Vårterminen 2011 - Nationalekonomiska institutionen

advertisement
C-uppsatser skrivna vårterminen 2011 vid
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Publicerade uppsatser finns i Pdf-format på
http://publications.uu.se
Författare
Ahlskog Rafael
Handledare
Önder Ali Sina
Andersson Niklas
Berg Lennart
Arntyr Joahan
Bengtsson Niklas
Aulik Emelie
Kilström Matilda
Gottfries Nils
Bergman Rickard
Gunnarsson Philip
Bask Mikael
Bolos Laura Andreea
Borota Teodora
Bondegård Michael
Enocksson David
Forsberg Lars
Carlsson Erik
Berg Lennart
Clausén Gabriella
Sörmark Henrik
Eriksson Stefan
Cullemo Helena
Bengtsson Niklas
Ekelund Astrid
Escobar Sebastian
Simula Laurent
Uppsatsämne
Vaccine subsidy strategies for
revenue maximizing
governments
Läcker företag information? En
studie om aktiehandlarnas
förmåga att förutspå kvartalsrapporter
Issues of Non-Compliance and
Their Effect on Validity in Field
Experiments – A case study of
field experiment ”Taxis and
Contracts”
Effekter av förändrade
regelverk på euroländernas
skuldbeteende: En empirisk
studie
Mutual fund flows in Sweden,
Finland and Denmark: An
empirical study
Preferential trade agreement –
Friend of foe? A study of the
effects of the Lom’e
Convention on the
CARIFORUM countries
Organisation, Innovation,
Productivity. An Exploratory
Approach on Swedish Firms
Rysslandsfondernas
avkastning – Har de genererat
någon överavkastning?
Vad fick den svenska
Beveridge-kurvan att skifta
under 1990-talet?
Small loans and great
challenges. How do Savings
and Credit Co-operatives
(SACCOs) handle asymmetric
information?
Making Green Markets Ripe. A
study on environmental
demand and interventions on a
green electricity market
C-uppsatser skrivna terminen 2011 vid
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Publicerade uppsatser finns i Pdf-format på
http://publications.uu.se
Författare
Franck Jacob
Strandberg Simon
Handledare
Söderberg Bo
Frändén Kristina
Moberg Elin
Holmberg Pär
Fundin Niclas
Håkansson Jonas
Carlsson Sven-Åke
Gunnarsson Viktor
Li Chuan-Zhong
Gezelius Anna
Bali Swain Ranjula
Hägglöf Andreas
Bali Swain Ranjula
La David
Wallberg Martin
Södersten Jan
Landberg Axel
Berg Lennart
Lindholm Fredrik
Selin Håkan
von Sydow Susanna
Vredin Johansson Maria
Sörndal Johan
Brunsson Olof
Pettersson Jan
Uppsatsämne
Effektivitet på bostadsmarknaden. Finns det
säsongsvariation på småhusmarknaden i Lidingö kommun?
Den gröna skatteväxlingen –
en optimal skattereform? En
utredning om effekterna av
skatteväxlingen mellan
inkomst- och energiskatten
De nya kolonisatörerna?
Bakgrunden till Kinas
direktinvesteringar i Afrika och
effekter av dessa
Påverkar lokalmiljön vårt
subjektiva välbefinnande? En
jämförande ekonometrisk
studie mellan Sverige och
Japan
Nicaragua – a donor darling?
A case study of
implementation of the Paris
Declaration on Aid
Effectiveness
The curse of the sea? An
analysis of the economic effect
of offshore oil production in
Brazil, Indonesia and Norway
Optimal kapitalstruktur – En
undersökning tillämpad på
skandinaviska och tyska
företag
Volatility Forecasting – An
Empirical study of the GARCH
model
Jobbskatteavdragets effekt på
arbetsutbudet. Betydelsen av
optimeringsfriktioner
Miljöaspekter i samhällsekonomiska kalkyler exemplet Botniabanan
Polens jordbruksexport och
EU. En studie av EUmedlemskapets påverkan på
den polska jordbruksexporten
C-uppsatser skrivna terminen 2011 vid
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Publicerade uppsatser finns i Pdf-format på
http://publications.uu.se
Författare
Toss Richard
Paris Cornel
Wärvik Frida
Handledare
Bask Mikael
Rickne Johanna
Uppsatsämne
Internationell handel. Finns det
någon euroeffekt?
Do increased exports raise the
number of employees in
industrial firms? A case study
of China’s entrance into the
WTO
Download