Betalingsbekreftelse fra bedriften

advertisement
Betalingsbekreftelse; tredjeparts
Hvis din bedrift/avdeling skal dekke dine undervisningskostnader, må din bedrift/avdeling fylle ut og sende oss en
signert erklæring. Erklæringen kan sendes til oss per e-post eller leveres i person på Alfaskolen. Vennligst send
dokumentet til Alfaskolen minst en uke før kurs startdatoen.
Husk alltid å få godkjenning før du melder deg på neste kurs!
Selv om din bedrift har et ganske avslappet policy overfor finansiering av arbeidstakers utdanning, kan de bli
misfornøyde hvis du velger å registrere deg for et kurs og forventer at de skal betale for den uten å først be om
godkjenning.
Betalingsbekreftelse fra bedriften
Herved bekrefter vi ___________________________________________________________
med organisasjonsnummer______________________________________________________
/ arbeidsgivers / bedriftens organisasjonsnummer /
At vi betaler for kurs ___________________________________________________________
/ fullt kursnavn /
Denne erklæringen bekrefter at vi aksepterer den fulle kurskostnaden ____________________
/ Kurspris /
inkluderer / inkluderer ikke bøkene*________________________________________________
/ *skriv her hvis dere betaler for bøkene /
for: _________________________________________________________________________
/ Arbeidstakers navn /
Vi vil at faktura sendes til:
Bedriftens navn________________________________________________________________
bedriftens organisasjonsnummer _________________________________________________
Fakturaadresse _______________________________________________________________
Ansvarlig / kontaktperson _______________________________________________________
Telefonnummer________________________________________________________________
E-post adresse________________________________________________________________
__________________________
Dato og sted
______________________________
Bedriftens representants signatur
Alfaskolen er offisielt godkjent som privat tilbyder av 600 timer norsk opplæring, hvorav 50 timer samfunnskunnskap, av: VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. VOX er en etat under Kunnskapsdepartementet. (www.vox.no) Alfaskolen AS ­ Språkkurs / Kongens gate 15 / 0153 Oslo / org.nr.: 999166318
tlf.: + 47 22 41 01 20 / www.alfaskolen.no / www.facebook.com/alfaskolen.oslo
Third Party Billing statement
If your company/department plans to pay your fees, your company/department will need to furnish a signed
statement. The statement may be emailed or delivered in person to Alfaskolen. Please deliver this document at
least one week before the course start date.
Always get approval before you sign up for the next course!
Even if your company has a pretty relaxed policy towards funding education, they might be annoyed if you decide
to register for a class and expect them to pay for it without first getting approval.
Company Payment Statement
Herby we state that ___________________________________________________________
/employer´s / company name/
with company organization number ____________________________________________________
/employer´s / company organization number/
is paying for the course ________________________________________________________
/full name of the course/
This letter confirms that we will accept the full course costs _______________________________
/price for the course/
including/ not including books* ____________________________________________________
/*write here if you are paying for the books/
for: Mr/Mrs _______________________________________________________________________
/employees name/
and we would like the invoice to be sent to:
Company name ____________________________________________________________________
Company org. number _______________________________________________________________
The invoicing address _______________________________________________________________
Responsible / contact person _________________________________________________________
Phone number _____________________________________________________________________
E-mail address _____________________________________________________________________
__________________________
Date and place
______________________________
Company representative`s signature
ALFASKOLEN is officially recognized as a private provider of 600 hours of approved tuition in the Norwegian language and Norwegian social studies by: VOX, the Norwegian Agency for Lifelong Learning, an agency of the Norwegian Ministry of Education and Research. (www.vox.no) ALFASKOLEN AS ­ Language Courses / Kongens gate 15 / 0153 Oslo / org.no.: 999166318
phone: + 47 22 41 01 20 / www.alfaskolen.no / www.facebook.com/alfaskolen.oslo
Download