Nyhetsbrev juni 2014

advertisement
Aktuellt i föreningen
2014-06-25
Stämma och ny styrelse
Årets stämma samlade en liten skara medlemmar. Intresset för att sitta med i styrelsen var inte
heller överhängande. Som tur var valde hela den tidigare styrelsen att sitta kvar och fick en ny
ledamot i Carl Alm Djerf. Johanna Westin fortsätter som ordförande och Yuan Xu blir ny kassör.
Protokoll från stämman och årsredovisningen 2013 sitter uppe på anslagstavlan vid tvättstugan för
de som är intresserade av att läsa vad som behandlades på stämman.
Träffa Styrelse-tider under sommaren
På grund av semestrar och minskat behov av att träffa styrelsen under sommaren kommer vi ha
Träffa Styrelse-tid vid följande tillfällen i sommar:
Måndagen den 30 juni 18.30-19.30 (OBS, förlängd till en timme)
Måndagen den 21 juli 18.30-19.00
Måndagen den 4 augusti 18.30-19.00
Därefter kör vi på som vanligt. Passa på att inhandla parkeringsbiljetter för hela sommaren.
Hämta nycklar efter stamspolningen
Det är fortfarande en hel del boende som inte hämtat sina nycklar efter stamspolningen. Nycklarna
hämtas på ovanstående Träffa Styrelse-tider i styrelserummet. Och gärna så snart som möjligt.
Elavgift
På den senaste hyresavin tillkom en summa på 25 kr för elavgift. Texten är lite missvisande skriven
och kan lätt tolkas som en avgift vår ekonomiska förvaltare SBC tar ut men egentligen utgörs avgiften
av de abonnemangsavgifter föreningen betalar till elleverantören och nätägaren utöver själva
elpriset. Denna avgift har alltid lagts på de boende men har tidigare inte varit lika tydligt utskriven.
Porttelefon
Då föreningens porttelefoner under en lång tid strulat och slutat fungera har styrelsen tittat på
möjligheterna att byta ut nuvarande gamla, kostsamma och dåliga system. I våra efterforskningar
kom vi fram till att det låga nyttjandet av porttelefonen inte motiverar den höga kostnad ett nytt
system medför och inte heller kostnaderna att underhålla befintliga system. Porttelefoni är alltså
inget föreningen kommer tillhandahålla framöver.
Upprensning av loftgångar, portar och källargångar
Under den senaste tiden har vi märkt en ökning av dumpning av skräp i föreningens gemensamma
ytor så som portar och trapphus. Förutom att det är otrevligt för oss som bor här så är det också en
brandfara. Föreningen har ett grovsoprum, använd detta! Vi i styrelsen ber vår tekniska förvaltare
T&T att plocka bort allt som står i källargångar, trapphus och portar som inte hör dit. I de fall vi kan
härleda bråten till en boende, läggs tippavgift på denne. I övriga fall blir föreningen tvungen att
betala avgiften, vi betalar då alltså gemensamt rätt stora summor för att någon inte orkar gå och
slänga sitt skräp i grovsoprummet.
Vi har också märkt en ökad förvaring av saker på loftgångarna och kommer se över de mest extrema
fallen. Gångarna måste vara tillräckligt breda att de kan fungera som utrymningsvägar.
Hemsidan
Föreningen har en hemsida med mycket bra information. Vi försöker hålla den så uppdaterad som
möjligt och gå gärna in där och läs under ”För boende” om ni undrar något. www.tomteboda1.se.
Vi önskar alla en riktigt skön sommar!
News in association
2014-06-25
Meeting and New Board
This year's meeting attracted a small crowd of members. The interest to hold the seat was not
imminent. Luckily the former board chose to stay and got a new member in Carl Alm Djerf. Johanna
Westin continues as chairman and Yuan Xu is the new treasurer. Protocol of the Meeting and the
Annual Report 2013 sits on the bulletin board outside the laundry room.
”Meet the Board” during the summer
Due to holidays and reduced need to see the board during the summer we will have ”Meet the
Board”-time on the following dates this summer:
Monday, June 30th 18:30 to 19:30 (Note, extended to one hour)
Monday, 21 July 18:30 to 19:00
Monday, August 18:30 to 19.00
Then we go on as usual. Take the opportunity to purchase parking tickets for the entire summer.
Get your keys after regular flushing
There is still a lot of residents who have not collected their keys after regular flushing. Key collection
at the above Meet the Board times in the boardroom. And preferably as soon as possible.
Energy surcharge
On the last rent invoice there was an amount of SEK 25 for electricity fee. The text is a bit misleading
written and can easily be interpreted as a charge our financial managers SBC charge but actually
consists charge of the subscription fees, the association pays for the electricity supplier and network
owner in addition to the electricity price. This charge has always been on the residents but has
previously not been as clearly printed.
Door phone
Then the association door phone for a long time messing around and stopped working, the Board has
looked at opportunities to replace existing old, costly and bad systems. In our research, we
concluded that the low utilization of the door phone does not justify the high cost of a new system
entails, nor the cost to maintain existing systems. The association will not provide door phones in the
future.
Clean-up of ports and basement corridors
In recent times we have noticed an increase in the dumping of garbage in the association's common
areas such as doors and stairwells. Besides that it is unpleasant for us who live here, it's also a fire
hazard. The association has a garbage room, use this! The Board will tell our technical manager T & T
to remove everything in basement corridors, stairways and doors that do not belong there. In case
we can deduce the rubble into a resident, we will put the tipping fee on him.
We have also noticed an increase in storing things on access balconies and will review the most
extreme cases. The aisles must be wide enough that they can serve as escape routes.
We wish everyone a great summer!
Download