Uploaded by Данило Дембіцький

Polski krok po kroku A2-B1 Zeszyt ćwiczeń ( PDFDrive )

advertisement
Polski
B
IWONASTEMPEK
ANNA STELMACH
ZESZYT CWICZEN
f PolishLanguageSc4lool
Glossa
spis tresci
STR.
01 _ Przedstawm y si§
4
02_
Dopetniacz jest wsz^dzie
8
03_
Teatr zywych fo to g ra fli
11
04_
Dwaj, trzej, czterej
14
05_
Jacy oni sq straszni
18
06_
Edukacja
22
07_
Praca
25
08_
Ja swoje wiem
28
09_
Nie zapom nij paszportu!
31
10_
Kocham Ci§ Polsko!
34
1 1 _ WejÄd czy wyjäd?
37
12_
Wjazd czy wyjazd?
41
13
Kom u bije dzwon?
45
14
Zaduszki
48
15_
W esoiych Swiqt
52
16_
Przygody, przezycia, w spom nienia
55
17_
Troche histo rii
59
18
K rölestw o zwierzqt
62
19_
Zielono m i!
66
20_
Rysopis Polaka konsum enta
69
21
Sztuka a piractw o
73
22 _
Muzeum? Dlaczego nie!
76
23
Czas na egzamin
79
Klucz do cwiczen
83
Teksty nagran
89
BP
PRZEDSTAWMY
01
C t iic Z W J b 1 %
Proszq pogrupowac stowa.
otyty, siwe, chuda / , chudy,
odstajqce, petne, zadarty, szare,
krötkie i proste, rude, w ysokie,
w ysoki, gruby, prosty, zgrabny,
dtugie i krecone, nadwaga,
piw ne, niski, blond, farbow ane,
sredniego w zrostu, ow alna,
duzy, geste, duze, szczupty,
podtuzna, V«zy\i\iy, zte\one,
z grzyw kg, okrqgta, skosne,
f
W tO S Y
OCZY
USZY
NOS
USTA
mocnej budowy, piegowata,
k s z ta ttn e , niskie
)
TWARZ
CZOtO
SYLWETKA
C ijjic z e m 2
Jakie to cechy charakteru?
ktos, kto o w szystkim zapom ina
- z Q p Om i H Q t
ktod, kto zawsze sie spöznia
- ________p _______________ I__
S kt
ktod, kto robi wszystko regularnie
- s
a_
ktos, kto reaguje bardzo szybko i zyw iotow o - _______ n__________c__
ktod, kto sie szybko denerw uje
- __ e__________ y
Vn
ktos szybki i dynamiczny
- ________ r _______ z _
(/etmy'stedce w
- _______ ä'_______ <“_
9,
nie lubi pracow ac
- __ e _ _ w _
10.
lubi sie Smiad
- _____ s _____ y
CudicZWA 3
O
Proszg postuchac tekstu i odpowiedziec: prawda czy nieprawda?
1.
Pawet nie zgadza sie na w yw iad.
2.
Pawet je st stom atologiem .
3.
4
.
Pawet pracuje w szpitalu.
Pawet je s t zadow olony ze swojej pracy.
5.
Z bytnia niesm iatosc to w ada Pawta.
e.
Pawet m a syna i cörke.
7.
Kiedy Pawet m a w o ln y czas jezdzi na ryby.
8.
Pawet m arzy o dom u z ogrodem .
N
\f
C w iß z e m
4
#
0
(20104
Proszg uzupetnit, a nastgpnie postuchaö i skontrclowaö.
zawodu / , wady, zalety, gabinet, cechy, zadac, pasjonow atem sie, marzenia,
; z$by, baw ie s i f , rodzinie, w, pom agam , na, chtopiec, po, syna, spedza
D:
Partie Pawle, czy m ogg
P:
Oczywiscie, proszg bardzo.
......................... p a n u kilka pytaii?
D:
Kim p a n je st z .... zßMQUU....... ?
P:
Jestem dentystq. Pracujg w przycho dni i m am tez p r y w a tn y ..............................
D:
Czy lubi pa n swojq pracg?
P;
Tak, cieszy m n ie, kiedy pa cjen ci po w izycie m ajq dobrze w yleczone i l a d n e ..............................
D:
J a k i e ........................ . swojego ch a ra k teru p a n akceptuje, a ja k ie chcialby p a n zm ien ic?
P:
Jestem system atyczny i cierpliw y - to m o j e .............................A ............................ ? Chyba jestem
zbyt nieäm ialy, m uszg n a d tym popracow ac.
D:
Czy moze na m p a n opowiedzieö co§ o s w o jej........................... ?
P:
Jestem zonaty, m am j e d n e g o ..............................Teraz io n a je s t w ciqzy, ale n ie w iem y jeszcze,
czy t o ..........................., czy dziew czynka.
D:
G ratulujg. A ja k p a n ..........................
P:
N ie m am zbyt duzo wolnego czasu. Kiedy n ie pracujg, staram sig byö z ro d zin q ..............................
wolny
czas?
zonie w d o m u ,.............................z synem . W ieczoram i oglqdam telewizjg albo surfu jg
In tern ecie.
D:
Czy m a p a n ja k ies hobby?
P:
K ie d y g
razem j e i d z i ö
low ieniem ryb. M am nadziejg, ze kiedy syn bgdzie starszy, bgdziem y
ryby. Teraz on woli g r a c ................... pilkg albo budow ac m odele samolotöw
D:
Czy m ogg zapytac o .................................7
P:
Bardzo prozaiczne. C hcialbym m iec w lasny dom z ogrodem i duzego psa.
CwißZM 5 (2Ö
1053
Proszg skorygowac definicje.
1.
2
.
W dow iec to mezczyzna, ktörego zona m ieszka w separacji.
^ d o m t t _t o _t^zC z^ztiQ , __btoitegq^ z o ttü j u z me. z ijje
Rodzertstwo to brat i ojciec.
3.
Kaw aler to m^zczyzna, ktöry ma zon§.
4.
B lizniak to osoba, ktöra nie ma brata ani siostry.
5.
Jedynak to osoba, ktöra ma tylko je dn q sio stry lub jednego brata.
e.
Panna to osoba, ktöra nie ma rodzicöw.
Ctoiczem 6
Proszg utozyö zdania.
uwielbiac /, nie znosic, pasjonowac si^, kierowac,
przepadac za, zarazic siq, zajmowac si^, radzic
sobie z, opiekowac si$ prowadzic, stresowac si§
pt-oblemy, szpinak, czekolada /, grypa,
egzamin, samochöd, marketing, pies s^siada,
duza firma, iody, zeglarstwo
UmeibiQM. goitqcq Czekoiadg.!
CuiißzetuA 7 {20107;
Proszp odpowiedzied na pytania.
1
.
Czym m ozna p is a c ?
§9 99.P .B 9:..P .[9H 99.’.. . 9 ^ 9 . 9 ^ .
2
.
Czym mozna jede?
.............................................................
3.
Czym m ozna sie czesad?............................................................
4.
Czym m ozna jezdzid do p ra c y ? ................................................
5.
Czym mozna sm arow ad c h le b ? ...............................................
6.
Czym mozna sie z a jm o w a c ? ......................................................
7.
Czym m ozna sie s tre so w a d ? .....................................................
8.
Czym mozna sie cieszyd?
......................................................
C u iic z e m 8
(20108
Proszp utozyö pytania.
1.
2
:
O lga je st ia d n a dziewczyn^.............................. J QpQ. . $ £ { HQ jp p t . .Q . Q .
Szymon jest w vsokim chto pcem ..................................................................................
$.
O iciec zwvkle jezdzi ta ksö w ka .
..............................
4.
M am a pije kawe z m le kie m .
.............................................................................
..............
5.
M am y lekcje z svm patvcznvm nauczvcielem .............................................................
e.
Przed dom em stoi auto.___________________ ________________________
f
Rafat interesuje sie ta nowa s tu d e n tkq .......................................................................
s.
Turysta idzie nowym szla kiem .
.............................................................................
s.
Pies dpi ood fo te le m .
io.
Przyjade na kurs w czesna w io s n q .................................................................................
C u i'u x e m
9
...................... ............ ........................ ........... ________ _
(201091
Proszp podpisad ilustracje, a nastppnie odpowiedzied na pytania.
nozyczki do paznokci, krem do rqk,
mop, m aszynka do golenia, m ydio,
pasta i szczoteczka do zeböw,
tyzka i w id e le c !/, recznik,
szm inka do ust, balsam do ciata
fy z k Q '
a.
Czym je m y Spaghetti? ....Itfzp Q .
_
Czym m yjem y zeby?
.......................................
Czym m yjem y rece?
........................................
Czym w ycieram y sie P° kqpieli? ....................
Czym sm aru jem y sie P° k ^ p ie li? ....................
Czym sm aru jem y rece? ....................................
Czym kobiety m a lujq usta? ..............................
Czym mezczyzni sie golq? ................................
Czym m yjem y podtoge? ...................................
Czym o b cin am y paznokcie? ............................
J■
10
S :jd e n c i sp o tyka jq si? ju tro na u czvcie la m i / z na uczvciela m i na kawie.
Pojedziesz do d o m u pociqgiem / z pociqgiem ?
-ojad? au tobu sem / z au tobusem , bo je s t szybciej,
Dziecko bawi si? klo c k a m i Lego / z klo c k a m i Lego.
Dziecko bawi s i§ psem / z p s e m , b a w iq s i? bardzo grzecznie,
M am y ktopoty p ie n ig d z m i/ z pienigdzm i.
N a uczycie lka zawsze pisze czarnym pisakie m / z czarnym pisakiem .
P io tr in te resu je si? t$ dziewczynq / z tg dziewczynq.
-n d rz e j zostat kie ro w n ikie m / z kie ro w n ikie m przychodni, bedzie teraz w i? ce j zarabiac.
Jola nie przyszta na im prez?, zostata chorq babciq / z chorq babciq.
11
ze. przed, za, nad, pod, mi?dzy, poza '§
Czy ktoS rozm a w ia t
profesorem ?
Gdzie je st p ilo t od tele w izo ra? L e z y ...................fo te le m .
_en obraz je s t okro pn y i d la te g o s t o i ................... szafq.
Ktos z a p a rk o w a t................ naszym do m em , ale nie w ie m kto.
D aczego m oja to rb a lezy na p o d to d z e ...................... w aszym i bu tam i?
Czy ty kazdy w eekend m usisz s p ? d z a c .................... dom em ?
Id ziesz ................ m nq do tea tru ?
m o im do m em re g u la rn ie la ta jq sam oloty.
W Jb
12
ja
ty
on
ona
ono
my
wy
oni
one
rn Q
'/W M
13
C -'ciatabym je ch a c z
(wy) na w akacje.
Czy wiesz, ze P io tr in te resu je s i? ...........................(ty)?
Czy zjesz z
P ozm aw iatam z
(my) obiad?
(one), ale bez rezultatu.
Zgadzam si? z ........................ (on), to nie moze byc prawda.
C~cesz pojechac z e ..........................(ja) taksöw kq?
dziecko je s t ciq g le chore, rodzice m a jq z ................. (ono) spo ro problem öw .
C hciat je ch a c z ................... (oni) na narty, ale nie zdat egzam inu i m u sia t zostac.
3 :-<töcitam si? z ............................(ona), je s t o kro p n q plotkarq.
7
C w U rz m 1
d
Proszp uzupetnic, a nastppnie postuchac i skontrolowac.
A.
Czy 3 2 stop nie C elsjusza to n o rm a ln a tem p era tu ra w Polsce? P rzeciez je ste m n a M azurach,
FHip:
a n ie w T unezji!
N a ta lia :
Filip, n ie m a ru d z ! Szkoda ....QzQ?ß.
FiMp:
N ie m a m .......................... (ochota). Mozesz isc b e z e .......................... (ja). Poza tym n ie m a m ju z
(czas) n a ga d a n ie. Idp poplyw ac, idziesz ze m n q ?
N a ta lia :
Mozesz u z y c ..................................................... (möj krem). Stoi o b o k ......................... (radio).
Filip:
Ja n ie n a rz ek a m , ja tylko n ie znoszp, kiedy je st m i za gorqco.
(krem) z filtrem i bojp sip, ze slonce m n ie poparzy.
N ie bpdziesz m u s ia l bac s i p .......................... (stohce). I n ie n a rzek a j!
T ak? A pam iptasz, ze kiedy skonczyla sip czerw cow a f a l a ........................ (upaty) i przez tydzien
N a ta lia :
p a d a l deszcz, to m öw iles, ze d o .......................... (zycie) p o tr z e b u je s z ........................... (stohce)
i .......................... (ciepto), i n ie cierp isz, kied y je s t zim no, szaro i m okro...
'jQte-Q......... je st tem p e ra tu ra ? Bardzo w ysoka.
......................... je s t stop ni? 32° Celsjusza.
......................... nie lu bi Filip? Upatu.
......................... to je s t „u p a t” ? Bardzo w yso ka te m pe ratura .
......................... s q te ra z upaty? Na Pom orzu i M azurach.
......................... Filip nie lu bi upatu?
Poniewaz nie znosi, kie dy je st mu za gorqco.
......................... boi sie Filip? Stonca.
......................... Filip ma och ote poptyw ac? Nie.
......................... byta poprze dnia fa la upatöw ?
C uJvßzem 2
Jaki to kataklizm?
Na poczqtku czerw ca.
C udU ^P M 3
Co pasuje?
pali sie
spada
b ra k w o d y
zalew a
w yb u ch a
w ie je
burzy i niszczy ^
id z ie fa la
a.
b.
C
d.
%.
f.
g.
n.
susza
w u lka n
ts u n a m i
pozar
trze sie n ie ziem i
pow ödz
la w in a
huragan
0
(T
R
Z
H
U
N
A
5
R
S
1
E
(z
1
E M
W ö
D
Z
0 G
E M i
S
U
P
0
u
H
U
R A
G A
N
1
E w
P
0
R
E W
S
p
0
Z
A
R 0
U
S
Z
A
L
W
1
Z
A
J
1
N A
0
|
E
R
u
L
A w
W
Y
B
U
C
G
R 0
J
W U
0
L
S
U
T
N
1
E)
1
D A
S
L
K
A
N
u
N A
M
1
B
A
H 0
Cijülßzem4 O
>
- •: szg posiuchac tekstu i odpcwiedziec: prawda czy nieprawda?
p
W o sta tn ic h dn ia ch lip c a o b fite deszcze spo w o dow aty powödz.
^
1/
Powödz o b je ta te re n y P olski, Czech, S tow a cji, N ie m ie c i A u s trii.
Powödz spo w o dow ata öm ierö ponad stu osöb,
Na te re n ie Polski zgineto 65 osöb.
W czasie pow odzi w y la iy rzeki: D unaj, O dra i Nysa.
Fala k u lm in a c y jn a n a jp ie rw przyszta do W roctaw ia, a potem do O pola.
Z po lskich m ia s tw czasie pow odzi u cie rp ia t najbardziej W roctaw.
Z catej Polski w ysytano da ry d la pow odzian.
W w yn iku pow odzi ponad 7 tysie cy osöb stra cito do m y lu b m ieszkania.
Cu)ißZStÜ£/ 5
prosz§ uzupetnic.
O na uzyw a b a rd z o
:
boS rrtd ybo tu ^ (drogie kcsrnetyki).
N ie bede s tu c h a ö .......................................................... ftwoje ktamstwa)\
P o trz e b u je ............................................................iporada tekarska).
Z a p o m n ia ta m ....................................(pieniqdze) i nie m ogtam zrobiö zakupöw.
Czy m ogtabys p o p iln o w a c ............................................................(moje dziecko,)?
Boje s i? ............................................................(wynik - egzamin).
P o szu ka sz
•
yakas dcbra piyta) na prezent d la niego?
Z yczym y w a r n ............................................................(udany wyjazdu).
Nie z a tu je s z ...........................................................................................(tamta niewykorzystana okazja)?
Z nöw uczysz s ie .......................................................... (jpz\k niemiecki)?
Nie m a m .......................................................................................... [zahne nov/e rzeczy).
Nie w idze t u ............................................................;nie T ciekavuy).
C v d ic z e td b 6
C z e g o b e i s ip M a m i 9 C z e g o s z u k a J a v ie r? C z e g o p o ir z e b u je A n g e la ? C z e g o u z y w a U w e ?
DQ
/TV
■iCimi b o i si§. iu§z(j.
CdülcZM 7
V
■ /
V
. studentö4 ?
2 - .........................s tu d e n tö w
6 - .........................s tu d e n tö w
10 - ........................ s tu d e n tö w
3 ■.........................s tu d e n tö w
7 - .........................stu d e n tö w
12 - .........................s tu d e n tö w
4 - .........................s tu d e n tö w
8 - .........................stu d e n tö w
15 - .........................stu d e n tö w
5 - .........................s tu d e n tö w
9 - .........................s tu d e n tö w
20 - .........................stu d e n tö w
9
C w iß Z M & 8
Co pasuje?
1
.
Tydzien temu siedm iu studentöw byli /b y to / bedzie na wycieczce.
Na jutrzejszym spotkaniu w szko\e jest / sq / b$dzie dziesigciu nauczycieli.
2.
3.
4.
5.
6.
Dwunastu strazaköw byto / sg / byli na miejscu akcji.
.
8.
Na spotkaniu byty / byli / byto mato osöb.
W przysztg srodg na lekcji ögdg / jest / bedzie oömiu kursantöw
7
Tutaj sg / jest / bedzie dwie czekolady dla ciebie.
Czy te cztery studentki byty / byto / byli na egzaminie?
Duzo pielggniarek sg / jest / byty bez pracy.
Cujicze/tib 9 120209:
Prosz§ uzupetnid.
Na obrazku s g
QJitQ., (2) koty i ................................(1) dziecko.
Do szpitala karetka przyw iozta............................. (12) pacjentöw.
..................................................(24) strazaköw pomagato w czasie powodzi.
W spektaklu brato u d zia t....................... (5) dzieci.
Ola m a ...................... (2) papugi i .........................(1) kanarka.
S po tkatam ........................(2) znajomych.
Musiatem spraw dziö....................... (5) testöw.
M a m ........................(3) braci i ........................(1) siostr§.
T ylko ........................(6) uczniöw napisato test bez bt§döw.
Szkota zam ö w ita......................... (10) nowych komputeröw.
C ti'u x e m lO ( M ° )
Prosze skorygowac.
1
.
Na dyskotece byto wielu osöb.
2.
Po pozarze kilka strazaköw sprawdzato stan kamienicy.
3.
Stracit wszystko, zostato mu tylko kilkoro ksigzek.
u /id e
4. Ilu dzieci przyszto dziö na przedstawienie?
5. Wiele pacjentöw szuka alternatywnych metod leczenia.
6.
7.
W pokoju bawito sig kilka dzieci.
Wiele ludzi nie rozumie swoich btgdöw.
8.
Ile kucharzy pracuje w tej restauracji?
9.
Wielu pielggniarek szuka zatrudnienia.
10.
Kilka mgzczyzn brato udziat w akcji ratunkowej.
C ü i/x e m 1 1 (202ii)
Prosze zamienid podkreSlonq czgiö zdania tak, zeby faczyta sie z dopetniaczem.
1
.
Nocowatam w mieszkaniu kolezanki. N ocow atam .....
2.
Ewa mieszka migdzv obcymi ludzm i......................................................
3.
Lubig wszystko poza brukselkg...............................................................
Rafat stoi przv kiosku................................................................................
4.
5.
Kupitam £[ prezent.....................................................................................
6.
Chodzg tarn tylko czasami.......................................................................
7.
To jest produkt niem iecki...........................................................................
8.
Spotkali sig na konferencji.........................................................................
-:=i r--/
m v
$-
r!
f l ‘V
- Vt
'V
*•=
m f
.. ^
^
v,
•
ä
!Vi ■ '
■='- •
IV?-?-
ca-
l| 'V 7 |
V W.
W
.
k
r.:=!
SV;
?■w?;: w
V;
V V C - I ...........
:-::r V
’ - li
^
Ä
-‘»'V
. . -Vi-
Äk-
--.-i
l V «
® :
V
:&
V
V
w
M.
" ••• rf- v- - ' r'
, 1’
i
•"
?v
::
: ■'
v:
? |lw
III
-äv : i l v
■w i S l ' " ^ W : r " " '" " '" % U öp " ‘ ' ;" v l l l .11 w v j =V
S
?? V
V V
. - i/V ? .? .- V :.
-r. % w t - ! i
'
’V
.1: :
■' :
■Ü‘.
.
’" & £ e r ’ ”
\ ' li
li.'V'
'/H.,-I'
...
/\ : /' v : V ",
C u ju x m e , 1
-vszg uzupetnic przyimki.
Zawsze marzytam, zeby poleciec ,Si9... tydzien ........ Berlina. Na przyktad
m ie je st m ato turystöw . M ogtabym m ieszkac
styczniu, bo .......... zi-
m ojej przyjaciötki Agaty. Ona ta k naprawde je st
Warszawy, ale ........... kilku lat mieszka ......... Berlinie. Pracowata najpierw .......... uniwersytecie, a teraz ....... pryw atnej szkole jgzykowej. Jesli nie bedzie je j pasowac, möge tez nocow ac ........ hostelu albo .......... A ntje, innej znajom ej. Kiedy Agata bedzie ......... pracy, ja pöjde ....... jakiegos muzeum albo po prostu
spacer. Po potudniu pöjdziem y razem ........ piw o a l b o
kolacje- Na pewno pöjdziem y ....... zakupy
dobrej restauracji
galerii handlow ej! Czekam tylko
e-mail
Agaty, ze ma czas i natychm iast rezerwuje bilet .......... sam olot. Na szczgscie latajg bezposrednio
Krakowa. Poza tym nigdy nie b y ta m
Niem czech; no, tylko pare g o d z in
lo tn is k u
Frank-
furcie, ale to sie nie liczy.
CuJlßzem 2
=':sz$ uzupetnic.
Na
rdW .'tdi.
(ktöra) idziem y do kina?
Czyli spotkanie jest p rz e d .......................... (ösma).
U m ö w ilism y sie n a ........................(ösma).
Moze m ie d z y
Na pewno? Nie n a ....................... (szösta)?
J u tro m am pociqg o ........................... (siödma) rano.
(siödma) a ...................... (ösma).
Ja pam ietam , ze p o ......................(siödma).
To moze seans p rz e d ............................... (osiem nasta)l
0 .................. (ösma) to zaczyna sie seans.
S potykam y sie PO...................................(siedemnasta).
CudtflZMü 3
tarn ludzie kup ujq b ile ty - J? 0_ S_ 0_
z lo kaln ^ w e rsj^ jezykowq to f i l m
b b _ _________ w _______
wersja oryginalna, te kst na ekranie to film z n __________
i
regulacja tem pe ratury ■____________ _______________ __
prostok^t, na ktörym em itow any je st film - ______ ____
fotele jeden przy dru g im w kinie w teatrze - _________
opinia krytyka, np. w gazecie - ____________________
duzy poköj w kinie, w szkole itp.
_____ ___
projekcja, pokaz film o w y - ____________
bilet ze znizk^ to bilet -
g
w __
num er fotela - _________________
11
Cu)lßzem£/ 4
seans, sali, ekran, kasie
recenzje, klim a tyzac ja ,
dub b in go w an y, ulgowy, m iejsce, rzqd, z napisam i
B ile ty ku p u je m y w
&Qß.lP...............
0 ktörej zaczyna s ie ............................... ?
Czytatam , ze ten film ma s w ie tn e .................................
Jestem em e ryte m , prosze b i le t .................................
........................... p i^ ty ,................................. d ru g ie i trzecie.
Syn nie u m ie czytac, czy ten film j e s t ............................. ,c z y ................
Czy w .......................j e s t .................................? Dzis je st bardzo gorqco!
To kino ma n a jw ie k s z y ................................ w Polsce!
Cwazem 5 # 0
Proszg uporzqdkowac dialog, a nastgpnie postuchac i skontrolowac.
X
Do ktörej god ziny m uszg od ebra c bilety ?
0
N iestety, n ie m a. M usi pa n k u p ic bilet no rm a ln y .
X
D zien dobry. M am p y ta n ie. Czy osoba n iep eln o sp ra w n a m oze bez problem u dostac sig do sali k in o w ej?
X
R ezerw acja a u to m a ty czn ie w ygasa 3 0 m in u t p rzed sea nsem .
1X1
Kino „ R e la x ”, slu ch a m ?
X
W takim ra z ie proszg dwa bilety, w tym je d e n ulgowy. Czy jest znizk a dla o p iek u n a ?
X
O czyw iscie, w b u d y n k u zn a jd u je sig w inda.
CuJiazem 6
Co to znaczy?
i
s
z
s.
s.
z.
z brzegu
dostac sie
w in d a
znizka
o p ie kun
w ygasac
n iep etno spraw ny
^\
a.
b
c.
d.
e.
f.
y.
ulga, red ukcja ceny
osoba po rusza j^ca sie na w özku in w a lid z k im
ktos, kto zaw odow o pom aga innym , o p ie ku je sie kim s
dzieki niej nie m u sim y w ch o d zic po schodach
konczyc sie
pierw sze lub o sta tn ie m ie jsce w rzedzie
do je chac, do jsc
Cwibzem7
Proszp postuchac i uzupetnic dialog.
VVidz:
D z ien
.............. C h c ia lb y m
5 biletöw n a „H ob bita’
Kasjer: N a ........................................... ?
Widz:
N a .................................................... po po lu d n iu .
Kasjer; Ktöry .................................................. ?
Widz:
O statni. Czy s e i ......................................................w s ro d k u ?
Kasjer; N iestety nie, sq tylko z ...............................................
Widz:
Do k ied y m u s z g .............................................................b ile ty ?
Kasjer: R e z e r w a c ja ............................................... 15 m in u t p r z e d .............................................
Widz:
12
D zigkujg, do w idzenia.
C u it iz e m 8
Proszp uzupetnic (uwaga na formy), a nastgpnie postuchac i skontrolowac.
A.
I
rezyser, pow iesc, fan, ad ap tacja, prem iera 1/, p od staw a
Juz ju tro sw ia to w a ...p.l&M&kQ... „H o b b ita - niezw yktej po drö zy” Petera Jacksona.
To pierw szy z trzech film ö w zrealizow anych n a .................................k la s y c z n e j...............................
fan ta sy J.R.R. T olkiena. Na n a jn o w s z q ..............................n o w o z e la n d z k ie g o ....................................
czekajq m ilio n y .............................. na catym sw iecie.
B.
spojrzenie, fe s tiw a l, tytu t, nagroda, bohater, a k to r
W film ie p o d .....................................„M ö j ro w e r" w y s t^ p it obok z a w o d o w y c h .................................. znany m uzyk
jazzowy, M ich a t U rb an iak, ktö ry gra je dn ego z g tö w n y c h
To h isto ria trzech mezczyzn,
petne c ie p ta ......................................... na tqcz^ce ich relacje. O braz zdobyt w ie le ................................. na röznych
.................................. film o w y c h ,
C.
arcydzieto, ku ltow y, ko m ed ia, kam era, obsada
a m e rykan ski rezyser W oody A lle n znöw po obu s tro n a c h ............................... O czyw iscie ja k
zawsze g w ia z d o rs k a ............................. m .in. Penelope Cruz. Nie je s t to z p e w n o s c i^ ...........................................
s w iatow e j k in e m a to g ra fii, ale to niezw ykle z a b a w n a .................................. dla w szystkich.
D.
w id z, rola, przeböj, rozgryw ac sie, w c ie lic sie
W najnow szym film ie o sup era gen cie 007 w ...........................Jam esa Bonda po raz k o le jn y ...............................
D aniel Craig. A k c ja
w S tam b ule , Londynie i S zkocji. To p ra w d z iw y .....................................
obejrzato go reko rdo w o d u z o ............................................
Cuiiczem 9
C v n iß z e m 1 0
Proszg napisac zyczenia.
Droszg uzupetnic.
MIANOWNIK
CELOWNIK
1
my^-> m toda para (byc szczesliw ym )
2.
m am a, zawsze -> ja (byc zdrow ym )
3.
ja -> ty (byc w esotym i u sm ie ch n ie tym )
z
Stefan -> kolega (m ie c duzo przyjaciöt)
...P yß zyw g..m . ..zehy. .tiy £ i..s z ß z jß im .
;
ja .................................wt,............
ty........................................
o n /o n o
ona
jej,
my......................................
wy
5
o n i/ o n e
.
ba bcia -> w n u czka (lu b ic szkote)
im,
e
on i -> my (m öc pojechac do USA)
7
szef -> w y (w ejsc szybko na rynek)
s
kolezanka -> kolezanki (nie je sc za duzo)
g.
tata -> dziecko (m yslec nie ty lk o o sobie)
io,
ja -> oni (pöjöö na studia)
C w uxem l
Proszp uzupetnic (liczba mnoga), a nastppnie postuchac i skontroiowac.
LEG ENDAO POWSTANIU PANSTW A POLSKIEGO
Juz dawno, daw no tem u S tow ianie m ieszkali na tych terenach. Na czele stow ianskich
rodöw stali trzej bracia. I c h .........................(imip) to Lech, Czech i Rus. To byli m qdrzy przyw ödcy i spra w ili, ze m ieszkancy byli coraz bogatsi, ale w k o h c u ......................... (plemip)
stow iahskie byty tak duze, ze brakow ato jedzenia. Bracia postanow ili, ze poszukaj^ nowych ziem. Oni, ich
................................ (rodzina) i przyjaciele pakow ali sip i m o d lili: „0 , bogowie, pom özcie n a m !’’.Z o sta w ili swoje
s ta re ................................. (dom) i ruszyli w tr z y ...........................(strona) sw iata: Czech poszedt na potudnie, Rus
na wschöd, a Lech na pötnoc. N ajpierw jechali rycerze Lecha, potem szli w p d ro w c y :......................... (kobieta),
starcy i ....................... (dziecko), na k o h c u
(kon) i wojow nicy. Niestety, podröznicy m ie li bar­
dzo tru d n q drogp: s z e ro k ie .................. (rzeka), w ie lk ie .............................. (puszcza),a ta k u jg c e ...............................
