DIYOSESIS
NG PASIG
Sto. Rosario
Parish
Kawans
MKKs
Kristianong
Pamilya
M.K.K. UNITS
DIOYESIS
PAROKYA
KAWAN
KAWAN
CASE STUDY
COMMUNITY ORGANIZING
AND BEC
COMMUNITY
ORGANIZING
10 STEPS TO CO
BEC FORMATION
I. PRE ENTRY
II. ENTRY
1.
Integration
III. ISSUE
IDENTIFICATION
AND RESOLUTION
2. Social Investigation
3. Tentative Program
II. Orientation Seminars
ng BEC
IV. CORE GROUP
FORMATION
4. Planning and Meetings
III. Planning and
Meetings
I.
Dialogo ng Buhay
– pagkuha ng
potential leaders
COMMUNITY ORGANIZING
AND BEC
COMMUNITY
ORGANIZING
10 STEPS TO CO
BEC FORMATION
V. FORMALIZATION
5. Mobilization
6. Organization
7. Organizational
Development and
Management/
Program Planning
8. Project Development
and Management
III. CELL
FORMATION
IV. WEEKLY
MEETINGS – on-going
formation and simple
action planning
V. Monthly Assembly
- BEC leaders
13 WEEKS BEC SEMINAR

OBJECTIVE: to empower our KAWANS to
be trained in character and in mission to build
active Christian Community of Families in their
areas
A. OUR ROOTS IN SCRIPTURES
1.
2.
3.
Social dimension, a people called by God
(qahal yahweh) until the covenant
New covenant in Jesus Christ (Christology)
Acts of the apostles and the new Christian
Community
B. ECCLESIOLOGY
Ecclesiology – to harness our sense of church
4. call to participation in prayer (liturgy)
5. community of disciples
6. a church of the Poor
ANG ATING MISYON
MISSION – ad extra, sharing of resources
7. Integral evangelization
8. Social dimensions: sin and justice
9. Towards social transformation and
development
COMMITMENT
10. lay empowerment (to be stewards of creation)
11. New Spirituality (Marian and ecclesiological)
MODYUL 1
BAYANG TINAWAG NG DIYOS


ANG BIBLIYA AY PAGSAALA-ALA NG
BAYAN NG DIYOS
CONTAINS 46 BOOKS INTO 4:




Pentateuch – tipan ng Diyos sa tao
Historical books – Mula sa pagkaalipin ng Israel tungo sa
Kalayaan sa Kanaan
Wisdom books – pagninilay ng pagpapagal ng tao upang
manatiling tapat sa Tipan
Prophetic books – kailangan ang pagbabalik loob upang
maligtas
EXODO
Highlight: the Exodus event – promised land
or political freedom



faith account of Israel’s experience of liberation
of who God is – Yahweh (Ex. 3: 7-10)



living God I am who am
liberation 3, 7-10
holy all powerful (red sea)
TIPAN
Covenant – the 10 commandments


Climax of the whole exodus event





Liberation (Ex. 19, 5)
Relationship with God-man (Deut 7:7-8)
Shedding of blood (Ex 24, 3 – 8)
Promise of blessings: land, posterity, life, etc. (Gen 12, 7)
That Israel remain faithful to Yahweh in two ways:




no other God (Ex. 20, 3)
take care of the poor (Deut. 15, 1 – 15)
Gave their identity as a people in relationship with God
(Ex. 19, 5 -7 at Ex. 23, 20-23)
Blueprint for Israel’s way of life



10 commandments (Gen 18, 17 ff)
love for others (Gen 14, 13)
social responsibility (Tobit 4, 7 – 11)
PAGNILAYAN


1.
2.
ASSIGNMENT: READ THE EXODUS 4
Activity:
Share an experience in your community where
you felt the hand of God free the whole
community
share a dream you have for your community
MODYUL 2
SI
HESUKRISTO
MODYUL 2
SI HESUKRISTO
Jesus is the revelation of the Father; the bible as a
privileged way to get to know Jesus (bibliarasal)
know the context of Jesus (use the sheets)



historically:



0-33 ad – Jesus’ life
Post Easter – Pentecost (kerygma or oral tradition)
Writing the gospels 65 – 100 Christian communities




Mark – 70 Diaspora; the secret of the kingdom
Mathew – 80-90 liturgical
Luke – 85-95 Jesus on a journey
John 95-100 temple destruction; “new spirituality”
MISYON NI KRISTO
Jesus’ Mission: to proclaim the good news to the
poor (Lk 4:18-19)





Talks of a new social order – Lk 11:37-46
It is in Jesus himself – Lk 13:44-45
Demands task from man – Mt 13:1-9
With preferential option for the poor – Mk 12:41-44



To liberate them – Mt 7:8-13
Because they are abused – Lk 13:12-13
Jesus will have to undergo the same suffering and death – Mt
16:21-23
BAGONG TIPAN

Jesus’ new law – the beatitudes





Compare: Lk. 6: 20-26 and Mt 5:3-12
Vs. 10 commandments
Vs. world’s values
Shows the way to happiness
Social transformation
Modyul 3: Ang bagong
Sambayang Kristiyano
Para saan ang sulat ng mga
apostol?




Pagtuturo
Pagtatama ng mga kamalian
Pagdidiin ng mga katuruan
Paggabay sa komunidad ng mga
mananampalataya
Mga pangunahing kaisipan






Ang bagong tipan ay naisakatuparan sa
Kristiyong kapitbahayan (Gawa 4:32-43)
Ang bagong tipan komunidad ay naging
“inclusive community” (Gawa 2:14-41)
May maliliit na komunidad sa labas ng
Herusalem (Gawa 8:1)
May mga balakid sa pagkakaisa Gawas 16:36-41)
Kailangan ng istruktura (1 Cor 12, 12 -31)
Komunidad– tanda ng pagkakaisa (1 Tess 5: 3-6)
Ano ang gawa ng mga Apostol?


? Ito ang pamumuhay ng unang sambayanang
Kristiyano matapos matanggap ang atas ni
Kristong ipangalat ang mabuting balita (Matt.
28, 16-20)
Pinapahayag sa mga gawa ng mga apostoles ang
paghahari ng Diyos ay para sa lahat at walang
kinikilingang grupo.
SULAT NI SAN PABLO






Ang mga sulat ni San Pablo ay nagbibigay ng
pagtuturo at mariing pagpapahayag ng tungkol
sa pananamapalataya’t buhay
Justification by faith (1 Cor 13:2)
Biyaya ng Diyos (Eph 1: 3 – 8)
Namatay at nabuhay na Kristo (2 Cor 4: 8 – 11)
Simbahan bilang katawan ni Kristo (1 Cor 12:27)
Apostol ni Kristo (Gawa 3: 1 – 10)
IBANG MGA SULAT SA B.T.




SANTIAGO – tinuro na ang
pananampalatayang walang gawa ay patay
PEDRO – practical faith (1 Pt. 1: 18-23)
Hudas (Jude) – babala sa mga huwad na tao
Juan –
salitang nagkatawang tao (1 Jn 1:10)
 Larawan ng buhay na pananampalataya (1 Jn 1:1)
