Nytt släktmöte nästa år! Family reunion next year!

advertisement
 Nyheter från Släktföreningen December 2014 Nytt släktmöte nästa år! boka gärna in 19-­‐20 september 2015 i din kalender redan nu! Planeringen för nästa års släktmöte har börjat! Ett bra stalltips är att det blir på HOOKS Herrgård, vi ligger för närvarande i förhandlingar om kostnaden. Inbjudan kommer under våren! Stipendium 2014 Gick till 5 stipendiater av 7 sökande. Tack vare det stora antalet sökande så såg stipendiefonden anled-­‐
ning att öka stipendiesumman till 50.000:-­‐. Mer om detta på släktmötet. Vår h emsida Vi vill verkligen slå ett slag för vår hemsida som lö-­‐
pande uppdateras. Styrelseprotokoll och andra doku-­‐
ment, finns upplagda på hemsidan under inloggnings-­‐
funktionen. Om du inte har skaffat dig en inloggnings-­‐
funktion så gå in på hemsidan så får du vidare instrukt-­‐
ioner hur du gör och kan följa med i styrelsens arbete. Vi har bl.a lagt in en film (baserad på gamla 16 och 8 mm filmer som släktingar tagit på släktmöten med början 1947. Den finns under fliken ”tidigare släktmö-­‐
ten”. Har du en gammal film som kan vara intressant att lägga in på hemsidan så kontakta ordföranden. Vi uppmanar även alla som har Facebook att gilla sidan, vi kommer löpande att kommunicera mer via facebook. Så vi hoppas att alla ungdomar börjar gilla oss på facebook. Ju fler ”likes” vi får, ju fler kan vi nå! Skicka gärna tips på intressanta länkar som kan vara av intresse för släkten. Ekonomi Har utvecklats bra under 2014 och vi kommer med mer information under vårens nyhetsutskick. Styrelsen önskar alla en GOD jul och Gott Nytt År! För styrelsen Carl Gustaf Kjellberg
Ordförande News in English: Family reunion next year! Book September 19-­‐20 2015 now! The planning of next year’s family reunion has begun! A hot tip is that it will take place at the Hooks Herrgård. We are at the moment negotiating the price structure. Invitations will be sent in the spring! Scholarship 2014 Scholarships were awarded to five of seven applicants. Due to the large number of applications, the Board decided to in-­‐
crease the total amount to SEK 50.000 kr. More information about this at the reunion. Our website We would like to highlight our website which is continuously updated. M inutes of Board meetings and other documents are available in the log-­‐in section. If you have not yet arranged access to this, please check the website for instructions. We have e.g. a new entry based on old 8 and 16 mm films, taken by participants at earlier reunions with start from 1947. You will find it under the tag “Tidigare Släktmöten”. If you happen to have an old film that would be of interest on our website, please contact the chairman. We will in the future communicate more via Facebook. We therefore recommend all Facebook users to indicate your “like” of he website. The more “likes” we get, the more read-­‐
ers, especially young, we will be able to reach. Finally, do send us links that could be of interest to other members. Economy It has developed well during 2014 and we will give more in-­‐
formation on this in our spring newsletter. The Board wishes everyone a M erry Christmas and a Happy New Year. On behalf of the Board Carl Gustaf Kjellberg
Chairman 
Download