(wilk). M ija ty .......................... (dzien ),...............................(tydzie n),....................................(miesiqc). Lech zobaczyt,
ze jego ludzie sq zmpczeni, w ipc powiedziat, zeby r o z b ili.......................... (namiot). Potem popatrzyt wkoto.
Zobaczyt, ze sq t a r n .............................. (jezioro), a w n ic h ..........................(ryba), ze sq t e z ............................... (las),
................................(zwierzp), zy z n e
(pole). Postanow it zostac. W szyscy ucieszyli sip, ale chcie-
li, zeby bogowie dali im ja k ie s ............................ (znak). W tedy ustyszeli d z iw n e ............................. (dzwipk).
P o d n ie s li...............................(gtowa), zobaczyli gniazdo, a w nim orta i d w a .........(pisklp). Orzet
ro z to z y t...................................(skrzydfo) i w yglqdat tak w spaniale na tle w ieczornego nieba, ze zrozum ieli: to
znak, na ktöry czekali.
W tym m iejscu zbudow ali m iasto: Gniezno, a biaty orzet na czerw onym tle do dzis je st godtem Polski. A nazwa Polanie je st stqd, ze potom kow ie Lecha, aby zbudowac n o w e ......................... (osiedle), m usieli w ycinac
................................(drzewo) i w ten sposob tw o rz y li
w a li s w o je ............................ (miasto) i
(polana) w lesie, na ktörych potem budo-
V.?.1
.?:........ (wies).
Cw 'u x w
iJb 2
Prawda. nieprawda czy brak informacji?
p
jyj
g |
1
Stow ianie zawsze m ieszkali na tych terenach.
2
Lech, Czech i Rus byli rodzinq.
___
___
___
J (_
3
W yruszyli w po szukiw aniu nowych ziem z pow odu wojny.
___
___
___
4
Bracia poszli w cztery strony swiata.
___
___
___
5
W pdröwka byta niebezpieczna i trw ata dtugi czas.
___
___
___
o.
Ludzie Lecha czekali na ja kis znak od bogöw.
___
___
___
7
Lech i jego ludzie zobaczyli sam otnego orta.
___
___
___
s
Orzet je st sym bolem i godtem Polski.
___
___
___
9
Gniezno to nazwa m iasta.
___
___
___
io,
Gniezno byto stolicq Polski.____________________________________ ___
___
___
Bracia po latach spotkali sip w Gnieznie.___________________________
___
___
12
Nazwa „P o la n ie ” pochodzi od stowa „p o le ” ._____________________ ___
___
___
CuJißZmA3
Proszg zamienic na iiczbg mnogg.
■
M alarz sprzedat o b raz ....................................
2
Recenzent nie o g lq d a t te g o f ilm u ...........................................................................
:
Dziatacz fu n d a c ji zebrat fu n d u s z e ..........................................................................
-
K o n su m e n t poszedt do sq d u ...................................................................................
5
M a te ria lis ta m ia t duzo p ie n ie d z y ..........................................................................
:
S to czn io w ie c b u d u je s ta te k .....................................................................................
:
K asjer zg u b it d o k u m e n t............................................................................................
2
Tylko o k u lis ta m ög t zbadac o k o ..............................................................................
P rzebieraniec m ia t fa jn y k o s tiu m ..........................................................................
H arcerz zjadt k o tle t i s a ta tk f...................................................................................
CulißZ&MJb4
Droszg wpisac kohcöwki. Uwaga na alternacje!
p re m ie .M y..
6
le k to .........
ii
ro b o tn i........
16
architek...
poe.........
7
kierow ni....
12.
p rz ja c ie l.....
17.
ta n c e
k rö l.........
8
e g o i.........
.
k o w b o j........
i8
tu ry .........
9.
filo lo .........
p o lity.........
i9.
listonosz..
o p ty m i....
d z ia d k .........
’o
szef.........
kom pozyto.,
20
fa c e .........
3
4
15
.
Cujiözem 5
Jroszg zam ienic na ticzbg pojedynczg.
M o iL d e lß Q s ie d z ij u z _
M ord ercy siedzq ju z w are szcie.........
M e s z ß ie _
P raco w n icy szkoty z a w ia d o m ili p ro ku ra tu r§
Szantazysci czekajq na p ro c e s y ......................
W ^grzy m a jq now e p o d a tk i...............................
Turysci zap la now ali w y c ie c z k i.........................
K ra ko w ia n ie m ajq dose s m o g u .......................
Bogacze zaptacq w i^ c e j.....................................
O po zycjon isci to c h u lig a n i................................
Izraelczycy k u p ili te b a n k i..................................
S h o w m a n i zro b ili re k la m y ................................
CuJiczem 6
# ß
-":szf uzupetnic, a nastgpnie postuchac petnej wersji tekstu i skontrolowac.
zawöd 1/
l's*onosze
studia
emerytöw
m^zczyzni
jfzyköw
odpowiedzialna
godziny
kwalifikaeji
torby
Listonosz t o
zQ tü ö d .............. w ^
5
ry m nie je s t tru d n o znalezc p ra e f. J a k o ...................................pra cu jq
Kobiety i ....................................... Nie zara biajq duzo, ale nie m uszq m ie c s p e c ja ln y c h .................................
ak z n a jo m o s c ............................obcych c z y ............................ wyzsze. M uszq no sic c i^ z k ie ...........................
d u zo ch o d zic, n a w e tje s li p o g o d a je s tfa ta ln a . Z najq w ie lu Iudzi ze sw o je g o rejonu, d la ...........................
;z§ sto sq je d yn ym i gosem i. Ich praca je s t m ^czqca, zawsze w biegu, a l e ................................................
_istonosze m ajq s ta te ...................................... pracy, w dzisiejszych czasach t o .................................
Cwißzeuib 7
Bieg Piastöw.
Proszp uzupcfnic. a nastppnie
postuchac i skontrolowac.
To na jw i^kszy
m asow y
bieg
n a rcia rski w
Polsce.
w ktörym s ta rtu jg z a rö w n o ............................... (zawodowiec), jak
i ........................... (am ator). Co roku w pierw szy m arco w y Week­
Tragedia w görach.
(4) p o ls c y ........................
(hima/aista)
B road
s ta n ^ li
Peak
(8051
na
szczycie
m
n.p.m .).
Szczyt ten zd o b yli w la ta ch 50-tych
................................ (Austriak),.ale d o ­
p iero ........................... (Polak) w eszli
end przyjezdzajg do S zkla rskiej P o rp b y ......................................
(narciarz) z catej
Europy. Tegoroczni .................................
(zwycipzca) t o ........................... (Czech), a w pierw sze j dziesigtce
znalezli si§ t e z ................................ (N iem iec) i .............................
(Polak). N a js ta r s i.............................. (blegacz) m ie li ponad 90 i=:
m a rz e c 2013
na nie g o zim g. W czesniej bezsku-
N iezw y kte konklaw e.
te czn ie p r b b o w a li...............................
('Kanadyjczyk) , .........................................
Po re zyg n a cji B e n e d y k ta XVI k a rd y n a to w ie ze-
(Hiszpan) i ............................. (Wfoch).
b ra li si§ na k o n k la w e . W srö d n ic h n a jlic z n ie js i
N iestety, p o d c z a s z e js c ia ..................
b y li
(2) ...................................(uczestnik) pols k ie j w y p ra w y z a g in g li. Po trz e c h
za b is k u p a B u e n o s A ir e s ..........................................
i ...........................................(lekarz) eksu z n a li
ic h
(Wfoch),... ...............................
............................(elektor) w y b ra li na n o w e g o p a pie-
d n ia c h .............................. (organizator)
p e d y c ji
..............................
(Niemiec) i ............................................ (Amerykanin).
(pielgrzym) z c a te g o s w ia ta c z e k a li na b ia ty d ym
za z m a rty c h .
n a P la cu sw. P io tra , a p o te m d tu g o w iw a to w a -
D o s w ia d c z e n i ......................................
li, z w ta s z c z a ......................................... (Argentyhczyk)
(wspinacz) m ö w ig : „Takie sg g ö r y ” .
i in n i ...................................... (mieszkaniec) A m e ry k i
P o tu d n io w e j. O d n o w e g o p a p ie z a .........................
m arze c 2013
(kato/ik) o c z e k u jg z m ia n w K o s c ie le .
m arze c 2013
C u J tc z e m £ z 8
Proszp zamienic na liczbp mnogg.
1
.
2.
K o r s y k a n in -
S y b i r a k - ................................
10
S y c y lijc z y k - ...............................
P ru s a k - .................................
r
3.
M e k s y k a n in - ..............................
C z e c z e n ie c - ......................................
p
H o l e n d e r - .................................
K u r d - .................................
5.
E s to n c z y k - .................................
,
M e ty s - .
Z y d - .....
2
M u rz y n
'3
A ra b -..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
m ieszkancy
m ieszkancy
m ieszkancy
m ieszkancy
m ieszkancy
m ieszkancy
Ccütözemo 9
Proszp rozwigzac k/zyzöwkp.
P
£
L
G
0
P f
I
£
Belgi
Butc?
Ports
W ioc
Hiszt
A u s:
C u J& Z M A 1 0
Jakie sg reguty pitki noznej?
Pitkarze rozg ryw ajq m ecz na b_ 0_ J_ S_ ]S_ _ü.
Z w y c i^ s tw o to byc lepszym n i z p _______ c ___________ cy.
B _____________ rz stoi w bram ce i broni.
W ynik be zbra m kow y t o __________ s - np. zero do zera.
M
prow adzq trzej lu b c z te re j
Jedna
e ________________e.
o __________ trw a m in im u m 45 m in ut.
W
ie gra je d e n a stu z __________________ öw.
z
C w ü zm & 1 1
C u )ib zm & 1 3
Jaki to sport?
Co nie pasuje?.
k_ ol _fl rs tjt/ o
le kkoa tletyka: rz u t / bieg / z ja z c j/ skok
ko__ zyk__ w k _
n a rcia rstw o : tyzwy / na rty / k ijk i / gogle
i__ ka__
na__ cia rs
o__na
koszyköw ka: druzyna / pitka / kosz / rgkawice
w_
sia tkö w ka : siatka / rakieta / z a w o d n ik / boisko
s
a tk
w k __
p
tk
r
le
koat
pitka nozna: sgdzia / bram ka / k i j / druzyna
c
sum o: s a n k i/ walka / z a w o d n ik / arena
na
golf: k i j / pitka / dotek / k ijk i
et ka
ten is: ko rt / rakieta / druzyna / pitka
pitka r^czna: bram ka / kosz / druzyna / boisko
boks: sgdzia / rin g / rgkawice / wyscig
hokej: tyzw y / kask / s a n k i / k ij
Cu)'uizeml3
ptyw anie: boisko / basen / ko s tiu m / czepek
° rcszg postuchac i uzupetnic.
le n is
..
przejsc
to
ub
w e w nq trz
na
d o bry
na
d ru g q
sp o rt
w o ln ym
stronp.
dla
roznym
w ieku.
Na
srodku
je s t
g ra jq
pi?c
Iudzi
pow ietrzu.
M ^zczyzni
w
M ozna
go
...........................
. ..................... ,
a
...........................
i pitka
kob ie ty
Hokej je s t grany na .............................. lu b na traw ie. To fo rs o w n y s p o rt..................
trzy
m usi
sety.
m ajq spe-
cja lne u b ran ia i ............................ ochronne. P otrzebne sq d w ie bra m ki, kije i
Boks to jeden z najstarszych s p o r tö w .....................................D w öch z a w o d n ik o w ............................ je d yn ie
przy uzyciu pi^sci. Jest kilka k a te g o rii w agow ych, za w o d n icy m a jq ............................ i kaski ochronne.
Cwij&zMJb 1 4
Dvcaj/ dwöch? Trzej/trzech? C zterej / czterech?
(4) pa nce rni i p ie s” to serial po lski o II w o jn ie sw iatow e j.
(2) ludzie z szafq” to e tiu d a film o w a w rezyserii Rom ana P olanskiego.
... (3) te n o rö w w ydato w ie le ptyt z m uzykq operow q.
<acper, M e lc h io r i Baltazar t o ................................. (3) K rölow ie.
................................(2) pa no w ie z W e ro n y” to w czesna kom e dia S ha kesp ea re’a.
........................... (4) jezdzcy A p o k a lip s y m ajq w yruszyc konno przed Sqdem O statecznym .
S tarsi p a n o w ie ..........................(2), juz szron na gto w ie i nie to zdrowie, a w sercu ciq g le m a j.”
to te kst znanej piosenki K abaretu S tarszych Panöw.
. (3) panöw w tödce (nie liczqc psa)" to a n g ie lska pow iesc hu m orystyczna .
(3) m u szkie te ro w ie " to najbardziej znana pow iesc A le ksa n d ra Dum asa.
.. (2) zg ryzliw i te try c y " to a m e ryka riska kom e dia z 1993 roku.
C (Jü iX £ M & 1
Proszp uporzqdkowac zdariia.
1
.
m öw ic. | k tö r a l osoba, | M a to m ö w n y | za | lubi
| w ie le | to | nie
j\/!a fo M Ö m ü (_t o _o s o b a ,..fäjota.hit _ _ z a _we f e wou/id,..............................
z.
Pogodny | radosne | usm ie ch a | usposobienie. | ktos, | kto | si§ | ma | i | zw ykle | to
3.
si§ | W scibski | osoba, | ktöra | to | bardzo | zyciem | za | in nych | in te resu je | ludzi.
4.
kto | U czynny | to | pom aga | c h ^ tn ie | ktos, | innym .
5.
zach ow uje | to | ktöra | A ro g a n cki | bezczelnie. | si§ | osoba,
6.
sobie. | m ysli | Egoista | kto | to | ktos, | o | ty lk o
ma | czyli | to znaczy | ta le n t. | ktos, | kto | Z dolny | utalentow any,
8
to | osoba, | in n ym i | ludzm i. | ktöra | Towarzyski | ch § tn ie | sp^dza | z | czas
Cuüibzem Q.
Kto czy ktöry? Proszq uzupetnic definicje (uwaga ria formy).
1.
Osoba,
2
K to s ............................. zawsze robi to, co pow inien.
3
tatw o zdenerw ow ac.
O soba solidn a, n a ..........................m ozna polegac.
4.
K to s ............................nigd y si§ nie spöznia.
5.
C z to w ie k ,......................... je st dobrze zorganizow any.
6.
Ktos, z ..........................mozesz o w szystkim porozm aw iac.
7
O soba bardzo arogancka, d l a ..........................stow o „k u ltu ra ” nie istn ie je
8.
s
o.
C zto w ie k........................... p o dstaw ow q cechq je st spoköj.
Ktos, d l a ..........................duzym stresem je st sp o tka n ie z ob cym i ludzm i.
K to s ..........................boi sie now ych sytua cji.
r
Ctiiczwijb 3
Proszq postuchac i uzupetnic.
To dziecko je s t b a rd z o .......................... MyslQ, ze ono je st o tw a rte i spo ntan iczn e. Jestem pew ien, ze
je st d e lika tn e i b a rd z o ............................. Pewnie, ja k kazde dziecko, je s t n ie cie rp liw e . W ydaje m i si§,
ze je st a lbo b§dzie (bo nie w iem , czy teraz um ie m ö w ic ) ...........................................
C(joüxew&4
Proszp skorygov
A.
B.
Ktos, kogo zna polski.
..tk9.99z.M.9..9 ^ 9 . 3 °
Ktos, kto nie znam .
.................................
Ktos, kom u bardzo lubi§.
.................................
Ktos, kogo m ysl§.
.................................
Ktos, z kto m ieszkam .
.................................
Ktos, kogo ufam .
.................................
Cos, czego lubi§.
..Q9$.!..9.9...
Cos, co sie bardzo interesuje.
.....................
Cos, czem u kup itam d la c ie b ie ...............................
Cos, czego sie p rzyg l^dam .
.....................
Cos, o czego marze.
.....................
Cos, co szukam .
.....................
CuJitiZMÜ5
Trarsformacje.
To cztow iek, na ktö rym m ozna polegac.
To .MPP.i .PQ.&IP... m ozna polegac.
To je s t osoba, dla ktörej ch e tn ie to zrobi§.
To j e s t ......................................... ch e tn ie to zrobie-
To stud entka, o ktörej ci opow iadatem .
T o .................................................. ci op ow iad atem .
To zeszyt, ktö ry kup item w czoraj.
T o .....................................kup item w czoraj.
To je s t audycja, ktörej stuchatem .
To je s t ......................................stuchatem .
To je s t dziecko, ktöre w yg rato konkurs,
To je s t
To je s t s^siad ka, ktörej ch e tn ie pom agam .
To je s t ................................... ch e tn ie pom agam .
To je st cztow iek, ktöreg o sie boje.
To je s t .............................................. sie boje.
C u jiß z e m b S
w yg ra t konkurs.
^
p a ni M a j m ö w i o sw oich sgsiadach? Proszg postuchac / zrobie notatki.
P ani E la jesL sta rsz q o sob q, to ../
k o b ie ta , ................................................................
T o ................................................ u m ie slu c h a c
Pan R obert to
: nnych. To o so b a , ..........................................
zaw sze m ozn a liczy c. P o m ag a la m i, k ie d y
Pan R ob ert j e s t ..................... , ...........................
K a ro lin k a b y la ch ora .
n ie lu bi m öw ic za duzo, j e s t ............................
................ iv k o n ta k t a c h z lu dzm i, a le p o tra fi
b y c ..................................... i ................................
Pan P iotr t o .........................................
N yslp, ze je s t j e s z c z e .......................
T s t ro z trz ep a n q osob q. R oztrzep any t o .................................................
iz esto cjubi rozn e rzeczy a lb o ich
z a p om in a.
Pan P iotr to cztow iek, ......................
.io s k o n a le ......................... n a kom p u : er ach. Ju z d w a razy n a p r a w il m oj
N ie lu big m öw ic o p a n i Jo li, bo
To o sob a , ................ u w aza, .....
............................ n a jle p ie j i n a
sip zna. W e d lu g ............ t o .......
i ......................................... oso b a.
izptop.
19
Cwaxem 7
Proszp dopisac üczbp mnogq.
,
Jaki jest twöj b ra t?
p a P P S J P P lP P P P .....................................
Dobry nauczyciel jest cie rpliw y........................................................................
2
.
Ten fachowiec jest bardzo stary.......................................................................
Taki maty, a taki sz y b k i!.....................................................................................
5
K t ö r y S t u d e n t p is z e e g z a m i n ? .....................................................................................................
e
Tarnten Chirurg jest najlepszy............................................................................
7
Ten sportowiec byt pierwszy............................................................................
8
Ten Holender byt dru gi.....................................................................................
3
4
9
Czyj syn zorganizowat to spotkanie?.............................................................
ic
Möj dziadek lubit podrözowac..........................................................................
11.
-2
Twöj profesor jest w ym agaj^cy. ...........................................................................................................
Nasz lekarz jest sympatyczny..........................................................................
-3
Wasz wujek jest skgpy......................................................................................
CvJixgü/ÜJbS
Proszp wpisac kohcöwki. Uwaga na alternacje!
zamknig
?.
towarzys.
o.
pracowi.
szczup
s.
m tod
8.
aroganc..
' 1.
poczqtkujg.
otwar.
6.
star.
g,
m i........
' 2.
boga.......
chud..T(...
4.
CuJiczem 9
Proszp zamienic na rodzaj mgskoosobowy.
1
Studentki byty dobrze zorganizowane.
2
S^siadki byty mokre od deszczu i zte.
............................................................................
^
.............................................................................
3
Siostry byty bogate i szanowane.
4
Zony byty beztroskie, rozrzutne, ale szczere.
............................................................................
s
Dziewczyny byty wysokie i szczupte.
............................................................................
o
Nauczycielki byty wymagajqce, ale serdeczne....................................................................................
7
Jakie kobiety byty nagrodzone?................................ .............................................................................
8
Cörki byty mate, chude i piegowate......................... .............................................................................
Cwi/xemlO
Jacy oni sg?
Muzycy s q
(utalentowany, kreatywny, roztargniony).
2
Rodzice s q ....................................................................................... (cierpliwy, kochajgcy, serdeczny).
3.
Policjanci s q .................................................................................... (szybki, wysportowany, zdyscyplinowany).
4
.
Polscy himalaisci s g ...................................................................... (wytrwaty, odwazny, wytrzymaty).
5.
Pracodawcy s ^ .............................................................................. (wymagajgcy, konsekwentny, przewidujgcy).
6.
Listonosze s g ...................................................................................(towarzyski, otwarty, gadatliwy).
7.
Karierowicze s ^ .............................................................................. (ambitny, sprytny, rozrzutny).
8.
S^dziowie
S £ | ........................................................................................................(obiektywny,
wiarygodny, uczciwy).
CvdugemJb11
Proszg skorygowac.
C
:
K tö re m ezczyzni z a k w a lifik o w a li sie do fina tu?
2
Czyj cörki uczysz grac na pianinie?
3.
Tamci stu d e n tk i sq bardzo pilne.
4
Jaki psy lubisz najbardziej?
5
Czyje u czn io w ie g ra jq w pitke?
6
Dla ktöry nauczyciela je st ten esej?
7
Jaki sq dziennikarze?
s,
Sqsiedzi, ktöre zaprositas, nie przyjdq.
w Ic
z m 1 2
Co to za stowo?
Ktos, kogo znam, -
1
2
,
3,
n_______ m __
Cztow iek, ktö ry cho ruje. - _C ]l_
Cztow iek, ktö ry nie je s t stgd.
-
o_ Jt_
o _______
4,
Cztow iek, ktö ry nie ma wtosöw. -
5
Cztow iek, ktö ry nie cho ruje. -
s __
r _______
6
Cztow iek, ktö ry nie ma pieniedzy. -
7
Cztow iek, ktö ry nie ma dom u. - b ___________ m
2
Cztow iek, ktö ry ma duzo pieniedzy. -
3.
Cztow iek, ktö ry nie ma dzieci.
o
-
i _______
o ____
z __________
Cztow iek, ktö ry duzo pracuje i lubi pracow ac.
CuikzwiA 1 3
Droszp zamienic na liczbg mnogg, a nastgpnie zadac pytanie (kto? iub jaki?).
B ezdom ny cztow iek spat w parku.
:
C h ory lezy w s z p ita lu .......................................................................................................................................................
B ezdom ny czekat na p o m o c.........................................................................................................................................
B og aty nie lu bi sie d z ie lic ..............................................................................................................................................
Sqsiad je s t ju z zdrowy. ..................................................................................................................................................
Z najom y bedzie na k o la c ji.............................................................................................................................................
Ctiuxem 1 4
■. ■azanie opinii. Proszg uzupetnic.
Czy p a n s tw o
9.QQQ9.9JQ.
sie ze m n ^ w te j kw estii?
Jak c i .....................................czy on zdqzy na pociqg?
T rz e b a
Czy t w o im
C zy
, ze ona w yg lq d a bardzo m todo.
ona p o w in n a tarn pöjsc?
cie b ie m ozna liczyc na je g o pom oc?
Nie je s te m ..........................................o ktörej g o d zin ie je s t koncert, a zaproszenie zosta w itam w dom u.
N ie ................................... , ja k on sie nazywa.
Czy p a n s tw a ..........................................to je s t dobre rozw i^zanie?
C ü ü tß ze M 1
Co pasuje?
A . 1.
2.
3
,
5
6.
7.
8
9.
io.
4
B.
1
.
2.
3.
4.
5
e
?
ö
9.
bezprzew odow y Intern et
hasto
u zytko w n ik
iko nka
przeglqdarka
zalogow ac sie
e d y to rte k s tu
p u lp it
lin k
dysk
w y s lij
usun
zapisz
w klej
w ytqcz
zaloguj sie
odbierz
wtqcz
k lik n ij
X
X
cb
d.
e.
■f
g
j.
a.
b.
c.
w e jsc na sw oje konto
pikto g ra m , ktö ry reprezentuje plik, folder, program
Wi-Fi
w id z im y go na m onitorze, na nim s ^ ikony
osoba, ktöra korzysta z danego konta
odsyta do inne go p liku lub innej stro n y w sieci
stowo, cyfra lub ich kom b in acja , ktöra pozw ala w e jsc na kc
o tw ie ra i pozw ala o g l^ d a c stro n y w Intern ecie
stuzy do prze cho w yw a nia in fo rm a c ji
program , ktö ry stuzy do pisan ia i e d yto w a n ia tekstu
zm ia ny w te kscie
m onitor, kiedy masz przerw e
na portalu do nauki jezyka
C (jd iü z m & 2
Proszp uzupetnic.
u zy tk o w n ik
1
.
dysk, hasto, dru karka, przenosny, p ulp it, zasilacz, lin k
Jesli chce pani skorzystac ze szkolnego kom p utera , proszp w p isa c n a z w e
^pP.t^rPBB.^9....: sr.
i hasto: kursant.
2.
3.
i nie m öge panu w yd ru ko w a c tych d o k u m e n i:
4.
F otografie z podrözy prze cho w uje na la ptop ie i d o d a tko w o na d y s k u ..................................................................................
5.
W ysytam panu kilka in te re s u jq c y c h ........................... do stron zw iqzanych z p ro m o cjq n a szec:
6.
Nie m öge sie zalogow ac, bo nie p a m ie ta m .............................
7.
Prosze zapisac to na tw a r d y m ......................................
a.
22
Przepraszam , zepsuta mi s ie
Masz bardzo tad ne zdjecie n a ........................................ sam je zrobites?
M öj la ptop sie roztadow at, a .......................................... , niestety, zosta w item w dom u.
:
CtJüiCZüäb3
^
Proszp postuchac i uzupetnic.
- Czego z w y k le
.. w czasie pracy?
- Jak w szyscy - ......................... w szystkim kom p utera . Do pracy po trze bu je t e z ..............................
bo m o im g tö w nym zadaniem j e s t ......................................ko n ta kt z k lie n ta m i naszej firm y.
- Z ja k ic h ...............................ko m p u te ro w ych najczesciej korzystasz?
- J e s te m ................................. w ie c najczesciej korzystam z e d y to ra
i p ro gra m öw
do r o b ie n ia ......................................... m u ltim e d ia ln y c h .
- C z e g o ....................................... stu d e n t do nauki jezyka polskiego?
- Przede w s z y s tk im ........................................ i dobrego nauczyciela! R e s z ta to ....................................
- Czego z w y k le ....................................... w Internecie?
- ...................................kazdy - in fo rm a c ji. S zukam tez d o b r y c h ...................................P roduktöw , ktörych
nie m öge kupic. To b a rd z o ............................ zycie.
................................. zagrozenia niesie ze so b ^ Internet?
- Ludzie n a jc z e s c ie j............................. o dzieci, m ö w iq o t a tw y m ........................................ do niep oz^d an ych
tresci, do p o rn o g ra fii. Z a p o m in a j^, ze c z e s to
zagrozeniem je st to, ze Intern et
w c i^ g a ........................................czas, w reszcie uzaleznia.
- Czy dzieci p o w in n y
z Intern etu sam odzielnie?
- To zawsze j e s t
W iem , ze m oje dzieci s^ rozsqdne, ale w iem , ze w Intern ecie
p rz e z ................................ m ozna w e jsc na n ie o d p o w ie d n ie ......................................S am o dzieln osc moze
s ie ....................... skonczyc.
- C o ................................... o b lo ko w a n iu stron przez rodzicöw i pracodaw cöw ?
- ........................... rodzice sg o kro p n i, zab lo kow a li m i ................................ do czesci stron w Internecie.
To bez s e n s u ,...................bede chciat, to i ta k pöjde do kolegi i
- Czy zakupy w
na te strony.
sq bezpieczne?
- M ysle, ze t a k , .................. n ig d y nie korzystam z tej m ozliw o sci. P rod ukty spozyw cze w o le .......................
jb r a n ia przym ierzyc. Jednym stow em je s te m ..........................., ktö ry chce w szystkie go dotknqc.
■Co sqdzisz n a ............................... p o rta li spotecznosciow ych?
- ’.V e d tu g
te po rta le zm ie n ity naszg codziennosc. J e d n i
ze na plus.
inni, ze n a ............................ , ale w szyscy sie zgadzajq, ze t o .....................................
4
Ui
;
: 7t .
cs-nic przyim ki,
~ :.a fo to g r a fia
Iiceum , s ie d z e
sobie biaty g o lf
-88: _ c 'a n a
k o s z u le
pierw szej taw ce i m am
ta w c e
m nie siedzi M arta,
krate. M arta pisze c o s
mq siedzi T o m e k - t e n
s w e trz e
zeszycie.
paski, a za m nq Ilona
, d tu g im i w tosa m i.
-*UL*Z£H(£ 5
l-.z -
:: z s :
c a to tra d ycyjn y bal w
...........................
(szkota)sred niej, ktö ry odbyw a sie na sto dni
(matura). O bo w ig zuje na nim eieg ancki, w y js c io w y ströj. N a ...................................
; baw iq sie ra z e m
(nauczyciel - /. rnn.) i .............................................................
. Pierw szym ..................................... (taniecj je s t zawsze polonez: klasyczny - O g in skie g o
..:
r'czesny, W o jcie ch a K ilara,.z .................................... (film) „Pan Tadeusz” .
Cuüibzem6
Ut/iztjmame
utrzym ac
Proszp uzupetnic.
d o ....
utiLztjpiama
spo tkac
p rz e d ...............
pisac
p r z y ...................
oglqdac
podczas ...........
m alow a c
Po.................
su rfo w a c
opröcz ..............
czatow ac
b e z ....................
siedziec
d o ......................
uczyc sie
p o z a .................
spöznic sie
przepraszac za
jesc
n a d ....................
pic
pro sic o ...........
