เอกสารแนบ 4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

advertisement
โดย
สุ มนต์ สกลไชย
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 25 ตุลาคม 2556
1. การประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัย
1.1 การประเมินมหาวิทยาลัย (University Evaluation, University
Assessment, University Rating)
• -เป็ นการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยโดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ แปลงเป็ นค่าคะแนน เช่น ได้ 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 แล้ว แปล
ความหมายเป็ น ระดับ อาทิ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่ผา่ น เป็ นต้น
• -ไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เปรียบเทียบค่าคะแนนกับสถาบันอื่น แต่ในทางปฏิบตั ิ
ก็มกี ารนาไปเปรียบเทียบเพือ่ ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หรือ การตลาด
• -องค์กรทีด่ าเนินการ มิได้นาค่าคะแนนของแต่บะสถาบันมาเรียงลาดับแล้ว
จัดลาดับหรืออันดับ
• -องคกรทีป่ ระเมิน ได้แก่ กพร การประเมินคุณภาพภายในโดย สกอ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ สกว สกอ ( เคยทาเมือ่ ปี 2549)
1.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
University Ranking
•
เป็ นการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบต่างๆตามตัว
บ่งชี้ท่กี าหนด แปลงเป็ นค่าคะแนน อาทิ ร้อยละ หรือคะแนนดิบ จากนัน้
นาค่าคะแนนมาจัดอันดับสูงต่า
• โดยอาจจัดอันดับเปรียบเทียบหลายมิติ อาทิ ตามระดับโลกหรือภู มภิ าค (
world ranking, Asian Ranking ) ตามสาขาวิชา ( อาทิ. Engineering,
Science. )
• องค์การทีจ่ ดั อันดับในประเทศ: ยังไม่ม ี
• ต่างประเทศ: Times Higher Education, QS เป็ นต้น แต่ละองค์กร มี
วัตถุประสงค์ต่างกัน ตัวชีว้ ดั ต่างกัน จุดเน้นต่างกัน การได้มาซึง่ ข้อมูลหรือ
คะแนนต่างกัน
QS World University Rankings
Thai Universities in QS Rankings 2013
World Rank
Life Sci & Med
Natural Science
Engineering & IT
Social Sci &
Manage
Arts & Humanities
CHULALONGKO
RN University
239
258
240
134
115
N/A
MAHIDOL
University
283
190
N/A
N/A
355
N/A
CHIANG MAI
University
551-600
N/A
N/A
N/A
361
N/A
THAMMASAT
University
601-650
N/A
N/A
353
206
N/A
KASETSART
University
651-700
N/A
N/A
380
395
N/A
Khon Kaen
University
701+
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
KMUTT
701+
N/A
N/A
281
N/A
N/A
PRINCE OF
SONGKLA
University
701+
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Thai Universities
Webometrics Ranking : Ranking Web
of World Universities
Jan' 2013
July' 2013
Thailand / SEA / World
Thailand / SEA / World
CU
1 / 2/ 169
1 / 2 / 217
CMU
4 / 8 / 383
2 / 3 / 281
MU
2 / 3 / 246
3 / 4 / 288
KU
3 / 4/ 299
4 / 7 / 412
Univ.
KMUTL
5 / 8 / 445
PSU
6 / 13 / 499
6 / 9 / 462
KKU
5 / 9 / 436
7 / 10 / 481
KMUTT
8 / 17 / 596
8 / 13 / 546
NU
TU
9 / 15 / 605
7 / 14 / 514
10 / 20 / 677
SC Imago Institutions Rankings (SIR)
• SIR World Reports 2012 is the most
comprehensive ranking of Worldwide
Research Institutions. Following the goal of
embracing every institution around the world
with meaningful scientific output, the ranking
now includes 3,290 institutions that together
are responsible for more than 80% of
worldwide scientific output during the term
2006-10 as indexed in Elsevier's Scopus
database.
