Uploaded by Ngọc Vũ

Chương 1,2

advertisement
THANH TOÁN QUỐC TẾ
TS. Lương Thị Thu Hằng
Viện Ngân hàng – Tài chính
Mục tiêu môn học
• Giúp sinh viên hiểu được các nguyên tắc trong thanh toán quốc tế,
có khả năng thực hành tốt các nghiệp vụ ở vị trí của thanh toán viên
và tín dụng quốc tế trong ngân hàng, cán bộ làm việc trong doanh
nghiệp xuất nhập khẩu, cơ quan thuế, hải quan.
• Kiến thức được truyền đạt và thảo luận trên lớp cho phép sinh viên
ứng dụng vào việc giải quyết các tình huống cụ thể diễn ra trong
thực tế, hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong thương mại và thanh
toán quốc tế.
2
NỘI DUNG
Tổng quan về thương mại và thanh toán quốc tế
Hợp đồng ngoại thương và Điều kiện TTQT
Điều kiện thương mại quốc tế Incoterms
Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế
Chứng từ tài chính trong thanh toán quốc tế
Phương thức thanh toán quốc tế
Tài trợ ngoại thương
Rủi ro trong thanh toán quốc tế
TÀI LIỆU
 Giáo trình Thanh toán quốc tế – Nguyễn Văn Tiến – Nhà xuất bản thống
kê.
 Giá trình Thanh toán thương mại quốc tế và Tài trợ ngoại thương –
Nguyễn Văn Tiến – Nhà xuất bản thống kê
 Giáo trình Thanh toán quốc tế - Nguyễn Thị Thu Thảo – Nhà xuất bản
Tài chính.
 Uniform Law of Bill of Exchange (ULB); Uniform Law of Cheque
(ULC)
 The Uniform Customs and Practice of Documentary Credits, ICC
Publication No 600 (UCP 600)
 The Uniform Rules for Collection, ICC Publication No 522 (URC 522)
 The International Commercial Terms, ICC Publication (Incoterms 2010)
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI
VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
Nguồn gốc hình thành và phát triển
thương mại quốc tế
So sánh sức mua giữa các đồng tiền
Trao đổi hàng hóa giữa
các quốc gia trên TG
Sự khác biệt
về điều kiện
tự nhiên
Sự đa dạng
trong nhu cầu
tiêu dùng
Sự phát triển
không đồng
đều về KH-KT
Lợi thế so sánh
giữa các nước
hình thành
khu vực CMH
Lịch sử phát triển của thương mại quốc tế
Con đường tơ lụa: phần quan trọng của lịch sử thương mại thế giới
HỆ THỐNG GIAO DỊCH TMQT
1. Các nhà buôn giữ vai trò trung tâm của các
thương vụ (IX) họ đi biển & chịu rủi ro
https://www.youtube.com/watch?v=55YYTZew3aw
2. Thương nhân (X)
- Chịu trách nhiệm chính song họ đi biển ít
hơn
- Xuất hiện hệ thống vận tải chuyên nghiệp và
các trung gian tài chính
8
HỆ THỐNG GIAO DỊCH TMQT
3. Trung gian tài chính
- Cho vay vốn ( vốn tự có hoặc của các nhà đầu tư)
- Mạng lưới hình thành tại nhiều nước
- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán phục vụ cho các
bên tham gia thương vụ
9
HỆ THỐNG GIAO DỊCH TMQT
4. Luật lệ
- Hệ thống các điều luật qui định về những tranh chấp
pháp lý
- TK XVII tập hợp lại thành hệ thống luật lệ được các
nước tham gia thương vụ chấp nhận
- Luật lệ phát triển thành công ước quốc tế
- Luật quốc tế liên quan đến TMQT và TTQT…
10
HỆ THỐNG GIAO DỊCH TMQT
5. Bảo hiểm
- Xuất hiện vào năm 1700 trước CN tại Barbylon
– Ai Cập với tên gọi “cho vay mạo hiểm lớn”
- Về sau phát triển thành tổ chức
- Kiếm lời bằng cách bù trừ từ những chuyến đi
không may mắn với nhiều chuyến xuôi sẻ,
thành công khác
11
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
Ký HĐ
TMQT
Lựa chọn
Trọng tài
TMQT
Hình thức
Vận tải
Thỏa thuận
khác
Quy định
Luật pháp
Phương thức
Giao dịch
TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
Khái niệm
Các chủ thể tham gia TTQT
Đặc điểm, vai trò của TTQT
Các nguồn luật điều chỉnh
Khái niệm
Thanh toán quốc tế là hoạt động thanh toán có phạm
vi quốc tế giữa các chủ thể cư trú và không cư trú
- Thanh toán mậu dịch
- Thanh toán phi mậu dịch
- Thanh toán nợ
TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
Nhà xuất
khẩu
Các chủ
thể tham
gia hoạt
động
TTQT
Nhà nhập
khẩu
Ngân hàng
Nhà
chuyên chở
Công ty
bảo hiểm
3 chức năng chủ
yếu:
-Trung gian tín
dụng
-Trung gian thanh
toán
-Tạo ra công cụ
