื่อมต่อ LDAP
วิธีแปลความหมาย
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตจากกลุ่มตัวอย่าง สาหรับการประเมิน
คุณภาพระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้น ใช้เกณฑ์ดงั นี้
4.51-5.00 หมายถึง ระบบมีประสิ ทธิภาพในระดับดีมาก
3.51-4.50 หมายถึง ระบบมีประสิ ทธิภาพในระดับดี
2.51-3.50 หมายถึง ระบบมีประสิ ทธิภาพในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระบบมีประสิ ทธิภาพในระดับต่า
1.00-1.50 หมายถึง ระบบไม่มีประสิ ทธิภาพ
ผลการประเมินคุณภาพของระบบในภาพรวม
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 4 คน
ผู้ใช้ ที่เป็ นผู้เขียนบทความ จานวน 5 คน
ผู้ใช้ ที่เป็ นกองบรรณาธิการ จานวน 4 คน
ผลการประเมินคุณภาพของระบบในภาพรวม
รายการประเมิน
X
S. D
ระดับ
คุณภาพ
1. ด้านตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้
4.14
0.6
5
ดี
2. ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ
4.24
0.5
8
ดี
3. ด้านการใช้งานของระบบ
4.11
0.6
3
ดี
4. ด้านการประมวลผลของระบบ
4.17
0.6
2
ดี
5. ด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ
3.81
0.6
ดี
ผลการประเมินคุณภาพของระบบในภาพรวม
รายการประเมิน
X
S. D
ระดับ
คุณภาพ
1. ด้านตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้
4.38
0.5
4
ดี
2. ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ
4.67
0.4
8
ดีมาก
3. ด้านการใช้งานของระบบ
4.51 0.5
1
4.46 0.5
6
ดีมาก
0.4
ดีมาก
4. ด้านการประมวลผลของระบบ
5. ด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ
ดี
จบการนาเสนอ
ขอบคุณครับ
Download
Related flashcards
Create Flashcards