•
•
•
•
•
•
SIR World Report 2013
IC::International Collaboration
NI::Normalized Impact
Q1::High Quality Publications
SI::Specialization Index
ER::Excellence Rate
World Region Countr
Rank Rank y Rank
Institution
Output IC(%)
NI
Q1(%) Spec Exc
(%)
475
107
1
Chulalongkorn University
7428
34.79
0.89
38.03
0.57
8.45
519
118
2
Mahidol University
6892
43.17
1.03
44.37
0.63
9.48
892
227
3
Chiang Mai University
3870
41.52
1.14
36.1
0.61
8.57
1065
292
4
Kasetsart University
1128
321
5
King Mongkut's Institute of
Technology Thonburi
1135
323
6
Prince of Songkla
University
World Rank
Region Rank
Country Rank
Institution
1233
356
7
King Mongkut's
Institute of
Technology
Ladkrabang
1249
363
8
Khon Kaen University
1616
502
9
Thammasat University
1668
527
10
Siriraj Hospital
1728
546
11
Asian Institute of
Technology
World Rank
Region Rank
Country Rank
Institution
1999
662
12
Suranaree University
of
Technology
2091
699
13
Ramathibodi Hospital
2226
769
14
Mahasarakham
University
2227
770
15
National Science and
Technology
Development Agency
2233
771
16
Naresuan University
World Rank
Region Rank
Country Rank
Institution
2239
776
17
National Electronics
and Computer
Technology Center
2245
779
18
National Center for
Genetic Engineering
and
Biotechnology
2374
849
19
Silpakorn University
2462
903
20
Srinakharinwirot
University
2526
938
21
Wiwanitkit House
QS University Rankings : ASIA 2013
Thai
Universi Rank Score
ties
ACAD
Faculty Citation INTER INTER Papers Inbound Outbou
EMPL
per
per Faculty Student per Exchan Exchan
Student Paper
Faculty
MU
42
70.6
82.1
50.5
92.6
92.6
31.2
19.8
22.7
12.8
10.0
CU
48
67.0
98.0
80.1
50.3
67.9
33.3
8.7
26.8
24.8
23.8
QS University Rankings : ASIA
Rankings 2012
• Mahidol University (rank #38, overall score = 70.6)
– Academic reputation = 85.6
– Employer reputation = 47.1
– Faculty Student ratio = 94.3
– papers per faculty = 23.8
– citations per paper = 93.5
– International faculty = 29.1
– International students = 18.4
– Inbound exchange students = 9.5
– Outbound exchange students = 8.0
Chulalongkorn University
(rank#43, overall score=69.9)
– Academic reputation = 98.4
– Employer reputation = 74.2
– Faculty Student ratio = 58.3
– papers per faculty = 27.8
– citations per paper = 65.2
– International faculty = 51.6
– International students = 5.6
– Inbound exchange students = 22.1
– Outbound exchange students = 12.7
QS University Rankings : ASIA
Rankings 2011
•
•
•
•
•
Mahidol University (rank #34, score = 77.09)
Chulalongkorn University (rank#47, score=69.90)
Chiang Mai University (rank #67, score=56.70)
Thammasat University (rank#88, score=51.60)
Prince of Songkla University (rank#95,
score=48.90)
• Khon Kaen University (rank#114,, score=44.40)
• Kasetsart University (rank#120, score=43.20)
QS Ranking by Subject : 2013
Thai Universities
Biological
Sciences
Medicine
Pharmacy
CU
151-200
151-200
101-150
MU
151-200
101-150
51-100
QS Ranking by Subject : 2012
Thai
Universities
Biological
Sciences
English
Language
Environmental
and
Studies
Medicine Pharmacy
Literature
CU
-
51 - 100
51 - 100
-
51 - 100
MU
151-200
101- 150
151-200
101-150
51-100
QS Ranking by Subject : 2011
Thai Universities
Biological
Sciences
Medicine
Pharmacy
CU
38
51 - 100
151-200
MU
101- 150
151-200
151-200
CWTS Leiden Ranking : 2013
Thai Universities
Chulalongkorn University
Mahidol University
No.of Publications (2008- Proportion of top 10%
2011)
publications
2153
6.7%
1929
5.3%
Performance Ranking of Scientific Papers
for World Universities : National Taiwan
University Ranking (NTU Ranking)
NTU Ranking Year 2012
• Mahidol University :
– Country Rank = #1 /11 Years
– Articles = 6.75, Current Articles = 7.92 / 11 Year
– Citations = 2.23
– Current Citations = 3.51 / Ave.