lưu thông tín dụng
thay thế tiền mặt
TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
1
Được tiến hành qua NH trên cơ sở các HĐ
ngoại thương và trao đổi tiền tệ quốc tế.
2
Liên quan đến chủ thể kinh tế của các quốc
gia khác nhau, liên quan đến ngoại tệ và
chuyển đổi tỷ giá giữa đồng tiền của các
quốc gia
Đặc
điểm
3
4
Tiềm ẩn rủi ro với hậu quả nghiêm trọng:
Rủi ro thương mại và rủi ro thanh toán
Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ quốc
tế về thanh toán quốc tế
TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
Chuẩn mực và thông lệ quốc tế áp dụng trong thanh
toán quốc tế
o Luật và công ước quốc tế
1. Công ước LHQ về hợp đồng thương mại quốc tế Wien Convention
1980
2. Công ước Geneve 1930 “Luật thống nhất về Hối phiếu”
3. Công ước Geneve 1931 về “Séc quốc tế”
4. Công ước LHQ về hối phiếu và lệnh phiếu quốc tế
5. Các Luật và Công ước quốc tế về vận tải và bảo hiểm
6. Các hiệp định song phương và đa phương.
o Thông lệ và tập quán quốc tế
1.
2.
3.
4.
5.
Điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms)
Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP)
Quy tắc thống nhất về nhờ thu (URC)
Quy tắc thống nhất về hoàn trả liên hàng (URR)
Điều kiện thương mại quốc tế (INCOTERMS)
TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
Chuẩn mực và thông lệ quốc tế áp dụng trong thanh
toán quốc tế
o Luật quốc gia:
Bộ luật dân sự
Luật thương mại
Pháp lệnh ngoại hối
Luật các công cụ chuyển nhượng
Luật thanh toán quốc tế
VAI TRÒ CỦA THANH TOÁN QUỐC TẾ
Nền
kinh tế
Vai
trò
Ngân
hàng
DN
XNK
- Bôi trơn & thúc đẩy
XNK
- Bôi trơn & thúc đẩy
đầu tư nước ngoài
- Thúc đẩy phát triển
hoạt động dịch vụ
- Tăng cường thu hút
kiều hối
- Thúc đẩy thị trường
tài chính hội nhập QT
VAI TRÒ CỦA THANH TOÁN QUỐC TẾ
Nền
kinh tế
Vai
trò
Ngân
hàng
DN
XNK
- Tăng lợi nhuận
của NH.
- Đa dạng hóa
dịch vụ NH.
- Mở rộng mạng
lưới của NH.
- Nâng cao năng
lực cạnh tranh
VAI TRÒ CỦA THANH TOÁN QUỐC TẾ
Nền
kinh tế
Vai
trò
Ngân
hàng
DN
XNK
Giúp cho các giao
dịch (nhà XK
nhận được tiền,
nhà NK nhận
được hàng) tiến
hành
nhanh
chóng, chính xác,
an toàn và tiết
kiệm
CHƯƠNG 2
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐIỀU KIỆN
TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ
23
KHÁI NIỆM
Hợp đồng ngoại thương là sự thoả thuận giữa các
bên mua và bán ở các nước khác nhau, trong đó quy
định bên bán có nghĩa vụ cung cấp hàng hoá, giao
chứng từ sở hữu hàng hoá và chứng từ liên quan đến
hàng hoá, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và
thanh toán tiền hàng.
24
MỤC ĐÍCH
•
•
•
Để làm cơ sở cho các bên thực hiện nghĩa vụ
Để giải quyết các tranh chấp, kiện tụng
Để thực hiện những công việc mang tính thủ tục
(khai báo hải quan, xin giấy chứng nhận xuất xứ…).
25
ĐẶC ĐIỂM
•
•
•
•
Hầu hết hàng hóa được di chuyển ra khỏi biên giới
quốc gia
Đồng tiền thanh toán có thể của nước người bán,
nước người mua hoặc của nước thứ ba
Các bên mua bán có trụ sở kinh doanh ở các nước
khác nhau
Áp dụng luật quốc gia và luật quốc tế
26
ĐIỀU KIỆN ĐỂ HĐNT CÓ HIỆU LỰC PHÁP
LÝ
•
•
•
Đối tượng của HĐ: Hàng hoá không nằm trong danh
mục hàng cấm XNK, tạm ngừng XNK
Hình thức của HĐ: phải được ký kết bằng văn bản
hoặc bằng các hình thức khác có giá trị pháp lý
tương đương
Nôi dung và mục đích: không vi phạm điều cấm của
pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
27
NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HĐNT
•
•
•
•
Nguyên tắc tự nguyện
Nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi
Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm vật chất
Không trái với pháp luật hiện hành
28
HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG
CONTRACT
No
Date
Between: The seller (Address, telephone, fax,…)
And: The buyer (Address, telephone, fax,…)
Both parties have agreed to sign this contract with the following terms and
conditions:
