Uploaded by Maria Pilarcikova

Rusky jazyk pre samoukov

advertisement

Táto elektronická kniha bola zakúpená v internetovom kníhkupectve
Martinus.sk
Meno a priezvisko kupujúceho: Mária Pilarčíková
E-mail: pilarcikova20@gmail.com
Upozorňujeme, že elektronická kniha je dielom chráneným podľa autorského
zákona a je určená len pre osobnú potrebu kupujúceho. Kniha ako celok ani
žiadna jej časť nesmie byť voľne šírená na internete, ani inak ďalej zverejňovaná.
V prípade ďalšieho šírenia neoprávnene zasiahnete do autorského práva s
dôsledkami podľa platného autorského zákona a trestného zákonníku.
Veľmi si vážime, že e-knihu ďalej nešírite. Len vďaka Vašim nákupom dostanú
autori, vydavatelia a kníhkupci odmenu za svoju prácu. Ďakujeme, že tak
prispievate k rozvoju literatúry a vzniku ďalších skvelých kníh.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom použitia e-knihy, neváhajte nás prosím
kontaktovať na adrese eknihy@martinus.sk
Ruský jazyk
pre samoukov
Vyšlo aj v tlačovej podobe
Objednať môžete na
www.fragment.sk
www.albatrosmedia.sk
Radka Hříbková, Zuzana Liptáková
Ruský jazyk pre samoukov – e-kniha
Copyright © Albatros Media a. s., 2017
Všetky práva vyhradené.
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť rozširovaná
bez písomného súhlasu majiteľov práv.
RUSKÝ JAZYK
PRE SAMOUKOV
CD s MP3
MP3 súbory si môžete stiahnuť tu.
Radka Hříbková
Zuzana Liptáková
Obsah
Predslov..................................................................................................................................................... 7
Azbuka....................................................................................................................................................... 9
Výslovnosť...............................................................................................................................................14
Урóк 1
Текст 1: Познакóмьтесь: Мáртин Кaли́на.........................................................23
Граммáтика: А. Vyjadrenie slovenského slovesa „byť“................................26
B. Sloveso есть.........................................................................27
C. Oslovenie .....................................................................................27
D. Časovanie slovies (I.) ................................................................27
E.
Skloňovanie osobných zámen
я, ты, он, онá, мы, вы, они..................................................29
F. Skloňovanie zámen мой, твой, свой...............................29
G. Privlastňovacie zámená егó, её, их..................................30
H. Číslovky.........................................................................................30
Текст 2: Мои́ друзья́ Андрéй и Мáша.................................................................31
Диалóг................................................................................................................................32
Урóк 2
Текст 1: Мáртин расскáзывает о своéй семьé...............................................37
Граммáтика: А. Slovesá so zmenou kmeňovej spoluhlásky......................39
B. Minulý čas ...................................................................................40
C. Časovanie slovies (II.)................................................................41
D. Podstatné mená mužského a ženského rodu –
jednotné číslo ............................................................................42
E. Vyjadrenie záporu
(konštrukcie у меня́ нет, у меня́ нé было)........................43
F. Vyjadrenie vzájomnosti...........................................................43
Текст 2: Андрéй расскáзывает о своéй семьé.................................................44
Диалóг................................................................................................................................46
Урóк 3
Текст 1: Жизнь Мáртина и Андрéя в Петербýрге.........................................49
Граммáтика: A. Časovanie slovies (III.)..............................................................53
B. Predložky по а пóсле ...............................................................54
C. Podstatné mená ženského rodu – typ жизнь...............54
D. Podstatné mená mužského a ženského rodu – množné
číslo (okrem 2. pádu)................................................................55
E. Sloveso игрáть в, игрáть на ..................................................55
F. Väzba so slovesom ждать ......................................................55
Текст 2: В выходны́е дни...........................................................................................56
Диалóг................................................................................................................................58
Урóк 4
Текст 1: Как устрóиться на рабóту......................................................................61
Граммáтика: A. Podstatné mená ženského rodu –
typ истóрия ....................................................................................64
B. Časovanie slovies (IV.)..............................................................64
C. Podstatné mená ženského rodu – typ семья́.................65
D. Podstatné mená stredného rodu – typ мéсто...............65
E. Členský zápor v ruskej vete....................................................66
F. Používanie predložiek в а на so 4. pádom .......................66
G. Používanie spojok а, но......................................................66
Текст 2: Валенти́на Васи́льевна готóвится к урóкам...................................67
Диалóг................................................................................................................................69
Урóк 5
Текст 1: Чем вы увлекáетесь?................................................................................73
Текст 2: Что мне дéлать?..........................................................................................76
Názvy mesiacov – Мéсяцы.........................................................................................78
Číslovky 40 – 900 79
Текст 3: Бóльше я о-пэ́р быть не хочý................................................................79
Диалóг................................................................................................................................82
Урóк 6
Текст 1: Что случи́лось в торгóвом цéнтре.....................................................85
Граммáтика: A. Podstatné mená – 2. pád množného čísla.......................88
B. Zvláštnosti skloňovania podstatných mien
v množnom čísle........................................................................89
C. Prídavné mená...........................................................................90
D. Vyjadrenie slovenského „potrebovať niečo“ ...................91
E. Infinitív po slovesách vôle......................................................92
F.
Podstatné mená s kmeňom zakončeným na
ж, ш, ч, щ, ц..........................................................................92
Текст 2: Как из продавцá стал врач....................................................................93
Диалóг................................................................................................................................96
Урóк 7
Текст 1: На кýхне.........................................................................................................99
Граммáтика: A. Rozkazovací spôsob.............................................................. 102
B. Infinitívne otázky.................................................................... 103
C. Vyjadrenie slovenského „musieť“
(je treba, je nutné, mám)..................................................... 104
D. Podstatné mená stredného rodu – typ здáниe...........104
E. Nepravidelné slovesá пить, есть....................................105
Текст 2: К нам придýт гóсти................................................................................ 105
Диалóг............................................................................................................................. 108
Урóк 8
Текст 1: Мáртин и Андрéй снимáют кварти́ру............................................ 111
Граммáтика: A. Podstatné mená ženského rodu мать, дочь................113
B. Podstatné mená stredného rodu – typ воскресéньe..114
C. Podstatné meno mužského rodu стул .......................... 114
D. Podstatné mená лю́ди, дéти...........................................114
E. Podstatné mená životné a neživotné.............................. 115
F. Slovesá typu уезжáть.......................................................115
G. Spodstatnené prídavné mená .......................................... 115
Текст 2: Бýдьте как дóма!...................................................................................... 116
Диалóг............................................................................................................................. 118
Урóк 9
Текст 1: Наш райóн................................................................................................. 121
Граммáтика: A. Stupňovanie prídavných mien a prísloviek................... 123
Текст 2: Как к нам попáсть................................................................................... 126
Диалóг............................................................................................................................. 128
Урóк 10 Текст 1: Новосéлье.................................................................................................. 131
Текст 2: У Мáртина день рождéния................................................................. 133
Текст 3: За столóм.................................................................................................... 134
Диалóг............................................................................................................................. 136
Урóк 11 Текст 1: Биогрáфия Мáши.................................................................................... 139
Граммáтика: А. Radové číslovky....................................................................... 140
B. Vyjadrenie dátumu................................................................ 141
C. Približný čas.............................................................................. 142
D. Predložky в – из, на – с....................................................142
Текст 2: Портрéт Ядви́ги....................................................................................... 143
Диалóг............................................................................................................................. 144
Урóк 12 Текст 1: Джон заболéл........................................................................................... 147
Граммáтика: A. Podstatné mená stredného rodu – typ учи́лище.......149
B. Podstatné mená stredného rodu – typ врéмя.............150
C. Zámeno весь......................................................................150
D. Ukazovacie zámená тот, э́тот.........................................150
E. Skloňovanie základných čísloviek.................................... 151
Текст 2: Скорéй выздорáвливай, Джон! ....................................................... 153
Диалóг............................................................................................................................. 154
Урóк 13 Текст 1: Поéдем в Москвý.................................................................................... 157
Граммáтика: A. Zámená opytovacie a vzťažné кто, что........................158
B. Neurčité zámená a príslovky.............................................. 159
C. Podmieňovací spôsob.......................................................... 159
D. Podmienkové vety................................................................. 160
Текст 2: На вокзáле................................................................................................. 161
Диалóг............................................................................................................................. 163
Урóк 14 Текст 1: Веснá в Петербýрге............................................................................... 167
A.
Záporné zámená a príslovky ............................................................... 169
B. Podstatné mená mužského rodu – typ англичáнин..169
C. Podstatné mená mužského rodu na -ý (-ю́) –
6. pád jednotného čísla........................................................ 170
Текст 2: Пáсха ....................................................................................................... 170
Диалóг............................................................................................................................. 172
Урóк 15 Текст 1: Мы бы́ли в Москвé................................................................................. 175
Текст 2: Я полюби́ла рýсскую культýру.......................................................... 177
Текст 3: Что я хотéл бы уви́деть в Росси́и..................................................... 179
Диалóг............................................................................................................................. 181
Rusko-slovenský slovník 185
Kľúč
209
Predslov

Ruský jazyk pre samoukov + CD s MP3 je učebnica pre začiatočníkov, ktorí
chcú vedieť komunikovať po rusky v bežných životných situáciách. S učebnicou je možné pracovať samostatne alebo pod vedením učiteľa. Študent sa naučí
písmo, základy ruskej fonetiky, gramatiky (tvaroslovia a skladby), získa zá­
kladnú slovnú zásobu a zoznámi sa s jej správnym používaním v rôznych situá­
ciách.
Prirodzené situácie sú v jednotlivých lekciách navodzované textami a rozhovormi, ktoré zaznamenávajú zážitky a udalosti zo života desiatich študentov
rôznych národností, ktorí sa stretli v Petrohrade, a ich učiteľky ruského jazyka.
Učebnica je rozdelená na 15 lekcií tvoriacich 3 bloky. V štyroch lekciách ka­ž­
dého bloku sa študent zoznamuje s novými gramatickými javmi a slovnou zásobou, záverečné lekcie blokov (5., 10. a 15.) sú určené na opakovanie. Rozširujú
slovnú zásobu, ale neuvádzajú nové gramatické učivo.
Kniha obsahuje aj poučenie o písme a výslovnosti, poznámky k reáliám (na
konci niektorých lekcií), rusko-slovenský slovník, kľúč k cvičeniam a jej súčasťou je CD vo formáte MP3, na ktorom študent nájde všetky texty a vybrané
audio
cvičenia – sú označené
a číslom stopy.
Každá lekcia (okrem opakovacích) je členená na sedem častí:
1) Text 1
2) Slovná zásoba k textu 1
3) Gramatika
4) Text 2
5) Slovná zásoba k textu 2
6) Rozhovor
7) Cvičenia
V opakovacích lekciách je namiesto gramatiky vždy uvedený ďalší text so slovnou zásobou. Pri rozhovoroch nie je uvádzaná slovná zásoba, nahrádza ju preklad do slovenčiny.
Pre rovnomerné rozvíjanie všetkých rečových schopností (rozprávania, písania, počúvania, čítania) a dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame
používateľom knihy Ruský jazyk pre samoukov + CD s MP3 tento postup:
a) Prečítajte si prvý text. Vyhľadajte si neznáme slovíčka v slovníku za textom.
b) P
reštudujte si gramatické učivo a nájdite príklady nových javov v prvom
texte.
7
c) Vypočujte si prvý text. Niektoré časti môžete tiež nahlas opakovať.
d) P
okúste sa vytvoriť otázky k textu alebo vypracujte jeho osnovu tak, aby
ste dobre pochopili zmysel.
e) P
rečítajte prvý text nahlas.
f) Podobným spôsobom postupujte aj pri druhom texte. V tejto fáze venujte
zvýšenú pozornosť novej slovnej zásobe.
g) Vypočujte si rozhovor (celý alebo po častiach) a pokúste sa vyjadriť, čomu
ste rozumeli. Potom si rozhovor vrátane prekladu do slovenčiny prečítajte
v učebnici a korigujte porozumenie.
h) Vypracujte cvičenia, ktoré upevňujú novú slovnú zásobu a gramatické
učivo uvedené v lekcii. Správnosť si môžete skontrolovať kľúčom, ktorý je
na konci učebnice.
ch) N
a záver každej lekcie si zhrňte, čo ste sa naučili, a pokúste sa vypracovať
na danú tému samostatný text (monologický alebo dialogický). Môžete si
tiež preložiť časť niektorého textu do slovenčiny a potom naspäť do ruštiny. Pri takomto postupe budete mať možnosť dôkladne si skontrolovať
správnosť.
Naučiť sa po rusky nie je jednoduché, aj keď ruština a slovenčina sú príbuzné
slovanské jazyky. Ako čoskoro zistíte, môže vám táto skutočnosť niekedy pomôcť,
no niekedy vám môže učenie skomplikovať (hlavne v oblasti slovnej zá­soby).
Nenechajte sa odradiť prvotnými problémami, ktoré môže spôsobiť osvojovanie
si odlišného grafického systému. Venujte dostatočnú pozornosť výslovnosti,
prízvuku a intonácii ruskej vety. Využívajte na to v čo najväčšej miere nahrávky.
Pracujte pravidelne a systematicky, najlepšie každý deň. Len tak dosiahnete pocit uspokojenia zo štúdia.
Učebnica je vytvorená s maximálnym ohľadom na študenta a jeho potreby.
Starostlivo vybrané texty zaznamenávajú problémové aj humorné situácie, usilujú sa motivovať na samostatné vyjadrovanie. Vydajte sa teda spolu s medzi­
národnou skupinou študentov na desaťmesačný kurz do Petrohradu. Prajeme
vám, aby táto cesta bola plodná a úspešná.
Autorky
8

Azbuka
tlačená
А, а
Б, б
В, в
Г, г
Д, д
Е, е
Ё, ё
Ж, ж
З, з
И, и
Й, й
К, к
Л, л
М, м
Н, н
О, о
П, п
Р, р
С, с
Т, т
У, у
Ф, ф
Х, х
Ц, ц
Ч, ч
Ш, ш
Щ, щ
ъ
ы
ь
Э, э
Ю, ю
Я, я
audio 1
písaná
ruské názvy písmen
а
бэ
вэ
гэ
дэ
е
ё
жэ
зэ
и
и краткое
ка
эл
эм
эн
о
пэ
эр
эс
тэ
у
эф
ха
цэ
че
ша
ща
твёрдый знак
ы
мягкий знак
э
ю
я
slovenské názvy písmen
а
b
v
g
d
je (’e)
jo (’o)
ž
z
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
f
ch
c
č
š
šč
tvrdý znak
y
mäkký znak
e
ju (’u)
ja (’a)
9
Azbuka má 33 písmen, líšia sa od latinky podobou aj poradím. Podľa stupňa
obťažnosti môžeme písmená zaradiť do niekoľkých skupín:
1. písmená, ktoré sú v tlačenej azbuke aj latinke rovnaké;
2. písmená, ktoré majú celkom odlišnú podobu;
3. písmená, ktoré sa podobou zhodujú s latinkou, ale ich význam je odlišný;
4. písmená, ktoré nemajú v latinke svoj ekvivalent.
Tlačená azbuka
Všimnite si, že v tlačenej azbuke majú veľké a malé písmená rovnaký tvar
(na rozdiel od latinky).
1. písmená, ktoré sú v tlačenej azbuke aj latinke rovnaké
А, а
A, a
мама, мак, там
О, о
O, o
кот, Том
К, к
K, k
как, комета, такт, какао
М, м
M, m
мама, мак
Т, т
T, t
так, атом, тема
Кто там?
Там мама?
Там Том.
Там кот.
Как кот?
Так как Том – кот.
2. písmená, ktoré majú celkom odlišnú podobu
Б, б
B, b
Боб, баба
Г, г
G, g
бог, Готт
Д, д
D, d
дом, догма
Ж, ж
Ž, ž
Жак, жаба
З, з
Z, z
коза, газ
И, и
I, i
зима, дети
Й, й
J, j
Йитка, йод
(V ruských slovách sa píše iba po samohláske, na začiatku slova sa píše veľmi
zriedkavo – iba v prevzatých slovách a cudzích názvoch a menách.)
Л, л
L, l
Лада, лак
Н, н
N, n
Нина, Нил, нога
П, п
P, p
Полин, пила, пилот
Ф, ф
F, f
Филипп, факт
Ц, ц
C, c
цена, цемент
Ч, ч
Č, č
Чапек, чай
Ш, ш
Š, š
Шимон, школа
ы
Y, y
мы, ты
Э, э
E, e
это, этаж
10
3. písmená, ktoré sa podobou zhodujú s latinkou, ale ich význam je odlišný
В, в
V, v
Вадим, внук
Е, е
je (’e)
Енда, Елена, еду, сестра, тема
Р, р
R, r
Рита, рыба
С, с
S, s
Саша, сын
У, у
U, u
Урал, уши
Х, х
Ch, ch
Хуан, хирург

4. písmená, ktoré nemajú v latinke svoj ekvivalent
Щ, щ
šč
щи, щенок, борщ
Ё, ё
jo (’o)
Ёж, моё, Пётр
Ю, ю
ju (’u)
Юра, Катю, Надю
Я, я
ja (’a)
Ян, Якуб, язык, Чехия, дядя, Петя
ъ
tvrdý znak
подъезд, въезд
ь
mäkký znak день, мышь
Písaná azbuka
S písanou azbukou odporúčame zoznamovať sa postupne až po dôkladnom
osvojení si tlačeného písma, po prebratí niekoľkých lekcií z učebnice.
Niektoré písané písmená ruskej azbuky sa tvarom podobajú na písmená v la­
tinke (sú zhodné) a môžu mať zhodný alebo odlišný význam. Väčšinou sa veľké
písmená píšu rovnako ako malé, niekedy sa však tvary odlišujú.
Pozn.: V slovách napísaných písaným písmom neoznačujeme prízvuky.
В, в
Д, д
О, о
Г, г
Е, е
Ё, ё
И, и
Й, й
С, с
У, у
Н, н
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
11
Б, б
Т, т
Р, р
Ж, ж
З, з
К, к
Л, л,
М, м
A, a
П, п
Ф, ф
Х, х
Ц, ц
Ч, ч
Ш, ш
Щ, щ
ъ
ы
ь
12
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]

Э, э
Ю, ю
Я, я
POZOR
Písmená , , , , , sa začínajú „zobáčikom“ na riadku, ktorý je pri
písaní treba zachovať. Je to dôležité hlavne pri pripájaní na predchádzajúce
písmeno.
Pravopis
1.
Po písmenách г, к, х, ч, щ sa nikdy nepíše ы (книги, руки, хитрый),
výslovnosť je mäkká.
2. Po ж, ш sa nepíše ы (жить, уши), ale výslovnosť je tvrdá.
3.Po ж, ш, ч, щ, ц, г, к, х sa nepíše я, ю (výnimkou sú niektoré cudzie slová).
Po г, к, х, а ц sa nepíše ani ё.
4.Po ц sa v ruštine môže písať и (väčšinou v prevzatých slovách uprostred,
napr. цирк) aj ы (hlavne v koncovkách podstatných mien, napr. немцы).
Výslovnosť je vždy tvrdá.
POZOR
Bez ohľadu na pravopis sa slabiky s ч, щ vyslovujú vždy mäkko, slabiky s ж,
ш, ц tvrdo.
13
Výslovnosť
Prízvuk
audio 2
Výslovnosť v ruštine je významne ovplyvnená prízvukom. Ruský prízvuk je
nepravideľný, na rozdiel od slovenčiny môže byť na ktorejkoľvek slabike v slove.
Môže byť pohyblivý, čo znamená, že v rôznych tvaroch toho istého slova je na
inom mieste (napr. môže prechádzať z koncovky na kmeň a pod.).
Slovný prízvuk je v ruštine veľmi dôrazný. Neprízvučné slabiky sa vyslovujú
oslabene, menej zreteľne a často pri ich výslovnosti dochádza k redukcii (viď ďa­
lej), ktorá v niektorých prípadoch počúvajúcemu značne sťažuje porozumenie.
школа
сестра
мама
атом
метро
комар
коза
отец
Pozn.: Prízvuk sa v tejto učebnici označuje vo viacslabičných slovách čiarkou nad
samohláskou, čo ale neznamená jej dĺžku. V originálnych ruských textoch sa prí­
zvuk neoznačuje.
Samohlásky
a) prízvučné samohlásky
audio 3
Výslovnosť prízvučných samohlások je oveľa výraznejšia než v slovenčine, pri
artikulácii prízvučnej samohlásky jazyk silno stlačte a zosilnite výdych.
так
там
мак
как
Том
кот
тот
сад
дом
нос
рак
нож
он
кто
Samohlásky е, ё, ю, я
–
na začiatku slova alebo po samohláske sa vyslovujú ako j + príslušná
samohláska
– po spoluhláske označujú jej mäkkosť, nevyslovuje sa j
(pozor na redukciu я, е v neprízvučnej pozícii)
Prízvučné е [’e] zmäkčuje predchádzajúcu spoluhlásku
дети
текст
[je] po samohláske alebo na začiatku slova
приеду
если
V neprízvučnej pozícii sa výslovnosť mení (viď ďalej).
14
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com)

ё [’o] zmäkčuje predchádzajúcu spoluhlásku
тёплый
всё
[jo] po samohláske alebo na začiatku slova
ёлка
моё
Je vždy prízvučné.
ю [’u] zmäkčuje predchádzajúcu spoluhlásku
Таню
Надю
[ju] po samohláske alebo na začiatku slova
Юра
Чехию
Prízvučné я [’a] zmäkčuje predchádzajúcu spoluhlásku
пять
взял
[ja] po samohláske alebo na začiatku slova
Ян
моя
V neprízvučnej pozícii sa výslovnosť mení (viď ďalej).
b) redukované samohlásky
audio 4
Výslovnosť samohlások v prízvučnej pozícii je vysvetlená vyššie. Výslovnosť
niektorých samohlások v neprízvučnej pozícii sa však mení.
Ide o samohlásky, ktoré sa v písme označujú а, о, е, я. Zjednodušene môžeme
ich výslovnosť vysvetliť takto:
1.
V pozícii za prízvučnou slabikou sa všetky tieto samohlásky vyslovujú
oslabene, menej zreteľne, niekedy sa až „prehĺtajú“. Tento redukovaný zvuk
označujeme [ə].
мама [mámə]
2. V prvej slabike pred prízvukom sa
а, о vyslovuje ako [a]: Антон [antón]
окно [aknó]
15
е, я skoro ako [i]:
alebo [ji]:
сестра [s’istrá]
тянуть [t’inúť]
Eлена [jil’énə]
японец [jipón’əc]
3.
V ďalších slabikách pred prízvukom sa samohlásky redukujú podobne ako
v pozícii za prízvukom [ə].
телефон [t’əl’ifón]
Ломоносов [ləmanósəf]
POZOR
1. Tam, kde v slove nasleduje и po samohláske, sa vyslovuje [j].
мои [mají]
в Чехии [fčéch’iji]
2.Slovo, ktoré sa začína samohláskou, sa vyslovuje s predložkou ako jeden
celok. в Америке [vamér’ik’ə]
с Ириной [syr’ínəj]
3.Samohláska ы [y] sa vyslovuje veľmi tvrdo, má nižší tón než slovenská
hláska, vychádza z dolnej časti hrdla.
были
вы
мыли
сын
Pri nácviku začnite vyslovovať dlhé hlboké úúú a roztiahnite ústa do šírky,
bradu vysuňte dopredu.
Spoluhlásky
audio 5
V ruštine je väčšina spoluhlások párových – majú mäkký a tvrdý variant.
Podobných dvojíc tvrdých a mäkkých spoluhlások, ako sú slovenské d – ď, t – ť,
n – ň, je v ruštine pätnásť:
Б
В
Г
Д
З
[b, b’]
[v, v’]
[g, g’]
[d, d’]
[z, z’]
К
Л
M
Н
П
[k, k’]
[l, l’]
[m, m’]
[n, n’]
[p, p’]
Р
С
Т
Ф
Х
[r, r’]
[s, s’]
[t, t’]
[f, f ’]
[ch, ch’]
Pozn.: V zátvorke uvádzame fonetický prepis výslovnosti hlásky. Prvá z dvojice
označuje tvrdý variant, apostrof označuje mäkkosť.
16

Pri každom písmene sú v prvom riadku slová, v ktorých sa hláska vyslovuje
tvrdo, v druhom slove s mäkkou výslovnosťou.
Б [b, b’]
В [v, v’]
Г [g, g’]
Д [d, d’]
З [z, z’]
К [k, k’]
Л [l, l’]
М [m, m’]
Н [n, n’]
П [p, p’]
Р [r, r’]
С [s, s’]
Т [t, t’]
Ф [f, f ’]
Х [ch, ch’]
оба, баба
берег, битва, обе
ваза, Братислава, ваш, вы
вино, в Братиславе, ветер
нога, книга, Прага
книги, в Праге, в книге
дома, дым, Дан, Дон
дети, Надя, свадьба
Зузана, зуб, ваза
Зина, зима, зебра
какао, кот, купить
в руке, cловаки, ракета
лампа, Клара, пилот
липа, лето, Валя,
мост, мы
место, Мила
наш, нос, бананы
Соня, они, Невá
папа, Павел, потом
пять, Пётр, Петя
рыба, Нитра, Кларa
Ирина, в Нитре, к Вере
сын, сова, Саша
сила, север, вся
кто, Тамара, ты
Катя, тихо, тема
форма, фауна, футбол
Филипп, фирма, Федя, Фёдор
хата, ухо, Чехов
чехи, химик, хитрый
Okrem párových spoluhlások tvrdých a mäkkých sú aj spoluhlásky nepárové.
Vždy tvrdo sa vyslovuje:
Ж [ž]
живот, жаба
Ш [š]
уши, Саша
Ц [c]
немцы, цирк
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
17
Vždy mäkko sa vyslovuje:
Ч [č’]
чай, часто
Щ [šč]
щи, щенята
Й [j]
мой, дайте
POZOR
Mäkké slabiky sa vyslovujú bez j, ak medzi spoluhláskou a samohláskou
nie je mäkký alebo tvrdý znak. Po mäkkom alebo tvrdom znaku sa písmená
и, е, я, ё, ю čítajú s [j], napr. Татьяна Васильевна, пью.
Poznámky k výslovnosti
audio 6
1.
V niektorých prevzatých slovách (hlavne v slovách týkajúcich sa počítačovej
terminológie) sa slabiky де, те, не vyslovujú tvrdo:
декан компьютер
интернет
интервью
2. Slovenskému písmenu h v ruštine najčastejšie zodpovedá г:
Гана
Hana
Прага
Praha
Ян Гус
Jan Hus
niekedy х:
хоккей
хобби
hokej
hobby
3. Ruské г sa vyslovuje ako [v]
– v koncovkách prídavných mien a radových čísloviek:
Чайковского
Čajkovského
первого
prvého
– v 2. a 4. páde zámen:
его
нашего
– a v slove сегодня
jeho
nášho
dnes
4. Ruské ч sa v niektorých slovách vyslovuje tvrdo ako ш:
что
конечно
чтобы
18
5. Spojenie сч sa vyslovuje rovnako ako щ [šč]:
счастье

Pozn.: Tieto zvláštnosti vo výslovnosti sú uvádzané vždy v hranatej zátvorke v no­
vej slovnej zásobe jednotlivých lekcií.
6.
Keď v slove nasleduje po párovej spoluhláske ь (mäkký znak), zmäkčuje ju,
no on sám sa nevyslovuje:
кость
день
ъ (tvrdý znak) v slove oddeľuje predponu končiacu sa na spoluhlásku od
slovného základu začínajúceho sa na е, ё, ю, я. V tom prípade sa v týchto
samohláskach vyslovuje [j].
подъезд
въeзд
7.
Tvrdé i mäkké л [l, l’] sa odlišuje od slovenského l. Tvrdé má hlbší tón, jazyk
sa opiera o spodné zuby, špička jazyka sa nezdvíha.
школа
лампа
ri vyslovovaní mäkkého л [l’] roztiahnite ústa, ako keby ste chceli vysloviť
P
vysoké dlhé ííí, jazyk oprite o horné podnebie a vyslovte l.
лил
липа
8. щ sa vyslovuje ako veľmi mäkké dlhé [š’ š’] (vyslovujte s jazykom na podnebí),
ktoré môže prechádzať do krátkeho [š’ č’].
щи
борщ
9.
Ruština nemá na rozdiel od slovenčiny slabikotvorné r a l, preto v niektorých
slovách skupiny spoluhlások netvoria slabiku.
Пётр
центр
министр
19
audio 7
Intonácia ruskej vety
Oznamovacia veta
Это дом.
Это мама.
Мама дома.
Opytovacia veta
V ruskej otázke s opytovacím zámenom (кто, что, где, как) je dôraz na opy­
tovacom slove alebo na najdôležitejšom slove vo vete.
Кто там?
Кто это?
Что это?
Где он?
Кто дома?
Как там у вас?
Что с вами?
Где ваш дом?
Где наш сын?
V otázke bez opytovacieho zámena, na ktorú sa očakáva odpoveď áno/nie, sa
prudko zvýši tón na slove, na ktoré sa pýtame. Toto slovo môže mať vo vete
rôznu pozíciu.
У вас есть дети?
Дети у вас есть?
Keď je slovo, na ktoré sa pýtame, viacslabičné, tón sa zvýši na prízvučnej slabike.
Potom hlas prudko klesá.
Вы поедете с нами в Москву?
Это школа?
Это сестра?
Это студент?
Это сын?
Это Андрей?
Это Москва?
Odpoveď na otázku
V odpovedi na otázku klesá tón do najnižšej polohy.
Это школа?
Нет, это не школа.
Вы студент?
Якуб дома?
Они были у вас?
Они были у вас?
Да, я студент.
Да, дома.
Да, у нас.
Да, были.
20

Azbuka a výslovnosť – cvičenia
1. Čítajte slabiky.
да – дя, дэ – де, до – дё, ду – дю, ды – ди
на – ня, нэ – не, но – нё, ну – ню, ны – ни
та – тя, тэ – те, то – тё, ту – тю, ты – ти
ба – бя, бэ – бе, бо – бё, бу – бю, бы – би
ва – вя, вэ – ве, во – вё, ву – вю, вы – ви
ла – ля, лэ – ле, ло – лё, лу – лю, лы – ли
са – ся, сэ – се, со – сё, су – сю, сы – си
audio 8
2. Počúvajte a opakujte slabiky a slová.
audio 9
ши – ша – ше – шё – уши, наши, ваши, у Саши, шил, шапка, шишка,
шёпот, Маша, кошки
жи – жа – же – жё – жаба, Женя, жираф, живот, жили
це – ци – цы – цирк, Цидлина, царь, немцы, улицу
ча – че – чи – час, часто, чисто, Ченек, чай, в чём, ночи
ща – ще – щи – щенята, борщ, щука, вещи, Щедрин
audio 10
3. Počúvajte, potom čítajte.
Адам дома. Он студент. Я в Остраве. Он чех, а ты? Я словак.
Он купил книгу. Жанета была у Наташи в Братиславе. A ты?
Я был у Карла. Наш дом далеко.
4. Odpíšte.
21
5. Prečítajte a prepíšte písanou azbukou
(bez prízvukov).
1. Это моя подруга Валентина.
2. Она русская.
3. Она живёт в Москве.
4. Я Валю часто фотографирую.
5. Она часто дома читает книги.
22
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
audio 11
Урóк
Текст 1
1
audio 12
Познакóмьтесь: Мáртин Кaли́на
Меня зовут Мартин Калина. Мне двадцать восемь лет. Я работаю
в Праге, но уже месяц живу в Петербурге. Я учу русский язык на курсах.
Наша группа – международная. Нас десять. Ядвига из Польши, Карл –
немец, Рафаэль – испанец, Филипп и Полин из Франции и Джон из
Америки. Я с ними говорю по-английски и немного по-русски. Мои
друзья – чешка Яна, словак Андрей и его коллега Маша. Они со мной
гуляют, смотрят русские фильмы, фотографируют Петербург. Маша его
иногда рисует. У нас очень
умная молодая
учительница. Её зовут
Валентина Васильевна
Суханова. Ей двадцать
четыре года. Мы с ней
много говорим, читаем
и слушаем тексты. Валя из
Петербурга, там живёт вся
её семья. Она хорошо знает
свой город и часто
рассказывает нам о нём.
У неё симпатичный друг
Саша. Он врач и неплохо
говорит по-чешски.
А как вас зовут?
Словá
Америка, -и ž
в
весь, вся, всё, всe
врач, -а m
говорить, -рю, -ришь, -рят
audio 13
Amerika
v
celý (všetok), celá, celé
lekár
rozprávať, hovoriť
23
год, -а m
город, -а m, mn. č. города
группа, -ы ž
гулять, -яю, -яешь, -яют
друг, -а m, mn. č. друзья
его
её
жить, живу, живёшь, живут
звать, зову, зовёшь, зовут
её (его) зовут (zámeno v 4. p.)
и
из
иногда
испанец, -нца m
испанка, -и ž
коллега, -и m aj ž
курсы, mn. č.
на курсах
международный, -ая, -ое, -ые
месяц, -а m
много
мой
молодой, -ая, -ое, -ые
наш
немец, -мца m
немка, -и ž
немного
неплохо
но
он, она, оно, они
очень
Петербург, -а m
по-английски
полька, -и ž
Польша, -и ž
поляк, -а m
по-русски
Прага, -и ž
работать, -аю, -аешь, -ают
рассказывать, -ваю, -ваешь, -вают
рисовать, -сую, -суешь, -суют
24
rok
mesto
skupina
prechádzať sa
priateľ, priatelia
jeho
jej
1. žiť; 2. bývať
volať (sa)
ona (on) sa volá
a
z
niekedy
Španiel
Španielka
kolega, kolegyňa
kurz
na kurze
medzinárodný
mesiac
mnoho
môj
mladý
náš
Nemec
Nemka
málo, trochu
celkom dobre
ale
on, ona, ono, oni/ony
veľmi
Petrohrad
po anglicky
Poľka
Poľsko
Poliak
po rusky
Praha
pracovať
rozprávať
kresliť
свой
семья, -мьи ž
симпатичный, -ая, -ое, -ые
словак, -а m
Словакия, -ии ž
словачка, -и ž
слушать, -аю, -аешь, -ают
смотреть, -рю, -ришь, -рят
там
у
уже
умный, -ая, -ое, -ые
учительница, -ы ž
учить, -чу, -чишь, -чат
фильм, -а m
фотографировать,
-рую, -руешь, -руют
Франция, -ии ž
француженка, -и ž
француз, -a m
хорошо
часто
чех, -а m
чешка, -и ž
читать, -аю, -аешь, -ают
я
язык, -а m
русский язык
1
svoj
rodina
sympatický
Slovák
Slovensko
Slovenka
počúvať
pozerať sa
tam na otázku kde
u, pri
už
rozumný, múdry
učiteľka
učiť sa, študovať
film
fotografovať
Francúzsko
Francúzka
Francúz
dobre
často
Čech
Češka
čítať
ja
jazyk
ruský jazyk
audio 14
Фрáзы
Познакомьтесь.
Zoznámte sa.
Его зовут Андрей.
Volá sa (on) Andrej.
Меня зовут Мартин.
Volám sa Martin.
Как вас зовут?
Ako sa voláte vy?
Её зовут Валя.
Volá sa (ona) Vaľa.
25
Krajina
národnosť
aký
ako
Чехия
чех
чешка
словак
словачка
русский
русская
поляк
полька
француз
француженка
немец
немка
американец
американка
испанец
испанка
чешский
по-чешски
словацкий
по-словацки
русский
по-русски
польский
по-польски
французский
по-французски
немецкий
по-немецки
американский
по-английски
испанский
по-испански
Словакия
Россия
Польша
Франция
Германия
Америка
Испания
Граммáтика
А. Vyjadrenie slovenského slovesa „byť“
V prítomnom čase sa v ruštine nepoužívajú tvary slovesa быть.
Toto sloveso sa používa v budúcom a minulom čase.
Porovnajte ruské a slovenské vety:
Нас десять.
Ядвига из Польши.
Это мой друг.
Он врач.
Je nás desať.
Jadviga je z Poľska.
To je môj priateľ.
(On) je lekár.
Keď vo vete bez slovesa stoja vedľa seba dve podstatné mená, píše sa medzi nimi
pomlčka.
Карл – немец.
Karl je Nemec.
Мой друг – переводчик.
Môj priateľ je prekladateľ.
26
1
B. Sloveso есть
Niekedy sa vo vete v prítomnom čase používa nemenný tvar slovesa есть. Ta­ký­
mito vetami oznamujeme, že niekde niečo je alebo že niekto niečo (niekoho) má.
У меня есть друг.
Mám priateľa.
У нас есть друзья в Петербурге.
V Petrohrade máme priateľov.
POZOR Bez есть sa táto konštrukcia používa vtedy, keď chceme podať
informáciu o množstve alebo príznaku.
У неё симпатичный друг Саша.
У меня два друга.
У нас молодая учительница.
Má sympatického priateľa Sašu.
Mám dvoch priateľov.
Máme mladú učiteľku.
C. Oslovenie
V ruštine sa oslovuje pomocou 1. pádu.
Добрый день, Марина Фёдоровна.
Привет, Андрей.
Dobrý deň, Marina Fjodorovna.
Ahoj, Andrej.
Okrem krstného mena a priezviska sa v ruštine používa meno po otcovi – отчество.
Tvorí sa od krstného mena otca (napr. Павел, Сергей) príponou -ович, -овна
(Павлович, Павловна) alebo -евич, -евна (Сергеевич, Сергеевна). Spolu s krstným menom sa ním oslovujú dospelé osoby, ktorým vykáme (staršie, nadriadené).
D. Časovanie slovies (I.)
Prítomný čas
V ruštine sa rozlišujú dva základné typy časovania. Odlišujú sa koncovkami vo
všetkých tvaroch prítomného času okrem tvaru 1. osoby jednotného čísla,
ktorý je vždy zakončený na -ю (po samohláske alebo po mäkkej spoluhláske)
alebo na -у (po tvrdej spoluhláske a po ч, щ).
1. časovanie
знать
я зна-ю
ты зна-ешь
он зна-ет
мы зна-ем
вы зна-ете
они зна-ют
27
жить
я
жив-у
ты жив-ёшь
он жив-ёт
мы жив-ём
вы жив-ёте
они жив-ут
Časujú sa tak napr. slovesá работать, гулять, читать, слушать.
Pri slovách фотографировать, рисовать, путешествовать sa v prítomnom
čase rovnako ako v slovenčine vypúšťa skupina hlások -ова- (я фотографирую,
он рисует, мы путешествуем atď.).
2. časovanie
говорить
я
говор-ю
ты говор-ишь
он говор-ит
мы говор-им
вы говор-ите
они говор-ят
Časujú sa tak napr. slovesá позвонить, учить, смотреть.
Pri slovesách учить, смотреть je však pohyblivý prízvuk: na koncovke je iba
v 1. osobe jednotného čísla.
POZOR
1.V ruštine sa pri slovesách oveľa častejšie než v slovenčine používajú osobné
zámená.
2.Všimnite si, že ь sa pri pravidelných slovách píše vždy v infinitíve, ak sa
končí na spoluhlásku, a v prítomnom čase v 2. osobe jednotného čísla.
3.Prízvuk môže byť pri slovesách stály (na kmeni alebo na koncovke) alebo
pohyblivý.
4.Zápor sa pri slovesách tvorí pomocou zápornej častice не, ktorá sa píše
oddelene.
Мы не рисуем. Nekreslíme.
Я не гуляю. Neprechádzam sa.
5.Pri zvratných slovesách 1. aj 2. časovania je zvratná častica (-ся po spolu­
hláske, -сь po samohláske) súčasťou slovesného tvaru.
учиться
я
уч-усь
ты уч-ишься
он уч-ится
28
мы уч-имся
вы уч-итесь
они уч-атся
1
Budúci čas
Spojením slovesa быть s infinitívom sa tvorí budúci čas nedokonavých slovies
(podobne ako v slovenčine).
Мы будем у вас вечером.
Я буду смотреть русские фильмы.
Мы будем учить русский язык.
Budeme u vás večer.
Budem sa pozerať na ruské filmy.
Budeme sa učiť po rusky.
Prítomné tvary dokonavých slovies majú význam budúceho času, napr.
позвонить – я позвоню (zatelefonujem).
E. Skloňovanie osobných zámen я, ты, он, онá,
мы, вы, они
1.
я
ты
2.
меня
тебя
3.
мне
тебе
4.
меня
тебя
6. обо мне
о тебе
7.
мной
тобой
он
(н)его
(н)ему
его
о нём
(н)им
она
(н)её
(н)ей
её
о ней
(н)ей
мы
нас
нам
нас
о нас
нами
вы
они
вас
(н)их
вам
(н)им
вас
их
о вас
о них
вами
(н)ими
K zámenám он, она, они sa po predložke rovnako ako v slovenčine pridáva н:
c ним, y неё atď.
F. Skloňovanie zámen мой, твой, свой
pád
1.
2.
3.
4.
6.
7.
mužský rod
мой
мой
živ. моего
stredný rod
ženský rod
моё
моя
моей
моей
мою
моего
моему
o моём
моим
моё
o моей
моей
množné číslo
мои
моих
моим
мои
živ. моих
o моих
моими
Ako мой sa skloňujú zámená твой (tvoj), свой (svoj).
29
G. Privlastňovacie zámená егó, её, их
Privlastňovacie zámená его (mužský a stredný rod), её (ženský rod), их
(množné číslo) sa neskloňujú.
Это её друг.
Я позвоню её другу.
Мы с её другом часто путешествуем.
To je jej priateľ.
Zavolám jej priateľovi.
Často s jej priateľom cestujeme.
H. Číslovky
Základné číslovky 0 – 30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ноль, нуль
один, одна, одно, одни (mn. č.)
два (m. a stř. r.), две (ž. r.)
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять
audio 15
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать
21 двадцать один
22 двадцать два
30 тридцать
Slová ноль a нуль sa dajú v bežnom používaní zameniť.
Rozdiel v používaní je pri ustálených spojeniach, frazeologizmoch
(с нуля начинать – začínať od nuly, ноль внимания – ľahostajne).
Na vyjadrenie počasia (pod nulou) sa používa нуль (viď lekcia 12).
Počítaný predmet po číslovkách
Po číslovke 1 je počítaný predmet v ruštine v 1. páde j. č.: 1 год, месяц.
Po číslovkách 2, 3, 4 je v 2. páde j. č.: 2, 3, 4 года, месяца.
Po číslovkách 5 a vyššie je v 2. páde mn. č.: 10 лет, месяцев.
30
Tieto pravidlá platia aj vtedy, keď sú tieto číslovky na konci viacslovných
(zložených) čísloviek:
21 год
23 года
20 лет
22 года
34 года
28 лет
1
audio 16
Текст 2
Мои́ друзья́ Андрéй и Мáша
У меня в Петербурге есть друзья. Мой друг – переводчик. Его зовут
Андрей, ему двадцать семь лет. Он из Братиславы. Он очень хорошо
знает французский язык.
Моя подруга – инженер,
работает на заводе. Её зовут
Маша. Она словачка, живёт
в Нитре. А я по профессии
журналист. Андрей и Маша
учатся на курсах русского
языка, как и я. Мы все пока
немного говорим по-русски,
но нам очень нравится
русская культура. Русский
язык мы будем учить десять
месяцев и будем много
путешествовать.
audio 17
Словá
Братислава, -ы ž
Bratislava
быть, буду, будешь, будут
byť
есть
byť, existovať (pre vš. osoby a čísla)
журналист, -а m
novinár
завод, -а m
továreň
на заводе
v továrni
инженер, -а m
inžinier, inžinierka
как
ako
культура, -ы ž
kultúra
Нитра, -ы ž
Nitra
нравиться, 3. os. j. č. нравится,
páčiť sa
3. os. mn. č. нравятся
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
31
переводчик, -а m
профессия, -ии ž
путешествовать, -ствyю,
-ствуешь, -ствуют
русский, -ая, -oe, -ие
сейчас
спасибо
учиться, -усь, -ишься, -aтся
французский, -ая, -ое, -ие
Диалóг
prekladateľ, tlmočník
profesia, povolanie
cestovať
1. ruský; 2. Rus, Ruska, Rusi
teraz
ďakujem
študovať
francúzsky
audio 18
Валентина, Мартин и Андрей встретили на улице маму Валентины –
Марину Фёдоровну.
Valentína, Martin a Andrej stretli na ulici mamičku Valentíny Marinu Fjodo­
rovnu.
Валентина В.:
Мама:
Андрей:
Мартин:
Валентина В.:
Андрей:
Мама:
Мартин:
Мама:
Валентина В.:
32
Привет, мама. Рада тебя видеть. Как дела?
Ahoj, mami. Rada ťa vidím. Ako sa máš?
Здравствуй, Валя. У нас всё в порядке.
Ahoj, Vaľa. Doma je všetko v poriadku.
Добрый день.
Dobrý deň.
Здравствуйте.
Dobrý deň.
Мама, это Андрей. Он из Словакии. Мартина ты уже
знаешь. А это моя мама, Марина Фёдоровна.
Mama, to je Andrej. Je zo Slovenska. Martina už poznáš.
A toto je moja mamička, Marina Fjodorovna.
Очень приятно.
Teší ma.
Извините, ребята. У меня сейчас нет времени.
Приглашаю вас к нам в гости.
Prepáčte, priatelia (doslova: deti). Nemám teraz čas.
Pozývam vás k nám na návštevu.
Спасибо. Мы с удовольствием придём.
Ďakujeme. Radi prídeme.
Ну, пока. Валя, ты не забудешь мне вечером позвонить?
Tak zatiaľ dovidenia. Vaľa, nezabudneš mi večer zavolať?
Сегодня вечером я буду у вас, мамочка.
Dnes večer budem u vás, mami.
Мама:
Андрей:
Мартин:
Прекрасно. Значит, до вечера. Всего доброго, друзья.
To je dobre. Tak ahoj večer. Majte sa pekne, priatelia.
До свидания.
Dovidenia.
До встречи, Марина Фёдоровна.
Dovidenia nabudúce, Marina Fjodorovna.
1
Упражнéния
1. Doplňte názvy národností a krajín v náležitom tvare.
1. Ядвига – , она из Польши.
2. Я , я из .
3. Рафаэль – , он живёт в Испании.
4. Яна – чешка, она живёт в .
5. Маша из Словакии, она .
6. Филипп – и Полин – француженка, они живут во .
7. Карл – , он живёт и работает в Германии.
8. Наша учительница Валя – .
2. Z
ámená vo vetách postupne obmieňajte zámenami ты, он, онá, мы,
вы, они v náležitom tvare.
1. Меня зовут .
2. Мне 20 лет.
3. Друзья со мной говорят по-русски и по-английски.
4. У меня умная молодая учительница Валентина Васильевна.
5. Обо (о) мне говорят друзья на курсах.
6. Мне нравится русская культура.
3. Doplňte tvary slovesa жить.
1. Я в Петербурге.
2. Моя семья в Чехии.
3. Мой друг Андрей и его коллега Маша в Словакии.
4. Ты с ними?
5. Сейчас мы в России.
6. А где вы ?
4. Doplňte slová podľa zmyslu a uvedeného tvaru.
знает, гуляют, рисую, читаем, рассказываю, рисует, слушаем, знаем,
фотографирую, зовут
1. Яна и Маша со мной .
2. Я о своей семье.
33
3.
4.
5.
6.
7.
8.
На курсах мы и тексты.
Я очень часто Петербург.
Маша иногда , но я не хорошо.
У нас молодая учительница, её Валя.
Мы уже её друга.
Валя хорошо свой город.
5. Doplňte chýbajúce časti viet.
1. Мой друг учит русский язык. Мы тоже русский язык,
а наша учительница английский.
2. Он немного говорит по-русски. Ядвига и Рафаэль не по-немецки.
3. Я с ними часто смотрю русские фильмы. Вы тоже ?
4. Валя мне вечером позвонит. Ты мне тоже ?
6. Slovesá v zátvorkách dajte do jednotného čísla prítomného času.
1. Я (работать) в городе.
2. Я (учить) на курсах русский язык.
3. Я (говорить) немного по-русски.
4. Я часто (гулять) по городу, (смотреть) фильмы и (фотографировать).
5. Фильм мне очень (нравиться).
6. Я (знать) город, в котором (жить), и часто о нём (рассказывать).
7. Vety z cvičenia 6 dajte do množného čísla.
8. Prečítajte si krátku informáciu a porozprávajte o sebe.
Её зовут Валя. Ей 24 года. Она живёт в Петербурге в России.
Она русская. Она говорит по-русски и по-английски.
Она по профессии учительница.
1. Меня зовут .
2. Мне лет/года.
3. Я живу в в .
4. Я .
5. Я хорошо говорю и немного .
6. Я по профессии .
9. Doplňte do viet tvary zámena мой.
1. Я говорю о семье.
2. коллеги знают Петербург.
