Bilaga 3/Exhibit 3 Styrelsens förslag till beslut om

advertisement
Bilaga 3/Exhibit 3
Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier
The board of directors’ proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C
(Transcom WorldWide AB (publ), org.nr/reg.no 556880-1277)
Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta om emission av 235,000 C-aktier i bolaget enligt
följande:
The board of directors proposes that the annual general meeting of the shareholders resolves to issue
235,000 shares of series C in the company in accordance with the following:
1.
Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 493 500 euro.
The total increase of the company’s share capital will amount to EUR 493,500.
2.
Teckningskursen för aktierna är 2,10 euro per C-aktie (motsvarande aktiens kvotvärde), vilket
ger totalt 493 500 euro. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan Bolaget
och tecknaren, varvid beaktats att Bolaget åtagit sig att återköpa C-aktierna till ett pris per Caktie som motsvarar teckningskursen.
The subscription price for the new shares of series C is EUR 2.10 per share of series C
(corresponding to the shares nominal value), in total EUR 493,500. The subscription price is
based on an agreement between the Company and the subscriber, where it has been taken
into account that the Company has undertaken to repurchase the shares of series C at a price
corresponding to the subscription price.
3.
Rätten att teckna C-aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
Nordea Bank AB (publ).
The right to subscribe for the shares of series C shall, with deviation from the shareholders’
priority right, be attributed to Nordea Bank AB (publ).
4.
Aktieteckning skall genom kontant betalning senast den 1 september 2015. Styrelsen äger rätt
att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
Subscription for the issued shares shall be made by cash payment no later than 1 September
2015. The board of directors shall have the right to extend the subscription period and the
time for payment.
5.
De nya C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.
The issued shares of series C shall not carry a right to dividends.
6.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av stamaktier
till deltagare i enlighet med LTIP 2015 (samt, i förekommande fall, eventuella framtida
aktierelaterade incitamentsprogram).
The reason for the deviation from the shareholders' preferential right is to secure the delivery
of ordinary shares under the LTIP 2015 (and, if applicable, any future share based incentive
plans).
The English text is a translation only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control
7.
De nya C-aktierna skall omfattas av sådant inlösen- och omvandlingsförbehåll som framgår
av Bolagets bolagsordning.
The new shares of series C shall be subject to such redemption and conversion clause as is set
out in the Company's articles of association.
Beslut i enlighet med förslaget i denna Bilaga 3 skall vara villkorat av att årsstämman även beslutar i
enlighet med de förslag som framgår av Bilagorna 2 och 4-6.
A resolution in accordance with the proposal set out in this Exhibit 3 shall be conditional upon the
annual general meeting also resolving in accordance with the proposals set out in Exhibits 2 and 4-6.
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the
adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies
Registration Office and Euroclear Sweden AB.
*****
The English text is a translation only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control
Bilaga 4/Exhibit 4
Styrelsens förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital
The board of directors’ proposal of resolution regarding reduction of the company’s share capital
(Transcom WorldWide AB (publ), org.nr/reg.no 556880-1277)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att minska bolagets aktiekapital för avsättning till fri
fond, i syfte att möjliggöra återköp av C-aktier i enlighet med beslutsförslaget i Bilaga 5.
The board of directors proposes that the annual general meeting resolve to reduce the company’s
share capital for transfer to a non-restricted reserve, with the purpose to enable repurchase of shares
of series C in accordance with the proposal in Exhibit 5.
Genom minskningsbeslutet skall bolagets aktiekapital minskas med 493 500 euro utan indragning av
aktier. Efter minskningen kommer således envar akties kvotvärde att uppgå till ca 2,081683 euro och
det totala aktiekapitalet att uppgå till 56 083 826,40 euro. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital
i enlighet med förslaget kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol
eftersom bolaget samtidigt föreslås genomföra en nyemission av C-aktier (Bilaga 3) och dessa förslag
är villkorade av varandra, vilket innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital
kommer att minska.
By the resolution, the company's share capital will be reduced by EUR 493,500 without the
cancellation of any shares. After the reduction, the quota value of each share will consequently be
app. EUR 2.081683 and the total share capital will be EUR 56,083,826.40. The resolution to reduce
the company's share capital, in accordance with the proposal from the board of directors, may be
carried out without approval from the Swedish Companies Registration Office or a public court, since
the Company simultaneously is proposed to issue new shares of series C (Exhibit 3) and these
proposals are conditioned by each other, which will have the effect that neither the Company's
restricted equity, nor the share capital will decrease.
Beslut i enlighet med förslaget i denna Bilaga 4 skall vara villkorat av att årsstämman även beslutar i
enlighet med de förslag som framgår av Bilagorna 2 och 3 samt 5 och 6.
A resolution in accordance with the proposal set out in this Exhibit 4 shall be conditional upon the
annual general meeting also resolving in accordance with the proposals set out in Exhibits 2 and 3 as
well as 5 and 6.
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the
adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies
Registration Office.
Till förslaget fogas styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § 4 st aktiebolagslagen, Bilaga 4a, och
revisorns yttranden häröver enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, Bilaga 4b.
Enclosed to the proposal is the board of directors’ report in accordance with Ch. 20 § 13 Section 4 of