C 2 bên ký kt ng ý vi các iu khon c nêu trong hp ng
1. Commodity
7. Packing and marking
2. Quality
8. Warranty
3. Quantity
9. Insurance
4. Price
10. Claim
5. Shipment
11. Force majure
6. Payment
12. Penalty
13. Arbitration
This contract is made in 4 English originals. Each party keeps 2 of equal
value. This contract comes into effect from signing date. Any amendment and
additional clause shall be valid only if made in written form and confirmed by
both parties.
For seller
For Buyer
29
NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN
TRONG HĐNT
30
1. TÊN HÀNG (COMMODITY/GOODS)
• Tên hàng phải được thể hiện chính xác đối tượng mua bán
bằng các từ ngữ phổ thông để các bên mua bán cũng như cơ
quan hữu quan có thể hiểu được mà không cần đến sự trợ giúp
của các cơ quan chuyên môn.
www.themegallery.com
Company Logo
1. TÊN HÀNG (COMMODITY/GOODS)
•
•
•
•
•
Tên hàng có thể ghi theo các cách sau
- tên hàng kèm theo hãng sản xuất
- tên hàng theo địa danh sản xuất
- tên hàng kèm theo công dụng
- tên hàng kèm theo quy cách đặc trưng
www.themegallery.com
Company Logo
1. TÊN HÀNG (COMMODITY/GOODS)
• +Nếu số loại hàng hóa mua bán nhiều, hoặc cùng một hàng
hóa mà có nhiều chất lượng khác nhau, thì có thể kê riêng
thành một bản( phụ lục) đính kèm hợp đồng .
• Trong hợp đồng có 1 điều khoản tham chiếu tới nội dung: “
Các mặt hàng được ghi trong bản phụ lục đính kèm”.
www.themegallery.com
Company Logo
2. CHẤT LƯỢNG (QUALITY)
Xác định chất lượng hàng hóa căn cứ vào:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phẩm cấp hoặc tiêu chuẩn của hàng hóa
Mô tả hàng hóa
Mẫu hàng hóa
Quy cách hàng hoá
Xem trước hàng hoá
Hàm lượng các chất cấu thành hàng hóa
Sản lượng thành phẩm
Nhãn hiệu hàng hóa
Hiện trạng hàng hóa
Theo tài liệu kỹ thuật
Theo trọng lượng tự nhiên
Theo phẩm chất bình quân
34
3. SỐ LƯỢNG (QUANTITY)
•
•
Đơn vị tính số lượng
Các loại trọng lượng
- Trọng lượng cả bì (Gross weight)
- Trọng lượng tịnh (net weight)
- Trọng lượng tiêu chuẩn (standard weight)
- Trọng lượng lý thuyết (theory weight)
• Cách quy định số lượng trong hợp đồng
– Quy định chính xác
– Quy định phỏng chừng.
35
4. BAO BÌ VÀ KÝ MÃ HIỆU (PACKING AND
MARKING)
•
•
•
•
Quy định về nguồn cung cấp bao bì
Quy định về chất lượng bao bì
Quy định về cách tính giá bao bì
Ký mã hiệu
– Bằng chữ: tên hàng hoá, tên người sản xuất, nước
sản xuất, người nhận hàng, cảng đi, cảng đến.
– Bằng số: số HĐ, trọng lượng tịnh, trọng lượng bao
bì, kích thước, quy cách hàng hoá.
36
5. GIÁ (PRICE)
 Đồng tiền tính giá
 Đơn vị tính giá
 Phương pháp tính giá
–
–
–
–
Giá cố định (fixed price)
Xác định giá sau
Giá xét lại (reviralbe price)/ giá linh hoạt (flexiable price)
Giá di động (sliding price)
 Giảm giá
–
–
–
Giảm giá do trả tiền sớm
Giảm giá về số lượng
Giảm giá thời vụ
Điều kiện thương mại quốc tế
(incoterms)
37
6.GIAO HÀNG (SHIPMENT/DELIVERY)
 Thời gian giao hàng
 Địa điểm giao hàng
 Các quy định khác về giao hàng
7. THANH TOÁN (PAYMENT)
•
•
•
•
•
Đồng tiền thanh toán
Phương thức thanh toán
Thời hạn thanh toán
Địa điểm thanh toán
Bộ chứng từ yêu cầu
38
8. BẢO HÀNH (WARRANTY)
• Thời gian bảo hành
– Quy định khoảng thời gian
– Quy định mốc thời gian
• Phạm vi bảo hành
– Bảo hành bộ phận
– Bảo hành toàn bộ
• Nơi bảo hành
39
9. BẢO HIỂM (INSURANCE)
• Quy định người mua bảo hiểm
• Điều kiện bảo hiểm
• Số tiền bảo hiểm
10. KHIẾU NẠI (CLAIM)
• Thời hạn khiếu nại
• Bộ chứng từ khiếu nại
• Các chứng từ pháp lý ban đầu
40
11. FORCE MAJEURE (BẤT KHẢ KHÁNG)
• Quy định bất khả kháng
• Giải quyết bất khả kháng
12. PENALTY (PHẠT)
• Trường hợp phạt
• Mức phạt
• Thời hạn nộp phạt
13. ARBITRATION (TRỌNG TÀI)
• Chọn cơ quan trọng tài nào đứng ra phán xử
• Luật áp dụng
• Địa điểm tiến hành trọng tài
• Cam kết chấp hành tài quyết
• Phân định chi phí trọng tài
41
Mẫu HĐNT
• Hợp đồng xuất khẩu gạo
www.themegallery.com
Company Logo