3. Я рассказываю учительнице и коллегам
о фильмах.
34
4. Они фотографируют друга.
5. друзья гуляют по городу.
6. другу 21 год.
1
10. N
ahraďte zámeno мой privlastňovacími zámenami твой, наш, её,
его, их.
1. с моими друзьями
2. о моей семье
3. к моим коллегам
4. без моего друга
5. в моём городе
6. с моей подругой
11. Preložte do ruštiny.
1. Páči sa nám Petrohrad.
2. My všetci zatiaľ hovoríme trochu po rusky.
3. Budem veľa cestovať.
4. Nezabudneš mi večer zavolať?
5. Môj priateľ je prekladateľ, pracuje v Berlíne.
6. Jeho kolegyňa je Slovenka, volá sa Viera.
Cтрановéдeние
Petrohrad
Dej učebnice sa odohráva v Petrohrade. V slovenčine sa zvyčajne používa
slovanský názov tohto významného ruského mesta. V ruštine sa jeho názov
zmenil. Po jeho založení Petrom I. v roku 1703 sa mesto oficiálne nazývalo
Санкт-Петербург. V roku 1712 sa stalo hlavným mestom Ruska. V roku 1914
sa názov zmenil na Петроград a v roku 1924 на Ленинград. V roku 1991 bol
mestu vrátený pôvodný historický názov Санкт-Петербург. V roku 1918 stratil
štatút hlavného mesta. Obyvatelia niekedy svoje mesto dôverne nazývajú
Питер. Žije v ňom približne 4 880 000 ľudí.
Petrohrad leží pri pobreží Baltického mora, vo Fínskom zálive. V členitej delte
rieky Nevy vzniklo mnoho ostrovov (k najväčším z nich patrí Васильевский
остров), ktoré obtekajú rieky a kanály (najznámejšie sú канал Грибоедова,
Мойка, Фонтанка) a spája ich množstvo mostov. Preto sa mesto niekedy nazýva
Benátky severu (Северная Венеция).
Historickým jadrom Petrohradu je Petropavlovská pevnosť (Петро­павлов­
скaя крепость). Centrum mesta tvorí Palácové námestie (Дворцовая площадь)
so svetoznámym múzeom a galériou Ermitáž (Эрмитаж, m), ktorých súčasťou
35
je aj bývalé reprezentačné sídlo ruských cárov Zimný palác (Зимний дворец).
Hlavná mestská tepna je 4,5 km dlhá Nevská trieda (Невский проспект).
K najstarším divadlám patrí Alexandrijské (Александринский театр)
a Máriino (Мариинский театр). Mesto je preslávené svojimi parkmi a sadmi,
najznámejší je Letný sad (Летний сад). Petrohradské metro je v prevádzke od
roku 1955, v súčasnosti má 5 liniek a 65 staníc.
Oslovenie v ruštine
Staršie alebo nadriadené známe osoby sa oslovujú menom a menom po otcovi
(имя и отчество – Александр Сергеевич, Екатерина Павловна).
Deti a priatelia sa oslovujú domáckymi menami (Саша, Шура, Катя), medzi
sebou môžu použiť aj výraz ребята.
Ako oficiálne oslovenie na konferenciách, rokovaniach a pod. sa používajú slová
дамы и господа.
Mladé ženy, ktoré pracujú v reštauráciách, obchodoch a na úradoch môžeme
osloviť девушка.
Slovo господин sa môže spájať iba s priezviskom (väčšinou pri cudzincoch)
alebo s funkciou – господин директор.
V ostatných prípadoch je lepšie sa priamemu osloveniu neznámej osoby vyhnúť
a použiť na nadviazanie kontaktu neosobné frázy typu Скажите, пожалуйста…,
Будьте добры…, Вы не скажете… apod.
36
Урóк
2
audio 19
Текст 1
Мáртин расскáзывает о своéй семьé
Сегодня я получил письмо из Праги. Мама пишет мне, что дома всё
в порядке, все здоровы и у всех много работы. У папы скоро будет
выставка в Брно. Он художник и прекрасно рисует. Брат Михал начал
учиться в вузе. Его интересует история, поэтому он поступил на
философский факультет. Ему там очень нравится. Мама с утра до вечера
в больнице, она врач. Бабушка и дедушка хотят купить маленькую дачу.
А сестра Власта хочет через два месяца выйти замуж за своего друга
Яна. Она живёт с ним уже три года, они очень любят друг друга и сейчас
ждут ребёнка. У Яна
большая семья, потому что
его папа два раза развёлся.
У него четыре сына и три
дочки. На свадьбе будут все
родственники Яна. Мама
боится, что она не справится
с ней. К нам приедут её
двоюродная сестра Зденка
и тётя Вера и помогут ей.
Мама хочет, чтобы я приехал
домой на свадьбу. Я пока не
знаю, какой подарок купить
Власте и Яну.
audio 20
Словá
бабушка, -и ž
больница, -ы ž
большой, -ая, -ое, -ие
бояться, боюсь, боишься, боятся
babička
nemocnica
veľký
báť sa
37
брат, -а m, mn. č. братья
брат и сестра
Брно neskl. s
в порядке
вечер, -а m, mn. č. вечера
вуз, -а m
выйти замуж за когó
выставка, -и ž
дача, -и ž
дедушка, -и m
дома
домой
дочка, -и ž
друг друга
ждать, жду, ждёшь, ждут когó, чегó, что
здоров, -a, -o, -ы
интересовать, -сую, -суешь, -суют
история, -ии ž
какой, -ая, -ое, -ие
который, -ая, -ое, -ые
купить, -плю, -пишь, -пят
любить, -блю, -бишь, -бят
маленький, -ая, -ое, -ие
много
начать, -ну, -нёшь, -нут
папа, -ы m
писать, -шу, -шешь, -шут
письмо, -а s, mn. č. письма
подарок, -рка m
получить, -чу, -чишь, -чат
помочь, -могу, -можешь, -могут
поступить, -плю, -пишь, -пят
потому что
поэтому
прекрасно
приехать, -еду, -едешь, -едут
работа, -ы ž
раз, два раза
развестись, -ведусь, -ведёшься, -ведутся
ребёнок, -нка m, mn. č. дети
38
brat
súrodenci, brat a sestra
Brno
v poriadku
večer
vysoká škola
vydať sa
výstava
chata
deduško
doma
domov
dcérka
navzájom, jeden druhého
čakať
zdravý
zaujímať
história, dejepis
aký
ktorý
kúpiť
1. mať rád; 2. rád niečo robiť
malý
mnoho
začať
otecko
písať
list
darček
dostať
pomôcť
prejsť, postúpiť
pretože
preto
krásne, výborne
prísť, pricestovať
práca
raz, jedenkrát; dva razy
rozviesť sa
dieťa
2
родственник, -а m
свадьба, -ы, ž
сестра, -ы ž, mn. č. сёстры
скоро
справиться, -влюсь, -вишься, -вятся
сын, -а m, mn. č. сыновья
урок, -а m
утро, -a s
факультет, -a m
философский, -ая -ое, -ие
хотеть, -чу, -чешь, -тят
художник, -а m
через
через два месяца
что [шт]
чтобы [шт]
príbuzný
svadba
sestra
skoro
poradiť si
syn
1. vyučovacia hodina; 2. lekcia
ráno
fakulta
filozofický
chcieť
umelec
o, za vo význame časovom
o dva mesiace
1. čo; 2. že
aby (pre všetky osoby)
audio 21
Фрáзы
Я не знаю, какой подарок ей купить.
Neviem, aký darček jej mám kúpiť.
Она работает с утра до вечера.
Pracuje od rána do večera.
Граммáтика
А. Slovesá so zmenou kmeňovej spoluhlásky
Pri niektorých slovesách v ruštine rovnako ako v slovenčine dochádza pri časovaní ku zmene kmeňovej spoluhlásky.
Pri slovesách 1. časovania sa spoluhláska mení vo všetkých tvaroch prít. času.
писать
я
пиш-у
ты пиш-ешь
он пиш-ет
мы пиш-ем
вы пиш-ете
они пиш-ут
39
Pri slovesách 2. časovania (napr. сказ/ать, люб/ить, куп/ить) sa spoluhláska
mení iba v 1. osobe prítomného času.
любить
я
любл-ю
ты люб-ишь
он люб-ит
мы люб-им
вы люб-ите
они люб-ят
Slovesá so zmenou kmeňovej spoluhlásky s prízvukom na koncovke v 1. osobe
jednotného čísla majú väčšinou pohyblivý prízvuk.
B. Minulý čas
Minulý čas väčšiny slovies sa v ruštine tvorí od infinitívneho kmeňa
(чита-ть), a to
príponou:
-л
mužský rod
он читал
+ koncovkami: -а
ženský rod
она читала
-о
stredný rod
оно читало
-и
množné číslo pre všetky rody
они читали
Slovesá, ktoré sú v infinitíve zakončené na -чь (помочь) alebo -ти (нести),
nemajú v minulom čase mužského rodu príponu -л (он помог, она помогла,
я нёс, мы несли, …).
Slovesá s infinitívom na -ереть tvoria minulý čas takto: умереть – он умер,
она умерла, оно умерло, они умерли.
V množnom čísle je v ruštine v koncovke slovesa vždy -и nezávisle od pod­
metu.
Pri vykaní v minulom čase má v ruštine sloveso tvar množného čísla.
Мария Фёдоровна, вы мне не сказали, что он в Москве.
Maria Fjodorovna, vy ste mi nepovedali, že je v Moskve.
Тvar minulého času nerozlišuje osobu (v slovenčine písal som, písal si, písali ste),
preto musí byť uvedený podmet (он писал, я рисовал, …).
Pri niektorých slovesách v minulom čase v zápore môže prízvuk prechádzať na
zápornú časticu (okrem ženského rodu), napr. был, была, было, были,
не был, не была, не было, не были.
40
2
V minulom čase slovies so zmenou kmeňovej spoluhlásky zostáva spoluhláska
rovnaká ako v infinitíve.
infinitív
mužský rod
ženský rod
stredný rod
množné číslo
говори-ть
помо-чь
нес-ти
говорил
помог
нёс
говорила
помогла
несла
говорило
помогло
несло
говорили
помогли
несли
C. Časovanie slovies (II.)
хотеть
я
хоч-у
ты хоч-ешь
он хоч-ет
мы хот-им
вы хот-ите
oни хот-ят
Sloveso хотеть má zmiešané časovanie: v jednotnom čísle má tvary
1. časovania, v množnom 2. časovania.
Prízvuk je na koncovke v 1. osobe jednotného a v 3. osobe množného čísla.
minulý čas: хотел, хотела, хотело, хотели
(при)ехать
я
(при)ед-у
ты (при)ед-ешь
он (при)ед-ет
мы (при)ед-ем
вы (при)ед-ете
они (при)ед-ут
POZOR
minulý čas: (при)ехал, (при)ехала, (при)ехало, (при)ехали
помочь
я
помог-у
ты помож-ешь
он помож-ет
мы помож-ем
вы помож-ете
они помог-ут
minulý čas: помог, помогла, помогло, помогли
41
D. Podstatné mená mužského a ženského rodu –
jednotné číslo
pád
mužský rod
tvrdý typ
mäkký typ
1.
2.
3.
4.
завод
завод-a
завод-у
завод
živ. инженер-а
о завод-е
завод-ом
6.
7.
день
дн-я
дн-ю
день
živ. учител-я
о дн-е
дн-ём
(учител-ем)
ženský rod
tvrdý typ
mäkký typ
школ-а
школ-ы
школ-е
школ-у
о школ-е
школ-ой
недел-я
недел-и
недел-е
недел-ю
о недел-е
недел-ей
Podstatné mená v ruštine rozlišujú 3 rody – mužský, ženský a stredný. Rod
často zodpovedá slovenčine, ale niekedy sa odlišuje, napr. неделя (ženský rod) –
týždeň (mužský rod).
K tvrdým typom skloňovania patria podstatné mená, ktoré majú kmeň za­
končený na tvrdú spoluhlásku, napr. завод, школ-а.
K mäkkým typom patria podstatné mená s kmeňom zakončeným na mäkkú
spoluhlásku, napr. день [n’], неделя [l’a].
Podstatné mená mužského rodu zakončené na -a/-я (папа, дядя, Петя) sa
skloňujú ako podstatné mená ženského rodu.
Podstatné mená s kmeňom zakončeným na ж, ш, ч, щ, ц majú v 7. páde
jednotného čísla odlišné zakončenie (viď str. 92).
V jednotnom čísle sa pri mužských podstatných menách rozlišuje životnosť.
Tvar 4. pádu podstatných mien životných je rovnaký ako 2. pád, pri neživotných ako 1. pád.
Prízvuk môže byť stály (na kmeni alebo na koncovke) alebo pohyblivý.
42
E. Vyjadrenie záporu
(konštrukcie у меня́ нет, у меня́ нé было)
2
Na vyjadrenie slovenského „nemať“ sa používa:
a) v prítomnom čase
predložka у + 2. pád zámena (podstatného mená) + záporná častica нет +
podstatné meno v 2. páde
У меня нет брата.
Nemám brata.
У Наташи нет дачи.
Nataša nemá chatu.
Slovenskému ani na zdôraznenie záporu zodpovedá ни…, ни…
У него нет ни брата, ни сестры.Nemá brata ani sestru.
POZOR
V ruštine, rovnako ako v slovenčine, môže byť vo vete niekoľko záporov.
b) v minulom čase
predložka у + 2. pád zámena (podstatného mená) + не было + podstatné
meno v 2. páde
У него не было дочки.
Nemal dcéru.
У них не было сына.
Nemali syna.
F. Vyjadrenie vzájomnosti
Na vyjadrenie vzájomného vzťahu dvoch osôb sa používa spojenie dvoch
podstatných mien друг.
Prvé je vždy v 1. páde, druhé v tvare, ktorý vyžaduje príslušná väzba.
Они знают друг друга уже пять лет.Poznajú sa (navzájom) už päť
rokov.
Они очень любили друг друга.
Mali sa veľmi radi.
Мы часто говорили друг с другом. Často sme spolu hovorili.
43
audio 22
Текст 2
Андрéй расскáзывает о своéй семьé
Наша семья небольшая. У меня нет ни брата, ни сестры, я единственный
ребёнок в семье. Моим близким другом всегда был двoюродный брат
Юра. У него рано умерла мама и он жил только с папой. Он мой
ровесник, мы вместе учились в школе и проводили свободное время.
Два года назад Юра познакомился с симпатичной девушкой Джейн
и недавно женился на ней. Его супруга – англичанка. Её родители не
хотели, чтобы она жила в Словакии, и поэтому подарили им дом
в деревне недалеко от Лондона.
Дядя Милан остался один
и теперь он живёт у нас. Дядя
ещё работает, он учитель.
Мои родители – пенсионеры.
Живут они дружно
и активно.
Когда я вернусь из России,
мы все хотим посетить Юру
и его жену. Может быть,
у дяди тогда уже будет внук
или внучка. У Джейн есть
старший брат. Он переводчик,
как и я, переводит также
с французского языка. Значит,
у нас общие интересы. Мне
очень хочется поговорить
с ним. Пока мы общаемся
только по скайпу.
Итак, хотя я единственный
ребёнок в семье, я никогда не
чувствовал себя одиноким.
audio 23
Словá
активно
англичанин, -a m
англичанка, -и ž
близкий, -ая, -ое, -ие
вернуться, -нусь, -нёшься, -нутся
44
aktívne
Angličan
Angličanka
blízky
vrátiť sa
вместе
внук, -a m
внучка, -и ž
двоюродный брат
девушка, -и ž
дом, -a m, mn. č. дома
дружно
дядя, -и m
единственный, -ая, -ое, -ые
единственный ребёнок
ещё
жена, -ы ž
жениться, -нюсь, -нишься, -нятся на ком
значит
или
интерес, -а m
итак
к сожалению
когда
Лондон, -а m
назад
два года назад
небольшой, -ая, -ое, -ие
недавно
нет
никогда
образованный, -ая, -ое, -ые
общаться, -аюсь, -аешься, -аются
общий, -ая, -ее, -ие
одинокий, -ая, -ое, -ие
остаться, -нусь, -нешься, -нутся
от
пенсионер, -а m
переводить, -жу, -дишь, -дят
поговорить, -рю, -ришь, -рят
подарить, -рю, -ришь, -рят
познакомиться, -млюсь, -мишься,
-мятся
посетить, -щу, -тишь, -тят
проводить, -жу, -дишь, -дят
проводить свободное время
spoločne
vnuk
vnučka
bratranec
dievča, slečna
dom
družne
strýc
jediný
jedináčik
ešte
manželka
ženiť sa, oženiť sa
to znamená, teda
alebo
záujem
takže, a tak, tak teda
bohužiaľ
1. kedy; 2. keď, až
Londýn
pred vo význame časovom
pred dvoma rokmi
neveľký, malý
nedávno
nie
nikdy
vzdelaný
stýkať sa, komunikovať
spoločný
samotný, osamotený
zostať
od
penzista, dôchodca
1. prekladať; 2. tlmočiť
pohovoriť, porozprávať
dať, darovať
zoznámiť sa
2
navštíviť
1. tráviť; 2. prevádzať
tráviť voľný čas
45
рано
ровесник, -а m
родители, -ей mn. č
с (французского языка)
симпатичный, -ая, -ое, -ые
скайп, -а m
по скайпу
старший, -ая, -ее, -ие
супруга, -и ž
также
теперь
тогда
только
умереть, умру, умрёшь, умрут,
minulý čas умер, умерла
учитель, -ля m
хотя
чувствовать (себя), -твую, -твуешь, -твуют
школа, -ы ž
Фрáзы
skoro, zavčasu
rovesník
rodičia
z (francúzštiny)
sympatický
skype
cez skype
starší
manželka
tiež
teraz
vtedy
1. len; 2. jedine
zomrieť
učiteľ
hoci, aj keď, napriek tomu
cítiť (sa)
škola
audio 24
У меня нет ни брата, ни сестры.
Nemám brata ani sestru. (Nemám súrodencov.)
Трудно сказать.
Ťažko povedať.
Мне хочется…
Chcem… / Chce sa mi…
Диалóг
Ядвига:
audio 25
Мартин, ты женат?
Martin, si ženatý?
Мартин: Нет, я пока холостой. А ты, Ядвига, замужем?
Nie, zatiaľ som slobodný. A ty, Jadviga, si vydatá?
Ядвига: Я разведённая. Я слишком рано вступила в брак, и мне не
повезло.
Som rozvedená. Príliš skoro som sa vydala a nemala som šťastie.
46
2
Мартин: А дети у тебя есть?
A máš deti?
Ядвига: У меня дочка Ванда.
Mám dcérku Vandu.
Мартин: У тебя есть её фотография?
Máš jej fotku?
Ядвига: Да. Вот этот мужчина – папа Ванды, а женщина рядом
с Вандой – моя бабушка.
Áno. Tento muž je Vandin otec a žena vedľa Vandy je moja babička.
Мартин: Твой бывший муж – симпатичный человек, жалко, что вы не
сошлись.
Tvoj bývalý muž je sympatický človek, škoda že ste sa nezhodli.
Упражнéния
1. Doplňte do viet správne tvary slovesa хотеть v prítomnom čase.
1. Мартин хорошо знать русский язык.
2. Мы жить в Лондоне.
3. Ты не познакомиться с Машей?
4. Вы купить бабушке подарок?
5. Сергей и Таня общаться друг с другом по скайпу.
6. Я не остаться сегодня дома.
2. Dajte vety do prítomného (jednoduchého budúceho) času.
1. Ян женился на Власте.
2. Они любили друг друга и ждали ребёнка.
3. Мартин знал, какой подарок им купить.
4. К ним приехала двоюродная сестра на свадьбу.
5. Брат Яна прекрасно рисовал и его интересовала история.
6. Oн работал в школе 3 года.
3. V cvičení 2 označte tvrdenia, ktoré zodpovedajú textu 1.
4. Slovesá v zátvorkách napíšte v prítomnom (jednoduchom budúcom) čase.
1. – Ты (помочь) мне написать письмо в Россию?
•Я не (знать) хорошо русский язык, но я (познакомить) тебя с друзьями,
они тебе (помочь).
2. – Ты (переводить) с русского языка на английский?
• Нет, (не переводить).
3. – Ты (купить) дом в большом городе?
• Нет, я (купить) дом в деревне.
47
4. – Дядя (остаться) дома один?
• Нет, он к нам скоро (приехать).
5. Slovesá v zátvorkách napíšte v minulom čase. Rozhovor preložte.
– Вы (говорить) с Яном, Вера Ивановна?
• Конечно, я с ним (говорить).
– Вы ему (сказать), что наши родители (приехать) из Мадрида неделю
назад?
• К сожалению, я (забыть). Я (думать), что они ещё (не вернуться).
6. Podstatné mená v zátvorkách dajte do správneho tvaru.
1. Я жду (брат, сын, дядя, мама, учитель).
2. Мы говорили о (Мартин, Яна, Катя, Игорь, язык).
3. Я знаю его (внучка, друг, учитель, папа).
4. Он учился в (вуз, школа, Прага, Нитра, Берлин).
7. Čítajte a dopĺňajte koncovky.
1. Вы живёте в город или в деревн ?
2. Родители познакомились с моим друг .
3. Я написал письмо брат и сестр .
4. Мой муж вечером вернулся из Петербург .
5. Я позвоню учител .
6. В этом дом я живу 5 лет.
8. Odpovedajte záporne na otázky
a) v prítomnom čase
1. У тебя есть брат?
2. У вас есть дом или дача?
3. У сестры есть друг?
4. У него есть жена?
b) v minulom čase
1. У Кати была сестра?
2. У Олега была жена?
3. У вас был учитель испанского языка?
4. У неё был внук?
9. Preložte do ruštiny
1. Moja priateľka Táňa nie je vydatá. 2. Žije so svojou sestrou, ale má priateľa.
3. Priateľ sa volá Adam. 4. Má ho veľmi rada a chce sa skoro vydať. 5. Rodičia ho
zatiaľ nepoznajú. 6. Chcú sa porozprávať o svadbe, a preto pricestujú k Táni
a zoznámia sa s Adamom.
48
Урóк
Текст 1
3
audio 26
Жизнь Мáртина и Андрéя в Петербýрге
Мартин и Андрей живут в Петербурге в общежитии. Утром они встают
в семь–восемь часов. Первым всегда просыпается Андрей, Мартин
любит поспать. Андрей моется и готовит завтрак. Потом встаёт
и Мартин, принимает душ, они вместе завтракают и уходят на курсы
русского языка. Занятия у них каждый будничный день с десяти до двух
часов. Обедают они в буфете.
После обеда, когда у них есть время, они вместе с друзьями знакомятся
с Петербургом, ходят на прогулки по городу, посещают музеи и галереи.
Во вторник и в четверг они занимаются в библиотеке. Оба они спортсмены.
Мартин любит кататься на велосипеде. Два раза в неделю, в понедельник
и в среду, он ходит в фитнес центр. Андрей играет в теннис.
Они, конечно, ходят
в супермаркет, но не
каждый день. Ужинают
они обычно дома, в субботу
и в воскресенье –
в ресторане или у друзей.
Мартин вкусно готовит,
Андрею очень нравятся
его блюда. Вечером они
иногда остаются дома,
готовятся к урокам,
читают, смотрят телевизор,
часто ходят в театр и на
концерты. По пятницам
у них собираются
однокурсники, девушки
готовят, они говорят
о своей жизни, поют,
Андрей играет на гитаре.
Спать ложатся Мартин
и Андрей поздно –
49
в полночь или в час ночи. Мартин часто ночью работает на компьютере,
днём у него нет времени.
Но их режим дня скоро изменится, потому что они хотят найти
работу, стипендия у них небольшая.
Словá
библиотека, -и ž
блюдо, -а s
буфет, -а m
велосипед, -а m
вкусно
время, времени s
вставать, встаю, встаёшь, встают
галерея, -и ž
гитара, -ы ž
готовить, -влю, -вишь, -вят
готовиться, -влюcь, -вишьcя, -вятcя к чемý
готовиться к урокам
день, дня m
будничный день
днём
друзья, -ей mn. č.
душ, -а m
принимать душ
жизнь, -ни ž
завтрак, -а m
завтракать, -аю, -аешь, -ают
заниматься, -аюсь, -аешься, -аются
занятия, -ий mn. č.
знакомиться, -млюсь, -мишься, -мятся
играть, -аю, -аешь, -ают
играть на гитаре
играть в теннис [тэ]
измениться, -нюсь, -нишься, -нятся
кататься, -аюсь, -аешься, -аются
кататься на велосипеде
компьютер, -а [тэ] m
концерт, -а m
ложиться, -жусь, -жишься, -жатся
ложиться спать
50
audio 27
knižnica
jedlo
bufet
bicykel
chutne
čas
vstávať
galéria
gitara
1. variť; 2. pripravovať
pripravovať sa
pripravovať sa na vyučovanie
deň
všedný deň
cez deň
priatelia
sprcha
sprchovať sa
život
raňajky
raňajkovať
učiť sa, študovať
vyučovanie
zoznamovať sa
hrať
hrať na gitare
hrať tenis
zmeniť sa
jazdiť
jazdiť na bicykli
počítač
koncert
líhať si
chodiť/ísť spať
музей, -ея m
мыться, моюсь, моешься, моются
неделя, -и ž
два раза в неделю
ночь, -чи ž
в час ночи
ночью
обед, -а m
обедать, -аю, -аешь, -ают
oбщежитие, -ия s
oбычно
однокурсник, -а m
оставаться, остаюсь, остаёшься,
остаются
первый, -ая, -ое, -ые
петь, пою, поёшь, поют
по (городу) s 3. p.
поздно
полночь, -чи ž
в полночь
посещать, -аю, -аешь, -ают
после
поспать, -сплю, -спишь, -спят
поступить, -плю, -пишь, -пят
поступить на работу
прогулка, -и ž
просыпаться, -аюсь, -аешься, -аются
просыпаться первым
пятница, -ы ž
по пятницам
режим дня
ресторан, -а ž
с (десяти) до (двух часов)
собираться, -аюсь, -аешься, -аются
спать, сплю, спишь, спят
стипендия, -ии ž
супермаркет, -а m
театр, -а m
ходить в театр
телевизор, -а m
ужинать, -аю, -аешь, -ают
múzeum
umývať sa
týždeň
dvakrát za týždeň
noc
o jednej hodine v noci
v noci
obed
obedovať
študentský internát
zvyčajne
spolužiak na VŠ
zostávať
3
prvý
spievať
po (meste) vo význame miestnom
neskoro
polnoc
o polnoci
navštevovať
po vo význame časovom
pospať si
prejsť, postúpiť
nastúpiť do zamestnania
prechádzka, výlet
budiť sa, prebúdzať sa
prebúdzať sa ako prvý
piatok
každý piatok
denný režim
reštaurácia
od (desiatej) do (druhej hodiny)
chystať sa
spať
štipendium
supermarket
divadlo
chodiť do divadla
televízia
večerať
51
уроки, -ов mn. č.
утром
уходить, -хожу, -ходишь, -ходят
ходить, хожу, ходишь, ходят
центр, -а m
фитнес [нэ] центр
час, -а m
vyučovanie
ráno
odchádzať
chodiť
centrum
fitness centrum
hodina
Фрáзы
audio 28
У них есть время.
Majú čas.
У него нет времени.
Nemá čas.
Názvy dní v týždni – Дни недéли
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
когда?
в понедельник
во вторник
в среду
в четверг
в пятницу
в субботу
в воскресенье
POZOR
Všimnite si pohyblivý prízvuk pri slovách среда – в среду.
52
audio 29
3
Граммáтика
A. Časovanie slovies (III.)
ходить
я
хож-у
ты ход-ишь
он ход-ит
мы ход-им
вы ход-ите
они ход-ят
Prízvuk je pohyblivý: v 1. osobe jednotného čísla je na koncovke, v ostatných
osobách na kmeni.
minulý čas: ходил, ходила, ходилo, ходили
budúci čas: я буду ходить, вы будете ходить
Rovnako sa časujú slovesá s predponami при-, в-, вы-, у- atď.
мыть(ся)
я
мо-ю(сь)
ты мо-ешь(ся)
он мо-ет(ся)
мы мо-ем(ся)
вы мо-ете(сь)
они мо-ют(ся)
minulý čas: мыл(ся), мыла(сь), мыло(сь), мыли(сь)
петь
я
по-ю
ты по-ёшь
он по-ёт
мы по-ём
вы по-ёте
они по-ют
minulý čas: пел, пела, пело, пели
вставать
я
вста-ю
ты вста-ёшь
он вста-ёт
мы вста-ём
вы вста-ёте
они вста-ют
minulý čas: вставал, вставала, вставало, вставали
53
POZOR
Skupina hlások -ва- sa v prítomnom čase vypúšťa.
Rovnako sa časuje napr. узнавать, оставаться.
Иногда они остаются после ужина дома.
Niekedy zostávajú po večeri doma.
Мы обычно встаём в семь часов.
Zvyčajne vstávame o siedmej hodine.
B. Predložky по а пóсле
Slovenskej predložke po zodpovedajú v ruštine zvyčajne dve predložky:
а)
vo význame časovom predložka после, po ktorej nasleduje 2. pád
podstatného mena
После занятий они ходят в супермаркет.
Po vyučovaní chodí do supermarketu.
b)
v ostatných prípadoch sa používa predložka по, po ktorej nasleduje 3. pád
podstatného mena
Мы гуляли по городу.
Prechádzali sme sa po meste.
C. Podstatné mená ženského rodu – typ жизнь
1.
2.
3.
4.
6.
7.
жизнь
жизн-и
жизн-и
жизнь
о жизн-и
жизнь-ю
Rovnako sa skloňujú podstatné mená, ktoré sú v 1. páde zakončené na mäkkú
spoluhlásku, napr. возможность, ночь.
54
3
D. Podstatné mená mužského a ženského rodu –
množné číslo (okrem 2. pádu)
pád
1.
3.
4.
6.
7.
mužský rod
завод-ы
дн-и
завод-ам
дн-ям
завод-ы
дн-и
о завод-ах о дн-ях
завод-ами
дн-ями
ženský rod
школ-ы
недел-и
жизн-и
школ-ам
недел-ям
жизн-ям
школ-ы
недел-и
жизн-и
о школ-ах
о недел-ях о жизн-ях
школ-ами
недел-ями жизн-ями
POZOR
1. Pri podstatných menách na -жь, -шь, -чь, -щь (мышь, ночь) sa píše v 3.,
6., 7. páde -áм, -áх, -ами (о мышах, ночами).
2. Podstatné mená v množnom čísle rozlišujú životnosť v 4. páde vo
všetkých rodoch. Tvar 4. pádu podstatných mien neživotných je rovnaký
ako 1. pád, životných ako 2. pád.
E. Sloveso игрáть в, игрáть на
Všimnete si použitie predložiek в а на so slovesom играть:
a) играть в + 4. pád podst. mena používa sa pri športoch, hraní hier
играть в теннис
hrať tenis
играть в карты
hrať karty
b)играть на + 6. pád podst. mena používa sa pre hru na hudobnom nástroji
играть на гитаре и на флейте
hrať na gitare a na flaute
F. Väzba so slovesom ждать
Po slovese ждать nasleduje podstatné meno v 2. alebo v 4. páde.
2. pád sa používa spravidla vtedy, keď je podstatné meno abstraktné (ждать
ответа), 4. pád sa používa spravidla vtedy, keď má podstatné meno konkrétny
význam (ждать письмо).
55
Текст 2
audio 30
В выходны́ е дни
Суббота. Четверть седьмого. Яна проснулась рано, ей не спится. Рядом
спит Маша, улыбается во сне.
Яна лежит в кровати и думает о том, что они будут делать сегодня
и завтра. Впереди у них выходные дни. Недавно они утром катались
на роликах в парке и познакомились там с парнем и девушкой (его зовут
Костя, а её – Ира), которые пригласили их на экскурсию в Петергоф.
Яна много слышала о нём и теперь с нетерпением ждёт экскурсии. Они
осмотрят все фонтаны, дворец и другие достопримечательности. Потом
пообедают в ресторане, а вечером поедут на дачу к родителям Ирины.
Там они поужинают, переночуют и проведут воскресенье. До обеда они
пойдут на прогулку в лес
и после обеда, может быть,
искупаются в реке или будут
кататься на лодке.
Яна очень любит
знакомиться с новыми
людьми, узнавать их стиль
жизни. И, прежде всего,
это прекрасная возможность
общения на русском языке.
Пора вставать и разбудить
Машу, умыться, сделать
макияж, позавтракать,
а то они не успеют на поезд.
Словá
а то
возможность, -ти ž
впереди (когó, чегó)
выxодные дни
дворец, -рца m
достопримечательность, -ти ž
другой, -ая, -ое, -ие
завтра
искупаться, -аюсь, -аешься, -аются
кровать, -ти ž
56
audio 31
alebo
možnosť
pred vo význame miestnom
1. víkend; 2. voľné dni
palác
pamätihodnosť
iný
zajtra
okúpať sa
posteľ
лежать, лежу, лежишь, лежат
лес, -а m, mn. č. леса; в лес
лодка, -и ž
макияж, -а m
недавно
общение, -ия s
осмотреть, -рю, -ришь, -рят
парень, -рня m
парк, -а m
переночевать, -чую, -чуешь, -чуют
поезд, -а m, mn. č. поезда
позавтракать, -аю, -аешь, -ают
пообедать, -аю, -аешь, -ают
поужинать, -аю, -аешь, -ают
прежде всего
прекрасный, -ая, -ое, -ые
пригласить, -шу, -сишь, -сят
провести, -веду, -ведёшь, -ведут
проснуться, -нусь, -нёшься, -нутся
разбудить, -жу, -дишь, -дят
река, -и ž, 4. p. реку, mn. č. реки
ролики, -ов mn. č.
рядом с кем, чем
с нетерпением
с нетерпением ждать
сделать, -аю, -аешь, -ают
слышать, -шу, -шишь, -шат
стиль, -ля m
стиль жизни
сон, сна m
во сне
узнавать, узнаю, узнаёшь, узнают
улыбаться, -аюсь, -аешься, -аются
умыться, -моюсь, -моешься, -моются
(не) успеть, -ею, -еешь, -еют
(не) успеть на поезд
фонтан, -а m
четверть, -ти ž
четверть седьмого
экскурсия, -ии ž
ležať
les; do lesa
loďka
mejkap
nedávno
komunikácia
prezrieť si
chlapec, mladík
park
prenocovať
vlak
naraňajkovať sa
naobedovať sa
navečerať sa
predovšetkým
krásny, nádherný
pozvať
stráviť (čas)
zobudiť sa
zobudiť
rieka
kolieskové korčule
vedľa
netrpezlivo
tešiť sa
urobiť
počuť
štýl, spôsob
spôsob života, životný štýl
spánok
v spánku
spoznávať
usmievať sa
umyť sa
(ne)stihnúť
(ne)stihnúť vlak
fontána
štvrť
štvrť na sedem
výlet, exkurzia
3
57
audio 32
Фрáзы
Она проснулась рано утром.
Zobudila sa skoro ráno.
Пора вставать.
Je čas vstať/vstávať.
Eй не спится.
Nemôže spať.
Впереди у них выходные дни.
Pred nimi sú dni voľna.
Он(а) с нетерпением ждёт экскурсии.
Teší sa na výlet.
audio 33
Диалóг
Валентина В.: Как вы провели выходные?
Ako ste strávili víkend?
Яна:
Воскресенье мы с Машей проводили у друзей на даче.
Мы пошли в лес, и там произошло недоразумение.
Nedeľu sme s Mášou trávili u priateľov na chate. Išli sme do
lesa a tam vzniklo nedorozumenie.
Валентина В.: Что случилось?
Čo sa stalo?
Яна:
Когда мы вошли в лес, я сказала: «Какая ужасная вонь!»
Друзья очень удивились и ответили мне, что лес ведь
прекрасно пахнет. Выяснилось, что значения слов «вонь»,
«запах» и «ужасный» в чешском и русском языках
противоположные.
Keď sme vstúpili do lesa, povedala som: Aká „ужáсная вонь“
(strašný zápach)! Priatelia sa veľmi začudovali a odpovedali mi, že
les predsa krásne „пáхнет“ (vonia). Ukázalo sa, že význam slov
„вонь“, „зáпах“ a „ужáсный“ je v slovenčine a v ruštine opačný.
Валентина В.: Да, таких коварных слов в славянских языках много. Вы
можете записывать их, и потом мы о них поговорим на уроке.
Áno, takých zradných slov je v slovanských jazykoch mnoho. Mô­
žete si ich zapisovať a potom sa o nich na hodine porozprávame.
Упражнéния
1. Doplňte správne tvary slovies вставать, узнавать, оставаться
v prítomnom (jednoduchom budúcom) čase.
1. Я обычно каждый день рано.
2. Вы стиль жизни русской семьи.
58
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
3.
4.
5.
6.
Он , как живут студенты в Петербурге.
Они в России 2 года.
По субботам мы поздно.
Иван всегда у нас до вечера.
3
2. V reakcii na predchádzajúcu vetu vyjadrite slovesom opakovaný
dej. Použite nedokonavé slovesá.
1. Сегодня вечером я останусь дома. А я дома каждый вечер.
2. Друзья познакомятся с культурой России. Я с ней уже два года.
3. Яна завтра пообедает в ресторане. Андрей обычно в буфете.
4. Сегодня я встану в 6 часов. А мы в 6 часов очень часто.
5. Саша посетит музей и галерею в пятницу.
По пятницам мы всегда музеи и галереи.
6. Я пойду в фитнес центр после работы.
А я в фитнес центр два раза в неделю.
3. Zo slov v stĺpcoch tvorte vety. Slovesá používajte v prítomnom
(jednoduchom budúcom) čase.
1. Вы
(не)
кататься
достопримечательности.
2. Мы
(не)
говорить
макияж.
3. Я
(не)
общаться
на роликах.
4. Павел и Клара (не)
делать
по-русски.
5. Ты
(не)
осмотреть
на гитаре.
6. Виктор
(не)
играть
с людьми.
4. Podstatné mená z cvičenia 3 nahraďte inými vhodnými podstatnými
menami.
5. Dajte vety do minulého času.
1. Девушки хотят петь русские песни.
2. Они моются после завтрака.
3. Вы прекрасно рисуете!
4. Иногда мы ходим на концерты и слушаем музыку.
5. Я уже месяц живу в России.
6. Два раза в неделю я хожу в супермаркет и готовлю обед.
7. Мы с нетерпением ждём новую квартиру.
8. Ты не слышишь, что я говорю?
6. Dajte vety do budúceho času.
1. В среду я встал рано.
2. Я позавтракал.
59
3. В 8 часов меня ждал коллега.
4. Мы купили подарок нашей учительнице и потом вместе поехали в школу.
7. Slová v zátvorkách dajte do správneho tvaru.
1. Они познакомили нас с (возможность) работать в Праге.
2. Катя лежала в (кровать) и думала о его словах.
3. С утра до (ночь) мы говорили о (жизнь) в России.
4. У нас нет (возможность – 2. pád!) с ним поговорить.
8. Podstatné mená v zátvorkách dajte do správneho tvaru množného
čísla.
1. Мартин и Андрей обычно ужинают в (ресторан).
2. Иногда они готовятся к (урок), часто ходят на (концерт).
3. Они любят ходить на (прогулка) по городу.
4. С (однокурсник) они говорят о своей жизни, о (выставка) и о (девушка).
5. Вечером они поедут на дачу к (родители) Валентины.
6. В (библиотека, галерея и театр) они познакомились с русскими (студент).
9. Vety z cvičenia 8 preložte a označte tie, ktoré zodpovedajú textu
1 v tejto lekcii.
10. Doplňte do viet slová v zátvorkách v náležitom páde množného
čísla.
1. Мы звонили (родители, дети, студенты, девушки, парни, однокурсники,
коллеги).
2. Они говорили о (немцы, чехи, словаки, поляки, чешки, француженки,
возможности, дворцы).
3. Мы обедали с (переводчики, подруги, учителя, словачки, родители,
спортсмены).
11. Preložte do ruštiny.
1. Ráno skoro vstávam, sprchujem sa a potom raňajkujem.
2. Po obede zvyčajne chodím do knižnice alebo sa prechádzam po parku.
3. Niekedy celý deň pracujem na počítači.
4. Môj priateľ hrá na gitare a pekne spieva.
Cтрановéдение
Петергоф (Петродворец) – založený v roku 1710 ako vidiecke sídlo cárskej
ro­diny na južnom brehu Fínskeho zálivu, 29 km západne od Petrohradu. Chrá­
nenené pamiatkové miesto s významnými architektonickými pamiatkami,
parkmi, záhradami a fontánami.
60
Урóк
Текст 1
4
audio 34
Как устрóиться на рабóту
Мартин и Андрей решили подработать в России, и поэтому они ищут
контакты.
Мартин – выпускник пражской гимназии. После гимназии он
записался на педагогический факультет Карлова университета и там он
пять лет изучал историю и чешский язык. После окончания учёбы он
начал работать учителем в основной школе, но эта работа ему не
понравилась, у него был конфликт с директором школы. Он ещё два года
учился на факультете журналистики и теперь работает журналистом.
Андрей учился в коммерческом училище, но не стал бизнесменом.
Когда он сдал экзамен на аттестат зрелости, он поступил не в эконо­
мический институт, а на
философский факультет
Братиславского
университета. Его
специальность –
переводчик. Переводит
он современную
французскую литературу
и, чтобы заработать
деньги, сотрудничает
с разными фирмами –
преподаёт французский
язык.
Мартин и Андрей
обратились с просьбой
о помощи к своей
преподавательнице
Валентине Васильевне.
Она спросила их, какие
места они ищут,
и посоветовала им, чтобы
они сначала посмотрели
61
объявления о вакансиях в интернете и на филологическом факультете
Петербургского университета.
Андрей устроился на место переводчика в филиале одной словацкой
фирмы, а Мартин будет работать преподавателем чешского языка на
филологическом факультете. Пока у Мартина будут четыре урока
в неделю.
Словá
а
бизнесмен, -а m [нэ], [нэ]
братиславский, -ая, -ое, -ие
выпускник, -а m
гимназия, -ии ž
деньги, -нег jen mn. č.
директор, -а m
журналист, -а m
записаться, -шусь, -шешься, -шутся
заработать, -аю, -аешь, -ают
институт, -а m
экономический институт
интернет, -а [тэ], [нэ] m
в интернете
искать, ищу, ищешь, ищут
история, -ии ž
коммерческий, -ая, -ое, -ие
коммерческое училище
конфликт, -а m
литература, -ы ž
место, -а s, mn. č. места
молодой, -ая, -ое, -ые
объявление, -ия s
объявление о вакансиях
окончание, -ия s
основной, -ая, -ое, -ые
основная школа
подработать, -аю, -аешь, -ают
помощь, -щи ž
посмотреть, -рю, -ришь, -рят что
пражский, -ая, -ое, -ие
62
audio 35
ale
podnikateľ, podnikateľka
bratislavský
absolvent
gymnázium
peniaze
riaditeľ, riaditeľka
novinár, novinárka
zapísať sa
zarobiť (si)
inštitút, vysoká škola
vysoká škola ekonomická
internet
na internete
hľadať
história, dejepis
obchodný
obchodná akadémia
konflikt
literatúra
miesto
mladý
oznámenie, inzerát
ponuka voľných miest
ukončenie
základný
základná škola
privyrobiť si
pomoc
1. pozrieť sa na čo;
2. prezrieť si
pražský
преподаватель, -ля m
преподавательница, -ы ž
преподавать, -даю, -даёшь, -дают
радио neskl. s
разный, -ая, -ое, -ые
современный, -ая, -ое, -ые
сотрудничать, -аю, -аешь, -ают
специальность, -ти ž
спросить, -шу, -сишь, -сят
стать, стану, станешь, станут
университет, -а m
Карлов университет
yстроиться, -оюсь, -оишься, -оятся
(на место)
учёба, -ы ž
факультет, -а m
педагогический факультет
факультет журналистики
философский факультет
филиал, -а m
фирма, -ы ž
экзамен, -а m
сдать экзамен
экзамен на аттестат зрелости
экономист, -а m
4
učiteľ na SŠ a VŠ
učiteľka na SŠ a VŠ
vyučovať, učiť
rádio
rôzny
súčasný, moderný
spolupracovať
špecializácia, odbor
opýtať sa
stať sa
univerzita
Karlova univerzita
nájsť si miesto,
dostať miesto
štúdium
fakulta
pedagogická fakulta
fakulta žurnalistiky
filozofická fakulta
pobočka
firma
skúška
urobiť skúšku
maturitná skúška
ekonóm, ekonómka
audio 36
Фрáзы
Они обратились к нам с просьбой о помощи.
Požiadali nás (obrátili sa na nás s prosbou) o pomoc.
У него четыре урока в неделю.
Má štyri hodiny týždenne.
Он переводит, чтобы заработать деньги.
Prekladá, aby si zarobil peniaze.
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
63
Граммáтика
A. Podstatné mená ženského rodu –
typ истóрия
1.
2.
3.
4.
6.
7.
истори-я
истори-и
истори-и
истори-ю
об истори-и
истори-ей
Кaрл живёт в Германии.
Karol žije v Nemecku.
Я познакомился с девушкой из России.
Zoznámil som sa s dievčaťom z Ruska.
Podstatné mená zakončené na -ия sa skloňujú podobne ako mäkký typ
неделя. V jednotnom čísle majú odlišnú koncovku v 3. a 6. páde.
V množnom čísle sú koncovky okrem 2. pádu rovnaké ako pri mäkkom type
skloňovania: -и, -ям, -и, -ях, -ями.
POZOR
K predložke o sa pred slovom začínajúcim sa na samohlásku а, о, у, и, э
pridáva б. Slovo sa vyslovuje spolu s predložkou, napr. об истории [əbystóriji].
B. Časovanie slovies (IV.)
дать (dať, požičať)
я
дам
ты дашь
он даст
мы дадим
вы дадите
они дадут
minulý čas: дал, дала, дало, дали
Rovnako sa časujú napr. slovesá сдать, задать, подать.
64
4
искать
я
ищ-у
ты ищ-ешь
он ищ-ет
мы ищ-ем
вы ищ-ете
они ищ-ут
minulý čas: искал, искала, искало, искали
C. Podstatné mená ženského rodu – typ семья́
1.
2.
3.
4.
6.
7.
семь-я
семь-и
семь-е
семь-ю
о семь-е
семь-ёй
Rovnako sa skloňuje napr. статья, ale odlišuje sa prízvukom v množnom čísle.
POZOR
V množnom čísle je vo všetkých tvaroch okrem 2. pádu -ь:
семьи, статьи
семьям, статьям
семьи, статьи
o семьях, о статьях
семьями, статьями
D. Podstatné mená stredného rodu – typ мéсто
pád
jednotné číslo
množné číslo
1.
2.
3.
4.
6.
7.
мест-о
мест-a
мест-у
мест-o
о мест-е
мест-ом
мест-а
мест
мест-ам
мест-а
o мест-ах
мест-ами
POZOR
1.Všimnite si, že vo väčšine pádov je skloňovanie rovnaké ako pri podstatných
menách mužského rodu typu завод.
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
65
2.Skloňujú sa tak podstatné mená stredného rodu zakončené na -o, napr.
письмо. Podstatné meno письмо má ale odlišný prízvuk: v jednotnom
čísle je na koncovke, v množnom čísle na kmeni (письма).
3.Prevzaté podstatné mená zakončená na -o (радио, кино, метро) sú ne­
sklonné.
E. Členský zápor v ruskej vete
Ak sa vo vete popiera len časť výpovede, nedáva sa častica не pred sloveso, ale
pred slovo, ktoré popierame. Nasleduje spojka a (ale). To isté platí aj v prípade,
keď vo vete sloveso nie je.
Он переводит не французскую, а немецкую литературу.
On neprekladá francúzsku, ale nemeckú literatúru.
Я не переводчик, а журналист.
Nie som prekladateľ, ale novinár.
F. Používanie predložiek в а на so 4. pádom
Zapamätajte si:
поступить на работу, на факультет, ale в институт
записаться на факультет, на курсы, ale в институт
G. Používanie spojok а, но
Slovenskej spojke ale v ruštine zodpovedajú dva ekvivalenty: а, но.
Spojka a vo vete slúži na vyjadrenie protikladov, vylúčenie jedného z pojmov
(ale, lež), но obmedzuje (ale, avšak).
Он не переводчик, а инженер.
Nie je prekladateľ, ale inžinier.
У меня не сестра, а брат.
Nemám sestru, ale brata.
Он переводчик, но хотел стать врачом.
Je prekladateľ, ale chcel sa stať lekárom.
У меня нет сестры, но я часто встречаюсь с подругами.
Nemám sestru, ale často sa schádzam s priateľkami.