– Citations = 21.05
– h index = 27.50 /HiCi
– papers = 1.07 / Hi-Impact
– Journal Articles = 2.65
– Total Score = 7.96
University Ranking by Academic
Performance (URAP)
Country Ranking University Name
World Ranking
Category
1
Mahidol
University
356
A
2
Chulalongkorn
University
418
A
3
Chiang Mai
University
621
B++
4
Prince of Songkla
University
775
B++
5
Khon Kaen
University
805
B++
University Ranking by Academic
Performance (URAP)
Country Ranking University Name
World Ranking
Category
6
Kasetsart University
903
B++
7
King Mongkut´s
University of
Technology
Thonburi
1230
B+
8
THAMMASAT
University
1293
B+
9
Suranaree
University of
Technology
1458
B+
10
Asian Institute of
Technology
Thailand
1465
B+
University Ranking by Academic
Performance (URAP)
Country Ranking University Name
World Ranking
Category
11
King Mongkuts
Institute of
Technology
Ladkrabang
1536
B
12
Naresuan
University
1570
B
13
Silpakorn
University
1654
B
14
Srinakharinwirot
University
1711
B
15
Mahasarakham
University
1761
B
University Ranking by Academic
Performance (URAP)
Country Ranking University Name
World Ranking
Category
16
Mae Fah Luang
University
1867
B
17
Burapha University
1878
B
Times Higher Education (THE) Regional
Rankings – ASIA 2012-2013
Thai
Universities
Official
Ranking
Internatio
Teaching nal
Overall the learning Outlook Ranking environment
Staff,
Score
Students
and
Research
Industry
Income Innovation
Research volume,
income,
reputation
Citations research
influence
KMUTT
55
30.3
11.3
23.8
60.2
10.2
68.4
MU
61
28.7
32.8
41.6
35.1
17.3
32.3
CU
82
24.8
28.8
32.5
47.2
20.4
21.6
Times Higher Education
(THE) World University Rankings
: 2012 - 2013
Thai
Universities
KMUTT
MU
Official
Ranking
Overall
Ranking
Score
Teaching - Internationa Industry
the learning l Outlook Income environmen
Staff,
Innovation
t
Students
and
Research
Research - Citationsres
volume,
earch
income,
influence
reputation
389
30.3
11.3
23.8
60.2
10.2
68.4
> 400
28.7
32.8
41.6
35.1
17.3
32.3
Times Higher Education
(THE) World University
Rankings : 2011 - 2012
Thai
Universiti
es
Official
Ranking
MU
377
Teaching - Internatio Industry Research - Citations Overall
the
nal Mix - Income volume, research
Ranking learning
Staff & Innovatio income, influence
Score
environme Students
n
reputation
nt
23.7
29.9
45.0
29.0
14.7
20.9
THE-QS Rankings (2004-2009)
(No more THE-QS! On October 30, 2009, Times
Higher Education signed deal with Thomson
Reuters, instead of QS.)
Thai Universities in THE-QS
Rankings 2009
Thai
Universities
World Rank
Life Sciences &
Natural Sciences
Biomedicine
Engineering &
IT
Social Sciences
Arts &
Humanities
CHULALONGK
ORN University
138
51
136
78
51
49
MAHIDOL
University
220
101
297
-
292
216
CHIANG MAI
University
401-500
237
-
-
253
274
THAMMASAT
University
401-500
-
-
-
169
156
PRINCE OF
SONGKLA
University
501-600
268
-
-
-
-
KASETSART
University
551-600
-
-
-
-
-
Khon Kaen
University
501-600
-
-
-
-
-
Thai Universities in THE-QS
Rankings 2009
Academic Ranking of World
Universities (ARWU)
Center for World-class Universities,
Graduate School of Education,
Shanghai Jiao Tong University, China
-Top 500 World Universities - 2012 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2011 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2010 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2009 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2008 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2007 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2006 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2005 (No Thai University)
UI GreenMetric World Universities
Ranking Universitas Indonesia (UI)
• World Ranking 2012
1. Mahidol University (Rank #36)
2. King Mongkut's University of Technology
Thonburi (Rank #38)
3. Chulalongkorn University (Rank #41)
4. Kasetsart University (Rank #44)
5. Mahasarakham University (Rank #71)
6. King Mongkut's University of Technology North
Bangkok (Rank #175)
6. Burapha University (Rank #195)
Washington Monthly's 2009 National
University College Rankings
• Rankings based on contribution
to the public good in three
broad categories :
– Social Mobility (recruiting and
graduating low-income students)
– Research (producing cutting-edge
scholarship and PhDs)
– Service (encouraging students to
give something back to their
country)
International Colleges & Universities
• Web Popularity Ranking
The aim of this website is to provide an approximate popularity ranking of worldwide
Universities and Colleges based upon the popularity of their websites. This can
especially help international students to understand how popular a specific
University/College is in a foreign country.