1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Phần mở đầu
số hiệu hơp đồng
Ngày kí kết hợp
đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng hàng
hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và khử
trùng
www.themegallery.com
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
CONTRACT FOR THE PURCHASE AND SALE OF RICE
No. 007/VNF/20…
Date : November 4th,2007
Between ELLEN LIMITED
Flat A. 3/F Causeway Tower
16 – 22 Causeway Road
Causeway Bay HONGKONG
Tel: xxx Fax: xxx
Telex: 61533 WSGTC HK
Hereinafter called the Buyer
And
HANOI FOOD EXPORT IMPORT COMPANY
40 Hai Ba Trung Street, Hanoi, VIETNAM
Tel: xxx Fax: xxx
Hereinafter called the Seller
The two parties have agreed to sgn this contract covering the following
terms and conditions:
( Or It has been mutually agreed to the sale and purchase of rice on the
terms and conditions as follows:)
Company Logo






1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Phần mở đầu
số hiệu hơp
đồng
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
www.themegallery.com
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
CONTRACT FOR THE PURCHASE AND SALE OF RICE
No. 007/VNF/20…
Date : November 4th,2007
Between ELLEN LIMITED
Flat A. 3/F Causeway Tower
16 – 22 Causeway Road
Causeway Bay HONGKONG
Tel: xxx Fax: xxx
Telex: 61533 WSGTC HK
Hereinafter called the Buyer
And
HANOI FOOD EXPORT IMPORT COMPANY
40 Hai Ba Trung Street, Hanoi, VIETNAM
Tel: xxx Fax: xxx
Hereinafter called the Seller
The two parties have agreed to sgn this contract covering the
following terms and conditions:
( Or It has been mutually agreed to the sale and purchase of rice
on the terms and conditions as follows:)
Company Logo






1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Phần mở đầu
số hiệu hơp
đồng
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
www.themegallery.com
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
CONTRACT FOR THE PURCHASE AND SALE OF RICE
No. 007/VNF/20…
Date : November 4th,2007
Between ELLEN LIMITED
Flat A. 3/F Causeway Tower
16 – 22 Causeway Road
Causeway Bay HONGKONG
Tel: xxx Fax: xxx
Telex: 61533 WSGTC HK
Hereinafter called the Buyer
And
HANOI FOOD EXPORT IMPORT COMPANY
40 Hai Ba Trung Street, Hanoi, VIETNAM
Tel: xxx Fax: xxx
Hereinafter called the Seller
The two parties have agreed to sgn this contract covering the
following terms and conditions:
( Or It has been mutually agreed to the sale and purchase of rice
on the terms and conditions as follows:)
Company Logo






1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Phần mở đầu
số hiệu hơp
đồng
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
www.themegallery.com
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
CONTRACT FOR THE PURCHASE AND SALE OF RICE
No. 007/VNF/20…
Date : November 4th,2007
Between ELLEN LIMITED
Flat A. 3/F Causeway Tower
16 – 22 Causeway Road
Causeway Bay HONGKONG
Tel: xxx Fax: xxx
Telex: 61533 WSGTC HK
Hereinafter called the Buyer
And
HANOI FOOD EXPORT IMPORT COMPANY
40 Hai Ba Trung Street, Hanoi, VIETNAM
Tel: xxx Fax: xxx
Hereinafter called the Seller
The two parties have agreed to sgn this contract covering the
following terms and conditions:
( Or It has been mutually agreed to the sale and purchase of rice
on the terms and conditions as follows:)
Company Logo






1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Phần mở đầu
số hiệu hơp
đồng
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
www.themegallery.com
HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
CONTRACT FOR THE PURCHASE AND SALE OF RICE
No. 007/VNF/20…
Date : November 4th,2007
Between ELLEN LIMITED
Flat A. 3/F Causeway Tower
16 – 22 Causeway Road
Causeway Bay HONGKONG
Tel: xxx Fax: xxx
Telex: 61533 WSGTC HK
Hereinafter called the Buyer
And
HANOI FOOD EXPORT IMPORT COMPANY
40 Hai Ba Trung Street, Hanoi, VIETNAM
Tel: xxx Fax: xxx
Hereinafter called the Seller
The two parties have agreed to sgn this contract covering the
following terms and conditions:
( Or It has been mutually agreed to the sale and purchase of rice
on the terms and conditions as follows:)
Company Logo






1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Phần mở đầu
số hiệu hơp
đồng
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
www.themegallery.com
HANOI FOOD EXPORT IMPORT COMPANY
40 Hai Ba Trung Street, Hanoi, VIETNAM
Tel: xxx Fax: xxx
Hereinafter called the Seller
The two parties have agreed to sgn this contract covering
the following terms and conditions:
( Or It has been mutually agreed to the sale and purchase of
rice on the terms and conditions as follows:)
1.
Commodity: Vietnam White Rice
…………………………………
…………………………………
13. Other terms:
Any amendment of the terms and conditions of this contract
must be agreed by both sides in writing.
This contract is made in 06 originals in English language,
three for each party
This contract is subject to the Buyer’s final confirmation by
telex (June 18th, 20… latest).
Made in Hanoi, on 9th June, 20…
FOR THE SELLER
FOR THE BUYER
Company Logo






1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Phần mở đầu
số hiệu hơp
đồng
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
www.themegallery.com
HANOI FOOD EXPORT IMPORT COMPANY
40 Hai Ba Trung Street, Hanoi, VIETNAM
Tel: xxx Fax: xxx
Hereinafter called the Seller
The two parties have agreed to sgn this contract covering the
following terms and conditions:
( Or It has been mutually agreed to the sale and purchase of rice
on the terms and conditions as follows:)
1. Commodity: Vietnam White Rice
2. Specification:
- Brokens: 35% max
- Moisture:
- Foreign matter:
- Crop: 20… – 20…
3. Quantity: 100.000MT more or less 5% at Seller’s option
4. Price: 2USD xxx per metric ton, net for April June 20..
Shipments, (xxx USD/MT)
a. Dunnage, bamboomat for Ship owner’s/ Buyer’s account
b. Shore tally to be at Seller’s account
c. Vessel tally to be at Buyer’s/Ship owner’s account
d. All export duties and taxes levied in the country of destination
and outside Vietnam shall be for Buyer’s account.
Company Logo