the Swedish Companies Act, Exhibit 4a, and the auditor’s statements hereof in accordance with Ch.
20 § 14 of the Swedish Companies Act, Exhibit 4b.
*****
The English text is a translation only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control
Bilaga 5/Exhibit 5
Styrelsens förslag till beslut återköp av aktier av serie C
The board of directors’ proposal of resolution regarding repurchase of shares of series C
(Transcom WorldWide AB (publ), org.nr/reg.no 556880-1277)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om återköp av samtliga C-aktier som bolaget inte redan
innehar, dvs. 235 000 C-aktier (återköp skall även kunna ske av så kallad interimsaktie, av Euroclear
Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (”BTA”), avseende C-aktie) från Nordea Bank AB
(publ) mot kontant betalning om 2,10 euro per C-aktie, dvs. sammanlagt 493 500 euro. Syftet med
återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier i enlighet med LTIP 2015 samt eventuella framtida
aktierelaterade incitamentsprogram. Nordea Bank AB (publ) kommer, efter att teckning och
tilldelning skett av de nyemitterade C-aktierna enligt Bilaga 3, att vara ägare av samtliga av bolaget
utgivna C-aktier som inte ägs av bolaget och de sålunda återköpta aktierna representerar därmed
samtliga C-aktier i bolaget som inte redan ägs av bolaget. Bolagstämmans beslut om återköp av Caktier skall verkställas senast före årsstämman 2016.
The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to repurchase all shares of
series C that the company does not already hold, i.e. 235,000 shares of series C (the shares that are
repurchased may also be interim shares, by Euroclear Sweden AB referred to as paid and subscribed
share (“BTA”), of shares of series C from Nordea Bank AB (publ) at a price of EUR 2.10, payable in
cash, per share of series C, i.e. in total EUR 493,500. The purpose of the repurchase is to secure
delivery of ordinary shares under the LTIP 2015 and any future share-based incentive plans. Nordea
Bank AB (publ) will, after subscription and allotment of the shares of series C issued in accordance
with Exhibit 3, be the owner of all the shares of series C that have been issued by the company and
that are not currently held by the company. The repurchased shares of series C accordingly represent
all the outstanding shares of series C that are currently not already held by the company. The general
meeting’s resolution to repurchase shares of series C shall be executed before the annual general
meeting 2016 at the latest.
Beslut i enlighet med förslaget i denna Bilaga 5 skall vara villkorat av att årsstämman även beslutar i
enlighet med de förslag som framgår av Bilagorna 2-4 och 6.
A resolution in accordance with the proposal set out in this Exhibit 5 shall be conditional upon the
annual general meeting also resolving in accordance with the proposals set out in Exhibits 2-4 and 6.
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i
samband med registrering av beslutet hos Euroclear Sweden AB.
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the
adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at Euroclear Sweden AB.
Till förslaget fogas styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 5a.
Enclosed to the proposal is the board’s statement in accordance with Ch. 19 § 22 of the Swedish
Companies Act, Exhibit 5a.
*****
The English text is a translation only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control
Bilaga 6/Exhibit 6
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av bolagets egna stamaktier
The board of directors’ proposal regarding approval of transfer of the Company’s own ordinary
shares
(Transcom WorldWide AB (publ), org.nr/reg.no 556880-1277)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget återköpt enligt förslaget i Bilaga 5,
efter omvandling till stamaktier, kan överlåtas till deltagarna i enlighet med de villkor som gäller för
bolagets aktiebaserade incitamentsprogram. Antalet stamaktier som kan överlåtas till deltagarna skall
vara föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller
uppdelning av aktier, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och/eller andra liknande
händelser. Överlåtelse av stamaktier skall ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som
deltagare i LTIP 2015 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2015.
Därför anser styrelsen det vara till fördel för bolaget att överlåta stamaktier enligt förslaget.
The board of directors proposes that the general meeting resolves that shares of series C that the
company has repurchased in accordance with the proposal in Exhibit 5, after conversion to ordinary
shares, may be transferred to the participants in accordance with the terms of the company's share
based incentive plans. The number of the ordinary shares that may be transferred to the participants
shall be subject to recalculation in the event of an intervening bonus issue, reversed split, split, rights
issue with preemptive rights for the shareholders and/or other similar events. Transfer of ordinary
shares shall be made at the time and according to the other terms pursuant to which participants in
the LTIP 2015 are entitled to receive shares. The reason for deviating from the shareholders’
preferential right is that the transfer of ordinary shares is part of the execution of the LTIP 2015.
Therefore, the board of directors is of the opinion that the transfer of shares in accordance to the
proposal is to the benefit of the company.
Beslut i enlighet med förslaget i denna Bilaga 6 skall vara villkorat av att årsstämman även beslutar i
enlighet med de förslag som framgår av Bilagorna 2-5.
A resolution in accordance with the proposal set out in this Exhibit 6 shall be conditional upon the
annual general meeting also resolving in accordance with the proposals set out in Exhibits 2-5.
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i
samband med registrering av beslutet hos Euroclear Sweden AB.
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the
adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at Euroclear Sweden AB.
*****
The English text is a translation only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control
Download
Related flashcards

Video game gameplay

25 cards

World chess champions

18 cards

Chess officials

47 cards

Create Flashcards