–
–
–
–
–
–
–
–
1 Kasetsart University (Work Rank # 199)
2 Chulalongkorn University (Work Rank # 201)
3 Mahidol University (Work Rank # 273)
4 Thammasat University (Work Rank # 364)
5 Asian Institute of Technology (Work Rank # 486)
6 Prince of Songkla University (Work Rank # 607)
7 Ramkhamhaeng University (Work Rank # 794)
8 Khon Kaen University (Work Rank # 828)
2010 Web Popularity Ranking
•
•
•
•
•
•
•
1Chulalongkorn University (Work Rank # 103)
2Kasetsart University (Work Rank # 113)
3Mahidol University (Work Rank # 162)
4Khon Kaen University (Work Rank # 195)
5Thammasat University (Work Rank # 239)
6Asian Institute of Technology (Work Rank # 445)
7Prince of Songkla University (Work Rank # 733)
2009 Web Popularity Ranking
• 1 Chulalongkorn University (Work Rank #116)
• 2 Khon Kaen University (Work Rank #172)
• 3 Mahidol University ((Work Rank #197)
2008 Web Popularity Ranking
• 1 Chulalongkorn University (Work Rank #112)
• 2 Khon Kaen University (World Rank #160)
• 3 Mahidol University (World Rank #182)
องค์ กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
•
•
•
•
•
•
•
•
QS university ranking
Webometric ranking
SC Imago Institutions Rankings
CWTS Leiden Ranking
University Ranking by Academic Performance (URAP)
Times Higher Education (THE) University Rankings
THE-QS Rankings (2004-2009)
Academic Ranking of World Universities (ARWU) by Shanghai
Jiao Tong University, China
• UI GreenMetric World Universities Ranking Universitas
Indonesia (UI)
• Washington Monthly's National University College Rankings
• Web Popularity Ranking by 4ICU
ตัวอย่างเกณฑ์การจัดอันดับ
Major Criteria
•
Academic Score
•
Academic Rank
•
Employee score
•
Employee rank
•
Student: Faculty ratio
•
Student / faculty rank
•
Academic Reputation
•
Employee reputation
•
Paper per faculty
•
Citations per paper
•
International Faculty
•
International students
•
Inbound / Outbound exchange
บทบาทของมหาวิทยาลัยและคณะ
•ทาอย่ างไรจึงจะมีผลการดาเนินงาน
ให้ ได้ ตามเกณฑ์ ท่ แี ต่ ละแห่ งกาหนด
หรื อให้ ได้ ผลดีท่ สี ุด
2. มหาวิทยาลัยของไทยควรเข้าสู่การจัดอันดับหรือไม่
สรุปว่า ควร
เหตุผล :
•
•
•
•
•
เป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการตื่นตัวเพื่อพัฒนา
แม้ ไม่ เข้ าเอง บางอย่ างก็อาจถูกจัดโดยไม่ ร้ ูตวั
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดในภาพรวมกดดัน
ถ้ าผลดี ส่ งผลให้ เกิดความพึงพอใจแก่ นักศึกษาและบุคลากร
เพิ่มภาพลักษณ์ ขององค์ กรในมุมมองภายนอกและศิษย์ เก่ า
3. ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปรกร
• ในปี 2012 - 2013 มศก. มีอนั ดับใน QS Asia Ranking แล้ว ?