Cwwzem 7
Proszp uzupetnic.
z x o b im ia
M am dzis duzo rzeczy do
(zrobic).
(usungc) te g o fra g m e n tu z tekstu.
Prosze o .............................
P o ............................
(zalogowac sip), prosze uzu pe tn ic ankiete.
Czy to au to je s t do
............................ (sprzedac)?
(wystac) teg o m aila na podany adres.
Prosze o .................
P rz e d .......................
(skonczyc) pro je ktu nie bgde m ia t na nie czasu.
C h ciatb ym pro sic o ......................................(przedtuzyc) urlopu.
Z achecam w as d o ...................................... (korzystac) z portalu.
Czy m öge pro sic o ......................................(zam knpc) okien?
O blates egzam in, nie ma m ow y o ...................................... (w ychodzic) w ieezorem .
Coulözem 8
Proszp uzupetnic zdariia.
1
.
Gdzie m am zapisac t e n
? Na dysku?
2
J a k ie j.................................. in te rn e to w e j na jczesciej uzywasz? M ozilli czy Explorera?
3.
M am z e p s u tg .................................... Czy m ogtabys mi w yd ru ko w a c te d w ie strony?
4
Egzam in do jrza to sci
5
Uwazaj, skasow ates ten schem at, daj s z y b k o .................................. to znaczy ctrl + z.
6
D laczego m o ja .................................. je s t taka brudna? Nie mozesz jesc, kiedy piszesz cos na kom puterze!
7.
Nie bgde ko n tyn u o w a c studiow , nie m usze byc m a g is tre m ......................................mi wystarczy.
s
Chce s tu d io w a c n a ..................................S ztuk Pieknych.
g.
W yksztatcenie to in a c z e j..................................
po skonezonym liceum lub te c h n ik u m t o ............
C u J lß Z M k r 9
Co nie pasuje?
egzam in na koniec liceum to:
a) matura
b) egzamin dojrzatosci
c) fest kom peteneji
w yksztatce nie wyzsze to:
a)
licencjat
b)
matura
c)
uczelnia wyzsza to:
a)
Studium
b)
akademia
c)
indeks na wyzszej uczelni to:
a)
dokum ent studenta b)
ksigzeczka z ocenami c)
spis przedrniotöw
le kto rat to:
a)
czytanie tekstöw
b)
lekcja jgzyka
c)
zajgcia jgzykowe
„s k a s u j” to inaczej:
a)
usurt
b)
w ytnij
c)
cofnij
dodaj now y elem ent:
a)
kopiuj
b)
wstaw
c)
wklej
m agisterium
politechnika
C (Jüiß Z eM b 2
C vJtfX ß tW b 1
Co pasuje?
Co pasoje?
obstuga
dziat
w yso kie
list
obstuga
znajom osc
od p o w ie d zia ln e
aktu a ln e
szef
c
m o tyw a cyjn y
dziatu
kom p utera
sta n o w isko
fin a n s ö w
f
CV
6.
g.
w ym a g a n ia
je zyköw obcych
klie n ta
s.
a.
o
c
a
i.
1.
2
3
^
5.
7.
9.
o.
a.
u k o n czycx
ü.
na
\
pöt
\
c.
na caty
\ v c.
dosw ia dcze nie
^ n.
nalezec
f
prow adzic
g.
w ysta w ia c
pisac
i.
pracow ac
j.
zarabiac
k.
etatu
do ob ow iqzkö w
w z e s p o le
korespondencje
stu d ia
etat
kie run ku
na u trzym an ie
fa k tu ry
bezw zrokow o
zaw odow e
Cuj'uxm& 3
Co to jest?
Pracow ac na czesc etatu, zw ykle 4 go dziny dziennie, to m iec J i j c J L
A . CL ß . J . JL ■
W iedza i u m ie je tn o sci, ktöre gro m a d zim y w czasie pracy. - _______ w ________c____________
z_______ d _______
To co po w in ie n robic p ra c o w n ik
a
z
j e g o __________ ig __________ .
P isanie lis tö w i e-m a ili, zw ykle o fe rt lub od po w ie dzi na pyta nia klientöw . - p
r
w
z __
p _______ e__________
Pisanie ra ch u n kö w d la klienta.
y_______ w _______________
t__r
B iez^ce prace biu ro w e i koo rdyn acja prac biuro w ych. - o_______ n__________ j__________u__
Pisac bez patrzenia na k la w ia tu re ._______a __ _______ z_____ r ________ w __
Pracow ac osiem godzin dziennie, to m iec
a
U n iezaleznic sie, pracow ac sam em u na sw oje utrzym an ie .
a
.
s_______ d__________ n________
Znac s w ie tn ie ja k is jezyk, to p o stugiw ac s i e __________ I__ ty m je z y k ie m .
Pracow ac w grupie, w sp ö ln ie w yko n yw a c p ro je kty i prace.
r__________ a
s_
CoüißZMiü 4
Jakie znasz zawody?
ah
b.
j\,§z(j^OzäQtjilCÜ,
C..
k ........................... !
d.
e..
f...
m ...........................
n .........................., ■
g-
o......................
I......................
p..
r...
s..
t...
u..
w..
z...
h.
25
CvüißZBiM 5
zatrudnic, zajm ow ac sie I/, kw alifikacje, dostac sie, urz^dzenia, matura,
zawöd, podjqc, zlecenie, znajomosc, w tasny rachunek, stanow isko
1
.
Kto w panstwa f ir m ie
3
.
Firma data ogtoszenie do gazety, bo c h c e ................................... nowego pracor. Bez w y s o k ic h
4
5
m arketingiem ?
W naszej ofercie znajdziesz najwiekszy w y b ö r .............................. biurowych.
2
.
nie masz szans na te prac§.
C h c ia ta b y m
6.
-2
prace w panstw a firm ie .
Musisz dobrze z d a c ............................. , z e b y ....................................... na studia.
7
On juz od lat nie pracuje w ......................................
a.
M am juz dosyc pracy w tej firm ie , zaczynam pracow ac n a ..............................
Na t y m ...................................konieczna je st b ie g ta ......................................j§zyka - r ~ r : • - : r :
9
0
.
Nie mam um ow y
0
prace,
pracuje n a ....
Cujiczet0# b
Proszp postuchac, a nastppnie dokohczyc zdariia.
1
.
Joanna nazywa s ie
........
Joanna ma w y k s z ta tc e n ie ........................
2
.
Skonczyta te c h n ik u m ................................
4
Z d a ta ..........................................
b.
Przez dwa lata p ra c o w a ta .........................
3
6
Potem pracow ata w f ir m ie .......................
7.
Pracowata jako k o n tro le r..........................
s.
Sprawdzata, czy ubrania nie m a jq ..........
9
.
10
Jesli chodzi
.
0
komputer, to zna obstuge
Z n a tr o c h e ....................................................
Jest punktualna, uczciwa i ......................
ß
Cwhbzwub 7
Proszp uzupetnic, a nastppnie postuchac / skontrolowac.
Jerzy !/, dobrze, operacyjne, doskonale, politechnike, operatyw ny, przedsiebiorstw ie
Nazywam sie
Kuc. Jestem inzynierem . Kiedy sko n c z y te m
pracow atem w ......................................... budow lanym . Znam bardzo
, przez trzy lata
obstuge kom putera,
s y s te m y ............................... W indow s i Linux............................................ m öw ie po niem iecku i dobrze po angielsku. J e s te m .................................. am b itn y i pomystowy.
ß
Cwißzmjb 8
Proszp postuchac i uzupetnic,
Nazywam sie Ewa Szotdrzynska. Z
pQ W odtt
jestem ekonom istk^. S k o n c z y ta m .....................................
i Rachunkow osc na A kadem ii Ekonom icznej. Przez piec lat pracow atam jako gtöw na ................................
w firm ie ustugow o-handlow ej. O czywiscie znam dobrze obstuge kom putera, zwtaszcza program öw
...................................M öw ie sw ietnie po angielsku, bardzo dobrze po niem iecku i dobrze p o ..............................
Jestem odpow iedzialna i ......................................
Cuiibzem9
Proszp uzupetnic.
1.
2.
atuty pracownika to inaczej jego j i _o_C _« _e_ _S_t]l__Q.JL
__________b __ w__
imip, nazwisko, adres, t o ____ e
kursy, zajecia doksztatcajqce to
z
e
poziom naszej edukacji t o _______ s
nagrody, wyröznienia t o
c
i____ n
umiejetnosci i przygotowanie do zawodu t o _____
f
rekomendacje, listy polecajqce t o _______ e____ n
Co nie pasuje?
2
;
Czy möge spytac, jaki jest pana wyuczony / wyedukowany zawöd?
W dzisiejszych czasach ustuga / obstuga komputera to jedna z podstawowych umiejetnosci.
Na to stanowisko poszukujemy osoby o wysokich kwalifikacjach / znajomosciach.
Czy ma pani jakies referencje / restrykcje ?
Co nalezy do listy pana obowigzköw / zarobköw?
;
Kto zajmuje sie koordynacjg / obstugg tej kserokopiarki?
A co z pani znajomoscig / umiej^tnoscig jezyköw obcych?
T afirm a zarabia / zatrudnia bardzo duzo na sprzedazy ubezpieczen.
Droszp pofgczyc antonimy.
uzywac
bezrobotny
dac prace
stracic prace
obowi^zki
profesjonalny
umiejetnosci i znajomosc czegos
etat
zawöd
zarobki
wymagania
pracodawca
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
j.
k.
prawa
zwolnic
brak kwalifikacji
nie korzystac
brak profesji
zatrudnicsie
zatrudniony
pracownik
brak oczekiwan
amatorski
zlecenie
brak wynagrodzenia
. = rnoze byc praca? Proszp utworzyc przymiotniki od podanych stow,
PRACA
interesowac sie, stresowac sie, meczyc sie,
wciqgac, ciekaw osc/, odpowiedzialnosc,
rozwijac sie, nudzic sie, przysztosc,
wyczerpywac, ptacic dobrze, frustracja,
atrakcja, satysfakcjonowac
diekatßjQ
C u)vßzm e /1 ^
Proszp przeczytac wywiad, uzupeinic i ufozyc 10 pytah do tekstu.
przedstaw ic / , odw iedze, korzenie, A m erykanie, przodkach, em igracji, Am eryce, dziadkow ie,
w ym aw iac, W aw elu, kilkaset, A m eryki, kultury, d ialektu, przypadki, utrzym yw alism y, jezykii
AS;
Porozrnawiajmy o tym, co siostra robi w Krakowie. Czy moze sip siostra ....P.^^dstQ lüiC ........?
DB:
Nazyiuam sip Danat B rysch. Jestem. ze Stanöw Zjednoczonych, urodzilam sip w Teksasie,
ale
m am p o ls k ie ................................... Moi przodkow ie pochodzili ze Slqska. Czpsc z nich w yem igrow ala
d o .................................. w 1 8 5 4 roku. Dostali ziem ig na p o lud niu Teksasu i zalozyli pierw szq
w ................................. polskq osadp z kosciotem - Pannp Marip, a 25 lat pozniej - Cestohowp.
Ja pochodzp w tasnie z Ceslohowy. Jestem czw artym pokoleniem , ktöre m ieszka w Teksasie.
AS:
DB:
Co siostra wie o s w o ic h ...................................... ?
N ie wiem duzo. N i e ......................................................kontaktöw z naszym i rodzinam i w Polsce.
Wiem, ze do Teksasu przybyto trzech braci Brys. Ojciec mowil, ze m pzczyini nie chcieli pojsc do
p ruskiego wojska - to byla je d n a z przyczyn.......................................................
AS:
Bardzo jestem ciekaw a: czy rniata siostra problerny z powodu sivojego nazw iska?
DB:
Caty czas m am p ro b lern y !.........................................nie m ogq sip zdecydow ac j a k ..................................
„ ig re k ” w m oim nazw isku. Nasze nazw isko bylo p isan e w ten sposöb w dokum entach
niem ieckich, ale na starych po m nikach n a cm en la rz u ma pisownip „B ry s”.
AS:
A co sprawilo, ze zaczpta siostra kurs jpzyka polskiego w K rakow ie?
DB:
Uczp sip polskiego, bo m a m y ...................................siostr zakonnych w Polsce, to wazne, zeby m iec
z n im ija k najlepszy kontakt. Poza tym kiedy cztowiek uczy sip jpzyka, uczy sip lez
................................. . a ja chcp w iedziec wipcej o kulturze kraju, z ktörego sioslry pochodzq.
AS:
DB:
Czy mogp zapytac, ja k siostrze idzie na uk a polskiego?
Powoli i z trudnosciq. Jpzyk, ktörym mowig, jest m ieszankq s lq s k ie g o ............................... i oczyw iscie angielskich slow (np. „m aczesy ” zam iast „zapatki). W dom u rodzice i .....................................
möwili w tym specjalnym te k s a n s k im ............................................., ale moje pokolenie ju z möwilo
glöum ie po angielsku. Mozna pow iedziec, ze ten jpzyk um arl. Teraz, kiedy sip uczp na kursie
w Krakowie, n a jtru d n iejsze sq dla m n i e ................................... ,
w ydajq m i sip takie dziw ne!
AS;
A propos Krakowa: co siostrze najbardziej sip tutaj podoba?
DB;
N ajbardziej podoba mi sip Dom Prow incjalny, gdzie mieszkajq siostry. Sq tu tez relikw ie naszej fu n d a to rk i. Podoba
mi sip röw niez Kaplica Z ygm untow ska n a ..............................
AS:
Czy moze siostra powiedziec., ja k ie m a plany n a najblizszy
DB;
Za trzy ty g o d n ie
czas?
siostry Felicjanki
w Brazylii, potem wröcp do Rzym u, gdzie teraz m ieszkam
i bpdp stg uczyc. jpzyka wloskiego.
Anna Stelmach i siostra Danat Brysch
C w 'u x e tw b 2
Proszp uzupetnic (liczba mnoga).
1.
Ona nigdy nie chorowata n a
2.
Juz nie czekamy n a .............................. (wiadomosc) od nich.
P ...Z 9 . .................(ptuco).
3.
Nie chodze n a ...............................(mecz), to zbyt ryzykowne.
4.
Nie mam czasu n a ................................................ (koiezanka)\
5.
Nie zd^zylismy n a ............................... (reklama).
e.
Nie zgadzam sie na zadne...........................(zmiana)\
?.
Nie chce grac w ...................... (buia), to nudne.
s.
g
Nie wierze w .................................... (horoskop).
Nie podziekowatem z a .......................... (maila), przepraszam.
io.
Niestety, nie ptacq z a ............................(nadgodzina).
Ja nie bede przepraszat z a ...........................(syn)l
-2 . Nie wyszty za m^z z a ....................... (kuzyn), tylko z a ................................. (brat).
11
' 3.
14 ,
Nie prosze o d u z e ............................................................ (kwota).
Nie pytalismy jeszcze o .......................... (atrakcjä) w tym miescie.
•e.
Nie dzwonisz p o ........................................ (kolega
CuJiczeMß 3
C w iß ze m 4
Proszp zamienic liczbp pojedynczp na liczbp mnogp.
Co pasuje? Czym rözniq sip te forrny?
i.
1,
2.
decvduiacv / zdecydowany mecz
Znasz mojq kuzynke?
?
Z kQSz moj& ktizy p h
mpczqcy / zmpczony staruszek
?
Zwiedzaj^ krakowski kosciöt.
3
stresujqcy / zestresowany Student
3
Kocham mojego wujka.
4,
e
frustrujqcy / sfrustrowany nauczyciel
stresujqcy / zestresowany egzamin
4
Kup kiszonego ogörka.
denerwujqcy / zdenerwowany fakt
6
7,
s
g,
io.
H.
?.
Pije zimny napöj.
Spotkatem starego zotnierza.
decydujqcy / zdecydowany polityk
frustrujqcy / sfrustrowany policjant
interesujqcy / zainteresowany biznesmen
denerwujqcy / zdenerwowany ojciec
interesujqcy / zainteresowany film
mgczqcy / zmpczony dzien
Mam syjamskiego kota.
8.
Lubie twojego bratanka.
Cw'üpzmjb 5
Widze wysokie drzewo.
io
Proszp przeczytac tekst z podrpcznika (str. 55)
i odpowiedziec na pytania.
Czytacie kolorowy magazyn?
?
C (j)iß z e m £ z ( )
Co znaczp te skröty?
c.d.n. - c iq g d a isz tj no stqp i
itd.
n.p.m.
itp.
np.
ok.
pt.
m.in.
tzw.
tzn.
1
.
Dokqd le ciatT om ?
2.
Jaki byt lot?
3.
4.
Jak sie czut Tom?
Z kirn zaczqt rozmawiac?
5
O co poprosita dziewczyna?
e.
Ile razy Tom byt w Polsce?
7
Kiedy Tom zaczyna kurs polskiego?
8.
Gdzie Tom bedzie miat kurs?
.
9.
Dokqd wczesniej planowat pojechac?
■c
Co to znaczy „c.d.n.” i gdzie mozna spotkac
ten skröt?
C(jüißzew& 7
C w ic z w u b 8
Proszp utozyc diak. ^
-yoniczny migdzy
dziewczynp a Tomem.
Proszp uzupetnic.
D: C zesc, to j a , d z ie w c z y n a z s a m o lo t u .
T: ........................................................
D: ........................................................
T: ........................................................
D: ........................................................
T: ........................................................
D: .......................................................
T: ........................................................
D: .......................................................
T: B§d§ czekac, do zobaczem a!
1. Wiartwie s ie ?•.......moidn vodz'icövM.
2 Wroce........... godzine3 Szia sam a..............ciemny park.
4
Gdzie jest A\a? Poszia.. papieros'p
5 Macie juz zaproszenie
ich siub?
6
Panie i panowiei Prosze........uwape'
7.
Przepraszam
mpia, byi pijany,
s Czekam
milosc mojepo zycia.
9
Jade w czerwcu
Baityk.
o Dzwoh
popoto\Nie\
11 Kot ze strachu wszedt
lözko.
12 P isaiam
caly dzieh.
CvdißZVMj 9
Biermk czy m iejscow-nik?
Na . . M p M
(stöf) lezy p ilo t od telew izora.
2.
W .........................(srocla) m am y spotkanie.
3
P oprosili o ...................................(podw yzka), ale jej nie d o sta li.
k
Jakie m a cie p lany n a ......................... (fer/e)?
8
M ie szka m w e
(I/Vrocfaw) od voku.
6.
C h o d zm y n a ................................. (K azim ierz)l
?
Po
(w yjscie) z d o m u s p o tk a i P io tra .
a
O g l^ d a m p ro g ra m o ..................................... (g o to w a n ie ).
9
U ro d z ita m si§ w ............................................ (czerw ie c).
M c d u iiq
er nm eli W ä c o u )
CullßZM 1 0
Prosz$ uzupetnic.
Bytem n a d
Pojad§ n a d
Ü-PM^r........
(morze).
Staiem p rze d .............................Podjadp p o d ..................
.. (sklep).
Sppdzitam sobot^ z a ............................... Jadp z a ........................
(m ias to ).
Pies siedziat p o d .............................. Pies wchodzi p o d .............
(krzesfo).
Stoiiki stoj^ p rz e d ..................................Wynoszp stoliki przed
(knajpa)
States p rz e d ..................................... W yjdz p rz e d ......................
b u d yn e k ).
M ieszkaj^ p o d ................................. Jedzmy p o d ......................
e ).
Pitka jest p o d ...............................Pitka w padta p o d .................
a u to ).
Zawsze siedz§ p rz e d ................................ WyszW przed ........
C
m
z m
d o m ).
11
K o g o o m lu b iq ? K o g o o m k o c h a ß ? P ro s z p u z u p e t n i c , u z y w a ß c z a i m k a „ s v v ö f ,
A n ia - ko
JW tL
/ VI II Lt
y-/ tm
l t t , uo kmbuit
S tG fcin " b r a t *
E*w a
p igs ^
F#
i i » i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i » i i « i i i j/i 11 i
.
■11* 111«11*
I I 1I I I M I I I I I
tiitiiii« iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiit
A n g e la - k o le z a n k a ^ .....................
M a ria -
....... ...................
M a rn i ■k o l e g a ^
...........
I I I II I I M I I I I I I
i.
J a v ie r - k o i e z a n k i ^ ........
.
K a r o l- n a u c z y c ie ie * ...
9
B a s i a - s y n o v s iie - ^ .........
8
io.
l i a - k o t y * .........................
v .
S v lw a -s tu d e n c i^ .,,
1.2.
K a r o \jn a - r o d i\c e * k
Ctö'uxew&l
Co to jest?
2
1.
Do wtosöw jest s j r c z _o yt_ k Q_, a d o z§böw
To specjalna torba podrözna, czasem na kötkach. -
3.
Do niej pakujemy szampon, mydto itp. -
^
Myjemy niq z§by, moze byc mi^towa. -
o
m
c
o
a
zk
z ____
.
y _______ a
s ____
5
Jest konieczna, kiedy chcemy natadowac telefon. - _____ d __w __r _____
e
Moze byc w kostce, w ptynie, w zelu. Potrzebujemy go podprysznic. - _y
7.
Potrzebujemy go po prysznicu. -
t___
i_
8.
Spimy w niej.
9.
Moze byc elektryczna albo jednorazowa. Potrzebujq jej zwtaszcza m^zczyzni. -
10.
Warto je wykupic, kiedy podrözujemy.
11.
12 .
Powinna byc w kazdym samochodzie, w niej sq leki. - ______ e _____ k _
Dokument ze zdj^ciem, potrzebny przy przekraczaniu granicy. - ______ z ____ r
s
y
i
c
-
k
m__
_______
o ____ n _____
b
p
c
n ____
C uoiß zeM ü Q .
Panstwo Maj wyjezdzajg do Paryza, a Karo!jedzie na oböz tv Bieszczady. Mamizostaje w domu.
Pani Maj przygotowaia dla nich dtugai list§ rzeczy, o ktörych majq pamiytac.
Mami, kiedy nas nie b^dzie, pami^taj:
Karol, pami^taj przed wyjazdem:
Gos
SpQ kjjj'
(spakowac) plecak!
(gasic) swiatto!
(wziqc) paszport!
...................... (wyrzucac) smieci!
...................... (podlev/ac) kwiaty!
(zaptacic) rachunki!
...................... (odkurzac) cate mieszkanie!
(zadzwonic) do babci!
...................... (wyfgczac) kom puter!
(odwotac) wizyt§ u dentysty!
...................... (otwierac) okna!
(posprzptac) swöj poköj!
...................... (zamykac) drzwi!
(wyrzucic) smieci!
...................... (mailowac) do nas codziennie!
(podlac) kwiaty!
...................... (uczyc sig) polskiej gramatyki!
(odkurzyc) cate mieszkanie!
N ie ........................(wychodzic) z domu
(wytpczyc) komputer!
pözno wieczorem!
(zgasic) swiatto!
...................... (brac) regularnie witam iny!
(zamknqc) drzwi!
...................... (pisac) SMS-y do Karola!
N ie ................... (zapomniec) o rachunkach!
31
Z b .ß z & ^ a j[
Proszp zaczekac.
-> (ßar) J ^ i t ß i. p a ^ z a ß z e k a l^
Proszp to dac!
(wy) ..
....................to!
Proszp otworzyc!
(wy) ...
........................
-> (panie) .........................................
...
........................
-> (pani) ............................................
Proszp przeprosic!
(wy) ...
........................
-> (oni) ..............................................
Proszp zrozum iec!
(tv)
...
........................
-> (p a n stw o ) ......................................
Proszp poszukac!
-> (my) ...
........................
-> (p a n o w ie ) ......................................
Proszp nas odwiedzic!
-> (tv)
...
................. nas!
-> (bne) ............................................
(wy) ...
.............. jej!
-> (panstwo)
Proszp nie zostawac!
-> (ty)
Proszp jej pomoc!
-> (panstwo) .....................................
...........................
Cu)ibzem 4
Proszp napisac instrukcjp dla cörki, /a/r ugotowac zupp.
wtozyc, obrac, w ybrac
dodac, pokroic, zrobie, isc, gotowac, nalac, umyc
przepis na zupp w ksigzee ku ch a rskie j............................... listp zakupöw, a nastppnie
......................do sklepu. Po p o w ro c ie ............................i ............................jarzyny. P o te m .........................
je w kostkp............................. wody do garnka i
pokrojone w arzyw a................................
tyzkp soli, trochp pieprzu oraz inne przyprawy...................................powoli przez jakies 30-40 m inut.
Cu)icZM 5
Proszp przeksztateie zdania.
1
Grzegorz, zaptac rachunki! Joanna p o w ie d zia ta ,
?
Karol, spakuj plecak!
9 ^ P ..Q ^P S 9 .^ ..9 9 p l.G P .,I.P 9 P .^ .,(l^ !.....
M am a p o w ie d zia ta ,..........................................................................................
?,
Chtopcy, wezcie paszporty! On przyp om n iat.......................................................................................
4
Aniu, zadzwon do babei! S iostra p o w ie d zia ta ,...................................................................................
O dw otajm y w izytp u dentysty! Ela przypom niata................................................................................
e.
Zbyszku, posprzgtaj swöj p o k ö j! Tato po p ro sit.....................................................................................
3
Mpzu, w yrzuc sm ieci! Zona p o p ro s ita ,...................................................................................................
s
Dzieci, podlejcie kw iaty! Mam a po pro sita...........................................................................................
c
O dkurzcie cate m ieszkanie! M am a p o w ie d zia ta ,...............................................................................
c
W ytgczcie kom puter! Nauczyciel po pro sit............................................................................................
n
Zgasm y swiatto. Ktos zaproponow at......................................................................................................
2
Karolina, zam knij drzwi. Karol pow iedziat............................................................................................
Cujiczeme 6
Proszp uzupetnic zdania nieosobov/ymi form am i czasownika.
Kiedy nie m usim y czegos robic, ale nie ma problem u, zeby to zrobie, m öw im y:
_M_ _0__Z_P_Oy
?
p iO _
Z_ ]L_ 0_ _b J_ &_
Kiedy nie m usim y czegos robic koniecznie, ale dobrze by byto to zrobie, m öw im y:
_________________ _________ to zrobie.
Kiedy jest cos do zrobienia, ale nie w iadom o, kto konkretnie ma to zrobie, m öw im y:
3
______________ to zrobie.
4
.
Kiedy zachpcam y kogos do zrobienia czegos, m ö w im y : ______________ to zrobie.
s.
„Trzeba” w jpzyku o ficja ln ym czpsto zastppujem y s t o w e m _______________ .
e
Kiedy pytam y o zgodp na zrobienie czegos, pytamy, czy
to zrobie.
Cwiczem 7
Transformacje. Proszp zastppic podkreslone stowa czasownikiem nieosobowym i przeksztatcic zdania.
1.
Nie mozesz teao robic! - > .........^ .{^ ..9 .Q .^ 9 ..9 .[.tQ Q 9 .9 9 p !9 .L ..................................
2
Tutai parkowanie iest zakazane. - > .............................................................................
3
Nie ma sensu teao robic. - > ..........................................................................................
4
Nalezv to napisac do pigtku. - > ....................................................................................
5
Nie powinniscie iesc przeterminowanych produktöw. - > ........................................
6
Wstep wzbronionv! - > .........................................
7.
Dobrze miec duzv stownik. - > ............................
8.
Tutaj jest zakaz palenia, ale tarn mozesz palic.
g
Musisz kupic paste do zeböw, bo sie skonczyta. ->
C uJL6zm & 8
ß
Proszp postuchac, a nastppnie uzupetnic (tryb rozkazujpcy 2 osoba iiczby pojedynczej).
1
Uwaga! Prosze przvaotowac sie do kontroli bezpieczenstwa.
U w aga!
J^tetjQ O iU j.S ig
do kontroli bezpieczenstwa!
2
Proszp zdj^c ptaszcze, kurtki, marynarki i wtozyc je do pojemniköw na tasmie.
3
Prosze röwniez zdjgc paski, zegarki, naszyjniki.
4.
Prosze wyjgc z bagazu podrecznego komputery i inne urzgdzenia elektroniczne.
5.
Ptyny powyzej stu m ililitrö w prosze wyrzucic do odpowiednich koszy.
Ptyny powyzej stu m ililitrö w ....................................do specjalnie przygotowanych koszy.
e
Kosmetyki, lekarstwa, ptyny ponizej stu m ililitrö w prosze wpakowac do plastikowych,
przezroczystych torebek.
ptaszcz, kurtkg, marynarkg.i .............................. je do pojemnika na tasmie.
..................................röwniez pasek, zegarek, naszyjnik.
...............................z bagazu podrecznego komputer i inne urzgdzenia elektroniczne.
Kosmetyki, lekarstwa, ptyny ponizej stu m ililitrö w .............................. do plastikowych,
przezroczystych torebek.
CuJLözm 9 ß
Cfjülczem10
Proszp postuchac, a nastppnie odpowiedziec na pytania.
2.
Proszp postuchac i uzupetnic informacje.
Gdzie powinni wröcic pasazerowie?
a
bramka numer ..... IP . .......................
Co muszq zrobic pasazerowie
o
poziom
na swoich miejscach?
c.
Jarostaw ............................................
o
prosimy o niepozostawianie bagazu
bez ......................................................
..............................................
3.
Dlaczego toalety sq nieczynne?
4,
Jak przebiegto bdowanie?
5.
Jak dtugo pasazerowie powinni
e.
paleniejest ........................................
pozostac na swoich miejscach?
t
prosimy o ...........................................
6.
0 czym przypomina zatoga?
7.
Gdzie wolno pal ic na lotnisku?
8.
Za co dzigkuje zatoga?
9.
Czego zyczy zatoga?
10.
Do czego zaprasza zatoga?
Z czym mozna sie zapoznac na stronie www.lot.pl?
sie z listq
lllffillfllllfit
i
.::II1 1 1 1 I1 1 1 7
~'k:
ll ll I I i ll lG
1111
i i
illlllllli
c;:
« B K
■V:
Cuoiczm&l
Co to je st? Proszp wpisac stowo.
