Jepuan biokaasu

advertisement
20.1.2015
Hajautettu energiantuotanto kestävän kasvun
moottorina – vaalipuheista toteutukseen
19.1.2015
Kurt Stenvall
kurt.stenvall@jeppokraft.fi
www.jeppobiogas.fi
Monta mahdollisuuksia
energiabisnekseen Jepuan seudulla
•
•
•
•
•
•
•
Metsähaketta lämmitykseen 15...25 GWh
Biokaasua
20...30 GWh
Vesivoimaa
15...20 GWh
Tuulivoimaa
5...10 GWh
Aurinkosähköä
Maalämpöä
Liikennepolttoaineita
1
20.1.2015
2
20.1.2015
Utbyggnadsplanerna i tillståndsansökan omfattar kraftverk i Silvastforsen och Gunnarsforsen och Backforsen.
Vattenfördelningen mellan västra- och östra åfåran blir enligt nuvarande fördelning (ca 47/53 %).
Utbyggnadsvattenföringen per kraftverk blir ca 20 m3/s.
Dygnsreglering under vintertid 1.10. – 30.4. högst 0,20 m. Ingen dygnsreglering sommartid.
-
Silvastforsens kraftverks fallhöjd planeras bli ca. 5m med en toppeffekt om ca 0,82 MW.
-
Gunnarsforsens kraftverk fallhöjd planeras bli ca. 5,5 m med en toppeffekt om ca 0,90 MW.
-
Backforsens kraftverk fallhöjd planeras bli ca. 5 m med en toppeffekt om ca 0,82 MW.
-
En sträcka på ca 300 m nedanför Backforsen rensas för att erhålla fallhöjd.
-
Korttidsreglering av kraftverken medför kortvariga vattenståndsvariationer ovanför och nedanför
kraftverksanläggningarna i olika grad. I beräkningarna har antagits att minst 1,5 m3/s skall rinna genom
kraftverken för att dämpa vattenståndsvariationerna.
-
Övre uppdämningshöjd över havet vid Gunnarsforsen och Backforsen blir +21,5 meter.
Silvastforsens övre uppdämningshöjd blir +15 m över havet.
Den i tillståndsansökan sökta uppdämningshöjden gör att endast obetydliga arealer av annans än
sökandens mark kommer under vatten eller riskerar att bli vattensjuk.
-
Effektiva sammanlagda fallhöjden i östra åfåran som planeras att tas ibruk blir ca. 10,5 m.
I västra åfåran tas ca 5 m av fallhöjden i bruk.
Muddringarna har minimerats varför strömningsförlusterna i åfåran gör att effektiva fallhöjden
tidvis minskar.
I naturutredningen har inte påträffats hotade växter eller biotoper. Sannolikt kommer projektet inte att i större
utsträckning påverka flygekorrbeståndet på området. Området besöks oregelbundet av uttrar när de tar sig
fram från en å till en annan. Strömstaren förekommer tidvis vintertid enligt enkät.
Kraftverksmaskinernas utbyggnadsvattenflöde 20 m3/sekund (alternativt 10+10 eller 15+5 m3/s).
Årsproduktionen av el beräknat för medelvattenår 13 GWh (Jeppo totalförbrukning 25 GWh).
Beräknat värde på årsproduktionen 520 000 €/år med energipriset 40 €/MWh.
Beräknad investeringskostnad ca 9…10 milj. € år 2009.
Statligt investeringsstöd 20…25 % torde kunna fås för investeringar i förnyelsebara energikällor.
Jeppo Kraft Andelslag har inköpt eller avtalat behövliga markområden för de planerade
vattenkraftsanläggningarna.
I utbyggnaden tas i bruk sökandens egen vattenkraft. Andelslaget äger vattenområdet som berörs.