• SC Imago Institutions Ranking (SIR) โดยในปี 2013 Silpakorn :
2374(world rank), 849 (region rank), 19 ( country ranking)
behind มทส มมส มน
• University Ranking by Academic performance , by country SU
rank 13, world rank 1654, Category B
• 4ICU 4 International Colleges is ranked at 1769 by 2013
University Web ranking
• ตามแผนของมหาวิทยาลัย จะเข้าสู่ QS ranking
• ค่อนข้างสายในการเข้าสูร่ ะบบการจัดอันดับ แต่กด็ กี ว่าไม่เข้า
4. ปัจจัยแห่ งความสาเร็จในการได้ อนั ดับที่น่าพึงพอใจ
4.1 ความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
คิดคะแนนและจัดอันดับ
4.2 มีเนื้ อหาตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดและได้คะแนนดี หรือทาให้
เกิดขึน้ อย่างดีที่สดุ เช่น
• ปัญหาที่พบ ความสาเร็ จของเนื้อหาไม่ได้อยูท่ ี่ตวั เรา อยูท่ ี่คนอื่น เป็ น
ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
• เนื้อหาของตัวบ่งชี้น้ นั เราได้ยากหรื อน้อย เช่น จานวนผูไ้ ด้รับรางวัล
โนเบล จานวนผลงานวิจยั ระดับคุณภาพ จานวนครั้งของการอ้างอิง
4. ปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการได้อนั ดับที่น่าพึงพอใจ
(ต่อ)
• ตัวบ่งชี้บางตัวอยูใ่ นวิสยั ทาให้ดีได้ ง่ายยากแตกต่างกัน อาทิ
- สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
- จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ จานวนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยน
ในต่างประเทศ จานวนนักศึกษาต่างชาติที่รับเข้าแลกเปลี่ยนใน
มหาวิทยาลัย
- จานวนงบประมาณที่ใช้สาหรับห้องสมุด
• มหาวิทยาลัยและคณะ จะมีกลยุทธ์และวิธีการอย่างไร
4. ปัจจัยแห่งความสาเร็ จในการได้อนั ดับที่น่าพึงพอใจ (ต่อ)
4.3 ระบบรายงานเพื่อให้ได้เนื้อหาตามตัวบ่งชี้จากต้นทางถึงปลายทางไม่ดี
เท่าที่ควร อาทิ
- เงินวิจยั ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในแต่ละปี การรวบรวม
ตัวเลขมิใช่แค่งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ มีอีกมาก โดยต้อง
รวบรวมจากอาจารย์ดว้ ย
- ทาอย่างไรจะรวบรวมได้ครบ ทันเวลา ถูกต้อง เชื่อถือได้ แล้วกว่าจะ
มาถึงคนใช้ประโยชน์ มักจะไม่ครบหรื อไม่ทนั เวลา
4. ปัจจัยแห่งความสาเร็ จในการได้อนั ดับที่น่าพึงพอใจ
(ต่อ)
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลดิบจากบุคคลและหน่ วยงานภายในเพือ่ นาไปสู่
รายงานเพือ่ ส่ งต่ อองค์ กรจัดอันดับ
- ต้องใช้คนที่เก่งและมีประสิ ทธิภาพ อ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างดี
- เข้าใจตัวบ่งชี้และคาอธิบายอย่างแจ่มชัดที่เชื่อถือได้ ฟันธงได้วา่ ใช่ไม่ใช่
- ส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์ดึงมาช่วยกัน สายสนับสนุน ยากมากที่จะถึงขั้นนี้
แค่หยิบเอกสารให้ถูก หาเอกสารให้เจอ ใส่ แฟ้ มเป็ น พูดฟังให้รู้เรื่ อง ก็
บุญแล้ว ต้องหาคนมีแวว มาฝึ ก แต่ตอ้ งเก่งภาษาอังกฤษ เริ่ มต้น ต้องมี