66
4
audio 37
Текст 2
Валенти́на Васи́льевна готóвится к урóкам
Завтра у Валентины по расписанию две пары. Её студенты будут
проходить с ней тему «Школа». Сначала они будут работать по учебнику,
а потом будут слушать,
читать и анализировать
тексты, которые выбрала для
них Валентина. Она хочет,
чтобы её уроки были
интересными, поэтому ищет
тексты, о которых можно
говорить. Кроме того, она
хочет проверить, как её
студенты пишут и как знают
грамматику. Она
подготовила для них
карточки по теме «Школа».
Вы можете прочитать две
такие карточки.
Школы
основная школа
средняя школа
– гимназия
– техникум
– коммерческое училище
– лицей
– колледж
вуз
– университет
– факультет
– институт
– академия
– консерватория
учиться в основной школе
учиться в средней школе
Я уч-усь в гимназии.
Ты уч-ишься в техникуме.
Он уч-ится в коммерческом училище.
Он уч-ится в училище.
Она уч-ится в лицее.
Она уч-ится в колледже.
учиться в вузе
Мы уч-имся в университете.
Вы уч-итесь на факультете.
Они уч-атся в институте.
Они уч-атся в академии.
Они уч-атся в консерватории.
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
67
В школе
Где?
класс, аудитория
кабинет директора
кабинет физики
учительская
столовая
физкультурный зал
библиотека
Словá
академия, -ии ž
анализировать, -рую, -руешь, -руют
аудитория, -ии ž
выбрать, -беру, -берешь, -берут
грамматика, -и ž
для когó, чегó
зал, -а m
физкультурный зал
интересный, -ая, -ое, -ые
кабинет, -а m
кабинет директора
кабинет физики
как
карточка, -и ž
класс, -а m
колледж, -а m
консерватория, -ии ž
лицей, -я m
можно
мочь, могу, можешь, могут
пара, -ы ž
подготовить, -влю, -вишь, -вят
подсказывать, -ваю, -ваешь, -вают
пожалуйста
проверить, -рю, -ришь, -рят
68
Что делают ученики и студенты?
Говорят.
Cлушают.
Читают.
Пишут.
Pисуют.
Oтвечают.
Cпрашивают.
Подсказывают.
Cписывают.
Учатся на курсах.
audio 38
akadémia
rozoberať, analyzovať
učebňa, poslucháreň
vybrať
gramatika
pre
sála
telocvičňa
zaujímavý
kabinet, pracovňa
riaditeľňa
kabinet fyziky
ako
kartička
trieda
stredná odborná škola
konzervatórium
lýceum
je možné
môcť
pár, tu: dve vyučovacie hodiny
pripraviť
napovedať, našepkávať
prosím
preveriť, skontrolovať
проходить, -хожу, -ходишь, -ходят
прочитать, -аю, -аешь, -ают
раздевалка, -и ž
расписание уроков
сначала
списывать, -ваю, -ваешь, -вают
спрашивать, -ваю, -ваешь, -вают
средний, -яя, -ее, -ие
средняя школа
студент, -а m
тема, -ы ž
по теме
техникум, -а m
учебник, -а m
по учебнику
училище, -а s
коммерческое училище
учительская, -ой ž
Диалóг
Андрей:
Валентина В.:
Андрей:
Валентина В.:
Андрей:
Валентина В.:
Андрей:
Валентина В.:
prechádzať, preberať
prečítať
šatňa
rozvrh hodín
najskôr
opisovať, odpisovať
1. pýtať sa; 2. skúšať
stredný
stredná škola
študent
téma
na tému
stredná priemyselná škola
učebnica
podľa učebnice
učňovka, rôzny typ školy
obchodná akadémia
zborovňa
4
audio 39
Валентина Васильевна, можно к вам?
Valentína Vasiljevna, môžem vstúpiť?
Да-да, проходите, пожалуйста.
Áno, áno, poďte ďalej, prosím.
Валентина Васильевна, у меня к вам просьба.
Valentína Vasiljevna, mám k vám prosbu.
В чём дело, Андрей?
O čo ide, Andrej?
На работе хотят, чтобы я заполнил русскую анкету, но
я не всё понимаю. Я, например, не знаю, что такое ФИО.
V práci chcú, aby som vyplnil ruský dotazník, ale nie
všetkému rozumiem. Neviem napríklad, čo je to „ФИО“.
ФИО – это фамилия, имя и отчество.
„ФИО“ je priezvisko, meno a meno po otcovi.
А индекс?
A čo je to „и́ндекс“?
Это административный номер места, в котором вы
живёте.
To je administratívne číslo mesta, v ktorom bývate, poštové
smerové číslo.
69
Андрей:
Валентина В.:
Андрей:
Валентина В.:
А что значит соискатель?
A čo znamená „соискáтель“?
Соискатель – человек, который ищет работу.
To je človek, ktorý hľadá prácu, uchádzač.
Спасибо, Валентина Васильевна. Теперь я уже всё
понимаю.
Ďakujem, Valentína Vasiljevna. Teraz už rozumiem všetkému.
Не за что, Андрей.
Nie je za čo, Andrej.
Упражнéния
1. Slovesá v zátvorkách dajte do tvaru prítomného (jednoduchého
budúceho) času.
1. Вы (дать) ему возможность поехать с нами?
2. Ты (сдать) экзамен по русскому языку?
3. Я (сдать) экзамен на аттестат зрелости и потом (поступить)
в университет.
4. Я (стать) преподавателем или переводчиком.
5. Друзья (спросить) Мартина, какая у него специальность.
6. Мы (мочь) заработать деньги в ресторане, и они (мочь) работать на
компьютере.
2. Dajte vety do prítomného (jednoduchého budúceho) času.
1. Студенты проходили тему Школа.
2. Я спросил Валентину Васильевну, где можно его купить.
3. Преподавательница искала интересные тексты.
4. Кроме того, она хотела проверить, как студенты знают грамматику.
5. Мартин и Андрей искали работу.
6. Они посмотрели объявления в интернете.
3. Podstatné mená vo vetách nahraďte slovami v zátvorkách.
1. Мой брат – выпускник средней школы (гимназия).
2. Они записались в университет (консерватория).
3. Мы хотим поехать в Москву (Россия).
4. Вы уже написали бабушке (Юлия)?
5. Мартин изучал чешский язык (история).
6. На уроке мы читали о литературе (Чехия и Словакия).
70
4
4. Slová v zátvorkách použite v správnom tvare podľa typu skloňo­
vania.
1. Он учился в (школа, гимназия, Прага, Братислава, академия, Россия,
город).
2. Наши коллеги работали в (Германия, институт, фирма, супермаркет,
академия, галерея).
3. Мы ищем (аудитория, ресторан, директор, друг, музей, Валентина, дядя,
учитель, галерея).
4. Вы говорите о (профессия, Лидия, факультет, преподаватель, друг,
семья).
5. Мы будем знакомиться с вашей (профеcсия, история, семья, подруга
Таня) и с вашим (сын Петя, преподаватель, коллега Андрей).
6. Ты позвонил (сестра Катя, Мартин, дядя Игорь, Мария)?
5. Doplňte koncovky podstatných mien a) v jednotnom a b) v množ­
nom čísle. Dávajte pozor na správny prízvuk.
1. Что пишут родители в письм ?
2. У них уже нет мест . (2. pád)
3. Мы можем прочитать его письм .
4. Они искали мест в разных фирмах, в метр .
6. Doplňte spojku a alebo но.
1. Он её любит, жениться не хочет.
2. Он любит не Катю, Нину.
3. Я живу в деревне, работаю в городе.
4. Яна хотела позвонить другу, у неё не было мобильника.
7. Preložte.
1. Som absolvent gymnázia, študoval som jazyky.
2. Keď som urobil maturitu, študoval som štyri roky na fakulte žurnalistiky
a písal som články o kultúre.
3. Nestal som sa novinárom ani učiteľom.
4. Začal som pracovať vo firme, ale teraz hľadám prácu v Petrohrade.
5. Rád cestujem a zoznamujem sa s históriou a životom v Rusku.
6. Nechcem pracovať doma, ale na mieste, kde sú ľudia.
71
Cтрановéдение
основная школа
používa sa iba pre slovenské alebo české
prostredie
средняя школа
stredná škola od 1. do 11. triedy
гимназия
stredná škola od 1. do 11. triedy
техникум, колледж, лицей
rôzne typy stredných odborných škôl
консерватория
hudobná vysoká škola
училище
môže byť učilište, stredná odborná škola aj
vysokoškolské zariadenie
72
Урóк
Текст 1
5
audio 40
Чем вы увлекáетесь?
Что написал Карл о своих хобби:
Существует много видов увлечений. Мы посвящаем любимому занятию
своё свободное время, а у некоторых оно превращается и в профессию.
Кто-то занимается спортом или коллекционированием, а кто-то не
представляет своей жизни без экстремальных увлечений.
Популярные хобби со временем меняются. Многие молодые люди
сегодня занимаются аэробикой, бегом, плаванием, катанием на лыжах,
на роликах, боевыми искусствами, играют в теннис, в гольф. Некоторые
предпочитают экстремальные виды спорта, например, скалолазание,
рафтинг, сноубординг, катание на горном велосипеде. Другие увлекаются
музыкой, играют на разных музыкальных инструментах, ходят на
концерты, на выставки и в театр, читают. Очень много молодых людей
ударилось в интернет-хобби. Кто-то играет в компьютерные игры, кто-то
просматривает онлайн фильмы. Сейчас книги, музыку, любимые
фильмы и игры можно без проблем найти на разных сайтах и бесплатно
скачать их.
Я люблю отдыхать
активно. Люблю походы
на природу с палатками
и увлекаюсь планерным
спортом, который имеет
в Германии давнюю
традицию. О нём, как
и о музыке, трудно
рассказать словами.
Человек, который летит
без мотора под самыми
облаками, летит как
птица.
73
audio 41
Словá
аэробика, -и ž
бег, -а m
без
бесплатно
вид, -а m
гольф, -а m
горный, -ая, -ое, -ые
горный велосипед
давний, -яя, -ее, -ие
заниматься, -аюсь, -аешься, -аются
чем
заниматься спортом
занятие, -ия s
игра, -ы ž, mn. č. игры
компьютерные игры
иметь, -ею, -еешь, -еют
инструмент, -а m
музыкальный инструмент
интересный, -ая, -ое, -ые
искусство, -а s
боевые искусства
катание, -ия s
катание на велосипеде
катание на лыжах
катание на роликах
коллекционирование, -ия s
кто-то
лыжи, лыж mn. č.
лететь, -чу, -тишь, -тят
меняться, -яюсь, -яешься, -яются
мотор, -а m
музыка, -и ž
найти, -йду, -йдёшь, -йдут,
min. č. нашёл
написать, -шу, -шешь, -шут
например
некоторый, -ая, -ое, -ые
облако, -а s, mn. č. облака
онлайн
74
aerobik
beh
bez
zadarmo, bezplatne
druh
golf
horský
horský bicykel
dávny, starý
zaoberať sa, robiť
športovať
činnosť, zamestnanie
hra
počítačové hry
mať s abstraktnými podst. menami
nástroj
hudobný nástroj
zaujímavý
umenie
bojové umenia
jazda
jazda na bicykli
lyžovanie
jazda na kolieskových korčuliach
zberateľstvo, zbieranie
niekto
lyže
letieť
meniť sa
motor
hudba
nájsť
napísať
napríklad
niektorý
oblak, mrak
on-line
отдыхать, -аю, -аешь, -ают
палатка, -и ž
плавание, -ия s
под
популярный, -ая, -ое, -ые
посвящать, -аю, -аешь, -ают
поход, -а m
превращаться, -аюсь,-аешься, -аются
предпочитать, -аю, -аешь, -ают
представлять, -яю, -яешь, -яют
природа, -ы ž
на природу
проблема, -ы ž
просматривать, -аю, -аешь, -ают
птица, -ы ž
рассказать, -жу, -жешь, -жут
рафтинг, -а m
сайт, -а m
самый, -ая, -ое, -ые
скалолазание, -ия s
скачать, -аю, -аешь, -ают
сноубординг, -а m
спoрт, -а m
плáнерный спoрт
существовать, -твую, -твуешь,
-твуют
традиция, -ии ž
трудно
увлекаться, -аюсь, -аешься, -аются
увлечение, -ия s
удариться, -рюсь, -ришься, -рятся
во что
хобби neskl. s
человек, -а m
чем
экстремальный, -ая, -ое, -ые
5
odpočívať, tráviť dovolenku
stan
plávanie
pod
populárny
venovať
túra, peší výlet
meniť sa, premieňať sa
dávať prednosť
predstavovať (si)
príroda
do prírody
problém
prezerať si
vták
povedať, rozprávať
rafting
webová stránka
samotný
lezenie po skalách, horolezectvo
stiahnuť si (z internetu)
snoubording
šport
bezmotorové lietanie
existovať
tradícia
je ťažké
plne (nadšene) sa venovať
záľuba, koníček
byť posadnutý
hobby, koníček
človek
než (spojka)
extrémny, adrenalínový
75
Текст 2
audio 42
Что мне дéлать?
Валентина Васильевна читает студентам на уроке отрывок из письма
одной девушки в журнал «Лиза».
Познакомились мы во время летних каникул, когда я приехала домой.
Я тогда училась в университете в другом городе. Два года встречались,
я приезжала каждые две недели, праздники и летние каникулы проводили
вместе. Ездили на экскурсии, ходили на дискотеки, играли в баскетбол.
Когда я уже была на пятом курсе, мне предложили хорошую работу
в большом городе. Сергей был против. Встал вопрос: либо возвращаться
домой в маленький город, где для моей специальности (переводчик)
работы очень мало и нет карьерного роста, либо оставаться в большом
городе и строить карьеру, но расставаться с Сергеем. Он не мог переехать
со мной, потому что он работает на атомной станции.
Мы с ним поговорили, и я ему сказала, что я пожертвую ради него своей
карьерой, но хочу, чтобы у меня была семья. Мы договорились, что снимем
квартиру, полгода поживём вместе без росписи и, если всё будет нормально,
то поженимся. В январе мы нашли квартиру, в феврале я устроилась
в местный институт работать преподавателем. Зарплата небольшая. В июне
встал вопрос о свадьбе, договорились на июль. Но потом Сергей сказал,
что свадьба, может, будет в сентябре или в октябре. На тему росписи он
говорить не любит, в компании друзей пропагандирует гражданский
брак. Говорит, что детей можно и так рожать, без официального брака.
Это меня не устраивает, я против гражданского брака и хочу нормаль­
ную семью. Но я очень люблю Серёжу, у нас много общих интересов –
любим ходить в театр, на концерты и выставки, занимаемся спортом,
играем в местном любительском оркестре, Сергей на трубе, а я на флейте.
Я не знаю, что мне делать.
Словá
атомный, -ая, -ое, -ые
баскетбол, -а m
в (город)
вместе
во время
во время каникул
возвращаться, -аюсь, -аешься, -аются
вопрос, -а m
76
audio 43
atómový
basketbal
do (mesta)
spoločne, dohromady
v čase
cez prázdniny
vracať sa
otázka
встал вопрос
встречаться, -аюсь, -аешься, -аются
где
гражданский, -ая, -ое, -ие
гражданский брак
дискотека, -и ž
договориться, -рюсь, -ришься, -рятся
ездить, езжу, ездишь, ездят
если
журнал, -а m
зарплата, -ы ž
каникулы, каникул mn. č.
во время каникул
карьера, -ы ž
квартира, -ы ž
компания, -ии ž
курс, -а m
летний, -яя, -ее, -ие
либо – либо
любительский, -ая, -ое, -ие
местный, -ая, -ое, -ые
может
нормально
оркестр, -а m
оставаться, остаюсь, остаёшься, остаются
отрывок, -вка m
официальный, -ая, -ое, -ые
переехать, -еду, -едешь, -едут
пожертвовать, -твую, -твуешь, -твуют чем
пожить, -ву, -вёшь, -вут
полгода
праздник, -а m
предложить, -жу, -жишь, -жат
приезжать, -аю, -аешь, -ают
пропагандировать, -рую, -руешь, -руют
просто
против когó, чегó
ради когó, чегó
расставаться, расстаюсь, расстаёшься,
расстаются
рожать, -аю, -аешь, -ают (детей)
5
vynorila sa otázka
stretávať sa, schádzať sa
kde
občiansky
neoficiálne spolunažívanie
diskotéka
dohovoriť sa, dohodnúť sa
jazdiť
keď, ak
časopis
plat
prázdniny
cez prázdniny
kariéra
byt
spoločnosť
ročník na VŠ
letný
buď – alebo
ochotnícky, amatérsky
miestny
možno
normálne
orchester
zostávať
úryvok
oficiálny
presťahovať sa
obetovať
nejaký čas žiť
pol roka
sviatok
navrhnúť
prichádzať, pricestovať
propagovať
prosto, jednoducho
proti
kvôli, pre
lúčiť sa
rodiť (deti)
77
роспись, -си ž
рост, -а m
карьерный рост
станция, -ии ž
строить, -ою, -оишь, -оят
строить карьеру
то
труба, -ы ž
тут
устраивать, -аю, -аешь, -ают
флейта, -ы ž
хороший, -ая, -ее, -ие
tu: zápis do matriky
rast
kariérny postup, rast
stanica
stavať, budovať
budovať kariéru
tak
trúbka
tu(hľa), tu
vyhovovať, uspokojovať
flauta
dobrý
Фрáзы
audio 44
Что мне делать?
Čo mám robiť?
Я училась (была) на пятом курсе.
Študovala (bola) som v piatom ročníku.
Это меня не устраивает.
To mi nevyhovuje.
Názvy mesiacov – Мéсяцы
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
audio 45
январь, в январе
февраль, в феврале
март, в марте
апрель, в апреле
май, в мае
июнь, в июне
июль, в июле
август, в августе
сентябрь, в сентябре
октябрь, в октябре
ноябрь, в ноябре
декабрь, в декабре
Všetky podstatné mená označujúce názvy mesiacov sú mužského rodu.
78
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
Číslovky 40 – 900
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
audio 46
5
сорок
пятьдесят
шестьдесят
семьдесят
восемьдесят
девяносто
сто
двести
триста
четыреста
пятьсот
шестьсот
семьсот
восемьсот
девятьсот
POZOR
1. Všimnite si prízvuk, ktorý je na 1., 2. alebo 3. slabike.
2. V 1. páde základných čísloviek sa mäkký znak píše vždy len raz.
Pri číslovkách 5 – 20 a 30 na konci, 50 – 80 a 500 – 900 uprostred.
Текст 3
audio 47
Бóльше я о-пэ́р быть не хочý
История, которую рассказала Маше её русская подруга Ирина:
Два года назад я закончила Московский педагогический университет,
где я изучала английский и немецкий языки. Меня всегда интересовала
французская культура и поэтому я хочу выучить ещё и французский
язык.
Итак, я решила поехать во Францию работать о-пэр. Сначала
я разослала письма по электронным адресам агентств во Франции, но
потом друзья посоветовали мне поискать семью самостоятельно.
В Yahoo.fr я просто набирала au-pair и залезала на все сайты, кинула
несколько объявлений. Мне начали писать.
79
Я выбрала семью из-под Парижа. Трое детей (три года, шесть и семь
лет), мама и папа. Написали, что будут платить мне 280 (двести
восемьдесят) евро, оплачивать курсы языка. Хотели, чтобы я занималась
с детьми английским языком и музыкой.
Кто же знал, что курсы будут плохие, а в мои обязанности будут
входить покупки на рынке два раза в неделю, готовка, стирка и глажка
белья для всех членов семьи и занятия музыкой и английским. Всё это
происходило с девяти до девятнадцати тридцати по понедельникам,
вторникам, четвергам и пятницам, а в среду с восьми тридцати до
двадцати. Они хотели, чтобы я работала и в выходные.
Я отвозила детей в школу на машине, забирала их из школы, готовила
для них, кормила их, делала с ними домашние задания и развлекала их
до прихода родителей, которые никогда не говорили мне, когда придут.
У меня совсем не было
свободного времени. За пять
недель я даже не успела
сходить в Лувр и Орсе.
В Питере я привыкла
к независимой жизни, у меня
много увлечений.
Через два месяца я решила,
что мне так жить нельзя,
и вернулась домой. Но не
всегда так бывает.
В консульстве я встретилась
с девушкой из Москвы. Она
нашла семью через агентство
и очень довольна. А мне
просто не повезло. Но я люблю
Францию. Я постараюсь
получить стипендию и поеду
туда студенткой.
Словá
агентство, -а s
адрес, -а m, mn. č. адреса
бельё, -лья s
встретиться, -чусь, -тишься, -тятся
входить, -хожу, -ходишь, -ходят
входить в обязанности
80
audio 48
agentúra
adresa
bielizeň
stretnúť sa
byť súčasťou
byť (súčasťou) povinností
выучить, -чу, -чишь, -чат
глажка, -и ž
готовка, -и ž
даже
доволен, довольна, довольны
кем, чем
домашний, -яя, -ее, -ие
домашнее задание
евро neskl. s
за (пять недель)
забирать, -аю, -аешь, -ают
закончить, -чу, -чишь, -чат
залезать, -аю, -аешь, -ают
залезать на сайты
из-под (Парижа)
изучать, -аю, -аешь, -ают
история, -ии ž
итак
кинуть, -ну, -нешь, -нут
консульство, -а s
кормить, -млю, -мишь, -мят
несколько
машина, -ы ž
независимый, -ая, -ое, -ые
оплачивать, -аю, -аешь, -ают
о-пэр neskl. ž
отвозить, -вожу, -возишь, -возят
платить, -чу, -тишь, -тят
плохой, -ая, -ое, -ие
поискать, -ищу, -ищешь, -ищут
покупки, -ок mn. č.
получить, -чу, -чишь, -чат
посоветовать, -тую, -туешь, -туют
постараться, -аюсь, -аешься, -аются
привыкнуть, -ну, -нешь, -нут к чемý
приход, -а m
происходить, -хожу, -ходишь, -ходят
развлекать, -аю, -аешь, -ают
разослать, -шлю, -шлёшь, -шлют
решить, -шу, -шишь, -шат
naučiť sa
žehlenie
varenie
dokonca
spokojný
5
domáci
domáca úloha
euro
za, v priebehu (piatich týždňov)
vo význame časovom
brať, vyzdvihovať
ukončiť, skončiť
prezerať si
prezerať si webové stránky
spod; tu: pri (Paríži)
študovať niečo
historka, príbeh
tak, teda
dať, umiestniť
konzulát
dávať jesť, kŕmiť
niekoľko
auto
nezávislý
platiť (za niečo)
au-pair
odvážať
platiť
zlý
poobzerať sa, vyhľadať
nákupy
dostať
poradiť
usilovať sa, snažiť sa
zvyknúť si
príchod
konať sa, diať sa
baviť, zabávať
rozoslať
rozhodnúť sa
81
рынок, -нка m
самостоятельно
совсем
стирка, -и ž
сходить, -хожу, -ходишь, -ходят
через
член, -а m
электронный, -ая, -ое, -ые
Фрáзы
trh, tržnica
samostatne
úplne, celkom
pranie
zájsť
tu: prostredníctvom, cez
člen
elektronický
audio 49
А мне просто не повезло.
Jednoducho som nemala šťastie.
Поеду туда студенткой.
Pôjdem tam ako študentka.
У них трое детей.
Majú tri deti.
Диалóг
Мартин:
Филипп:
Мартин:
Филипп:
Мартин:
82
audio 50
Филипп, что вы будете делать завтра?
Filip, čo budete robiť zajtra?
Я увлекаюсь альпинизмом. Я нашёл тут альпинистскую
стенку и хочу потренироваться. А Полин собирается идти
к парикмахеру.
Baví ma horolezectvo. Našiel som tu horolezeckú stenu a chcem si
zatrénovať. A Pauline sa chystá ísť ku kaderníkovi.
Ты знаешь, Филипп, я тоже альпинист. Можно мне пойти
с тобой?
Vieš, Filip, ja som tiež horolezec. Môžem ísť s tebou?
Конечно, я буду рад компании. Значит, завтра после обеда
в половине третьего мы встретимся в буфете, ладно?
Samozrejme, budem rád, že mám spoločnosť. Tak sa teda zajtra
popoludní o pol tretej stretneme v bufete, áno?
Это меня устраивает. А не хотите ли вы вечером пойти
в театр? Я достал билеты. Идёт Женитьба Гоголя. Говорят,
что это великолепный спектакль: известные актёры,
хорошая музыка, оригинальная постановка.
Филипп:
Мартин:
Филипп:
To mi vyhovuje. A nechcete ísť večer do divadla? Zohnal som
lístky. Dávajú Gogoľovu Ženbu. Je to vraj úžasné predstavenie:
známi herci, dobrá hudba, originálna inscenácia.
А на какие места у тебя билеты? Полин не любит сидеть
в первом ряду.
A na aké miesta máš lístky? Pauline nerada sedí v prvom rade.
Билеты у меня в ложу. Были ещё билеты в пятый ряд
балкона, но там плохо видно и слышно.
Lístky mám do lóže. Mali ešte lístky do piateho radu na balkóne,
ale odtiaľ je zle vidieť a počuť.
Прекрасно. Договорились, Мартин.
To je skvelé. Tak sme dohodnutí, Martin.
5
Упражнéния
1. Doplňte do viet podľa zmyslu zámená мой, твой, свой.
1. Я уже позвонила подруге.
2. Ты читал статью?
3. Они знали дядю.
4. К родителям приехали друзья.
5. Клавдия Сергеевна читала письмо от сына.
6. Я купил подарки для семьи.
7. Олег развёлся со женой.
8. Мы не говорим о профессии.
2. Podstatné mená v zátvorkách doplňte v správnom tvare.
1. В субботу мы ужинали в (ресторан) со (студенты) из Московского
(университет).
2. Мы разговаривали о (город), о его (достопримечательности), об (учёба)
и о наших (хобби).
3. Потом парни начали говорить о (спорт) и о (компьютеры), девушки –
о (фильмы) и о (макияж).
4. Я не увлекаюсь ни (спорт), ни (фильм), я люблю кататься на горном
(велосипед) и играю на (гитара), но в (Россия) у меня нет (велосипед).
5. Мы договорились, что в (сентябрь) вместе поедем на (природа)
с (палатки).
6. А через (неделя) мы будем ужинать у (Надя).
3. Vety z cvičenia 2 preložte do slovenčiny, napíšte ich a potom ich
podľa vášho prekladu preložte naspäť do ruštiny.
83
4. Doplňte osobné zámená podľa kontextu.
1. Где ты был в воскресенье? Я не видел .
2. Таня была в школе, ты говорил с ?
3. Вы не знаете, где Филипп? Я жду .
4. У нас новая преподавательница, вы знаете ?
5. Číslovky vo vetách nahraďte číslovkami v zátvorkách a upravte tvar
podstatného mena.
1. Он учился в университете 1 год. (3)
2. Мы знаем его 1 месяц. (4)
3. Они вернутся через неделю. (2)
4. Уроки начинаются через час. (3)
5. У него 1 (одна) сестра и 1 брат. (2, 3)
6. Я говорил с ним год назад. (4)
6. Dajte vety do prítomného (jednoduchého budúceho) času.
1. Ты помог ему перевести текст?
2. Яна говорила с ними без переводчика.
3. Я купил билеты в театр.
4. Ты хотел посмотреть этот спектакль?
5. Друзья хотели поехать во Францию.
6. Они искали работу в интернете.
7. Я сидел в ложе, а ты сидела на балконе?
8. Мы с ними не встретились.
9. Я не могла спать, девушки пели песни и танцевали.
10. Они вставали всегда в 7.30.
7. Dajte vety do budúceho času.
1. Моя сестра фотографирует.
2. Вы занимаетесь аэробикой?
3. Я готовлю завтрак.
4. Виктор женился на англичанке.
Cтрановéдение
Všimnite si fonetický prepis cudzích názvov do ruštiny:
Лувр (Louvre), Орсе (Orsay).
84
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
Урóк
6
audio 51
Текст 1
Что случи́лось в торгóвом цéнтре
Яне пишет её московская подруга Наташа.
Дорогая Яна!
Спасибо Тебе за e-mail. Извини, что я не сразу ответила.
Представь себе, что случилось! У моей сестры Клавы трое детей –
семилетняя дочка и два младших сына (они двойняшки). У Клавы
никогда не хватает времени. Наде, моей племяннице, нужны были новые
ботинки, а её братьям – тёплые зимние пальто.
Итак, в среду после обеда мы с детьми ходили по магазинам. Мы
посмотрели и примерили много ботинок, но ни одни Наде не
понравились. Мальчикам стало скучно. Я повела детей в кондитерскую,
заказала для них мороженое
и торт. Мы решили пойти
в большой торговый центр.
На втором этаже мы нашли
отдел товаров для детей.
Рядом был отдел игрушек.
Я повела туда мальчиков
и приказала им оставаться
там, пока мы с Надей не
купим ботинки. Племянница
долго выбирала и примеряла,
то ей не подходил размер, то
цвет, то форма. Когда мы
через полчаса вернулись,
братьев в отделе игрушек не
нашли. Мы их искали по
всем этажам и отделам. Нам
помогали покупатели,
продавцы, охранники.
Только через два часа их
нашла одна продавщица.
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
85
Оказалось, что игрушки им скоро надоели и они сначала поднимались
и спускались на лифте, потом осмотрели электронику и книги, хотели
купить маме цветы, но у них не было денег, и, наконец, они попали
в отдел мужской одежды. Они стали примерять шляпы, рубашки
и пиджаки. Потом они устали, спрятались в примерочной и заснули.
Ни пальто, ни ботинки мы так и не купили.
Ты не представляешь, как я боялась за них! Я не знала, что у меня
такие самостоятельные племянники и такая избалованная племянница.
Мне никогда и в голову не приходило, что смотреть за детьми – такое
трудное, даже опасное дело.
Обнимаю и целую.
Наташа
audio 52
Словá
ботинки, -нок mn. č.
бояться, боюсь, боишься, боятся за когó
выбирать, -аю, -аешь, -ают
двойняшкa, -и ž
дело, -а s, mn. č. дела
долго
дорогой, -ая, -ое, -ие
заказать, -жу, -жешь, -жут
заснуть, -ну, -нёшь, -нут
зимний, -яя, -ее, -ие
игрушка, -и ž
избалованный, -ая, -ое, -ые
книга, -и ž
кондитерская, -ой ž
лифт, -а m
мальчик, -а m
мороженое, -ого s
надоесть, -ем, -ешь, -ест, -едим, -едите, -едят
наконец
новый, -ая, -ое, -ые
нужен, нужна, нужно, нужны комý
одежда, -ы ž
мужская одежда
оказаться, -жусь, -жешься, -жутся
опасный, -ая, -ое, -ые
ответить, -чу, -тишь, -тят
86
topánky
báť sa o niekoho
vyberať
dvojča
vec, záležitosť
dlho
drahý
objednať (si)
zaspať
zimný
hračka
rozmaznaný
kniha
cukráreň
výťah
chlapec
zmrzlina
omrzieť, sprotiviť sa
nakoniec
nový
potrebovať
odev, šaty
mužský odev
ukázať sa
nebezpečný
odpovedať
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
отдел, -а m
охранник, -а m
пальто, neskl. s
пиджак, -а m
племянник, -а m
племянница, -ы ž
повести, -веду, -ведёшь, -ведут
подниматься, -аюсь, -аешься, -аются
подходить, -хожу, -ходишь, -ходят
пойти, пойду, пойдёшь, пойдут
покупатель, -ля m
помогать, -аю, -аешь, -ают
понравиться, -влюсь, -вишься, -вятся
попасть, -паду, -падёшь, -падут
приказать, -жу, -жешь, -жут
примерить, -рю, -ришь, -рят
примерочная, -ой ž
примерять, -яю, -яешь, -яют
продавец, -вца m
размер, -а m
рубашка, -и ž
рядом
самостоятельный, -ая, ое, -ые
семилетний, -яя, -ее, -ие
смотреть, -рю, -ришь, -рят за кем
спрятаться, спрячусь, спрячешься, спрячутся
спускаться, -аюсь, -аешься, -аются
(не) сразу
стать, стану, станешь, станут
тёплый, -ая, -ое, -ые
то…, то…
товар, -а m
торговый, -ая, -ое, -ые
торговый центр
торт, -а m
трудный, -ая, -ое, -ые
устать, -ну, -нешь, нут
форма, -ы ž
цвет, -а m, mn. č. цвета
цветок, -тка m, mn. č. цветы
шляпа, -ы ž
oddelenie
člen ochranky
kabát
sako
synovec
neter
zaviesť, viesť
ísť, viezť sa hore
vyhovovať, hodiť sa
ísť
zákazník, kupujúci
pomáhať
(za)páčiť sa
dostať sa, ocitnúť sa
prikázať
vyskúšať si
skúšobná kabína
skúšať si
predavač
veľkosť, číslo
košeľa
vedľa
samostatný
sedemročný
strážiť, dozerať
schovať sa
ísť, viezť sa dole
(nie) hneď
1. začať; 2. stať sa niečím
teplý
hneď…, hneď…
tovar
obchodný
obchodné centrum
torta
ťažký, namáhavý
byť unavený
tvar, forma
farba
kvet
klobúk
6
87
электроника, -и ž
этаж, -а m
на втором этаже
elektronika
poschodie
na prvom poschodí
Фрáзы
audio 53
Представь себе, что случилось!
Predstav si, čo sa stalo!
Мальчикам стало скучно.
Chlapci sa začali nudiť.
Ты не представляешь, …
Nedokážeš si predstaviť, …
Мне никогда в голову не приходило, что…
Nikdy mi nenapadlo, že…
У неё никогда не хватает времени.
Nikdy nemá dosť času.
Граммáтика
A. Podstatné mená – 2. pád množného čísla
mužský rod
1. pád
завод-ы
2. pád
завод-ов
дн-и
дн-ей
музе-и
музе-ев
Podstatné mená mužského rodu zakončené na -й (музей) majú v 2. páde
množného čísla inú koncovku než ostatné mäkko zakončené podstatné mená.
ženský rod
1. pád
школ-ы
2. pád
школ
stredný rod
1. pád
мест-а
2. pád
мест
88
недел-и
недель
истори-и
историй
семь-и
семей
жизн-и
жизн-ей
6
POZOR
1.Tvar 4. pádu podstatných mien neživotných v množnom čísle je rovnaký
ako 1. pád, životných ako 2. pád. (To platí aj pre prídavné mená a zámená,
ktoré sa s nimi spájajú a pre číslovky 2 – 4.)
Я видел новые магазины и библиотеки.
Videl som nové obchody a knižnice.
Он ждёт своих внуков.
Čaká na svojich vnukov.
2.Pri podstatných menách zakončených v 1. páde na -a, -я, -o je 2. pád bez
koncovky.
3.Niekedy sa podstatným menám ženského a stredného rodu zakončeným
na skupinu hlások pridáva v 2. páde množného čísla vkladná samohláska,
napr. девушка – 5 девушек, письмо – мало писем (ale např. фирма –
5 фирм, игра – много игр).
vkladné -е-:
po mäkkých spoluhláskach полька – полек, дочка – дочек
po ж, ш
книжка – книжек, бабушка – бабушек
vkladné -o-:
po tvrdých spoluhláskach (okrem ж, ш) окно – окон
англичанка – англичанок
B. Zvláštnosti skloňovania podstatných mien
v množnom čísle
Podstatné mená брат, друг, сын sa v jednotnom čísle skloňujú ako podstatné
mená mužského rodu завод.
V množnom čísle majú tvary:
1. pád:братья (podstatné meno s prízvukom na kmeni), друзья, сыновья
(prízvuk na koncovke)
2. pád:брать-ев, друз-ей, сынов-ей
89
V ostatných pádoch množného čísla sa tieto podstatné mená skloňujú podľa
mäkkého typu (день), ale s mäkkým znakom pred koncovkou (дням – братьям,
друзьям, сыновьям…).
Skupina podstatných mien mužského rodu má v 1. páde množného čísla
koncovku -а, -я, ktorá je vždy prízvučná, napr. города, адреса, учителя.
C. Prídavné mená
a) tvrdý typ новый
pád
1.
2.
3.
4.
6.
7.
mužský rod
stredný rod
ženský rod
množné číslo
нов-ое
нов-ая
нов-ой
нов-ой
нов-ую
нов-ые
нов-ых
нов-ым
нов-ые
živ. нов-ых
о нов-ых
нов-ыми
нов-ый
нов-ого
нов-ому
нов-ый
нов-ое
živ. нов-ого
о нов-ом
нов-ым
о нов-ой
нов-ой
POZOR
1.Podľa новый sa skloňujú prídavné mená s kmeňom na -г, -к, -х, aj keď sa
po týchto spoluhláskach píše и (маленькие).
2.K tomuto typu patrí aj malá skupina prídavných mien, ktoré majú v 1. páde
mužského rodu prízvučnú koncovku -ой (молодой, основной). V ostat­
ných pádoch sa tvary (okrem prízvuku) nelíšia.
3.V množnom čísle je rovnaký tvar pre všetky rody vo všetkých pádoch.
4.V spojení s podstatnými menami životnými je koncovka 4. pádu muž­­
ského rodu jednotného čísla rovnaká ako v 2. páde. Pri neživotných
pod­statných menách sa 4. pád zhoduje s 1. pádom. V množnom čísle toto
pravidlo platí pre všetky rody.
5.Rovnako sa skloňujú aj radové číslovky (okrem третий) a zámená какой,
такой.
6. Prízvuk je stály – na kmeni (новый) alebo na koncovke (молодой).
7. V koncovke -ого sa г vyslovuje ako [v].
90
6
b) mäkký typ летний
pád
1.
2.
3.
4.
6.
7.
mužský rod
stredný rod
летн-ий
летн-ее
летн-его
летн-ему
летн-ий
летн-ее
živ. летн-его
о летн-ем
летн-им
ženský rod
летн-яя
летн-ей
летн-ей
летн-юю
о летн-ей
летн-ей
množné číslo
летн-ие
летн-их
летн-им
летн-ие
živ. летн-их
о летн-их
летн-ими
POZOR
1.Na rozdiel od slovenčiny sa koncovky 1. pádu mäkkých prídavných mien
odlišujú podľa rodu.
2.Skloňujú sa tak prídavné mená s kmeňom na -н, -ч, -щ, -ш, -ж (зимний,
хороший, свежий). Po -ч, -щ, -ш, -ж sa však nepíše -я, -ю, ale -а, -у
(хорошая, хорошую).
3. Rovnako sa skloňuje radová číslovka третий.
4. Prízvuk je stály na kmeni.
5. V koncovke -eго sa г vyslovuje ako [v].
D. Vyjadrenie slovenského „potrebovať niečo“
нужен + podstatné meno
Slovenské sloveso potrebovať sa do ruštiny prekladá pomocou slova нужен.
Rozlišuje rod podľa podstatného mena, ktoré po ňom nasleduje:
Кому нужно что?
3. pád + 1. pád
Kto potrebuje čo?
1. pád + 4. pád
Мне нужен компьютер.
Ему не нужна машина.
Potrebujem počítač.
Nepotrebuje auto.
91
Маше (не) нужно новое пальто.
Детям нужны ботинки.
Máša (ne)potrebuje nový kabát.
Deti potrebujú topánky.
minulý čas: нужен был, нужна была, нужно было, нужны были
budúci čas: нужен будет, нужна будет, нужно будет, нужны будут
E. Infinitív po slovesách vôle
Po slovesách vyjadrujúcich vôľu (мечтать, просить…) nasleduje sloveso
v infinitíve.
Он мечтал стать продавцом.
Sníval o tom, že sa stane predavačom.
Мама приказала им остаться на одном месте.
Mama im prikázala, aby zostali na mieste.
F.Podstatné mená s kmeňom zakončeným na
ж, ш, ч, щ, ц
Tieto podstatné mená majú pravidelné skloňovanie, ale majú zvláštnosti
v 7. páde jednotného čísla a v 2. páde množného čísla.
7. pád jednotného čísla
Koncovka závisí od prízvuku: v prízvučnej koncovke je vždy -о-, v neprízvučnej
je vždy -e-.
mužský rod,
stredný rod
ženský rod
prízvučná koncovka
neprízvučná koncovka
-ОM
врачом, продавцом, лицом
(tvárou)
-ОЙ
овцой (ovcou), свечой (sviecou)
-ЕМ
мужем, немцем
-ЕЙ
учительницей, Наташей
2. pád množného čísla
Ženský a stredný rod je bez koncovky (pravidelné skloňovanie).
92
6
mužský rod
zakončenie kmeňa
prízvučná koncovka
neprízvučná koncovka
ц
-ОВ
продавцов
-ЕВ
немцев
zakončenie kmeňa
nezávisle na prízvuku
ж, ш, ч, щ
-EЙ
этажей, душей, врачей
Oна хотела стать продавщицей.
Chcela sa stať predavačkou.
Ольга приехала с мужем.
Oľga pricestovala s manželom.
На этом курсе учится много испанцев.
V tomto kurze študuje mnoho Španelov.
Текст 2
audio 54
Как из продавцá стал врач
Валентина Васильевна рассказывает Мартину о своём друге Саше.
Саша в детстве мечтал стать продавцом. Ему очень нравилось, как
в продовольственном магазине приятно пахнет хлебом и булочками,
как продавщицы взвешивают сливочное масло, сыр, колбасу и конфеты.
Когда он закончил восьмой клaсс, он летом помогал дяде продавать
овощи и фрукты на рынке. После девятого класса он выучился на
продавца. Сначала он устроился на работу в книжный магазин, потом
продавал деликатесы в гастрономе, газеты и сигареты в киоске и,
наконец, свежую выпечку в частном магазине. Там мы с ним
и познакомились.
Однажды утром к нему в магазин пришла молодая женщина. Она
была беременная. Взяла буханку хлеба, булочки, попросила Сашу
взвесить ей триста грамм конфет и приготовилась платить. Вынула из
сумочки кошелёк и вдруг схватилась за живот. Роды начались! Саша
растерялся – он не знал, что делать. Мобильника тогда у него ещё не
было, все магазины рядом были закрыты. Он всегда открывал первым.
Но надо было действовать. Он вспомнил, что говорили женщины.
93
Когда в магазин вошёл другой
покупатель, ребёнок, девочка,
уже родился. Они вызвали
скорую помощь. Врач
похвалил Сашу, сказал, что
он вёл себя как настоящий
специалист.
Это событие совсем
изменило жизнь Саши.
Он решил стать врачом.
Всё было очень сложно, но
ему это удалось. Теперь он
работает детским врачом
в больнице.
Словá
беременная, -ые
булочка, -и ž
буханка, -и ž
вдруг
вести, веду, ведёшь, ведут
вести себя
взвесить, -шу, -сишь, -сят
взвешивать, -аю, -аешь, -ают
взять, возьму, возьмёшь, возьмут
войти, войду, войдёшь, войдут
вспомнить, -ню, -нишь, -нят
вызвать, вызову, вызовешь, вызовут
вынуть, -ну, -нешь, -нут
выпечка, -и ž
выучиться, -чусь, -чишься, -чатся на когó
газета, -ы ž
гастроном, -а m
действовать, -твую, -твуешь, -твуют
детский, -ая, -ое, -ие
детство, -а s
94
audio 55
tehotná
žemľa
bochník (guľatý)
odrazu, náhle
viesť
správať sa
odvážiť, zvážiť
vážiť, zvažovať
vziať
vojsť
spomenúť si
zavolať, privolať
vytiahnuť, vybrať
1. pečivo; 2. pečenie
vyučiť sa
noviny
obchod s lahôdkami
konať, postupovať
detský
detstvo
деликатес, -a m [тэ]
закрыть, -ою, -оешь, -оют
киоск, -а m
колбаса, -ы ž
конфета, -ы ž
кошелёк, -лька m
летом
магазин, -а m
книжный магазин
продовольственный магазин
масло, -а s
сливочное масло
мечтать, -аю, -аешь, -ают
мобильник, -а m
настоящий, -ая, -ее, -ие
овощи, -ей mn. č.
открывать, -аю, -аешь, -ают
платить, -чу, -тишь, -тят
попросить, -шу, -сишь, -сят
похвалить, -лю, -лишь, -лят
продавать, -даю, -даёшь, -дают
продавщица, -ы ž
растеряться, -яюсь, -яешься, -яются
родиться, -жусь, -дишься, -дятся
роды, -ов mn. č.
свежий, -ая, -eе, -ие
сигарета, -ы ž
скорый, -ая, -ое, -ые
скорая помощь
сложный, -ая, -ое, -ые
событие, -ия s
сумочка, -и ž
схватиться, -чусь, -тишься, -тятся
сыр, -а m
удаться, 3. os. j. č. удастся
фрукты, -ов mn. č.
хлеб, -а m
частный, -ая, -ое, -ые
lahôdka, delikatesa
zatvoriť
stánok, kiosk
saláma
bonbón
peňaženka
v lete
obchod
kníhkupectvo
obchod s potravinami
olej
maslo
snívať, túžiť
mobil, mobilný telefón
skutočný, pravý
zelenina
otvárať
platiť
poprosiť, požiadať
pochváliť
predávať
predavačka
stratiť hlavu,
prísť do rozpakov
narodiť sa
pôrod
čerstvý
cigareta
rýchly
záchranná služba,
záchranka
zložitý, komplikovaný
udalosť
kabelka
chytiť sa
syr
podariť sa
ovocie
chlieb
súkromný
6
95
Фрáзы
audio 56
Ему это удалось.
Podarilo sa mu to.
Он всегда открывал первым.
Otváral vždy ako prvý.
Он работает детским врачом.
Pracuje ako detský lekár.
Надо было действовать.
Bolo treba konať.
audio 57
Диалóг
Андрей:
Ирина:
Андрей:
Ира, ты мне посоветуешь? У моей подруги скоро будет
день рождения, я хочу ей купить красивый подарок.
Ira, poradíš mi? Moja priateľka bude mať onedlho narodeniny
a ja jej chcem kúpiť krásny darček.
Ни одна женщина не обидится, когда ей подарят
элегантную сумочку, кольцо, серьги или кулон. Тут
рядом хороший ювелирный магазин. Зайдём туда?
Žiadna žena sa neurazí, keď jej niekto daruje elegantnú
kabelku, prsteň, náušnice alebo prívesok. Tu vedľa je dobré
zlatníctvo. Zájdeme tam?
Давай.
Poďme.
◆ ◆ ◆
Андрей:
Девушка, покажите, пожалуйста, вот этот кулон. Из чего
он сделан?
Slečna, ukážte nám, prosím, tento prívesok. Z čoho je?
Продавщица: Это финифть, русская эмаль. Её часто покупают не
только русские, но и иностранцы.
To je ruský email. Často ho kupujú nielen Rusi, ale aj cudzinci.
Андрей:
А сколько он стоит? Кредитки принимаете?
A koľko stojí? Beriete kreditné karty?
Продавщица: Конечно. Кулон стоит 600 рублей.
Samozrejme. Prívesok stojí 600 rubľov.
Ирина:
Ты хорошо выбрал. Кулон классный. Настоящий
ростовский.
Vybral si dobre. Ten prívesok je skvelý. Pravý rostovský.
96
6
Упражнéния
1. Doplňte do viet tvary podstatných mien v zátvorke.
1. В ресторане обедало много (чехи, словаки, поляки, учителя, девушки,
мальчики).
2. В гости пришло несколько (коллеги, подруги, братья, сыновья, друзья,
внуки, внучки).
3. Нам нужно 5 (учебники, книги, кровати, переводчики, игрушки, места,
специалисты).
4. Мы осмотрели много (музеи, галереи, достопримечательности).
audio 58
2. Prečítajte slová so správnou výslovnosťou.
иностранцы, немцы, учительницы, продавцы, больницы, ученицы,
американцы, продавцы, дворцы, месяцы
врачи, этажи
3. Utvorte 2. pád množného čísla podstatných mien z cvičenia 2.
4. Doplňte koncovky a prízvuk prídavných mien.
русск студенты, симпатичн парень, испанск язык, молод человек,
интересн программа, друг место, больш город, общительн друг
5. Doplňte koncovky prídavných mien, skontrolujte
audio 59
podľa kľúča a potom slovné spojenia prečítajte.
Dbajte na správnu výslovnosť.
во время летн каникул, по давн традиции, прийти в зимн ботинках,
без зимн пальто, учиться в средн школе, любить летн дни, выбрать
хорош место, купить свеж овощи, говорить об общ интересах, искать
нeзамужн девушек, с семилетн дочкой
6. Prídavné mená v zátvorkách napíšte
audio 60
v správnom tvare.
1. (Новая) сумочку я купила в (торговый) центре.
2. На (летняя) экскурсии Олег познакомился с (красивая незамужняя)
девушкой.
3. Сначала он работал в (книжный) магазине, a сейчас сотрудничает
с (разные) фирмами и с (Чешское) радио.
4. (Свежий) хлеба в супермаркете уже нет, я куплю булочки в (продовольственный) магазине.
5. Мы знакомимся с (русская) культурой, (прекрасные) достопримечательностями и (будничная) жизнью людей.
97
6. У его (старшая) сестры родился ребёнок.
7. Светлана вышла замуж за (молодой) француза, они живут в (небольшая)
деревне.
8. После (летние) каникул они будут жить в (другое) общежитии.