Nad lodöwkg wisi
ü_ C_
Na blacie stojq trzy b _______________ .
3.
Szczotka do zamiatania stoi przy z __________________ .
4.
Na podtodze stojq dwa wiklinowe k _______________ .
s.
Przy kuchence stoi s __________zogörkam i.
6. Chochla wisi na k ________s _____.
?.
Naczynia stojq na pötce w s____________ .
s. Torba z zakupami stoi na p_____________________ okiennym
? Na stole lezy o___________w kratkg.
o. Jabtka lezg na t_______________ .
1
2
.
.
Cw 'wzwi& 2
Co to jest? Proszp wpisac stowo.
1
.
Deska do pra sow ania je st przy
2
Zelazko stoi na d ___________ do prasow ania.
3.
Czapka w isi na I _____________ .
4
,
Pifka je s t przy s __________ .
5
O braz w isi n a s _______________ .
s
Na podtodze lezy d __________ .
7
.
Jed na poduszka lezy na f ____________ .
a
D ruga poduszka lezy na p__________________ .
9
W ___________ pokoju stoi palm a.
10
M igdzy fo te le m a sofg stoi s______________kawowy.
C(jüiczm£y 3
w?na? o?
m ie szkan iu Javiera je st batagan.
tym zdaniu sq dw a btgdy.
B y ta m .............. sp o tka n iu z ob co kra jo w ca m i.
................ta m ty m prze d sta w ie n iu g ra ts w iq te j p a m ig ci Tadeusz Kantor.
Pani J a n in a m a ................u b ra n iu plam g z w ina.
Pani K rystyn a je s t n a jle p s z a ................pa ko w a n iu rzeczy.
Czytatem w ie le ne ga tyw nych a rty k u tö w ................o p a la n iu sip w so la riu m .
N iech pani m i p o m o z e ................szuka niu lo rne tki.
N ig d y
zyciu nie ch cia ta m pra cow ac w szkole.
A n o n im o w i a lk o h o lic y uczq sip m ö w ic ................sw o im piciu.
Kto je s t ................tym zdjpciu?
34
Cwiczemb 4
Proszp uzupetnic. i
mik: A. iiczba pojedyncza, B. liczba mrioga)
A. Tukany mieszkajq w .............................................................................. (A m e ryka P o tu d n io w a )
i ............................... (Srodkowa). Doktadnie: w ............................ (Meksyk), w
QPßW!.1.......
w
(K olurnbia),
(Paragwaj) .......................
({Venezuela) i w ............................................................................ (pötnocna A rgentyna). Nie mieszkaj^
w ............................................................................ (Ameryka Pötnocna ), w .............................. (Europa),
w .......................... (Azja), w ......................................... (Austra/ia). Nie mieszkaj^ oczywiscie ani na
.......................... (Arktyka), ani n a ............................................................. (Antarktycla).
(Boliw ia),
B. Co W ikipedia pisze o ................................(tukan)?
Tukany m ie szk a jq w ......................................................... (lasdeszczowy). Nie latajq. dobrze, raczej skacz^ po
Q Q $.§g.(.Q C i.
(gatgz) drzew. Zyj^ w ................................................... (grupa rodztnna). Maj^ charakterystyczne duze dzioby w ................................................ (rözny kotor). Mieszkaj^ w ............................ (gntazdo),
ktöre buduj^ w ............................... (dziupla), to znaczy w ta k ic h ........................... (dziura) w ........................
(drzewo). Piskl^ta opuszczajq gniazdo po osmiu ............................... (tydzien), a ich dzioby maj^ ostateczny rozmiar po kilku ................................ (m iesipc). Hodowane $3 w .................................................
(duza klatka), bo sq bardzo ruchliwe. Piöra tukanöw mozna zobaczyc w ................................(ptöropusz )
Indian Ameryki Potudniowej.
CulibZeiMb 5
Co pasuje?
Poköj ma tylko je d n a / je de n / iedno okno.
Jest tarn bal kon z w idokiem / w idoku / w id o ka m i na podwörko.
3.
Balkon jest p ro sto / na w p ro s t/ na w yp rost drzwi.
e. Na rogu / Do rog u / W rogu stoi stare metalowe tözko.
5.
Na parapecie stojq / lezq / siedzq dwa kaktusy.
e. Na scianie nad tözkiem zw isa / w is i/ wiesza plakat.
?. Szafy lepiej nie o tw ö rz / otw orzyc / otw ierac.
8
Na szafie sq kartony wtasciciela / sqsiada / koleg i mieszkania.
9.
Na s ro d e k / Na srodku / W srodp pokoju lezy dywan.
10. Na przeciw ko / Przeciwko / N aprzeciw ko tego stolika lez^ walizki.
2.
C u ih b z e m
6
Co pasuje?
W sypialni
b)
spacerujp
c)
spözniam sip
„Drewniany” jest
a)
z drzw i am t
b)
z drewna
c)
wsröd drzew
„Przepi^kny" to
a)
dose tadny
b)
nie za tadny
c)
bardzo tadny
Szlakiem pieszym nie wolno
a)
spacerowac
b)
jezdzic konno
c)
wpdrowac
„Wyposazony” to znaczy
a)
ze sprzptam i AGD
b)
nowoczesny
c)
z petnq todöwkg
„Na zewnqtrz” to
a)
po dom u
b)
poza domem
c)
w dom u
„Wybrac s i§ ”, czyli
a)
zdecydowac
b)
wynajgc
c)
pojechac
W karczmie mozna
a)
gotowac
b)
je sc i pic
c)
wynajgc auto
35
CuJ&zm7
jeziorem (/, boisko, zab ytk i, dom köw , zabaw , ko m in kiem ,
ognisko, w yp o zy cza ln ia, w ojny, szlaku, b ezp rzew o do w y
Proszp uzupetnic.
Potozenie: nad m alow niczym
w bezposrednim sqsiedztwie iasu, przy najbardziej
popularnym
spacerowo-rowerowym, w odlegtosci 50 metröwod wejscia do rezerwatu
przyrody. W okolicy ciekaw e...........................(zamek Joannitöw, sredniowieczne kamienice, klasztor
cystersöw, umocnienia z okresu I I ............................ swiatowej). Specyficzny mikroklimat o cechach
uzdrowiskowych.
Zakwaterowanie: 5 luksusow ych...................................typu bungalow.
Wyposazenie: 2 sypialnie, poköj wypoczynkowy z
................................... i telewizorem,
tazienka, w petni wyposazona kuchnia oraztaras z griltem, stotem i tawami.
Do dyspozycji gosci:
• bezptatny, zamykany parking
• in te rn e t ..... ...........................
• p la c ......................... dla dzieci
.....................
• miejsce n a
wypozyczalnia roweröw wodnych, kajaköw i tödek
................................... roweröw görskich i lezaköw
bar z lodami, napojami i positkami
................................... do badmintona
pomosty rybackie, mozliwosc wykupienia karty wpdkarskiej
C v ü iv z m jb 8
CvJixxmjb 9
Proszp uzupetriic.
2
3.
4.
5
e
7
s
g
o.
Proszp postuchac i uzupetriic nazwy,
a nastppnie wyjasmc, ja k i to region.
drogi tata -....
kochana zona - .....................
stary przyjaciel - ..................
szanowny pan dyrektor - ....
najdrozsza babcia - .............
najukochansza cöreczka -...
kochany dziadek - ...............
droga kuzynka - ...................
möj maty syneczek - ...........
pan generat - ........................
1
Ka
ub_
2.
Su
a ls z
yzna
3._____a ______y
4 ._____a z
m ie z D ________y
5.
ie _____ c __ady
6.
Proszp uzuoetruc (uwaga na forrny).
kem p ing l/, czysty, jezioro, natura, zbierac, w ysytac
(Qß (Ql£ ODt'
...................... feaitfep
„feoRCa swiata”. Mieszfeam rq wadutfeim
w Pa/tfeuJ/anodowyw nad.
kQ zd y
dzt
vk
zQ C zyR Q w
od feqpiedi w fej.ystadic.znie.....................................
wodzie i Czujp sip swietnie. Kazdeiau bpdp podecaö
wafeacje.
rq I orio......................:
tutaj Rie irq
zQsipga, wipc odpoCzywaw tei psycR.iCznie
i ..................................... sidy do ptacy.
D o zobaczenia w biunze!
jAalqoiizata
d t
Ctötigtoxb 1
C w i/gew A 3
Jaki to czasownik
Proszp dopisac prefiksy.
1
kJ
2
3
4
do srodka, do domu - ...............
z d o m u - ......................................
przez plac, przez ulic? - ...........
5
ze spotkania do domöw - ........
6.
ze schodöw - ............................................................
?.
do stolika, do klienta - .............
s. na drugie pi^tro, pod gör§ 9 do kolezanki, do babci - ...........
io. przeszkode, drzewo - ................
i od kogos, od czegos - ..............
12.
burza, w iosna - ..........................
CtökzwiA 3
Co pasuje?
1.
wchodzic / wejsc
On stoi w d rzw ia ch i n i e
2
.
do celu - ................. d o ß flo d z ( 6 '
.
j
EQv:9QZL... , Pow iedz m u, ze m o z e
9919fr...........
przychodzic / przyjsc
.......................... (ty) do m nie na m om ent? Tak rzadko te r a z ............................................ (ty).
3.
wychodzic / wyjsc
4.
przychodzic / przyjsc
5.
nadchodzic / nadejsc
6.
schodzic / zejsc
W ta s n ie ............................ (ja). Czy c h c e s z ........................... ze mnq?
O ni cz^sto do n a s .............................. ale dzis n i e ..............................
W tym roku w io s n a .................................. i ..........................................i nie m o z e ............................
Dziecko nie u m ie ............................ zeschodöw . Kiedy b^dzie starsze, b ^ d z ie .......................... samo.
7.
wchodzic / wejsc
Czy m o g ta b y s .......................... na gör§ i przyniesc d ziad kow i o ku la ry? On o s ta tn io nie m a sity
.......................... p o s c h o d a c h .
3.
przechodzic / przejsc
Nie w o ln o .......................... przez ulic§, kiedy je s t czerw one sw iato. Za m o m e n t b^dzie zielone
i w t e d y ........................................ (wy).
9.
dochodzic / dojsc
Halo, mozesz po m nie w yjechac? Jestem ta k zm ^czona, ze chyba n i e .......................... do dom u.
Gdzie je s te m ? .......................... do poczty, tarn zaczekam . Dzi§kuj§.
podchodzic / podejsc
K iedy ten keiner w reszcie do n a s ..................................... ? ...................................... (on) do w szystkich
s to lik ö w ty lk o nie do naszego!
Ctfißzem 4
w ycho dzic / , przechodzic, pöjsc, schodzic, w yjsc, rozchodzic sig, obchodzic,
dochodzic, w chodzic, nadchodzic, przechodzic, w ycho dzic, podchodzic, w ychodzic
Konczq sig zajgcia, stu d e n ci
z sali i ...................................do dom öw . Javier i Uwe
jeszcze siedzq w srodku i rozm aw iajq, ale t e z
za m om e nt. A ng ela i M am i p la n u jq
na spacer na K opiec K osciuszki, ale n a jp ie r w .................................. na m o m e n t do biblioteki. Pozyczajq ksiqzki i
na k o ry ta rz
przez hall.i .............................
po schodach. Na dole w idzq z n a jo m y c h .................................. do nich na m om e nt, ale zaraz m uszq isc
zle zaparkow ane au to i ..................................
.
na tra m w a j................................ ze s z k o ty ,
na d ru g q strong ulicy. Tarn .............................. do przystanku i spraw dzajq, ktöry tra m w a j jedzie na
Kopiec. T ram w aj zaraz przyjedzie, ale dziew czyny nie sq pewne, czy c h c q je s z c z e je c h a c na spacer.
Dlaczego? Bo zrobito sig cie m n o i zim no, chyba w ta s n ie ......................................... burza.
BZaraz ... PpQpP.Z-.Q.PlPpQjpQlCh..StudeKCpp^dQ^z SO ip (............................................................................
Cwißzem 5
Proszp uzupetnic (A), a nastppm e zm ien ic na czas przeszty (B).
Javier za m o m e n t
z sali i ................................... na p a rte r.
do sekre ta ria tu , zeby
po dp isac dokum enty. P o te m ..............................ze szkoty, skrqci w lewo i
do u lic y S ta ro w isln e j.
....................................... przez.skrzyzow an ie .......................................stup re kla m o w y z pla ka ta m i i spraw dzi, co ciekaw ego bqdzie sig dziato w najblizszym czasie. Potem ........................................ do sklepu po zakupy. Kiedy
j u z .............................. od kasy i spa kuje z a k u p y ,............................ jeszcze na m om e n t na poziom -1, zeby d o ro b ic
klucz do sm ie tn ika . C iqgle niestety go gubi. Z now ym kluczem i zakupam i ............................. ze sklepu
i
szybko do dom u, bo dzis
do niego zna jo m i. Bqdq razem go tow a c
obiad. Potem pouczq sig do testu, a w ie c z o re m .......................................... razem do kina.
ß
Ja vie r juz
.....................................................................................................
Cuoijßzeakr Ö
Proszp uzupetnic.
K iedy skonczyty sig zajgcia stu d e n ci
z sali i ...................................... do dom öw . A n g e la i M am i
.............................. na m o m e n t do b ib lio te ki, pozyczyty ksiqzki i
na korytarz. Na korytarzu
sta li znajom i, w i g c .................................do nich, zeby porozm aw iac. Potem pozegnaty s ig ............................. na
döt i ........................... ze szkoty. Na u l i c y .............................. zle zap arko w an y sam o chö d i ...................................
na d ru g q s tro n g .......................................... do przystanku i sprawdzity, o ktörej m ajq tra m w a j. M iaty jeszcze
5 m in u t, w ig c ............................... do kio sku po gazety.
CuJiüZüM7
C u ü iß z m
Proszp uzupetnic.
u/ejscie......
8
ß
Proszp postuchac i dopasowac teksty do itustracjt.
wchodzic
fr -H lJ
w ychodzic
przechodzic
dochodzic
WEJSCIE
w
i' n
schodzic
W E JSC IE TYLKO
podchodzic
DLA PERSONELL!
obchodzic
nadchodzic
PRZEJSCIE
PODZiEMNE
przychodzic
odchodzic
rozchodzic sie
ZEJSCIE ZE
SZLAKU
WZBRONIONE
W Y J S C IE
|D ojs.cte « o « » e y S lis k le j
Proszp uzupetnic.
las I/, ognisko, szczyt, nam iot, burza, wies, powödz, szlak, schronisko, kem ping, plecak
Bardzo lubie spacerowac p o
ü:?ß.[Q .............
2.
Mam juz dose m ieszkania w m iescie, chyba sie przeprowadze n a ................................
3.
Strazacy walczq ze s k u tk a m i.................................na potudniu Polski.
2
Nie lubie hoteli, wole spac n a ........................................ pod w ta s n y m ......................................
s.
Rysy to na jw yzszy
w polskich Tatrach.
e......................................... w ysoko w görach moze byc niebezpieczna.
7,
Tedy prowadzi jeden z najczesciej ucze szczan ych.................................... w Sudetach.
s.
Nie lubie pakow ac sie do w alizki, w o le ..........................................
9.
P a le n ie ................................. w lesie moze spow odow ac pozar.
o.
Zmeczeni tu rysci weszli d o
, zeby odpoczgc i zjesc cos gorgeego.
C w iß Z to d b 1 0
Proszp postuchac dialogu i dokohczyc zdania.
1
Karol m öwi, ze szukajg ...^ P .P ^ 9 P .
S o tty s .................................pokoje.
2
Pyta, czy s^ w o ln e ...................
N igdzie nie ma w o ln y c h .....................
3.
Gospodyni m öwi, ze w s z y s tk o .......
Do schroniska nie dojdq, bo robi sie
4
U sgsiada tez nie m a ..............
Oni juz byli w .........................................
Cu)ißzem11
Co pasuje?
przesadzic ^
przygoda
tto k
strom y
za takg kase
zd^zyc
przewidziec
szczyt sezonu
nocowac
w razie czego
zm okngc
kw atery pryw atne
a.
0.
^
c.
d.
e.
f.
9
h.
i.
i
k.
idzie ostro w döt albo do göry
byc na czas, zrobic cos na czas
w yo lbrzym ic cos lub zrobic cos nieodpow iedniego
m om ent najwigkszego zainteresow ania czyms, punkt m aksim um
na w ypadek ja kiejs sytuaeji
ciekawe przezycie, interesujgce zdarzenie
spgdzac gdzies noc
byc m okrym od deszczu
duzo osöb w jednym m iejscu, ttu m ludzi
przypuszczac, d o m yslic sie
pokoje goscinne do w ynajecia
za takie duze pienigdze
39
C v ü ic z e m 1 2
Proszp zrnienic rodzaj.
wyszedfem
wesztam
przyszta
zesztas
przeszliscie
doszedtem
CwicZMtä13
Proszp uzupetnic.
id tjS z i
podszedt
odesztyscie
obeszta
rozeszlismy sig
nadeszta
obejsc (/, podejsc, rozejsc sig, nadejsc, zejsc, odejsc, w ejsc
Obeszi
(ja /r.z .) wszystkie sklepy na osiedlu, ale nigdzie nie byto karmy dla kotöw.
Po za jg c ia c h .........................do mnie jakis student i zapytat, kiedy bgdzie test.
H u ra g a n ................................... tak szybko, ze ledwie zdqzytem sig schronic.
Po koncercie ludzie szy b k o ................................... do domöw i teatr opustoszat.
........................................... (ja /r.m .) na bok, bo nie chciatem im przeszkadzac.
J a r e k ...........................do apteki, zeby kupic tabletki na böl gardta.
(on / r.m.) na döt, ale nikogo tarn nie byto.
Cwiczem14
Co nie pasuje?
1.
do wniosku:
a) podejsc
b) dojsc
c) dochodzic
2.
zostawic kogos bliskiego:
a) opuscic
b) odejsc od kogos
c) obejsc
3
choroba:
a) przechodzi
b) m ija
c) schodzi
b) przechodzic
c) obchodzic
5.
grypg:
imieniny:
a) miec
a) swtptowac
b) podchodzic
c) obchodzic
6
rozwiesc sig:
a) rozm inqc sip
b) rozstac sip
c) rozejsc sip
7
zbliza sig pötnoc:
a) dochodzi
b) podchodzi
c) nadchodzi
8.
ominqc przeszkodg:
a) obejsc
b) okrgzyc
c) przejsc
9.
dotrzec:
a) dojsc
b) dojechac
c) wyjsc
10.
przyjsc gdzies:
a) wejsc
b) wstqpic
c) przejsc
1'
wracac do zdrowia:
a) zdrowiec
b) dochodzic do siebie
c) podchodzic do siebie
4.
Cu)'(£ZCMz15
Proszp uzupetnic zdania.
w yjsc z siebie, w yjsc na sw oje, w yjsc za gtupca, w yjsc na gtupca, w yjsc cato (/
Andrzej .....W ^Sz&di^CQ io ........................z wypadku, ale jego zona lezy w szpitalu.
2
3
4
5
Zainwestowali w tg firmg wszystko, co mieli. Po kilku latach cigzkiej p ra c y ....................................................
i mogli spac spokojnie.
Kiedy ojciec ustyszat, ze Jarek rzucit studia, po p ro stu ..................................................Dawno nie w id zie lisr
go tak zdenerwowanego.
Aniela ciqgle powtarza, z e ...............................................J a na m iejscu jej mgza, juz dawno bym od niej odsz
Nie mogtes sig przygotowac do tej rozmowy z szefem? Opowiadates straszne bzdury, krötko möwiqc
Coüüßzem 1
Co pasuje?
Droaa Aniu / Ania\
Wyjechalismy / Zjechalismy z domu pöznym wieczorem, zeby uniknqc korköw, ale ze wzgl§du na remonty musielismy podjechac / zjechac z gtöwnej trasy i jezdzic / jechac bocznymi drogami, wi§c na miejsce
pojechalismy / dojechalismy po pötnocy. Z naszej mapy wynikato, ze musimy przejechac/ przyjechac przez
przejazd kolejowy i jezdzic/ jechac do konca asfaltowej drogi. Tarn powinien stac nasz domek. Za przejazdem droga szta ostro do göry, na szczyt wzgörza. Nasz samochöd ledwie tarn objechat/w jechaü A potem
- nie uwierzysz - skohczyta si§ droga, a domku ani sladu. Zawröcilismy do miasteczka. Objechalismy
/D o je c h a lis m y catq miejscowosc dookota, nigdzie zywej duszy! Przyjechalismy / Zjechalismy na pobocze, zaparkowalismy auto i postanowiiismy poszukac domku na piechot?. Byt zupetnie gdzie indziej!
Szczesliwi, ze si§ znalazt, wreszcie dojechalism y/ podjechalism y pod domek. Ale natychmiast musielismy
w yjechac / odjechac nieco dalej, bo Tomek bat sie, ze nie wyjedzie / zjedzie potem z tego btota. Lepiej nie
wspominac, co zobaczylismy w srodku! To byt koszmarny weekend! Wjechalismy / Wyjechalismy stamt^d
bez zalu, w zyciu tarn nie pojad§ / wjadp drugi raz!
Proszp w yszu kac w tekscie s y n o n im y do p o d an ych n ize j wyrazöw.
1.
2
3
.
^
5
.
6.
7.
ztru d e m -...J Ä '£ ....
po dwunastej w nocygörka nie ma nikogo - .........................
pieszo - .........................
w innym miejscu - .........................
pojechac tq samq drogq z powrotem -
8. trochg - .......................
9. mokra, brudna ziemia 10. wewnqtrz - ..................
ii fatalny-.................
12.
z tamtego miejsca13 .
nigdywiecej-........
Transformacje.
Wyjechalismy z domu pöznym wieczorem. ->
z domu pöznym wieczorem.
Zjechalismy z gtöwnej trasy. -> ................................zzgtöwnej
gtownej trasy.
3.
Na miejsce dojechaliscie po pötnocy? -> Na.miejsce............ ..................po pötnocy?
4
Przejechatam przez przejazd kolejowy. -> .............................. przez przejazd kolejowy.
Jak tarn wjechates? -> Jak tarn............
Objechali catq miejscowosc dookota. ->
cat^ miejscowosc dookota.
Zjechatem na pobocze. ->.....................
na pobocze.
8 Spokojnie podjechata pod domek. -> Spokojnie
pod domek.
9.
Odjechaty nieco dalej. - > ................
nieco dalej.
10. Nie wyjechatas z tego btota? -> Nie
potem z tego btota?
1.
?
Cvüiczm b 4
odjechac {/, objechac, rozjechac sig, przejechac, podjechac,
przyjechac, wjechac, dojechac, wyjechac, zjechac
i.
Kiedy
pan sprzed sklepu?
?.................................. (my) windq na ostatnie pigtro?
3.
Szofer............................ pod dom?
4.
Bez problemu
(ty) z parkingu?
5................................. (ja) przez Polskg najednym tankowaniu?
6................................. (ty) z gtöwnej trasy?
7................................. (wy) tylko do Ojcowa?
8................................. (oni) rondo kilka razy, jezeli nie bgdq wiedzieli ktörgdy jechac?
9................................. (one) kazda w swojq strong?
10................................(ty) po mnie na dworzec?
Cw lczem 5
Proszp p o s iu c h a c i u zu p e tn ic.
Proszg
.......... ulicq Warszawskq
do drugiego skrzyzowania ze swiattami
do PlacuWolnosci,..........................plac i jechac dalej proi ........................ w lewo. Nastgpnie
sto. Potem proszg
przez mosti ..........................z miasta. Po dwöch kilometrach proszg skrgcic
w prawo i .........................na obwodnicg. Po dwudziestu kilometrach proszg......................... z obwodnicy.
C ujiß zem b 6
CuJvczem 7
Proszp u zu p e tn ic,
Co m e p a s u je ?
objedz, wsiqdz I/, dojedziesz, wjedz, jedz,
dojedziesz , skrgc, przejedz, zjedz, wjedz,
niezadowolenie / oburzenie/ rekompensata /
frustracja
2
niedopuszczalny / skandaliczny / nie do przyjgcia /
nieudany
s. ustuga / klient / postgpowanie / oferta
r. domek / patelnia/ czajnik/ talerz
e. niedoktadny / niejasny / przypalony / btgdny
8. brudny/wyposazony/zaniedbany/zepsuty
skrgc, przejedz, objedz, przejechac
Rozumiem, ze zepsuta sig nawigacja, a ty
masz stabq orientacjg w przestrzeni,
ale wszystko ci wyttumaczg. Spokojnie
...VßJ.QfM.
do samochodu.......................
w lewo w matq wiejskq drogg, ...................
niq do obwodnicy............................na obwo­
dnicg i ...............................w strong miasta.
Po 10 kilometrach ....................... pod wiaduktem. Potem ..................... z obwodnicy
i ...........................do miasta. Potem musisz
przez most. Nastgpnie
.............................................. Plac Wolnosci
i ................................ w drugq w prawo. Na
skrzyzowaniu skrgc w lewo w ulicg Mostowq
i ....................... przez kolejny most. Potem
.................................... Plac Niepodlegtosci
i skrgc w ostatniq w prawo. Tak.....................
do mojego osiedla. Prawda, ze to proste?
r
C w ibzem ü 8
Co p a s u je ?
1.
2.
3.
4
5.
e
7.
s.
g.
io
sytuacja
w ubiegfym
niezgodny
mapa
zawierac
w petn i
pozostawiac cos
domagam sig
wyrazic
byc oburzonym
a.
o.
c.
o.
e.
i.
g.
h.
dojazdowa
nie do przyjgcia
rekompensaty
tygodniu
wyposazona
niezadowolenie
z rzeczywistosciq
btgdne informacje
bez komentarza
czyims
postgpowaniem
C w iß z w ib
9
Proszp uporzpdkowac zdania.
1.
p an stw a/sw oje/ch ciatem / ustug / wyrazic / w / z / nierzetelnoscig/niezadowolenie /
zwi^zku ...
iS i t i o j e i
2.
panstw a / z / tygo dniu / w / skorzystatem / oferty / u b ie g ty m .................................................
3
byt /n ie m a l / pu nkt / z / nie / niestety / zgodny / oferty / rze czyw isto sciq / zaden
4,
traktow a c / zeby / niedopuszczalne / tak / klienta / to
s.
b te d n e / k tö rq / in fo rm a c je / m a p a / otrzym atem / od / z a w ie ra ta / d o ja z d o w a / panstwa
6.
p e t n i/ m ia ta / w / kuchnia / wyposazona / byc
7.
d w a / p rz y p a lo n a / i / zepsuty / kuchni / w / ta le rz e / p a te ln ia / c z a jn ik / jedynie / byty
8.
rekom pensaty / postepow aniem / m öj / oburzony / urlop / panstwa / i / dom agam / sie /
..FäistM .lidtt.Q ,....................................................................................................
n ie u d a n y /je s te m / za .......................................................................................................................
Cwi/xem 1 0
Proszp uzupetnic zdania odpowiednim czasovvnikiem ruchu.
■
Pamietasz, kiedy pierwszy raz
2.
To prawda, ze T ita n ic
3.
za granicg?
w p rost na görg lodowg, bo kapitan jej nie widziat?
M oje d z ie c i................................regularnie do dentysty i m ajq zdrowe z?by.
4.
Halo? W tasnie do c ie b ie ........................jezeli szybko zaparkuje, to b§d§ za 5 m inut.
5.
Möj w ujek jest dosw iadczonym p ilo te m :.......................... od 20 lat.
6.
Polacy c z ^ s to .........................na urlop do C horw acji, bo jest tarn tan iej niz we W toszech.
7
Nie lubie spedzac czasu nad wodg, bo po prostu nie u m ie m ...........................
s.
A la m iata dzis szczgscie. K ie d y ................... do pracy, znalazta na ulicy stöwkg.
g.
Babciu, bardzo sie batas, kiedy pierwszy ra z ............................... sam olotem ?
'o.
Bolek po m aturze n ie ........................... na studia i do dzis tego zatuje.
Cuiißzem 11
Proszp uzupetnic zdania odpowiednim czasownikiem ruchu.
I.
Pukam do drzwi babci, m öwie, ze to ja. Babcia m ö w i:..... V . d S . ........!
2
Uczen je st bardzo niegrzeczny. Nauczyciel m ö w i:............................. z klasy!
3.
Ktos dzwoni i pyta o meza. Zona m öw i: meza nie ma, ju z ..........................z dom u.
4.
Ktos dzwoni i pyta o zone- Mgz m öwi: zony nie ma, ju z ..........................z dom u.
5.
Jestes na parterze, w inda je st zepsuta. Möwisz sobie: tru d n o ............................ schodam i.
6.
Jestes na o sta tn im pietrze, w inda zepsuta. Möwisz sobie: tru d n o ............................ schodam i.
7
W idzisz duzg grupe ludzi. M y s lis z :.......................... blizej i zobacze co sie stato.
3
Masz 39 lat. Zawsze obchodzisz urodziny z rodzing. Kolega pyta: a moze c z te rd z ie s tk e .......
z przyjaciötm i?
9.
Jest kwiecien, zimno, pada snieg. Zastanawiasz sie: k ie d y ......................................... wiosna?
10.
Pies lezy na sofie w brew zakazowi. Krzyczysz: Maks, n a ty c h m ia s t..........................z sofy!
II.
Trwa nielegalna dem onstracja. P olicjant m öw i: prosze s ie ......................... I
12
samochöd {/, autostopem, motocyklem, autobus, rower,
pociqgiem, skutery, samolot, metrem, tram w aj
Proszp uzupetnic.
?