ทีมงานที่เก่ง หรื อมีแววเก่ง ถ้าเป็ นไปได้ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
ระดับคณะ หนีไม่พน้ อาจารย์ ในระยะเริ่ มแรก
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลดิบจากบุคคลและหน่ วยงานภายในเพือ่
นาไปสู่ รายงานเพือ่ ส่ งต่ อองค์ กรจัดอันดับ (ต่ อ)
- การจะทาขั้นตอนนี้ให้ดี ต้องมี การวบรวมจากระดับคณะให้ดี ทันเวลา
ใช้ได้ ( อาจผิดเรื่ อง ช่วงเวลา เช่น เอาปี ไหน นับอย่างไร อย่างนั้นอย่างนี้
นับได่หรื อไม่)
- ไม่ควรรอจนถึงเทศกาลนั้นๆ ควรจัดให้มีการรายงานและเผยแพร่ ไว้
ล่วงหน้าเป็ นระยะไว้เลย เช่น ทุกเดือน ขึ้นUpload ผลการดาเนินงานเรื่ อง
นั้นไว้ในเว็ปของคณะโดยต้องทาให้เป็ นปัจจุบนั ที่สุดทุกเดือน บางตัวชี้วดั
เช่น บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ ตาราที่อาจารย์เขียน ตาแหน่งวิชาการของอาจารย์
เป็ นต้น จัดกลไกให้อาจารยย์ upload ด้วยตนเอง สร้างกลไกสนับสนุน
และขอความร่ วมมือให้อาจารย์ช่วยกัน upload ข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลดิบจากบุคคลและหน่ วยงาน
ภายในเพื่อนาไปสู่รายงานเพื่อส่งต่อองค์กรจัดอันดับ
(ต่อ)
- ตัวบ่งชี้บางตัว เราอาจไม่ตอ้ งทาเอง อาทิ จานวนบทความวิจยั ที่อยุใ่ น
ฐานข้อมูล SCOPUS หาคนหรื อฝึ กเจ้าหน้าที่ให้ทา ถ้าหาไม่ได้ ขอให้
อาจารย์ที่เก่งช่วย แต่เรื่ องนี้ฝึกไม่ยาก
- การรวบรวมเมื่อใกล้กาหนดส่ ง หรื อพ้นช่วงเวลาทีนบั ได้ ถือว่า สายเกิน
แก้แล้ว เพราะหากขาดข้อมูล หรื อคะแนนน้อยกว่าที่ควรเป็ นจะแก้ไข
อะไรไม่ได้แล้ว ควรมารวบรวมและวิเคราะห์เป็ นรายช่วงเวลา เช่น ทุก
สามเดือน เป็ นต้น
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลดิบจากบุคคลและหน่ วยงานภายในเพื่อนาไปสู่
รายงานเพื่อส่งต่อองค์กรจัดอันดับ (ต่อ)
- ควรจัดทาปฏิทินย้อนหลังว่า ในเรื องนั้นๆ เราควรมีข้นั ตอนอย่างไร เช่น
- เดือน....ปี ... - ส่ งรายงานต่อ QS
-ได้รายงานที่พร้อมจะส่ งและเสนออธิการบดีเพื่อลงนามส่ ง
- ประชุมคณะกรรมการที่รับผืดชอบครั้งสุ ดท้ายเพื่อพิจารณาผล.
- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
- ทีมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์ สรุ ปผล จัดทาร่ างรายงาน
- คณะ หน่วยงาน คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ส่ งผลของแต่ละตัว
บ่งชี้ครังสุ ดท้าย
- ประชุมหารื อเพื่อวางแผนและเตรี ยมการ ตั้งแต่ก่อนต้นปี
ข้อแนะนาเพิ่มเติม
1. ทัศนคติของสภามหาวิทยาลัย อธิการดี ทีมบริหาร คณบดีและทีม สาคั ญมาก ที
ต้ องเห็นความสาคัญ เอาใจใส่ ทจี่ ะทาให้ ดขี นึ้ และช่ วยสนับสนุน
2. ผู้บริ หารต้ องผลักดัน (บางเรื่ องต้ องผลักแรง) เพื่อให่ เกิดได้ ผลงาน สาเร็ จตาม
เป้ าหมาย หรื ออย่ างน้ อยก็พัฒนาขึ้น มีมาตรการหลายประเภทอาจต้องสร้ างขึ้น
ได้แก่
- การออกข้อ บัง คับ หรื อ ระเบี ยบ การใช้ก ลไกการประเมิ น หน่ ว ยงานหรื อ
บุคคล กลไกงบประมาณ
- แผน แรงจูงใจ การให้บุคลากรมีส่วนร่ วม การกระจายความรับผิดชอบของ
ตัวชี้วดั