7. Vety z cvičenia 6 prečítajte a preložte do slovenčiny.
8. Použite slová v zátvorkách
a) v 7. páde j. č.
1. Катя познакомила нас со своим (муж Алёша).
2. Она хотела стать (учительница), но работает детским (врач).
3. Мы встретимся перед (больница) или перед (колледж)?
4. Ты доволен новым (душ)?
b) v 2. páde mn. č.
1. Где ищут новых (продавец)?
2. В группе (иностранец – немец и испанец) было несколько (врач).
3. Мы с ним говорили пять (месяц) назад.
4. В нашем доме десять (этаж).
9. Preložte do ruštiny.
1. Jej staršej sestre sa narodilo dieťa.
2. Potreboval som nový bicykel, ale moja žena povedala, že potrebuje mobil.
3. Bývame na štvrtom poschodí, máme v dome výťah.
4. Žili niekoľko mesiacov u rodičov.
5. Budeme ešte potrebovať čerstvé žemle.
6. Chceli sme pozvať niekoľko priateľov, ale nepoznáme ich nové adresy.
98
Урóк
7
audio 61
Текст 1
На кýхне
Яна готовит в общежитии ужин. На кухне она встретилась с русской
коллегой Женей, которая учится в Санкт-Петербурге в аспирантуре.
Женя: Что ты сегодня готовишь на ужин, Яна?
Яна: Соус из сметаны с хреном, яйцами вкрутую и кнедликами.
Женя: А что такое кнедлики?
Яна: Это типичный чешский гарнир. Мы едим их с разными соусами,
с мясом или в виде яичницы. А готовят кнедлики из муки или из
картофеля.
Женя: А мы с Олей будем сегодня есть на ужин уху.
Яна: А это что за блюдо?
Женя: Очень вкусный русский рыбный суп. Для приготовления нужны
рыба, картофель, петрушка, лук, помидоры, сливочное масло,
зелень, специи и соль по вкусу. Но есть, конечно, разные рецепты.
Яна: Ты знаешь, Женя, я не
очень люблю рыбу. У нас
принято на Рождество
есть на ужин карпа,
и я однажды проглотила
кость. Было очень больно,
пришлось идти к врачу.
Я испортила себе весь
вечер.
Женя: Ты напрасно
отказываешься. Рыбу надо
уметь готовить и есть.
Я родилась в Поволжье,
у нас всегда ели много
рыбы. У меня есть
отличные рецепты от
бабушки. А морепродукты –
это просто деликатесы. Я их
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
99
обожаю. Яна, давайте пойдём в рыбный ресторан. В Петербурге
есть несколько хороших, например, «Демьянова Уха». Я закажу
для нас стол и составлю меню. Или мы можем устроить вечер
национальной кухни. Посидим, поговорим и попробуем новые
блюда.
Яна: Ты права, Женя, надо узнавать новые вещи. Рыбный ресторан –
это интересно. Я спрошу у Маши, и мы договоримся, ладно?
А потом устроим и вечер, пригласим наших парней. Только у нас
мало посуды.
Женя: Это не проблема. У нас достаточно тарелок, приборов и стаканов.
Яна: Ой, извини, Женя, у меня уже кипит вода.
Женя: Значит, договорились. Уху не попробуешь?
Яна: Спасибо, но я пока не готова к этому. Приятного аппетита!
Словá
аспирантура, -ы ž
вечер, -а m, mn. č. вечера
вещь, -щи ž
вкус, -а m
по вкусу
вода, -ы ž, 4. p. воду
гарнир, -а m
достаточно
есть, ем, ешь, ест, едим, едите, едят
заказать, -жу, -жешь, -жут
зелень, -ни ž
идти, иду, идёшь, идут
испортить, -чу, -тишь, -тят
карп, -а m
картофель, -ля m
картошка, -и ž
кипеть, -плю, -пишь, -пят
кнедлик, -а m [нэ] aj [не]
кость, -ти ž
кухня, -и ž
лук, -а m
мало
меню neskl. s
морепродукты, -ов mn. č.
мясо, -а s
100
audio 62
ašpirantúra
večer
vec
chuť
podľa chuti
voda
príloha (k jedlu)
dosť, dostatočne
jesť
objednať
zelené korenie do jedla, vňať
ísť
pokaziť
kapor
zemiaky
zemiaky (hovorovo)
vrieť, variť sa
knedľa
kosť
kuchyňa
cibuľa
málo
jedálny lístok
dary mora
mäso
напрасно
национальный, -ая, -ое, -ые
обожать, -аю, -аешь, -ают
отказываться, -ваюсь, -ваешься,
-вaются от когó, чегó
петрушка, -и ž
помидор, -а m
попробовать, -бую, -буешь, -буют
посуда, -ы ž
прибор, -а m
пригласить, -шу, -сишь, -сят
приготовление, -ия s
проглотить, -лочу, -лотишь, -лотят
рецепт, -а m
Рождество, -а s
рыба, -ы ž
много рыбы
рыбный, -ая, -ое, -ые
сметана, -ы ž
соль, -ли ž
составить, -влю, -вишь, -вят
соус, -а m
специя, -ии ž
стакан, -а m
суп, -а m
типичный, -ая, -ое, -ые
ужин, -а m
на ужин
уметь, -ею, -еешь, -еют
устроить, -ою, -оишь, -оят
уха, -и ž
хрен, -а m
яичница, -ы ž [ш]
яйцо, -а s, mn. č. яйца, яиц, яйцам
яйцо вкрутую
zbytočne
národný
zbožňovať, milovať
odmietať
7
petržlen
paradajka, rajčina
1. skúsiť; 2. ochutnať
riad
príbor
pozvať
príprava
zhltnúť
recept
Vianoce
ryba
veľa rýb
rybí, rybací
kyslá smotana
soľ
zostaviť
omáčka
korenie, prísada (do jedla)
pohár
polievka
typický
večera
na večeru
vedieť
usporiadať (akciu)
ucha, rybacia polievka
chren
miešané vajíčka, praženica
vajce
vajce natvrdo
101
Фрáзы
audio 63
Приятного аппетита!
Dobrú chuť!
У нас принято…
U nás je zvykom…
Было очень больно.
Veľmi to bolelo.
Ты прав(а).
Máš pravdu.
Мне пришлось идти к врачу.
Musel(a) som ísť k lekárovi.
Я не готов(а) к этому.
Nie som na to pripravený(á).
Граммáтика
A. Rozkazovací spôsob
Rozkazovací spôsob sa tvorí od 1. osoby jednotného čísla v závislosti od hlásky
pred koncovkou a od prízvuku.
hláska pred koncovkou
samohláska
чита-ю
spoluhláska
– prízvuk na kmeni
буд-у
– prízvuk na koncovke
говор-ю
skupina spoluhlások
rozkazovací spôsob
jednotné číslo
množné číslo
-й
читай!
-йте
читайте!
-ь
будь!
-ьте
будьте!
-и
говори!
вспомн-ю -и
вспомни!
-ите
говорите!
-ите
вспомните!
(Iba slovesá лечь – я лягу – ляг! лягте! sú bez mäkkého znaku.)
POZOR
1.Pri slovesách 1. časovania nastáva zmena kmeňovej spoluhlásky pri
všetkých osobách, teda aj v rozkazovacom spôsobe:
писать – пиши! пишите!
искать – ищи! ищите!
Pri slovesách 2. časovania zostáva spoluhláska rovnaká ako v infinitíve:
купить – купи! купите!
102
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
7
2.
Slovesá so skupinou hlások -ава- (давать, вставать), pri ktorých sa v prí­tom­
nom čase vypúšťa slabika -ва-, si ju v rozkazovacom spôsobe ponechávajú:
давать – давай! давайте!
вставать – вставай! вставайте!
Pri slovesách so skupinou hlások -ева-, -ова- (танцевать, рисовать) sa
skupina vypúšťa aj v rozkazovacom spôsobe:
танцевать – танцуй! танцуйте!
рисовать – рисуй! рисуйте!
3.Pri zvratných slovesách je po samohláske -сь (катайтесь!), po spoluhláske
-ся (катайся!).
4. Nepravidelné slovesá majú nepravidelné tvary rozkazovacieho spôsobu:
дать – дай! дайте!
ехать – поезжай! поезжайте!
пить – пей! пейте!
есть – ешь! ешьте!
хотеть – желай! желайте!
1. osoba množného čísla
Tieto tvary vyjadrujú dej, ktorého sa má zúčastniť aj sám hovoriaci (výzva ku
spoločnému konaniu).
slovesá nedokonavé:
Давай(те) искать!
давай(те) + infinitív
Poďme hľadať! (Hľadajme!)
slovesá dokonavé:
Давай(те) закажем!
давай(те) + sloveso v určitom tvare
Objednajme si!
Tvarmi s -тe sa hovoriaci obracia k niekoľkým osobám alebo k osobe, ktorej vyká.
B. Infinitívne otázky
infinitív + zámeno alebo podstatné meno v 3. páde
Позвать официанта?
Заказать (мне) сладкое?
Kакие продукты (нам) купить?
Mám (máme) zavolať čašníka?
Mám si objednať múčnik?
Aké potraviny máme kúpiť?
103
C. Vyjadrenie slovenského „musieť“ (je treba, je
nutné, mám)
нужно, надо + infinitív
Oba výrazy je možné zamieňať (надо je hovorovejšie).
Na vyjadrenie osoby sa používa 3. pád zámena alebo podstatného mena.
Надо приготовить ужин.
Нам нужно поговорить с учителем.
Дяде нужно ложиться спать.
Мне не нужно ему отвечать.
Je treba uvariť večeru.
Musíme sa porozprávať s učiteľom.
Strýc si musí ísť ľahnúť.
Nemusím mu odpovedať.
Minulý a budúci čas sa vyjadrujú slovesom быть, ktoré sa zvyčajne kladie za
daný výraz.
Мне нужно было уйти раньше.
Ей надо будет спросить врача.
Musel(a) som odísť skôr.
Bude sa musieť opýtať lekára.
придётся + infinitív
Придётся спросить Женю.
Bude sa treba opýtať Žeňu.
Нам приходится работать всю ночь. Musíme pracovať celú noc.
Брату пришлось переночевать
Brat musel prenocovať
у друзей. u priateľov.
D. Podstatné mená stredného rodu – typ здáниe
pád
jednotné číslo
množné číslo
1.
2.
3.
4.
6.
7.
здани-е
здани-я
здани-ю
здани-е
о здани-и
здани-ем
здани-я
зданий
здани-ям
здани-я
о здани-ях
здани-ями
Skloňujú sa tak podstatné mená stredného rodu zakončené na -иe,
napr. объявление, нетерпение, событие, приготовление.
104
7
E. Nepravidelné slovesá пить, есть
пить
я
пь-ю
ты пь-ёшь
он пь-ёт
мы пь-ём
вы пь-ёте
они пь-ют
POZOR
Mäkký znak sa píše vo všetkých tvaroch prítomného času.
minulý čas: пил, пила, пило, пили
rozkazovací spôsob: пей! пейте!
Ты не пьёшь красное вино?
Я мало пью.
есть
я
ем
ты ешь
он ест
Ty nepiješ červené víno?
Málo pijem.
мы ед-им
вы ед-ите
они ед-ят
minulý čas: ел, ела, ело, ели
rozkazovací spôsob: ешь! ешьте!
Что вы едите на завтрак?
Я обычно ем хлеб и сыр.
Čo jedávate na raňajky (raňajkujete)?
Zvyčajne jem chlieb a syr.
audio 64
Текст 2
К нам придýт гóсти
Оля и Женя пригласили Мартина с Андреем на ужин. Оля думает о том,
что надо подготовить.
Стол накроем светлой скатертью – той, которую я недавно купила.
Нас будет четверо. Вилок, ножей, ложек, глубоких и мелких тарелок у нас
достаточно, но не хватает бокалов, а рюмок для крепких напитков у нас
вообще нет. Придётся попросить у коллег. Чашки я куплю, на Невском
проспекте я видела красивые. Девушки из соседней комнаты обещали
дать нам самовар. В центре стола поставим цветы, ваза у нас есть. Ещё
нам нужны салфетки. Это, пожалуй, всё.
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
105
А теперь, какие продукты и напитки купить? Женя собирается сделать
какие-то очень вкусные салаты на закуску и сварить борщ. Значит,
овощи и фрукты купит она. А я приготовлю фаршированные рулетики
из куриных грудок с жареным картофелем. Масло есть, мне нужен сыр,
сметана, маслины и бекон. Картошка у нас кончилась, надо попросить
Женю взять её, когда пойдёт за
овощами. Пить будем водку,
сухое вино (надо взять и красное,
и белое), минеральную воду. На
Васильевском острове, говорят,
хорошая винотека. А водку
принесут парни.
Сегодня я съезжу на Васи­льев­
ский, а завтра утром схожу
в гастро­ном и в мясной магазин.
Придётся спросить Женю, какое
мясо ей купить для борща. Да,
чуть не забыла про хлеб. Ну, это
тоже завтра, булочная по пути.
Ещё надо посмотреть, сколько
у ме­н я денег. Кажется, всё
записала.
audio 65
Словá
бекон, -а m
белый, -ая, -ое, -ые
бокал, -а m
булочная, -ой ž
ваза, -ы ž
видеть, -жу, -дишь, -дят
вилка, -и ž
вино, -а s
винотека, -и ž
водка, -и ž
вообще
всё
глубокий, -ая, -ое, -ие
говорят
гость, -тя m
106
anglická slanina
biely
pohár
pekárstvo
váza
vidieť
vidlička
víno
vinotéka
vodka
vôbec
všetko
hlboký
hovorí sa, vraj
hosť
грудка, -и ž
жареный, -ая, -ое, -ые
забыть, -буду, -будешь, -будут
закуска, -и ž
значит
кажется
комната, -ы ž
красивый, -ая, -ое, -ые
красный, -ая, -ое, -ые
крепкий, -ая, -ое,-ие
крепкий напиток
куриный, -ая, -ое, -ые
ложка, -и ž
маслина, -ы ž
мелкий, -ая, -ое, -ие
минеральный, -ая, -ое, -ые
мясной, -ая, -ое, -ые
мясной магазин
нож, -а m
обещать, -аю, -аешь, -ают
остров, -а m, mn. č. острова
пить, пью, пьёшь, пьёт, пьём, пьёте, пьют
подготовить, -влю, -вишь, -вят
пожалуй
поставить, -влю, -вишь, -вят
прийти, приду, придёшь, придут
принести, -несу, -несёшь, -несут
продукт, -а m
проспект, -а m
путь, -ти m
по пути
рулетик, -а m
рюмка, -и ž
салат, -а m
салфетка, -и m
самовар, -а m
сварить, -рю, -ришь, -рят
светлый, -ая, -ое, -ые
скатерть, -ти ž
соседний, -яя, -ее, -ие
сухой, -ая, -ое, -ие
prsičká
pečený, vyprážaný
zabudnúť
predjedlo
to znamená
zdá sa
izba
krásny
červený
silný
liehovina
1. kurací; 2. slepačí
lyžica
čierna oliva
plytký
minerálny
mäsový
mäsiarstvo
nôž
sľúbiť, sľubovať
ostrov
piť
pripraviť
azda, vari, hádam
postaviť (niečo niekam)
prísť
priniesť
potravina
trieda, prospekt
cesta
cestou
rolka
pohárik, kalíšok
šalát
servítka
samovar
uvariť
svetlý
obrus
susedný
suchý
7
107
сходить, -хожу, -ходишь, -ходят
съездить, -езжу, -ездишь, -ездят
тарелка, -и ž
фаршированный, -ая, -ое, -ые
чашка, -и ž
чуть
zájsť, dôjsť
doviezť sa
tanier
plnený
šálka, hrnček
len-len, sotva
Фрáзы
audio 66
Картошка у нас кончилась.
Я чуть не забыл(а).
Minuli sa nám zemiaky. Skoro som zabudol(dla).
Это, пожалуй, всё.
Там, говорят, вкусно готовят.
To je hádam všetko. Vraj tam dobre varia.
audio 67
Диалóг
Друг Вали Саша пригласил Мартина на обед в ресторан.
Valin priateľ Saša pozval Martina na obed do reštaurácie.
Мартин:
Саша:
В какой ресторан мы идём, Саша?
Do akej reštaurácie ideme, Saša?
В ресторан «У Горчакова». Он находится в прекрасном
здании. Там широкий выбор блюд русской и украинской
национальной кухни. Мы не раз ходили туда с Валей
и всегда были довольны и кухней, и обслуживанием.
И цены там тоже доступные. Мы уже подходим.
Do reštaurácie U Gorčakova. Je v krásnej budove. Majú tam
veľký výber jedál ruskej a ukrajinskej národnej kuchyne.
Niekoľkokrát sme tam boli s Vaľou a vždy sme boli spokojní
s jedlom aj s obsluhou. A ceny sú tam tiež prijateľné. Už sa
blížime.
◆ ◆ ◆
Официантка: Добро пожаловать! Вам найти место?
Vítam vás. Mám vám nájsť miesto?
Саша:
Я вчера заказывал по телефону столик на двоих. Моя
фамилия Пехтерев.
Včera som telefonicky objednával stôl pre dvoch. Volám sa
Pechterev.
108
Официантка: Ваш столик вон там, у окна. Сейчас принесу вам меню.
Váš stôl je tam pri okne. Hneď vám prinesiem jedálny lístok.
Саша:
Я предлагаю на закуску взять салат Столичный,
на первое – щи, а на второе – котлеты по-киевски.
Navrhujem, aby sme si ako predjedlo dali šalát Stoličnyj, ako
prvý chod kapustovú polievku s mäsom a ako druhý chod
kyjevské kotlety.
Мартин:
А что мы возьмём на гарнир?
A akú prílohu si dáme?
Саша:
Фасоль с беконом. Водочки выпьем? По двести грамм?
Fazuľu s anglickou slaninou. Dáme si vodku? Veľkú?
Мартин:
Я не против.
Nie som proti.
Официантка: Вы уже выбрали, господа? Можно принять заказ?
Už ste si vybrali, páni? Môžem prijať objednávku?
7
◆ ◆ ◆
Саша:
Мартин:
Саша:
Рассчитаемся? Позвать официантку?
Zaplatíme? Mám zavolať čašníčku?
Тут приятно посидеть, но мне пора.
Sedí sa tu príjemne, ale už mám najvyšší čas.
Девушка, принесите, пожалуйста, счёт.
Slečna, prineste nám, prosím, účet.
Упражнéния
1. Utvorte rozkazovací spôsob nasledujúcich slovies.
учиться, искать, не забыть, помочь, работать, писать, вставать, ехать,
умыться, фотографировать
2. Povedzte po rusky priateľovi, aby:
– ráno vstal o siedmej hodine a zatelefonoval Markéte,
– kúpil chlieb a dal ho na miesto,
– nehral hry na počítači a nejazdil na vašom bicykli,
– sa navečeral v bufete,
– išiel spať a nečakal na vás.
3. Slová v zátvorkách dajte do správneho tvaru.
1. Мы живём пока в (общежитие), но скоро купим дом.
2. После (окончание) школы я хочу найти работу в фирме.
3. В (здание) банка несколько лифтов.
109
4. Я посмотрел много (объявление).
5. Она с (нетерпение) ждала своего друга.
6. Для (приготовление) блюда нужны яйца и сметана.
4. Reagujte pomocou rozkazovacieho spôsobu.
1. Мне заказать салат?
2. Принести вам счёт?
3. Надо посмотреть, сколько у меня денег.
4. Сходить в гастроном?
5. Нам придётся спросить родителей.
6. Мне нужно купить новое пальто.
5. Poraďte sa s priateľom o tom:
– čo si máte objednať na obed,
– aké auto si máte kúpiť,
– či sa máte navečerať v reštaurácii alebo doma,
– či sa máte oženiť s Tamarou.
6. Doplňte chýbajúce tvary slovies есть alebo пить.
1. После обеда я вино, а что вы ?
2. Мы суп, Павел салат, девушки овощи.
3. Какую рыбу твой папа?
4. Ты конфеты и мороженое, родители чай.
7. Preložte do ruštiny.
1. Zajtra musíme vstať skôr.
2. Budeme musieť čakať na Vaľu.
3. Dajte mi, prosím, paradajky a cibuľu.
4. Zabudol som jeho adresu, čo mám robiť?
5. Nemám zavolať pohotovosť?
6. Ja už večer zvyčajne nejem.
Cтрановéдение
Поволжье – ľavobrežné aj pravobrežné územie okolo rieky Volgy, jeden z fe­
derálnych okruhov. Centrom je mesto Nižnij Novgorod. Kedysi čiastočne pa­
trilo Polovcom a Zlatej horde.
110
Урóк
Текст 1
8
audio 68
Мáртин и Андрéй снимáют кварти́ру
Мартин и Андрей начали работать, и поэтому их больше не устраивает
жизнь в общежитии. Они решили снять квартиру поближе к центру.
Им нужна двухкомнатная квартира с кухней, душем и балконом. Так как
они будут проживать в Петербурге только несколько месяцев, они ищут
меблированную квартиру.
Сначала они искали объявления в интернете и в газетах, через
агентства недвижимости и без посредников, но все квартиры в центре
города были им не по карману. Потом им, однако, повезло. Валентина
Васильевна сказала им, что её тётя Нина Павловна уезжает на полгода
к своей младшей дочери, которая вышла замуж за испанца и давно уже
приглашает мать к себе. Тётя может сдать им свою трёхкомнатную
квартиру со всеми
удобствами. Она
находится на четвёртом
этаже в кирпичном доме
недалеко от Невского
проспекта. Тётя боится
воров и прежде всего
хочет, чтобы в квартире
жили люди, на которых
можно положиться,
которые будут содержать
квартиру в порядке
и будут заботиться о её
цветах. Поэтому она
готова сдать квартиру
дёшево, на самых
выгодных условиях.
Сегодня вечером
Мартин и Андрей
вместе с Валентиной
пойдут в гости к Нине
111
Павловне, чтобы осмотреть своё новое жильё, договориться о плате за
квартиру, коммунальные услуги и электроэнергию и подписать
договор найма.
audio 69
Словá
балкон, -а m
больше
вор, -а m
выгодный, -ая, -ое, -ые
самый выгодный
газета, -ы ž
двухкомнатный, -ая, -ое, -ые
дёшево
договор, -а m
договор найма
дом, -а m, mn. č. дома
дочь, дочери ž
жильё, -лья s
заботиться, -чусь, -тишься, -тятся
о кoм-нибудь
идти в гости, иду, идёшь, идут
карман, -а m
кирпичный, -ая, -ое, -ые
коммунальный, -ая, -ое, -ые
мать, матери ž
меблированный, -ая, -ое, -ые
младший, -ая, -ее, -ие
недалеко
недвижимость, -ти ž
агентство недвижимости
несколько
однако
отдельный, -ая, -ое, -ые
плата, -ы ž
поближе
подписать, -шу, -шешь, -шут
покупать, -аю, -аешь, -ают
положиться, -жусь, -жишься,
-жатся на когó, что
посредник, -а m
112
balkón
viac
zlodej
výhodný
najvýhodnejší
noviny
dvojizbový
lacno
zmluva, dohoda
nájomná zmluva
dom
dcéra
obydlie, byt
starať sa
ísť na návštevu
vrecko
tehlový
komunálny
matka
zariadený, s nábytkom
mladší, najmladší
neďaleko, blízko
nehnuteľnosť
realitná kancelária
niekoľko
(a)však
oddelený, samostatný
platba
bližšie
podpísať
kupovať, nakupovať
spoľahnúť sa
sprostredkovateľ
прежде всего
проживать, -аю, -аешь, -ают
решить, -шу, -шишь, -шат
сдать, сдам, сдашь, сдаст,
сдадим, сдадите, сдадут
сначала
снимать, -аю, -аешь, -ают
снять, сниму, снимешь, снимут
содержать, -жу, -жишь, -жат
так как
трёхкомнатный, -ая, -ое, -ые
удобство, -а s
квартира со всеми удобствами
уезжать, -аю, -аешь, -ают
условие, -ия s
на самых выгодных условиях
услуга, -и ž
электроэнергия, -ии ž [нэ]
8
predovšetkým
bývať, žiť
rozhodnúť (sa)
prenajať
najskôr, spočiatku
najímať, prenajímať
najať, prenajať
udržiavať
pretože
trojizbový
príslušenstvo
byt so všetkým príslušenstvom
odchádzať, odcestovať
podmienka
za najvýhodnejších podmienok
služba
elektrická energia
Фрáзы
audio 70
Это им не по карману.
Na to ich vrecko nestačí.
Граммáтика
A. Podstatné mená ženského rodu мать, дочь
pád
1.
2.
3.
4.
6.
7.
jednotné číslo
мать
матери
матери
мать
о матери
матерью
дочь
дочери
дочери
дочь
о дочери
дочерью
množné číslo
матери
матерей
матерям
матерей
о матерях
матерями
дочери
дочерей
дочерям
дочерей
о дочерях
дочерьми
POZOR
Obe podstatné mená sa skloňujú rovnako okrem 7. pádu množného čísla.
113
B. Podstatné mená stredného rodu –
typ воскресéньe
pád
jednotné číslo
množné číslo
1.
2.
3.
4.
6.
7.
воскресень-e
воскресень-я
воскресень-ю
воскресень-e
o воскресень-e
воскресень-eм
воскресень-я
воскресен-ий
воскресень-ям
воскресень-я
o воскресень-ях
воскресень-ями
Rovnako sa skloňuje napr. podstatné meno новоселье, побережье (pobrežie).
Podstatné meno платье má odlišnú koncovku v 2. páde množného čísla
-ьев; жильё, бельё sú podstatné mená bez tvarov množného čísla.
C. Podstatné meno mužského rodu стул
Skloňuje sa ako podstatné meno брат.
pád
jednotné číslo
množné číslo
1.
2.
3.
4.
6.
7.
стул
стул-а
стул-у
стул
о стул-е
стул-ом
стуль-я
стуль-ев
стуль-ям
стуль-я
о стуль-ях
стуль-ями
D. Podstatné mená лю́ди, дéти
pád
jednotné číslo
množné číslo
1.
2.
3.
4.
6.
7.
люд-и
люд-ей
люд-ям
люд-ей
о люд-ях
людь-ми
дет-и
дет-ей
дет-ям
дет-ей
о дет-ях
деть-ми
114
8
POZOR
1.Slovo ребёнок má množné číslo дети. Podstatné meno ребята má
význam chlapci (a dievčatá), mladí ľudia.
2.Po číslovkách a po zámenách сколько, несколько sa namiesto tvaru
люди používa slovo человек.
Пять человек уехало в среду, остальные остались до субботы.
Päť ľudí odcestovalo v stredu, ostatní zostali do soboty.
E. Podstatné mená životné a neživotné
Životnosť sa v ruštine rozlišuje v jednotnom čísle v 4. páde pri podstatných
menách mužského rodu. V množnom čísle sa rozlišuje vo všetkých rodoch.
Tvar 4. pádu neživotných podstatných mien je zhodný s 1. pádom, 4. pád
životných sa rovná 2. pádu.
Они купили салфетки.
Мы пригласили девушек и парней.
Kúpili servítky.
Pozvali sme dievčatá a chlapcov.
F. Slovesá typu уезжáть
я
ты
он
уезжа-ю
уезжа-ешь
уезжа-ет
мы уезжа-ем
вы уезжа-ете
они уезжа-ют
G. Spodstatnené prídavné mená
Spodstatnené prídavné mená (napr. ванная, столовая, прихожая) sa skloňujú
ako prídavné mená.
В прихожей находятся шкафы, ванную вы найдёте направо.
V predsieni sú skrine, kúpeľňu nájdete vpravo.
Второй рабочий стол вы найдёте в гостиной.
Druhý pracovný stôl nájdete v obývacej izbe.
115
audio 71
Текст 2
Бýдьте как дóма!
Нина Павловна показывает Мартину и Андрею свою квартиру.
Проходите, пожалуйста, будьте как дома. Ботинки не надо снимать.
Я сейчас покажу вам квартиру.
Теперь мы находимся в прихожей, вы видите, что она достаточно
просторная, тут есть шкафы для одежды, шкаф для ботинок, зеркало.
С правой стороны прихожей у меня спальня, но её можно использовать
и как кабинет. Здесь кровать, книжные полки, рабочий стол, стул
и кресло с лампой. Ковёр я недавно купила.
Слева бывшая детская комната, её тоже можно приспособить под
рабочий кабинет. Мебель можно переставлять, только картины и фото­
графии со стен прошу не снимать. Второй рабочий стол вы найдёте
в гостиной. Вот и она. Она большая
и светлая, окна выходят вo дворик.
Есть большой книжный шкаф,
телевизор и компьютер, можно
подключиться к интернету. В этой
комнате вы можете принимать
гостей, она служит также столовой.
Здесь диван с креслами и столиком,
кухонный стол и шесть стульев.
Кухня у меня, правда, маленькая,
но со всей нужной бытовой
техникой. Есть новая
электрическая плита с вытяжкой,
посудомоечная машина,
микроволновка и холодильник.
Ванная и туалет отдельные,
в ван­ной стиральная машина.
А ещё я покажу вам лоджию.
Вот и всё.
audio 72
Словá
бывший, -ая, -ее, -ие
бытовой, -ая, -ое, -ые
бытовая техника
116
bývalý
každonenný
domáce spotrebiče
ванная, -ой ž
вернуться, -нусь, -нёшься, -нутся
видеть, -жу, -дишь, -дят
вытяжка, -и ž
выходить, -хожу, -ходишь, -ходят
гостиная, -ой ž
дворик, -а m
детский, -ая, -ое, -ие
зеркало, -а s
использовать, -зую, -зуешь, -зуют
книжный, -ая, -ое, -ые
ковёр, -вра m
кресло, -а s
кухонный, -ая, -ое, -ые
кухонный стол
лампа, -ы ž
лоджия, -ии ž
маленький, -ая, -ое, -ие
машина, -ы ž
посудомоечная машина
стиральная машина
мебель, -ли ž
микроволновка, -и ž
нужный, -ая, -ое, -ые
окно -а s, mn. č. окна, окон
перестaвлять, -яю, -яешь, -яют
плита, -ы ž
подключиться, -чусь, -чишься, -чатся
показать, -жу, -жешь, -жут
показывать, -аю, -аешь, -ают
полка, -и ž
правый, -ая, -ое, -ые
принимать, -аю, -аешь, -ают
приспособить, -блю, -бишь, -бят
прихожая, -ей ž
просторный, -ая, -ое, -ые
проходить, -хожу, -ходишь, -ходят
рабочий, -ая, -ее, -ие
светлый, -ая, -ое, -ые
слева
служить, -жу, -жишь, -жат
kúpeľňa
vrátiť sa
vidieť
odsávač pár, digestor
1. vychádzať; 2. viesť
obývacia izba
dvorček
detský
zrkadlo
využiť, použiť
na knihy, knižný
koberec
kreslo
kuchynský, jedálenský
jedálenský stôl
lampa
lodžia
malý, maličký
1. stroj, prístroj; 2. auto
umývačka riadu
práčka
nábytok
mikrovlnka
potrebný
okno
prestavovať
sporák
pripojiť sa
ukázať
ukazovať
polica, polička
pravý
prijímať
prispôsobiť
priedsieň
priestranný
prechádzať, ísť ďalej
pracovný
svetlý
zľava
slúžiť
8
117
снимать, -аю, -аешь, -ают
снимать ботинки
спальня, -и ž
стена, -ы ž, mn. č. стены
стиральный, -ая, -ое, -ые
стол, -а m
столик, -а m
столовая, -ой ž
сторона, -ы ž, mn. č. стороны
стул, -а m, mn. č. стулья
техника, -и ž
туалет, -а m
холодильник, -а m
шкаф, -а m
книжный шкаф
шкаф для ботинок
шкаф для одежды
электрический, -ая, -ое, -ие
skladať, dávať dole
vyzúvať (sa)
spálňa
stena, múr
prací
stôl
stolík
jedáleň
strana
stolička
technika
toaleta, záchod
chladnička
skriňa, skrinka
knižnica
skrinka na topánky
šatník
elektrický
Фрáзы
Будьте как дома.
Cíťte sa ako doma.
audio 73
Кухня у меня, правда, маленькая, но…
Kuchyňu mám síce malú, ale…
Проходите, пожалуйста.
Вот и всё.
Poďte ďalej, prosím. Tak to je všetko.
audio 74
Диалóг
Джон:
Андрей, когда вы переезжаете в новую квартиру?
Andrej, kedy sa sťahujete do nového bytu?
Андрей: В понедельник. Пока мы готовимся, собираем вещи.
V pondelok. Zatiaľ sa pripravujeme, balíme si veci.
Джон: Вам помочь с чем-нибудь? У меня тут есть машина.
Môžem vám s niečím pomôcť? Mám tu auto.
Андрей: Большое спасибо, Джон. В понедельник после обеда ты свободен?
Veľmi pekne ďakujeme, John. Máš čas v pondelok popoludní?
Джон: Да, это не проблема. А когда вы собираетесь устроить новоселье?
Áno, to nie je problém. A kedy sa chystáte osláviť nový byt?
Андрей: Недели через две. Мы должны сначала немножко обжиться.
Мы вас всех, конечно, пригласим.
118
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
Asi o dva týždne. Musíme sa najskôr trochu zabývať. Všetkých vás,
samozrejme, pozveme.
Джон: Все уже с нетерпением ждут этого события. Когда мне
в понедельник подъехать к общежитию?
Všetci sa na tú udalosť už veľmi tešia. Kedy mám v pondelok prísť
k internátu?
Андрей: В три часа можно?
Môžeš o tretej?
Джон: Конечно. Договорились. Значит, до понедельника.
Samozrejme. Sme dohodnutí. Tak teda v pondelok.
8
Упражнéния
1. Doplňte slovám v zátvorkách správne koncovky.
1. Теперь мы находимся в прихож ­(в детск комнате, в рабоч
кабинете, на кухн , в гостин , в столов , в ванн , в туалет ,
в спальн , на лодж ).
2. Я покажу вам рабочий кабинет (прихож ­, детск комнату, кухн ,
гостин , столов , ванн , спальн , лодж ).
3. Я купила 6 стул ( крес , стол , столик ), несколько шкаф ,
(пол , кроват , зеркал ).
4. Здесь диван с кресл , стол со стул и с другой мебел .
5. Квартира светлая – здесь много ок .
6. На стен кроме зеркал висят картин и много фотограф .
2. Slovesá v zátvorkách použite v prítomnom (jednod. budúcom) čase.
1. Мы (показать) вам нашу квартиру.
3. В этой комнате мы (принимать) гостей.
4. Детскую комнату я (приспособить) под рабочий кабинет.
5. Мебель я (переставить), меня не (устраивать) это.
6. Теперь вы (находиться) в спальне.
7. Завтра мой муж (уезжать) в Москву и (вернуться) в субботу.
8. На лоджии (находиться) кресла и маленький столик.
3. Vyjadrite to isté pomocou rozkazovacieho spôsobu.
1. Можно проходить, ботинки не надо снимать.
2. Вы покажете нам столовую?
3. Вы можете быть как дома.
4. Мебель не можете переставлять.
5. Надо содержать квартиру в порядке и заботиться о цветах.
6. Вы должны договориться о плате за квартиру и подписать договор найма.
119
4. Podstatné meno мама nahraďte slovami мать, дочь
a) v jednotnom čísle a b) v množnom čísle.
говорить с мамой, писать маме, любить маму, приходить без мамы,
знать всё о маме
5. Tučne vytlačené názvy dní v týždni nahraďte slovom воскреcéнье.
1. По субботам мы посещаем наших коллег.
2. Мы на все понедельники заказали место в ресторане.
3. После той пятницы он с нами уже не говорил.
4. До среды у меня нет времени.
6. Doplňte do viet slovesá уезжать, переезжать, приезжать v náleži­
tom tvare.
1. Её тётя на полгода к своей дочери.
2. Они часто к нам в гости.
3. Когда вы на новую квартиру?
4. Раньше он к нам каждый год.
7. Podstatné mená použite v množnom čísle. Rozlišujte životnosť.
1. Где вы встретили студентку (подругу, учительницу, ребёнкa)?
2. Мы осмотрели дворец (музей, гостиницу, школу, город).
3. Сфотографируй птицу (словачку, чеха, галерею, дочь, друга).
4. Они искали учителя (директора, продавщицу, магазин, больницу, мать).
8. Vety preložte do slovenčiny a podľa vášho prekladu písomne naspäť
do ruštiny.
1. Нам нужна была более просторная квартира – мы нашли трёхкомнатную квартиру с балконом, кухней и всеми удобствами в кирпичном
доме поближе к центру.
2. В нашей новой квартире современная мебель, на кухне посудомоечная
машина и холодильник.
3. Гостиная небольшая, но светлая, окна выходят на улицу.
4. Кухня больше, чем в нашей старой квартире, её можно использовать
и как столовую.
5. Нам нужно будет купить ещё несколько стульев и ковёр.
6. Больше всего мне нравится детская для моей дочери.
Cтрановéдение
Poschodia sú v Rusku označované podobne ako u nás podlažia. Naše 1. poschodie
je teda второй этаж atď.
120
Урóк
Текст 1
9
audio 75
Наш райóн
Андрей пишет электронное письмо своему знакомому из города Пушкин.
Дорогой Серёжа!
У меня новый адрес. Мы с Мартином сняли квартиру и два дня назад
переехали. Нам очень повезло, более подходящей квартиры мы не могли
найти. Она трёхкомнатная, с кухней и со всеми удобствами. Эта квартира,
конечно, гораздо удобнее, чем комната в общежитии. Тем более, что она
находится в Центральном районе Санкт-Петербурга. Недалеко от нашего
дома большой торговый центр «Гостиный двор», где не только много
магазинов, но и разные бытовые услуги – почта, парикмахерская, ремонт
обуви, химчистка… Самое главное – нам недалеко добираться на работу
и на курсы. Российская национальная библиотека – рукой подать.
Радует и то, что кругом мно­го достопримечатель­но­стей – памятники
архитектуры, музеи, дворцы,
соборы, театры. Можно
погулять по Невскому
проспекту, покататься на
речном трамвае или на
водном автобусе по каналу
Грибоедова, по Мойке и по
Фонтанке. Даже до Дворцовой
площади и Эрмитажа мы
можем дойти пешком.
Приезжай в гости,
Серёжа. Ты можешь у нас
переночевать. Запиши мой
новый адрес: переулок
Крылова, дом 7, 2-й подъезд,
квартира номер 16.
До скорой встречи.
Андрей
121
Словá
архитектура, -ы ž
водный, -ая, -ое, -ые
главный, -ая, -ое, -ые
самое главное
гораздо
дворцовый, -ая, -ое, -ые
добираться, -аюсь, -аешься, -аются до
дойти, -йду, -йдёшь, -йдут до
записать, -шу, -шешь, -шут
знакомый, -ая, -ое, -ые
кругом
найти, -йду, -йдёшь, -йдут
находиться, -жусь, -ходишься, -ходятся
национальный, -ая, -ое, -ые
памятник, -а m
памятник архитектуры
парикмахерская, -ой ž
переночевать, -чую, -чуешь, -чуют
переулок, -лка m
пешком
подходящий, -ая, -ее, -ие
подъезд, -а m
почта, -ы ž
радовать, -дую, -дуешь, -дуют когó
район, -а m
ремонт, -а m
речной, -ая, -ое, -ые
собор, -а m
тем более
удобный, -ая, -ое, -ые
химчистка, -и ž
Фрáзы
audio 76
architektúra
vodný
hlavný
(to) najdôležitejšie
omnoho
palácový
dostávať sa, prichádzať k, na
dostať sa, prísť až k
zapísať (si)
známy
dokola, okolo
nájsť
nachádzať sa
národný
pamätník, pomník
architektonická pamiatka
kaderníctvo
prenocovať
postranná ulička
pešo, peši
vhodný
podjazd
pošta
robiť radosť komu
1. štvrť; 2. oblasť
1. oprava; 2. opravovňa
riečny
kostol (pravoslávny), chrám
tým skôr
pohodlný
čistiareň
audio 77
Нам очень повезло.
Библиотека – рукой подать.
Mali sme (veľké) šťastie. Knižnica je veľmi blízko
(čo by kameňom dohodil).
Нам недалеко добираться на работу.
До скорой встречи.
Do práce to nemáme ďaleko. Do skorého videnia.
122
9
Граммáтика
A. Stupňovanie prídavných mien a prísloviek
2. stupeň (komparatív)
a) tvary jednoduché
spôsob tvorenia
príklady
kmeň + -ее
красивее, интереснее
kmeň + -е (pri slovách so zmenou kmeňovej spoluhlásky) дороже, чаще
Príponou -ше sa tvorí 2. stupeň prídavných mien далёкий – дальше,
долгий – дольше, старый – старше, тонкий – тоньше,
ранний – раньше a prísloviek далеко – дальше, рано (skoro) – раньше.
Tvary jednoduché sú neohybné tvary, ktoré sa používajú v prísudku.
Эта квартира гораздо удобнее.
Ten byt je oveľa pohodlnejší.
Prízvuk pri jednoduchých dvojslabičných komparatívoch prechádza na -еe.
Väčšina viacslabičných príd. mien má prízvuk stály (ako v tvare 1. stupňa).
Pri tvaroch na -e a -ше je prízvuk stály pred príponou.
POZOR
Pri tvorení 2. stupňa niekedy dochádza ku zmene kmeňovej spoluhlásky:
г > ж дорогой – дороже
ст > щ простой – проще
к > ч короткий – короче
д>ж
молодой – моложе
х > ш тихий – тише
в > вл дешёвый – дешевле
т > ч богатый – богаче
Zapamätajte si tvary:
плохой, плохо
глубокий, глубоко
сладкий, сладко
дешёвый, дёшево
хороший, хорошо
широкий, широко
поздний, поздно
маленький, мало
высокий, высоко
хуже
глубже
слаще
дешевле
лучше
шире
позднее, позже
меньше
выше
123
b) tvary zložené
spôsob tvorenia
príklady
более + základný tvar
менее + základný tvar
более интересный
менее частo
Zložené tvary prídavných mien sa používajú hlavne v prívlastku, ale aj
v prísudku.
Мы нашли более подходящую квартиру.
Našli sme vhodnejší byt.
Zložený komparatív sa netvorí od prídavných mien большой, великий,
маленький, малый.
POZOR
1.Porovnanie javov sa vyjadruje pomocou väzby чем + 1. pád podstatného
mena (zámena a pod.) alebo pomocou jednoduchého 2. pádu. Pred чем sa
vždy píše čiarka.
Эта квартира удобнее, чем комната в общежитии.
Tento byt je pohodlnejší než izba na internáte.
Kатя старше, чем ты. (Катя старше тебя.)
Káťa je staršia než ty.
Дорога длится дольше часа.
Cesta trvá viac než hodinu.
2.Niekoľko prídavných mien má okrem tvarov na -e aj tvar zakončený -ший.
Niektoré tieto tvary podľa kontextu môžu mať význam 2. aj 3. stupňa.
большой
маленький
молодой
старый
хороший
плохой
высокий
низкий
124
больше, более
больший
меньше, менее
меньший
моложе
младший
старше
старший
лучше
лучший
хуже
худший
выше
высший
ниже
низший
väčší
väčší
menší
menší
mladší
mladší, najmladší
starší
starší, najstarší
lepší
lepší, najlepší
horší
horší, najhorší
vyšší
vyšší, najvyšší
nižší
nižší, najnižší
Это мой младший брат.
Я младший в семье.
To je môj mladší brat.
Som najmladší v rodine.
9
3.Predpona по- s 2. stupňom vyjadruje mierny stupeň príznaku (o trochu,
o niečo menej, viac).
Дайте мне, пожалуйста, колбасу подешевле.
Dajte mi, prosím, o niečo lacnejšiu salámu.
3. stupeň (superlatív)
Prídavné mená
a) tvary jednoduché
spôsob tvorenia
príklady
kmeň + -ейший
kmeň + -айший (pri prídavných menách so
zmenou kmeňovej spoluhlásky)
удобнейший
глубочайший
Мы нашли интереснейшую статью.
Našli sme najzaujímavejší článok.
Байкал – глубочайшее озеро мира.
Bajkal je najhlbšie jazero na svete.
b) tvary zložené
spôsob tvorenia
príklady
самый + základný tvar
наиболее (наименее) + základný tvar
2. stupeň (jednoduchý tvar) + всех
2. stupeň (jednoduchý tvar) + всего
самая высокая
наиболее нтересный
красивее всех
интереснее всего
Tvary zložené sa používajú v prívlastku aj v prísudku. (Tvary s наиболее,
наименее sa používajú skôr v knižnom štýle.)
Самый большой дом направо – наш.
Najväčší dom vpravo je náš.
Opisné tvary so slovami всех, всего sa používajú iba v prísudku.
Интереснее всего была поездка в Петербург.
Najzaujímavejší bol zájazd do Petrohradu.
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com)
125
POZOR
Zložené tvary so slovom всех sa používajú pri porovnávaní vecí (javov, osôb)
rovnakého druhu:
Этот фильм интереснее всех (фильмов).
Tento film je najzaujímavejší zo všetkých (filmov).
Bсего sa používa pri porovnávaní všeobecne:
Здоровье дороже всего.
Zdravie je najcennejšie.
Jednoduché tvary sa môžu okrem významu 3. stupňa používať aj na vyjadrenie
vysokej miery, stupňa príznaku (elatív). Do slovenčiny sa prekladajú pomocou
hodnotiacich prísloviek (značne, veľmi) alebo konštrukciou čo + 3. stupeň.
Она готова сдать квартиру дёшево, на выгоднейших условиях.
Je pripravená prenajať byt lacno, za veľmi výhodných podmienok.
Мы хотим встретиться с вами в ближайшее время.
Chceme sa s vami zísť v čo možno najkratšom čase (čo najskôr).
Príslovky
2. stupeň (jednoduchý tvar) + всего (всех)
проще всего
Чаще всего мы обедаем в столовой.
najjednoduchšie
Najčastejšie obedujeme v jedálni.
наиболее (наименее) + 1. stupeň príslovky
наиболее часто
najčastejšie
Tento spôsob tvorenia sa používa väčšinou v knižnom štýle.
Текст 2
audio 78
Как к нам попáсть
Мартин объясняет друзьям, как они доберутся до их квартиры.
Наша квартира находится почти в центре города. Я сейчас скажу вам,
как к нам проехать. Если вы поедете от студенческого городка
в Петергофе, куда вас недавно переселили, то вы должны учесть, что
126
9
дорога длится дольше часа. От общежития вы доедете на маршрутке
номер 404 или на пригородном поезде до станции метро «Балтийская».
Поедете до станции «Площадь восстания» и там сделаете пересадку на
зелёную линию, то есть перейдёте на станцию «Маяковская». До красной
линии на станцию «Кировский завод» можно доехать также на двести
десятом автобусе. Остановка автобусов находится недалеко от вашего
общежития. Выйти из метро надо на станции «Гостиный двор».
От метро вы пойдёте
пешком минут десять. На
перекрёстке перейдёте
Садовую улицу, пойдёте по
ней прямо и потом повернёте
налево в переулок Крылова.
Самый большой дом направо –
наш. Номер дома 7, 2-й подъезд.
Внизу звонки. Номер нашей
квартиры 16, четвёртый этаж.
Вы, конечно, можете взять
такси. Стоянка, как вы знаете,
рядом с общежитием. Или вы
можете заказать машину по
телефону 498-88-88. Это проще
всего, но дороже и не всегда
короче, так как в нашем
районе довольно часто бывают
пробки.
Приезжайте, пожалуйста,
завтра в семь часов вечера.
Если вы заблудитесь, звоните.
Словá
внизу
выйти, -йду, -йдешь, -йдут
длиться, 3. os. j. č. длится, 3. os. mn. č. длятся
добраться, -берусь, -берёшься, -берутся до
довольно
доехать, -еду, -едешь, -едут до
долго
дорога, -и ž
заблудиться, -жусь, -дишься, -дятся
audio 79
dole
vyjsť
trvať
dôjsť, dostať sa k, na
dosť, značne
pricestovať k, na
dlho
cesta
zablúdiť
127
звонить, -ню, -нишь, -нят
коротко
линия, -ии ž
маршрутка, -и ž (маршрутное такси)
налево
направо
объяснять, -няю, -няешь, -няют
остановка, -и ž
перейти, -йду, -йдёшь, -йдут
перекрёсток, -тка m
пересадка, -и ž
сделать пересадку
повернуть, -ну, -нёшь, -нут
поехать, -еду, -едешь, -едут, rozk. zp. поезжай!
пойти, -йду, -йдёшь, -йдут
почти
пригородный, -ая, -ое, -ые
приезжать, -аю, -аешь, -ают
пробка, -и ž
проехать, -еду, -едешь, -едут
просто
прямо
сказать, -жу, -жешь, -жут
стоянка, -и ž
студенческий, -ая, -ое, -ие
такси, neskl. s
взять такси
учесть, -чту, -чтёшь, -чтут
Диалóг
telefonovať
krátko, stručne
linka
kyvadlový taxík
vľavo
vpravo
vysvetľovať
zastávka
prejsť
križovatka
prestup
prestúpiť
zahnúť, zabočiť
ísť, cestovať
ísť
takmer, skoro
prímestský
prichádzať
dopravná zápcha
prísť, pricestovať
jednoduché
priamo, rovno
povedať
stanovište
študentský
taxi, taxík
vziať si taxík
vziať do úvahy
audio 80
Мартин: Алло!