Wedtug m nie na co dzien najwygodniejszy jest
...... poniewaz nie muszg czekac
na przystanku n a ................................... lu b .......................... zawsze mogg wygodnie siedziec i nie
muszg dzwigac cigzkich toreb z zakupami. W czasie wakacji najwygodniejszy dla m nie jest
szybko docieram do celu i mam wigcej czasu na wypoczynek, chociaz samo latanie bardzo m nie stresuje. Kiedy bytem studentem , lubitem podrözow ac.......................... Mozna
czytac, spac, spacerowac, cos zjesc w wagonie restauracyjnym. Moi znajomi za to uw ielbiali jezdzic
.............................. ale takie czekanie na okazjg, przy drodze, w upale, to nie dla mnie! Najtanszy srodek transportu to m oim zdaniem ............................. Kiedy juz go masz, nie ptacisz za nie. No chyba, ze ja kis ztodziej
ci go ukradnie! Dlatego nie warto do jazdy po miescie inwestowac w drogi model. Chociaz jest idealny do
poruszania sig i po duzym miescie, i na wsi, nie jest bardzo bezpieczny. W arto m iec kask i odblaski! Teraz
coraz bardziej popularne s q
: sq mate, nie palq duzo, chyba nawet nie potrzebujesz miec
prawa jazdy. Ale w duzych miastach i tak najszybciej dojedziem y na m ie js c e ...................................... Niestety,
w Polsce jest tylko w Warszawie! Za to moje marzenie to je z d z ic ................................ Fajni ludzie, wyluzowani,
zwykle ubrani w skörzane rzeczy, stuchajq ostrej muzyki i spotykajq sig na zlotach. Ale moja dziewezyna
powiedziata: nigdy w zyciu! Wiesz, ilu ich ginie w wypadkach?!
Cuüiczem 1 3
Proszp postuchac i dopasowac teksty do fotografii
Cut'uzm& 1 4
Co pasuje?
SYTUACJA
1.
Wedtug GPS jedziesz niewtasciwq drogq.
2
Jest gigantyczny korek z powodu wypadkuN
s. Starsza osoba stoi w tram waju.
4
Turysta w tram w aju pyta o dojazd do dworca.
s. Keiner ignoruje wasz stolik.
6 Policjant zatrzymuje samochöd do kontroli.
t.
Podziemny parking jest przepetniony.
s
Ktos parkuje przed tw ojq bramq.
9.
Samochöd za tobq chce was wyprzedzic.
REAKCJA
a
d
e
t
g.
n
i.
Proszg wysiqsc na nastgpnym przystanku.
Jezeli natychm iast pan nie odjedzie, zadzwonig po
straz miejskq.
Zawröc, jesli to mozliwe!
Proszg zjechac na pobocze i przygotowac dokum enT
Zjedz na prawy pas!
Proszg usiqsc!
Wez mapg i znajdz jakis objazd.
M usim y zjechac na najnizszy poziom.
Kiedy pan do nas podejdzie?
Cvj'uzem l5
Proszp dopasowac definicje do nazw. Nazwjest wipeej niz definieji, proszp zdefmiowac pozostate.
l-
i F o te U k
s M
fa z Ü V
d o w o d r e je s tr a c y jn y
K O R E K . W=zzzpm -^ .^ S S S S S S ^ ^ m 1
. r-V
i
: X- \
1Poduszka powietrzna
tT
döwöd osqbisty
C vü a xe m l
Proszp uzupetnic.
1.
zawiesc czyjes zaufan ie-_z _ d j t CXji _ Q
2.
nosic czarne ubranie, bo zmart ktos bliski -
3.
zycie t _______________
4.
nie miec pracy - _________________________
5
nie miec domu - _________________________
e
rozstanie sie z mezem / zonq - ___________
7.
„choroba duszy” - ____________________
s
kiedy kobieta spodziewa sie dziecka - ____
9
zderzenie sie dwöch samochodöw - ______
10
uzaleznienie od alkoholu - _______________
11. uzywanie sity fizycznej wobec innych - ____
12
wyjazd na zawsze do innego kraju - ______
13.
gorsze traktowanie z powodu jakiejs c e c h y _________________________________
x
C uJuzem
2
Proszp uzupetnic, a nastppnie postuchac i skontrolowac.
niska I/, trzej, uderzyt, w yp ad ek , przem ocy, trzech, rozwiesc,
w yszta, ksiedzem , w özku, siw e, sm ierc, zdradzit, w yp ad ku
Zofia jest d o s e
ü!
i
korpulentna. Wygl^da na starsz^ niz jest, bo m a ...................... wtosy i ubiera sie staromodnie. Poza tym miata bardzo ciezkie zycie. Jej mqz Jan, chociaz wygl^da na sympatycznego starszego pana, nie raz j q ............................ Zofia nikomu o tym nie möwita, bo jak w iekszosc ofiar
domowej bardzo sie tego wstydzita. W dodatku Jan stracit prace, jest bardzo sfrustrowany
i zty na caty swiat. Kiedy Jan robit kariere, Zofia w ychow yw ata......................... synöw: Stefana, Pawta
i Marcina. W szy scy ..................sie ozenili, ale Stefan niedawno stracit zone w .............................. i weigz nie
moze sie z tym pogodzic. Na szczescie nie zamkngt sie w sobie: czasem rozmawia ze swoim szwagrem,
ktöry je s t ........................... Ksiqdz Piotr zwiqzany jest z rodzin^ Zofii podwöjnie: jego druga siostra, Anna,
...........................za mgz za mtodszego syna Zofii, Pawta. Niestety, Pawet m ia t........................... na nartach:
uderzyt w niego inny narciarz, obaj nie mieli kasköw. Mimo, ze jezdzi n a ........................inwalidzkim, pröbuje zyc normalnie. Dla A n n y
siostry i wypadek meza to byto za duzo. Cierpi na depresje,
ale nikt z bliskich tego nie widzi. Najmtodszy syn Zofii, Marcin, nie znalazt szczescia w matzenstwie.
..................... swojq zone, Ewe, z jej najlepszq przyjaciötkq. Chce s i e ........................ chociaz majq z Ew^
mate dzieci. Czy taka kumulaeja nieszczesc w jednej rodzinie jest mozliwa?
45
Cuj'uxwiA3
Co pa suje?
- S m u tn o m i / mnie. O glqdatam strasznie dolny / doiujpcy film : pew na rodzina spo tyka sie
w / we W ig ilie i op o w ia d a sip / sobie, co w ydarzyto sie ich / im przez ten rok / roku. Sam e trage die!
S m ie rc b liskie j osöb / osoby, przem oc dom owy / domowa, nieu lecza ln a choroba, zdrada, rozw öd/
rozwodnik... No i jeszcze w p ro w a d z ili sie n o w i/ nowe sgsiedzi. M ajg m atego synka, ktöry / kto je st
niepetnospraw ny. W yobrazasz sobie / sip, ile te n m aty jeszcze / ju z przecierpiat? Czuje sobie / sie
taka bezradna, ch cia ta b ym ja kos p o m o c / pomöc, ale nie wiem / znam jak.
- M am i, je s t ci / cip sm utno , ale / albo to ty lk o film . O wszem , w zyciu kazdego ludzi / cziowieka
sq tru d n e ch w ile , ale zawsze / nigdy po burzy w ych od zi stonce, pam ie ta j o to / tym. A m yslatas
kiedys / gdzies o w o lo n ta ria cie ? Masz tro ch e czas / czasu, chcesz pom agac in n ym i / innym , m ö ­
w isz jeszcze / ju z po polsku w ystarcza jq co dobrze / dobre. Poznatem kiedys / kiedy dziewczyne,
Kasie, kto / ktöra pracow ata w takim / takiej fu n d a c ji. S prö bu je znalezc / znajdowac do mej / je j
kontakt.
r
_
CuiiLzm 4
Prawda czy nieprawda?
P
i
M am i je s t s m u tn a i przygnebiona.
2.
Film byt relaksujqcy.
3.
N
B oh atero w ie film u sp o tka li sie 25 gru dn ia.
4
M am i m a now ych s^siadöw .
e.
S ynek sqsiad öw nie je st zdrowy.
6.
M am i czuje sie bezsilna.
7.
Javier m öw i M am i, zeby sie nie zajm ow ata in nym i
s
Kasia to a ktu a ln a dziew czyna Javiera.
9
Kasia pracuje w fu n d a c ji ch a ryta tyw n e j.
io.
Javier nie wie, ja k sie sko n ta kto w a c z Kasiq.
C(j)ißzem5
Co pasuje?
M am i w yszta z / od b u dyn ku fu n d a c ji, przeszta przed / przez ulice i poszta do / na przystanek. „A u to ­
bus przyjedzie dopiero / tylko za 10 m in u t, mozna / moze
pöjde pieszo kaw atek" - p o m ysla ta M am i.
K iedy doszta d o /n a nastepnego przystanku, a ku ra t po djecha t au to b u s iM am i szybko d o / na
albo / ale niestety nie popatrzyta w / na numer. K iedy usiadta i w yjeta b ile t zorien to w ata
niego w siadta,
sie, zeby / ze to nie
ta trasa, w iec w ysia d ta na / w kolejn ym przystanku. Przesiadta sie n a / przez w ta sciw y a u to b u s i dojechata
okoio / do petii.
CwißzmA S
Proszp uzupetnic.
M am i ../pöS zffl... . (pöjsc) na petl<? tra m w a jo w ^, bo tarn u m ö w ita sie z p rzyja ciö tm i. P rz y ja c ie le ............................
(przyjsc) tro ch e za w czesnie. A n g e la ..................... (pöjsc) po w ode do kiosku, a J a v ie r .......................... (podejs:
do ja k ie js dziewczyny, ktöra m iata problem z b ile to m a te m . Uwe dw a r a z y
(obejsc) kiosk, bo
szukat kosza na sm ie ci. Tom z kolei ......................... (wejsc) do skle pu zapytac o droge do m uzeum , Kiedy
M am i
(wysipsc) z au to b u su byta pewna, ze n ik t jeszcze n ie ................................ (przyjsc), ale kiedy
............................ (dojsc) na m iejsce, w szyscy na raz do n i e j.............................. (podejsc) z pyta nie m : „N o i ja k byto
w fu n d a c ji? ” .
C(Jü'tf£M&7
Proszg uzupetnic.
K 9.^ ä . (k to ) w Polsce budujemy pomniki? Otöz n a jcz e sc ie j....................................... (stawne osoby)\
........................................................... (Fryderyk C h o p in ), ..................................................................... (Jan Pan ei II),
........................................................... (M ikotaj K ö p e rn ik ), ...........................................................(Adam M ickiew icz),
................................................................ (Jözef P its u d s k i), ........................................................... (Ju liu sz Sfowacki)
i .................................. (inni). Czesto tez mozna spotkac pomniki po sw ie co ne ..................................................
(polscy krö lo w ie) ........................................................................... (wydarzenia h is to ry c z n e ), ............................... (zotnierze),
a ta k z e ....................................... (zwierzpta). Na przyktad w Krakowie na bulwarach wislanych znajduje sie
pomnik psa. Kundelek Dzok przez caty rok czekat na swojego pana, ktöry w tym m iejscu zmart. Pomnik
powstat d z ie k i......................................................................................................................................... (Krakowskie
Towarzystwo Opieki riad Zw ierzptam i) i ...................................................................................... (ogölnopolskie media ).
C oüiöZeM Lb S
Proszp uzupetnic (czas przesziy r. z.).
kwiaty / moja mama / kupic
zrobie / möj kot / zdjecie
3.
k o n tro le r/b ile t/p o k a za c
4.
posprz^tac / moja babeia / piwnica
5. drzwi / otworzyc / inkasent
6 . podarowac / ta studentka / album
7. samochöd / ko leg a/sp rze d ac
s. oddac / kolezanka / ksiqzka
9.
terapeuta / opowiedziec / moja historia
o. m^z / druga sz a n s a / dac
-i. c h o d n ik /o d sn ie z y c /sq sia d k a
12. goscie / obiad / podac
1.
2.
Cvüuzem 9
Co ojciec napisat synowi?
S ynu! W yjezdzam stuzbow o na kilka dni. Pam ietaj:
- pom agaj
(m am a) w zakupach
- k u p ........................... (dziadek) prze w o dnik
- n a p is z ................................ (siostra) m aila
- w y p o z y c z ................................ (brat) ksiqzke
- d a w a j......................................(pies) jedzenie
- s p r z ^ ta j
(kot) kuw ete
- w y s lij...................... (babeia) zyezenia imieninowe
- zam ö w ........................... (kuzyn ) czesci do roweru
- umyj sam o ch ö d ................................. (kuzynka)
- pom öz........................... (szw agier ) w ogrodzie
- poczytaj................................ (bratanek) przed snem
- z m ie n ................................. (rybki) wode w akwarium
C ü ü iö z e m 1 0
Proszp uzupetnic.
Wszystko udato sie dzieki / na przekör tobie.
Zrobit to w brew /d z ip k i niej i bez jej zgody.
Jutro rusza proces w b re w / przeciw niemu.
Masz te prace tylko prze ciw / dzi§ki mnie!
Kocham moje dziecko i nigdy nie zrobie nie przeciw ko / dzipki niemu.
Nie zrobie niczego w brew / dzipki tobie, bqdz spokojna.
D z ip k i/ przeciw ko niej zrozumiatem, co to znaczy mitosc.
„I ty, Brutusie, p rz e c iw / na prze kör m nie?” - to ostatnie stowa Juliusza Cezara.
C w 't f X W
z
Cwißzem b 2
1
Gdzie s<3 sfowa?
Co pasuje?
1
o b c h o d z ic
zapalac
s.
w staw iac kw iaty
zam iatac
m o d lic sip
pam iptac
w sp om in ac
dekorow ac
kultywowac
uroczystosc
swipto
m iejsce
grob
skiadac kwiaty
2
13.
14.
za zm artych
o zm artych
lis c ie
sw ipta
e
g ro b y
s w ie ce
relig ijn e
do wody
rodzinny
zmartych
pod pom nikiem
tradycje
pam ipci narodowej
Wszystkich Swiptych
Couißzm& 3
Proszp uporzqc/kowac tekst, a na stppnie po stucha c isko ntro/ow ac.
[2
C m entarz S alw atorski to niew ielka,
CH Kosciuszki, przy popularnej
w s r ö d k r a k o w i a n a le i
□ miasto, okolice, a przy dobrej p o g o d z ie n a w e t n a t a t r z a n s k i e
□ al e wazna nekropolia Krakowa. P o to z o n a j e s t w m a l o w n i c z y m
CH stawnych nazwisk je s t d tu g a . Wsröd
□
s p a c e r o w e j.
P r z e p i^ k n e u s y t u o w a n ie i ro z ta c z a jq c a sip s tq d p a n o r a m a na
CH z a k g tk u , n ie m a l u s tö p K o p c a
0
szczyty, s p ra w ify , ze c m e n ta r z s ta t sip m ie js c e m o s ta t n ie g o
CH
n a jb a r d z ie j z n a n y c h p is a rz y p o ls k ic h .
C H
s p o c z y n k u w ie lu k r a k o w s k ic h a rty s tö w , pisarzy, n a u k o w c ö w . Lista
C H
n ic h w y r ö z n ia s ie n a z w is k o S ta n is ta w a Lema - je d n e g o z
Cwißzm& 4
przejmujQca = poruszajqca
nasze uczucia
Proszp p o s tu c h a c i uzupetnic.
Mami:
K a ro !:
M a m
i:
K a r o l
M a m i :
K a ro l:
ch topiec w szk o ln y m m u n d u rk u , sie d zq c y
O, ..Je\¥.ri....... p rze jm u jq c a r z e z b a !
zv law ce n ad o tw a rtg ksiq zk q . Obok n ie g o ......................................
To C htopiec z „U m artej k la s y ”.
N ie rozurn ie rn.
To ............................. Tadeusza Kantorei - rezysera. scenografa, m a la rza i p la sty k a .
Ta .............................. n a w iq zu je do jego n ajw azniejszego sp ekta kln „U m arfa klasa
K antor! Tieörca .................................. Cricot 2. U czylam sip o reim. C zy to jeg o grob?
Pak. Jego i jego m a tki. To xvtasnie na je j ........................... a rlysla vtslaw it t f rzezhp.
f
C(JÜtßZ&Ü£z
5
C o n ie p a s u je ?
u
wolno:
a)
mozna
b)
da sip
?.
zakazany:
a)
zabroniony
b)
nakazany
c) niedozwolony
3.
pozwolic:
a)
dac m ozliw osc
b)
zezwolic
c) zw oinic
4.
pasjonat:
a)
protektor
b)
m ifosnik
c) wielbiciel
5.
zjazd:
a)
spotkanie
b)
przejazd
c) zgromadzenie sig
6.
niezwykty:
a)
niesam ow ity
b)
niepowtarzalny
c) nienadzwyczajny
7
zattoczony:
a)
zajpty
b)
pefen iudzi
c) przepetniony
s.
ponury:
a)
przygnpbiajqcy
b)
powazny
c) niewesoty
C v o iß zw ib 6
P ro szp u z u p e tn ic .
A.
wszechobecny / , straszny, niezgoda, zaktamanie, inscenizacja, demonstracja, przewodni
1.
Literaci walczyli z ....PP.?.dQ^pbeC.kQ
2
M yslq................................. tegorocznego seminarium jest walka z rakiem.
Uczniowie przygotowali................................sztuki Mrozka.
Strajkom w kopalniach towarzyszyty......................................na ulicach.
W czasach komunizmu Iudzi najbardziej meczyto.................................wtadz.
Wczoraj bytam swiadkiem wypadku. Pijany kierowca wjechat na kobiete na pasach
..................................widok.
Ta manifestacja t o ............................. na zycie w takich warunkach.
3
4
5.
6.
7
cenzurq,
-
to byt
B.
zagrzewac do w alki, miec cos na tapecie, wolnosc stowa, cos mi to möwi, wyjsc na ulic? tf
1.
2
3
4.
s
Po ostatnich podwyzkach cen ludzie znöw
............
Hasta wolnosciowe m iaty............................................................................... caty naröd.
, ale nie pamietam co.
Uczymy sie do egzaminu, teraz..............................................
gramatykehistorycznq,
W wielu krajach ludzie wciqz muszq walczyc o .................................................
C(tficzw i& 7
C uiiczem 8
P ro szp u z u p e tn ic p rz y im e k .
P ro szp u z u p e tn ic .
1.
rzeczownik
czasownik
demonstracja
manifestacja
.............................
.............................
zaktamanie
niezgoda
niepoköj
.............................
dominacja
..........................
protestowac
rz^dzic
..........................
..........................
..........................
inscenizowac
2.
3.
4.
s.
niezgoda j_ ö _
p ro te s t_________ c
wyrezyserowany_______e
brac udziat _
zagrzewac____
C u j& z m
9
(0 1
Proszp uzupetnic, a nastppnie postuchac i skontrolowac.
möwicic
solidarnosci, ze, robotniköw, przesztosci^, rzeczywistosci, z, obejrzatem
niew iele w iedziatem o polskiej histo rii. Uczytem sie jezyka ...........
Prawde ■ddP.VJ.Qd.
wzgledu na rodzine zony, ale nie za bardzo interesow atem s ie .................................... kraju. To sie
zm ienito o sta tn io ..................................... dwa film y: „Czarny czwartek. Janek W isniew ski pa dt”
w rezyserii A nto nie go Krauze oraz „Watesa. Cztowiek z nadziei” Andrzeja Wajdy. Zobaczytem
fragm e nt peerelow skiej ................................ Czarne m o m e n ty ..................... g ru dn ia 1970 roku.
Bezwzglednosc wtadzy, ktöra kaze strzelac do ............................... Potem zdarzenia z sierpnia 1980, gru dn ia 1981. S trajki w Stoczni Gdanskiej. Zrozum iatem fenom en sity, ktöra tkw i
w ....................................ludzkiej.
C u Jv C zz m 1 1
C o J iß z e m 1 0
Proszp uzupetnic.
Transformacje.
Spoteczenstwo najczesciej wyraza swöj protest z powodu:
Byli przeciwko tym decyzjom.
-> Byli przeciwko
...bkQMll.M.Q^k.QSfkj. ................... (brak + wolnosc)
2 ............................................................. (hipokryzja
■-
.....
Stoje przy dziecku.
+ wiadza)
...................................................... (ograniczanie + swobody)
-> Stoje p rz y ..............
...................................................... (cenzura)
W edtug ojca pow inna to zrobic.
........................ ............................. (nieprzestrzeganie + prawo)
-> W e d tu g
...................................................... (podwyzka + ceny)
Z robit to w brew matce.
2 ............................................................. (puste
pow inna to zrobic.
-> Z robit to w b r e w ..............
pötki) w sklepach
Bede tarn przed tobq i Ew^.
-> Bede tarn p rz e d ..............
Zakochata sie w M arcinie.
-> Zakochata sie w ..............
Proszp skorygowac.
To jest ode m nie i babci.
Bqdz uprzejm y wobec j^ l
-y
Poszlism y bez jego.
kt&j
-> To je st o d ..............
........
To jest od tobie.
^
Rozm aw ialism y o jej.
-> ........
s
To sie zepsuto przez Eie i Basie-
9
Nie pöjde bez brata i siostry.
io.
Pöjdziesz z Zosiq i ze mnq.
........
-> To sie zepsuto p rz e z .............
W edtug w a m i to prawda? -> ........
Z im no ciebie?
^
-> Nie pöjde b e z ..............
........
Czy to dla im?
-> .........
Czekacie na nami?
^
-> Pöjdziesz z ..............
........
Cuüüßzem13
0 tobie czy o sobie? Proszp uzupetnic,
•
Ewa m y s la ta
2.
Krysia m yslata o ...................... (o Krysi).
,. (o Krysi).
3.
Jurek i Dorota rozm aw iali o
z.
Przemek i Beata rozm aw iali o ....................... (o Przemku i Beacie).
5.
Karol robit to d l a ...................... (dla rodzicöw).
(o Przemku).
e.
K arolina robita to d l a ....................... (dla Karoliny).
7.
A nia i Rysiek nie chcieli o tym z ......................rozm awiac (z Krysip).
s
Krystyna i A nia nie chciaty o tym rozm awiac z e ........................ (z Krysip i Anip).
P ow u fi v l o b k !
Cuikz&m14
Proszp uzupetnic (zaimek „siebie").
1
2
3
4
5
e
7.
s
Nie möge -PPPdP..... ztym poradzic.
Nie rozmawiali z e ...................
Oni byli szczerzy w o b e c ...................
Dziadek zajmowat s i e ...................a dzieci robity, co chciaty.
Nie röb niczego w b re w ...................
Robisz to dla mnie czy d la ..................?
Byli zakochani w ...................
Jest skoncentrowany n a ...................
CwWoZZWJb1 5
Co pasuje?
1
2,
3.
4,
5,
6,
7,
8,
9.
biore to na siebie .
wychodzic z siebie
byb targanym emoejami
czas pokaze
inwigilowac
mam wrazenie
wytqcznie
dochodzi cos do mnie
byc skoncentrowanym na sobie
a
Ü
d
^
e
f.
g
h
bardzo sie denerwowac
szpiegowac, sledzic
przezywac silnie rözne uczucia
jedynie, tylko
jestem za to odpowiedzialny, zrobie to
zaczynam to rozumiec
myslec gtöwnie o sobie
wydaje mi sie
wszystko wyjasni sie z czasem
Cwuxem 16
Proszp uzupetnic, a nastppnie posiuchac i skontroicwac.
Nie powiedziatem ...M .. (oni) wszystkiego, bo nie chciatem sie p rz e d
(oni) ttumaczyc. Ale
p rz e d
(ty) nie chce niczego ukrywac. Zrobitem cos w b re w
(siebte). Niech to zostanie
m ie d z y
(my)\ Wiesz, ja w czasie dem onstracji zostatem aresztowany. Bardzo sie batem
o
(siebie), o
(ty), o ......... (my). Na kom isariacie widziatem straszne rzeczy. Kiedy
dali
(ja) papier do podpisania i obiecali, z e
(ja) wypuszczq, podpisatem. Zrobitem
to d l a ............. (ty)\ Nie chciatem, zebys zostata sam a z dziecm i. Wiem, ze teraz masz pretensje
do
(ja), ale p rz e c ie z
(ja) wtedy martwitem sie o
(ty)! To nieprawda, ze je s­
tem agentem. Nie szpieguje nikogo! Nie donosze na nikogo! Chciatbym, zebys dalej wierzyta we
(ja), zebys wierzyta, ze nie zrobitem nie ztego.
CuiiczeMb 1 7
Proszp uzupetnic (tryb rozkazujpcy).
1
KW .
(kupic/ty) chryzantemy!
2.................................... (chodzic / my) na ementarz!
...........................(przyniese / wy) kwiaty i lampki!
3
4............................................ (pozamiatac/ ty) liscie !
5.................................(um yc/wy)
e
ptyte nagrobnq!
............................................(zapalic/on) znicz!
?.................................................. (potozyc / ty) kwiaty!
s.
.....................(pomodlic sip / my) za zmartych!
Cwiczeml
Proszp dopasowac.
■
2
3
4.
5
6
Jak sw ietujesz Nowy Rok?
Co robisz szöstego stycznia?
Od czego zalezy te rm in W ielkanocy?
Jakie inne sw ieta zwi^zane sg z da t^
W ielkanocy?
Czy poczqtek m aja jest w olny z powodu
sw igt koscielnych?
7.
Dlaczego 15.08. ludzie pielg rzym uj^
do Czestochowy?
Co robisz 1.11.?
a
Do kiedy Polska byta w niewoli?
9
Ktöry dzien Bozego Narodzenia
lubisz najbardziej?
C w iß z e m
O czywiscie W igilig.
Nie, to s^ sw ieta narodowe.
O ficja ln ie do 11.11.1918 r.
O tw ieram butelke szampana, bawig sie
do rana z przyjaciötm i.
Od tego, kiedy jest pierwsza w iosenna petnia ksiezyca.
Poniewaz na Jasnej Görze je st Sanktuarium
M atki Boskiej.
Boze Ciato i Zielone S w i^tki.
Na drzw iach w ejsciow ych pisze kredq in icjaty
Trzech Kröli i aktu aln y rok.
Odwiedzam groby m oich bliskich i pale znicze,
aby wyrazic sw ojg pam iec o nich.
2
Ktöre stowa nie majq aspektu religijnego?
szam pan, Betlejem , W szystkich Swietych, Jezus Chrystus, zm artw ychw stanie, K acp er+ M elchior+B altazar.
procesja, pochöd pierwszom ajowy, W ielkanoc, urodziny, Boze Narodzenie, Boze Ciato, M iedzynarodow y Dzien
S olidarnosci Ludzi Pracy, m odlitw a, Duch Swiety, konstytucja, w niebow ziecie, M aryja Panna, M atka Boska.
pielgrzym ow ac, W igilia , Sanktuarium , petnia ksiezyca, Jasna Göra, niepodlegtosc, cm entarz, PRL, ottarz
Cu/iczem3
Co to jest?
1■ <~ h/-L Q ± - jL - L n .
O
t
4.
_______ P
2.
p _______e _____ a
5.
_______ § .
n_
3.
p
6.
Z
h
S __________ Z
Ö
Cukiczem4
Co nie pasuje?
dar / prezent / k e l f da
potrawa / danie / stöt
gwiazda / ksiezyc / stonce
nakrycie / choinka / obrus
b a rszcz/ g rz y b o w a / gotqbki
p a s te rz / p a stu sze k/ piernik
optatek / post / zyczenia
sianko / uszka / pierogi
m s z a / p a s te rk a / drzewko
choinka / stajenka / drzewko
k o m p o t/ o z d o b y / bom bki
g to s / groch / gotgbki
z d
C u ü u g m jb 5
um yc Z, ch leb em , zrum ienic, kapusta, listki,
nam oczyc, pokroic, a n g ie ls kie, w in o , d o p raw ic
Proszp uzupeimc,
BIGOS
G rzyby d o ktadn ie um yc i ............................... Kapuste k is z o n ^
je sli je st bardzo
kwasna. O bie kap usty d r o b n o ..........................W tozyc do duzego garnka, w la c tro ch p wody,
dodac s liw k i, .............. laurow e, z ie le ................................. ziarna ja to w ca . G otow ac na m atym
o g n iu okoto godziny. K ietbase i m ipso po kroic na m ate k a w a tk i................................ na patelni. G d y
je st juz m ipkka, dodac grzyby, m ieso i kietbase. G otow ac 20 m in u t.
Dodac c z e rw o n e ................... i go tow a c jeszcze dw ie godziny. Od czasu do czasu m ieszac.
....................... solq i pieprzem . Podaw ac z .........................B igos je s t najlepszy na nastppny dzien.
C u jic z e m
6
Proszp p osiuchac i uzupetnic.
Steve, USA: Od pipciu lat s p e d z a m
ßMS-t.Q. Bozego N arodzenia z rodzinq m ojej zony w Polsce. Dla
m nie najw ieksza röznica pom ipdzy Polskq a S tan am i to W ig ilia ................................. to byto cos nowego.
I cata „p ro c e d u ra ” , to znaczy, ze ma byc 1 2 .................... a potem kolejnosc: to m usi byc pierwsze, a to
nastppne. O sob iscie nie przepadam za
po tra w a m i, szczegölnie nie lu b ip ...................
