Uploaded by Ugróczky András

16. Erdély aranykora és összeomlása

advertisement
Erdély aranykora és
összeomlása
1. Bethlen Gábor uralkodása
• A 15 éves háború során Erdély elpusztult.
1608-1613 között a tehetséges, de
felelőtlen és erőszakos Báthory Gábor
uralkodik. Ellene lázadás tört ki, megölik.
• Bethlen Gábor (1613-1629) a következő
fejedelem. Török támogatással lett
uralkodó, a békét hozza el Erdélybe. A
legsikeresebb erdélyi fejedelem.
• Katonai sikerei mellett kulturális fénykor is
kezdődik. Iskolákat, könyvtárat alapít.
(Gyulafehérvár, Nagyenyed, Kolozsvár)
1. Bethlen Gábor uralkodása
• Bethlen szilárd kormányzatot épít ki, biztosítja a
fejedelemség belső nyugalmát.
• Sikeres gazdaságpolitika, növeli az udvar
bevételeit. (adóemelés).
• Fejleszti az ipart, a bányászatot és a
kereskedelmet. Ennek érdekében külföldről
telepít be szakembereket (csehek, zsidók,
németek).
• Vámokkal védi a hazai ipart, nem engedi ki a
nemesfémeket. (merkantilizmus)
• Monopóliumot vezet be a legfontosabb
termékekre (szarvasmarha, só, méz).
1. Bethlen Gábor uralkodása
• Több alkalommal bekapcsolódik a 30 éves
háborúba a Habsburgok ellen (a csehek majd a
protestáns északi fejedelmek oldalán).
• Első hadjárata során (1619-1621) Magyarország
fejedelmévé választották. 1621-ben békét köt II.
Ferdinánddal, megkap hét magyar vármegyét ÉKen, és biztosítja a rendi jogokat és a
vallásszabadságot (=Bocskai)
• További két támadása is sikeres, de Bethlen is
érzi, hogy ennél tovább nem mehet. Magyar
területen harcol, jellemzően magyar katonák
ellen. Végső soron az országot gyengíti, a törököt
erősíti ezzel. Ráadásul a magyar nemesség sem
támogatja teljes mértékben.
2. I. Rákóczi György
• Bethlen halála után korábbi hadvezére, az
ország egyik leggazdagabb birtokosa I.
Rákóczi György (1630-1648) lett a
fejedelem.
• Folytatja Bethlen politikáját. Puritán elveket
vall, támogatja a református egyházat. Sokat
költ az oktatásra.
• Jelentős szerepet tölt be felesége Lórántffy
Zsuzsanna is, aki pl. a sárospataki kollégium
fő támogatója. A korszak jelentős erdélyi
tudósa Apáczai Csere János, aki
enciklopédiát állít össze (Lórántffy pénzén).
2. I. Rákóczi György
• Rákóczi és a törökök viszonya kevésbé baráti,
a törökök nem szerették volna, ha alattvalójuk
túlzottan megerősödik.
• Rákóczi Bethlenhez hasonlóan bekapcsolódik
a 30 éves háborúba, de ebben a török nem
támogatja.
• 1645-ben Linzben ő is békét köt (kb. a
nikolsburgi béke).
3. Erdély összeomlása
• II. Rákóczi György (1648-1660) apjától
vette át a trónt. Célja a lengyel trón
megszerzése volt (=Báthory István)
• Felesége Báthory Zsófia, aki az utolsó
Báthory, így a Rákóczi és a Báthory vagyon
egyesült.
• Szultáni engedély nélkül támad
Lengyelországra, ráadásul az éves adót sem
küldi el éveken át. Úgy érzi, hogy a török
meggyengült. (Ez igaz, de ennyire azért
még nem.)
3. Erdély összeomlása
• Hadjárata kudarcba fulladt, serege tatár fogságba
esik (a fejedelem nem váltja ki őket, pedig
hatalmas vagyonából ezt megtehetné). Rákóczi
hosszú háborúba sodorta Erdélyt, amely során a
fejedelemség ismét elpusztult. Nagyvárad török
kézre került, Gyulafehérvár romba dőlt.
• Trónkövetelők seregei, és török csapatok is
megjelennek Erdélyben, Rákóczi végül egy török
elleni csatában halt meg Szászfenesnél.
• Erdély területe, gazdasági ereje, politikai súlya
jelentősen csökkent.
• Apafi Mihály (1661-1690) uralkodása során már
nem tudja visszanyerni régi fényét és jelentőségét.
1690-ben végül a törököket legyőző Habsburgok
uralma alá került.
4. Feladat (TK. 85. oldal - 2. ábra)
4. Feladat (TK. 85. oldal - 2. ábra)
1. Ismertesd Bethlen jövedelmeinek összetételét!
2. Mely bevételei származtak Bethlen Gábornak a
külkereskedelemből?
3. Mit tett annak érdekében Bethlen Gábor, hogy növelje a
bányászatból származó bevételeket?
4. A jövedelmek összetételében mely tényező segítette hatalmának
növelését?
5. Nevezz meg két területet, amelyre a jövedelmei zömét költötte a
fejedelem!
Download