Haló?
Ядвига: Это ты, Мартин? Говорит Ядвига.
Si to ty, Martin? Tu je Jadviga.
Мартин: Что случилось, Ядвига? Все уже собрались. Ждём тебя.
Čo sa stalo, Jadviga? Všetci už sú tu. Čakáme na teba.
Ядвига: Мартин, я не могу найти вашу улицу.
Martin, nemôžem nájsť vašu ulicu.
Мартин: А где ты сейчас?
A kde si teraz?
128
9
Ядвига: На Итальянской.
Na Talianskej.
Мартин: Подожди, я посмотрю на карте. Да, ты пошла от метро
в обратном направлении. Ты сможешь вернуться до станции
метро «Гостиный двор»?
Počkaj, pozriem sa na mapu. Áno, išla si od metra opačným smerom.
Dokážeš sa vrátiť k stanici metra Gostinyj dvor?
Ядвига: Конечно, смогу.
Samozrejme, dokážem.
Мартин: Прекрасно. Через десять минут мы встретимся около выхода
на Садовую улицу, ладно?
Tak fajn. O desať minút sa stretneme pri východe na Sadovú ulicu, áno?
Ядвига: Спасибо, Мартин.
Ďakujem, Martin.
Мартин: Если что, перезвони. Пока.
Keby niečo, zavolaj znovu. Tak zatiaľ.
Упражнéния
1. Doplňte do viet 2. stupeň prídavných mien a prísloviek.
1. У Саши много друзей, а у Наташи ещё .
2. У нас на стене мало картин, а у вас ещё .
3. Ехать на автобусе хорошо, а на метро ещё .
4. Мы часто ездим к родителям, но они к нам ещё .
5. Мы живём близко от центра, а они ещё .
6. Эта квартира дорогая, а его ещё .
2. Vytvorte vety s porovnaním podľa vzoru.
Vzor: спальня, гостиная, маленький, светлый – Спальня меньше, но светлее,
чем гостиная.
1. гольф, аэробика, интересный, популярный
2. пальто, пиджак, большой, тёплый
3. шляпа, брюки, дешёвый, хороший
4. бабушка, дедушка, старый, красивый
5. кухня, прихожая, просторный, удобный
6. центр, парк, близко
3. Vyznačené slová dajte do tvaru 3. stupňa.
1. Какие фильмы вы часто смотрите?
2. В газете мы нашли интересное объявление.
3. Мы договорились о низкой плате за квартиру.
129
4. Это удобная квартира на удобном месте.
5. Большой дом направо – наш.
6. Высокое здание в центре города – это гостиница.
4. Kак к нам проéхать? Doplňte chýbajúce údaje podľa textu 2.
Если вы поедете от , то вы доедете до на номер или до метро «Балтийская». По красной
поедете до станции «Площадь восстания» и там на
зелёную . До линии на станцию «Кировский завод»
можно доехать также на . Остановка находится
недалеко от вашего общежития. Выйти метро надо на станции
«Гостиный двор». От вы пойдёте пешком по Садовой улице
прямо и потом налево в переулок Крылова. Там мы сейчас
живём. Вы, конечно, можете такси на стоянке или вы
можете машину по телефону.
5. Tvorte slovné spojenia so slovami v zátvorkách a preložte do sloven­činy.
1. пойти от (станция «Маяковская», ваш дом, остановка автобуса)
2. дойти до (общежитие, переулок Крылова, метро)
3. погулять по (Невский проспект, улицы, город)
4. встретиться около (выход, театр, станция метро, торговый центр)
5. дойти пешком до (Дворцовая площадь, парк, институт, стоянка такси)
6. доехать до (центр, наша квартира, библиотека)
6. Preložte do ruštiny.
1. K divadlu je najlepšie ísť peši, nie je to ďaleko a je to najkratšia cesta. 2. Mali sme
šťastie, nezablúdili sme. 3. Autobusom sa dostanete priamo od nás až na námestie
alebo choďte metrom, ale potom budete musieť prestúpiť na električku. 4. Stretneme
sa o 10 minút pri obchodnom centre. 5. Nevyhovuje mi, že kuchyňa je menšia než
spálňa, musíme hľadať iný byt. 6. Musíte vystúpiť na stanici Gostinyj dvor, pôjdete
rovno a potom zahnete doľava.
Cтрановéдение
Ivan Andrejevič Krylov (1769 – 1844) – ruský satirik, bájkar, dramatik, vy­da­
vateľ časopisov.
130
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
Урóк
Текст 1
10
audio 81
Новосéлье
Есть разные праздники, которые разнообразят наши будни:
государственные, церковные, семейные, личные. Среди них особенно
торжественное событие – новоселье. Это весёлый и редкий праздник,
который нечасто бывает в жизни. В России он имеет давнюю
традицию. «Мой дом – моя крепость», – говорили предки. Новоселье
празднуют, когда построили дом или купили квартиру, а также когда
сняли новую квартиру. Когда хозяева переехали в новое жилище,
приглашают в гости родственников, друзей, соседей. Иногда
проводятся даже два новоселья – одно для своих, а второе для всех
остальных.
Сначала гостям показывают
дом или квартиру. Пока гости
осматривают комнаты, им
можно предложить вино или
другие напитки и разные
закуски. Гости дарят хозяевам
подарки. На новоселье можно
прийти практически с любым
подарком.
Потом начинается застолье.
Гостей приглашают к столу
и подают им горячие блюда.
Традиционно готовят борщ,
пироги и в центр стола ставят
каравай – символ счастливой
жизни и богатства. Гости
произносят тосты за то, чтобы
хозяева жили в новой
квартире долго, счастливо
и беззаботно.
131
Словá
беззаботно
богатство, -а s, 2. p. mn. č. богатств
будни, -ей len mn. č.
весёлый, -ая, -ое, -ые
горячий, -ая, -ее, -ие
государственный, -ая, -ое, -ые
давний, -яя, -ее, -ие
дарить, -рю, -ришь, -рят
жилище, -а s
застолье, -лья s
каравай, -я m
крепость, -ти ž
личный, -ая, -ое, -ые
любой, -ая, -ое, -ые
новоселье, -лья s
особенно
остальные, -ых mn. č.
пирог, -а m
подавать, -даю, -даёшь, -дают
показывать, -ваю, -ваешь, -вают
построить, -ою, -оишь, -оят
праздник, -а m
праздничный, -ая, -ое, -ые
праздновать, -ную, -нуешь, -нуют
практически
предложить, -жу, -жишь, -жат
приглашать, -аю, -аешь, -ают
разнообразить, -жу, -зишь, -зят
редкий, -ая, -ое, -ие
семейный, -ая, -ое, -ые
символ, -а m
сосед, -а m, mn. č. соседи, -ей
среди когó, чегó
ставить, -влю, -вишь, -вят
счастливый, -ая, -ое, -ые [šč]
торжественный, -ая, -ое, -ые
тост, -а m
произносить тост
традиция, -ии ž
132
audio 82
bezstarostne
bohatstvo
všedné dni
veselý
1. horúci; 2. vrúcny, srdečný
štátny
dávny
darovať
obydlie, byt
stolovanie
bochník
pevnosť
osobný
ľubovoľný, akýkoľvek
oslava nového bytu
zvlášť, najmä
ostatné
piroh, koláč
podávať
ukazovať
postaviť (dom)
sviatok
slávnostný, sviatočný
oslavovať
prakticky
navrhnúť
pozývať
spestrovať, meniť
vzácny
rodinný
symbol
sused
medzi, uprostred
dávať, stavať niečo niekam
šťastný
slávnostný
prípitok
pripíjať, predniesť prípitok
tradícia
хозяин, -а m, mn. č. хозяева
церковный, -ая, -ое, -ые
Фрáзы
Мой дом – моя крепость.
10
pán domu, hostiteľ
cirkevný
audio 83
Môj dom – môj hrad.
Текст 2
audio 84
У Мáртина день рождéния
Пока Мартин встречает Ядвигу, гости осматривают квартиру. Она всем
очень нравится. Андрей сообщает им, что они сегодня вечером
празднуют не только новоселье, но и день рождения Мартина. Друзья
немножко расстроены, потому что никто из них не знал об этом,
и поэтому у них нет подарков. Но Андрей успокаивает их. Во-первых,
Мартин не хочет нарушать праздник новоселья, a во-вторых, Андрей
и Ядвига, несмотря на это, подготовили для Мартина сюрприз от имени
всех присутствующих.
Вдруг открывается дверь. Сначала в прихожую продвигается большой
пакет, за ним Мартин и Ядвига. Внимание всех сосредотóчивается на
пакете. Гости рассуждают, что в нём скрывается. Ядвига и Андрей
улыбаются – только они знают тайну, ведь именно это подарок Мартину.
Мартин и Ядвига раздеваются.
Девушки уже накрыли на стол и зовут гостей садиться. Решили, что
Ядвига осмотрит квартиру после ужина. Гости сидят за столом, парни
наливают шампанское, девушки предлагают закуски. Застолье началось.
Словá
ведь
внимание, -ия s
во-вторых
во-первых
встречать, -аю, -аешь, -ают
дверь, -ри ž
звать, зову, зовёшь, зовут
именно
имя, имени s
от имени когó
наливать, -аю, -аешь, -ают
audio 85
veď
pozornosť
po druhé
po prvé
vítať
dvere
pozývať
1. práve; 2. vlastne
meno
menom
nalievať
133
нарушать, -аю, -аешь, -ают
начаться, 3. os. j. č. начнётся,
3. os. mn. č. начнутся
немножко
несмотря на что
осматривать, -ваю, -ваешь, -вают
открываться, -ваюсь, -ваешься, -ваются
пакет, -а m
подготовка, -и ž
пока
присутствующий, -ая, -ее, -ие
продвигаться, -аюсь, -аешься, -аются
раздеваться, -аюсь, -аешься, -аются
расстроенный, -ая, -ое, -ые
рассуждать, -аю, -аешь, -ают
рождение, -ия s
день рождения
садиться, сажусь, садишься, садятся
сидеть, -жу, -дишь, -дят
скрываться, -аюсь, -аешься, -аются
сообщать, -аю, -аешь, -ают
сосредоточиваться i (сосредотачиваться),
-аюсь, -аешься,-аются на чём
сюрприз, -а m
тайна, -ы ž
успокаивать, -ваю, -ваешь, -вают
Текст 3
rušiť
začať
trocha
nehľadiac
prezerať (si)
otvárať sa
balík, škatuľa
príprava
zatiaľ, kým
prítomný
presťahovať sa niekam,
postupovať, pokračovať vpred
vyzliekať sa
namrzený, rozladený
uvažovať, hovoriť o čom
narodenie
narodeniny
sadať si
sedieť
schovávať sa
oznamovať
sústreďovať sa
prekvapenie
tajomstvo
upokojovať
audio 86
За столóм
Все сидят в столовой, желают друг другу приятного аппетита, пьют, едят,
беседуют. Закуски и борщ всем понравились. Теперь девушки подают
жареную рыбу, тушёную свинину с картошкой или рисом и свежими
овощами, a также пельмени со сметаной. Те, кто не любят мясо, угощаются
разными салатами и блинчиками с сыром и сливочным маслом. На столе
стоят бутылки с минеральной водой, красным и белым вином, пивом
и водкой. Гости передают друг другу корзинки с белым и чёрным хлебом
и солонку. Оказалось, что недостаёт салфеток, и Маша пошла за ними на
кухню.
134
10
Карл произносит тост.
Он желает хозяевам весёлой
и спокойной жизни в новой
квартире. Гости поднимают
бокалы. Андрей и Мартин
благодарят Валентину за то,
что она нашла для них
такое уютное жилище,
и передают ей букет
красных роз.
Потом Андрей
приглашает друзей
в гостиную. Пора
поздравить Мартина
с днём рождения
и раскрыть тайну пакета.
Словá
аппетит, -а m
беседовать, -дую, -дуешь, -дуют
благодарить, -рю, -ришь, -рят когó за что
блинчик, а m
бокал, -а m
букет, -а m
бутылка, -и ž
желать, -аю, -аешь, -ают комý что, чегó
корзинка, -и ž
недоставать, neos. недостаёт когó, чегó
оказаться, -жусь, -жешься, -жутся
пельмени, -ей mn. č.
передавать, -даю, -даёшь, -дают
поднимать, -аю, -аешь, -ают
поздравить, -влю, -вишь, -вят когó с чем
понравиться, -влюсь, -вишься, -вятся
приятный, -ая, -ое, -ые
произносить, -ношу, -носишь, -носят
раскрыть, -крою, -кроешь, -кроют
рис, -а m
audio 87
chuť
besedovať
ďakovať
palacinka, lievanec
pohár, čaša
kytica
fľaška
priať
košíček
chýbať, nedostávať sa
ukázať sa
pelmene (varené taštičky
plnené mletým mäsom)
predávať
zdvíhať
popriať
(za)páčiť sa
príjemný
vyslovovať, prednášať
odhaliť
ryža
135
роза, -ы ž
свинина, -ы ž
солонка, -и ž
спокойный, -ая, -ое, -ые
тушёный, -ая, -ое, -ые
угощать, -аю, -аешь, -ают
уютный, -ая, -ое, -ые
Фрáзы
ruža
bravčové
soľnička
pokojný
dusený
hostiť
útulný
audio 88
Приятного аппетита!
Dobrú chuť!
Диалóг
audio 89
Андрей: Дорогие друзья! Среди нас сидит симпатичный молодой
человек, которому сегодня исполняется 29 лет.
Milí priatelia! Medzi nami sedí sympatický mladý muž, ktorý má
dnes 29 rokov.
Мартин: Да ты что, Андрей! Мы ведь договорились, что сегодня
празднуем только новоселье.
Čo to robíš, Andrej! Veď sme sa dohodli, že dnes oslavujeme len nový
byt.
Андрей: А ты скажи Ядвиге. Это всё её дело.
To povedz Jadvige. Je to všetko jej práca.
Ядвига: Не сердись, Мартин. Мы все тебя очень любим и хотим тебе
сделать подарок.
Nehnevaj sa, Martin. Máme ťa všetci veľmi radi a chceme ti dať
darček.
Полин: Милый Мартин, поздравляем тебя, желаем тебе любви,
счастья, успехов. Можно тебя поцеловать?
Milý Martin, blahoželáme ti, prajeme ti veľa lásky, šťastia, úspechov.
Môžem ťa pobozkať?
Мартин: Если Филипп не обидится…
Keď to Filipovi nebude vadiť…
Маша:
А подарок?
A čo darček?
Андрей: Разворачивай его, Мартин.
Rozbaľ ho, Martin.
Мартин: Сноуборд! Вы с ума сошли! Такой дорогой подарок!
Snoubord! Vy ste sa zbláznili! Taký drahý darček!
136
Ядвига:
10
Ты ведь мечтал покататься зимой по Финскому заливу.
Chcel si sa predsa v zime povoziť po Fínskom zálive.
Мартин: Благодарю вас, я тронут, просто не знаю, что сказать. Вы меня
так обрадовали…
Ďakujem vám, som dojatý, vôbec neviem čo povedať. Urobili ste mi
takú radosť…
Упражнéния
1. Doplňte slová podľa textu 1.
1. Есть разные праздники: государственные, церковные, ,
.
2. празднуют, когда построили дом или купили квартиру.
3. Сначала гостям показывают .
4. Им можно предложить , .
5. Потом начинается .
6. Гостей к столу и им горячие блюда.
7. Традиционно готовят , и в центр стола ставят
.
8. Гости произносят за то, чтобы хозяева жили в новой
квартире , .
2. Doplňte chýbajúce slová.
1. Я желаю в новой квартире.
2. Поздравляем тебя с , желаем тебе ,
, .
3. Благодарю за .
4. Гости произносят тосты за то, чтобы .
3. Doplňte vhodné prídavné mená (alebo zámená).
1. Они приглашают в гости родственников, друзей.
2. Гости обычно приносят много подарков.
3. Гостей приглашают к столу с блюдами.
4. Все угощаются салатами, пьют воду или
вино.
5. На столе тарелки с рыбой, корзинка с хлебом,
ваза с розами.
6. Каравай – символ жизни.
7. К закускам можно предложить напитки.
8. У нас нет подарков, мы эту традицию не знали.
137
4. Dajte text do minulého času.
Все сидят в столовой, желают друг другу приятного аппетита, пьют, едят,
беседуют. Девушки подают жареную рыбу. Те, кто не любит мясо, угощаются
разными салатами. На столе стоят бутылки с минеральной водой. Гости
передают друг другу корзинки с хлебом и солонку.
5. Podstatné mená v zátvorkách použite v množnom čísle.
1. Вы знаете (девушка) из нашего института?
2. Дети любят своих (мать), a мамы своих (дети).
3. Хозяева приглашают (гость) к столу.
4. Мы поздравили (коллега) с праздником.
6. Preložte.
1. Všetci sedia pri stole, jedia, pijú, rozprávajú sa.
2. Dievčatá servírujú dusené bravčové s ryžou a čerstvou zeleninou.
3. Je čas popriať Martinovi k narodeninám.
4. Podávajú si košíček s chlebom.
5. Minuli sa servítky.
6. Dobrú chuť!
Cтрановéдение
каравай – guľatý sladký kysnutý chlieb, ktorý sa pečie na slávnostné príležitosti
138
Урóк
Текст 1
11
audio 90
Биогрáфия Мáши
Меня зовут Мария Ковачова. Я родилась 25-го апреля 1985 года
в Словакии. Я младшая в семье. В детстве я жила с родителями и двумя
братьями в маленькой деревне. Папа работал в городе юристом, а мама
заботилась о нас, детях, и занималась хозяйством. Теперь они оба на
пенсии.
Когда мне исполнилось 13 лет, наша семья переехала в старинный
город Нитра. Там я училась в гимназии. Мне очень нравилась работа
с компьютерами, я любила математику, и поэтому я поступила
в Словацкий технический университет в Братиславе. Учёбу
в университете я окончила в 2010 году и стала инженером-электронщиком.
Сначала я устроилась на
работу в коммерческой
фирме. Спустя пять
месяцев я перешла на
работу на завод. Поскольку
наш завод уже 4 года
сотрудничает
с российскими фирмами,
меня отправили на курсы
русского языка в Санкт-Петербург.
Я незамужняя. Говорю
по-английски, по-немецки
и немножко по-венгерски.
В свободное время
занимаюсь туризмом,
люблю водить машину.
С детства играю на двух
музыкальных
инструментах – на флейте
и на скрипке. Но больше
всего я люблю рисовать.
139
audio 91
Словá
биография, -ии ž
деревня, -и ž
инженер, -а m
инженер-электронщик
исполниться, 3. os. j. č. исполнится
младший, -ая, -ее, -ие
музыкальный, -ая, -ое, -ые
отправить, -влю, -вишь, -вят
пенсия, -ии ž
по-венгерски
поскольку
российский, -ая, -ое, -ие
словацкий, -ая, -ое, -ие
спустя
старинный, -ая, -ое, -ые
технический, -ая, -ое, -ие
туризм, -а m
тысяча, -и ž
хозяйство, -а s
životopis
dedina
inžinier
elektroinžinier
splniť sa, vyplniť sa
mladší, najmladší
hudobný
poslať
penzia, dôchodok
po maďarsky
pretože, nakoľko
ruský
slovenský
po uplynutí (nejakého času)
starý, starobylý, starodávny
technický
turistika, cestovný ruch
tisíc
domácnosť
Граммáтика
А. Radové číslovky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
140
первый, -ая, -ое, -ые
второй, -ая, -ое, -ые
третий, -ья, -ье, -ьи
четвёртый, -ая, -ое, -ые
пятый
шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый
одиннадцатый
audio 92
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
двенадцатый
тринадцатый
четырнадцатый
пятнадцатый
шестнадцатый
семнадцатый
восемнадцатый
девятнадцатый
двадцатый
двадцать первый
двадцать второй
30
40
50
60
70
тридцатый
сороковой
пятидесятый
шестидесятый
семидесятый
80
90
100
146
восьмидесятый
девяностый
сотый
сто сорок шестой
11
Radové číslovky sa skloňujú ako prídavné mená tvrdé, третий ako prídavné
meno mäkké.
Pozor na pravopis a výslovnosť:
mužský rod
третий, третьего, третьему, третий, živ. третьего,
о третьем, третьим
ženský rod
третья, третьей, третьей, третью, о третьей, третьей
stredný rod
третье, третьего, третьему, третье, о третьем, третьим
množné číslo третьи, третьих, третьим, третьи, živ. третьих, о третьих,
третьими
Za číslicou vyjadrujúcou radovú číslovku sa v ruštine nepíše bodka. Môže sa za
ňou písať spojovník a časť koncovky, napr. 2-й этаж, 5-й этаж, 4-й этаж.
Pri viacslovných radových číslovkách sa skloňuje iba ich posledná časť.
на сто пятьдесят шестом месте
na sto päťdesiatom šiestom mieste
в двадцать седьмом уроке
v dvadsiatej siedmej lekcii
B. Vyjadrenie dátumu
Какóе сегóдня числó?
Na otázku Ktorého je (bude)? sa odpovedá pomocou stredného rodu radovej
číslovky v 1. páde.
Сегодня первое ноября.
Dnes je prvého novembra.
В субботу будет двенадцатое апреля. V sobotu bude dvanásteho apríla.
Когдá (вы роди́лись, он приéдет…)?
Na otázku Kedy (ktorého) sa niečo stalo (stane)? sa odpovedá pomocou 2. pádu
radovej číslovky.
Я родился двадцать пятого мая.
Narodil som sa dvadsiateho piateho mája.
141
Когдá? В какóм годý? – Letopočet
В 2010 (две тысячи десятом) году я был в России.
V roku 2010 som bol v Rusku.
В 1985 (тысяча девятьсот восемьдесят пятом) году они купили машину.
V roku 1985 si kúpili auto.
POZOR
Он родился в марте в 1996 (тысяча девятьсот девяносто шестом) году.
Он родился в марте 1996 (тысяча девятьсот девяносто шестого) годa.
Narodil sa v marci v roku 1996.
Она вышла замуж 7-го марта 2001 (две тысячи первого) года.
Vydala sa 7. marca 2001.
C. Približný čas
Približný čas sa môže vyjadriť obráteným slovosledom.
Мы встретимся минут через десять.
Stretneme sa asi o desať minút.
От метро вы пойдёте минут пять.
Od metra pôjdete približne päť minút.
Это женщина лет двадцати пяти.
Je to asi dvadsaťpäťročná žena.
D. Predložky в – из, на – с
Predložkám do, na v miestnom význame zodpovedá v ruštine predložka
в alebo на + 4. pád podstatného mena.
в город
do mesta
на работу
do práce
в школу
do školy
на почту
na poštu
в магазин
do obchodu
на курсы
do kurzu (na kurz)
Predložke z (teda v opačnom smere) zodpovedá predložka из alebo с + 2. pád
podstatného mena.
в Москву – из Москвы
do Moskvy – z Moskvy
на работу – с работы
do práce – z práce
Когда вернулись девушки из школы?
Kedy sa dievčatá vrátili zo školy?
142
11
Текст 2
audio 93
Портрéт Ядви́ги
Маша нарисовала портрет Ядвиги.
С полотна на фоне цветущих яблонь глядит интеллигентная,
красивая молодая женщина среднего роста, лет двадцати пяти. Но ей
можно дать и меньше.
У неё длинные, волнистые,
светлые волосы и карие глаза
с тёмными, густыми ресницами.
Фигура у неё гибкая и стройная.
Нежное овальное лицо выражает
спокойствие и оптимизм. Губы
лукаво улыбаются.
На женщине лёгкое зелёное
платье, на шее у неё золотая
цепочка. Возле женщины на траве
играет резвая трёхлетняя девочка
в белой сорочке. Это дочка Ядвиги –
Ванда. Маша её нарисовала по
фотографии.
Вся картина дышит счастьем,
радостью и гармонией.
Словá
возле
волнистый, -ая, -ое, -ые
волос, -а m, mn. č. волосы, волос, волосам
выражать, -аю, -аешь, -ают
гармония, -ии ž
гибкий, -ая, -ое, -ие
глаз, -а m, mn. č. глаза
глядеть, -жу, -дишь, -дят
губа, -ы ž, mn. č. губы, губ, губам
густой, -ая, -ое, -ые
длинный, -ая, -ое, -ые
дышать, -шу, -шишь, -шат
золотой, -ая, -ое, -ые
карий, -яя, -ее, -ие
audio 94
vedľa
vlnitý
vlas
vyjadrovať
harmónia, súlad
pružný, ohybný
oko
hľadieť, pozerať sa
pera
hustý
dlhý
dýchať
zlatý
hnedý (iba oči)
143
лёгкий, -ая, -ое, -ие
лицо, -а s, mn. č. лица
лукаво
нежный, -ая, -ое, -ые
овальный, -ая, -ое, -ые
оптимизм, -а m
полотно, -а s, mn. č. полотна, -тен, -тнам
портрет, -а m
радость, -ти ž
резвый, -ая, -ое, -ые
ресница, -ы ž
рост, -а m
сорочка, -и ž
спокойствие, -ия s
стройный, -ая, -ое, -ые
счастье, -тья s [šč]
тёмный, -ая, -ое, -ые
трава, -ы ž
фигура, -ы ž
фон, -а m
цветущий, -ая, -ее, -ие
цепочка, -и ž
шея, -и ž
яблоня, -и ž
Фрáзы
Ей можно дать и меньше.
Диалóг
Яна:
Полин:
Яна:
ľahký
tvár
šibalsky
nežný
oválny
optimizmus
plátno, obraz
portrét
radosť
šantivý
riasa, mihalnica
postava, výška
košieľka
pokoj
urastený
šťastie
tmavý
tráva
postava
pozadie
kvitnúci
retiazka
šija, krk
jabloň
audio 95
Možno jej hádať menej.
audio 96
Какое сегодня число, Полин?
Ktorého je dnes, Paulin?
Сегодня 23 (двадцать третье) ноября.
Dnes je 23. novembra.
Неужели? Время так быстро летит! Мы в Петербурге уже
четыре месяца, а кажется – недавно приехали.
Skutočne? Ten čas tak letí! Sme v Petrohrade už štyri mesiace a zdá
sa, ako keby sme pricestovali len nedávno.
Филипп: А ты помнишь, как мы познакомились?
A pamätáš sa, ako sme sa zoznámili?
144
11
Яна:
Конечно, помню. Это было 3 (третьего) августа. Вы только что
приехали из аэропорта, и вахтёрша поясняла вам, где вы будете
жить. Мы тогда ещё не говорили по-русски, но я немножко
понимала и повела вас в вашу комнату. А на второй день мы
встретились на курсах.
Samozrejme, že sa na to pamätám. Bolo to 3. augusta. Práve ste prišli
z letiska a vrátnička vám vysvetľovala, kde budete bývať. Vtedy sme
ešte nehovorili po rusky, ale ja som trochu rozumela a odviedla som
vás do vašej izby. A potom sme sa stretli na kurze.
Полин: Я так рада, что мы сейчас можем уже свободно общаться! Надо
за это поблагодарить Валентину Васильевну. Она замечательная
учительница.
Som taká rada, že teraz sa už môžeme bez problémov dohovoriť! Mu­sí­
me za to poďakovať Valentíne Vasiljevne. Je to vynikajúca učiteľka.
Упражнéния
1. Doplňte predložky.
1. Мы переехали нашего города сначала маленькую деревню, а потом Москву.
2. Мама перешла завод.
3. Позже её приняли коммерческую фирму.
4. Я поступил вуз.
5. Петербург мы приехали в январе.
6. аэропорта они приехали вечером.
2. Odpovedajte záporne podľa vzoru.
Vzor: Ваш дедушка умер в 91-м году? Нет, в 93-м.
1. Вы поженились в 1992 году?
2. Вы окончили институт в 2004 году?
3. Вы познакомились с Ольгой в 2001 году?
4. Вы переехали из деревни в 1986 году?
3. Povedzte, kedy sa narodili a zomreli tieto osobnosti.
1. Александр Сергеевич Пушкин 1799 – 1837
2. Лев Николаевич Толстой 1828 – 1910
3. Юрий Гагарин 1934 – 1968
4. Борис Пастернак 10. 2. 1890 – 30. 5. 1960
audio 97
145
4. Doplňte prídavné mená.
1. Это женщина роста.
2. У неё волосы и глаза с ресницами.
3. У неё фигура, лицо, шея.
4. На ней платье.
5. Preložte.
1. Спустя пять месяцев я перешла на работу на завод.
2. Мама заботилась о детях и занималась хозяйством.
3. Мария – это его вторая жена.
4. В декабре мы переехали в другой город.
6. Odpovedzte podľa skutočnosti.
1. На каком этаже вы живёте?
2. Какое завтра число?
3. Когда вы родились?
4. Когда вы женились (вышли замуж)?
7. Preložte. Číslovky napíšte slovami.
1. Starám sa o suseda, má už 93 rokov.
2. Dievča na fotografii má približne 18 rokov, má na sebe červené šaty a usmieva sa.
3. Zoznámila sa s mužom vysokej postavy so svetlými vlasmi a tmavými očami.
4. Na letisko pôjdeme taxíkom.
Cтрановéдение
V ruských textoch, najmä v encyklopédiách býva niekedy uvádzaný dvojitý dátum – najprv podľa gregoriánskeho a potom podľa juliánskeho kalendára. Gregoriánsky kalendár zaviedol v roku 1582 pápež Gregor XIII. a jednotlivé krajiny
ho prijímali postupne. V Uhorsku bol ustanovený na sneme v roku 1587.
V Rusku sa po prijatí kresťanstva roky počítali od „doby stvorenia sveta“
a rok sa začínal 1. marca. Od roku 1492 bol zavedený cirkevný kalendár a rok sa
začínal 1. septembra. Juliánsky kalendár, v ktorom sa rok začína 1. januára, zaviedol v Rusku Peter I. v roku 1700. Platil tam až do roku 1918. Pravoslávna
cirkev ho používa dodnes, gregoriánsky kalendár nikdy neprijala. V súčasnej
dobe je rozdiel medzi gregoriánskym a juliánskym kalendárom 13 dní. Naro­
denie Ježiša Krista sa teda v Rusku slávi 25. decembra podľa gregoriánskeho
ka­lendára, čo je 7. januára podľa juliánskeho kalendára.
146
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
Урóк
Текст 1
12
audio 98
Джон заболéл
Джона в понедельник не было на занятиях. В Петербурге в конце
ноября холодно, дует резкий ветер, всё небо покрывается серыми
тучами, часто идёт дождь, на улице туман. Солнце в это время года
стоит низко, дни короткие и пасмурные. Джон не привык к такой
погоде и заболел.
Уже позавчера он чувствовал себя усталым, у него болела голова
и никакие порошки не снимали боли. Вчера у Джона заболело горло,
начался кашель и насморк, температура повысилась до 39 градусов.
Утром Джон пошёл в поликлинику. Там было много народу и ему
пришлось долго ждать в приёмной. Врач его осмотрел, сказал, что он
сильно простудился, и прописал ему антибиотики и капли от кашля.
Три раза в сутки он должен принимать таблетки и четыре раза пить
капли. Медсестра ещё
сделала ему укол.
Джону стало так
плохо, что он даже не
смог сходить в аптеку за
лекарствами. С рецептом
пошла туда Яна. Она
также купила градусник,
лимоны и апельсины.
Когда она вернулась
в общежитие, Джон уже
крепко спал.
147
audio 99
Словá
антибиотики, -ов mn. č.
аптека, -и ž
болеть, -ею, -еешь, -еют
болеть, 3. os. j. č. болит, 3. os. mn. č. болят
боль, -ли ž
время года
голова, -ы ž, mn. č. головы
горло, -а s
градус, -а m
градусник, -а m
дождь, -дя m
дождь идёт
дуть, 3. os. j. č. дует
заболеть, -ею, -еешь, -еют
капля, -и ž
капли от кашля
кашель, -шля m
конец, -нца m
в конце
короткий, -ая, -ое, -ие
крепко
лекарство, -а s
медсестра, -ы ž
на улице
народ, -a m
много народу
насморк, -а m
небо, -а s, mn. č. небеса
низко
никакой, -ая, -ое, -ие
пасмурный, -ая, -ое, -ые
повыситься, -вышусь, -высишься, -высятся
погода, -ы ž
позавчера
покрываться, -аюсь, -аешься, -аются
поликлиника, -и ž
порошок, -шка m
приёмная, -ой ž
148
antibiotiká
lekáreň
byť chorý
bolieť
bolesť
ročné obdobie
hlava
krk, hrdlo
stupeň
teplomer
dážď
prší
fúkať, viať
ochorieť
kvapka
kvapky proti kašľu
kašeľ
koniec
koncom, na konci
krátky
pevne, silno
liek
zdravotná sestra
vonku
ľudia
veľa ľudí
nádcha
nebo
nízko
žiadny
pochmúrny
stúpnuť, zvýšiť sa
počasie
predvčerom
zakrývať sa, zatiahnuť sa
poliklinika
prášok
čakáreň
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
принимать, -аю, -аешь, -ают
прописать, -шу, -шешь, -шут
простудиться, -жусь, -дишься, -дятся
резкий, -ая, -ое, -ие
серый, -ая, -ое, -ые
сильно
снимать, -аю, -аешь, -ают что
снимать боль
солнце, -а s
таблетка, -и ž
температура, -ы ž
туман, -а m
туча, -и ž
укол, -а m
(с)делать укол
усталый, -ая, -ое, -ые
холодно
12
užívať (tabletky)
predpísať
nachladiť sa, prechladnúť
1. silný (vietor); 2. ostrý; 3. prudký
sivý, šedivý
silno
zbavovať koho čoho
zbavovať bolesti
slnko
tabletka
teplota
hmla
mrak
injekcia
dávať (dať) injekciu
unavený
zima (nie ročne obdobie), chladno
Фрáзы
audio 100
Там было много народу.
Bolo tam veľa ľudí.
Ему стало плохо.
Prišlo mu zle.
Ему пришлось долго ждать.
Musel dlho čakať.
Ему стало лучше.
Cítil sa lepšie.
Граммáтика
A. Podstatné mená stredného rodu – typ учи́лище
pád
1.
2.
3.
4.
6.
7.
jednotné číslo
училищ-е
училищ-а
училищ-у
училищ-е
об училищ-е
училищ-ем
množné číslo
училищ-а
училищ
училищ-ам
училищ-а
об училищ-ах
училищ-ами
Солнце в это время года стоит низко.
Slnko je v tom ročnom období nízko.
149
B. Podstatné mená stredného rodu – typ врéмя
pád
1.
2.
3.
4.
6.
7.
jednotné číslo
množné číslo
время
времени
времени
время
о времени
временем
времена
времён
временам
времена
о временах
временами
Rovnako sa skloňuje malá skupina podstatných mien stredného rodu,
z ktorých sa najčastejšie používa имя, пламя (plameň).
Они поздравили Мартина от имени всех друзей.
Zablahoželali Martinovi v mene všetkých priateľov.
C. Zámeno весь
pád
1.
2.
3.
4.
6.
7.
mužský rod
stredný rod
весь
всё
всего
всему
весь
živ. всего
oбо всём
всем
всё
ženský rod
вся
всей
всей
всю
обо всей
всей
množné číslo
все
всех
всем
все
živ. всех
обо всех
всеми
D. Ukazovacie zámená тот, э́тот
pád
1.
2.
3.
4.
6.
7.
150
mužský rod
тот
stredný rod
ženský rod
то
та
той
той
ту
того
тому
тот
živ. того
то
о том
тем
о той
той
množné číslo
те
тех
тем
те
živ. тех
о тех
теми
pád
1.
2.
3.
4.
6.
7.
mužský rod
stredný rod
ženský rod
это
эта
этой
этой
эту
этот
этого
этому
этот
živ. этого
об этом
этим
это
12
množné číslo
эти
этих
этим
эти
živ. этих
oб этих
этими
об этой
этой
Zámeno этот sa skloňuje v jednotnom čísle rovnako ako тот okrem 7. pádu
mužského a stredného rodu.
Zámeno тот ukazuje na vzdialenejší objekt (ten, tamten), этот na bližší (tento).
E. Skloňovanie základných čísloviek
Číslovky 1 – 4
pád
1.
2.
3.
4.
mužský rod
stredný rod
ženský rod
два
две
двух
двум
два
6.
7.
živ. двух
o двух
двумя
две
všetky rody
три
трёх
трём
три
živ. трёх
о трёх
тремя
четыре
четырёх
четырём
четыре
živ. четырёх
о четырёх
четырьмя
Číslovky 5 – 80
1.
2.
3.
4.
6.
7.
пять
пяти
пяти
пять
о пяти
пятью
пятнадцать
пятнадцати
пятнадцати
пятнадцать
о пятнадцати
пятнадцатью
пятьдесят
пятидесяти
пятидесяти
пятьдесят
о пятидесяти
пятьюдесятью
Ako пять sa skloňujú číslovky 6 – 10, 20, 30.
Ako пятнадцать číslovky 11 – 19.
Ako пятьдесят číslovky 60 – 80.
151
Číslovky 40, 90, 100 majú iba dva tvary:
1. a 4. pád: сорок, девяносто, сто
ostatné pády: сорока, девяноста, ста
Číslovky 200 – 900
1.
2.
3.
4.
6.
7.
двести
триста
четыреста
двухсот
трёхсот
четырёхсот
двумстам
трёмстам
четырёмстам
двести
триста
четыреста
о двухстах
о трёхстах
о четырёхстах
двумястами
тремястами
четырьмястами
пятьсот
пятисот
пятистам
пятьсот
о пятистах
пятьюстами
Ako пятьсот sa skloňujú číslovky 600 – 900.
Тысяча (tisíc) sa skloňuje ako podstatné meno неделя.
Миллион, миллиард (milión, miliarda) sa skloňujú ako podstatné meno завод.
Viacslovné číslovky
Pri viacslovných číslovkách sa skloňujú všetky časti.
две тысячи пятьсот восемьдесят три к двум тысячам пятистам восьмидесяти трём
152
2 583
k 2 583
12
audio 101
Текст 2
Скорéй выздорáвливай, Джон!
Девушки днём и ночью старательно ухаживали за больным, варили для
него горячий бульон и крепкий чай с лимоном. Через четыре дня Джону
стало гораздо лучше, температура понизилась. Он очень радовался тому,
что ему не надо было ложиться в больницу.
В Петербурге между тем наступила зима. Вчера стоял мороз,
10 градусов ниже нуля, и после дождей образовалась гололедица.
Сегодня потеплело, температура повысилась до 1–2 градусов выше нуля,
выпал первый снег.
Вечером в комнате у Джона собралась вся компания, только Карла не
было среди друзей. Он вчера упал на улице и сломал ногу. Однокурсники
собираются навестить его
послезавтра. С Валентиной
пришёл к Джону и Саша. Он
осмотрел Джона и сказал, что
он скоро поправится. Пора
выздоравливать, а то Джон не
сможет поехать с ними
в Москву. Потом все говорили
об этой поездке и о том, где
и как они будут праздновать
Рождество и Новый год.
А потом Джон устал и заснул.
Друзья оставили ему на
тумбочке подарки и ушли.
Словá
больница, -ы ž
больной, -ая, -ое, -ые
бульон, -а m
варить, -рю, -ришь, -рят
выздоравливать, -аю, -аешь, -ают
выпасть, 3. os. j. č. выпадет (снег)
гололедица, -ы ž
заснуть, -сну, -снёшь, -снут
зима, -ы ž
audio 102
nemocnica
chorý
vývar, bujón
variť
uzdravovať sa
napadnúť (sneh)
poľadovica
zaspať
zima (ročné obdobie)
153
компания, -ии ž
ложиться, -жусь, -жишься, -жатся
ложиться в больницу
между тем
мороз, -а m
стоит мороз
наступить, -плю, -пишь, -пят
нога, -и ž, 4. p. ногу, mn. č. ноги, 3. p. ногам
образоваться, -зуюсь, -зуешься, -зуются
оставить, -влю, -вишь, -вят
поездка, -и ž
понизиться, 3. os. j. č. понизится
поправиться, -влюсь, -вишься, -вятся
потеплеть, neos. потеплеет
радоваться, -дуюсь, -дуешься, -дуются чемý
Рождество, -а s
сломать, -аю, -аешь, -ают (ногу)
снег, -а m
старательно
тумбочка, -и ž
уйти, -йду, -йдёшь, -йдут
упасть, упаду, упадёшь, упадут
устать, -ну, -нешь, -нут
ухаживать, -ваю, -ваешь, -вают за кем, чем
Диалóг
spoločnosť
líhať si
ísť do nemocnice
zatiaľ, medzitým
mráz
je mráz, mrzne
prísť, nastať
noha
(vy)tvoriť sa
nechať, zanechať
cesta, výlet
znížiť sa, klesnúť
uzdraviť sa, zotaviť sa
otepliť sa
mať radosť, radovať sa
Vianoce
zlomiť si (nohu)
sneh
svedomito, usilovne
nočný stolík
odísť
spadnúť
unaviť sa
starať sa, opatrovať
audio 103
Врач: Что с вами? На что вы жалуетесь?
Čo vám je? Na čo sa sťažujete?
Яна: Я плохо себя чувствую, доктор. У меня уже четыре дня болит
живот, у меня понос, кружится голова, меня тошнит.
Nie je mi dobre, pán doktor. Už štyri dni ma bolí brucho, mám hnačku,
točí sa mi hlava, je mi na zvracanie.
Врач: А температуру вы измеряли?
A teplotu ste si merali?
Яна: Температура у меня повышенная, 38 градусов.
Mám zvýšenú teplotu, 38 stupňov.
Врач: Ложитесь, пожалуйста. Я вас осмотрю. Вот здесь болит?
Ľahnite si, prosím. Prezriem vás. Tu vás to bolí?
Яна: Нет.
Nie.
154
12
Врач: А здесь?
A tu?
Яна: Ой! Больно!
Au! To bolí!
Врач: У вас расстройство желудка. Я вам пропишу лекарство. Вы
должны неделю соблюдать диету, вот здесь всё написано. Пейте
достаточно воды, ешьте бульон. Приходите опять через неделю.
Máte pokazený žalúdok. Predpíšem vám nejaké lieky. Týždeň musíte
držať diétu, tu je všetko napísané. Pite veľa vody a jedzte čistý vývar.
Príďte opäť o týždeň.
Упражнéния
1. Doplňte chýbajúce slová podľa textu 1.
Уже позавчера Джон чувствовал себя , у него болела
и никакие не снимали боли. Вчера у него заболело
, начался и , температура до
39 градусов. В его врач, ему антибиотики.
Три раза в сутки он должен таблетки. Медсестра ещё сделала ему
.
2. Doplňte там, туда.
1. Джон пошёл в поликлинику, было много народу.
Он уже больше не пойдёт.
2. Я не буду звонить в больницу, мама уже звонила утром.
3. Меня пригласили в Петербург, но в ноябре пасмурно,
я не поеду.
4. Пойдём в столовую? вкусно готовят.
3. Doplňte zámeno тот (та, то, те).
1. Этих девушек я знаю, а я ещё не видела.
2. С этими студентами мы уже познакомились, а с пока нет.
3. Об этой картине мы говорили с друзьями, а я вижу
в первый раз.
4.
С этим мужчиной она встретилась недавно, а с она дружит
с детства.
4. Dopĺňajte tvary zámen этот, тот, весь podľa zmyslu.
1. Джон должен принимать таблетки, которые ему принесла
Яна.
2. Он очень радовался , что мы ему купили.
155
3. Все говорили об поездке.
4. Дует резкий ветер, небо покрывается тучами.
5. Čítajte nahlas vety s číslovkami.
audio 104
a) Температура больного повысилась до 39 (40, 38) градусов.
Температура больного понизилась до 37 (36, 35) градусов.
Сегодня потеплело, температура повысилась до 1 градуса
(2, 3, 4, 5, 12, 25 градусов) выше нуля.
Сегодня холодно, температура понизилась до 7 (8, 9, 10, 18, 26) градусов
ниже нуля.
b) Мы говорили с 3 (7, 9, 15, 31 – студент).
Он искал информацию в 7 (11, 45 – газета).
Я звонил 5 (8, 10, 40 – коллега).
Они пригласили 2 (4, 20, 1 – друг).
6. Tvorte vety s časovými údajmi.
один
два, три, четыре
раза
пять
раз
несколько
1.
2.
3.
4.
в день
в сутки
в неделю
в месяц
в год
Он должен принимать таблетки .
Больному придётся пить капли .
Я играю в гольф .
мы ездим к родителям.
7. Napíšte v množnom čísle.
1. Это время года я люблю больше всего.
2. Какое русское имя тебе нравится?
3. Он не говорил о том времени.
4. У меня в мобильнике его имени не было.
8. Preložte.
1. V novembri je počasie oveľa horšie než v decembri.
2. Predvčerom bolo 5 stupňov pod nulou, napadol sneh.
3. Dievčatá sa o chorého starali a o 4 dni sa cítil lepšie.
4. Už ho nebolí hlava a horúčka klesla na 37 stupňov.
5. Musí ešte užívať kvapky proti kašľu a nádche, lieky proti bolesti už nepotrebuje.
6. Tieto tabletky mu pomohli viac než tamtie.
156
Урóк
Текст 1
13
audio 105
Поéдем в Москвý
Участники курсов русского языка, их учительница и её друг решили, что
в январе вместе посетят Москву и Ясную Поляну и осмотрят некоторые
города «Золотого кольца». Они хотели туда поехать уже осенью, но тогда
у них не хватало времени. А в декабре с ними не смог бы поехать Карл.
Путешествовать они будут две недели. К такой поездке надо, конечно,
серьёзно подготовиться.
В Москве они переночуют в общежитии Московского
государственного университета. Об этом позаботилась Валентина
Васильевна. Она заказала для них также автобусную экскурсию в Ясную
Поляну. Их экскурсоводом будет московская подруга Валентины Светлана.
Надо ещё уточнить маршрут, купить билеты на поезд в Москву, узнать
расписание поездов и автобусов, на которых они будут ездить по
«Золотому кольцу». Кому-то нужна тёплая куртка, кому-то удобные
ботинки или рюкзак.
Сегодня все
придут к Мартину
и Андрею, чтобы
обсудить, кто
какую экскурсию
подготовит, кто
куда сходит, кто
что и где купит,
когда и на каком
поезде они поедут.
Кто-нибудь
должен также
узнать, где можно
переночевать во
Владимире,
Суздале и Ростове
Великом.
157
audio 106
Словá
ездить, езжу, ездишь, ездят
кольцо, -а s
кто-нибудь
куртка, -и ž
маршрут, -а m
московский, -ая, -ое, -ие
некоторый, -ая, -ое, -ые
обсудить, -сужу, -судишь, -судят
осенью
расписание поездов
рюкзак, -а m
серьёзно
тогда
удобный, -ая, -ое, -ые
узнать, -аю, -аешь, -ают
уточнить, -ню, -нишь, -нят
участник, -а m
хватать, -аю, -аешь, -ают
экскурсовод, -а m
Фрáзы
jazdiť
1. kruh, okruh; 2. prsteň
niekto
bunda
trasa
moskovský
niektorý
prediskutovať, prebrať
na jeseň
cestovný poriadok vlakov
ruksak, plecniak
dôkladne, vážne
vtedy
pohodlný
zistiť
spresniť
účastník
stačiť, mať dosť
sprievodca
audio 107
У них не хватало времени.
Nemali dosť času.
Граммáтика
A. Zámená opytovacie a vzťažné кто, что
1.
2.
3.
4.
6.
7.
кто
кого
кому
кого
о ком
кем
что
чего
чему
что
о чём
чем
О чём вы с ней говорили?
Кого он пригласил?
158
O čom ste sa s ňou rozprávali?
Koho pozval?
Zámená какой, который sa skloňujú ako tvrdé prídavné mená.
13
Slovenskému aký, ktorý v otázkach zodpovedá väčšinou какой.
Zámeno который sa používa hlavne vo vedľajších vetách ako zámeno vzťažné
(v otázke iba napr. Который час? – Koľko je hodín?, Который из них? – Ktorý
z nich?).
B. Neurčité zámená a príslovky
Tvoria sa od zámen a opytovacích prísloviek pripojením častice -то alebo
-нибудь. Neurčité zámená sa skloňujú ako zámená opytovacie.
Tvary s časticou -то (кто-то, что-то, какой-то, где-то, куда-то, когда-то) sa
používajú na vyjadrenie deja, ktorý sa uskutočnil alebo prebieha.
Кто-то поёт.
Niekto (ktosi) spieva.
Где-то я уже об этом читал.
Niekde (kdesi) som už o tom čítal.