1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Phần mở đầu
số hiệu hơp
đồng
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
www.themegallery.com
The two parties have agreed to sgn this contract covering the
following terms and conditions:
( Or It has been mutually agreed to the sale and purchase of rice
on the terms and conditions as follows:)
1. Commodity: Vietnam White Rice
2. Specification:
- Brokens: 35% max
- Moisture:
- Foreign matter:
- Crop: 20… – 20…
3. Quantity: 100.000MT more or less 5% at Seller’s option
4. Price: 2USD xxx per metric ton, net for April June 20..
Shipments, (xxx USD/MT)
a. Dunnage, bamboomat for Ship owner’s/ Buyer’s account
b. Shore tally to be at Seller’s account
c. Vessel tally to be at Buyer’s/Ship owner’s account
d. All export duties and taxes levied in the country of destination
and outside Vietnam shall be for Buyer’s account.
5. Time of shipment: 20 – 25 days after L/C opening date
Company Logo





1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
số hiệu hơp
đồng
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
www.themegallery.com
2. Specification:
- Brokens: 35% max
- Moisture:
- Foreign matter:
- Crop: 20… – 20…
3. Quantity: 100.000MT more or less 5% at Seller’s option
4. Price: 2USD xxx per metric ton, net for April June 20..
Shipments, (xxx USD/MT)
a. Dunnage, bamboomat for Ship owner’s/ Buyer’s account
b. Shore tally to be at Seller’s account
c. Vessel tally to be at Buyer’s/Ship owner’s account
d. All export duties and taxes levied in the country of destination
and outside Vietnam shall be for Buyer’s account.
5. Time of shipment: 20 – 25 days after L/C opening date
6. Packaging: Rice to be packed in single new jute bags of 50 kgs
net each, about 50.6 kgs gross each, hand-sewn at mouth with
jute twine thread suitable for rough, handling and sea
transportation. The Seller will supply 0.2% of new jute bags, free
of charge, out of quantity of bags shipped.
Company Logo





1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
số hiệu hơp
đồng
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
www.themegallery.com
2. Specification:
- Brokens: 35% max
- Moisture:
- Foreign matter:
- Crop: 20… – 20…
3. Quantity: 100.000MT more or less 5% at Seller’s option
4. Price: 2USD xxx per metric ton, net for April June 20..
Shipments, (xxx USD/MT)
a. Dunnage, bamboomat for Ship owner’s/ Buyer’s account
b. Shore tally to be at Seller’s account
c. Vessel tally to be at Buyer’s/Ship owner’s account
d. All export duties and taxes levied in the country of
destination and outside Vietnam shall be for Buyer’s
account.
5. Time of shipment: 20 – 25 days after L/C opening date
6. Packaging: Rice to be packed in single new jute bags of 50 kgs
net each, about 50.6 kgs gross each, hand-sewn at mouth with
jute twine thread suitable for rough, handling and sea
transportation. The Seller will supply 0.2% of new jute bags, free
of charge, out of quantity of bags shipped.
Company Logo




1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
Giao hàng
www.themegallery.com
3. Quantity: 100.000MT more or less 5% at Seller’s option
4. Price: 2USD xxx per metric ton, net for April June 20..
Shipments, (xxx USD/MT)
a. Dunnage, bamboomat for Ship owner’s/ Buyer’s account
b. Shore tally to be at Seller’s account
c. Vessel tally to be at Buyer’s/Ship owner’s account
d. All export duties and taxes levied in the country of destination
and outside Vietnam shall be for Buyer’s account.
5. Time of shipment: 20 – 25 days after L/C opening date
6. Packaging: Rice to be packed in single new jute bags of 50 kgs
net each, about 50.6 kgs gross each, hand-sewn at mouth with
jute twine thread suitable for rough, handling and sea
transportation. The Seller will supply 0.2% of new jute bags, free
of charge, out of quantity of bags shipped.
7. Insurance: To be arranged by the Buyer.
8. Inspection and Fumigation:
a. The certificate of quality, weight and packing issued by
Vinacontrol at loading port to be final and for Seller’s account.
b. Fumigation to be effected on board the vessel after completion
of loading with expenses to be at Seller’s account; but expenses
for crew on shore during the fumigation period including
transportation, accommodation and meals at hotel for Ship
owner’s account.
Company Logo