- ระบบการจัดทาคารับรองระดับอธิ การบดีกบั คณบดี คณบดีกบั หัวหน้าภาค
หัวหน้าภาคกับลูกภาค
- โดยคานึงถึง ความยัง่ ยืน วัฒนธรรมองค์กร ลักษณะงาน ความพอดี ด้วย เป็ น
ต้น
ข้อแนะนาเพิ่มเติม (ต่อ)
3. ปัจจัย ที่ควบคุมไม่ได้ของบางตัวชี้วดั คือ Reputation หรือ Recognition
ของแต่ละมหาวิทยาลัย มาตรการตัวอย่าง
• เพิม่ ความรับรูใ้ นผลงาน ภาพลักษณ์และความสาเร็จของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในมุมมองของคนภายนอกมหาวิทยาลัย
• เป้าหมาย นักวิชาการในประเทศหรือประเทศเพือ่ นบ้าน ทีเ่ ข้าข่ายเป็ น
reviewer หรือถูกสุม่ เชิญให้ตอบแบบสอบถามของ QS
• ช่องทาง website ทัง้ ไทยเและอังกฤษ ( อังกฤษ ควรปรับปรุงด่วน) ให้ม ี เมนู
เฉพาะทีส่ อื ถึงความสาเร็จหรือบทบาท มีการขึน้ สาระนัน้ อย่างสม่าเสมอ พิมพ์กู้
เกิล้ เมือ่ ไร ของมหาวิทยาลัยศิลปากรขึน้ มาก่อนเพือ่ น
• เพิม่ university visibility ในมุมมองของประเทศในเอเซีย ผ่านการเพิม่ บทบาท
ของคณะและมหาวิทยาลัยในเวทีหรือองค์กรนานาชาติ การประชุมสัมมนาระดับ
ต่างๆทัง้ ทีจ่ ดั เองและร่วมกับองค์กรอื่นจัด
• การเชิญศาสตราจารย์จากต่างประเทศมาสอน สัมมนา กรรมการสอบ เป็ นต้น
• เพิม่ university presence ในระดับประเทศและเพือ่ นบ้าน
• ส่งเสริมให้อาจารย์ไปเสนอผลงานหรือร่วมประชุม
ข้อแนะนาเพิ่มเติม (ต่อ)
• สร้าง Brand Identity เพื่อนาไปสู่ Brand recognition และ Brand Loyalty
อาทิ โลโก้ นามบั ต ร แฟ้ ม เอกสารค าสอน หน้ า แรกของ Powerpoint
Presentation
• รวบรวมจัดกลุ่ม Success และ excellence ของมหาวิทยาลัยและคณะใน
แง่มุมต่างๆสะสมตัง้ แต่จดั ตัง้ นามารวบรวมและจัดหมวดหมู่เพื่อการเผยแพร่
ในสารพัดรูปแบบทีง่ ่ายต่อการรับรู้ เช่น คนเด่นศิลปากร ( จาแนกทัง้ นักศึกษา
ศิษย์เก่า อาจารย์ หน่ วยงาน) บทบาทของอาจารย์ศลิ ปากรในเวทีนานาชาติ
และระดับชาติ ) ผลงานทัง้ วิจยั งานสร้างสรรค์ อาจทาในรูปแบบ Virtual ก็ได้
• สร้างไลน์สติก๊ เกอร์ของมหาวิทยาลัยทีม่ เี อกลักษณ์จากความโดดเด่นของผลงาน
• University of Macau สร้าง visibility ของมหาวิทยาลัย โดยการส่งข้อมูลเข้า
อีเมล์เป้าหมายของเขาทัวโลกทุ
่
กสัปดาห์ เป็ นความเคลื่อนไหวด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ได้ผลมาก
บทบาทของหัวหน้ าภาควิชา
1. เข้าใจ มีทศั นคติทด่ี ี และสนับสนุนให้คณะเข้าสูก่ ารจัดอันดับ
2. เข้าใจสาระรายละเอียดของตัวชีว้ ดั แต่ละตัวอย่างชัดเจนหรือตาม
ควรแล้วแต่กรณี
3 ทราบตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งรับผืดชอบตรงคนเดียว หรือร่วมกับคนอื่น
หรือไม่มเี ลย
4. กรณีไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ควรสนับสนุนเท่าทีจ่ ะทาได้
5. กรณีตอ้ งหรือมีสว่ นรับผิดชอบ ดูวา่ จะสร้าง content ตามตัวชีว้ ดั
ให้เกิดขึน้ ให้ดที ส่ี ดุ อย่างไร ส่งเสริม สนับสนุนหรือผลักดันให้ดที ส่ี ดุ
เท่าทีจ่ ะทาได้
6. ติดตามเป็ นระยะๆ เช่น 3, 6,9 และ 12 เดือน
ขอให้โชคดี
สุ มนต์ สกลไชย, 2556
Download