Tak napraw dp najbardziej sm a ku je m i ..................... ta kie spe cja lne ciasto, ktöre robi cio cia Iza. W ig ilip
spedzatem oczyw iscie z rodzin^, ale nie byto t a k ic h ....................... W Stanach to Boze N arodzenie je st
najw azniejsze. U nas W ig ilia to byt czas z ......................m atki, a Boze N arodzenie z rodzinq ojca. Kiedy
b ylism y m ali, t o ................. byty wazne, nie kolacja. W d o da tku byty dw a razy! Zawsze w iedzielism y, co
..............................od m am y i babci, ale na nastppny dzien to byty n iesp odzian ki - prezenty od „S w ip te g o
..........................” . M öj najlepszy prezent? Nie pam ietam , ale pew nie ja k is sam o chö d elektroniczny. M oja
rodzina nie j e s t ......................., ale p a m i^ta m , ze kiedy m iatem 8, 9 lat po je ch a lism y do kosciota, bo byt
k o n c e rt
W ogöle to w M on ta nie, tarn gdzie m ieszkatem , pogoda je st podobna ja k tutaj,
ty lk o je s t w ip c e j............................Tu o sta tn io sw ipta s^ deszczowe.
y
Cmvbzmkz 7
Proszp uzupetnic, a nastgpnie posiuchac i skontrolowac.
w yw o d zi sie Z, p rzyw iqzu je sie, m öw i sie, zaw iesza sie, puszcza sie, d eko ru je sie
Kazdego lata - siö dm e go lipca - Japohczycy obchodzq rom a ntyczne S w ipto Gwiazd (Tanabata).
U roczystosc ta .M(j!tfQdz[,St§.,, z legendy o parze zakochanych gw iazd: Przqdce i Pasterzu. Z ostali oni
rozdzieleni i m ie szkajq teraz po prze ciw n ych strona ch D rogi M lecznej. M o g ^ sie sp o tka c ty lk o jeden
raz w roku: siö dm e go d n ia siö d m e g o m iesiqca.
W ten dzieh ......................... do m y i m ie szkan ia ba m b u so w ym i gat^zkam i, do ktö rych ........................
paski koloro w eg o papieru z w yp isa n ym i zycze n ia m i
ze zyczenia p o w in n y m iec fo rm e
poem atu zapisanego pism em ka lig ra ficzn ym . Takie z y c z e n ia ................................ na gatqzkach w pierw szych dn ia ch lipca, a w d n iu s w ip ta ...............................je z n u rte m rzeki, zeby m og ty sie spetnic. S w ipto
Gwiazd je s t dn ie m w y j^tk o w y m , petnym o p tym izm u i nadziei na sp e tnie nie zyczen czy marzeh.
Z rödfo: ß iu le ty n In fo rm a c y jn y A m b a s a d y J a p o n ii w Polsce
y
C w ic z e m
8
Proszp uzupetnic, a nastgpnie posiuchac / skontrolowac.
obchodzi sie Z, o d w ied za sie, org an izu je sie, chodzi sie, d ostaje sie, przebiera sie, robi sie
H allo w e en .Qf?.Q^odziwS i^ nocq 31 pazdziernika, czyli przed D niem W szystkich S w ietych, przede
w szystkim w S tanach Z jednoczonych, Kanadzie i W ie lkie j B ryta n ii. G töw nym sym bo le m tego sw ieta
je st sw iecqca dyn ia z w yszczerzonym i zebam i. W H a llo w e e n ...............................za potw ory: w am piry, duchy, czarow nice, rözne postacie te le w izyjn e i ...................................pochody przez ulice m iast. P opularna
zabaw a d la dzieci to „cu k ie re k albo p s ik u s ” (tric k or t r e a t ) : ............................. po o k o lic y.i ...........................
s^siadöw . Gdy n i e ........................... c u k ie rk a ,............................„p s ik u s a ” . W iele e le m e n tö w tej tra d ycji widzi sie w kultu rze po pu larn ej, g tö w n ie am e rykan skiej.
Cuül&zm9
Proszp postuchac i uzupetnic.
Steve, USA: Jak juz m öw item , m oja am e rykan ska rodzina nie je s t ..!i? y.l.9!J?.Q.,
w ie c w W ie lka n o c ten asp ekt nie je s t dla nas wazny. Inaczej niz tu ta j, w Polsce. A le
m am w razenie, ze rodzina m ojej zony je st bardziej ................................ niz re lig ijn a .
Zawsze w s p o m in a jq sw oje sw ieta z
i chc^, zeby byto podobnie
„ja k u b a b c i” . Lubie .......................... Sobote, kiedy sw ie c im y p o karm y w kosciele.
Co roku je s t zam ieszanie i to sam o pytanie: „d o ktörej ksi^dz .................................W kosciele
razem z m o im synem A n to n im o g lq d a m ..................... Pana Jezusa. D la m nie to egzotyczne, a dla niego
interesujqce, bo chce zostac strazakiem , a to w ta sn ie m ie js c o w i.............................trz y m a j^ w a rte przy grobie.
W S tanach d la dzieci najw azniejszy j e s t ...................... ktö ry przynosi m ate prezenty, np. stodycze. S zukam y
t e z ....................... czeko la dow ych i ten zwyczaj ch ciatem tu w p row a dzic, zwtaszcza, ze m ieszkam y na wsi.
Niestety, m öj te sc zle m n ie zrozum iat i w szystkie
scho w a t pod je d n ym drzew em . Do dzis to
sw iqteczn a anegdota... Jako dziecko o czyw iscie tez m alow a tem ........................ , ale nigd y nie fa rb o w a ie m
ich w tu p in a ch ceb uli, pierw szy raz w id zia te m to tu ta j. P odobnie ja k .................. poniedziatek. Bardzo sie
zdziw item pare lat tem u, kiedy zostatem kilka ra z y .........................wodq, ale n ik t mi nie w yjasnit, o co chodzi.
Teraz m am y ryw a liza cje : kto pierw szy w s ta n ie i zrobi reszcie r o d z in y
, ja czy Antek?
Na W ie lka n o c lu bie w szystko, ty lk o nie zim ne nözki. S atatka ja rzyn o w a je s t super, zurek, kietbasy i szynki,
naw et s w ie z y ............................. , ale zim n e nözki zdecydow anie nie.
C w iß z e m b 1 0
Proszp dopasowac.
odejsc na bok
„s k le p " na kierm aszu lub na targu
ozdoby
sp e cja ln y fo te l na kötkach dla osöb, ktöre nie m ogq
3
pokazac
cho dzic sam o dzieln ie
4,
ch a ry ta ty w n y kierm asz sw iqteczn y
pöjsc kilka m e trö w od srodka czegos, stan ze tro c h e dalej
dochöd
za d em o nstrow a c
6.
w özek in w a lid zki
dekoraeje
7
podopieczny
przypadek
s
sto isko
pro fit, zysk, zarobek
9
zbieg o ko liczn o sci
osoba, ktörq ktos sie op ie kuje
2.
e
.
m iejsce, gdzie sprzedaje sie rözne rzeczy zwigzane ze
sw ie ta m i na cele dobroczynne
CoülöZBiüA 11
Proszp uzupetnic.
W ta snie ....fGtlQ.^...... rok od tra g e d ii na Broad Peak (8051 m n.p.m.), kiedy to czterej polscy h im a la isci
........................ (stanpc) na je g o szczycie. Szczyt ten zdobyli w latach 50-tych A ustriacy, ale d o piero Polacy
(wspipe sip) na niego zim g. N ie
(osipgnpc) teg o ani Kanadyjczycy, ani W tosi
Niestety, podezas zejscia dw aj ucze stnicy po lskie j w yp ra w y ............................. (zagingc). P raw dopodobnie
.................................... (poslizgnqc sip) i je de n
(pociggnqc) za so b ^ drugiego.
Po trzeck
dn ia ch org an izatorzy w yp ra w y ................................. (podjqc) decyzje o uznaniu ich za zm artych. Poszukiw a n ia ciat ....................................... (zaczqc sip) d o piero pöt roku po w yp ad ku. To pechow e m ie jsce - czterdziesci
lat w czesniej w tym
sam ym
m ie jscu
......................... (zgmqc) trzech
h im a la is tö w z W roctaw is
C v ü 'v fö to ib 1
Jaki to przypadek?
W ybraiism y si§ na M azurv.
Nasi m§zowie to nasionaci zm agan z w iatrem i wodg.
..................
Nie mns7R zachwalac m azurskich kraiobrazöw ...........................................
Mozna tu posiuchac cjszy................................................................ ..................
W iatr przewraca todzie iak dzieciece zabaw ki.
..................
Tatry w ydajq si§ m ale w poröw naniu z A lo a m i.
..................
N ietrnd no tu o w vpadek.
..................
Droga prowadzita przez o tw a rt^ orzestrzen..................................................
Nie spodziew alism y si§ tak gw attow nej zm ianv pogody.
..................
Angela zaciskata z?by z b ö lu . a M ami w padta w oanike...........................
Zm ^czeni wtoczeaa po görach, pojechalism y nad ocean.........................
0 sw icie ch cie iism v jechac do szpitala.
..................
W ram ach oom ocv oferowano mi tra n sp o rt osiotkiem .
..................
Zaufatam m iejscow ei znachorce.
..................
Cuiißzem2
Co to jest?
rzeczownik
czasownik
zeglowac
zmagac si§
w y n a jfc ie
otoczenie
zachwalac
zwiedzac
ratow ac
ostrzegac
CuJiJbZWi& 3
Proszg pod pisac ilustracjg, a nastgpnie wyobrazic sobie,
ze na kazdvm podpisanym elemencie siada tnewa.
Proszg powiedziec , gdzie je s t mewa?
ru fa ,
b u r ta ,
s te r,
m a s z t,
z a g ie l,
dziöb,
b a n d e ra ,
z e g la rz ,
k a ju ta ,
lina
imü si&dzt na Käfjie.
Cuüibzem 4
zdarzyc sie, dotrzec / , postanow ic, ratun ek, w yruszyc, niesam o w ity, g w a tto w n y
2
3
4
5
6.
7
Kiedy (m y) ....49.1 9 0 0 9 .
do schroniska, byto juz zupetnie ciemno.
Zaraz po eksplozji, ekipa ratow niköw ...............................na miejsce wypadku.
Czy wiesz, c o .................................wczoraj w Tatrach?
Niestety, nikt nie przyszedt n a
ofiarom katastrofy.
Ubiegtej n o c y ............................. wiatr potamat wiele drzew w okolicy.
T o .............................................. cztowiek, wszyscy jestesm y nim zafascynowani.
Czy ( w y ) .................................................. juz, co robic? Jakie podjeliscie decyzje?
Cbütfgetdb 5
Proszp uzupetnic.
2.
3.
4
5.
■s.
7
Kiedy ktos bardzo sie boi, möwi my, ze J_ J_ _z
_S_ j _
ze strachu.
Kiedy ktos boi sie wchodzic po stromych schodach, stac na duzych wysokosciach,
möwimy, ze m a e
s
o
c .
Wedrowac to inaczej p
e________rz____ droge.
Wybrac sie w podröz to inaczej
y
u
y
w droge.
Gwattowna zmiana pogody na gorszq t o
t
m
i
pogody.
Reakcja sköry na siine emocje lub zimno to
e
a
k
k
.
Kiedy ktos przestraszy sie bardzo i nie wie, co robic
P
d
w
n
k
C uühßZ M kz 6
Co nie pasuje?
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
strach:
wyjtkowo:
gesi^ skörke ma sie:
trz^sc sie:
w poröwnaniu do:
prowiant:
przestrzen:
zaciskac zeby:
dotrzec:
a) panika
b) zmpczenie
c) Igk
a) nieregularnie
b) bardzo
c) szczegölnie
a) ze strachu
b) z gniewu
c) z zimna
a) z zimna
b) z bölu
c) ze strachu
a) w przeciwiehstwie do
b) n/ stosunku do
c) poröwnujgc
a) jedzenie
b) zywnosc
c) odzywianie
a) kosmos
b) otwarty teren
c) duzo miejsca
a) z bö/u
b) z gniewu
c) z radosci
a) dojsc
b) dojechac
c) dokonczyc
C u J ü /z m k z 7
Proszp uzupetnic tabelp (czas przeszfy).
ja - r. m.
usiqsc
m y - r. m.
u s ia d im
upasc
wpasc
spasc
trzqsc sie
tM & iß ä.si§............................................
m y - r. z.
C ü ü ijß z e m
8
Proszp napisac porady dla osöb v/ybierajgcych sip na görskq wycieczkp.
Zanim w yru szycie na szlak, ...ZQ.P.QPP.QjP.(&.
(zapoznac sip) z a ktu a ln ym i
w a ru n k a m i pa nu jqcym i w görach!
2 ...................................................
(przygotowac) sobie p ro w ia n t na drogg!
3.
Do p le c a k a ................................. (spakowac) ciepte rzeczy!
4.
N aw et la te m ................................(pam iptac) o czapkach i r§kaw iczkach!
5.......................................... (zabrac)
cos na w yp ad ek deszczu!
e................................................... (wzipc) ze sobq d o brq map§!
?.
Na w y c ie c z k p ...........................(isc) w cze snie rano!
8............................................... (ubrac sip) o d p o w ie d n io i
9........................................... (sprawdzic)
10
(wtozyc) dobre buty!
ta b lic e in fo rm a cyjn e przy w e js c iu na szlak!
N ie .........................................(schodzic) ze szlaku!
n .................................................. (kontrolow ac) czas!
'2 .
N ie ........................................ (podchodzic) do dzikich zw ierzqt!
.
14,
K ie dy b^dziecie szli w q skq sciezkq, n i e
13
(trzgsc sip) ze strachu !
K iedy dzieje si§ cos niebezpiecznego, n i e
(wpadac) w panik§!
CuJiczem 1 0
Cw'vbzmA 9
p
Pra wda czy n iepra wda ?
i
Synonim (= ) czy a n to n im (¥)?
|\j •
i.
R obito si§ coraz zim n iej.__________________________
w czesniej
£
potem
A n g e la byta coraz weselsza.
___
___
w koncu
wreszcie
3
Uwe nie daw at rady.
___
___
pözniej
przedtem
4.
Javier zobaczyt niedzw iedzia.
nied aw n o
przed laty
5.
M am i zap om n iata o strachu .
n a jp ie rw
w czesniej
6.
Z w ierzg odeszto w sw ojq strong.
o sta tn io
daw no
Od strony sch ro n iska nadeszty je len ie .
podczas
w czasie
nagle
w tem
2.
7.
Cw 'uxw &ll
Proszp uzupetnic.
1.
Ewa s tu d io w a ta
(Wroctaw).
2.
M oja c io tk a m ie s z k a ...................................... (ocean).
3.
Jedziecie na w e e k e n d ................................ (T atry)l
r.
Mate d z ie c k o ...................................... (podroz) to cz^sto problem .
5.
O stroznie s c h o d z ilis m y ............................................. (szczyt).
e.
K iedy b ^ d z ie s z ........................................ (poczta),
7.
P o s z li.................................... (spacer) ...................................... (rzeka).
kup m iznaczki.
s.
S q ...........................
9.
K iedy w ra c a c ie ..............................................(urlop )?
(s p a c e r) ........................................... (rzeka).
C u Jiß Z C M z 1 2
Poprawnie [P ] czy btpdnie [B]?
i.
2.
p o ty m ,ja k t
p o c h w il§
3.
z a c h w il§
4.
5.
6.
za kilka lat
przed lat
da w n iej tem u
.......
....................
□ ....................
□ ....................
□ ....................
□ ....................
□
7.
s.
9.
io.
r.
12.
przed w ie le laty
□
na m i^dzyczasie
I I
za koncu
□
po czym
n
po la ta m i
□
przez tem u czasu
i i
...
...
...
Cwiczem 1 3
przed I/, zanim , potem, podczas,
ostatnio, najpierw, tym czasem ,
wreszcie, röwnoczesnie
Proszp uzupetnic.
r
lekcjq prosze wytgczyc telefony.
K ie d y ............................ w idziatas Javiera?
2.
3.................................... sie
zaloguj, a .............................. wpisz login i hasto.
Nie potrafie rozwiqzywac zadan i ...............................stuchac muzyki.
4
5
Kiedy ta le k c ja .....................................sie skonczy?
e
Um yj grzyby, a j a
pokroje wtoszczyzne.
7 .......................................zabawy
sylw estrow ej wygratem konkurs na najciekaw szy ströj.
Czy moze pan podpisac ten d o k u m e n t,..................................pöjdzie pan do domu?
s
Cvüiczmjb 1 4
Poprawme [P] czy bipdnie [B]?
1
Przedtem podrözq, kup ubezpieczenie.
2.
Przez ten czas w ycieczki, stuchaj przewodnika.
3.
Przed wyjedziesz, sprawdz, czy auto je st sprawne.
□
4.
Spakuj plecak, a ja w m iedzyczasie zaplanuje trase.
5.
N ajpierw zyta sobie dobra krölewna.
c
N ajpierw naucz sie zeglowac, a dopiero po jedz na Mazury.
7,
Policja przyjechata piec m in u t potem wypadku.
8.
Szedt tak dtugo, az nastepnie doszedt do schroniska.
P/ized
□
□
□
□
□
□
Cwu%m&15
Proszp uzupetnic przytmki, a nastppnie postuchac i skontroiowac.
W czoraj ,.P.Q... potudniu bytem sw iadkiem wypadku. W racatem w ta s n ie ..............
pracy, m iatem zam iar przejsc ................. skrzyzowanie. Zanim doszedtem
.................. pasöw, zobaczytem, ze ............ skrzyzow ania zblizaty sie trzy pojazdy............... lewej strony nadjezdzata ciezaröw ka
prawej jechat rower,
a
dotu sam ochöd osobowy. N a g le
srodek skrzyzow ania w biegto dziecko. Ciezaröwka ostro
zahamowata, az ............. przyczepy pospadaty skrzynki. Sam ochöd osobowy, ktöry ............. tym m om encie
d o je c h a t
skrzyzowania, nie zd^zyt sie juz zatrzymac. Kierow ca chciat om ingc dziecko, a le
pra­
wej m iat rowerzyste- Spröbow at w ykonac jeszcze jeden manewr, w tedy rowerzysta przew röcit sie i zablokowat
mu droge. Sam ochöd nie m iat ja k z je c h a c
skrzyzow ania i u d e rz y t
stup. Ustyszatem gtosny huk
i zobaczytem, ze przöd auta je st rozbity. N a tych m ia st za d z w o n ite m
pogotow ie i
policje, i naturalnie p o b ie g te m
strone sam o cho du..............szcze scie .............. c h w ili zderzenia auto m iato juz nieduzq
predkosc, w iec kierow cy nie sie nie stato. Tylko przerazone dziecko s ta to
srodku jezdni i ptakato.
C w lb z e M b l ö
w l§c ^ albo, albo, czyli, jednak, ani, ani, czy, dlatego, niz
Proszp uzupetnic.
i.
Nie uczyt s ie ,
2 ...................
—
nie zdat egzam inu.
o n a ,...................ja! M usisz wybrac!
3.
24 g ru d n ia ....................... W igilia.
4
Zaduszki sq drugiego listo pa da............................. odw iedzam y em entarze juz pierwszego.
s.
Ten stud ent nie je s t ...............na jle pszy,....................najstabszy. Jest przecietny.
e.
K a w a ............................. herbata?
7,
Nie m iat doswiadezenia, i ......................nie dostat tej pracy.
s.
Sytuacja byta bardziej niebezpieczna.................... sqdzit.
C vJU P Z C M /1
k a rtk a na zyw nosc
fu n k cjo n ariu sze Z O M O ,
przep u stka, o dd ziat w ojskow y, aresztow ac, czotg
Proszp podpisac ilustracje.
'T i
•
«r
rn
.1
1 ).
4) IdCUlilCQ Rd
g )
zijmosG > i i _
2 ).
C v J tig M b 2
6 ).
Proszp dopasowac.
wtadze a d m in is tra c y jn e
pozbaw ic w o ln o sci, zatrzym ac pod k o n tro l^ p o lic ji
dziatacz opozycyjny
osoba zaangazow ana w dziatalnosc opozycyjng
uzbrojony
w e jsc
cenzura
kupon, ta lo n na dany p ro d u kt
aresztow ac
ktos, kto ma bron (pisto le t, karabin itd.)
kartki na zyw nosc
zakaz w ych od zenia z dom öw , zw ykle od 22.00 do 6.00
w kro czyc
zakaz w yjezdzania z m ie jsco w o sci, gdzie sie m ieszka
godzina m ilic y jn a
np. Urzgd M iasta
zakaz zm iany m ie jsca pobytu
urzedow a k o n tro la np, p u b lik a c ji, ksigzek, gazet, film ö w
pod w zgiedem p o lityczn ym lub obyczajow ym
CulitiZVMA 3
Co pasuje?
w yjg tko w y / niecodzienny
Stan w o je n n y to s t a n
alarm uje sip / ogtasza sip
Stan w o je n n y .......................................ze w zgledu na bezpieczenstw o panstw a
w prow adzic / zaaplikow ac
W czasie stan u w o je n n e g o rzqd m o z e ....................................rözne restrykcje.
9Ü I.Q 09 .9 9.......
n a ka za c / zakazac
Moze r ö w n ie z ................................ po w sze ch n ^ m obilizacje-
w ojskow y / w o jen ny
S ta n
zaw ieszony / pow ieszony
Stan ten z o s ta t........................................... 31 g ru d n ia 1982 roku.
w Polsce w p row a dzo no 13 g ru d n ia 1981 roku.
zan ie sion o / z niesio no
................................... go 22 lipca 1983 roku.
ograniczenia / granice
Stan w o je n n y p o ci^g a za sobg rö z n e .................................. w o ln o sci.
obow igzkow y / obow iqzujq
.................................. w te d y spe cja lne prawa: go dzina po licyjna ,
zakaz zgrom adzen.
rozkaz / zakaz
c e n z o r/ cenzura
C z e s to ......................................dziatalnosc! n ie ktö rych organizacji.
Z w y k le ................................p u b lik a c ji, kore spo nde ncji, rozm öw
te le fo n iczn ych .
Cuüi&zem4
Synon im (= ) czj
(*)?
rozpocz^c
nakaz
obrona
uzbrojony
wkroczyc
zotnierze
nakaz aresztowania
miejsce pobytu
zezwolenie
dotychczas
zawiesic dziatalnosc
koniecznosc
' 3 . skazac
14.
zastrzelic
15. wydarzenie
zakonczyc
rozkaz
atak
bezbronny
wejsc
wojsko
zakaz aresztowania
miejsce zamieszkania
zakaz
do tej pory
wznowic dziatalnosc
potrzeba, przymus
uniewinnic
zabic kogos z broni palnej (pistoletu, karabinu)
zdarzenie
Ceuiczem5
Proszp uzupetriic przyim ki.
bez !/, do, od, na, nad, o, do, na, z, za, bez, w, przeciw, do
Ppp., zezwolenia
zezwoleniem
w yjqtek.........
skazac .........
poinform ow ac........
C w iß Z M A
e.
p ra w o .........
7................. przepasciq
8................. odwotania
9.
w k ro czy c.........
10. n iezgo da.........
11.............. zgody
12 d zia ta c
zaskoczenia
' 3 . zbuntowac s ie .........
14................ przemöwieniu
6
Proszp uzupetnic zdania.
nie w y k o n a t rozkazu 1/ | nie m ozna sie sp o tykac w w i§kszych grupach | nie musi sie w styd zic |
sym b oliczn eg o znaczenia | nie chciat strzelac do Iudzi | m ogli sie tarn sp o tykac | zw yc ie zy |
m ato w y d a jn ie , pow oli | p ow azn e ko n sekw en cje
Marek siedziat za odmowe, to znaczy, ze byt aresztowany, b o
P n .n P P P m L/lP O pP p M .
Moze spokojnie patrzec ludziom w oczy, to znaczy, z e .............................................................
Marek postany do pacyflkacji kopalni opamietat sie, to znaczy, z e ........................................
Zakaz zgromadzen oznacza, z e .....................................................................................................
Ludzie mogli sie zbierac w kosciele, to znaczy, z e ....................................................................
Za noszenie znaczka „Solidarnosci” grozity...............................................................................
W ramach protestu robotnicy pracowali jak zötw, to zn a czy ...................................................
Znak oporu V (Victoria) miat oznaczac, ze „Solidarnosc” ........................................................
Wszystkie elementy fotografii - nazwa kina, tytut fllmu, czotg i zotnierze - nabraty...........
Culißzwib 7
Kto to rnöwi? Proszp p o siuchac i dopasowac tekst do tytu fu w spom nien.
z } S ta n w ojenny i s a n k i
P a n stw o s tr z e la do ro b o tn iko w
N a cen zuro w an ytn
P r u y i obiey
\ S w ia tto p a m if c i
- czyli k s'
I
C m kzm S j 8
Proszp uzupetnic zdania w czasie przesztym.
Javier znöw n i e
9 9 ^9 ^1 .
(o drab iac / odrobic) pracy dom ow ej.
M a m i ...................................................... (projektowac / zaprojektowac) plaka t i ..................................
2.
(wygrywac / wygrac) konkurs.
3.
K a ro lin a pöt n o c y ...................................... (gadac/ pogadac) z kolezankq.
Karol w re s z c ie .............................................................. (ro z u m ie c / zrozum iec), o co cho dzito w zadaniu.
4.
5.
Pani M aj raz w m ie s iq c u ......................................................(p is a c / napisac) list do kuzynki,
6.
A n ia .................................... (is c /p ö js c ) do fryzje ra i .........................................(zrnieniac / zm ien ic) fryzur§.
7
............................................. (w ra cac / wröcic) bardzo zadow olona z now ej fryzury.
s.
Uwe co ty d z ie n ..........................................(sprawdzac/ sprawdzic) stan firm o w e g o konta.
Cuoißzem 9
m n ie [P ] czy btgdnie [B]?
Jadt sn ia d a n ie i je dn oczesn ie przeczytat gazet^.
\S
N agle dziecko zaczynato ptakac.
G
[ZI
D
G
G
G
W w eekendy na og öt go to w a t tata.
Kiedy babcia zasiabta, n a tych m ia st jej pom agat.
Gdzie ktadtas m öj tele fon?
N igdzie nie m ögt go znajdow ac.
N a jp ie rw przepisat te kst, a potem spra w d zit bt^dy.
Czi
C ti'iß z m A 1 0
1
.
co dostatem !
D zieci......................................... ju z spac, je st pözno!
2
3.
4
R o d z ic e ,
.
Proszp uzupetnic w trybie rozkazujpcym.
.
5
6.
7
a.
M a m o .........................................tacie, ze w cale nie je st pözno!
Tato
nam bajk? na dobranoc.
M qzu, gdzie s^ moje k lu c ze ?....................................je proszg!
C h to p c y ,........................................ na pytania, a na stppnie w y s lijc ie a n kie te m ailem .
Kochanie, n ie .......................................tak czgsto asp iryn y!
S zanow ny K lie n c ie ,........................................udziat w konkursie.
C u )iß z e m £ z ll
Transformacje. Uwaga na aspekt.
i
Nie ktadz teg o tu ta j!
..J IqJpQ.?:... to tarn!
9
Przeczytajcie to!
^ J 9 .9 9 M t9 j9 !9 .t? :Q 9 :.
2.
Nie m öw ta k gtosno!
................. to cicho.
10
Napisz ten list!
..........................................
3.
Nie czytaj tego!
................. ta m to !
r
P ow törzm y t§ cz^sc!
..........................................
4.
Nie bierz te g o sw etra!
................. tarnte n!
12
P ostu chajcie tej piose nki!
.........................................
s.
Nie jedz ta k szybko!
................. pow oli!
'3.
Potqczm y te elem enty!
.........................................
e.
Nie oglq daj teg o film u !
................. tarnte n!
-4
U zu p e tn ijcie te kst!
..........................................
7,
Nie w ysytaj m aila!
................. list!
s.
Nie odw iedzaj kolegi!
................. babci?!
5
D okonczcie zadanie!............. ..........................................
61
C u)tßZM Ü J^ 1
Co pasuje?
„C zarna o w c a ” to:
a) osoba zle widziana w arußie
b) krym lnalista
c) brudas
„C zarny k o n ” nieoczekiw anie:
a) umiera
b) przegrywa
c) wygrywa
„K u ra znoszqca ztote ja jk a ” to inaczej:
b) bizuteria
a) bank
c) zrödfo zysköw
-
„C h od zic spac z k u ra m i” to znaczy:
b) wczesnie
a) pözno
c) weale
L.
„Raz kozie s m ie rc !” - to znaczy:
a) zaryzykowac
b) byc aresztowanym
c) zabic kogos w czasie wojny
6.
„K aczka d zie n n ika rska " to:
a) nieuczciwa dziennikarka
b) czasopismo dla rolniköw
c) nieprawdziwa informaeja
7
„K urze ta p k i” to inaczej:
a) kotlety
b) zmarszezki przy oczach
c) male stopy
„Psi o b o w iq ze k” to:
a) przyjem nosc
b) niem ila koniecznosc
c) praca ponad sity
9.
M am y „g ? siq skö rk§ ’’:
a) z radosci
b) ze strachu
c) ze starosci
10.
„Za psie pie n iq d ze ” to:
a) tan io
b) w prom oeji
c) drogo
'1
„K o cia m u zyka ” jest:
a) chöralna
b) cicha
c) nie do zniesienia
•2.
„K o n ski o g o n ” to:
a) rodzaj fryzury
b) potrawa
c) byc ostatnim
3.
8.
r
C vJuxm ü 2
Proszp pobkreslic poprawnq
,
dz, a nastppm e p osiuchac i sprawdzic.
Lis byt bardzo svtv / a to d n v, bo caty dzien nig d y / nie nie jadt. P odniöst g to w ^ na d ö t/ do g ö ry i spojrzat na
drzewo. Na ga ig zi / korze niu siedziat kru k z kaw atkie m sera w skrzydtach / dziobie.
Lis sk o n c z y f/ za e z g tc h w a lic kruka. -„Ja kie m a s z p ig k n e / brzydkie oczy, ja k ie btyszczqce fu t r o / piö ra \"
K ruk byt bardzo zad ow olo ny / m ity z pochw at. W kon cu / w krötce lis zapytat, czy kruk m a röw nie / tym ezasem
p i^k n y gtos. K ruk o tw o rz y t/ za m kn g t dziöb, z e /z e b y zaspiewac. Ser w y p a d t/w p a d i mu z p iö r/d z io b a , a lis go
po rw a t i o d le c ia t/u c ie k f. Jaki m orat z tej b a jk i/ zabawy? „B yw a cz§sto zw iedzionym , kto lubi byc chw alo nym
/ h o d o w a n y m ".
