ANSÖKAN OM DISPENS / APPLICATION FOR EXEMPTION

ANSÖKAN OM DISPENS / APPLICATION FOR EXEMPTION
Jag ansöker om dispens för terminen/I apply for exemption for the term or period
För dispens från Maxboendetid, ange hela perioden / For exemption from Maximum tenancy period state the hole period.
Personnr./Date of birth:
Efternamn/Family name:
Förnamn/First name:
Adress/Address:
Postnr./Post code:
Ort/City:
E-mail:
Telefonnr. dagtid/Telephone no daytime: Telefonnr hem/Telephone no. home:
Jag ansöker om dispens från Studiekravet på grund av / I applicate for exemption from the Study requirements because of
Medicinska skäl /Medical reasons
Sociala skäl / Social reasons
Jag ansöker om dispens från Maxboendetiden på grund av / I applicate for exemption from Maximum tenancy period
because of:
Doktorand / Postgraduade
Annat skäl / Other reasons
Annat skäl till min ansökan/Other reason for my application
Observera att du endast kan få dispens för 12 månader i följd (gäller ej dispens för Maxboende)/ Please note that you
can only be exempt for a maximum of 12 months at a time (does not involve exemptions from Maximum tenancy period)
Följande intyg ska bifogas:
Please attach following documents:
Kort personlig redogörelse. Skriv på datorn på separat papper.
A brief personal statement. Stated on PC on separate paper.
Studiemeritförteckning för hela din studieperiod.
A transcript of your total studyperiod.
Om aktuellt, intyg gällande doktorandstudier för hela perioden.
Intyg från instutionen angående kommande kurser jag är
registrerad för terminen__________________
signed for the term/period_________________
Intyg från läkare, försäkringskassan, etc.
Övriga intyg du anser relevanta.
Datum/Date:
Other enclosures you consider relevant.
Underskrift/Signature:
Var vänlig läs informationen på baksidan/Please read the information on the back
Skicka din ansökan till/Send your application to: SSCOs Bostadsdelegation, SSSB, Box 19608, 104 32 Stockholm
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
Box 19608, SE-104 32 Stockholm
Besöksadress: Körsbärsvägen 2
Tel 08-458 10 00 | Fax 08-458 10 99
Org.nr 802003-2887
Kundcenter
Tel 08-458 10 10 | Fax 08-458 10 15
information@sssb.se
www.sssb.se
ANSÖKAN OM DISPENS / APPLICATION FOR EXEMPTION
Regler
Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) följer den bostadsinstruktion som stiftelsen huvudman, Stockholms studentkårers
centralorganisation (SSCO), beslutat om. För närvarande krävs att
hyresgästen uppfyller krav om studier om minst 15 högskolepoäng eller
motsvarande per termin vid en högskola i Stockholm vars studentkår
är ansluten till SSCO och är medlem i denna kår.
Hyresgäst som avviker från ovan kan begära dispens av SSCO:s
Bostadsdelegation (BD) under maximalt 24 månader av den totala
boendetiden och max 12 månader i följd, om starka skäl föreligger.
Dispens från studiekravet kan enbart beviljas om hyresgästen inte har
en oreglerad skuld till SSSB.
Sjukdom eller sociala skäl
Om hyresgästen på grund av sjukdom, eller sociala skäl inte kan bedriva
studier enligt studieplanen kan dispens ges av BD under en viss period.
Vid sjukskrivning ska sjukskrivningsperioden framgå.
Föräldraledighet
Vid föräldraledighet kan dispens ges om max 12 månader per barn.
Kravet är att minst två dagar föräldrapenning tas ut per vecka. Detta ska
intygas från Försäkringskassan om vilken period föräldrapenning tagits
ut. Observera att BD endast beviljar dispens om max 24 månader av den
totala boendetiden.
Frivillig grundläggande militärtjänst
Vid militärtjänstgöring kan dispens beviljas under den tid hyresgästen
genomgår militärtjänst. Detta ska styrkas med intyg från Försvarsmakten (eller motsvarande) där den aktuella perioden framgår.
Handlingar
Vid ansökan om dispens ska alltid senaste betygsutdraget bifogas
(även vid tidigare beviljat dispens) och övriga intyg som kan styrka
hyresgästens ansökan samt en kortfattad personlig redogörelse
för ärendet och fortsatta studieplaner.I det fall andra skäl än ovan
åberopas för dispens krävs en tydlig motivering och redogörelse som
i möjligaste mån styrks av behörig person.
Prövning av dispensansökan
BD prövar alla ansökningar och fattar beslut i varje enskilt ärende. BD
sammanträder cirka en gång i månaden och beslutet meddelas därefter
hyresgästen via mejl och ”Mina sidor” på sssb.se.
SSCO:s Bostadsdelegation
BD består av SSCO:s vice ordförande och fem förtroendevalda studenter, utsedda av SSCO:s studentråd på förslag från studentkårerna,
varav en är hyresgästrepresentant.
Maximal boendetid om sex år
Enligt bostadsinstruktionen gäller en maximal total boendetid hos
SSSB om sex år. Dispens kan medges med maximalt fyra år för forskarstudenter och för övriga studenter max två år. Särskilda fall som
kan åberopas är om hyresgäst är oförmögen att fullgöra studier inom
sex år. Beslut fattas även här av BD.
Vid frågor kontakta handläggare på SSSB:s kundcenter
telefonnummer: 08-458 10 10.
Rules
Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) follows the housing
regulations adopted by its governing body, the Federation of Student
Unions in Stockholm (SSCO). According to these regulations, every
SSSB tenant must be earning at least 15 university credits per term at
a university/university college in Stockholm whose student association
Committee (HC) for exemption for a maximum of 24 months of their
total tenancy period and a maximum of 12 months consecutively.
They must have good reasons for doing so. Exemption from the study
requirements may only be granted if the tenant does not have any
outstanding debt to SSSB.
Illness or Social reasons
If the tenant is unable to study according to her/his study plan because of illness or for social reasons, exemtion may be given by HC
for a certain period. In case of sick leave, the period of sick leave
shall be stated in the application for exemption.
Parental leave
Exemption on the grounds of parental leave may be given for a maximum period of 12 months per child. At least two full-day’s parental
insurance is being claimed must be provided. Please note that HC only
grants exemption for a maximum of 24 months of the total tenancy
period.
Voluntary military service
Exemption may be granted for the period of time the tenant spends
Armed Forces (or equivalent) must be provided detailing the tenant’s period of military service.
Documentation
When applying for exemption, the tenant must always enclose her/
his most recent university credit summary, showing the latest university credits s/he has earned. Credit summaries from any previous
exemption applications must also be enclosed. The tenant should
her/his application and a short letter giving a personal account of
the matter and outlining her/his future study plans.
Assessment of dispensation applications
HC assesses all applications and takes decisions on a case-by-case
basis. HC meets about once a month and decisions are communicated to tenants by email and online via “My pages” at sssb.se.
The SSCO Housing Committee
HC consists of the Vice-President of SSCO and five elected students,
appointed by the SSCO Student Council and nominated by the various
representative.
The maximum tenancy period is six years
According to the student housing regulations, the maximum tenancy
period at SSSB is six years. Exemption may be awarded for a maximum
of four years for postgraduate students and a maximum of two years
for other students. Special cases that may be cited include tenants
being incapable of completing their studies within six years. Decisions
in such cases are also taken by HC.
Questions on the regulations should be addressed to the SSSB Customer Service Centre on 08-458 10 10.