Tvary s časticou -нибудь (кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, где-нибудь, куда-нибудь, когда-нибудь) sa používajú v podmienkových, roz­ka­
zovacích a opytovacích vetách, v budúcom alebo prítomnom čase.
Позвоните кто-нибудь Вале.
Zavolajte niekto (hocikto) Vale.
Если кто-нибудь будет меня искать, скажи, что я занят.
Ak ma niekto bude hľadať, povedz, že som zaneprázdnený.
C. Podmieňovací spôsob
Podmieňovací spôsob sa v ruštine tvorí spojením slovesa v tvare minulom a čas­
tice бы, ktorá je rovnaká pre všetky osoby a čísla. Vo vete nemá pevné miesto.
Мы бы пригласили Катю и Наташу.
Pozvali by sme Kaťu a Natašu.
В декабре с ними не смог бы поехать Карл.
V decembri by s nimi nemohol ísť Karl.
159
POZOR
1.V ruštine nie sú zvláštne tvary na vyjadrenie minulého podmieňovacieho
spôsobu. Slovenským výrazom dal by som, bol by som dal, bol by som býval
dal zodpovedá väzba я дал бы (я бы дал).
Я бы купил яблоки, но у меня не было времени.
Bol by som kúpil jablká, ale nemal som čas.
2.Slovenské rád by som sa prekladá do ruštiny я хотел бы, мне хотелось бы,
я бы с удовольствием a pod.
3.V zdvorilostných otázkach sa v ruštine podmieňovací spôsob nepoužíva:
Можно с вами поговорить?
Mohol by som s vami hovoriť?
Можно спросить?
Mohol by som sa opýtať?
D. Podmienkové vety
V podmienkových vetách sa používajú spojky:
1. если (раз – hovorové) + oznamovací spôsob slovesa
ak, ak by, keby, keď, ak – tak
Если вы заблудитесь, звоните.
Ak (keď) zablúdite, zavolajte.
Раз ты пришла, выпей со мной чашку кофе.
Keď už si prišla, vypi si so mnou šálku kávy.
2. если + podmieňovací spôsob slovesa
keby
Если бы у меня было время, я бы поехал с вами.
Keby som mal čas, išiel by som s vami.
POZOR
1.V podmienkovej vete sa v ruštine používa spojka если.
Если я смогу, я вам помогу.
Keď (ak) budem môcť, pomôžem vám.
160
13
2.
Nepriama otázka sa v ruštine vyjadrí pomocou častice ли, ktorá stojí vždy
za slovom, ku ktorému sa viaže.
Спросите, пойдут ли они пешком.
Opýtajte sa, či pôjdou peši.
Текст 2
audio 108
На вокзáле
Без двадцати минут полночь. Путешественники собрались на
Московском вокзале около кассы номер пять, проверяют, есть ли у всех
паспорта и билеты. Только Рафаэля всё ещё нет на месте. Поезд
отправляется в 23.59, пора садиться. Если Рафаэль не появится через
10 минут, он не успеет на поезд. Девушки нервничают. Наконец
решили, что Мартин и Андрей подождут Рафаэля, а остальные заберут
их багаж и сядут на поезд. Минут через семь испанец вбегает
в вестибюль. За ним таксист. Рафаэль так торопился, что забыл
заплатить ему. Мартин быстро платит, и все трое бегут на платформу.
Там их в вагоне с нетерпением ждут остальные. Проводник проверяет
их билеты.
Все заняли свои места и успокоились. Поезд тронулся. Рафаэль
рассказывает, что он перед отъездом работал на компьютере и совсем
забыл про время.
К счастью он все
вещи уложил в чемодан
уже утром. Андрей
знакомит всех
с программой на
завтрашний день.
Когда они приедут
в Москву, сначала
поселятся
в общежитии,
немножко отдохнут
после дороги и потом
осмотрят Кремль
и Красную площадь.
Гидом будет работать
Саша, который родился
и жил в Москве.
161
audio 109
Словá
багаж, -а m, len j. č.
бежать, бегу, бежишь, бегут
быстро
вагон, -а m
вбегать, -аю, -аешь, -ают
вестибюль, -ля m
вокзал, -а m
гид, -а m
если
забрать, -беру, -берёшь, -берут
завтрашний, -яя, -ее, -ие
занять, займу, займёшь, займут
касса, -ы ž
минута, -ы ž
нервничать, -аю, -аешь, -ают
нетерпение, -ия s
с нетерпением
около
отправляться, -яюсь, -яешься, -яются
отъезд, -а m
паспорт, -а m, mn. č. паспорта
платформа, -ы ž
подождать, -жду, -ждёшь, -ждут
полночь, -чи ž
поселиться, -люсь, -лишься, -лятся
появиться, -влюсь, -вишься, -вятся
проверять, -яю, -яешь, -яют
проводник, -а m
путешественник, -а m
сесть, сяду, сядешь, сядут,
rozk. sp. сядь! сядьте!
таксист, -а m
торопиться, -плюсь, -пишься,
-пятся
тронуться, -нусь, -нешься, -нутся
уложить, -ложу, -ложишь, -ложат
успокоиться, -коюсь, -коишься, -коятся
чемодан, -а m
162
batožina
bežať
rýchlo
vagón
vbiehať
vestibul, hala
železničná stanica
sprievodca
keď, ak
vziať so sebou
zajtrajší
obsadiť
pokladňa
minúta
byť nervózny
netrpezlivosť
netrpezlivo
pri
odchádzať
odchod
pas
nástupište
počkať
polnoc
ubytovať sa
objaviť sa
kontrolovať
sprievodca
cestovateľ
1. sadnúť si; 2. nastúpiť
taxikár
ponáhľať sa
dať sa do pohybu
zbaliť
upokojiť sa
kufor
13
Фрáзы
audio 110
Его нет на месте.
Nie je tu.
Диалóг
audio 111
Валентина звонит в общежитие.
Valentína volá na internát.
Дежурный: Дом студента на Воробьёвых горах. Я вас слушаю.
Študentský domov na Vrabčích horách. Čo si prajete?
Валентина: Говорит Суханова Валентина Васильевна. Я месяц назад
забронировала в вашем общежитии шесть двухместных
комнат с 30 декабря по 6 января. Хочу проверить, всё ли
в порядке.
Tu je Valentína Vasiljevna Suchanovová. Pred mesiacom som
si vo vašom internáte rezervovala šesť dvojposteľových izieb od
30. decembra do 6. januára. Chcem si overiť, či je všetko
v poriadku.
Дежурный: Минуточку, я посмотрю в книгe заказов. Да, ваши комнаты
готовы. Не хотите ли, чтобы вас отвезли с вокзала? У нас
есть свой минибус, он недорого стоит.
Moment, pozriem sa do knihy objednávok. Áno, vaše izby sú
pripravené. A nechcete priviezť zo stanice? Máme vlastný
mikrobus, nie je drahý.
Валентина: С удовольствием.
To budeme radi.
Дежурный: Когда и на какой вокзал вы прибываете?
Kedy a na ktorú stanicu prídete?
Валентина: Завтра, в восемь часов утра на Ленинградский вокзал.
Zajtra o ôsmej hodine ráno na Leningradskú stanicu.
Дежурный: Ваш заказ принят. За час до приезда ещё раз позвоните,
пожалуйста. Спокойной ночи!
Prijali sme vašu objednávku. Hodinu pred príchodom ešte raz
zavolajte, prosím. Dobrú noc!
Валентина: Спасибо. До свидания.
Ďakujem. Dovidenia.
163
Упражнéния
1. Doplňte vhodné neurčité zámená a príslovky.
1. должен также узнать, где можно переночевать.
2. Я тебе купила.
3. Он забыл паспорт.
4. Я хочу с тобой о поговорить.
5. Купи мне, пожалуйста, капли от кашля.
6. У вас есть фотография Якуба?
7. Заходите к нам .
8. Я уже об этом сказал, но не помню кому.
2. Dajte text do minulého času.
1. Участники курсов в январе вместе посетят Москву и осмотрят некоторые города «Золотого кольца».
2. Они соберутся на Московском вокзале и поедут на поезде.
3. Мартин и Андрей подождут Рафаэля, а остальные забeрут их багаж
и сядут на поезд.
4. Все бегут на платформу. Там их в вагоне с нетерпением ждут остальные.
5. Они займут свои места и успокоятся.
6. В Москве они переночуют в общежитии МГУ.
3. Doplňte если, есть ли, ли.
1. Друзья на вокзале проверяют, у всех паспорта и билеты.
2. Рафаэль не появится через 10 минут, он не успеет на поезд.
3. кому-нибудь нужна тёплая куртка, возьмите мою, у меня
две.
4. Проводник проверяет, у них билеты.
5. Валя хочет проверить, всё в порядке.
6. Дежурный спрашивает, не хотят путешественники, чтобы
их отвезли с вокзала.
4. Vety použite v podmieňovacom spôsobe.
1. Мы закажем экскурсию в Ясную Поляну.
2. Девушки нервничают.
3. Андрей подождёт Рафаэля.
4. В Москве они осмотрят Кремль и Красную площадь.
164
5. Čítajte podľa vzoru.
Я забронировала в вашем общежитии комнату
с 30-го декабря по 6-е января.
Мы будем в Москве с 16 по 21 июня.
Он будет у нас с 27 ноября по 2 октября.
Он был в больнице с 11 пo 17 мая.
13
audio 112
6. Preložte.
1. Ak máš zajtra čas, kúp, prosím, lístky na vlak.
2. Keby niekto potreboval pohodlné topánky, mám ich niekde v ruksaku.
3. O čom ste sa spolu rozprávali?
4. Najlepšie bude, keď sa stretneme niekde pri pokladni.
5. Nevieš, či vlak ide z tejto stanice?
6. Keď chceš, na jeseň niekam pôjdeme.
Cтрановéдeние
Ясная Поляна (Jasná Poľana)
Je to šľachtické sídlo neďaleko mesta Tula, v ktorom sa narodil, žil a tvoril významný ruský spisovateľ a mysliteľ Lev Nikolajevič Tolstoj. V rodovom sídle je
aj pochovaný. Počas jeho života sa Jasná Poľana pre­menila na významné kul­
túrne centrum. Dnes je tu múzeum Tolstého s priľahlou chránenou prí­rodnou
rezerváciou.
МГУ
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоно­сова)
Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova je univerzitou klasického typu
a bola založená v roku 1755. Je to hlavná vysoká škola v Rusku.
Золотое кольцо (Zlatý prstenec)
Ide o atraktívne turistické trasy spájajúce rad starobylých ruských miest
(Vladimír, Suzdal, Rostov Velikij, Sergijev Posad, Jaroslavľ a ďalšie), v ktorých sa
zachovali vzácne pamiatky (chrámy, ikony, kláštory, paláce, pevnosti, kremle
a pod.). Mestá Zlatého prstenca patria do pia­
tich oblastí: Moskovskej,
Vladimirskej, Ivanovskej, Kostromskej a Jaroslavskej.
165
Ленинградский вокзал (Leningradská železničná stanica)
Aj keď sa mesto Petrohrad v roku 1991 vrátilo ku svojmu pôvodnému názvu
Санкт-Петербург, v názvoch niektorých miest a inštitúcií zostalo označenie
podľa pred­chá­dza­jú­ceho názvu Ленинград (Ленинградская область,
Ленинградский госу­дар­ственный университет имени А. С. Пушкина).
166
Урóк
Текст 1
14
audio 113
Веснá в Петербýрге
В марте в Петербург приходит весна. Снег начинает постепенно таять,
температура поднимается выше нуля. Небо ещё серое, часто моросит
или падает снег, похожий на крупу. В апреле небо проясняется, солнце
пока не часто появляется на небе, но уже греет. На реке Неве ледоход.
К концу мая на деревьях распускаются листья, зеленеет трава
и расцветают первые весенние цветы. Есть дни, когда город в солнечных
лучах сияет красками.
Именно в такой день Мартин пригласил Ядвигу на прогулку по
городу. У Петропавловской крепости они постояли на берегу Невы
и наслаждались панорамой города, потом посидели в Летнем саду. Там
Мартин объяснился Ядвиге в любви и предложил ей жить с ребëнком
вместе с ним в Праге.
Ядвига давно полюбила
симпатичного чеха, но она
разведённая и пока не хочет
снова выходить замуж. Они
договорились, что после
экзаменов вместе
с однокурсниками подождут
в Петербурге до половины
июня, чтобы увидеть белые
ночи, а потом отправятся
в Краков к её родителям.
Ядвига боится, что дочка её
совсем забыла и слишком
привыкла к бабушке,
которая о ней заботилась.
И к Мартину Ванда должна
будет привыкнуть. Решили,
что летом поживут
в Кракове и только потом
переедут в Прагу.
167
Словá
берег, -а m, mn. č. берега
весенний, -яя, -ее, -ие
весна, -ы ž
греть, -ею, -еешь, -еют
дерево, -а s, mn. č. деревья
зеленеть, -ею, -еешь, -еют
краска, -и ž
крупа, -ы ž
ледоход, -а m
летний, -яя, -ее, ие
лист, -а m, mn. č. листья
луч, -а m
моросить, neos. моросит
наслаждаться, -аюсь, -аешься, -аются
объясниться в любви
падать, -аю, -аешь, -ают
панорама, -ы ž
подниматься, -аюсь, -аешься, -аются
подождать, -жду, -ждёшь, -ждут
полюбить, -блю, -бишь, -бят
посидеть, -сижу, -сидишь, -сидят
постепенно
постоять, -ою, -оишь, -оят
похожий, -ая, -ее, -ие на когó
приходить, -хожу, -ходишь, -ходят
проясняться, neos. проясняется
распускаться, -аюсь, -аешься, -аются
расцветать, -аю, -аешь, -ают
сиять, -яю, -яешь, -яют
солнечный, -ая, -ое, -ые
таять, таю, таешь, тают
168
audio 114
breh
jarný
jar
hriať
strom
zelenať sa
farba
krupička, krupica
ľadochod, pohyb ľadov
letný
list (na strome)
lúč
mrholiť
kochať sa
vyznať lásku
padať
panoráma
zdvíhať sa, zvyšovať sa
počkať
zamilovať sa, zamilovať si
posedieť
postupne
postáť
podobný
prichádzať
vyjasňovať sa
klíčiť, pučať
rozkvitať
žiariť
slnečný
topiť sa
14
Граммáтика
A. Záporné zámená a príslovky
никто
ничто
никакой
нигде
никогда
никуда
Záporné zámená sa skloňujú ako zámená opytovacie (vzťažné).
Эту книгу нигде не продают.
Tú knihu nikde nepredávajú.
POZOR
V predložkových pádoch je v ruštine predložka medzi časticou ни a zámenom.
Мне это ни к чему не нужно.
Na nič to nepotrebujem.
Я с ним ни о чём не говорил.
O ničom som s ním nehovoril.
Slovenskému nič zodpovedá v ruštine väčšinou tvar 2. pádu ничего.
Я там ничего не нашёл.
Nič som tam nenašiel.
B. Podstatné mená mužského rodu –
typ англичáнин
pád
jednotné číslo
množné číslo
1.
2.
3.
4.
6.
7.
англичанин
англичанин-а
англичанин-у
англичанин-а
об англичанин-e
англичанин-ом
англичан-е
англичан
англичан-ам
англичан
об англичан-ах
англичан-ами
V jednotnom čísle je skloňovanie pravidelné (typ завод). V množnom čísle sa
kmeň slova skracuje. Rovnako sa skloňuje napr. христианин.
В гостиницу приехало несколько французов, немцев и англичан.
Do hotela prišlo niekoľko Francúzov, Nemcov a Angličanov.
Весной все христиане празднуют Пасху.
Všetci kresťania na jar slávia Veľkú noc.
169
C. Podstatné mená mužského rodu na -ý (-ю́) –
6. pád jednotného čísla
Niektoré neživotné podstatné mená mužského rodu majú v 6. páde jednotného
čísla po predložke в alebo на v miestnom alebo časovom význame koncovku -у
(-ю). Sú to väčšinou jednoslabičné podstatné mená, napr. в лесу, на мосту,
в шкафу, в этом году, на краю. Môžu byť ale aj viacslabičné, napr. в аэропорту,
на берегу.
POZOR
Porovnajte:в саду – о саде
на берегу – о береге
на мосту – о мосте
в лесу – о лесе
audio 115
Текст 2
Пáсха
Весной все христиане празднуют Пасху. Для православных это главный
церковный праздник. Он переходящий. Правило, по которому
определяется дата Пасхи, такое: Пасха празднуется в первое воскресенье
после весеннего полнолуния. Празднику предшествует семинедельный
строгий пост. Это время покаяния и очищения души и тела.
Перед Пасхой очищают не только душу, но и своё жилище. Люди
моют окна, делают генеральную уборку в доме, красят яйца, украшают
храмы. В Великую субботу освящают все пасхальные блюда. Праздник
Пасхи начинается с пасхального богослужения. В православных храмах
оно начинается в полночь. Весь день люди целуют друг друга
и приветствуют фразами «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!».
Пасхой называют также традиционное сладкое блюдо из творога,
в который добавляют сметану, сливки, сливочное масло, яйца и сахар.
Сверху выкладывают изюмом «Х. В.», что означает «Христос Воскресе».
audio 116
Словá
богослужение, -ия s
Великая суббота
весной
выкладывать, -ваю, -ваешь, -вают
170
bohoslužba
Biela sobota
na jar
vykladať
генеральный, -ая, -ое, -ые
добавлять, -яю, -яешь, -яют
душа, -и ž, 4. p. j. č. душу, mn. č. души
изюм, -а m
красить, -шу, -сишь, -сят
определять, -яю, -яешь, -яют
освящать, -аю, -аешь, -ают
очищение, -ия s
Пасха, -и ž
пасхальный, -ая, -ое, -ые
переходящий, -ая, -ее, -ие
покаяние, -ия s
полнолуние, -ия s
пост, -а m
правило, -а s
православный, -ая, -ое, -ые
предшествовать, -вую, -вуешь, -вуют
приветствовать, -вую, -вуешь, -вуют
сахар, -а m
сверху
сливки, сливок pomn.
строгий, -ая, -ое, -ие
творог, -а m
тело, -а s
уборка, -и ž
украшать, -аю, -аешь, -ают
храм, -а m
целовать, -лую, -луешь, -луют
Фрáзы
generálny
pridávať
duša
hrozienka
farbiť
určovať
posväcovať, svätiť
očista
Veľká noc
veľkonočný
pohyblivý
pokánie
spln
pôst
pravidlo
pravoslávny
prechádzať
zdraviť
cukor
hore
sladká smotana
prísny
tvaroh
telo
upratovanie
ozdobovať
chrám
bozkávať
14
audio 117
Христос Воскресе!
Kristus vstal z mŕtvych!
Воистину Воскресе!
Skutočne vstal!
Pozn.: Sú to veľkonočné pozdravy.
171
Диалóг
audio 118
Рафаэль: Маша, ты смотрела по телевидению прогноз погоды?
Máša, pozerala si včera v televízii predpoveď počasia?
Маша:
Да, я смотрела прогноз на всю неделю.
Áno, pozerala som sa na predpoveď na celý týždeň.
Рафаэль: А какая погода должна быть послезавтра? Я хочу заказать для
нас речную прогулку по каналам Невы.
A aké počasie má byť pozajtra? Chcem pre nás objednať výlet po
kanáloch Nevy.
Маша:
На послезавтра предсказали солнечную погоду без осадков.
А для кого ты хочешь заказать экскурсию?
Na pozajtra predpovedali slnečné počasie bez zrážok. A pre koho
chceš objednať exkurziu?
Рафаэль: Для нас с тобой. Ты поедешь со мной?
Pre nás dvoch. Pôjdeš so mnou?
Маша:
С удовольствием, Рафаэль. А Яна?
Rada, Rafael. A čo Jana?
Рафаэль: Это она посоветовала мне пригласить тебя. У неё другая
программа. Значит, в воскресенье в восемь часов утра около
вахты, ладно?
To ona mi poradila, aby som ťa pozval. Má iný program. Tak teda
v nedeľu o ôsmej hodine ráno pri vrátnici, áno?
Маша:
Договорились. А что мне взять с собой?
Dohodnuté. A čo si mám vziať so sebou?
Рафаэль: Тебе ничего не надо брать. Я обо всём позабочусь. Разве
только зонтик. Прогнозы погоды не всегда оправдываются.
Nemusíš si nič brať. O všetko sa postarám. Snáď len dáždnik.
Predpovede počasia sa niekedy nesplnia.
Упражнéния
1. Doplňte chýbajúce výrazy.
В в Петербург приходит весна.
Снег начинает постепенно , температура выше нуля.
Часто моросит или снег.
В апреле проясняется, солнце уже .
К концу деревья распускают листья, трава
и расцветают цветы.
172
14
2. Odpovedajte záporne.
1. Какие подарки вы купили?
2. Кого вы встретили в поезде?
3. Что мне нужно взять с собой?
4. Кто приехал к Наде?
5. Когда ты ему позвонишь?
6. Куда вы завтра поедете?
7. Где вы его искали?
8. Кому нужен словарь?
3. Doplňte koncovky.
1. В этом год мы будем в институт сдавать экзамены.
2. Я искал паспорт на стол , в шкаф , в рюкзак и на полк .
3. Он ждал на вокзал , а его сестра в аэропорт .
4. Они стояли на берег Невы и говорили о друг .
4. Doplňte do rozhovoru chýbajúce údaje.
Прогноз погоды
сегодня
завтра
утром
-2
-2
–
–
–
–
послезавтра
-10
днём
+1
+2
-5
ночью
-4
-5
-15
Tы не по радио прогноз погоды?
Да, я прогноз на дня.
А какая завтра и послезавтра?
На завтра предсказали , а на послезавтра погоду
без . Послезавтра днём температура до
градусов и до пятнадцати ниже нуля.
5. Nahraďte slová označujúce národnosť slovom англичанин.
1. Моя подруга вышла замуж за француза.
2. На курсах учатся также немцы.
3. Сколько чехов среди студентов?
4. Этого поляка я знаю уже два года.
5. В Москве она встретилась с симпатичным словаком.
6. Мы собираемся поехать туда вместе с русскими.
173
6. Namiesto toho, čo kto chce, hovorte, čo bude robiť.
1. Я хочу увидеть белые ночи.
2. Они хотят отправиться в Краков, a потом переехать в Прагу.
3. Tы хочешь заказать экскурсию?
4. Я хочу пригласить тебя на прогулку.
5. Что ты хочешь взять с собой?
6. Они хотят сказать нам что-то интересное.
7. Preložte.
1. Koncom novembra už často padá sneh.
2. Bude si musieť zvyknúť na nový život.
3. V lete často jazdím na bicykli a v zime sa rád lyžujem.
4. Nič ho nezaujíma a celý deň nič nerobí.
5. Nikoho sme nepozvali a nikam sme nešli.
6. Veľká noc je pre kresťanov najdôležitejší sviatok.
Cтрановéдение
K turisticky zaujímavým udalostiam v Petrohrade patria ледоход (predjarný
ľadochod na rieke Neve), белые ночи (biele noci, od 11. júna do 2. júla) a развод
мостов (nočné otváranie mostov, aby preplávali veľké lode).
174
Урóк
Текст 1
15
audio 119
Май. Участники курсов русского языка сдают экзамены. Одно из заданий,
которые они получили: написать сочинение о том, что им понравилось
или что их удивило в России.
Мы бы́ли в Москвé
Андрей
В январе мы всей группой ездили в Москву – столицу Российской
Федерации и резиденцию российского президента, парламента
и правительства. От этой поездки у меня осталось много незабываемых
впечатлений.
В отличие от Санкт-Петербурга, который основал Пётр Великий
в самом начале XVIII века, Москва относится к средневековым русским
городам. Летописи впервые упоминают о ней в 1147 году. Её основатель –
князь Юрий Долгорукий.
Современная Москва –
это крупный администра­
тивный, экономический,
политический
и культурный центр
России, самый большой
в России и в Европе город
по количеству жителей,
один из самых дорогих
в мире. Древняя
архитектура (соборы,
монастыри, дворцы)
сочетается в ней
с высотными зданиями
и панельными домами
советской эры, с новыми
эксклюзивными жилыми
районами и грандиозными
175
административно-торговыми и деловыми центрами, как, например,
«Москва-сити». Город постоянно растёт. В настоящее время в нём живёт
14 с половиной миллионов жителей.
Поразило меня московское метро. Его начали строить в 30-х годах
ХХ века. Старые станции – это прекрасные дворцы под землёй. В метро
всегда много народу, поезда ходят очень часто. Без него трудно
представить городской транспорт. Когда мы были в Москве, мы им
пользовались каждый день.
Словá
административный, -ая, -ое, -ые
век, -а m, mn. č. века
впервые
впечатление, -ия s от чегó
высотный, -ая, -ое, -ые
городской, -ая, -ое, -ие
грандиозный, -ая , -ое, -ые
деловой, -ая, -ое, -ые
древний, -яя, -ее, -ие
Европа, -ы ž
жилой, -ая, -ое, -ые
житель, -ля m
задание, -ия s
здание, -ия s
земля, -и ž, 4. p. землю, mn. č. земли
князь, -зя m, mn. č. князья, -ей
количество, -а s
летопись, -си ž
мир, -а m
монастырь, -ря m
настоящий, -ая, -ее, -ие
настоящее время
начало, -а s
незабываемый, -ая, -ое, -ые
основатель, -ля m
основать, -ную, -нуёшь, -нуют
отличие, -ия s
в отличие
панельный, -ая, -ое, -ые [нэ]
176
audio 120
administratívny
storočie
po prvý raz
dojem
výškový
mestský
veľkolepý
úradnícky, obchodný
starý, starobylý
Európa
obytný
obyvateľ
zadanie, úloha, cvičenie
budova
zem, krajina
knieža
počet, množstvo
letopis
svet
kláštor
1. skutočný, pravý;
2. súčasný
súčasnosť
začiatok
nezabudnuteľný
zakladateľ
založiť
rozdiel
na rozdiel
panelový
парламент, -а m
политический, -ая, -ое, -ие
пользоваться, -зуюсь, -зуешься, -зуются чем
поразить, -жу, -зишь, -зят
постоянно
правительство, -а s
представить, -влю, -вишь, -вят
президент, -а m
расти, -ту, -тёшь, -тут
резиденция, -ии ž
сдавать, сдаю, сдаёшь, сдают (экзамен)
советский, -ая, -ое, -ие
сочетаться, -аюсь, -аешься, -аются с чем
сочинение, -ия s
средневековый, -ая, -ое, -ые
старый, -ая, -ое, -ые
столица, -ы ž
транспорт, -а m
удивить, -влю, -вишь, -вят
упоминать, -аю, -аешь -ают
участник, -а m
ходить, хожу, ходишь, ходят
эксклюзивный, -ая, -ое, -ые
эра, -ы ž
parlament
politický
používať
prekvapiť, ohromiť
stále
vláda
predstaviť (si)
prezident
rast
sídlo
skladať (skúšku)
sovietský
spájať sa, snúbiť sa
písomná práca
stredoveký
starý
hlavné mesto
doprava
prekvapiť, udiviť
zmieňovať (sa)
účastník
1. chodiť; 2. jazdiť
exkluzívny
éra
15
audio 121
Текст 2
Я полюби́ла рýсскую культýру
Яна
В России я влюбилась в старинную архитектуру. В небольшие деревянные
и белокаменные церкви и в их разнообразные по форме и цветам башни.
Я люблю смотреть на древние фрески, иконы и иконостасы, слушать
церковное пение и чувствовать особый запах горящих свеч и ладана.
Я была в восторге от сказочной церкви Покрова на Нерли близ
Владимира, которую мы увидели во время нашей поездки по городам
«Золотого кольца». Я могла бы часами смотреть на это чудо архитектуры,
созданное человеческими руками.
Я увлекаюсь также драматическим искусством, оперой и балетом.
В Петербурге я часто бывала в Мариинском и Александринском театрах,
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
177
видела там много интересных спектаклей. Я никогда не забуду балет
«Лебединое озеро», который нам удалось посмотреть в Большом театре
в Москве. Здание театра прекрасно реконструировали, в нём
незабываемая атмосфера. Музыка Чайковского и мастерское исполнение
танцовщиков глубоко подействовали на меня.
Я думаю, что и в будущем русская культура останется неотделимой
частью моей жизни.
audio 122
Словá
атмосфера, -ы ž
башня, -и ž, 2. p. mn. č. башен
белокаменный, -ая, -ое, -ые
близ
будущее, -его s
влюбиться, -блюсь, -бишься, -бятся
в когó, во что
восторг, -а m
быть в восторге от чегó
глубоко
горящий, -ая, -ее, -ие
деревянный, -ая, -ое, -ые
драматический, -ая, -ое, -ие
запах, -а m
икона, -ы ž
иконостас, -а m
исполнение, -ия s
ладан, -а m
лебединый, -ая, -ое, -ые
мастерский, -ая, -ое, -ие
неотделимый, -ая, -ое, -ые
озеро, -а s, mn. č. oзёра
особый, -ая, -ое, -ые
пение, -ия s
подействовать, -ствую, -ствуешь, -ствуют
разнообразный, -ая, -ое, -ые
реконструировать, -рую, -руешь, -руют
рука, -и ž, 4. p. руку, mn. č. руки
свеча, -и ž, mn. č. свечи, свечей n. свеч, свечам
сказочный, -ая, -ое, -ые
созданный, -ая, -ое, -ые
178
atmosféra
veža
z bieleho kameňa
blízko, neďaleko
budúcnosť
zamilovať sa
nadšenie
byť nadšený
hlboko
horiaci
drevený
dramatický
vôňa, pach
ikona
ikonostas (stena s ikonami)
(umelecký) výkon
kadidlo
labutí
majstrovský
neoddeliteľný
jazero
zvláštny
spev
zapôsobiť
rôznorodý
(z)rekonštruovať
ruka
sviečka
rozprávkový
vytvorený
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
спектакль, -ля m
танцовщик, -а m
часть, -ти ž
человеческий, -ая, -ое, -ие
чудо, -а s
фреска, -и ž
церковь, -кви ž, mn. č. церкви, -ей
Текст 3
15
predstavenie
tanečník
časť
ľudský
zázrak
freska
1. pravoslávny kostol;
2. cirkev
audio 123
Что я хотéл бы уви́деть в Росси́и
Мартин
Что меня удивило в России? Прежде всего, её огромная территория (это
ведь и после распада Советского Союза самое большое государство
в мире) и своеобразное сочетание западной и восточной культуры.
Я мечтаю о поездке
в Сибирь и на Дальний
Восток. Мне кажется, что
только там я пойму, что
такое Россия. Я хотел бы
туда поехать по Транс­
сибирской магистрали,
чтобы я мог наблюдать
ландшафт и беседовать
с людьми. Я много слышал
о природных богатствах
Сибири, о сибиряках,
о тундре и глубоких лесах
тайги, о сибирских реках
и озёрах, в особенности
о самом глубоком озере
в мире – Байкале. Мне
хотелось бы не только
увидеть культурные центры
Западной и Восточной
Сибири и Дальнего
Востока – Новосибирск,
Иркутск, Красноярск,
179
Владивосток –, но и встретиться с коренными жителями Сибири, пойти
с ними на рыбалку или на охоту.
А ещё я мечтаю о полуострове вулканов Камчатке. Я видел на
выставке фотографии этой чудесной земли, которую открыли русские
казаки более 300 лет назад, и влюбился в неё.
Я надеюсь, что мои мечты сбудутся.
audio 124
Словá
богатство, -a s
в особенности
восток, -a m
восточный, -ая, -ое, -ые
вулкан, -a m
государство, -a s
дальний, -яя, -ее, -ие
западный, -ая, -ое, -ые
казак, -а m
казаться, кажусь, кажешься, кажутся
коренной, -ая, -ое, -ые
ландшафт, -а m
магистраль, -ли ž
мечта, -ы ž
наблюдать, -аю, -аешь, -ают
надеяться, -деюсь, -деешься, -деются
огромный, -ая, -ое, -ые
охота, -ы ž
полуостров, -а m, mn. č. полуострова
понять, пойму, поймёшь, поймут
природный, -ая, -ое, -ые
распад, -а m
рыбалка, -и ž
пойти на рыбалку
сбыться, 3. os. j. č. сбудется,
3. os. mn. č. сбудутся
своеобразный, -ая, -ое, -ые
сибирский, -ая, -ое, -ие
Сибирь, -ри ž
сибиряк, -а m, mn. č. -и
сочетание, -ия s
союз, -а m
180
bohatstvo
obzvlášť, najmä
východ (svetová strana)
východný
sopka
štát
ďaleký, vzdialený
západný
kozák
zdať sa, vyzerať
pôvodný
krajina
magistrála
sen, túžba
pozorovať
dúfať
obrovský, ohromný
lov
polostrov
pochopiť
prírodný
rozpad
rybárčenie
ísť na ryby
uskutočniť sa, splniť sa
zvláštny, originálny
sibírsky
Sibír
Sibírčan
spojenie
zväz
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
тайга, -и ž
территория, -ии ž
транссибирский, -ая, -ое, -ие
тундра, -ы ž
чудесный, -ая, -ое, -ые
tajga
územie, teritórium
transsibírsky
tundra
nádherný, prekrásny
Фрáзы
Мне кажется, что…
Диалóг
15
audio 125
Zdá sa mi, že…
audio 126
Карл:
Наше пребывание в Петербурге, к сожалению, подходит
к концу. Что вы будете делать после экзаменов?
Náš pobyt v Petrohrade sa, bohužiaľ, chýli ku koncu. Čo budete robiť
po skúškach?
Мартин: Мы с Ядвигой подождём до белых ночей, потом улетаем
в Краков, а через неделю в Прагу.
My s Jadvigou si počkáme na biele noci, potom odletíme do Krakova
a o týždeň do Prahy.
Полин: С Ядвигой?
S Jadvigou?
Карл:
Чего ты удивляешься? Они ведь решили жить вместе.
Čo sa čuduješ? Rozhodli sa predsa, že budú žiť spolu.
Полин: Ну и новость! Я не знала. А дочка Ядвиги?
To je ale novinka! Nevedela som to. A čo Jadvigina dcérka?
Мартин: Ванда будет жить с нами в Праге. У меня там есть уютная
двухкомнатная квартира. А вы куда собираетесь?
Vanda bude žiť s nami v Prahe. Mám tam útulný dvojizbový byt.
A kam sa chystáte vy?
Карл:
Я ещё две недели пробуду у тёти в Саратове.
Ja sa ešte dva týždne zdržím u tety v Saratove.
Полин: Mы с Филиппом возвращаемся в Париж, a потом поедем
в отпуск на море к Рафаэлю.
My sa s Filipom vraciame do Paríža a potom pôjdeme na dovolenku
k moru k Rafaelovi.
Карл:
Я уверен, друзья, что мы все ещё когда-нибудь встретимся
в Петербурге.
Som presvedčený, priatelia, že sa všetci ešte niekedy stretneme
v Petrohrade.
181
Упражнéния
1. V odpovediach používajte slová v zátvorkách.
1. Откуда вы пришли? (кино, институт, работа, аптека, поликлиника)
2. Откуда вам звонили? (библиотека, вокзал, Прага, гостиница)
3. Куда вы собираетесь? (Братислава, музей, выставка, площадь)
2. Odpovedajte podľa vzoru.
Vzor: Ты остался дома с Машей? Нет, но завтра останусь.
1. Ты поехал в Москву? Нет, но завтра .
2. Ты пригласил Нину на новоселье? Нет, но завтра .
3. Ты сдал экзамен по литературе?
4. Ты закрыл все окна?
5. Ты выпил кофе?
6. Ты сегодня встал рано?
3. Doplňte chýbajúce výrazy.
1. Матей заболел, нужно лежать.
2. болит горло и голова.
3. Врач ему антибиотики, он должен их два
раза .
4. Его подруга старательно за ним.
5. Сегодня больному лучше, температура .
6. Oн чувствует хорошо.
4. Pýtajte sa na podčiarknuté slová s predložkami.
Vzor: Это цветы для гостей. (для кого?)
1. Наш дом находится около парка.
2. Мы встретимся после занятий.
3. У меня нет никаких его фотографий.
4. Мы с ней говорили об этом год назад.
5. Slová v zátvorkách použite v správnom tvare.
1. В Москве много (магазин, человек, вуз, житель, собор, монастырь, дворец,
высотное здание, торговый центр, театр, галерея, музей, линия метро).
2. У меня осталось много (незабываемое впечатление, хороший друг,
фотография).
3. Я много слышал о (Сибирь, Дальний Восток, древняя архитектура
Москвы, тундра, тайга, озеро Байкал, сибирские реки и озёра, что-то).
4. Я хотел бы беседовать с (люди, русские, жители Москвы, она, ктонибудь, все студенты).
182
6. Dokončite vety.
1. Я забочусь о .
2. Мартин влюбился в и объяснился ей в .
3. Они каждый день пользовались .
4. Москва – самый большой в Европе город по .
5. У меня осталось незабываемое впечатление от .
6. Я была в восторге от .
15
7. Doplňte koncovky. Tvorte vety s uvedenými výrazmi.
в двухкомнатн квартире, в панельн доме, с трёхлетн девочкой,
в сам дорог городе, по вечерн улицам, без городск транспорта,
о прекрасн дворцах, с древн фресками, интересн спектаклем,
здание Больш театра, о русск культуре
8. Podčiarknuté slová nahraďte výrazmi a) все, всё, b) никто, ничто.
Utvorte vety so záporom.
1. Они приедут в субботу.
2. Они её пригласили.
3. Он это ему сказал.
4. Мы увлекаемся культурой.
5. Меня это удивило.
6. Я тебе позвоню.
9. Preložte.
1. Nevieš, či bude zajtra snežiť?
2. Keby mi pomohol, prišiel by som asi o 9 hodine.
3. Nechceš ísť zajtra na koncert? Ja by som rád, ale dohovoril som sa s Pavlom,
že spolu niekam pôjdeme.
4. Najviac sa mi páči Praha na jar.
5. Od detstva športuje, robí aerobik.
6. Pred hodinou stáli na brehu Nevy а teraz už sedia vo vlaku.
Cтрановéдение
Moskovské metro začalo svoju prevádzku v roku 1935, v súčasnosti má 12 liniek
a 185 staníc.
183
Poznámky a vysvetlivky k slovníku
Slovíčka v lekciách aj v slovníku na konci učebnice sú zoradené podľa ruskej
abecedy.
Pri podstatných menách uvádzame za slovom koncovku 2. pádu a označu­
jeme ich rod skratkami m, ž, s (mužský, ženský, stredný).
Nesklonné podstatné mená majú pred rodovou charakteristikou skratku
­neskl. Pre označenie čísla používame skratku len j. č. (len mn. č.) pri podstatných menách, ktoré sa používajú iba v danom čísle. Skratku mn. č. používame
pri tvaroch, ktoré sú v lekcii použité v množnom čísle.
Pri neproduktívnych podstatných menách uvádzame celé skloňovanie, pri
podstatných menách s pohyblivým prízvukom uvádzame vybrané pády.
Za prídavnými menami uvádzame koncovky ženského a stredného rodu
a množného čísla.
Pri slovesách je za heslovým slovom uvedené zakončenie 1. a 2. osoby jed.
čísla a 3. osoby mn. čísla, prípadne celé tvary. Pri nepravidelných slovesách uvádzame celé časovanie. Obmedzenie paradigmy vyjadrujeme poznámkou 3. os. j. č.
a pod.
Ku gramatickej charakteristike niektorých slov (najmä slovies) patria uvádzané väzby (syntaktická spájateľnosť). Väzbu naznačujeme pomocou zámen
кто, что a pod. Ak sa zhoduje väzba v slovenčine a ruštine, neuvádzame ju
vôbec. Ak existuje niekoľko možností, uvádzame tie, ktoré sú použité v danej
lekcii.
Pri viacvýznamových slovách sú jednotlivé významy označené arabskou číslicou. Uvádzame len tie významy, ktoré sú potrebné pre pochopenie daných
textov.
Zoznam skratiek
hovor. hovorový (výraz)
neos. neosobné (sloveso alebo neosobné použitie slovesa)
neskl. nesklonné podstatné meno
pomn. pomnožné podstatné meno
184
Rusko-slovenský slovník
А
а L4 a
а то L3 alebo
август, -а m L5 august
агентство, -а s L5 agentúra
административный, -ая, -ое, -ые L15
administratívny
адрес, -а m, mn. č. адреса L5
adresa
академия, -ии ž L4 akadémia
активно L2 aktívne
Америка, -и ž L1 Amerika
американец, -нца m L1 Američan
американка, -и ž L1 Američanka
анализировать, -рую, -руешь, -руют
L4
rozoberať, analyzovať
англичанин, -a m L2 Angličan
англичанка, -и ž L2 Angličanka
антибиотики, -ов, mn. č. L12
antibiotiká
аппетит, -а m L10 chuť
апрель, -ля m L5 apríl
аптека, -и ž L12 lekáreň
архитектура, -ы ž L9 architektúra
аспирантура, -ы ž L7 ašpirantúra
атмосфера, -ы ž L15 atmosféra
аудитория, -ии ž L4 učebňa,
poslucháreň
аэробика, -и ž L5 aerobik
Б
бабушка, -и ž L2 babička
багаж, -а m, len j. č. L13 batožina
балкон, -а m L8 balkón
баскетбол, -а m L5 basketbal
башня, -и ž, 2. p. mn. č. башен L15
veža
бег, -а m L5 beh
бежать, бегу, бежишь, бегут L13
bežať
без L5 bez
беззаботно L10 bezstarostne
бекон, -а m L7 anglická slanina
белокаменный, -ая, -ое, -ые L15
z bieleho kameňa
белый, -ая, -ое, -ые L7 biely
бельё, -лья s, len j. č. L5 bielizeň
берег, -а m, mn. č. берега L14 breh
беременная, -ые L6 tehotná
беседовать, -дую, -дуешь, -дуют L10
besedovať
бесплатно L5 zadarmo, bezplatne
библиотека, -и ž L3 knižnica
бизнесмен, -а m L4 podnikateľ,
podnikateľka
биография, -ии ž L11 životopis
благодарить, -рю, -ришь, -рят
когó за что L10 ďakovať
близ L15 blízko, neďaleko
близкий, -ая, -ое, -ие L2 blízky
блинчик, -а m L10 lievanec,
palacinka
блюдо, -а s L3 jedlo
богатство, -а s, 2. p. mn. č. богатств
L10
bohatstvo
богослужение, -ия s L14 bohoslužba
бокал, -а m L7 pohár, čaša
болеть, -ею, -еешь, -еют, L12
byť chorý
болеть, 3. os. j. č. болит,
3. os. mn. č. болят L12 bolieť
боль, -ли ž L12 bolesť
больница, -ы ž L2 nemocnica
больной, -ая, -óе, -ы́е L12 chorý
больше L8 viac
большой, -ая, -ое, -ие L2 veľký
ботинки, -нок mn. č. L6 topánky
бояться, боюсь, боишься, боятся
чегó L2 báť sa čoho
за когó L6 báť sa o koho
брат, -а m, mn. č. братья L2 brat
брат и сестра súrodenci
братиславский, -ая, -ое, -ие L4
bratislavský
Брно neskl. s L2 Brno
будни, -ей len mn. č. L10 všedné dni
185
будущее, -его s L15 budúcnosť
букет, -а m L10 kytica
булочка, -и ž L6 žemľa
булочная, -ой ž L7 pekárstvo
бульон, -а m L12 vývar, bujón
бутылка, -и ž L10 fľaša
буфет, -а m L3 bufet
буханка, -и ž L6 bochník
бывший, -ая, -eе, -ие L8 bývalý
быстро L13 rýchlo
бытовой, -ая, -ое, -ые L8
potrebný pre každodenný život
бытовая техника domáce
spotrebiče
быть, буду, будешь, будут L1 byť
В
в L1 v, vo
в (город) L5 do (mesta)
в особенности L15 najmä
в порядке L2 v poriadku
вагон, -а m L13 vagón
ваза, -ы ž L7 váza
ванная, -ой ž L8 kúpeľňa
варить, -рю, -ришь, -рят L12 variť
вбегать, -аю, -аешь, -ают L13
vbiehať
вдруг L6 odrazu, náhle
ведь L10 veď
век, -а m, mn. č. века L15 storočie
Великая суббота L14 Biela sobota
велосипед, -а m L3 bicykel
вернуться, -нусь, -нёшься, -нутся L2
vrátiť sa
весенний, -яя, -ее, -ие L14 jarný
весёлый, -ая, -ое, -ые L10 veselý
весна, -ы ž L14 jar
весной L14 na jar
вести, веду, ведёшь, ведут L6 viesť
вести себя správať sa
вестибюль, -ля m L13 vestibul, hala
весь, вся, всё, все L1 celý, všetok
вечер, -а m, mn. č. вечера L2 večer
вещь, -щи ž L7 vec
взвесить, -ешу, -есишь, -есят L6
odvážiť, zvážiť
186
взвешивать, -аю, -аешь,
-ают L6 vážiť, zvažovať
взять, возьму, возьмёшь,
возьмут L6 vziať
вид, -а m L5 druh
видеть, вижу, видишь,
видят L7 vidieť
вилка, -и ž L7 vidlička
вино, -а s L7 víno
винотека, -и ž L7 vinotéka
вкус, -а m L7 chuť
по вкусу podľa chuti
вкусно L3 chutne
влюбиться, -блюсь, -бишься, -бятся
в когó, во что L15 zamilovať sa
вместе L2 spoločne
внизу L9 dole
внимание, -ия s L10 pozornosť
внук, -a m L2 vnuk
внучка, -и ž L2 vnučka
во-вторых L10 po druhé
вода, -ы ž, 4. p. j. č. воду L7 voda
водка, -и ž L7 vodka
водный, -ая, -ое, -ые L9 vodný
возвращаться, -аюсь, -аешься,
-аются L5 vracať sa
возле L11 vedľa
возможность, -ти ž L3 možnosť
войти, войду, войдёшь,
войдут L6 vojsť
вокзал, -а m L13 železničná stanica
волнистый, -ая, -ое, -ые L11 vlnitý
волос, -а m, mn. č. волосы, волос,
волосам L11 vlas
вообще L7 vôbec
во-первых L10 po prvé
вопрос, -а m L5 otázka
встал вопрос vynorila sa otázka
вор, -а m L8 zlodej
восток, -a m L15 východ
(svetová strana)
восторг, -а m L15 nadšenie
быть в восторге от чегó
byť nadšený
восточный, -ая, -ое, -ые L15
východný
Rusko-slovenský slovník
впервые L15 prvýkrát
впереди когó, чегó L3 pred
vo význame miestnom
впечатление, -ия s от чегó L15
dojem
врач, -а m L1 lekár
время, времени s L3 čas, doba
во время каникул L5
cez prázdniny
время года L12 ročné obdobia
всё L7 všetko
вспомнить, -ню, -нишь, -нят
когó, что, о ком, о чём L6
spomenúť si
вставать, встаю, встаёшь, встают L3
vstávať
встретиться, -чусь, -тишься, -тятся
L5 stretnúť sa
встречать, -аю, -аешь, -ают L10
vítať
встречаться, -аюсь, -аешься, -аются
L5 stretávať sa, schádzať sa
вуз, -а m L2 vysoká škola
вулкан, -a m L15 sopka
входить, вхожу, входишь, входят L5
byť súčasťou
входить в обязанности
byť (súčasťou) povinnosťou
выбирать, -аю, -аешь, -ают L6
vyberať
выбрать, -беру, -берешь, -берут L4
vybrať
выгодный, -ая, -ое, -ые L8 výhodný
самый выгодный najvýhodnejší
вызвать, вызову, вызовешь,
вызовут L6 zavolať, privolať
выздоравливать, -аю, -аешь, -ают L12
uzdravovať sa
выйти, -йду, -йдешь, -йдут L9 vyjsť
выйти замуж за когó L2 vydať sa
выкладывать, -ваю, -ваешь,
-вают L14 vykladať
вынуть, -ну, -нешь, -нут L6
vytiahnuť, vybrať
выпасть, 3. os. j. č. выпадет
(снег) L12 napadnúť (sneh)
выпечка, -и ž L6 1. pečivo; 2. pečenie
выпускник, -а m L4 absolvent
выражать, -аю, -аешь, -ают L11
vyjadrovať
высотный, -ая, -ое, -ые L15 výškový
выставка, -и ž L2 výstava
вытяжка, -и ž L8 odsávač pár,
digestor
выучить, -чу, -чишь, -чат L5
naučiť sa
выучиться, -чусь, -чишься, -чатся
на когó L6 vyučiť sa
выходить, -хожу, -ходишь, -ходят L8
1. vychádzať; 2. viesť
выxодные дни L3 voľné dni
Г
газета, -ы ž L6 noviny
галерея, -еи ž L3 galéria
гармония, -ии ž L11 harmónia,
súlad
гарнир, -а m L7 príloha (k jedlu)
гастроном, -а m L6 obchod
s lahôdkami
генеральный, -ая, -ое, -ые L14
generálny
Германия, -ии ž L1 Nemecko
гибкий, -ая, -ое, -ие L11 pružný,
ohybný
гид, -а m L13 sprievodca (človek)
гимназия, -ии ž L4 gymnázium
гитара, -ы ž L3 gitara
главный, -ая, -ое, -ые L9 hlavný
самое главное najdôležitejší
глажка, -и ž L5 žehlenie
глаз, -а m, mn. č. глаза L11 oko
глубокий, -ая, -ое, -ие L7 hlboký
глубоко L15 hlboko
глядеть, -жу, -дишь, -дят L11
hľadieť, pozerať sa
говорить, -рю, -ришь, -рят L1
hovoriť, rozprávať
говорят L7 hovorí sa, vraj
год, -а m L1 rok
голова, -ы ž, mn. č. головы L12 hlava
гололедица, -ы ž L12 poľadovica
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
187
гольф, -а m L5 golf
гораздо L9 omnoho
горло, -а s L12 krk, hrdlo
горный, -ая, -ое, -ые L5 horský
горный велосипед horský bicykel
город, -а m, mn. č. города L1 mesto
городской, -ая, -ое, -ие L15 mestský
горячий, -ая, -ее, -ие L10 1. horúci;
2. vrúcny, srdečný
горящий, -ая -ее, -ие L15 horiaci
гостиная, -ой ž L8 obývacia izba
гость, -тя m L7 hosť
государственный, -ая, -ое, -ые L10
štátny
государство, -a s L15 štát
готовить, -влю, -вишь, -вят L3
1. variť; 2. pripravovať
готовиться, -влюсь, -вишься, -вятся
к чемý L3 pripravovať sa
готовиться к урокам pripravovať
sa na vyučovanie
готовка, -и ž L5 varenie
градус, -а m L12 stupeň
градусник, -а m L12 teplomer
гражданский, -ая, -ое, -ие L5
občiansky
гражданский брак neoficiálne
spolužitie
грамматика, -и ž L4 gramatika
грандиозный, -ая, -ое, -ые L15
veľkolepý
греть, -ею, -еешь, -еют L14 hriať
грудка, -и ž L7 prsičká
группа, -ы ž L1 skupina
губа, -ы ž, mn. č. губы, губ, губам L11
pera
гулять, -яю, -яешь, -яют L1
prechádzať sa
густой, -ая, -ое, -ые L11 hustý
Д
давний, -яя, -ее, -ие L5 dávny, starý
даже L5 dokonca
дальний, -яя, -ее, -ие L15 ďaleký,
vzdialený
дарить, -рю, -ришь, -рят L10 darovať
188
дать, дам, дашь, даст, дадим, дадите,
дадут L4 dať
дача, -и ž L2 chata
дверь, -ри ž L10 dvere
двойняшкa, -и ž L6 dvojča
дворец, -рца m L3 palác
дворик, -а m L8 dvorček
дворцовый, -ая, -ое, -ые L9
palácový
двоюродный брат L2 bratranec
двухкомнатный, -ая, -ое, -ые L8
dvojizbový
девушка, -и ž L2 dievča, slečna
дедушка, -и m L2 deduško
действовать, -твую, -твуешь, -твуют
L6 konať, počínať si
декабрь, -ря m L5 december
деликатес, -а [тэ] m L6 lahôdka,
delikatesa
дело, -а s, mn. č. дела L6 vec, záležitosť
деловой, -ая, -ое, -ые L15 úradnícky,
obchodný
день, дня m L3 deň
будничный день všedný deň
деньги, -нег jen mn. č. L4 peniaze
деревня, -и ž L11 dedina
дерево, -а s, mn. č. деревья L14 strom
деревянный, -ая, -ое, -ые L15
drevený
детский, -ая, -ое, -ие L6 detský
детство, -а s L6 detstvo
дёшево L8 lacno
директор, -а m L4 riaditeľ, riaditeľka
дискотека, -и ž L5 diskotéka
длинный, -ая, -ое, -ые L11 dlhý
длиться, 3. os. j. č. длится L9 trvať
для когó, чегó L4 pre
днём L3 cez deň
добавлять, -яю, -яешь, -яют L14
pridávať
добираться, -аюсь, -аешься, -аются
до чегó L9 dostávať sa,
prichádzať k, na
добраться, -берусь, -берёшься,
-берутся до чегó L9 dostať sa, prísť
k, na
Rusko-slovenský slovník
доволен, довольна, довольны
чем L5 spokojný
довольно L9 dosť, značne
договор, -а m L8 zmluva, dohoda
договор найма L8 nájomná
zmluva
договориться, -рюсь, -ришься, -рятся
L5 dohovoriť sa, dohodnúť sa
доехать, -еду, -едешь, -едут до чегó
L9
pricestovať k, na
дождь, -дя m L12 dážď
дождь идёт prší
дойти, -йду, -йдёшь, -йдут до чегó
L9
prísť až k
долго L6 dlho
дом, -a m, mn. č. дома L2 dom
дома L2 doma
домашний, -яя, -ее, -ие L5 domáci
домашнее задание domáca
úloha
домой L2 domov
дорога, -и ž L9 cesta
дорогой, -ая, -ое, -ие L6 drahý
достаточно L7 dosť, dostatočne
достопримечательность, -ти ž L3
pamätihodnosť
дочка, -и ž L2 dcérka
дочь, дочери ž L8 dcéra
драматический, -ая, -ое, -ие L15
dramatický
древний, -яя, -ее, -ие L15 starý,
starobylý
друг, -а m, mn. č. друзья L1 priateľ,
priatelia
друг друга L2 navzájom,
jeden druhého
другой, -ая, -ое, -ие L3 iný
дружно L2 družne, svorne
дуть, 3. os. j. č. дует L12 fúkať, viať
душ, -а m L3 sprcha
принимать душ sprchovať sa
душа, -и ž, 4. p. j. č. душу, mn. č.