1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Ngày kí kết
hợp đồng
Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
Giao hàng
www.themegallery.com
3. Quantity: 100.000MT more or less 5% at Seller’s option
4. Price: 2USD xxx per metric ton, net for April June 20..
Shipments, (xxx USD/MT)
a. Dunnage, bamboomat for Ship owner’s/ Buyer’s account
b. Shore tally to be at Seller’s account
c. Vessel tally to be at Buyer’s/Ship owner’s account
d. All export duties and taxes levied in the country of destination
and outside Vietnam shall be for Buyer’s account.
5. Time of shipment: 20 – 25 days after L/C opening date
6. Packaging: Rice to be packed in single new jute bags of 50
kgs net each, about 50.6 kgs gross each, hand-sewn at
mouth with jute twine thread suitable for rough, handling
and sea transportation. The Seller will supply 0.2% of new
jute bags, free of charge, out of quantity of bags shipped.
7. Insurance: To be arranged by the Buyer.
8. Inspection and Fumigation:
a. The certificate of quality, weight and packing issued by
Vinacontrol at loading port to be final and for Seller’s account.
Company Logo



Bên A
Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
1) Hàng hoá
2) Chất lượng
hàng hoá
3) số lượng
4) Giá
5) Vận tải
6) Quy định về
đóng gói
7) Bảo hiểm
8) Kiểm tra và
khử trùng
9) Giao hàng
10) Thanh toán
11) Điều bất khả
kháng
www.themegallery.com
3. Quantity: 100.000MT more or less 5% at Seller’s option
4. Price: 2USD xxx per metric ton, net for April June 20..
Shipments, (xxx USD/MT)
a. Dunnage, bamboomat for Ship owner’s/ Buyer’s account
b. Shore tally to be at Seller’s account
c. Vessel tally to be at Buyer’s/Ship owner’s account
d. All export duties and taxes levied in the country of destination
and outside Vietnam shall be for Buyer’s account.
5. Time of shipment: 20 – 25 days after L/C opening date
6. Packaging: Rice to be packed in single new jute bags of 50 kgs
net each, about 50.6 kgs gross each, hand-sewn at mouth with
jute twine thread suitable for rough, handling and sea
transportation. The Seller will supply 0.2% of new jute bags, free
of charge, out of quantity of bags shipped.
7. Insurance: To be arranged by the Buyer.
8. Inspection and Fumigation:
a. The certificate of quality, weight and packing issued by
Vinacontrol at loading port to be final and for Seller’s account.
b. Fumigation to be effected on board the vessel after completion
of loading with expenses to be at Seller’s account; but expenses
for crew on shore during the fumigation period including
transportation, accommodation and meals at hotel
Company Logo


Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
1) Hàng hoá
2) Chất lượng
hàng hoá
3) số lượng
4) Giá
5) Vận tải
6) Quy định về
đóng gói
7) Bảo hiểm
8) Kiểm tra và
khử trùng
9) Giao hàng
10) Thanh toán
11) Điều bất khả
kháng
12) Trọng tài
www.themegallery.com
5. Time of shipment: 20 – 25 days after L/C opening date
6. Packaging: Rice to be packed in single new jute bags of 50 kgs
net each, about 50.6 kgs gross each, hand-sewn at mouth with
jute twine thread suitable for rough, handling and sea
transportation. The Seller will supply 0.2% of new jute bags, free
of charge, out of quantity of bags shipped.
7. Insurance: To be arranged by the Buyer.
8. Inspection and Fumigation:
a. The certificate of quality, weight and packing issued by
Vinacontrol at loading port to be final and for Seller’s
account.
b. Fumigation to be effected on board the vessel after
completion of loading with expenses to be at Seller’s
account; but expenses for crew on shore during the
fumigation period including transportation, accommodation
and meals at hotel for Ship owner’s account.
c. Time for fumigation not to count as laytime.
9. Loading terms:
a. Buyer shall advice vessel’s ETA and its particulars 15 days and
Captain shall inform vessel’s ETA, quantity to be loaded and
other necessary information 72/48/24 hours before the vessel’s
arrival at loading port.
Company Logo


Bên B
Phần nội dung
của hợp đồng
1) Hàng hoá
2) Chất lượng
hàng hoá
3) số lượng
4) Giá
5) Vận tải
6) Quy định về
đóng gói
7) Bảo hiểm
8) Kiểm tra và
khử trùng
9) Giao hàng
10) Thanh toán
11) Điều bất khả
kháng
12) Trọng tài
www.themegallery.com
c. Time for fumigation not to count as laytime.
9. Loading terms:
a.
Buyer shall advice vessel’s ETA and its particulars 15
days and Captain shall inform vessel’s ETA, quantity to
be loaded and other necessary information 72/48/24
hours before the vessel’s arrival at loading port.
……………………………………………………….
i. In case, cargo is ready for shipment as schedule in this
contract, but Buyer fail to nominate the vessel to load,
then all risk, damages and associated expenses for
cargo to be borne by the Buyer based on the Seller’s
actual claim. In the event that no cargo is available to
be loaded on nominated vessel at loading port, then
dead freight to be paid by the Seller bases on Buyer’s
actual claim and the Buyer will submit the following
documents to Vietcombank for receiving P.B: (time
counted: 20 – 25 days from L/C opening date):
- N.O.R with Seller’s signature.
- Report signed by the Captain and the Seller confirming that
the vessel has already arrived at the port to receive the
cargo but the seller has no cargo to load.
- Vietcombank’s confirmation.
10. Payment:
Company Logo

