diploma - DepEd Sarangani

advertisement
REPUBLIKA NG PILIPINAS
Republic of the Philippines
KAGAWARAN NG EDUKASYON
Department of Education
REHIYON XII
Region XII
SANGAY NG _____________
Division of __________
NAME OF SCHOOL
School Address
Pinatutunayan nito na si
This Certifies that
Learner Reference Number: _______________
ay kasiya-siyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos
has satisfactorily completed the requirements for graduation
batay sa Pinatatag na Programa sa Edukasyon Teknikal-Bokasyonal medyur ng GARMENTS
in accordance with Strengthened Technical-Vocational Education Program major in
na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga Pampublikong Mataas na Paaralang Teknikal-Bokasyonal.
Prescribed by the Department of Education for Public Technical-Vocational High School.
Kaya siya ay karapat-dapat tumatanggap nitong
Therefore, she is entitled to this
Nilagdaan sa__________National High School,
Signed at _______ National High School,
_____________, Probinsya ng _____________, Pilipinas
________________, ___________ Province, Philippines
ngayong ika ______ ng _______, 2014.
This _______ day of ________, 2014.
N
A
M
School Head
E
Signature Over Printed Name
N
A
M
E
Schools Division Superintendent
Signature Over Printed Name
Download
Related flashcards
Create Flashcards