Cwtizmb3
Proszp uzupetnic.
Z w ierzeta sq czesto bo ha te ram i film ö w . W film ie „U c ie k a jq c e
(kurczak)" g tö w nym
m otyw e m je s t w y k o rz y s ty w a n ie ............................(kura) i trzym a n ie ich w be stia lskich w a ru n ka ch .
Ferma p rzyp om in a oböz koncentracyjny, w k t ö r y m ................ (kura) sq hodow ane d l a ........................
(’j ajko ) i na rosöt. C z a s a m i.......................... (kura) p rö b u jq uciekac, ale zawsze tap iq j e .................. (pies)
w tasciciela. P rz y w ö d c z y n iq ........................(kura) je st in te lig e n tn a i niezalezna Ginger, ktörej pröby
ucieczki w ciqz kohczq sie niepow odzeniem . S ytua cje w ......................... (kurnik) zm ie n ia p o ja w ie n ie
sie na fe rm ie zbiegtego z cyrku ............................. (kogut). Rocky daje ......................... (kura) nadzieje,
ze po tra fi latac i ze nauczy je tej tru d n e j sztuki... W szystkie postaci sq sw ie tn ie dopracow ane,
a pra w d ziw q peretkq
sq dw a ........................ (szczur) zajm ujq ce sie ha nd lem ze z b u n to w a n ym i
........................... (kura).
W in nym film ie , „B a b e ” , m ata sw in ka marzy, by z o s ta c ............................ (pies) pasterskim . N o rm a ln ie
m ie jsce s w in k i je st w ...................... (chlew ), ale Babe w ych o w a ta sie w srö d ...................... (pies) i te skn i
za zie lon ym i ........................ (tpka). Czy poradzi sobie z ............................. (owca) w czasie konkursu?
.................................. (zwierzp ) z fa rm y p o m o g q je j u rze czyw istn ic m arzenia.
Cwiczem 4
C(JÜtßZ£M j£z 5
Proszp uzupetnic (uwaga na formy).
Prawcla czy nieprawda?
kret l/, kot, kura, m yszka, pies, byk, ges,
w ie w iö rk a , krölik, konie, baranek, sw in ia
1
2.
3
4.
5
6
7
3
3
c
i.
2
s le p y ja k
........
w ie rn y ja k ....................
miec oczy jak u .......................
z n a c s ie ja k ........................ na pieprzu
znac sie jak ty s e .......................
ta g o d n y ja k .......................
gtupia j a k .......................
p ija n y ja k .......................
fatszywy ja k .......................
ru d y ja k .......................
c ic h y ja k ........................
dziata jak czerwona ptachta n a ..............
Zyrafa ma ogon.
2.
Fokam afutro.
3.
Matpa ma dziöb.
4 Papuga ma skrzydta.
5.
Lew ma tapy.
6.
Matpa ma piöra.
7
Krokodyl ma zeby.
8
Nosorozec ma rög.
9.
Wqz ma wqsy.
10. Tygrys ma pazury.
Cujiczem 6
Prawcla czy nieprawda?
2
3
2
;
;
Wielbtqdy mogq miec dwa garby lub jeden.
Nosorozce majq bardzo grubq sköre.
Tygrysy mieszkajq w Azji.
Stonie to najwieksze zwierzeta Iqdowe.
Papugi nie potrafiq latac.
Zyrafy sq miesozerne.
Foki swietnie ptywajq.
Wszystkie weze sq jadowite.
Krokodyle sqjajorodne.
63
CwißZtoi&7
Proszp uzupetnic.
1.
2.
3
4
5.
e.
7
8
9.
o
11
12.
Konie to szlachetn e ....Z&lZM&tQ...........
Ludzie nie lubiq byb sami, mozna powiedziec, ze s q ..............................towarzyskimi.
Lew jest krölem w szystkich......................................
Jan Brzechwa pisat wiersze dla dzieci o ....................................
W tym hotelu nie akceptujq zadnych............................. domowych.
Ta fundacja od lat dba o psy i in n e .......................................
Wolontariusze pomagajq bezdom nym ................................. szukac nowego domu.
To zachowanie jest typowe dla d zik ich .....................................
Jestem przeciw doswiadczeniom n a .........................................
Towarzystwo Opieki n a d ............................. musi interweniowac, niestety, bardzo cz§sto.
Czy mozna bezgranicznie u fa c ............................domowym, np. psom,
ze nie zaatakujq wtaöciciela?
Weterynarz opiekuje si§ ch o rym i.....................................
C u ii/x e m b 8
Transformacje,
i.
2
3
4
5.
e
?
s
Kazdy Student lubi piwo. - > ......... ...............................................................................................................
Kazda kobieta chce miec d zie ci.- > ...........................................................................................................
Kazdy mgzczyzna ma prawo jazdy. ->.......................................................................................................
Kazdy polityk jest nieuczciwy. - > ..............................................................................................................
Kazde zwierz§ jest uzyteczne dla cztowieka. - > .....................................................................................
Kazdy komunista byt ztym cztowiekiem. - > ............................................................................................
Kazda nauczycielka jest cierpliwa. - > ......................................................................................................
Kazde niemowl§ ma niebieskie oczy. - > ..................................................................................................
9
Kazdy bezdomny jest alkoholikiem. - > ....................................................................................................
10 Kazdy Wtoch jest spontaniczny. - > ...........................................................................................................
C tiiß Z & M
9
kazdy I/, caty, kazdy, cata, zadni, w szystkie, kazdy, wszyscy, w szystkie, w szystko
Zero kolezenskich stosunköw
kQ zdy
tylko patrzy, jak wycigc jakis numer.
Po dokonaniu................................formalnosci, dostalismy klucze do domku.
Lis byt bardzo gtodny, b o ........................ dzien nie nie jadt.
W z y c iu ..............................cztowieka s^ trudne chwile, ale zawsze po burzy wyehodzi stonce.
I co, b^dziemy sie d zie c..................... noc przy ognisku?
W dodatku nie spotkatam ............................. znajomych.
Sp§dzam w tym malowniczym m iasteezku........................wolny weekend.
8
Wtasnie robi§ lis t ?
rzeczy do spakowania.
9
Mniej wi§cej m asz......................................
o W tasciw ie.............................. moi przodkowie mieszkali w Krakowie.
2
3.
4.
s
e.
v
r
C u )lß z m lO
Proszp podpisac
5)
1)
ÖSffe
2 ) ....................
4 ) .....................
C u dicZ M Jb 1 1
Co pasuje?
Ludzie tak czesto wierzq w horoskopv / horoskopach i wrözby / wrözbach, bo to pomaga ich / im
zrozumiec sie bie/ sobie i innych. C h cq zna c / wiedziec, co bedzie i diaczego cos b y t/ byto. Fascynujq sie tym, co / czego nie mozna zbadac, co jest ezoteryczne. Przesqdy to / sq czesto tradycje
przekazywane z pokolenia / pokoleniem na pokolenie, charakterystyczne do / dla danej kultury.
CuJißzem12
Proszp posiuchac i uzupetnic.
Mami, opow iedz nam cos jeszcze o chin skim ...^Q^P.PMQ.PJA.. .
No dobrze. Mowi sip, ze ludzie urodzeni w r o k u .........................
zawsze, ja k koty, sp ad ajq„ n a cztery la p y ”, a ci z roku Szczura
muszq uw azac, zeby nie w pasc w j a k q s ..............................
Czytalem , ze zanim C hinczyk p od ejm ie decyzjp o slubie, spraw dza,
w ja k im r o k u ................................ sip jeg o przyszla zona.
To praw da. C hinczycy bardzo m ocno w ierzq ive wplyw zw ierzpcia
roku n a ............................ dan ej osoby. Uwaza sip n a przyktad, ze
kohiety urodzone zu roku Konia sq n ieposluszne i ..............................
Od razu m ajq m niejsze szanse, zeby w yjsc za m qzl
Karol:
M am i:
Karol:
M am i:
r
C(j)ißzeml3 ß l
Proszp posiuchac i uzupetnic.
1.
W a lki b y k ö w : „N iektörzy
to za bezsensownq i o k ru tn q ........................... d la ttu m u polegajqcq
na to rtu ro w a n iu ...............................Dla m nie to wyjqtkowa tradycja tqczqca Choreografie, kostium i muzyke."
2.
S c h ro n is k a d la zw ie rzq t: „Raz tylko bytam w ta k im ...................... nie mogtam zniesc
widoku s e tk i............................ w ktörych oczach w id z ia ta m :.............................m nie.”
3. Futra na tu ra ln e : „N igdy nie u b ra ta b ym ......................takiego! Sq przeciez röwnie
p ie k n e
nie okupione cierpieniem
...................................."
4. Pies p rze w o d n ik: „Jest dla o s o b y .......................................cennq pomocq rehabilitacyjnq
1.......................... przyjacielem. Pozwala na bezpieczne poruszanie sie w ........................... ,
poza tym oddziatuje pozytywnie n a ....................................”
5. G reenpeace: „J e s te m .................................. miedzynarodowej organizacji dziatajqcej na rzecz ochrony
............................................Kiedy ostatnia rzeka zostanie zatruta i .................................. ostatnia ryba, odkryjemy,
ze nie mozna je s c ......................................”
6.
C y rk : „Mamo, jaki w ie lk i........................ I 0, a na plakacie.j e s t ..................... z pitkq na nosie
i ..................z otwartq paszczq! Chodzmy tarn, prosze, c h c e .............................!"
7.
Kurze fe rm y : „R za d ko .......................... listy protestacyjne, ale ten te m a t
naprawde zbulwersow at
.................
trzymane sq po kilka sztuk w ciasnych metalowych
.......................... w ktörych nie majq m ozfiwosci ruchu. Nie kupuje tez ju z
8.
z tröjkq .”
Nie testow ane na zwierzetach: „Z aw sze....................... na kosmetykach czy srodkach
.................................. czy jest ta inform acja. Jesli nie - dziekuje - nie kupuje. Skoro mam
chce byc swiadom ym iod po w ie dzialn ym ........................................ ”
C
w 'u z w a
I
F
i
Proszp postuchac i dopasowac teksty
do tytutöw. Tytutöw je st wipcej niz
wypowiedzi, proszp skomentowac
pozostafe.
C
'
> 2
P r ^ Z s n P stowa wramce, a nastepnie
u z u p e t n ic
teksty (uwaga na formy).
zuzvcie t/, popiöt, zaröwki, tapy, zbiorniki, uzdatniany, scieki,
dw utlek w §gla, nawozy, zyskiwac, szkodliwy, posypywame, rt§c
1. Ekojazdato styl prowadzenia samochodu, dzi^ki ktöremu mozna o b n izyb
paliwa nawet
0 jednq czw artq.....................................( qz srodowisko, bo zmniejsza si§ ilo ^ ö .............................................
w powietrzu.
2. Zalecenie Unii Europejskiej w s p ra w ie .............................. energooszczfdnychjestdyskusyjne. Zuzywaj^
wprawdzie mniej energii i nie em itu jq tyle ciepta, ale se* drozsze, w ytw arzaj^ pole elektrom agnetyczne
oraz z a w ie ra j^..................ktörej utylizacja daleka jest od ekologii.
3. Mieszkajqc we wtasnym domu zuzywamy dosyc duzo wody. Zanim woda do nas trafi, je s t ..................
do picia, a o d p ro w ad zen ie..............................tez kosztuje. W arto zainwestowac w ...................................
na deszczöwk? i do podlewania ogrodu wykorzystywac wod§ deszczowq. Jest zdrowsza dla ogrodowej flory, no i za darmo!
4............................... i srodki ochrony roslin mog§ byc naturalne, organiczne, mineralne, azotowe.
Naduzywanie tych sztucznych moze byc ........................................ dla srodow iska oraz zdrowia ludzi
1zwierzgt.
®........................................... ulic solq to popularna metoda w alki ze sniegiem i lodern. Niestety, söl przy
okazji niszczy buty, rani p s ie .............................ma negatywny wptyw na roslinnosc. A ltem atyw a to piasek i .............
66
Cw'uxemb 3 ^ ^
Proszp uporzqdkowac dialog, a nastppnie postuchac i skontrolowac.
0
G rzeg orz:
O czyw iscie, rozurniem , to p rzeciez sezon. Czy o feru jq pan stw o tez s n ia d a n ia ?
□
Lucja:
□
G rzeg orz:
G ospodarstw o ag rotu ry sty czn e „O aza”, w czym mogp p o m ö c ?
S w ietn iel A j a k d a le k o od p a n stw a p en sjo n a tu je s t do w y ciqg u n a rc ia rsk icg o
w W ierchom li W ie lk iej ?
□
G rzeg orz:
□
tu c ja :
□
Lucja:
□
tu c ja
□
G rzeg orz:
IQ
tu c ja :
Dzien dobry. Möwi G rzegorz Maj. S zu kam m iejsca n a w eeken d ow y w y p ad
n a rc ia rsk i dla pipciu osöb. K iedy m a jq p an stw o w olne p o k o je ?
Na teren ie caleg o p en sjon atu dzicda bezprzew odow y in tern et.
R odzaj w y zy w ien ia z a le iy od p a n stw a : m oze byc ca lod z ien n e lub ty lko sn ia d a n ia ,
je s t tez m ozliw osc sam od zieln eg o p rzy g otow y w an ia p o silk ö w w ku ch n i dla gosci.
O kolo 3 kilom etröw . Przy sta cji n a r c ia r s k ie j je s t duzy bezp latn y p arkin g .
A co z dostppem do s ie c i ?
Proszp p o czek a c, spraw dzp. Za dw a ty g od n ie bgdg m ia la 3 w olne p okoje. N iestety,
osoba, k tö r a bpdzie sam a, m u si z a p la c ic za p u ste tözko polow p n o rm a ln ej ceny.
f
Cwißzem 4
Jak mozna dbac o Ziemip? Co pasuje?
A. Izabela, sekretarka: Zeby dbac o srodow isko / srodow isku nie trzeba duzo. W ystarczy wytqczac urzqdzen
/ urzqdzenia, kiedy je / ich juz nie uzywamy, drukow ac dw ustron nie lub na m akulaturze / m akulaturQ ,
zgniatac butelki przed w yrzu cic / wyrzuceniem , uzywac sw oich kubköw i sztuccöw / swoje kubki i sztucce
zam iast plastikow ych. Ja to ro b if autom atyczna / autom atycznie, ale w igkszosc m o i w spötpracownicy /
m oich wspötpracow nikow nie zwraca na to zadnq uwagp / zadnej uwagi. Nie mogg tez patrzec na sterty /
stertach opakowan po jedzeniem / jedzeniu na wynos!
B. Ed m und, grafik: N a jch^tnie j codziennie jezdzitbym / chodzitbym do pracy rowerem , ale czasem mam
spotkania za / poza firm q i potrzebujg sam ochodu. Ale odkrytem , ze mozna byc ekologicznym pasazerem
/ kierowcql Staram s i§ jezdzic / chodzic ptynnie, nie nosic / wozic niepotrzebnego bagazu i nie uzywac
zbyt rzadko / czQsto klim atyzacji. D em ontuje / Rem ontujp bagaznik na rowery, jesli go nie potrzebujg
i wyfqczam / wfqczam silnik, jesli na kogos czekam. W ten sposöb oszczgdzam spaliny / benzynp i dbam
o srodow isko. A m oje m arzenie to auto eiektryczne / ekiektycznel
CuJlzzmJb 5
Proszp uzupetnic (tryb rozkazujqcy).
^ k l.
(zyc) ekologicznie i .....................................
(cszczpdzac) pieni^dze na co dzien! Na poczqtku zimy
(zaczpc) od oszczgdzania na rachunkach za cie pto......................................... (zamontowac) za kalo-
ryferam i specjalne ekrany i ......................................... (elim inowac) straty e n e rg ii............................... (ustawic) meble
przynajm niej 1 m etr od g rze jn ika..................................... (pamiptac), ze obnizenie te m p e ra tu ry o 2 stopnie, to
obnizenie kosztöw o okoto 10 procent! Przed w ietrzeniem m ie s z k a n ia
(zakrpcic) term ostat,
poniewaz niektöre typy grze jn iköw w takiej sytuacji au tom atycznie podnoszq te m p e ra tu ry.................................
(wym ienic) tradycyjne zaröwki naenergooszczydne lu b d io d y ................................. (wytpczac) w szystkie nieuzywane
w danej c h w ili lampy. ................................ (dokrgcac) krany... .......................... (brac) prysznic zam iast k^pieli.
............................. (otwierac) lodöw ky ja k najrzadziej i na krötko. Kuchenky e le k try c z n q ............................ (wyfqczac)
na kilka m in u t przed koncem gotow ania, a podczas g o to w a n ia .................................. (uzywac) przykryw ek do
garnköw. Do czajnika ................................ (wiewac) tylko tyle wody, ile je st potrzebne. Nie ................................
(zostawiac) urzgdzen w tryb ie „sta n d -b y” . Kiedy idziesz na zakupy.......................................... (zrobic) listy potrzeb-
nych pro du ktö w .................................... (szukac) prom ocji i wyprzedazy, ale nie ..................... (kupcwaö) rzeczy
zbydnych tylko dlatego, ze cena jest korzystna. I ................................... (staracsig ) ptacic gotöwkg!
67
Cudi&zew& b
Proszg rozwigzac krzyzöwkg.
O
S
7
G
7
£
D
Z
A
G
odpady
sorto w anie
k a r t o n , p u d e t k o , p u s z k a itp.
n p. : p i e n i q d z e , s w i a t t o , w o d p
o d d y c h a m y nim
przyzwyczajenie
cza rn e zrödto energii
droga, trasa
k ie d y n i e w o l n o c z e g o s r o b i c
CuJ&zm 7
za n ieczyszczenie pow ie trza
Transformacje.
Mozemy warn jakos pomöc? ->
Musisz zapytac rodzicöw. - > .....................
9Q y.dr?d?G ij... warn jakos pomöc?
/.
.................. zapytac rodzicöw.
Chcem y m iec pewnosc. -> ......................
................m iec pewnosc.
Moze m ajq ja kis pomyst? -> M o z e .........................
.............................. ja kis pomyst?
Möge zadzwonic pözniej? -> ................................. /
................... zadzwonic pözniej.
Mozliwe, ze ju tro m am czas. -> M ozliwe, ze ju tro
................... / ...................................czas.
Muszq jeszcze poczekac. -> ................................. / .
.................. jeszcze poczekac.
Naprawde chcesz mi pomöc? -> Naprawde .......
Mozecie o tym pam ietac? -> ................................. /
C u jiö z e m
/
8
Proszg uzupetnic.
1
.
S p ö |n ilis m y sie na spektakl. Portier nie w p uscit nas do teatru.
.G d y b y s ^ .M Q . s p ö z M .k .s ip . kiQ .speM .Q kk.p o iii iM .P 0 s G $ & ij..hQ.s , d o . t& a ü u
?
Nie m iatam biletu. Zaptacitam kar§.
3
Zaspatem. Pociqg uciekt mi sprzed nosa.
4
Mytam gtowe w tazience. Nie ustyszatam telefonu.
5
Nie pow törzyli gram atyki. O blali test.
6.
Chodzites bez czapki. Jestes chory.
Z gubit dowöd osobisty. Ma problerny.
8,
Jest naiwna. O szukali jq.
9.
Pracuje w korporacji. Nie ma czasu na zycie prywatne.
Sq zmeczeni. Nie m ogq jechac z nami.
mi pomöc?
................... o tym pam ietac?
Cwixpzwi&l
Proszg uzupetnic.
ry n e k
k o n su m p cja, ry n e k ko n s u m e n ta , k o n s u m e n t, k u p o w a c , w o ln y ry n e k , ko n s u m e n c k i
o g ö ln a nazwa w y m ia n y h a nd low ej i sto s u n k ö w gospodarczych -....
osoba, ktöra kup uje ja kie s to w a ry lub ustugi t o ...............................................
..................................................... - oznacza, ze pro du cenci m uszq sie do stosow ac do zyczen kup ujqcych
..................................................... - oznacza, ze ceny to w a rö w nie sq no rm ow a ne przez panstw o
jedze nie czegos lub kupow anie, uzytko w an ie - .................................................
odnoszqcy sie do ko n su m e n ta - .............................................
„n a b y w a c ” to inaczej - ............................................
C u Jtigto/Ü Jb 3 .
Proszg dopasowac zdania.
Typowy Polak
ze ma wady.
2,
Przy zakupie k o m p u te ra '
dro gie rozryw ki.
3,
W su p e rm a rke cie czuje sie
robi zakupy w skle p ie osied low ym .
4,
N ie c ie rp i
m im o ich w a rto sci odzywczych.
5
A kw izyto ro m
sprzedazy w ysytkow ej.
W pierw szej kolejn osci kup uje
obco, niesw ojo.
Z m yw arke uwaza za
nie ufa.
6.
7
,
s,
K u p u jq c je d z e n ie s z u k a
nie m a mowy.
9
M rozonki odrzuca
w yro b ö w krajow ych.
10
0 od kta d a n iu pieniedzy
po trze bu je fach ow e j pomocy.
r.
Zdaje sobie sprawe,
te le w izo r i lodöwke.
i 2.
Preferuje niezbyt
zbedny luksus.
C u )v ß z e m
3
Proszg zastgpic puunicsione sfowa innym i. tak zeby nie zrnienic sensu zdania.
1.
P aulina urzqdza m ieszkanie za zaoszczedzone / ..9.4^99.99?:
na ten cel pieniqdze.
2
A n ia kup uje w a rzyw a i ow oce iedvnie / ............................... na targu.
3
Ju re k od czasu do czasu chodzi / ............................. do tej ksie ga rni, bo tarn zawsze
4
Ela ostrzega, ze w ga le rii pieniadze w vdaje sie / ............................. szybko.
m ozna ku p ic cos po okazyjnej cenie.
s.
Iw ona siedzenie przed te le w izo re m uwaza za / ................................ strate czasu.
e
D orota w ie / ...................................................ze bycie d o brym ttu m acze m to sztuka.
?
M agda iedzie / .................................. do Paryza na bal sylw estrow y.
8
D vre kto r ku p it / ............................... do szkoty now y sprzet do sali kom p utero w ej.
Cwlßzem 4
Jaki to przypadek?
1
.
unikac + ...........
odrzucac + ........ .....................
2
zalezy kom us na + ................
uznawac za + ...
s
troszczyc sig o + .....................
potrzebow ac + .
4,
opiekow ac sig + .....................
wyposazyc w +
CvJhbzewJb 5
Co pasuje?
1.
m inqc bezpowrotnie
röznorodne, kazdego typu
2.
zapotrzebowanie na
zeby okazac sprzeciw w obec czegos
3.
w szelkiego rodzaju
zakupy
4.
rosn^c ja k grzyby po deszczu
skonczyc sig na zawsze
5.
wpadac w puiapkg
niepotrzebny
■s.
p o s ilic s iy
zwigkszac sig bardzo szybko
7,
na znak protestu
znalezc sig w sytuacji bez w yjscia
s,
zbydny
popyt na
s.
spraw unki
zjesc cos
C w lß z e m
b
Proszp postuchac, o jakich problemach möwiq teksty,
a nastppnie do kazdego dopasowac hasto z fotografii.
CvJUXWißz 7
Proszp opisac pofozenie sk/epöw,
Drogeria jest obok
2
3
C ukiernia jest z a ............................................. ,o b o k ..............
o
Ju b ile r jest p rz e d ................................ k o to ............................
5
Sklep papierniczy je st n a d .....................................................
e
70
G alanteria skörzana je st m ig d z y ........................ a ..............
Sklep obuw niczy jest p o d ........................................... , obok
7.
W arzywniak je st k o to ..........................................................
8.
W arzywniak jest na
?
Piekarnia je st na
C v d 'tfg e w A 8
^
Prawda czy nieprawda?
1.
Pani H elenka m a dzis duzo do zatatw ienia.
2.
Jej mqz m a 64 im ieniny.
3.
Pani H elenka nie m a pom ystu na prezent.
4.
Jej przydatoby sie cos now ego do ubrania.
5.
Pani H e len ka bedzie piekta to rt czekoladowy.
6
Zrobi babeczki z ow oca m i.
7
M usi ku p ic m ieso do pieczenia.
8.
M ezowi kupi zegarek.
9.
W stqpi do apteki.
10
W nuczka bedzie m iec uro dziny za m iesiqc.
11
Pani H elenka m a problem ze Spaniern.
12.
Kupi zie lon q satate-
13.
Pöjdzie do skle pu obuw niczego.
Cu)hbZWi& 9
Gdzie kupujerny te
1
.
2
3.
'?
masto, sery, w edliny, stodycze
, ft/ s k te ,p ie SpoztjwCz(jM...................
balsam do c ia ta ...................................
po w ie sci, prze w o dniki, kalendarze
4.
mieso, w ^ d lin y .....................................
5.
plastry, le k a rs tw a ................................
e.
obrqczki, p ie rscio n ki, bizuterie
V
___
___
C u ji/p z m
1 0
Proszg podpisac Hu.
.^ ..te le w iz o r,
suszarka,
to ster,
odkurzacz,
garnki,
lodöwka....... ku chen ka,........ pralka,
ekspres do k a w y ,
czajnik,
radiomagnetofon / odtwarzacz CD,
odtwarzacz DVD,
zelazko,
robot kuchenny, .......zmywarka,
kuchenka mikrofalowa,
7
pieczywo, rogale, b u t k i......................
3.
to re b ki, paski, r e k a w ic z k i................
9.
bluzki, spodnie, s p ö d n ic e .................
10.
zegarki, spe cja lne b a te rie ................
11
depilator.......prostownica
pqczki, c ia s ta .......................................
zeszyty, artyku ty s z k o ln e ..................
13.
groch, kapuste, w in o g ro n a ..............
'4.
röze, b u k ie ty ........................................
-5
kozaki, sandaty, p a n to fle ..................
7
C w iß zem jb 1
Co pasuje?
1.
Karol ma swietnv naströi. Jest usmiechnietv / spiet v.
2
Mami byta u fryzjera i jest bardzo tadnie uczesana / umyta
s.
To stowo jest niejednoznaczne, bo ma okryty / ukryty sens.
4.
Mam nadziejp, ze po swi^tach b^dziemy wypoczgte / zm^c
5.
Te pamigtki zostaty przywiezione / przyniesione az z Japon
Przepraszam, ale to miejsce juz jest zajqte/ wyj^te.
6.
7.
Ten artysta byt rozwi^zany / zwiqzany z teatrem.
s
Czy dywan jest juz odkurzony / wyprasowany?
9
Wyprane / Umyte ubrania lezq tarn.
o.
Wyniki egzaminu b^dq nagrodzone / ogfoszone jutro.
Cvjiczem Q.
Transformacje.
Na blogu Ewa pisze o ksiqzkach, ktöre lubi.
Jfa ., blogu,£ura,pisze o,. iubia^cl,p/Lzez, siebie,.hjigzbacfl,
2.
Nie lubi§ obrazu, ktöry namalowat möj szwagier.
3.
Zrobit wywiad z profesorem, ktörego wszyscy lubiq.
4,
Znalaztam czapk§, ktörq zgubito jakies dziecko.
5.
Kupitam ksiqzk^, ktör^ polecat Krzysztof Varga.
6.
Styszatam o restauracji, ktörq otworzyt prawdziwy Sycylijczyk.
7
ld§ na randk§ z chtopakiem, ktörego poznatam przez Internet.
s.
Odbior? ksiqzki, ktöre zamöwites.
9
Nie lubi§ pierogöw, ktöre robi moja tesciowa.
Rozmawiat z kobietq, ktörq. oszukat pracownik banku.
Proszp uzupetnic.
?
Na korytarzu najdtuzej czekat m pzczyzna z e .....
9U
K iedys jeszcze w rö c im y do tej
(nie dokonczyc ) rozmowy.
(ztarnac) nog^.
3.
Z
^
W .................................. (wydac) w tym roku to m ik u nie m a o s ta tn ic h wierszy.
(uzupetnic) fo rm u la rze m proszp isc do okie n ka obok.
5.
Niestety, nie ma pan
e
Co zrobisz z ................ ................. (zaoszczpdzic ) pienipdzm i?
................................... (wym agac) w yksztatcenia.
7
Pokazatam tw o je w y n ik i.............................
(zaufac) lekarzow i.
8
P olitycy nie b iorq o d p o w ie d zia ln o sci za
............................. (podejm ow ac) decyzje.
g
Duzo sip czyta o ludziach
(zaatakowac) przez nieznanego w irusa.
io.
D zienn ika rka rozm aw ia z
(pobic) kierow cq.
ii.
W idziatam
....................(skohczyc) prezentacjp, je s t sw ietna !
(nie przyjqc) kandydaci m ajq d ru g ^ szansp we w rzesniu.
12.
Cuüiözem 4
Proszp uzupetnic.
1
.
P olanski w yrezyserow at ten f ilm
l9 ^..tiL ^9 ..9 9 9 t9 ft..9 9 .0 9 g 9 .9 9 .9 9 9 9 .P !9 :9 9 .I^9 .f''9 P § ^:9 Q 9 ..
2
Möj ta ta zrob it ten s tö t...........................................................................................................................................
3
P iotrek ku p it to b iu rk o ...........................................................................................................................................
4
M ich a t sciq g n g t now y s e ria l...............................................................................................................................
s
P olicja zam knpta groznego b a n d ytp .................................................................................................................
e
Lucja odziedziczyta p e n s jo n a t............................................................................................................................
t
P o licja n t w y p ytu je sw ia d k ö w ..............................................................................................................................
s.
Lekarka bada p a c je n ta .........................................................................................................................................
9
Rözyczka szpieguje p isarza..................................................................................................................................
10
D ziennikarz op isu je K rako w .................................................................................................................................