Phần nội dung
của hợp đồng
1) Hàng hoá
2) Chất lượng
hàng hoá
3) số lượng
4) Giá
5) Vận tải
6) Quy định về
đóng gói
7) Bảo hiểm
8) Kiểm tra và
khử trùng
9) Giao hàng
10) Thanh toán
11) Điều bất khả
kháng
12) Trọng tài
www.themegallery.com
- N.O.R with Seller’s signature.
- Report signed by the Captain and the Seller confirming that the
vessel has already arrived at the port to receive the cargo
but the seller has no cargo to load.
- Vietcombank’s confirmation.
10. Payment:
a.
After signing the contract, the Buyer or the Buyer’s
nominee (SHYE LIAN (HK) MANUFACTURING CO,. LTD
or other nominee) shall telex asking the Seller to open
P.B of 1% of total L/C amount at Vietcombank Hanoi
within two days
…………………………………………
- Certificates of fumigation issued by the Competent
authority of Vietnam in six (6) folds.
- Phytosanitary certificate issued by the Competent authority
of Vietnam in six (6) folds.
- Cable/ fax/ Telex advertising shipment Particulars within 24
hours after completion of loading.
11. Force Majeure:
The Force Majeure (exemption) clause of the International
Chamber of Commerce (ICC publication No 421) is hereby
incorporated in this contract.
Company Logo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Hàng hoá
Chất lượng
hàng hoá
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
Giao hàng
Thanh toán
Điều bất khả
kháng
Trọng tài
Các điều
khoản khác
www.themegallery.com
- Certificates of origin issued by Vietnam Chamber of Commerce
in six (6) folds.
- Certificates of fumigation issued by the Competent authority
of Vietnam in six (6) folds.
- Phytosanitary certificate issued by the Competent authority
of Vietnam in six (6) folds.
- Cable/ fax/ Telex advertising shipment Particulars within 24
hours after completion of loading.
11. Force Majeure:
The Force Majeure (exemption) clause of the International
Chamber of Commerce (ICC publication No 421) is hereby
incorporated in this contract.
12. Arbitration:
Any discrepancies and/ or disputes arising out or in connection
with this contract not settled amicably shall be referred to
Arbitration in accordance with the Rules and Practices of the
International Chamber of Commerce in Paris or such other places
agreed by both sides.
13. Other terms:
Any amendment of the terms and conditions of this contract must
be agreed by both sides in writing.
This contract is made in 06 originals in English language, three
for each party
Company Logo
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

1)
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
Giao hàng
Thanh toán
Điều bất khả
kháng
Trọng tài
Các điều
khoản khác
Phần cuối
Kí tên
www.themegallery.com
- Certificates of origin issued by Vietnam Chamber of Commerce
in six (6) folds.
- Certificates of fumigation issued by the Competent authority
of Vietnam in six (6) folds.
- Phytosanitary certificate issued by the Competent authority
of Vietnam in six (6) folds.
- Cable/ fax/ Telex advertising shipment Particulars within 24
hours after completion of loading.
11. Force Majeure:
The Force Majeure (exemption) clause of the International
Chamber of Commerce (ICC publication No 421) is hereby
incorporated in this contract.
12. Arbitration:
Any discrepancies and/ or disputes arising out or in
connection with this contract not settled amicably shall be
referred to Arbitration in accordance with the Rules and
Practices of the International Chamber of Commerce
in Paris or such other places agreed by both sides.
13. Other terms:
Any amendment of the terms and conditions of this contract must
be agreed by both sides in writing.
This contract is made in 06 originals in English language, three
for each party
Company Logo
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

1)
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
Giao hàng
Thanh toán
Điều bất khả
kháng
Trọng tài
Các điều
khoản khác
Phần cuối
Kí tên
www.themegallery.com
11. Force Majeure:
The Force Majeure (exemption) clause of the International
Chamber of Commerce (ICC publication No 421) is hereby
incorporated in this contract.
12. Arbitration:
Any discrepancies and/ or disputes arising out or in connection
with this contract not settled amicably shall be referred to
Arbitration in accordance with the Rules and Practices of the
International Chamber of Commerce in Paris or such other places
agreed by both sides.
13. Other terms:
Any amendment of the terms and conditions of this contract
must be agreed by both sides in writing.
This contract is made in 06 originals in English language,
three for each party
This contract is subject to the Buyer’s final confirmation by
telex (June 18th, 20… latest).
Made in Hanoi, on 9th June, 20…
FOR THE SELLER
FOR THE BUYER
Company Logo
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