-
-
3
20.1.2015
Shareholders
Jeppo Biogas Ab
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeppo Kraft Andelslag
Snellman Ab
Nyko Frys Ab
Jeppo Potatis Ab
Torp Frys Ab
Norcar-BSB Ab
Finespo Ab
Fresh Servant Ab
35 %
22,5 %
10 %
10 %
10 %
5%
5%
2,5 %
4
20.1.2015
Jeppo Biogas: Process
Pipe gas
Boiler /
CHP
Pig sludge
TS 4 %
Pig sludge
TS 4 %
Green
TS 20 %
Other
TS 20 %
Reception / pre-treatment
Flare
Biogas
Pre-treatment
MultiMix
Digesters
Hygienisation
Biogas
upgrading
Vehicle
CNG
Biogas
compression
Tank
CNG
Solids
separation
Humic
material
Concetrate
Storage
Liquid
fertilizer
Waste
material
© 2014 Jarno Laitinen |
Vaasa Energy Week 18.3.2014 – Biogas, a bridge between agriculture and industry
|
Slide 9
Layout
5
20.1.2015
Planerade råvarufraktioner till rötningen
Planned input feedstock
Svinsväm
Nötkreatursslam
Pälsdjursgödsel
Förbehandlingsslam från pot.förädling
Skalrester från potatisförädling
Hårslam från läderindustrin
Livsmedelsindustrislam
Livsmedelsavfall
Mag- och tarminnehåll
Slam från reningsverk
Slam från fettavskrapning
Gräs och halm
SAMMANLAGT
Antal ton/ år
Kapacity t/a
47 500
9 000
8 000
4 000
3 000
2 500
96
53
7 744
140
3 500
4 000
89 533
Pig slurry
Cow slurry
Fur animal manure
Potato waste sludge
Potato peel waste
Hair sludge fr. leatherind.
Bakery waste sludge
Bakery waste solid
Stomach- and gut cont.
Sewage sludge fr. foodind.
Flotation fat
Grass and straw
Pipelines
Pipelines for slurry from 4
piggeries
• Slurry transported by pipeline
appr. 50 000 m3/v.
• Pipelines 12 km





Jeppo Potatis-Biogas 3,1 km
Lantgris-Biogas 4 km
Bäriholm-Biogas 0,7 km
Blåmans-Biogas 1,7 km
Karlsborgs Gård-Biogas 1,8 km
• Gas pipeline 2x160 mm for
lokal industry 4 km
6
20.1.2015
Recieving pit for dry substrates
Energy efficient heat recovery
7
20.1.2015
Scancool Oy heatpumps
2x350 kW heat power
Hygienisation 3x10 m3
Hot water accumulators 3x10 m3
8
20.1.2015
Gasproduction and -consumption
Energy production
Energy sales
•
3,5...4 MNm3 raw biogas
appr. 70 % methane+30 % carbondioxide
•
KWH Mirka 5...10 GWh/year
•
Energy
•
Oy Snellman Ab 10 GWh/year
appr. 20...25
•
•
•
•
GWh/year
Heat power
appr. 2,5 MW
Plant heat demand produced by
heatpumps 2x350 kW.
Heat recovery optimised.
800 kW gas/oil burner for peak/reserve
Traffic fuels 1...5 GWh/vuosi
( 5 GWh compares to 590 000 gasoline
•
litre ekvivalents or about 400 cars yearly
consumption)
4 km gas pipeline PEH 2x160 mm
9
20.1.2015
Upgrading unit and compressor
400/260 Nm3/h 250 bar
Digesters, upgrading unit
and compressor unit
10
20.1.2015
Transportfacility for
biomethane 5045 Nm3/container
250 bar
Gascontainers for CBG-transport to
customer in Pietarsaari
11
20.1.2015
Dispenser for CBG
What is in sight for the near future ?
Raw material for digestate
o More slurry from piggery
o Manure from fur animal
o More greenmasses from nonfood agriculture
o More slaughtery waste
More rawmaterials->one or two more
digesters->more digestate as fertiliser
need to be transported
o Need to concentrate the fertiliser due
to longer transports.
o In the best of worlds even a small
income from the fertiliser (in the
future).
More feedstock->more gas
• A few more fuel stations in
the near region
• More heat for the industry,
• New customers
• LBG for longer transports or
for export
12
20.1.2015
13
20.1.2015
Major co-operators during
construction and building
•
Biogas plant
o Weltec Biopower Gmbh: designing,
delivery and assembly of
biogasmachinery
o Doranova Oy: planning, design and
project coordination, some machinery
deliveries
o Local constructing companys:
recieving- and processbuilding,
digesterbases, slurry- and digestate
tanks, all other construction works
o Ventilation, water, heat and
electrical/automation by local
entrepreneurs.
o Ground- and excavation works by lokal
entrepreneurs
o GS-Consulting: project coordination
o Marinex Ab: lay-out, design and
controller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Upgrading unit from Malmberg Water Ab
Compressor from Fornovo Gas S.r.l
Gascontainers from Luxfer Gas Cylinders
Boiler from Robert Bosch Gmbh
Dispenser from NPS Service Ab
HÖYRYTYS OY coordinator of items above
Main automation designed by Insta
Automation Oy
Pipelines delivered by UPONOR OY,
excavation works by lokal entrepreneurs.
Pumping stations at piggeries delivered
by Grundfos Oy
Heatpumps and heating from Scancool Oy
14
20.1.2015
15
Download