Uploaded by divobo4416

Raport 8 KacperKamm NorbertMielniczuk KarolinaHaras

advertisement
Nazwa i akronim projektu:
Zleceniodawca:
Zleceniobiorca:
Numer zlecenia:
Kierownik projektu:
Opiekun projektu:
Marta Łabuda
Restaurant Optimize
Italyquipo
Kacper Kamm
Nazwa / kod dokumentu:
Raport prac zespołu projektowego
Nr wersji:
01
Odpowiedzialny za dokument:
Kacper Kamm
Data pierwszego sporządzenia:
13.12.2022
Data ostatniej aktualizacji:
13.12.2022
Historia dokumentu
Wersja
0.1
Opis modyfikacji
wstępna wersja
Rozdział / strona
całość
Autor modyfikacji
Kacper Kamm
Data
13.12.2022
{Celem dokumentu o nazwie „Raport z postępów prac zespołu projektowego” jest zwięzłe i rzeczowe podsumowanie rezultatów
osiągniętych przez Zespół Projektowy w każdym tygodniu realizacji projektu. Należy wczuć się w potrzeby odbiorcy zbioru
dokumentów, np. prezesa firmy, który musi wyrobić sobie opinię i podjąć decyzję, co do kontynuowania projektu na podstawie tego
dokumentu, bez zaglądania – z braku czasu - do pozostałych dokumentów, znanych jedynie bezpośredniemu kierownictwu. Od
Zespołu Projektowego oczekuje się otwartego, szczerego i przejrzystego przedstawienia stanu realizacji projektu zgodnie z
założonym harmonogramem. Trzeba pamiętać o tym, że dokument nie służy bezpośrednio ocenie pracy Zespołu, lecz ocenie stanu
zaawansowania projektu, oszacowaniu potrzeb, określeniu szansy doprowadzenia do właściwego końca - w wymaganym terminie i
przy rozsądnych kosztach.}


Stan realizacji projektu w danym tygodniu
Założenia początkowe
Przez zmianę koncepcji potrzebne były zmiany oraz modyfikacje kodu co cofnęło nasz progres.
Przez zdarzenia losowe zostało wykonana mała ilość prac.

Osiągnięte rezultaty
Modyfikacja kodu ma nowe potrzeby projektu

Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu (opcjonalnie)
Ostatnie duże nagromadzenie zdarzeń losowych powoduje zastoje w pracy

Postanowienia
Potrzebne będzie nadgonienie tych prac w przerwie świątecznej

Załączniki (opcjonalnie)
{aktualne wersje dokumentów wypracowanych w trakcie realizacji projektu (wraz z historią zmian!).
Download