MCLS * Beginner Chinese

advertisement
MCLS – Beginner Chinese
Week 5 – Asking
direction
Revision
• How are you ?
Nǐ
你
hǎo
好
ma
吗
• I’m fine , thanks
Wǒ hěn hǎo
我 很 好,
xiè xiè
谢谢
Revision
• What about you/and you?
Nǐ
你
ne
呢
• I’m fine, too
Wǒ yě
xiè
我 也
hěn hǎo, xiè
很
好, 谢谢
Revision
• Good Morning
Zǎo shàng hǎo
早
上
好
• Good Afternoon
Xià wǔ hǎo
下 午 好
Revison
• Good Evening
Wǎn shàng hǎo
晚
上
• Good Night
Wǎn
ān
晚
安
好
Revision
• Good bye
Zài jiàn (formal)
再 见
•
Bye-bye
Bai bai (informal)
拜 拜
Revision
• I’m sorry
•
Duì
bù
对
不
qǐ
起
That’s all right
Méi
guān xi
没
关系
Revision
• No problem/doesn’t matter
Méi
shì er
没
事儿
Revison
•
Compliment someone
Hěn hǎo
很
very
•
好
good
Your…… looks beautiful
Nǐ de …… hěn hǎo
你 的 …… 很
好
kàn
看
Revision
Respond to compliments
• Thank you
Xiè xiè
谢 谢
• It’s nothing/not really
Nǎ lǐ
nǎ lǐ
哪里
哪里
Today ’s Topic
Asking direction !!!
Wen Lu 问路
Basic Sentences
•
Excuse me , may I ask where is … ?
Dǎ
rǎo
le ,qǐng
wèn …
打 扰 了,请 问… 在 哪儿?
zài
nǎ ér ?
Some places
Hospital Yī Yuàn 医院
Hotel Jiǔ Diàn酒店
School Xué Xiào学校
Café Kā Fēi Guǎn 咖啡馆
Cinema DiànYǐng Yuàn 电影院
Office Bàn Gōng Shì 办公室
Toilet Cè Suǒ 厕所
Direction
Ahead/ Front Qián Biān 前边
Back Hòu Biān后边
Left Zuǒ Biān左边
Right Yòu Biān右边
Turn Zhuǎn转
Towards wǎng 往
Crosssing lù kǒu 路口
Go Straight Ahead
wǎng qián Biān zhí zǒu
往前面直走
Trun Left / Right
xiàng zuǒ biān / yòu biān zhuǎn
向左边/右边 转
Turn left at the first crossing
zài dì yī gè lù kǒu zuǒ zhuǎn
在第一个路口左转
Practice
A: Excuse me , may I ask where is the toilet ?
Dǎ rǎo le ,qǐng wèn cè suǒ zài nǎ lǐ ?
打 扰 了,请 问 厕所 在哪里?
B :Go Straight Ahead , turn left at the first crossing
Wǎng qián zǒu ,zài dì yí gè lù kǒu zuǒ zhuǎn
往前走,在第一个路口左转
A:How can I get there ?
Wǒ yào zěn me qù ne ? O r zěn me qù ?
我要怎么去呢?
B :By
taxi / car/ bus / train/subway
Chéng/zuò jì chéng chē / jiào chē / gōng gòng qì chē
/ huǒ chē / dì tiě
乘 计程车/轿车/公共汽车/火车/地铁
On foot zǒu lù 走路
Download