คือ ประโยคทีป่ ระธานเป็ นผู้กระทากริยา
กริยาจะเป็ น transitive verb
หรือintransitive Verb ก็ได้
She hates exercising.
The baby was crying.
คือ ประโยคทีป่ ระธานเป็ นผู้ถูกกระทา
คิดลำ้ ก่ อนใคร
กริยำของ Passive ควรเป็ น
transitive Verb
หรือ
intransitive Verb
คือ ประโยคทีป่ ระธานเป็ นผู้ถูกกระทา
กริยาจะเป็ น transitive verb
เท่ านั้น
Cindy was arrested for stealing.
A vase was placed on her table.
โดย..
1) ประธานย้ ายไปเป็ น กรรม วางไว้ หลัง by อยู่ในรูปของกรรม
2) กรรมย้ ายไปเป็ นประธาน อยู่ในรูปของประธาน
เช่ น
I
love
her.
She is loved by me.
3) ใช้ Verb to be ที่มีรูปกริ ยาเดียวกับกริ ยาแท้
ของประโยค
4) กริ ยาแท้ ของประโยค เปลี่ยนเป็ น กริ ยาช่องที่ 3
I
love
her.
She is loved by me.
V1
•
Is / am / are
V1ing
•
Being
V2
•
Was/were
V3
•
been
V1 หลังกริ ยาช่วย
•
be
Past Simple Tense
S +V2
Simple Present Tense
S + V1
Future Simple Tense
S + will/shall + V1
Past Progressive Tense
S + was/were+ V1 ing
Present Progressive Tense
S + is/am/are + V1 ing
Future Progressive Tense
S + will + be+ V1 ing
Past Perfect Tense
S + had + V3
Present Perfect Tense
S + have/has + V3
Future Perfect Tense
S + will + have+ V3
Past Simple Tense
S +was/were +V3
Simple Present Tense
S + is/am/are + V3
Future Simple Tense
S + will/shall + be + V3
Past Progressive Tense
S + was/were+ being + V3
Present Progressive Tense
S + is/am/are + being + V3
Future Progressive Tense
S + will + be+ being + V3
Past Perfect Tense
S + had + been + V3
Present Perfect Tense
S + have/has + been + V3
Future Perfect Tense
S + will + have + been + V3
S+ V2
S +was/were +V3
S + V1
S + is/am/are + V3
S + will/shall +V1
S + will/shall + be + V3
S + was/were +Ving
S + was/were+ being + V3
S + is/am /are + Ving
S + is/am/are + being + V3
S + will + be +Ving
S + will + be+ being + V3
S + had + V3
S + had + been + V3
S + have/has + V3
S + have/has + been + V3
S + will + have + V3
S + will + have + been + V3
S+ V2+ O
S +was/were +V3 by O
S + V1+ O
S + is/am/are + V3 by O
S + will/shall +V1+ O
S + will/shall + be + V3 by O
S + was/were +Ving+ O
S + was/were+ being + V3 by O
S + is/am /are + Ving+ O
S + is/am/are + being + V3 by O
S + will + be +Ving+ O
S + will + be+ being + V3 by O
S + had + V3+ O
S + had + been + V3 by O
S + have/has + V3+ O
S + have/has + been + V3 by O
S + will + have + V3+ O
S + will + have + been + V3 by O
• All girls around the brave boy love him.
• A blind girl wrote the best writing.
• I think we can sell our new car “March 2010” all
over Asia.
• The brave boy is loved by all girls around him.
• The best writing was written by a blind girl.
• I think our new car “ March 2010” can be sold all
over Asia.
• The brave boy is loved by all girls around him.
• All girls around the brave boy love him.
• The best writing was written by a blind girl.
• A blind girl wrote the best writing.
• I think our new car “ March 2010” can be sold all over
Asia.
• I think we can sell our new car “March 2010” all over
Asia.
• The young are singing “I’m yours”.
• The chef was preparing dinner when my friends
and I arrived the wedding party
• Students will be taking the O-net exam in March.
• “I’m yours” is being sung by the young.
• Dinner was being prepared when my friends and I
arrived the wedding party.
• The O-net exam will be being taken by students in
March.
• “I’m yours” is being sung by the young.
• The young are singing “I’m yours”.
• Dinner was being prepared when my friends and I
arrived the wedding party.
• The chef was preparing dinner when my friends and I
arrived the wedding party
• The O-net exam will be being taken by students in
March.
• Students will be taking the O-net exam in March.
• People all over the world have studied English.
• He had taken a lot of pills before he went to the
bed.
• They will have built the house already by the time
she comes from England.
• English has been studied all over the world.
• A lot of pills had been taken by him before he went
to the bed.
• The house will have been built already by the time
she comes from England.
• English has been studied all over the world.
• People all over the world have studied English.
• A lot of pills had been taken by him before he went to
the bed.
• He had taken a lot of pills before he went to the bed.
• The house will have been built already by the time she
comes from England.
• They will have built the house already by the time she
comes from England.
•
•
The brave boy is loved by all girls around him.
All girls around the brave boy love him.
•
•
The best writing was written by a blind girl.
A blind girl wrote the best writing.
•
•
I think our new car “ March 2010” can be sold all over Asia.
I think we can sell our new car “March 2010” all over Asia.
•
•
“I’m yours” is being sung by the young.
The young are singing “I’m yours”.
•
•
The chef was preparing dinner when my friends and I arrived the wedding party
Dinner was being prepared when my friends and I arrived the wedding party.
•
•
The O-net exam will be being taken by students in March.
Students will be taking the O-net exam in March.
•
•
English has been studied all over the world.
People all over the world have studied English.
•
•
A lot of pills had been taken by him before he went to the bed.
He had taken a lot of pills before he went to the bed.
•
•
The house will have been built already by the time she comes from England.
They will have built the house already by the time she comes from England.