11
W szyscy se g reg ujq s m ie c i..................................................................................................................................
io
Tom ek o rg an izuje w ypad na n a rty .....................................................................................................................
x
krppowac !/, Oburzonych, skrppowana, radosci, wstydzi,
stresujcjce, wstyd, radosne, oburzajqce, strach, wstydliwy
CuüiCzZPMlPz 5
Proszp uzupetnic.
Proszp sip n i e
2
^ 9 P .9 .9 9 9 ..... . . W iem , ze t o ...............................te m a t, ale je ste m lekarzem .
N a jb a rd z ie j................................... dla m nie sq w ystq p ie n ia publiczne.
3.
Z ostaw ite m tw o je n o ta tki w tra m w a ju . Tak m i
4
Boze N arodzenie to b a rd z o ................................... i rodzinne
5
M am i w o b ecn osci niezn ajo m ych czpsto czuje s ip ...................................
o
Jak m ozna w y c i^ c cos ta kie g o na drzew ie! T o ................................................ I
7
, przepraszam !
sw ipta.
„O da d o ................................ " L u dw iga van B eethovena to hym n U n ii Europejskiej.
s.
W H iszpan ii o rg a n iz a c ja ................” pro te stow a ta prze ciw bezrobociu.
9.
Zw ierzpta, ta k ja k ludzie, o d c z u w a jq
10.
O no ma teraz 3 lata i bardzo s ip
i inne em ocje.
obcych ludzi.
Imip:
Proszp postuchac i uzupetnic.
S pe ktakl:
Ogt
„ O Q i& K
UCz U C "
Data i go dzina spe ktaklu :
M ie jscow osc:
N azw isko: O stro gö rska
Ptatnosc:
I lose biletöw :
K w ota:
Telefon:
Rz^d:
E-mail: z_ostrogorska@ poczta.pl
M iejsca:
CuJlßzm 7
A . Proszp uzupetnic.
s c i^ g a j^ /, pow strzym ac, n ie w in n i, tam iq, m uzykg, sieci, przestgpstw o
Leszek: Na catym sw ie cie lu d z ie
ß.QiQQQjQ.. z Inte rn e tu film y, ......................... ksi^zki, gry,
op ro g ra m o w a n ie . P ira c tw o to proces, ktöreg o n ie d a s ig te c h n ic z n ie .................................Pozostaje
ty lk o asp ekt m oralny. Dla w ie lu u zytko w n ikö w ................... to styl zycia, nie ch cq pam ietac,
z e ..................... prawo. To sm utne , ze po pe tn ia jqc z b io r o w e ................................. na g iga ntyczng
skalg, cz u j^ s ig ...............................
B. Co pasuje?
G rzegorz: Jestem m u zvkiem / m uzvk. w su m ie p o w in n a m / p o w in ie n e m byc a b s o lu tn ie prze ciw n y nielega lne m u p ro c e d e ro w i/ procederu sciq g a n ia p iik ö w o d / z Intern etu, ale ta k napraw dg to czujp s ip /
czujp, ze sztuka p o w in n a / p o w in n a m byc d la w szystkich . Ze g d ybysm y / je s li d o s ta lis m y ja k is ta le n t za
darm o, to moze p o w in n is m y / p o w in n y s m y d zie lic sig naszg tw ö rczo sci^, ud o stg p n ia c j e j / j q innym .
C. Proszp zam ienic podkreslone wyrazenia na zw roty z ram ki (uwaga na formy).
probiem !/, nie zd aw ac sobie sprawy, m iesci sig kornus w g tow ie,
darm ow y, n orm alka, tw ie rd zic , w arto , skutek, naduzycie, ttu m aczyc
W anda: P ira ctw o in te rn e to w e to na pew no zaa ad nie nie / ...PJjP.P.Pjß.
..................................
, o ktörym p o w in n o sig /
m öw ic. N iektörzy ludzie nie w iedza /
, ze korzystaj^c
z nieo d p ta tn vch / .............................. p ira ckich kopii, pooe tn ia ia oszustw o./ .................................
Nie m aia po ie cia / .......................................................................... , ze to n o rm a ln a kradziez. S taram sig
to w via sn ia c / ................................. m oim dzieciom , ale przyznajg, ze nie zawsze z d o brym w vn ik ie m /
............................................. Zw ykle styszg: „M am o , tak robig wszyscy, to zw vczajne / ................................ ” .
Mgz tez m öw i / .....................................ze kijem rzeki nie zawröcg.
D .Proszp uzupetnic.
Kam ila'. K iedys k si^zki
..P ß P ß .....
(b y c )
bardzo kosztow ne, ty lk o .............................
( n a jb o g a t s z y )
m o g li
(orte) nabyw ac. Potem k t o s ................................. (wymyslic) b ib lio te k i... W s z y s tk ic h .........................
(cieszyc) w itry n y in te rn e to w e typu W ikip edia, w sze lkie da rm o w e ................................... (encyklopedia),
sto w n iki. M o z e .......................... (powinien) byc tez o g ö ln ie do stgpn e film o te k i i a u dioteki? Przeciez i tak
w ..................... (siec) zna jd ziem y obszerne fr a g m e n ty .................................. (darmowy) audiobooköw , film y
o fic ja ln ie u d o stg p n ia n e przez m todych niezaleznych
.................................. (twörca). Jezeli p o m in ie m y
aspekt praw ny i biznesowy, to ......................... (musiec) przyznac, ze do stgpn osc ........................ (sztuka)
w Intern ecie to pew na w a rto sc - bo rosnie lic z b a
(odbiorca) kultury.
E. Proszp uzupetnic stowami z obu wierszy.
A nd rzej: Jako S tudent ..Jß P .4p!.^ß .ß .Q ..9Q P ß .......... i o czyw iscie ........................................... z Intern etu.
S tuch atem p ira tö w z braku pienigdzy, a takze z ..........................................do w ie lu utw oröw .
Dzis zawsze
te z
i uw azam , ze kiedy m nie stac, to u czciw ie j je st kupic. ta tw ie j mi
podrözy do Londynu czy B e rlin a ku p ic ptytg, ktöra je s t n ie o sig g a ln a w Polsce.
S cig ga nie po zostaw iam tym , d la ktörych t o .......................................... do m uzyki czy dobrej ksi^zki.
jezd zite m / , jed yn a, przy, kasujg, sciggatem , braku
bilety, dostgpu, rnuzykg, o kazji, na g a p g /, droga
C(jüißZ£MÜ£y1
Proszp uzupetnic.
2
3
4
5
6.
Jego cörka chodzi do ...3Q jipP ß3Q Q 9...Q !3 ^ 9 3 9 3 ........w Krakow ie.
n ajlepsze g im nazju m
W ....................................................................................pracuje je go zona?
rözne m uzea, d w a licea,
Leki te tra fi^ d o ............................................oraz szpita la dziecipcego.
k ilk a / hospicjum , terrarium ,
K olekcja obrazöw W o jcie ch a Kossaka bpdzie w ysta w ia n a
nasze am b u lato riu m ,
w .................................................. w Polsce.
kolejne centrum handlow e,
Ryby i gady to ich pasja. M ajg w dom u 3 ..............................................
ogrom ne ak w ariu m ,
i 2 ................................................. - je d n o z zötw iam i, dru g ie z wpzem.
ktöre lab orato rium
W t y c h ............................................................ m a tu ra w yp ad ta najlepiej.
t
W K rako w ie zbu do w an o d w a ....................................................................
s
Te badania moze pan w yko na c w je d n ym z d w ö c h ............................
C uüiß Z eM Ü 2
Proszp zam ienic na liczbp mriogg.
W tym g im n a z ju m uczyt sip znany aktor. .
ckf tyßd gimcizjadl uczijii sig
zkqki
a^tohzij
W tw o im la b o ra to riu m pracuje w y b itn y fa c h o w ie c ..........
Byt problem z w ie lk im a k w a riu m ...........................................
Jego skle p firm o w y m a sto isko w c e n tru m hand low ym .
P acjent moze liczyc na pom oc h o s p ic ju m ..........................
S kradzione dzieto sztuki pochodzi ze znanego m uzeum .
C w tä Z ß tä b 3
Proszp uzupetnic tekst.
obraz, A k a d e m ia V, ab strakcja, m a rtw a natura,
portret, pejzaz, au to po rtret, ka ry katu ra , obraz
M am i p rzyg otow uje sip do egzam inu na ....r3 .9 9 9 9 3 !§■.... S ztuk P ipknych. O s ta tn io na m alow a ta kilka
............................0 proszp, tu je s t na p rz y k ta d ........................ pani Maj. Pani M aj m a rtw ita sip, ze w yszta na nim
tro c h p staro, ale w szyscy in ni s tw ie rd zili, z e ....................je st bardzo dobry. Tutaj je s t .................................Karola
- ma na niej za w ie lk ^ gtowp, og rom n e zpby i krzyw y usm iech. Karol sip tro ch p w sciekat, kiedy rod zin ka sip
sm iata, ale w koncu m ach ng t rpk^ i tez sip sm iat. M am i pröbow ata n a m alow a c s w ö j................................. ale
ja kos jej to nie szto zbyt dobrze, w ipc zam iast niego n a m alow a ta b a r w n ^ .................................Pan M aj dtu go
o g l^ d a t to ptötno, od w ra cat na w szystkie strony, u sta w ia t do gö ry nogam i i prö bo w at dopatrzec sip tarn
realnych ksztattöw . Potem stw ie rd zit, ze nie przepada za sz tu k ^ now oczesnq. N a to m ia st bardzo podobata
mu s i p .................................................., ktöra przedstaw iata kom pozycjp z röznych m isek, dzbanköw, owocöw,
ksi^zek i starego kapelusza. Z kolei M am i byta najbardziej d u m n a z je sien ne go ............................. ktöry
na m alow a ta w czasie w ycieczki za m iasto.
C w 'a x ew jb 4
Proszp zam ienic podkrestone w tekscte wyrazenia na zw roty z ramki.
To m ie jsce przvciaaa /
: fascynu je I/,
w ie lu .
Ta postac zach w ycita / .......................... w szystkich czytelniköw .
To bvto niezw vkle / ................................... o ryg in a ln e !
m arne,
i urocze,
To stabe / .............................przedstaw ienie, nie w a rto isc.
urzekta,
Bvta o lsn ie w a ia ca / ......................................!
Z achw vcajace /
zad ziw ia,
dziecko!
? p rzec iftn y,
To sredni / ............................film .
niestychanie,
Ten pisarz w ciqz zaskakuie / ............................
n iezröw nana
CvJUgWijb 5
Proszp uzupetnic i napisac , ja k i to przypadek?
A.
B.
ura/Ltosciaci (w a rto s c i)
möwic o ..d'.PdPy.PtW.WtPP...
jesli chodzi o ............................. (ja).- ...............................
bez
(re w e la cje ) - .............................
przemawia d o ............................. (kto s).- ............................
byt p o d
(w raze n ie ) - .............................
dawac d o
(m y s le c ) - .............................
jedyny w ............................................ (s w ö j ro d z a j).- ..................
nie d o ........................... ( k o n ie c ) .................. (ja) odpowiada -
T&byl
lo M p ild M
m
.
i d (om) uw age -....
przyciqga ./.v.ft.
p o d o b a to
(my) sie bardzo
z a d z iw ia
(ja) - ................
w e d tu g
(on) - ...............
z a fa s c y n o w a to
u rz e k to
(on) - .........
Cc pasuje?
(ona) - .....................
prze m aw ia d o
z a c h w y c ito
Cwibzm 7
(ona) - .......
(oni) - ..............
1
p o ryw a j^ca \
?
areydzieto
\
a.
kom pozycja
b.
dzieto
c.
m alarstw a
3.
niezröw nany
4.
m istrzow ska
d.
m uzyka
g
w yb itn e
e.
o d biorca
6.
n ie sa m o w ite
?.
u ta le n to w a n y
7.
uw azny
g.
artysta
8
niezw ykle
h.
w razenie
\
Proszp postuchac i uzupetnic.
M .Q d Q tV .d .., ciesze sie, ze na m ö w ita s m n ie na t e ..............................Jestem pod duzym w razeniem tej
eksp o zycji....................................o lsn ie w a jq ca ! N ie sp o d zie w a ta m s ie ta k w y s o k ie g o p o z io m u a rty s ty c z n e g o .
Zwtaszcza ta o s ta tn ia ...........................p rze m öw ita do m nie n a jsiln ie j.
A m nie zde cydo w an ie nie podobata sie ta w ystaw a. Uwazam , ze b y t a ............................
Te prace sq napraw de m arne. Ktos nie um ie dobrze m alow ac, w ipc prö bu je zaskakiw ac
odbiorcöw . N ajbardziej nie lu bie s ta b y c h ......................... ktörzy udajq, ze sg w y b itn i.
Sam nie w iem , co o tym m yslec. Z je d n e j s t r o n y ........................ fajny, ale z d ru g ie j to nie szczegölnego.
O wszem , w ysta w a przyciqga uwage, ale nie zach w ycita m nie zadna z tych prac. W ole .........................
sztuke.
C u J iß z e m 8
Grupa Iudzi og/gda c
ystawione na aukcji. Proszg dopasowac wypowiedziposzczegölnych osöb,
A nastgpnie oznaczyc, co m öw i osoba prowadzgca aukcjg [A], a co uczestnicy aukcji [Uj.
C fjü im m
1.
Zafascynowaty mnie ^
a.
ta kompozycja?
2.
Czy nie urzeka panstwa
b.
na doskonaty rysunek postaci..................................
3.
Fascynujqce dzieto, m istrzowska
c.
prace tego artysty. S 3 znakomite!
..Ü...
4.
Zupetnie bez wyrazu, nie wiem,
d.
artysty. Proszg zapamigtac to nazwisko.
......
5.
Owszem, przyciqga uwagg, ale
e.
kompozycja. Chciatbym to nabyc!..................... ......
6.
Proszg zwröcic uwagg
f.
mozemy dzis panstwu zaprezentowac.
......
7
Oto praca wybitnego
9'
co artysta miat na mysli.
......
8.
Jestem dum ny z kolekcji, ktörg
h.
nie powiesitbym czegos takiego na scianie...........
......
9
Proszg postuchac i odpow
wda czy nieprawda?
To juz 3 edycja aukcji charytatywnej.
Licytowane bgd^ prace uznanych artystöw.
Dochöd z aukcji przeznaczony jest dla domu dziecka.
Aukcjg mozna bgdzie sledzic na stronie internetowej.
Na aukcji wystaw iono 90 prac.
Pierwszy obraz namalowata osm ioletnia dziewczynka.
Na obrazie jest morze.
Cena w yjsciow a obrazu to 120 ztotych.
C v ü iß z e m 1 0
Co to jest?
2
.
.
nauka zajm ujgca sig badaniem i opisem starych monet oraz medali to
gliniane naczynia, rzezby z gliny t o
e
m_______
3
.
wyroby artystyczne wytwarzane rgcznie -
1
g
d______ t__
dzieto sztuki wykonane np. z drewna, kamienia, brgzu przedstawiaj^ce jak^s postac, zwierzg,
przedm iot lub abstrakcjg z
b__
4
5
rysunek wykonany otöwkiem lub wgglem - _____ k ____
e
kolekcja przedm iotöw zwi^zanych z wojskiem - m_______ t ____ i
7
dziedzina sztuki zwi^zana z m alowaniem obrazöw -
s
afisz reklam ujgcy przedstawienie, film , wystawg, koncert itd. -
9
_U_ j t _J_ z_ _w Q_ _t_ _£f_ J? Q_
.
I______ t____
I
a_
dziedzina sztuki zajm uj^ca sig wytwarzaniem przedm iotöw codziennego uzytku z
u
CuJvßZW Jb 1 1
a
z
t
w
^
Proszg postuchac i odpowiedziec na pytania,
2.
3
.
Kim z zawodu jest Andrzej Morawski?
7
Co kupit Andrzej po uwadze ordynatora?
Gdzie teraz mozna obejrzec jego prace?
s.
Kto doradzit mu m alowanie farbam i
Czy Andrzej uczyt sig kiedys sztuki malowania?
na ptötnie?
4
Jak^ specjalizacjg medycznq ma Andrzej?
9
5
Ucieczkq od czego stato sig malowanie?
10
6.
W jakich okolicznosciach zirytow at sig
11
na niego ordynator?
Gdzie Andrzej ustawit sztalugi?
.
Kto wystat obraz na konkurs?
Dlaczego Andrzej nie byt na wtasnym
wernisazu?
Cwiczem l ^
Proszg postuchac izaznaczyc wtasciwe odpowiedzi. Nagranie zostanie odtworzone tylko jeden raz!
1
Ta wypowiedz jest typowa:
Ta wypowiedz jest typowa:
9.
c) na dworcu
2
Ta wypowiedz to:
io Ta wypowiedz jest typowa dla:
a) zaproszenie
b) zyczenia
c) nagiöwek listu
3
Ta wypowiedz jest typowa:
11
.
a) w kinie
b) w filharm onii
c) w teatrze
4
Ta wypowiedz jest typowa:
12
i 3.
a) pochwata
a) studenta
b) ucznia
c) prawnika
7
Ta wypowiedz jest typowa dla:
a) wywiadu iekarskiego
b) zawodöw sportowych
c) rozmowy kwatifikacyjnej
8.
Ta wypowiedz to:
a) rozkaz
b) prosba
c) przeprosiny
a) w görach
b) nad jeziorem
c) w lesie
17.
u.
Ta wypowiedz to:
a) rozmowy teiefonicznej
b) rozmowy osobistej
a) zat
b) zadowolenie
c) listu
c) niezadowolenie
Ta wypowiedz jest typowa:
18
. Ta wypowiedz dotyczy:
a) przesztosci
b) terazniejszosci
Ta wypowiedz jest typowa:
c) przysztosci
Ta wypowiedz to:
19
a) na targu
a) prosba
b) w barze
b) rada
c) na stacji benzynowej
c) przypuszczenie
Ta wypowiedz wyraza:
Ta wypowiedz wyraza:
20
a) pewnosc
b) protest
c) nakaz
a) zachwyt
b) oburzenie
c) zniechgcenie
b) nagana
c) skarga
6. Ta wypowiedz jest typowa dla:
. Ta wypowiedz jest typowa:
a) w restauracji
b) na ulicy
c) w go rach
a) w sgdzie
b) na boisku
c) na podwörku
5. Ta wypowiedz to:
16
a) w samo/ocie
b) w kinie
c) w teatrze
a) w banku
b) na poczcie
Ta wypowiedz to:
21
. Ta wypowiedz jest typowa:
a) nagana
a) w kinie
b) pochwata
c) przeprosiny
b) w banku
c) przy komputerze
i5. Ta wypowiedz jest typowa:
a) na Wie/kanoc
b) na Boze Narodzenie
c) na Nowy Rok
22 .
Ta wypowiedz znaczy:
a) swietne!
b) beznadziejne!
c) takie sobie...
C w 'u g m jb Q .
Proszp postuchac i uzupetr,
1. Jakie m a pan
2............................................ ze si§ zgodzitam .
3............................................ piqty, m ie jsce siö dm e i .........................................
Na
w szedt rezerw ow y zaw odnik.
On je s t leniwy, sk^p y i .......................................
N a .......................................s ^ iko nki. K törq przeglqdark§ w olisz?
M a m .......................................w kie ro w a n iu zespotem .
Czy m og§ przeprow adzic z p a n i^ ......................................?
Prosim y o
pasöw, ztozenie s to lik ö w i zapoznanie si§ z in s tru k c jq
o
ii.
12
W yrazy...................................z powodu sm ierci panskiej matzonki.
Zejscie ze s z la k u ................................... !
Proszp z a ra z .................................... i przesiqsc si§ na czwörk§.
13.
Co z a ................................ !
14 P o staw ...................................na grobie, obok kwiatöw.
15 A teraz podzielimy s i § .....................................
i6. J a k d a le k o d o ...................................?
17 Jesli wygram, b?d§ walczyc o ..................................... ktöre sobie postawitam.
s. Jakie s m ie sz n e .................................. !
1 9 ......................................... jechac jednym samochodem.
po.
W tasciw ie .................................... mi jedno.
21 Nie mam z a d n ych .....................................
22 To byto zale d w ie.....................................
*
Cu/iczem 3
Proszp wykonac polecenia, a nastppnie postuchac i skorygowac.
a) Proszp uzupetnic przyimki.
K och an i!
ZG... nam i
kolejn y etap nauki, czas ........... test. Nalezy warn si§ w yja sn ie n ie , ........... czym on
b^dzie polegac. A w i§c: s ta n d a rd o w y te st spra w d zajq cy wasze kom p eten cje j^zyko w e p o w in ie n sktadac
si§
.......... kilku cz^sci.P o pierwsze: rozu m ien ie
sfo rm u to w a n ie w ta sciw e j od po w ie dzi
stuch u. W aszym zadaniem je s t w yb ra n ie lub
pyta nia
tra k c ie n a gra nia lub
je go w ystu ch a n iu .
Moze to tez byc zaznaczenie w ta sciw e j od po w ie dzi albo uzupe tn ie nie bra kujqcych fra g m e n tö w tekstu,
b) Co pasuje?
Po dwa / d ru g ie : gra m atyka, c z y /// je s li w yb ra n ie lu b / ale utw o rzen ie g ra m atycznie popraw nej fo rm y lub
/ ale struktury. Po trzecie / trzeciego: rozu m ien ie te kstö w / tekstu pisanych. Z adaniem zdajqcych sg / je s t
przeczytanie tekstu, a n i/ a na stppn ie zaznaczenie, ktöre / ktörzy ze zdan to praw da / / lu b niepraw da, poukta dan ie fra g m e n tu / fra g m e n tö w tekstu w logicznej ko le jn o sci czyli / czy do pa sow a nie te k s tu do tytu tu
c) Proszp uzupetnic stow am t z obu wierszy ze stro ny 81.
Po czwarte: pisanie ..ItiW k^Q Q j^S tU ,,, z zestaw öw te m a tyczn ych do w yboru. Celem je st badanie sprawnosci pisania, a nie w ykazanie s i§ ........................................................................O ceniane b§dq: tresc, dtugosc, fo rrra
kom pozycja,
......................................................................................
I na koncu, zw ykle ty lk o n a
na
s to w n ictw o , styl,
o rto g ra fia
i in te rp u n k c a
: m öw ien ie , czyli k ilk u m in u to w a prezentac.a
m in id ysku sja , ko m e n to w a n ie ja k ie js sytu a cji, w yra ze " e
czy o p isyw a n ie fo to g ra fii. Tu b§dzie o ce niana nie ty lk o p o p ra w n cs:
i s to w n ictw o , ale t e z
id iom a tyka, w ym o w a, in to na cja. Czy w szystko ja s r e '
w ylosow any, ptynnosc, poprawnosc, sw ojej, w ta s n e g o /, w iedz^, egzam inach
g ra m a ty c zn a , te m a t, o p in ii, tek s tu l/, s p e c ja lis ty c zn q , c e rty flk a to w y c h , w y p o w ie d zi
C w ugm ß, 4
Proszg zamienic podkreslone w tek.scie wyrazenia na zwroty z ramki.
korzenie / , przede w szystkim , btedöw, nauczycielka, doskonale, dalej,
intu icyjn ie, pöjdzie mi sw ietn ie, es z kresk^, najtatw iejsze, o baw iam sie
Mam polskie oochodzenie / ...^ 9.^9999...... cata rodzina ze strony matki stqd pochodzi. Rozumienie ze
stuchu jest dla mnie bardzo proste / ...............................bo moja mama möwi ptvnnie / ........................
po polsku. Na egzaminie na pewno wszvstko mi sie uda / ...........................................! Boie sie /
............................ za to pisania, wciqz robie duzo pomvtek / ............................. Na przyktad wciaz /
................ nie wiem, kiedy piszemy es /
, kiedy si, a kiedy sz, robie to bezwiednie /
............................... Jako lektorka /
wiem, ze bedqc wzrokowcem powinnam
atöwnie / .......................................wiecej czytac po polsku.
C v ü iß Z m A 5
Proszg uzupetnic,
Jestem
(Amerykanin). Jestem wysoki, mam krecone wtosy i ................... (nosic)
okulary. Z .................................... (wyksztatcenie) je stem ............................. (historyk), .................... (pisac) prace
o ........................ (upadek) komunizmuw .............................................. (Europa Srodkowa). Interesujf sie nie
tylko .......................... (historia), ale takze biezgcq............................ (sytuacja) politycznq n a ......................
(swiat). Kocham .................... (natura), fotografowanie przyrody jest ....................................................
(moja druga pasja). Märze o ........................................... (wtasny dom) z duzym ogrodem.
A
(co) nie lubie? N ie...................... (znosic) gotowanej..................................... (marchewka).
Cüüiczm& 6
Jaki to przypadesr
1.
Tom leciat z USA do Krakowa przez Londvn.
2.
Lgt byt meczqcy i Tom szybko zasnqt.
...............................
3.
Obok nieao siedziata dziewczyna.
...............................
4.
Jei dtuqopis spadt pod fotel Torna.
...............................
Obudzita Torna i poprosita. zebv schvlit sie po ten dtuaopis.
Tom nie zrozumiat jej, bo pytata po polsku.
...............................
...............................
5
.
6.
Powtörzyta rrnj to samo po angielsku.
...............................
Tom schylit sie po dtugopis, ale go nie znalazt.
..........................................................
Zaczeli rozmawiac o tvm . dlaczego Tom leci do Polski.
...............................
10.
11.
Odpowiedziat. ze bedzie chodzic na kurs polskiego.
...............................
12
Wybrat Krakow i wcale teao nie zatuje.
7
.
4-9.99^.(Q9.?:.
8.
9
.
Powiedziat tez. ze na ooczatku chciat jechac nad morze...................... ...............................
...............................
Cu)lRzm£/7
Proszp uzupetnic.
Jak o n
MfP.QÜ:.
(m öcj mi to zrobic?!
Ewa poprosita Ule, z e b y ............................. (wyjsc).
3.
Tu b e d zie ............................. (oceniac) röwniez ptynnosc wypowiedzi.
4.
Puszki zostaty........................... (dorzucic) do sm ieci w krzakach.
e.
W czo raj............................ ( ty / r.z. / wejsc) bez pukania, tak nie mozna.
6 .......................................................... (odejsc) ode mnie!
7 . Wystawa zostata
(otworzyc) w pazdzierniku.
s.
Möj tata tydzien te m u ............................. (wyjc) ze szpitala.
g. A n g e la
(scipgnqc) ten film chyba rok temu.
10 Czy lwona juz möwita warn, z e b y scie ............................(p rz y js c / r. m .) wczesniej?
11. Za tydzien o n i............................ (pojechac) na urlop.
■?. M a m i........................................... (przestpsc sip) na metro.
2.
C u liö Z M Ü
Cw 'jbzmz 9
8
Proszp dopasow ,
Proszp uzupetnic.
ja k u pana Boga \
zakochat sie po
spasc z
n.
^ \
löd
1.
Dzieki Karolu, ze .
krö tkie nogi
2.
W padaj d o ............. (my) czesciej, zawsze möge
3.
A
4.
C z y .............. (wy) to nie irytuje?
zim n y ja k
gape
za piecem
m iec powyzej
deszczu
ktam stw o ma
kciu ki
pod gotym
sam e uszy
rosnqc ja k grzyby po
uszu
je zdzic na
niebem
trzym ac
nieba
(ja) zaprosites na to oglqdanie.
sc iq g n ^c cos fajnego.
(ja) to irytu je , ze juz sie praw ie nie chodzi do kina.
S tyszatyscie o .............. (oni)?
Czy d o b rz e ................ (oni) znasz?
'•
D la .............. (ja) to nie brzm i dobrze.
ö.
W ido cznie d l a ................ (oni) ta k je s t lepiej.
S cenariusz tez byt napisany p rz e z ................ (oni).
Fajnie byt zagrany, m uzyka t e z
Gtos teg o akto ra k o g o s
(ja) sie podobata.
(ja) przypom inat.
M ö w ita m ................(wy) juz o tym ?
CvüißZßrib 1 0 ^ ^
Proszp uzupetnic stow arni z obu wierszy.
Rodzice zawsze m i po w tarza li, ze .
M
t y lk o
K iedy przynositem piqtke
m am a m nie ch w a lita , a ta ta m öw it: „M o ja krew ! Ja w szkole m iatem .......................................... !” . Kiedy udato
m i sie dostac pierw szy szöstke, r o d z ic e ..................................................................i byli bardzo d u m n i. M ö w ili, ze je ­
stem zdolny, ale m usze duzo pracow ac, bo ta le n t to nie w szystko. Czasam i d o staw a te m czw ö rki z plusem
lub ty lk o czw örki i to byto .................................................................. : „D obrze, a ile byto piqtek w klasie?". A lbo:
„A co dostat P atryk?” . P atryk byt m o im n a jle p s z y m ........................................................................... zresztq sqsiadem
röw niez, bo m ieszkat obok nas. Razem tez d o s ta lis m y je d yn ki z h isto rii. 0, byto stycha c przez sciane, ze je go
rodzice, ta k sam o ja k m oi, nie sq zadow oleni... Obaj m ie lis m y w te d y .............................................................................
Potem , juz w liceum , nie uczytem sie za dobrze. Czesto m iatem oceny dostateczne, p i^ tk a to b y tja k is w yjqtek. Ojciec m öw it: „Co za le n ! ” , a m am a m ilc z a ta i.................................................. zdezaprobatq. W k o n c u uczytem sie d la siebie, tak? Po latach, k ie d y ju z bytem d o kto re m n a u cze ln i, robitem p o rz q d e k w d o k u m e n ta c h rodzicöw .Znalaztem
ic h ...................................................................... I w ie cie co? O ni tez uczyli sie d la s ie b ie :.......................................................
praw ie sam e tröje !
szlaban, sam e, ko m en to w an e, krecita, nie ucze sie
szkolne, w zie li m nie, dla, z göry, szkolnym
pizjtki, na döt, p rzyjacielem , siebie, na te le w izje , d la ocen / , sw iad ec tw a , krötko, gtow ^, na lody
Download