null

advertisement
2015
CARE
Kvalitet, helse,
miljø og sikkerhet
Vår overordnede målsetning er å drive en operasjon hvor skader på mennesker,
miljø og materiell unngås. Ulykker er ikke noe som skjer, men noe som forårsakes
– alle ulykker kan derfor forebygges.
For oss innebærer dette:
• Null alvorlige hendelser
• Null personskader
ENGAGEMENT
KNOWLEDGE
AWARENESS
• Null branner eller gasslekkasjer
• Null ikke-planlagte utslipp til ytre miljø
• Null fallende objekter >40J
• Null pålegg fra myndighetene
• Oppfølging av helse og arbeidsmiljø for den enkelte arbeidstaker
• Redusert sykefravær
Vi forventer at alle som er involvert i våre operasjoner engasjerer seg for
å nå vår felles målsetning. Aktiv bruk av vårt CAKE program og styringssystem Sirius,
står sentralt i dette arbeidet.
Fokusområder 2015
Q1 Ytre miljø
Q2 Fallende gjenstander
Q3 Barrierer
Q4 Risikoutsatte grupper
Jakob Korsgaard
Ejnar Sørensen
Lars Fredriksson
Andreas H.O. Larsson
Jesper Køppen
Managing Director
Rig Manager Reacher
Rig Manager Giant
Rig Manager Interceptor
Rig Manager Gallant
Vibeke Vemmestad
Mogens Madsen
Kjell Evensgård
Frode Larsen
QHSSE Manager
Rig Manager Intrepid
Rig Manager Innovator
Local Union Delegate MAF
Rico Bruus
Peter Kim Pedersen
Lars V. Djelert
Anders Blom
Rig Manager Inspirer
Rig Manager Guardian
Rig Manager XLE3
Co-ordinating Main Safety Delegate
2015
CARE
Quality, health,
environment & safety
Our primary objective is to run operations where personal injuries, damage to
the environment and to our assets are avoided. Accidents do not just happen,
there is always a cause. Therefore – all accidents can be prevented.
To us, this means:
• Zero serious incidents
• Zero personal injuries
ENGAGEMENT
KNOWLEDGE
AWARENESS
• Zero fires or gas leaks
• Zero unplanned spills to external environment
• Zero dropped objects >40J
• Zero prohibition notice from the authorities
• Follow-up on health and working environment for individual employees
• Reduced sickleave
We expect commitment to reach our objective from all employees that are involved
in our operations. A central part of this commitment is active use of our CAKE program
and management system Sirius.
Focus areas 2015
Q1 External environment
Q2 Dropped objects
Q3 Barriers
Q4 Groups at particular risk
Jakob Korsgaard
Ejnar Sørensen
Lars Fredriksson
Andreas H.O. Larsson
Jesper Køppen
Managing Director
Rig Manager Reacher
Rig Manager Giant
Rig Manager Interceptor
Rig Manager Gallant
Vibeke Vemmestad
Mogens Madsen
Kjell Evensgård
Frode Larsen
QHSSE Manager
Rig Manager Intrepid
Rig Manager Innovator
Local Union Delegate MAF
Rico Bruus
Peter Kim Pedersen
Lars V. Djelert
Anders Blom
Rig Manager Inspirer
Rig Manager Guardian
Rig Manager XLE3
Co-ordinating Main Safety Delegate
2015
CARE
Q1
Ytre miljø
AWARENESS
Q2
Fallende gjenstander
KNOWLEDGE
Q3
Barrierer
ENGAGEMENT
Personlig risikoog konsekvensforståelse
Q4
Risikoutsatte grupper
2015
CARE
Q1
External environment
AWARENESS
Q2
Dropped objects
KNOWLEDGE
Q3
Barriers
ENGAGEMENT
Understanding of personal
risk and consequence
Q4
Groups at particular risk
Download