Styrelsens förslag – punkt 8

advertisement
N.B. English translation is for convenience purposes only
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
ytterligare nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
(övertilldelningsoption)
The board of directors’ proposal to authorise the board of directors to issue new
shares with deviation from the shareholders’ pre-emption rights (over allotment
option)
Styrelsen i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), org.nr 556595-6538, föreslår att
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst 35.714,30 kronor
genom nyemission av högst 714.286 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission
av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
The board of directors of NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), corp. reg. no. 5565956538, hereby proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise
the board of directors for the period up to the next annual meeting of shareholders to
resolve, whether on one or several occasions, to increase the company’s share capital
with not more than SEK 35,714.30 by an issue of not more than 714,286 new shares.
The board of directors shall be authorised to adopt decisions on an issue of shares with
deviation from the shareholders’ pre-emption rights.
Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske till en kurs på 14 kronor per aktie.
Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissionen enligt detta
bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen
skall kunna fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt är att kunna tillgodose ett intresse att teckna aktier hos de personer som
önskar deltaga i bolagets företrädesemission men inte erhållit tilldelning av samtliga av
dem tecknade aktier.
An issue in accordance with this authorisation shall be at a rate of SEK 14 per share.
The board of directors shall be authorised to decide on the terms and conditions
regarding issues under this authorisation and what persons shall be entitled to subscribe
for the shares. The reason that the board of directors shall be authorised to resolve on
an issue of shares with deviation from the shareholders’ pre-emption rights is to be able
to satisfy an interest to subscribe for shares among the persons that desire to participate
in the company’s issue of shares with pre-emption rights but who have not been allotted
all the shares subscribed by them in connection thereto.
Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta
de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering
vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
It is proposed that the managing director, or the person appointed by the board of
directors, is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be
necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration
Office and Euroclear Sweden AB.
__________________________
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
A resolution in accordance with the proposal of the board of directors is valid only if
supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the
shares represented at the meeting.
Download
Related flashcards

Sun Microsystems

20 cards

NeXT

18 cards

OpenStreetMap

20 cards

Oracle acquisitions

23 cards

Open standards

15 cards

Create Flashcards