души L14 duša
дышать, -шу, -шишь, -шат L11
dýchať
дядя, -и m L2 strýko
Е
евро neskl. s L5 euro
Европа, -ы ž L5 Európa
его L1 jeho
единственный, -ая, -ое, -ые L2
jediný
единственный ребёнок
jedináčik
её L1 jej
ездить, езжу, ездишь, ездят L5
jazdiť
если L5 keď, ak
есть, ем, ешь, ест, едим, едите, едят
L7 jesť
ещё L2 ešte
Ж
жареный, -ая, -ое, -ые L7 pečený,
vyprážaný
ждать, жду, ждёшь, ждут когó, чегó L2
čakať
желать, -аю, -аешь, -ают
комý что, чегó L10 priať
жена, -ы ž L2 manželka
жениться, -нюсь, -нишься, -нятся
на ком L2 ženiť sa, oženiť sa
жизнь, -ни ž L3 život
жилище, -а s L10 bydlisko
жилой, -ая, -ое, -ые L15 obytný
жильё, -лья s L8 obydlie, byt
житель, -ля m L15 obyvateľ
жить, живу, живёшь, живут L1
žiť, bývať
журнал, -а m L5 časopis
журналист, -а m L4 novinár, novinárka
З
за (пять недель) L5 za, v priebehu
(piatich týždňov) vo význame
časovom
забирать, -аю, -аешь, -ают L5
vyzdvihovať, brať
заблудиться, -жусь, -дишься, -дятся
L9
zablúdiť
заболеть, -ею, -еешь, -еют L12
ochorieť
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
189
заботиться, -чусь, -тишься, -тятся
о кóм-нибудь L8 starať sa
забрать, -беру, -берёшь, -берут L13
vziať so sebou
забыть, -буду, -будешь, -будут L7
zabudnúť
завтрак, -а m L3 raňajky
завтракать, -аю, -аешь, -ают L3
raňajkovať
завтрашний, -яя, -ее, -ие L13
zajtrajší
задание, -ия s L15 zadanie, úloha,
cvičenie
заказать, -жу, -жешь, -жут L6
objednať (si)
закончить, -чу, -чишь, -чат L5
ukončiť, skončiť
закрыть, -ою, -оешь, -оют L6
zatvoriť
закуска, -и ž L7 predjedlo
зал, -а m L4 sála
физкультурный зал telocvičňa
залезать, -аю, -аешь, -ают L5
prezerať si
залезать на сайты prezerať si
webové stránky
заниматься, -аюсь, -аешься, -аются
L3 učiť sa, študovať
чем L5 zaoberať sa, robiť
заниматься спортом športovať
занятие, -ия s L5 činnosť,
zamestnanie
занятия, -ий mn. č. L3 vyučovanie
занять, займу, займёшь,
займут L13 obsadiť
западный, -ая, -ое, -ые L15 západný
запах, -а m L15 vôňa, pach
записать, -шу, -шешь, -шут L9
zapísať
записаться, -шусь, -шешься, -шутся
L4
zapísať sa
заработать, -аю, -аешь, -ают L4
zarobiť (si)
зарплата, -ы ž L5 plat
заснуть, -ну, -нёшь, -нут L6 zaspať
застолье, -лья s L10 stolovanie
190
звать, зову, зовёшь, зовут L1
1. volať (sa); L10 2. pozývať
звонить, -ню, -нишь, -нят L9
telefonovať
здание, -ия s L15 budova
здоров, -a, -o, -ы L2 zdravý
зеленеть, -ею, -еешь, -еют L14
zelenať sa
зелень, -ни ž L7 zelené korenie do
jedla, vňať
земля, -и ž, 4. p. j. č. землю,
mn. č. земли L15 zem, krajina
зеркало, -а s L8 zrkadlo
зима, -ы ž L12 zima (ročné obdobie)
зимний, -яя, -ее, -ие L6 zimný
знакомиться, -млюсь, -мишься,
-мятся L3 zoznamovať sa
знакомый, -ая, -ое, -ые L9 známy
значит L2 to znamená, teda
золотой, -ая, -ое, -ые L11 zlatý
И
и L1 a
игра, -ы ž, mn. č. игры L5 hra
компьютерные игры počítačové
hry
играть, -аю, -аешь, -ают L3 hrať
играть на гитаре hrať na gitare
играть в теннис hrať tenis
игрушка, -и ž L6 hračka
идти, иду, идёшь, идут L7 ísť
идти в гости L8 ísť na návštevu
из L1 z
избалованный, -ая, -ое, -ые L6
rozmaznaný
измениться, -нюсь, -нишься,
-нятся L3 zmeniť sa
из-под (Парижа) L5 z, tu:
pri (Paríži)
изучать, -аю, -аешь, -ают когó, что
L5 študovať
изюм, -а m L14 hrozienka
икона, -ы ž L15 ikona
иконостас, -а m L15 ikonostas (stena
zdobená ikonami)
или L2 alebo
Rusko-slovenský slovník
именно L10 1. práve, vlastne; 2. totiž
имя, имени s L10 meno
от имени когó menom
инженер, -а m L11 inžinier,
inžinierka
инженер-электронщик
elektroinžinier
иногда L1 niekedy, občas
институт, -а m L4 inštitút,
vysoká škola
экономический институт
vysoká škola ekonomická
инструмент, -а m L5 nástroj
музыкальный инструмент
hudobný nástroj
интерес, -а m L2 záujem
интересный, -ая, -ое, -ые L4
zaujímavý
интересовать, -сую, -суешь, -суют L2
zaujímať (sa)
интернет, -а [тэ] [нэ] m L4 internet
в интернете na internete
искать, ищу, ищешь, ищут L4
hľadať
искупаться, -аюсь, -аешься, -аются
L3 okúpať sa
искусство, -а s L5 umenie
боевые искусства bojové umenia
испанец, -нца m L1 Španiel
испанка, -и ž L1 Španielka
испанский, -ая, -ое, -ие L1
španielský
исполнение, -ия s L15 výkon
(umelecký)
исполниться, 3. os. j. č. исполнится
L11
splniť sa, vyplniť sa
использовать, -зую, -зуешь, -зуют L8
využiť, použiť
испортить, -чу, -тишь, -тят L7
pokaziť
история, -ии ž L2 1. história, dejepis;
L5 2. historka, príbeh
итак L2 takže, a tak, tak teda
июль, -ля m L5 júl
июнь, -ня m L5 jún
К
к сожалению L2 bohužiaľ
к счастью L13 našťastie
кабинет, -а m L4 kabinet, pracovňa
кабинет директора riaditeľňa
кабинет физики kabinet fyziky
кажется L7 zdá sa
казак, -а m L15 kozák
казаться, кажусь, кажешься,
кажутся L15 zdať sa, vyzerať
как L4 ako
какой, -ая, -ое, -ие L2 aký
каникулы, каникул pomn. L5
prázdniny
капля, -и ž L12 kvapka
капли от кашля kvapky proti
kašľu
каравай, -ая m L10 bochník (guľatý)
карий, -яя, -eе, -ие L11 hnedý
(iba oči)
карман, -а m L8 vrecko
карп, -а m L7 kapor
картофель, -ля m, len j. č. L7
zemiaky
карточка, -и ž L4 kartička
картошка, -и ž L7 zemiaky hovor.
карьера, -ы ž L5 kariéra
касса, -ы ž L13 pokladňa
катание, -ия s L5 jazda
катание на велосипеде jazda na
bicykli
катание на лыжах lyžovanie
катание на роликах jazda na
kolieskových korčuliach
кататься, -аюсь, -аешься, -аются L3
jazdiť
кататься на велосипеде jazdiť na
bicykli
кашель, -шля m L12 kašeľ
квартира, -ы ž L5 byt
кинуть, -ну, -нешь, -нут L5 dať,
umiestniť
киоск, -а m L6 stánok, kiosk
кипеть, -плю, -пишь, -пят L7 vrieť,
variť sa
кирпичный, -ая, -ое, -ые L8 tehlový
191
класс, -а m L4 trieda
кнедлик, -а [нэ] aj [не] m L7 knedľa
книга, -и ž L6 kniha
книжный, -ая, -ое, -ые L8 na knihy,
knižný
князь, -зя m, mn. č. князья, -зей L15
knieža
ковёр, -вра m L8 koberec
когда L2 1. kedy; 2. keď, až
колбаса, -ы ž L6 saláma
количество, -а s L15 počet, množstvo
коллега, -и m i ž L1 kolega, kolegyňa
колледж, -а m L4 stredná odborná
škola
коллекционирование, -ия s L5
zberateľstvo, zbieranie
кольцо, -а s, mn. č. кольца L13
1. kruh, okruh; 2. prsteň
коммерческий, -ая, -oе, -ие L4
obchodný
коммерческое училище
obchodná akadémia
коммунальный, -ая, -ое, -ые L8
komunálny
комната, -ы ž L7 izba
компания, -ии ž L12 spoločnosť
компьютер, -а [тэ] m L3 počítač
кондитерская, -ой ž L6 cukráreň
конец, -нца m L12 koniec
в конце koncom, na konci
консерватория, -ии ž L4
konzervatórium
консульство, -а s L5 konzulát
конфета, -ы ž L6 bonbón
конфликт, -а m L4 konflikt
концерт, -а m L3 koncert
коренной, -ая, -ое, -ые L15 pôvodný
корзинка, -и ž L10 košíček
кормить, -млю, -мишь, -мят L5
dávať jesť, kŕmiť
короткий, -ая, -ое, -ие L12 krátky
коротко L9 krátko, stručne
кость, -ти ž L7 kosť
который, -ая, -ое, -ые L2 ktorý
кошелёк, -лька m L6 peňaženka
красивый, -ая, -ое, -ые L7 krásny
192
красить, -ашу, -асишь, -асят L14
farbiť
краска, -и ž L14 farba
красный, -ая, -ое, -ые L7 červený
крепкий, -ая, -ое, -ие L7 silný
крепкий напиток liehovina
крепко L12 pevne, silno
крепость, -ти ž L10 pevnosť
кресло, -а m L8 kreslo
кровать, -ти ž L3 posteľ
кругом L9 dokola, okolo
крупа, -ы ž L14 krupička, krupica
кто-нибудь L13 niekto, ktokoľvek
кто-то L5 niekto, ktosi
купить, -плю, -пишь, -пят L2 kúpiť
куриный, -ая, -ое, -ые L7 1. kurací;
2. slepačí
курс, -а m L5 ročník na VŠ
курсы, mn. č. L1 kurz
на курсах v kurze
куртка, -и ž L13 bunda
кухня, -и ž L7 kuchyňa
кухонный, -ая, -ое, -ые L8
kuchynský, jedálenský
кухонный стол jedálenský stôl
Л
ладан, -а m L15 kadidlo
лампа, -ы ž L8 lampa
ландшафт, -а m L15 krajina
лебединый, -ая, -ое, -ые L15 labutí
ледоход, -а m L14 ľadochod
(pohyb ľadov na riekach)
лежать, лежу, лежишь, лежат L3
ležať
лекарство, -а s от чегó L12 liek
лес, -а m, 6. p. j. č. о лесе, ale в лесу,
mn. č. леса L3 les
в лес do lesa
лететь, -чу, -тишь, -тят L5 letieť
летний, -яя, -ее, -ие L5 letný
летом L6 v lete
летопись, -си ž L15 letopis, kronika
лёгкий, -ая, -ое, -ие L11 ľahký
либо – либо L5 buď – alebo
линия, -ии ž L9 linka
Rusko-slovenský slovník
лист, -á m, mn. č. листья L14 list
(na strome)
литература, -ы ž L4 literatúra
лифт, -а m L6 výťah
лицей, -я m L4 lýceum
лицо, -а s, mn. č. лица L11 tvár
личный, -ая, -ое, -ые L10 osobný
лоджия, -ии ž L8 lodžia
лодка, -и ž L3 loďka
ложиться, -жусь, -жишься, -жатся L3
líhať si
ложиться спать chodiť/ísť spať
ложиться в больницу L12
ísť do nemocnice
ложка, -и ž L7 lyžica
Лондон, -а m L2 Londýn
лук, -а m L7 cibuľa
лукаво L11 šibalsky
луч, -а m L14 lúč
лыжи, лыж mn. č. L5 lyže
любительский, -ая, -ое, -ие L5
ochotnícky, amatérsky
любить, -блю, -бишь, -бят L2
1. mať rád; 2. rád niečo robiť
любой, -ая, -ое, -ые L10 ľubovoľný,
akýkoľvek
люди, -ей mn. č. L2 ľudia
М
магазин, -а m L6 obchod
книжный магазин
kníhkupectvo
продовольственный магазин
obchod s potravinami
магистраль, -ли ž L15 magistrála
макияж, -а m L3 mejkap
маленький, -ая, -ое, -ие L2 malý,
maličký
мало L7 málo
мальчик, -а m L6 chlapec
маршрут, -а m L13 trasa
маршрутка, -и ž (маршрутное такси)
L9
kyvadlový taxík
маслина, -ы ž L7 čierna oliva
масло, -а s L6 olej
сливочное масло maslo
мастерский, -ая, -ое, -ие L15
majstrovský
мать, матери ž L8 matka
машина, -ы ž L5 1. auto;
L8 2. stroj, prístroj
посудомоечная машина
umývačka riadu
стиральная машина práčka
мебель, -ли ž L9 nábytok
меблированный, -ая, -ое, -ые L8
zariadený, s nábytkom
медсестра, -ы ž L12 zdravotná sestra
между тем L12 zatiaľ, medzitým
международный, -ая, -ое, -ые L1
medzinárodný
мелкий, -ая, -ое, -ие L7 plytký
меню neskl. s L7 jedálny lístok
меняться, -яюсь, -яешься, -яются L5
meniť sa
местный, -ая, -ое, -ые L5 miestny
место, -а s, mn. č. места L4 miesto
месяц, -а m L1 mesiac
мечта, -ы ž L15 sen, túžba
мечтать, -аю, -аешь, -ают L6
snívať, túžiť
микроволновка, -и ž L8
mikrovlnka
минеральный, -ая, -ое, -ые L7
minerálny
минута, -ы ž L13 minúta
мир, -а m L15 svet
младший, -ая, -ее, -ие L8 mladší,
najmladší
много L1 mnoho
мобильник, -а m L6 mobil, mobilný
telefón
может L5 možno
можно L4 je možné
мой L1 môj
молодой, -ая, -ое, -ые L1 mladý
монастырь, -ря m L15 kláštor
морепродукты, -ов mn. č. L7
dary mora
мороженое, -ого s L6 zmrzlina
мороз, -а m L12 mráz
стоит мороз je mráz, mrzne
193
моросить, neos. моросит L14 mrholiť
московский, -ая, -ое, -ие L13
moskovský
мотор, -а m L5 motor
мочь, могу, можешь, могут L4 môcť
музей, -я m L3 múzeum
музыка, -и ž L5 hudba
музыкальный, -ая, -ое, -ые L11
hudobný
мыться, моюсь, моешься, моются L3
umývať sa
мясной, -ая, -ое, -ые L7 mäsový
мясной магазин mäsiarstvo
мясо, -а s L7 mäso
Н
на улице L12 vonku
наблюдать, -аю, -аешь, -ают L15
pozorovať
надеяться, -еюсь, -еешься,
-еются L15 dúfať
надоесть, -ем, -ешь, -ест, -едим,
-едите, -едят L6 omrzieť,
sprotiviť sa
назад L2 pred vo význame časovom
два года назад pred dvoma rokmi
найти, -йду, -йдёшь, -йдут,
min. č. нашёл L5 nájsť
наконец L6 nakoniec
налево L9 vľavo
наливать, -аю, -аешь, -ают L10
nalievať
написать, -шу, -шешь, -шут L5
napísať
направо L9 vpravo
напрасно L7 zbytočne
например L5 napríklad
народ, -a m L12 ľudia
много народу veľa ľudí
нарушать, -аю, -аешь, -ают L10 rušiť
наслаждаться, -аюсь, -аешься,
-аются L14 kochať sa
насморк, -а m L12 nádcha
настоящий, -ая, -ее, -ие
L6 1. naozajstný, skutočný, pravý;
L15
2. súčasný
194
настоящее время súčasnosť
наступить, -плю, -пишь, -пят L12
prísť, nastúpiť
находиться, -жусь, -ходишься,
-ходятся L9 nachádzať sa
национальный, -ая, -ое, -ые L7
národný
начало, -а s L15 začiatok
начать, начну, начнёшь, начнут L2
začať
начаться, 3. os. j. č. начнётся L10
začať sa
наш L1 náš
небо, -а s, mn. č. небеса L12 nebo,
nebesá
небольшой, -ая, -ое, -ие L5 malý,
neveľký
недавно L3 nedávno
недалеко L8 neďaleko, blízko
недвижимость, -ти ž L8
nehnuteľnosť
агентство недвижимости
realitná kancelária
неделя, -ли ž L3 týždeň
два раза в неделю dvakrát za
týždeň
недоставать, neos. недостаёт когó,
чегó L10 nedostávať sa, chýbať
нежный, -ая, -ое, -ые L11 nežný
незабываемый, -ая, -ое, -ые L15
nezabudnuteľný
независимый, -ая, -ое, -ые L5
nezávislý
некоторый, -ая, -ое, -ые L5 niektorý
немец, -мца m L1 Nemec
немка, -и ž L1 Nemka
немного L1 málo, trochu
немножко L10 trošku
неотделимый, -ая, -ое, -ые L15
neoddeliteľný
неплохо L1 celkom dobre
нервничать, -аю, -аешь, -ают L13
byť nervózny
несколько L5 niekoľko
несмотря на когó, что L10
nehľadiac
Rusko-slovenský slovník
нетерпение, -ия s L13 netrpezlivosť
с нетерпением netrpezlivo
низко L12 nízko
никакой, -ая, -ое, -ие L12 žiadny
никогда L15 nikdy
Нитра, -ы ž L1 Nitra
но L1 ale
новоселье, -лья s L10 oslava nového
bývania
новый, -ая, -ое, -ые L6 nový
нога, -и ž, 4. p. ногу, mn. č. ноги,
3. p. ногам L12 noha
нож, -а m L7 nôž
номер, -а m, mn. č. номера L9
1. číslo; 2. izba (v hoteli)
нормально L5 normálne
ночь, -чи ž L3 noc
в час ночи o jednej hodine v noci
ночью L3 v noci
нравиться, 3. os. j. č. нравится,
3. os. mn. č. нравятся L1 páčiť sa
нужен, нужна, нужно, нужны
комý, чемý L6 potrebovať
нужный, -ая, -ое, -ые L8 potrebný
О
обед, -а m L3 obed
обедать, -аю, -аешь, -ают L3
obedovať
обещать, -аю, -аешь, -ают L7 sľúbiť,
sľubovať
облако, -а s, mn. č. облака L5
oblak, mrak
обожать, -аю, -аешь, -ают L7
zbožňovať, milovať
образованный, -ая, -ое, -ые L2
vzdelaný
образоваться, -зуюсь, -зуешься,
-зуются L12 (vy) tvoriť sa
обсудить, -сужу, -судишь, -судят L13
prediskutovať, prebrať
общаться, -аюсь, -аешься, -аются L2
stýkať sa, komunikovať
oбщежитие, -ия s L3 študentský
internát
oбщение, -ия s L3 komunikácia
общий, -ая, -ее, -ие L2 spoločný
общительный, -ая, -ое, -ые L2
spoločenský (človek)
объявление, -ия s L4 oznámenie,
inzerát
объявление о вакансиях
ponuka voľných miest
объясниться, -нюсь, -нишься, -нятся
в чём L14 vysvetliť; vyznať
объясниться в любви vyznať
lásku
объяснять, -яю, -яешь, -яют L9
vysvetľovať
oбычно L3 zvyčajne, obvykle
овальный, -ая, -ое, -ые L11 oválny
овощи, -ей mn. č. L7 zelenina
огромный, -ая, -ое, -ые L15 veľký,
ohromný
одежда, -ы ž L6 odev, šaty
мужская одежда mužské odevy
одинокий, -ая, -ое, -ие L2 samotný,
osamotený
однако L8 (a)však
однокурсник, -а m L3 spolužiak
(na VŠ)
озеро, -а s, mn. č. oзёра L15 jazero
оказаться, -жусь, -жешься, -жутся L6
ukázať sa
окно, -а s, mn. č. окна, окон L8 okno
около L13 pri
окончание, -ия s L4 ukončenie
он, она, оно, они L1 on, ona, ono,
oni/ony
онлайн L5 on-line
опасный, -ая, -ое, -ые L6
nebezpečný
оплачивать, -аю, -аешь, -ают L5
platiť (za niečo)
определять, -яю, -яешь, -яют L14
určovať
оптимизм, -а m L11 optimizmus
о-пэр neskl. ž L5 au-pair
оркестр, -а m L5 orchester
освящать, -аю, -аешь, -ают L14
posväcovať, svätiť
осенью L13 na jeseň
195
осматривать, -ваю, -ваешь, -вают L10
prezerať (si)
осмотреть, -рю, -ришь, -рят L3
prezrieť (si)
основатель, -ля m L15 zakladateľ
основать, -ную, -нуёшь, -нуют L15
založiť
основной, -ая, -ое, -ые L4 základný
основная школа základná škola
особенно L10 zvlášť, najmä
особый, -ая, -ое, -ые L15 zvláštny
оставаться, -таюсь, -таёшься, -таются
L3 zostávať
оставить, -влю, -вишь, -вят L12
nechať, zanechať
остальные, -ых L10 ostatní
остановка, -и ž L9 zastávka
остаться, -нусь, -нешься, -нутся L2
zostať
остров, -а m, mn. č. острова L7 ostrov
от L2 od
ответить, -чу, -тишь, -тят L6
odpovedať
отвозить, -вожу, -возишь, -возят L5
odvážať
отдел, -а m L6 oddelenie
отдельный, -ая, -ое, -ые L8
oddelený, samostatný
отдыхать, -аю, -аешь, -ают L5
odpočívať, tráviť dovolenku
отказываться, -ваюсь, -ваешься,
-вaются от когó, чегó L7 odmietať
открывать, -аю, -аешь, -ают L6
otvárať
открываться, -аюсь, -аешься,
-аются L10 otvárať sa
отличие, -ия s L15 rozdiel
в отличие na rozdiel
отправить, -влю, -вишь, -вят L11
poslať
отправляться, -яюсь, -яешься,
-яются L13 odchádzať
отрывок, -вка m L5 úryvok
отъезд, -а m L13 odchod
официальный, -ая, -ое, -ые L5
oficiálny
196
охота, -ы ž L5 lov
охранник, -а m L6 člen ochranky
очень L1 veľmi
очищение, -ия s L14 očista
П
падать, -аю, -аешь, -ают L14 padať
пакет, -а m L10 balík, škatuľa
палатка, -и ž L5 stan
пальто, neskl. s L6 kabát
памятник, -а m L9 pamätník,
pomník
памятник архитектуры
architektonická pamiatka
панельный, -ая, -ое, -ые [нэ] L15
panelový
панорама, -ы ž L14 panoráma
папа, -ы m L2 otecko
пара, -ы ž L4 pár, tu: dve vyučovacie
hodiny
парень, -рня m L3 chlapec, mladík
парикмахерская, -ой ž L9
kaderníctvo
парк, -а m L3 park
парламент, -а m L15 parlament
пасмурный, -ая, -ое, -ые L12
pochmúrny
паспорт, -а m, mn. č. паспорта L13
pas
Пасха, -и ž L14 Veľká noc
пасхальный, -ая, -ое, -ые L14
veľkonočný
педагогический, -ая, -ое, -ие L4
pedagogický
пельмени, -ей mn. č. L10 pelmene
(varené taštičky plnené mletým
mäsom)
пение, -ия s L15 spev
пенсионер, -а m L2 penzista,
dôchodca
пенсия, -ии ž L11 penzia, dôchodok
первый, -ая, -ое, -ые L3 prvý
переводить, -жу, -дишь, -дят L2
1. prekladať; 2. tlmočiť
переводчик, -а m L1 1. prekladateľ;
2. tlmočník
Rusko-slovenský slovník
передавать, -даю, -даёшь, -дают L10
predávať
переехать, -еду, -едешь, -едут L5
presťahovať sa
перейти, -йду, -йдёшь, -йдут L9
prejsť
перекрёсток, -тка m L9 križovatka
переночевать, -чую, -чуешь, -чуют
L3 prenocovať
пересадка, -и ž L9 prestup
сделать пересадку L9 prestúpiť
переулок, -лка m L9 postranná ulička
переходящий, -ая, -ее, -ие L14
pohyblivý
Петербург, -а m L1 Petrohrad
петрушка, -и ž L7 petržlen
петь, пою, поёшь, поют L3 spievať
пешком L9 pešky, peši
пиджак, -а m L6 sako
пирог, -а m L10 1. piroh; 2. koláč
писать, -шу, -шешь, -шут L2 písať
письмо, -а s, mn. č. письма L2 list
пить, пью, пьёшь, пьём, пьёте, пьют
L7 piť
плавание, -ия s L5 plávanie
плата, -ы ž L8 platba
платить, -чу, -тишь, -тят L5 platiť
платформа, -ы ž L13 nástupište
племянник, -а m L6 synovec
племянница, -ы ž L6 neter
плита, -ы ž L8 sporák
плохой, -ая, -ое, -ие L5 zlý
по (городу) se 3. p. L3 po (meste)
vo význame miestnom
по-английски L1 po anglicky
поближе L8 bližšie
по-венгерски L11 po maďarsky
повернуть, -ну, -нёшь, -нут L9
zahnúť, zabočiť
повести, -веду, -ведёшь, -ведут L6
zaviesť, viesť
повыситься, -вышусь, -высишься,
-высятся L12 stúpnuť, zvýšiť sa
поговорить, -рю, -ришь, -рят L2
pohovoriť, porozprávať
погода, -ы ž L12 počasie
под L5 pod
подавать, -даю, -даёшь, -дают L10
podávať
подарить, -рю, -ришь, -рят L2
dať, darovať
подарок, -рка m L2 darček
подготовить, -влю, -вишь, -вят L4
pripraviť
подготовка, -и ž L10 príprava
подействовать, -ствую, -ствуешь,
-ствуют L15 zapôsobiť
подключиться, -чусь, -чишься,
-чатся L8 pripojiť sa
поднимать, -аю, -аешь, -ают L10
zdvíhať
подниматься, -аюсь, -аешься, -аются
L6 1. ísť, viezť sa hore;
L14
2. zdvíhať sa, zvyšovať sa
подождать, -жду, -ждёшь, -ждут L13
počkať
подписать, -шу, -шешь, -шут L8
podpísať
подработать, -аю, -аешь, -ают L4
privyrobiť si
подсказывать, -аю, -аешь, -ают L4
napovedať, našepkávať
подходить, -хожу, -ходишь, -ходят
L6 vyhovovať, hodiť sa
подходящий, -ая, -ее, -ие L9 vhodný
подъезд, -а m L9 podjazd
поезд, -а m, mn. č. поезда L3 vlak
поездка, -и ž L12 cesta, výlet
поехать, -еду, -едешь, -едут,
rozk. sp. поезжай! L9 ísť, cestovať
пожалуй L7 azda, vari
пожалуйста L4 prosím
пожертвовать, -твую, -твуешь,
-твуют чем L5 obetovať
пожить, -ву, -вёшь, -вут L5
žiť nejaký čas
позавтракать, -аю, -аешь, -ают L3
naraňajkovať sa
позавчера L12 predvčerom
поздно L3 neskoro
поздравить, -влю, -вишь, - вят
когó с чем L10 popriať
197
познакомиться, -млюсь, -мишься,
-мятся L2 zoznámiť sa
поискать, -ищу, -ищешь, -ищут L5
vyhľadať
пойти, -йду, -йдёшь, -йдут L6 ísť
пока L10 zatiaľ, zatiaľ čo
показать, -жу, -жешь, -жут L8 ukázať
показывать, -ваю, -ваешь, -вают L8
ukazovať
покаяние, -ия s L14 pokánie
покрываться, -аюсь, -аешься, -аются
L12
zakrývať sa, zatiahnuť sa
покупатель, -ля m L6 zákazník,
kupujúci
покупать, -аю, -аешь, -ают L8
kupovať, nakupovať
покупки, -ок mn. č. L5 nákupy
полгода L5 pol roka
поликлиника, -и ž L12 poliklinika
политика, -и ž L4 politika
политический, -ая, -ое, -ие L15
politický
полка, -и ž L8 polica, polička
полнолуние, -ия s L14 spln
полночь, -чи ž L3 polnoc
в полночь o polnoci
положиться, -жусь, -жишься, -жатся
на когó L8 spoľahnúť sa
полотно, -а s, mn. č. полотна, -тен,
-тнам L11 plátno, obraz
полуостров, -а m, mn. č. полуострова
L15
polostrov
получить, -чу, -чишь, -чат L2 dostať
пользоваться, -зуюсь, -зуешься,
-зуются чем L15 používať
полька, -и ž L1 Poľka
Польша, -и ž L1 Poľsko
полюбить, -блю, -бишь, -бят L14
zamilovať sa, zamilovať si
поляк, -а m L1 Poliak
помидор, -а m L7 paradajka, rajčina
помогать, -аю, -аешь, -ают L6
pomáhať
помочь, -могу, -можешь, -могут L2
pomôcť
помощь, -щи ž L4 pomoc
198
понизиться, 3. os. j. č. понизится L12
znížiť sa, klesnúť
понравиться, -влюсь, -вишься,
-вятся L6 (za)páčiť sa
понять, пойму, поймёшь, поймут L15
pochopiť
пообедать, -аю, -аешь, -ают L3
naobedovať sa
попасть, -паду, -падёшь, -падут L6
dostať sa, ocitnúť sa
поправиться, -влюсь, -вишься,
-вятся L12 uzdraviť sa, zotaviť sa
попробовать, -бую, -буешь, -буют L7
1. skúsiť; 2. ochutnať
попросить, -шу, -сишь, -сят L6
poprosiť, požiadať
популярный, -ая, -ое, -ые L5
populárny
поразить, -жу, -зишь, -зят L15
prekvapiť, ohromiť
порошок, -шка m L12 prášok
портрет, -а m L11 portrét
по-русски L1 po rusky
посвящать, -аю, -аешь, -ают L5
venovať
поселиться, -люсь, -лишься, -лятся
L13
ubytovať sa
посетить, -щу, -тишь, -тят L2
navštíviť
посещать, -аю, -аешь, -ают L3
navštevovať
посидеть, -сижу, -сидишь, -сидят L14
posedieť
поскольку L11 pretože, nakoľko
после L3 po vo význame časovom
посмотреть, -рю, -ришь, -рят что L4
pozrieť sa na čo, prezrieť si
посоветовать, -тую, -туешь, -туют L2
poradiť
поспать, -сплю, -спишь, -спят L3
pospať si
посредник, -а m L8
sprostredkovateľ, prostredník
пост, -а m L14 pôst
поставить, -влю, -вишь, -вят L7
postaviť (niečo niekam)
Rusko-slovenský slovník
постараться, -аюсь, -аешься, -аются
L5 snažiť sa, vynasnažiť sa
постепенно L14 postupne
постоянно L15 stále
постоять, -ою, -оишь, -оят L14 postáť
построить, -ою, -оишь, -оят L10
postaviť (dom)
поступить, -плю, -пишь, -пят L2
prejsť, postúpiť
поступить на работу
nastúpiť do zamestnania
посуда, -ы ž L7 riad
потеплеть, neos. потеплеет L12
otepliť sa
потому что L2 pretože
поужинать, -аю, -аешь, -ают L3
navečerať sa
похвалить, -лю, -лишь, -лят L6
pochváliť
поход, -а m L5 túra, peší výlet
похожий, -ая, -ее, -ие на когó, что L14
podobný
почта, -ы ž L9 pošta
почти L9 takmer, skoro
поэтому L2 preto
появиться, -влюсь, -вишься, -вятся
L13 objaviť sa
правило, -а s L14 pravidlo
правительство, -а s L15 vláda
православный, -ая, -ое, -ые L14
pravoslávny
правый, -ая, -ое, -ые L8 pravý
Прага, -и ž L1 Praha
пражский, -ая, -ое, -ие L4 pražský
праздник, -а m L5 sviatok
праздничный, -ая, -ое, -ые L10
slávnostný, sviatočný
праздновать, -ную, -нуешь, -нуют L10
oslavovať
практически L10 prakticky
превращаться, -аюсь, -аешься,
-аются L5 meniť sa, premieňať sa
предложить, -жу, -жишь, -жат L5
navrhnúť
предпочитать, -аю, -аешь, -ают L5
dávať prednosť
представить, -влю, -вишь, -вят L15
predstaviť (si)
представлять, -яю, -яешь, -яют L5
predstavovať (si)
предшествовать, -вую, -вуешь, -вуют
L14
predchádzať
прежде всего L3 predovšetkým
президент, -а m L15 prezident
прекрасно L2 krásne, výborne
прекрасный, -ая, -ое, -ые L3
krásny, nádherný
преподаватель, -ля m L4 učiteľ
na SŠ a VŠ
преподавательница, -ы ž L4
učiteľka na SŠ a VŠ
преподавать, -даю, -даёшь, -дают L4
vyučovať, učiť
прибор, -а m L7 príbor
приветствовать, -вую, -вуешь, -вуют
L14
zdraviť
привыкнуть, -ну, -нешь, -нут
к комý, чемý L5 zvyknúť si
пригласить, -шу, -сишь, -сят L3
pozvať
приглашать, -аю, -аешь, -ают L10
pozývať
пригородный, -ая, -ое, -ые L9
prímestský
приготовление, -ия s L7 príprava
приезжать, -аю, -аешь, -ают L5
prichádzať, pricestovať
приехать, -еду, -едешь, -едут L2
prísť, pricestovať
приёмная, -ой ž L12 čakáreň
прийти, приду, придёшь, придут L7
prísť
приказать, -жу, -жешь, -жут L6
prikázať, nariadiť
примерить, -рю, -ришь, -рят L6
vyskúšať si
примерочная, -ой ž L6 skúšobná
kabína
примерять, -яю, -яешь, -яют L6
skúšať si
принести, -су, -сёшь, -сут L7
priniesť
199
принимать, -аю, -аешь, -ают
L8 1. prijímať; L12
2. ordinovať
природа, -ы ž L5 príroda
на природу do prírody, na vidiek
природный, -ая, -ое, -ые L15
prírodný
приспособить, -блю, -бишь, -бят L8
prispôsobiť
присутствующий, -ая, -ее, -ие L10
prítomný
приход, -а m L5 príchod
приходить, -хожу, -ходишь, -ходят
L14
prichádzať
прихожая, -ей ž L8 predsieň
приятный, -ая, -ое, -ые L10 príjemný
пробка, -и ž L9 dopravná zápcha
проблема, -ы ž L5 problém
проверить, -рю, -ришь, -рят L4
skontrolovať, preveriť
проверять, -яю, -яешь, -яют L13
kontrolovať
провести, -веду, -ведёшь, -ведут L3
stráviť (čas)
проводить, -жу, -дишь, -дят L2
1. tráviť; 2. prevádzať
проводить свободное время
tráviť voľný čas
проводник, -а m L13 sprievodca
проглотить, -чу, -тишь, -тят L7
zhltnúť
прогулка, -и ž L3 prechádzka
продавать, -даю, -даёшь, -дают L6
predávať
продавец, -вца m L6 predavač
продавщица, -ы ž L6 predavačka
продвигаться, -аюсь, -аешься,
-аются L10 postupovať (niekam)
продукт, -а m L7 potravina
проехать, -еду, -едешь, -едут L9
prejsť, precestovať
проживать, -аю, -аешь, -ают L8
bývať, žiť
произносить, -шу, -сишь, -сят L10
prenášať
происходить, -жу, -дишь, -дят L5
konať sa, diať sa
200
пропагандировать, -рую, -руешь,
-руют L5 propagovať
прописать, -шу, -шешь, -шут L12
predpísať
просматривать, -аю, -аешь, -ают L5
prezerať si
проснуться, -нусь, -нёшься, -нутся L3
zobudiť sa
проспект, -а m L7 trieda, prospekt
просто L5 1. prosto, jednoducho;
L9
2. jednoduchý
просторный, -ая, -ое, -ые L8
priestranný
простудиться, -жусь, -дишься,
-дятся L12 nachladiť sa,
prechladnúť
просыпаться, -аюсь, -аешься, -аются
L3 zobudiť sa, prebúdzať sa
просыпаться первым zobúdzať
sa ako prvý
против когó, чегó L5 proti
профессия, -ии ž L1 profesia,
povolanie
проходить, -хожу, -ходишь, -ходят
L4
1. prechádzať, preberať;
L8 2. prechádzať, ísť ďalej
прочитать, -аю, -аешь, -ают L4
prečítať
проясняться, neos. проясняется L14
vyjasňovať sa
прямо L9 priamo, rovno
птица, -ы ž L5 vták
путешественник, -а m L13 cestovateľ
путешествовать, -ствyю, -ствуешь,
-ствуют L1 cestovať
путь, -ти m L7 cesta
по пути cestou
пятница, -ы ž L3 piatok
по пятницам každý piatok
Р
работа, -ы ž L2 práca
работать,-аю,-аешь,-ают L1 pracovať
рабочий, -ая, -eе, -ие L8 pracovný
ради L5 kvôli, pre
радио neskl. s L4 rádio
Rusko-slovenský slovník
радовать, -дую, -дуешь, -дуют когó L9
robiť radosť
радоваться, -дуюсь, -дуешься,
-дуются комý, чемý L12
mať radosť, radovať sa
радость, -ти ž L11 radosť
раз L2 raz, jedenkrát
два раза dva razy, dvakrát
разбудить, -жу, -дишь, -дят L3
zobudiť
развестись, -ведусь, -ведёшься,
-ведутся L2 rozviesť sa
развлекать, -аю, -аешь, -ают L5
baviť, zabávať
раздевалка, -и ž L4 šatňa
раздеваться, -аюсь, -аешься, -аются
L10
vyzliekať sa, odkladať si
размер, -а m L6 veľkosť, číslo
разнообразить, -жу, -зишь, -зят L10
spestrovať, meniť
разнообразный, -ая, -ое, -ые L15
rôznorodý
разный, -ая, -ое, -ые L4 rôzny
разослать, -шлю, -шлёшь, -шлют L5
rozoslať
район, -а m L9 1. štvrť; 2. oblasť
рано L2 skoro, zavčasu
раскрыть, -крою, -кроешь, -кроют L10
odhaliť
распад, -а m L15 rozpad
расписание поездов L13 cestovný
poriadok vlakov
расписание уроков L4 rozvrh
hodín
распускаться, -аюсь, -аешься, -аются
L14
klíčiť, pučať
рассказать, -жу, -жешь, -жут L5
povedať, rozprávať
рассказывать, -ваю, -ваешь, -вают L1
rozprávať
расставаться, расстаюсь, расстаёшься,
расстаются L5 lúčiť sa
расстроенный, -ая, -ое, -ые L10
namrzený, rozladený
рассуждать, -аю, -аешь, -ают L10
uvažovať, hovoriť o čom
растеряться, -яюсь, -яешься, -яются
L6 stratiť hlavu, prísť do rozpakov
расти, -ту, -тёшь, -тут L15 rásť
расцветать, -аю, -аешь, -ают L14
rozkvitať
рафтинг, -а m L5 rafting
ребёнок, -нка m, mn. č. дети L2
dieťa
редкий, -ая, -ое, -ие L10 vzácny
режим дня L3 denný režim
резвый, -ая, -ое, -ые L11 šantivý
резиденция, -ии ž L15 sídlo
резкий, -ая, -ое, -ие L12 1. silný
(vietor); 2. ostrý; 3. prudký
река, -и ž, 4. p. реку, mn. č. реки L3
rieka
реконструировать, -рую, -руешь,
-руют L15 (z)rekonštruovať
ремонт, -а m L9 1. oprava;
2. opravovňa
ресница, -ы ž L11 riasa, mihalnica
ресторан, -а m L3 reštaurácia
рецепт, -а m L7 recept
речной, -ая, -ое, -ые L9 riečny
решить, -шу, -шишь, -шат L5
rozhodnúť (sa)
рис, -а m L10 ryža
рисовать, -сую, -суешь, -суют L1
kresliť
ровесник, -а m L2 rovesník
родители, -ей mn. č. L2 rodičia
родиться, -жусь, -дишься, -дятся L6
narodiť sa
родственник, -а m L2 príbuzný
роды, -ов mn. č. L6 pôrod
рожать, -аю, -аешь, -ают (детей) L5
rodiť (deti)
рождение, -ия s L10 narodenie
день рождения L10 narodeniny
Рождество, -а s L7 Vianoce
роза, -ы ž L10 ruža
ролики, -ов mn. č. L3 kolieskové
korčule
роспись, -си ž L5 tu: zápis do
matriky
российский, -ая, -ое, -ие L11 ruský
201
рост, -а m L5 1. rast;
L11
2. postava, výška
карьерный рост kariérny postup,
rast
рубашка, -и ž L6 košeľa
рука, -и ž, 4. p. руку, mn. č. руки L15
ruka
рулетик, -а m L7 rolka
русский, -ая, -ое, -ие L1 1. ruský;
2. Rus, Ruska, Rusi
русский язык ruský jazyk
рыба, -ы ž L7 ryba
много рыбы veľa rýb
рыбалка, -и ž L15 rybárčenie
пойти на рыбалку L15 ísť na ryby
рыбный, -ая, -ое, -ые L7 rybí, rybný
рынок, -нка m L5 trh, tržnica
рюкзак, -а m L13 ruksak, plecniak
рюмка, -и ž L7 pohárik, kalíšok
рядом с кем, чем L3 vedľa
С
с (французского языка) L2
z (francúzštiny)
с (десяти) до (двух часов) L3
od (desiatej) do (druhej hodiny)
с нетерпением L3 netrpezlivo
с нетерпением ждать tešiť sa
садиться, сажусь, садишься, садятся
L10
sadať si
сайт, -а m L5 webová stránka
салат, -а m L7 šalát
салфетка, -и ž L7 servítka
самовар, -а m L7 samovar
самостоятельно L5 samostatne
самостоятельный, -ая, -ое, -ые L6
samostatný
самый, -ая, -ое, -ые L5 samotný
сахар, -а m L14 cukor
сбыться, 3. os. j. č. сбудется,
3. os. mn. č. сбудутся L15
uskutočniť sa, splniť sa
свадьба, -ы ž L2 svadba
сварить, -рю, -ришь, -рят L7 uvariť
свежий, -ая, -ее, -ие L6 čerstvý
сверху L14 zhora
202
светлый, -ая, -ое, -ые L7 svetlý
свеча, -и ž, mn. č. свечи, свечей
al. свеч, свечам L15 sviečka
свинина, -ы ž L10 bravčové
своеобразный, -ая, -ое, -ые L15
zvláštny, originálny
свой L1 svoj
сдавать, сдаю, сдаёшь, сдают
(экзамен) L15 skladať (skúšku)
сдать, сдам, сдашь, сдаст, сдадим,
сдадите, сдадут (квартиру) L8
prenajať (byt)
сейчас L1 teraz
семейный, -ая, -ое, -ые L10 rodinný
семилетний, -яя, -ее, -ие L6
sedemročný
семья, -мьи ž L1 rodina
серый, -ая, -ое, -ые L12 sivý, šedivý
серьёзно L13 dôkladne, vážne
сестра, -ы ž, mn. č. сёстры L2 sestra
сесть, сяду, сядешь, сядут, min. č. сел,
села, сели, rozk. sp. сядь! сядьте! L13
1. sadnúť si; 2. nastúpiť
сибирский, -ая, -ое, -ие L15
sibírsky
Сибирь, -ри ž L15 Sibír
сибиряк, -а m, mn. č. -и L15 Sibírčan
сигарета, -ы ž L6 cigareta
сидеть, -жу, -дишь, -дят L10 sedieť
сильно L12 silno
символ, -а m L10 symbol
симпатичный, -ая, -ое, -ые L1
sympatický
сиять, -яю, -яешь, -яют L14 žiariť
сказать, -жу, -жешь, -жут L9
povedať
сказочный, -ая, -ое, -ые L15
rozprávkový
скайп, -а m L2 skype
по скайпу cez skype
скалолазание, -ия s L5 lezenie po
skalách, horolezectvo
скатерть, -ти ž L7 obrus
скачать, -аю, -аешь, -ают L5
stiahnuť si (z internetu)
скоро L2 skoro
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
Rusko-slovenský slovník
скорый, -ая, -ое, -ые L6 rýchly
скорая помощь záchranná služba,
záchranka
скрываться, -аюсь, -аешься,
-аются L10 schovávať sa
слева L8 zľava
сливки, сливок pomn. L14 sladká
smotana
словак, -а m L1 Slovák
Словакия, -ии ž L1 Slovensko
словацкий, -ая, -ое, -ие L11
slovenský
словачка, -и ž L1 Slovenka
сложный, -ая, -ое, -ые L6 zložitý,
komplikovaný
сломать, -аю, -аешь, -ают (ногу) L12
zlomiť (si) (nohu)
служить, -жу, -жишь, -жат L8
slúžiť
слушать, -аю, -аешь, -ают L1
počúvať
слышать, -шу, -шишь, -шат L3
počuť
сметана, -ы ž L7 kyslá smotana
смотреть, -рю, -ришь, -рят
на когó, что L1 pozerať sa
за кем, чем L6 strážiť, dozerať
сначала L4 najskôr, spočiatku
снег, -а m L12 sneh
снимать, -аю, -аешь, -ают что
L8 1. najímať; 2. dávať dole;
L12 3. zbavovať
снимать ботинки vyzúvať (sa)
снимать боль zbavovať bolesti
сноубординг, -а m L5
snoubording
снять, сниму, снимешь, снимут L8
najať, prenajať
собираться, -аюсь, -аешься, -аются L3
chystať sa
собор, -а m L9 kostol (pravoslávny),
chrám
событие, -ия s L6 udalosť
советский, -ая, -ое, -ие L15 sovietsky
современный, -ая, -ое, -ые L4
1. súčasný; 2. moderný
совсем L5 úplne, celkom
содержать, -жу, -жишь, -жат L8
udržiavať
созданный, -ая, -ое, -ые L15
vytvorený
солнечный, -ая, -ое, -ые L14 slnečný
солнце, -а s L12 slnko
солонка, -и ž L10 soľnička
соль, -ли ž L7 soľ
сон, сна m L3 spánok
во сне v spánku, zo spánku
сообщать, -аю, -аешь, -ают L10
oznamovať
сорочка, -и ž L11 košieľka
сосед, -а m, mn. č. соседи, -ей L10
sused
соседний, -яя, -ее, -ие L7 susedný
сосредоточиваться,
(сосредотачиваться), -ваюсь,
-ваешься, -ваются на чём L10
sústreďovať sa
составить, -влю, -вишь, -вят L7
zostaviť
сотрудничать, -аю, -аешь, -ают L4
spolupracovať
соус, -а m L7 omáčka
сочетание, -ия s L15 spojenie
сочетаться, -аюсь, -аешься, -аются
с чем L15 spájať sa, snúbiť sa
сочинение, -ия s L15 písomná práca
союз, -а m L15 zväz
спальня, -и ž L8 spálňa
спасибо L1 ďakujem
спать, сплю, спишь, спят L3 spať
спектакль, -ля m L15 predstavenie
специальность, -ти ž L4
špecializácia, odbor
специя, -ии ž L7 korenie, prísada
(do jedla)
списывать, -ваю, -ваешь, -вают L4
odpisovať
спокойный, -ая, -ое, -ые L10 pokojný
спокойствие, -ия s L11 pokoj
спорт, -а m L5 šport
планерный спорт
bezmotorové lietanie
203
справиться, -влюсь, -вишься, -вятся
с кем, чем L2 poradiť si
спрашивать, -ваю, -ваешь, -вают L4
1. pýtať sa; 2. skúšať
спросить, -шу, -сишь, -сят L4
opýtať sa
спрятаться, -чусь, -чешься, -чутся L6
schovať sa
спускаться, -аюсь, -аешься, -аются L6
ísť, viezť sa dole
спустя L11 po (uplynutí nejakého času)
сразу L6 hneď
среди когó, чегó L10 medzi, uprostred
средневековый, -ая, -ое, -ые L15
stredoveký
средний, -яя, -ее, -ие L4 stredný
средняя школа stredná škola
ставить, -влю, -вишь, -вят L10
dávať, stavať (niečo niekam)
стакан, -а m L7 pohár
станция, -ии ž L5 stanica
старательно L12 svedomito, usilovne
старинный, -ая, -ое, -ые L11
starý, starobylý, starodávny
старший, -ая, -ее, -ие L2 starší
старый, -ая, -ое, -ые L15 starý
стать, стану, станешь, станут
L4
1. stať sa; L6 2. začať
стена, -ы ž, mn. č. стены L8 stena, múr
стиль, -ля m L3 štýl, spôsob
стиль жизни spôsob života,
životný štýl
стипендия, -ии ž L3 štipendium
стиральный, -ая, -ое, -ые L8 prací
стирка, -и ž L5 pranie
стол, -а m L8 stôl
столик, -а m L8 stolík, stolček
столица, -ы ž L15 hlavné mesto
столовая, -ой ž L8 jedáleň
сторона, -ы ž, mn. č. стороны L8
strana
стоянка, -и ž L9 stanovište
строгий, -ая, -ое, -ие L14 prísny
строить, -ою, -оишь, -оят L5 stavať,
budovať
строить карьеру budovať kariéru
204
стройный, -ая, -ое, -ые L11 urastený
студент, -а m L4 študent
студенческий, -ая, -ое, -ие L9
študentský
стул, -а m, mn. č. стулья L8 stolička
сумочка, -и ž L6 kabelka
суп, -а m L7 polievka
супермаркет, -а m L3 supermarket
супруга, -и ž L2 manželka
сухой, -ая, -ое, -ие L7 suchý
существовать, -твую, -твуешь,
-твуют L5 existovať
схватиться, -чусь, -тишься, -тятся L6
chytiť sa
сходить, -хожу, -ходишь, -ходят L5
zájsť
счастливый, -ая, -ое, -ые [šč] L10
šťastný
счастье, -тья [šč] s L11 šťastie
сын, -а m, mn. č. сыновья L2 syn
сыр, -а m L6 syr
съездить, -езжу, -ездишь, -ездят L7
doviezť sa
сюрприз, -а m L10 prekvapenie
Т
таблетка, -и ž L12 tabletka
тайга, -и ž L15 tajga
тайна, -ы ž L10 tajomstvo
так как L8 pretože
также L2 tiež
такси, neskl. s L9 taxi, taxík
взять такси L9 vziať si taxík
таксист, -а m L13 taxikár
там L1 tam (na otázku kde?)