1)
số lượng
Giá
Vận tải
Quy định về
đóng gói
Bảo hiểm
Kiểm tra và
khử trùng
Giao hàng
Thanh toán
Điều bất khả
kháng
Trọng tài
Các điều
khoản khác
Phần cuối
Kí tên
www.themegallery.com
11. Force Majeure:
The Force Majeure (exemption) clause of the International
Chamber of Commerce (ICC publication No 421) is hereby
incorporated in this contract.
12. Arbitration:
Any discrepancies and/ or disputes arising out or in connection
with this contract not settled amicably shall be referred to
Arbitration in accordance with the Rules and Practices of the
International Chamber of Commerce in Paris or such other places
agreed by both sides.
13. Other terms:
Any amendment of the terms and conditions of this contract must
be agreed by both sides in writing.
This contract is made in 06 originals in English language, three
for each party
This contract is subject to the Buyer’s final confirmation by telex
(June 18th, 20… latest).
Made in Hanoi, on 9th June, 20…
FOR THE SELLER
FOR THE BUYER
Company Logo
Điều kiện trong thanh toán quốc tế
Điều kiện
TTQT
Quyền
lợi
Nghĩa
vụ
NỘI DUNG
1
Điều kiện về tiền tệ
2
Điều kiện về địa điểm thanh toán
3
Điều kiện về thời gian thanh toán
4
Điều kiện về phương thức thanh toán
ĐIỀU KIỆN VỀ TIỀN TỆ
Lựa
chọn
tiền tệ
Phân
loại tiền
trong
thanh
toán
• Vị thế của đồng tiền
• Chủ động trong thanh toán
• Phòng tránh rủi ro tỷ giá
• Để thống nhất trong việc lựa chọn đồng
tiền thanh toán
• Yếu tố ảnh hưởng
• Phân loại
Căn cứ phân loại
Căn cứ phạm
vi lưu thông
Thế giới
Quốc tế
Quốc gia
Phân
loại
tiền
trong
TTQT
Căn cứ vào
khả năng
chuyển đổi
Căn cứ hình
thức tồn tại
Căn cứ vào
mục đích sử
dụng
Tiền tự do chuyển đổi
Tiền tệ không tự do chuyển đổi
Tiền mặt
Tiền tín dụng
Tiền tính giá trị
Tiền thanh toán
ĐIỀU KIỆN VÊ ĐỊA ĐIỂM THANH TOÁN
Nước nhập khẩu
Nước thứ ba
Nước xuất khẩu
ĐIỀU KIỆN VÊ THỜI GIAN
THANH TOÁN
Thời gian
thanh toán
Trả tiền
trước
Trả tiền
ngay
Trả tiền
sau
Trả tiền trước
• Khái niệm:
Là hình thức trả tiền ngay sau khi ký hợp đồng hoặc sau
khi bên XK chấp nhận đơn đặt hàng của bên NK, bên NK trả
một phần hay toàn bộ số tiền của hợp đồng
• Ý nghĩa:
 Tạo điều kiện cho bên XK đủ vốn cho quá trình
sản xuất
 Đảm bảo việc thực hiện hợp đồng của nhà NK
www.themegallery.com
Phân loại trả tiền trước
• Loại 1: Người NK trả tiền trước X ngày kể từ sau ngày kí HĐ
hoặc sau ngày HĐ có hiệu lực
• Loại 2: Người NK trả tiền trước X ngày trước ngày giao hàng
www.themegallery.com
Loại 1
Trong đó:
: Chiết khấu giá trên một đơn vị hàng hóa
: Số tiền ứng trước
: Lãi suất
N : Thời gian cấp tín dụng ứng trước
: Số lượng hàng hóa của hợp đồng
www.themegallery.com
Loại 1
Chú ý:
 Ứng trước một hay nhiều lần
 Hoàn trả bằng cách chiết khấu vào giá trị hàng hóa của từng
lần giao hàng
 Nếu ứng và hoàn trả làm nhiều lần phải tính thời hạn tín
dụng TB
www.themegallery.com
Loại 2
• TH1:
Số tiền ứng trước phụ thuộc chênh lệch giá của hợp
đồng cao hơn giá BQ của thị trường với số lượng hàng hóa
của hợp đồng
Q : Khối lượng hàng hóa
www.themegallery.com
Loại 2
• TH2:
Số tiền ứng trước liên quan đến lãi vay NH đối với
tổng giá trị hợp đồng với số tiền phạt vi phạm hợp đồng thỏa
thuận
R : LS vay ngân hàng
N : thời hạn vay của người XK
www.themegallery.com
Trả tiền ngay
• Hình thức 1:
Người NK trả tiền cho người XK sau khi hoàn thành nghĩa vụ
giao hàng (chưa đưa lên phương tiện vận tải, nơi giao hàng
EXW, FAS, DAF, FCA)
• Hình thức 2:
Người NK trả tiền cho người XK sau khi hoàn thành nghĩa vụ
giao hàng trên PTVT (PTVT biển phổ biến nhất là FOB,FOD;
PTVT đường sắt phổ biến nhất là giao hàng trên toa tàu hỏa)
www.themegallery.com
Trả tiền ngay
• Hình thức 3:
Người NK thanh toán cho bên XK ngay sau khi nhận được bộ chứng
từ thanh toán từ bên XK.
• Hình thức 4:
Người NK trả tiền ngay cho người XK ngay sau khi nhận xong hàng
hóa tại nơi quy định hoặc cảng đến
www.themegallery.com
Trả tiền sau
• Loại 1:
Người NK trả tiền cho người XK sau X ngày kể từ ngày nhận
được thông báo của người XK đã hoàn thành nghĩa vụ giao
hàng (chưa đưa lên PTVT) tại nơi giao hàng đã được quy định
• Loại 2:
Người NK trả tiền cho người XK sau X ngày kể từ ngày người
XK hoàn thành nghĩa vụ giao hàng trên PTVT tại nơi giao hàng
được quy định
www.themegallery.com
Trả tiền sau
• Loại 3:
Nguời NK trả tiền cho người XK sau X ngày kể từ ngày nhận
được bộ chứng từ thanh toán
• Loại 4:
Người NK trả tiền cho người XK sau X ngày kể từ ngày nhận
xong hàng hóa
www.themegallery.com
ĐIỀU KIỆN VỀ PHƯƠNG THỨC TTQT
Các phương thức thanh toán quốc tế
Mở TK
Chuyển
pt
tiền
Nhờ
thu
Tín dụng
Chứng từ
Download