танцовщик, -а m L15 tanečník
тарелка, -и ž L7 tanier
таять, таю, таешь, тают L14 topiť sa
творог, -а m L14 tvaroh
театр, -а m L3 divadlo
ходить в театр chodiť do divadla
телевизор, -а m L3 televízia
тело, -а s L14 telo
тем более L9 tým skôr
тема, -ы ž L4 téma
по теме na tému
Rusko-slovenský slovník
температура, -ы ž L12 teplota
теперь L2 teraz
территория, -ии ž L15 územie,
teritórium
техника, -и ž L8 technika
техникум, -а m L4 stredná
priemyselná škola
технический, -ая, -ое, -ие L11
technický
тёмный, -ая, -ое, -ые L11 tmavý
тёплый, -ая, -ое, -ые L6 teplý
типичный, -ая, -ое, -ые L7 typický
то L5 tak
то…, то… L6 hneď…, hneď…
товар, -а m L6 tovar
тогда L2 vtedy
только L2 1. len; 2. jedine
торговый, -ая, -ое, -ые L6
obchodný, nákupný
торговый центр obchodné
centrum
торжественный, -ая, -ое, -ые L10
slávnostný
торопиться, -плюсь, -пишься,
-пятся L13 ponáhľať sa
торт, -а m L6 torta
тост, -а m L10 prípitok
произносить тост L10 pripíjať,
predniesť prípitok
трава, -ы ž L11 tráva
традиция, -ии ž L5 tradícia
транспорт, -а m L15 doprava
транссибирский, -ая, -ое, -ие L15
transsibírsky
трёхкомнатный, -ая, -ое, -ые L8
trojizbový
тронуться, -нусь, -нешься, -нутся
L13 dať sa do pohybu
труба, -ы ž L5 trúbka
трудно L5 je ťažké
трудный, -ая, -ое, -ые L6 ťažký,
namáhavý
туалет, -а m L8 toaleta, záchod
туман, -а m L12 hmla
тумбочка, -и ž L12 nočný stolík
тундра, -ы ž L15 tundra
туризм, -а m L11 turistika,
cestovný ruch
тут L5 tu(hľa), tu
туча, -и ž L12 mrak
тушёный, -ая, -ое, -ые L10 dusený
тысяча, -и ž L11 tisíc
У
у L1 pri, u
уборка, -и ž L14 upratovanie
увлекаться, -аюсь, -аешься, -аются
кем, чем L5 plne (s nadšením) sa
venovať
увлечение, -ия s L5 záľuba, koníček
угощать, -аю, -аешь, -ают L10
hostiť
удариться, -рюсь, -ришься, -рятся
во что L5 byť posadnutý
удаться, 3. os. j. č. удастся L6
podariť sa
удивить, -влю, -вишь, -вят L15
prekvapiť, udiviť
удобный, -ая, -ое, -ые L9 pohodlný
удобство, -а s L8 príslušenstvo
квартира со всеми удобствами
byt so všetkým príslušenstvom
уезжать, -аю, -аешь, -ают L8
odchádzať, odcestovať
уже L1 už
ужин, -а m L7 večera
на ужин na večeru
ужинать, -аю, -аешь, -ают L3
večerať
узнавать, узнаю, узнаёшь, узнают L3
poznávať
узнать, -аю, -аешь, -ают L13 poznať,
zistiť
уйти, -йду, -йдёшь, -йдут L12 odísť
укол, -а m L12 injekcia
(с)делать укол dávať (dať) injekciu
украшать, -аю, -аешь, -ают L14
ozdobovať
уложить, -ложу, -ложишь, -ложат L13
zbaliť
улыбаться, -аюсь, -аешься, -аются
L3 usmievať sa
205
умереть, умру, умрёшь, умрут, minulý
čas умер, умерла L2 zomrieť
уметь, -ею, -еешь, -еют L7 vedieť
умный, -ая, -ое, -ые L1 rozumný,
múdry
умыться, -моюсь, -моешься, -моются
L3 umyť sa
университет, -а m L4 univerzita
Карлов университет
Karlova univerzita
упасть, упаду, упадёшь, упадут L12
spadnúť
упоминать, -аю, -аешь -ают L15
zmieňovať (sa)
урок, -а m L2 1. vyučovacia hodina;
2. lekcia
уроки, -ов mn. č. L3 vyučovanie
условие, -ия s L8 podmienka
на самых выгодных условиях
za najvýhodnejších podmienok
услуга, -и ž L8 služba
успеть, -ею, -еешь, -еют L3 stihnúť
успеть на поезд L3 stihnúť vlak
успокаивать, -ваю, -ваешь, -вают L10
upokojovať
успокоиться, -оюсь, -оишься, -оятся
L13
upokojiť sa
усталый, -ая, -ое, -ые L12 unavený
устать, -ну, -нешь, -нут L6
byť unavený
устраивать, -аю, -аешь, -ают L5
vyhovovať, uspokojovať
устроить, -ою, -оишь, -оят L7
usporiadať (akciu)
yстроиться, -оюсь, -оишься, -оятся
(на место) L4 nájsť si miesto,
dostať miesto
уточнить, -ню, -нишь, -нят L13
spresniť
утро, -a s L2 ráno
утром L3 ráno
уха, -и ž L7 ucha, rybacia polievka
ухаживать, -ваю, -ваешь, -вают
за кем, чем L12 starať sa, opatrovať
уходить, -хожу, -ходишь, -ходят L3
odchádzať
206
участник, -а m L13 účastník
учебник, -а m L4 učebnica
по учебнику podľa učebnice
учесть, -чту, -чтёшь, -чтут L9 vziať
do úvahy
учёба, -ы ž L4 štúdium
училище, -а s L4 učilište, rôzny typ
školy
коммерческое училище
obchodná akadémia
учитель, -ля m L2 učiteľ
учительница, -ы ž L1 učiteľka
учительская, -ой ž L4 zborovňa
учить, -чу, -чишь, -чат L1 učiť sa,
študovať
учиться, -ýсь, -ишься, -aтся L1
študovať
уютный, -ая, -ое, -ые L10 útulný
Ф
факультет, -a m L2 fakulta
педагогический факультет
pedagogická fakulta
факультет журналистики
fakulta žurnalistiky
философский факультет
filozofická fakulta
фаршированный, -ая, -ое, -ые L7
plnený
фигура, -ы ž L11 postava
филиал, -а m L4 pobočka
философский, -ая -ое, -ие L2
filozofický
фильм, -а m L1 film
фирма, -ы ž L4 firma
флейта, -ы ž L5 flauta
фон, -а m L11 pozadie
фонтан, -а m L3 fontána
форма, -ы ž L6 tvar, forma
фотографировать, -рую, -руешь,
-руют L1 fotografovať
Франция, -ии ž L1 Francúzsko
француженка, -и ž L1 Francúzka
француз, -a m L1 Francúz
французский, -ая, -ое, -ие L1
francúzsky
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
Rusko-slovenský slovník
фреска, -и ž L15 freska
фрукты, -ов mn. č. L6 ovocie
Х
хватать, 3. os. j. č. хватает L13 stačiť,
mať dosť
химчистка, -и ž L9 čistiareň
хлеб, -а m L6 chlieb
хобби neskl. s L5 hobby, koníček
ходить, хожу, ходишь, ходят
L3 1. chodiť; L15
2. jazdiť
хозяин, -а m, mn. č. хозяева L10
pán domu, hostiteľ
хозяйство, -а s L11 domácnosť,
hospodárstvo
холодильник, -а m L8 chladnička
холодно L12 zima (nie ročné obdobie),
chladno
хороший, -ая, -ее, -ие L5 dobrý
хорошо L1 dobre
хотеть, -чу, -чешь, -тят L2 chcieť
хотя L2 napriek tomu, hoci
храм, -а m L14 chrám
хрен, -а m L7 chren
художник, -а m L2 umelec
Ц
цвет, -а m, mn. č. цвета L6 farba
цветок, -тка m, mn. č. цветы L6
kvetina
цветущий, -ая, -ее, -ие L11 kvitnúci
целовать, -лую, -луешь, -луют L14
bozkávať
центр, -а m L3 centrum
фитнес [нэ] центр L3 fitness
centrum
цепочка, -и ž L11 retiazka
церковный, -ая, -ое, -ые L10
cirkevný
церковь, -кви ž, mn. č. церкви, -ей
L15
1. pravoslávny kostol; 2. cirkev
Ч
час, -а m L3 hodina
частный, -ая, -ое, -ые
часто L1 často
L6
súkromný
часть, -ти ž L15 časť
чашка, -и ž L7 šálka, hrnček
человек, -а m L5 človek
человеческий, -ая, -ое, -ие L15 ľudský
чем L5 než
чемодан, -а m L13 kufor
через L2 1. za, o vo význame časovom;
L5 2. prostredníctvom, cez
через два месяца o dva mesiace,
za dva mesiace
четверть, -ти ž L3 štvrť
четверть седьмого štvrť na sedem
чех, -а m L1 Čech
чешка, -и ž L1 Češka
читать, -аю, -аешь, -ают L1 čítať
член, -а m L5 člen
что [шт] L2 1. čo; 2. že
чтобы [шт] L2 aby
чувствовать (себя), -ствую, -ствуешь,
-ствуют L2 cítiť (sa)
чудесный, -ая, -ое, -ые L15
nádherný, prekrásny
чудо, -а s L15 zázrak
чуть L7 len-len, sotva
Ш
шея, -и ž L11 šija, krk
шкаф, -а m L8 skriňa
книжный шкаф L8 knižnica
шкаф для ботинок L8 skrinka
na topánky
шкаф для одежды L8 šatník
школа, -ы ž L3 škola
шляпа, -ы ž L6 klobúk
Э
экзамен, -а m L4 skúška
сдать экзамен urobiť skúšku
экзамен на аттестат зрелости
maturitná skúška
экономист, -а m L4 ekonóm,
ekonómka
эксклюзивный, -ая, -ое, -ые L15
exkluzívny
экскурсия, -ии ž L3 výlet, exkurzia
экскурсовод, -а m L13 sprievodca
207
экстремальный, -ая, -ое, -ые L5
extrémny, adrenalínový
электрический, -ая, -ое, -ие L8
elektrický
электроника, -и ž L6 elektronika
электронный, -ая, -ое, -ые L5
elektronický
электроэнергия, -ии [нэ] ž L8
elektrická energia
эра, -ы ž L15 éra
этаж, -а m L6 poschodie
на втором этаже na prvom
poschodí
208
Я
я L1 ja
яблоня, -и ž L11 jabloň
язык, -а m L1 jazyk
яичница, -ы ž L7 miešané vajíčka,
praženica
яйцо, -а s, mn. č. яйца, яиц, яйцам
vajce
яйцо вкрутую vajce natvrdo
L7
Kľúč
Урóк 1
1. 1. Ядвига – полька, она из Польши.
2. Я чех, я из Чехии.
3. Рафаэль – испанец, он живёт в Испании.
4. Яна – чешка, она живёт в Чехии.
5. Маша из Словакии, она словачка.
6. Ф
илипп – француз и Полин – француженка, они живут во Франции.
7. Карл – немец, он живёт и работает в Германии.
8. Наша учительница Валя – русская.
2. 1. тебя, его, её, нас, вас, их 2. тебе, ему, ей, нам, вам, им 3. с тобой,
с ним, с ней, с нами, с вами, с ними 4. у тебя, у него, у неё, у нас, у вас,
у них 5. о тебе, о нём, о ней, о нас, о вас, о них 6. тебе, ему, ей, нам,
вам, им
3. 1. живу 2. живёт 3. живут 4. живёшь 5. живём 6. живёте
4. 1. Яна и Маша со мной гуляют.
2. Я рассказываю о своей семье.
3. На курсах мы читаем и слушаем тексты.
4. Я очень часто фотографирую Петербург.
5. Маша иногда рисует, но я не рисую хорошо.
6. У нас молодая учительница, её зовут Валя.
7. Мы уже знаем её друга.
8. Валя хорошо знает свой город.
5. 1. учим, учит 2. говорят 3. смотрите 4. позвонишь
6. 1. я работаю 2. я учу 3. я говорю 4. я гуляю, я смотрю
и фотографирую 5. нравится 6. я знаю, я живу, я рассказываю
7. 1. мы работаем 2. мы учим 3. мы говорим 4. мы гуляем, мы смотрим
и фотографируем 5. нравятся 6. мы знаем, мы живём, мы
рассказываем
9. 1. Я говорю о моей семье.
2. Мои коллеги знают Петербург.
3. Я рассказываю моей учительнице и моим коллегам о фильмах.
4. Они фотографируют моего друга.
5. Мои друзья гуляют по городу.
6. Моему другу 21 год.
10. 1. с твоими (нашими, её, его, их) друзьями 2. о твоей (нашей, её,
его, их) семье 3. к твоим (нашим, её, его, их) коллегам 4. без твоего
(нашего, её, его, их) друга 5. в твоём (нашем, её, его, их) городе
6. с твоей (нашей, её, его, их) подругой
209
11. 1. Нам нравится Петербург.
2. Мы все пока немного говорим по-русски.
3. Я буду много путешествовать.
4. Ты не забудешь мне вечером позвонить?
5. Мой друг – переводчик, он работает в Берлине.
6. Его коллега – словачка, её зовут Вера.
Урóк 2
1. 1. хочет 2. хотим 3. не хочешь 4. хотите 5. хотят 6. не хочу
2. 1. Ян женится на Власте.
2. Они любят друг друга и ждут ребёнка.
3. Мартин знает, какой подарок им купить.
4. К ним приедет двоюродная сестра мамы на свадьбу.
5. Брат Яна прекрасно рисует, и его интересует история.
6. Oн работает в школе 3 года.
3. vety: 1., 2., 4.
4. 1. ты поможешь, я не знаю, я познакомлю, они помогут
2. ты переводишь, не перевожу 3. ты купишь, я куплю
4. останется, он приедет
5. – Вы говорили с Яном, Вера Ивановна?
• Конечно, я с ним говорила.
– Вы ему сказали, что наши родители приехали из Мадрида
неделю назад?
• К сожалению, я забыла. Я думала, что они ещё не вернулись.
– Rozprávali ste sa s Jánom, Viera Ivanovna?
• Samozrejme, rozprávala som sa s ním.
– Povedali ste mu, že naši rodičia prišli pred týždňom z Madridu?
• Bohužiaľ, zabudla som. Myslela som, že sa ešte nevrátili.
6. 1. Я жду братa, сынa, дядю, маму, учителя.
2. Мы говорили о Мартине, Яне, Кате, об Игорe, o языке.
3. Я знаю его внучку, друга, учителя, папу.
4. Он учился в вузе, школе, Праге, Нитре, Берлине.
7. 1. в городе, в деревне 2. с другом 3. брату, сестре 4. из Петербурга
5. учителю 6. в доме
8. a) 1. Нет, у меня нет брата. 2. У нас нет ни дома, ни дачи.
3. Нет, у сестры нет друга. 4. Нет, у него нет жены.
b) 1. Нет, у Кати не было сестры. 2. Нет, у Олега не было жены.
3. Нет, у нас не было учителя испанского языка. 4. У неё не было
внука.
210
Kľúč
9. 1. Моя подруга Таня ещё не вышла замуж.
2. Она живёт со своей сестрой, но у неё есть друг.
3. Друга зовут Адам.
4. Она его очень любит и хочет скоро выйти замуж.
5. Родители его пока не знают.
6. О
ни хотят поговорить о свадьбе, и поэтому приедут к Тане
и познакомятся с Адамом.
Урóк 3
1. 1. я встаю 2. вы узнаёте 3. он узнаёт 4. они остаются 5. мы встаём
6. остаётся
2. 1. я остаюсь 2. я знакомлюсь 3. обедает 4. мы встаём 5. мы посещаем
6. я хожу
3. napr. 1. Вы катаетесь на роликах.
2. Мы не общаемся с людьми.
3. Я не говорю по-русски.
4. Павел и Клара осмотрят достопримечательности.
5. Ты не делаешь макияж?
6. Виктор играет на завтрак.
5. 1. хотели 2. они мылись 3. вы рисовали 4. мы ходили, слушали
5. я жил(а) 6. я ходил(а), готовил(а) 7. мы ждали 8. ты не слышал(а),
я говорил(а)
6. 1. я встану 2. я позавтракаю 3. будет ждать 4. мы купим, поедем
7. 1. с возможностью 2. в кровати 3. до ночи, о жизни 4. нет
возможности
8. 1. в ресторанах 2. к урокам, на концерты 3. на прогулки
4. с однокурсниками, о выставках, о девушках 5. к родителям
6. в библиотеках, галереях, театрах, с русскими студентами
9. 1. Martin a Andrej zvyčajne večerajú v reštauráciách.
2. Niekedy sa pripravujú na vyučovanie, často chodia na koncerty.
3. Radi chodia na prechádzky po meste.
4. So spolužiakmi sa rozprávajú o svojom živote, o výstavách a o dievčatách.
5. Večer pôjdu na chatu k rodičom Valentíny.
6. V knižniciach, galériách a divadlách sa zoznámili s ruskými študentmi.
10. 1. р
одителям, детям, студентам, девушкам, парням, однокурсникам,
коллегам
2. о
немцах, чехах, словаках, поляках, чешках, француженках,
возможностях, дворцах
3. с переводчиками, подругами, учителями, словачками,
родителями, спортсменами
211
11. 1. Утром я встаю рано, принимаю душ и потом завтракаю.
2. После обеда я обычно хожу в библиотеку или гуляю по парку.
3. Иногда я весь день работаю на компьютере.
4. Мой друг играет на гитаре и прекрасно поёт.
Урóк 4
1. 1. вы дадите 2. ты сдашь 3. я сдам, я поступлю 4. я стану 5. спросят
6. мы можем, они могут
2. 1. проходят 2. я спрошу 3. ищет 4. она хочет 5. ищут 6. они смотрят
3. 1. Мой брат – выпускник гимназии. 2. Они записались
в консерваторию. 3. Мы хотим поехать в Россию. 4. Вы уже
написали Юлии? 5. Мартин изучал чешскую историю. 6. На уроке
мы читали о Чехии и Словакии.
4. 1. в школе, гимназии, Праге, Братиславе, академии, России, городе
2. в Германии, институте, фирме, супермаркете, академии, галерее
3. аудиторию, ресторан, директора, друга, музей, Валентину, дядю,
учителя, галерею
4. о профессии, Лидии, факультете, преподавателе, друге, семье
5. с профеcсией, историей, семьёй, подругой Таней, сыном Петей,
преподавателем, коллегой Андреем
6. сестре Кате, Мартину, дяде Игорю, Марии
5. а) 1. в письме 2. нет места 3. письмо 4. место, в метро
b) 1. в письмах 2. нет мест 3. письма 4. места, в метро
6. 1. но 2. а 3. а 4. но
7. 1. Я выпускник гимназии, я изучал языки.
2. К
огда я сдал экзамен на аттестат зрелости, я учился четыре года на
факультете журналистики и писал статьи о культуре.
3. Я не стал ни журналистом, ни учителем.
4. Я начал работать в фирме, но сейчас ищу работу в Петербурге.
5. Я
люблю путешествовать и знакомиться с историей и жизнью
в России.
6. Я хочу работать не дома, а в месте, где есть люди.
Урóк 5
1. 1. моей, твоей, своей 2. мою 3. моего, твоего 4. к моим, твоим
5. от своего (моего, твоего) 6. моей (твоей) 7. со своей 8. о моей
(твоей, своей)
2. 1. В
субботу мы ужинали в ресторане со студентами из
Московского университета.
212
Kľúč
3.
4.
5.
6.
7.
2. М
ы разговаривали о городе, о его достопримечательностях, об
учёбе и о наших хобби.
3. П
отом парни начали говорить о спорте и о компьютерах,
девушки – о фильмах и о макияже.
4. Я
не увлекаюсь ни спортом, ни фильмом, я люблю кататься на гор­ном
велосипеде и играю на гитаре, но в России у меня нет велосипеда.
5. Мы договорились, что в сентябре вместе поедем на природу
с палатками.
6. А через неделю мы будем ужинать у Нади.
1. V sobotu sme večerali v reštaurácii so študentmi z Moskovskej univerzity.
2. Rozprávali sme sa o meste, o jeho pamiatkach, o štúdiu a o našich
záľubách.
3. Potom chlapci začali hovoriť o športe a počítačoch, dievčatá o filmoch
a líčení.
4. N
evenujem sa športom ani filmom, rád(a) jazdím na horskom bicykli
a hrám na gitare, ale v Rusku bicykel nemám.
5. Dohodli sme sa, že v septembri pôjdeme spoločne do prírody so stanmi.
6. A o týždeň budeme večerať u Nadi.
1. Я не видел тебя. 2. Ты говорил с ней? 3. Я жду его. 4. Вы знаете её?
1. три года 2. четыре месяца 3. две недели 4. три часа 5. две сестры,
три брата 6. четыре года
1. ты поможешь 2. говорит 3. я куплю 4. ты хочешь 5. хотят 6. они
ищут 7. я сижу, ты сидишь 8. мы не встретимся 9. я не могу, поют,
танцуют 10. они встают
1. Моя сестра будет фотографировать.
2. Вы будете заниматься аэробикой?
3. Я буду готовить завтрак.
4. Виктор женится на англичанке.
Урóк 6
1. 1. много чехов, словаков, поляков, учителей, девушек, мальчиков
2. несколько коллег, подруг, братьев, сыновей, друзей, внуков, внучек
3. 5 учебников, книг, кроватей, переводчиков, игрушек, мест,
специалистов
4. много музеев, галерей, достопримечательностей
3. иностранцев, немцев, учительниц, продавцов, больниц, учениц;
американцев, продавцов, дворцов, месяцев; врачей, этажей
4. русские студенты, симпатичный парень, испанский язык, молодой
человек, интересная программа, другое место, большой город,
общительный друг
213
5. во время летних каникул, по давней традиции, прийти в зимних
ботинках, без зимнего пальто, учиться в средней школе, любить
летние дни, выбрать хорошее место, купить свежие овощи,
говорить об общих интересах, искать нeзамужних девушек,
с семилетней дочкой
6. 1. Новую сумочку я купила в торговом центре.
2. На летней экскурсии Олег познакомился с красивой незамужней
девушкой.
3. Сначала он работал в книжном магазине, a сейчас сотрудничает
с разными фирмами и с Чешским радио.
4. Свежего хлеба в супермаркете уже нет, я куплю булочки
в продовольственном магазине.
5. М
ы знакомимся с русской культурой, прекрасными
достопримечательностями и будничной жизнью людей.
6. У
его старшей сестры родился ребёнок.
7. Светлана вышла замуж за молодого француза, они живут
в небольшой деревне.
8. После летних каникул они будут жить в другом общежитии.
7. 1. Novú kabelku som si kúpila v obchodnom centre.
2. Na letnom výlete sa Oleg zoznámil s peknou slobodnou dievčinou.
3. Najskôr pracoval v kníhkupectve, ale teraz spolupracuje s rôznymi
firmami a s Českým rozhlasom.
4. Čerstvý chlieb už v supermarkete nemajú, kúpim žemle v potravinách.
5. Zoznamujeme sa s ruskou kultúrou, prekrásnymi pamätihodnosťami
a každodenným životom ľudí.
6. Jeho staršej sestre sa narodilo dieťa.
7. Svetlana sa vydala za (vzala si za muža) mladého Francúza, bývajú
v malej dedine.
8. Po letných prázdninách budú bývať na inom internáte.
8. a) 1 . Катя познакомила нас со своим мужeм Алёшeй. 2. Она хотела
стать учительницей, но работает детским врачом. 3. Мы
встретимся перед больницей или перед колледжем? 4. Ты доволен
новым душем?
b) 1 . Где ищут новых продавцов? 2. В группе иностранцев – немцев
и испанцев – было несколько врачей. 3. Мы с ним говорили пять
месяцев назад. 4. В нашем доме десять этажей.
9. 1. У её старшей сестры родился ребёнок.
2. М
не нужен был новый велосипед, но моя жена сказала, что ей
нужен мобильник.
3. Мы живём на пятом этаже, у нас в доме есть лифт.
4. Они несколько месяцев жили у родителей.
214
Kľúč
5. Нам нужны будут ещё свежие булочки.
6. Мы хотели пригласить несколько друзей, но мы не знаем их новые
адреса.
Урóк 7
1. учись! учитесь! ищи! ищите! не забудь! не забудьте! помоги! помогите!
работай! работайте! пиши! пишите! вставай! вставайте! поезжай!
поезжайте! умойся! умойтесь! фотографируй! фотографируйте!
2. Встань утром в 7 часов и позвони Маркете!
Купи, пожалуйста, хлеб и положи его на место!
Не играй в игры на компьютере и не катайся на моём велосипеде!
Поужинай в буфете!
Ложись спать и не жди меня!
3. 1. в общежитии 2. после окончания 3. в здании 4. много объявлений
5. с нетерпением 6. для приготовления
4. 1. закажи (те) 2. принеси(те) 3. посмотри(те) 4. сходи(те) 5. спроси(те)
6. купи(те)
5. Что заказать на обед? – Закажи…
Какую машину купить? – Купи…
Пообедать дома или в ресторане? – Пообедай…
Жениться на Тамаре? – (Не) женись!
6. 1. я пью, вы пьёте 2. мы едим, Павел ест, девушки едят 3. папа ест
4. ты ешь, родители пьют
7. 1. Завтра нам придётся (нам нужно, надо) встать раньше.
2. Нам нужно (надо) будет ждать Валю.
3. Дайте мне, пожалуйста, помидоры и лук.
4. Я забыл его адрес, что мне делать?
5. Не вызвать скорую помощь?
6. Я уже вечером обычно не ем.
Урóк 8
1. 1. Теперь мы находимся в прихожей (в детской комнате, в рабочем
кабинете, на кухне, в гостиной, в столовой, в ванной, в туалете,
в спальне, на лоджии).
2. Я покажу вам рабочий кабинет (прихожую­, детскую комнату,
кухню, гостиную, столовую, ванную, спальню, лоджию).
3. Я купила 6 стульев (кресел, столов, столиков), несколько шкафов,
(полок, кроватей, зеркал).
4. Здесь диван с креслами, стол со стульями и с другой мебелью.
215
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
216
5. Квартира светлая – здесь много окон.
6. На стене кроме зеркалa висят картины и много фотографий.
1. Мы покажем вам нашу квартиру.
3. В этой комнате мы принимаем гостей.
4. Детскую комнату я приспособлю под рабочий кабинет.
5. Мебель я переставлю, меня не устраивает это.
6. Теперь вы находитесь в спальне.
7. Завтра мой муж уезжает в Москву и вернётся в субботу.
8. На лоджии находятся кресла и маленький столик.
1. проходите, не снимайте! 2. покажите! 3. будьте как дома!
4. не переставляйте! 5. содержите, заботьтесь! 6. договоритесь,
подпишите!
a) говорить с матерью (дочерью), писать матери (дочери), любить
мать (дочь), приходить без матери (дочери), знать всё о матери
(дочери)
b) г оворить с матерями (дочерьми), писать матерям (дочерям),
любить матерей (дочерей), приходить без матерей (дочерей),
знать всё о матерях (дочерях)
1. по воскресеньям 2. на все воскресенья 3. после того воскресенья
4. до воскресенья
1. Её тётя уезжает на полгода к своей дочери.
2. Они часто приезжают к нам в гости.
3. Когда вы переезжаете на новую квартиру?
4. Раньше он приезжал к нам каждый год.
1. Где вы встретили студенток (подруг, учительниц, ребят/детей).
2. Мы осмотрели дворцы (музеи, гостиницы, школы, города).
3. С
фотографируй птиц (словачек, чехов, галереи, дочерей,
друзей).
4. Они искали учителей (директоров, продавщиц, магазины,
больницы, матерей).
1. Potrebovali sme väčší byt – našli sme trojizbový byt s balkónom,
kuchyňou a príslušenstvom v tehlovom dome blízko centra.
2. V našom novom byte je moderný nábytok, v kuchyni je umývačka
a chladnička.
3. Obývacia izba nie je veľká, ale je svetlá, okná vedú na ulicu.
4. Kuchyňa je väčšia než tá v našom starom byte, je možné použiť ju aj ako
jedáleň.
5. Budeme musieť kúpiť ešte niekoľko stoličiek a koberec.
6. Najviac sa mi páči detská izba pre moju dcéru.
Mária Pilarčíková (pilarcikova20@gmail.com) [1308999]
Kľúč
Урóк 9
1. 1. больше 2. меньше 3. лучше 4. чаще 5. ближе 6. дороже
2. 1. Гольф интереснее и популярнее, чем аэробика.
2. Пальто больше и теплее, чем пиджак.
3. Шляпа дешевле, но лучше, чем брюки.
4. Бабушка старше, но красивее, чем дедушка.
5. Кухня просторнее и удобнее, чем прихожая.
6. Центр ближе, чем парк.
3. 1. чаще всего 2. самое интересное 3. о самой низкой плате за
квартиру 4. самая удобная, на самом удобном (удобнейшем) месте
5. самый большой 6. самое высокое (высочайшее)
5. 1. пойти от станции «Маяковская», вашего дома, остановки
автобуса – ísť od stanice, od vášho domu, od zastávky autobusu
2. дойти до общежития, переулка Крылова, метро – prísť na internát,
na ulicu Krylova, k metru
3. погулять по Невскому проспекту, улицам, городу – prejsť sa po
Nevskej triede, po uliciach, po meste
4. встретиться около выхода, театра, станции метро, торгового
центра – zísť sa pri východe, divadle, stanici metra,
5. дойти пешком до Дворцовой площади, парка, института, стоянки
такси – dôjsť peši na Palácové námestie, k parku, k inštitútu,
k stanovišťu taxíkov
6. доехать до центра, нашей квартиры, библиотеки – dôjsť do centra,
do nášho bytu, ku knižnici
6. 1. До театра лучше всего идти пешком, это недалеко и эта дорога
короче всех.
2. Нам повезло, мы не заблудились.
3. На автобусе вы доедете прямо от нас до площади или поезжайте
на метро, но потом вам придётся (вам нужно будет) сделать
пересадку на трамвай.
4. Мы встретимся через 10 минут около торгового центра.
5. Меня не устраивает, что кухня меньше, чем спальня, мы должны
искать другую квартиру.
6. Вам надо выйти на остановке «Гостиный двор», пойдёте прямо
и потом повернёте налево.
217
Урóк 10
3. napr. 1. Они приглашают в гости своих родственников, друзей.
2. Гости обычно приносят много разных подарков.
3. Гостей приглашают к столу с горячими блюдами.
4. В
се угощаются овощными салатами, пьют минеральную воду
или красное вино.
5. Н
а столе тарелки с жареной рыбой, корзинка с чёрным хлебом,
ваза с белыми розами.
6. Каравай – символ счастливой жизни.
7. К вкусным закускам можно предложить холодные напитки.
8. У
нас нет никаких подарков, мы эту давнюю традицию не знали.
4. Все сидели в столовой, желали друг другу приятного аппетита, пили,
ели, беседовали. Девушки подавали жареную рыбу. Те, кто не любил
мясо, угощались разными салатами. На столе стояли бутылки
с минеральной водой. Гости передавали друг другу корзинки
с хлебом и солонку.
5. 1. девушек 2. матерей, детей 3. гостей 4. коллег
6. 1. Все сидят за столом, едят, пьют, беседуют.
2. Девушки подают тушёную свинину с рисом и свежими овощами.
3. Пора поздравить Мартина с днём рождения.
4. Они передают друг другу корзинку с хлебом.
5. Салфетки кончились.
6. Приятного аппетита!
Урóк 11
1. 1. Мы переехали из нашего города сначала в маленькую деревню,
а потом в Москву.
2. Мама перешла на завод.
3. Позже её приняли в коммерческую фирму.
4. Я поступил в вуз.
5. В Петербург мы приехали в январе.
6. Из аэропорта они приехали вечером.
5. 1. Po piatich mesiacoch som prešla na prácu v továrni.
2. Mamička sa starala o deti a domácnosť.
3. Mária je jeho druhá žena.
4. V decembri sme sa presťahovali do iného mesta.
7. 1. Я забочусь о соседе, ему уже девяносто три года.
2. Д
евушке на фотографии лет восемнадцать, на ней красное платье,
она улыбается.
218
Kľúč
3. Она познакомилась с мужчиной высокого роста, со светлыми
волосами и тёмными глазами.
4. В аэропорт мы поедем на такси.
Урóк 12
2. 1. Д
жон пошёл в поликлинику, там было много народу. Он туда уже
больше не пойдёт.
2. Я не буду звонить в больницу, мама уже туда звонила утром.
3. М
еня пригласили в Петербург, но в ноябре там пасмурно, я туда
не поеду.
4. Пойдём в столовую? Там вкусно готовят.
3. 1. Этих девушек я знаю, а тех я ещё не видела.
2. С этими студентами мы уже познакомились, а с теми пока нет.
3. Об этой картине мы говорили с друзьями, а ту я вижу в первый
раз.
4. С
этим мужчиной она встретилась недавно, а с тем она дружит
с детства.
4. 1. Джон должен принимать те таблетки, которые ему принесла Яна.
2. Он очень радовался тому, что мы ему купили.
3. Все говорили об этой поездке.
4. Дует резкий ветер, всё небо покрывается тучами.
5. а) д о тридцати девяти, сорока, тридцати восьми
до тридцати семи, тридцати шести, тридцати пяти
до одного градуса, до двух, трёх, четырёх, пяти, двенадцати,
двадцати пяти градусов
до семи, восьми, девяти, десяти, восемнадцати, двадцати шести
градусов
b) с тремя, семью, девятью, пятнадцатью студентами,
с тридцать одним студентом
в семи, одиннадцати, сорока пяти газетах
пяти, восьми, десяти, сорока коллегам
двух друзей, четырёх друзей, двадцать друзей, одного друга
6. napr. 1. Он должен принимать таблетки два раза в день.
2. Больному придётся пить капли пять раз в сутки.
3. Я играю в гольф раз в неделю.
4. Несколько раз в месяц мы ездим к родителям.
7. 1. Эти времена года я люблю больше всего.
2. Какие русские имена тебе нравятся?
3. Он не говорил о тех временах.
4. У меня в мобильнике их имён не было.
219
8. 1. В ноябре погода гораздо хуже, чем в декабре.
2. Позавчера было 5 градусов ниже нуля, выпал снег.
3. Девушки заботились о больном и через 4 дня ему стало лучше.
4. У
него уже не болит голова и температура понизилась до
37 градусов.
5. Е
му ещё придётся пить капли от кашля и насморка, лекарства от
боли ему уже не нужны.
6. Эти таблетки помогли ему больше, чем те.
Урóк 13
1. 1. кто-нибудь 2. что-то 3. где-то 4. о чём-то 5. какие-нибудь
6. какая-нибудь 7. когда-нибудь 8. кому-то
2. 1. посетили, осмотрели 2. собрались, поехали 3. подождали, забрали,
сели 4. бежали, ждали 5. заняли, успокоились 6. переночевали
3. 1. Друзья на вокзале проверяют, есть ли у всех паспорта и билеты.
2. Если Рафаэль не появится через 10 минут, он не успеет на поезд.
3. Если кому-нибудь нужна тёплая куртка, возьмите мою, у меня две.
4. Проводник проверяет, есть ли у них билеты.
5. Валя хочет проверить, всё ли в порядке.
6. Д
ежурный спрашивает, не хотят ли путешественники, чтобы их
отвезли с вокзала.
4. 1. Мы бы заказали экскурсию в Ясную Поляну.
2. Девушки нервничали бы.
3. Андрей подождал бы Рафаэля.
4. В Москве они бы осмотрели Кремль и Красную площадь.
6. 1. Е
сли у тебя завтра есть время, купи, пожалуйста, билеты на
поезд.
2. Е
сли кому-нибудь нужны удобные ботинки, у меня есть одни гдето в рюкзаке.
3. О чём вы говорили друг с другом?
4. Лучше всего будет, если мы встретимся где-нибудь около кассы.
5. Ты не знаешь, уходит ли поезд с этого вокзала?
6. Если хочешь, поедем куда-нибудь осенью.
Урóк 14
2. 1. Мы не купили никакие подарки.
2. Мы никого не встретили.
3. Тебе ничего не надо брать.
4. Никто не приехал к Наде.
220
Kľúč
3.
4.
5.
6.
7.
5. Я ему никогда не позвоню.
6. Мы никуда не поедем.
7. Мы его нигде не искали.
8. Словарь не нужен никому.
1. В этом году мы будем в институте сдавать экзамены.
2. Я искал паспорт на столе, в шкафу, в рюкзаке и на полке.
3. Он ждал на вокзале, а его сестра в аэропорту.
4. Они стояли на берегу Невы и говорили о друге.
Tы не слушал(а) по радио прогноз погоды?
– Да, я слушал(а) прогноз на 3 дня.
– А какая погода будет завтра и послезавтра?
–Н
а завтра предсказали снег, а на послезавтра солнечную погоду
без осадков. Послезавтра днём температура будет падать (падает)
до пяти градусов ниже нуля и ночью до пятнадцати ниже нуля.
1. за англичанина 2. англичане 3. англичан 4. англичанина
5. с англичанином 6. с англичанами
1. увижу 2. отправятся, переедут 3. закажешь 4. приглашу
5. возьмёшь 6. скажут
1. В конце ноября уже часто идёт (падает) снег.
2. О
н должен (она должна) будет привыкнуть к новой жизни.
Ему (ей) придётся привыкнуть к новой жизни.
3. Летом я часто катаюсь на велосипеде, а зимой – на лыжах.
4. Его ничего не интересует (он ничем не занимается) и весь день
ничего не делает.
5. Мы никого не пригласили и никуда не поехали.
6. Пасха для христиан – самый главный праздник.
Урóк 15
1. 1. из кино, из института, с работы, из аптеки, из поликлиники
2. из библиотеки, с вокзала, из Праги, из гостиницы
3. в Братиславу, в музей, на выставку, на площадь
2. 1. поеду 2. приглашу 3. сдам 4. закрою 5. выпью 6. встану
3. 1. Матей заболел, ему нужно лежать.
2. У него болит горло и голова.
3. В
рач прописал ему антибиотики, он должен принимать их два
раза в сутки.
4. Его подруга старательно ухаживает за ним.
5. Сегодня больному стало лучше, температура понизилась.
6. Oн чувствует себя хорошо.
4. 1. около чего 2. после чего 3. у кого 4. с кем, о чём
221
5. 1. м
ного магазинов, людей, вузов, жителей, соборов, монастырей,
дворцов, высотных зданий, торговых центров, театров, галерей,
музеев, линий метро
2. много незабываемых впечатлений, хороших друзей, фотографий
3. о
Сибири, Дальнем Востоке, древней архитектуре Москвы, тундре,
тайге, озере Байкал, сибирских реках и озёрах, чём-то
4. с людьми, русскими, жителями Москвы, ней, кем-нибудь, со всеми
студентами
6. 1. Я забочусь о больном.
2. Мартин влюбился в Ядвигу и объяснился ей в любви.
3. Они каждый день пользовались городским транспортом.
4. Москва – самый большой в Европе город по количеству жителей.
5. У меня осталось незабываемое впечатление от города.
6. Я была в восторге от московской архитектуры.
7. в двухкомнатной квартире, в панельном доме, с трёхлетней
девочкой, в самом дорогом городе, по вечерним улицам, без
городского транспорта, о прекрасных дворцах, с древними
фресками, интересным спектаклем, здание Большого театра,
о русской культуре
8. a) все, всё
1. все 2. всех 3. всем 4. всем 5. всё 6. всем
b) никто, ничто
1. Никто не приедет в субботу.
2. Они никого не пригласили.
3. Он это никому не сказал.
4. Мы ничем не увлекаемся.
5. Меня ничего не удивило.
6. Я никому не позвоню.
9. 1. Ты не знаешь, пойдёт ли завтра снег?
2. Если бы он мне помог, я пришёл бы часов в 9.
3. Ты не хочешь пойти завтра на концерт? Я бы с удовольствием
пошёл, но я договорился с Павлом, что пойдём вместе куданибудь.
4. Больше всего мне нравится Прага весной.
5. Она с детства увлекается спортом, аэробикой.
6. Час назад они стояли на берегу Невы, а сейчас уже сидят в поезде.
222
Radka Hříbková, Zuzana Liptáková
Ruský jazyk pre samoukov + CD s MP3
Prvý raz vyšlo v roku 2012 v Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o.,
Pujmanové 1221/4, Praha 4,
Copyright © Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., 2012
Text © Radka Hříbková, Zuzana Liptáková, 2012
Illustrations © Václav Ráž, 2012
Cover and typo © Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., Kamila Flonerová, 2012
ISBN 978-80-253-1419-7 (Nakladatelství FRAGMENT)
Z českého originálu Ruština pro samouky + CD s MP3 preložila Tatiana Laliková
Grafický návrh obálky Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o., Kamila Flonerová, 2012
Redakčná a jazyková úprava Diana Senecká
Zodpovedná redaktorka Tatiana Floreková
Technická redaktorka Dana Sýkorová
Vydalo Vydavateľstvo Fragment, s. r. o., ako svoju 753. publikáciu
1. vydanie, 2012
Sadzbu zhotovilo Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o.
CD nahrali v štúdiu Chevaliere, s. r. o., Řevnice
Slovenské vydanie © Vydavateľstvo Fragment, s. r. o., 2012
Translation © Tatiana Laliková, 2012
Všetky práva sú vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie sa nesmie
rozširovať bez písomného súhlasu majiteľov práv.
Kontaktná adresa:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava 3
e-mail: fragment@fragment.sk
http://www.fragment.sk
ISBN v tlačenej verzii 978-80-8089-615-7
ISBN e-knihy 978-80-564-0251-1
Kompletnú ponuku titulov nájdete na stránke
www.albatrosmedia.sk
Download