Uploaded by Johan Edin

B1 F1 Rakkugg 2018 lp3

advertisement
Kuggväxlar
rakkugg
Sven Berg
Januari 2013
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuggingrepp
Grundläggande kuggstorheter
Modulen
Grundcirkeldiameter
Delning
Profilförskjutning
Underskärning
Kuggtjocklek
Fölmers ekvation
Ingreppstal
Axelavstånd
Kuggingrepp
Kraften ligger alltid på ingreppslinjen
Grundläggande kuggstorheter
Evolvent, kuggflank
Grundcirkel, Ødb
Existerar endast utanför
grundcirkeln!
Bottenflank, ej evolvent (Omfattar hela flanken
z=kuggtal
innanför grundcirkeln!)
Toppyta
Toppcirkel, Øda
pb
Delningscirkel, Ød
hf
p/2
Ingreppsvinkel, αw
ha
Bottenflanksradie, r
p/2
Topphöjd,
ha
Delningslinje
Kuggstång z=∞
p/2
p/2
p
Pressvinkel, α
Kugghöjd, h
Fothöjd,
hf
Bottenspel, c=0,25xm
(Pressvinkel även α0 och αn)
Modulen
Delningsdiametern är
π ⋅d = z⋅ p ⇒ d =
z⋅ p
π
Man vill uttrycka p/π som ett
rationellt tal och ersätts med
modulen m, vilket ger
d = m⋅ z
Modulen anger alltså en
kugges och kugghjuls storlek
Grundcirkeldiameter
Den cirkel som evolventen skapas från
db
cos α = 2
d
2
d b = d ⋅ cos α
(ekv.81 i F.S.)
Delningen på grundlinjen
Ur geometrin får vi
db
d
d b = d ⋅ cos α
cos α =
d = m⋅ z
Grundcirkeln, db
d b = m ⋅ z ⋅ cos α
π ⋅d = p⋅ z
d=
z
π
db =
z
π
⋅p
z
π
⋅ pb
⋅ pb = m ⋅ z ⋅ cos α
pb = π ⋅ m ⋅ cos α
db/2
α
d/2
Ødf
Profilförskjutning
hf
ha
Ødb
Ød
Øda
x·
m
• Om kuggstången förskjuts så att delningslinjen inte tangerar
delningscirkeln får man profilförskjuten kugg
• Definieras som avståndet mellan delningslinjen och –cirkeln
vilket är lika med x·m där x är profilförskjutningsfaktorn
• Kuggen blir:
– tjockare i foten (bättre böjmotstånd)
– spetsigare i toppen (sa ≥ 0,4m)
• Axelavståndet kan ändras
• d och db är konstanta, det är kugghöjderna som förändras
Profilförskjutning
Figur som visar hur kuggformen förändras med kuggtal och
profilförskjutning
Profilförskjutning
Z=10, 1:x=0.5, 2:x=0, 3:x=-0.5
(s=x)
Underskärning
• Om verktyget skär för djupt får man något som kallas
underskärning
• Påverkar negativt p.g.a.:
– en del av kuggflanken försvinner
– sämre hållfasthet
• Kan undvikas genom att öka profilförskjutningen
Kuggtjocklek på godtycklig diameter
För dr > db
cos α r =
ϕ=
db
dr
sr
 dr 
 
 2
ϕ + 2invα r =
(cirkelsektor) [1]
sb
φ
sb
 db 
 
 2 
Ødr
[2]
[1] och [2] ger
 sb

sr = d r  − invα r 
 db

(ekv. 92 i F.S.)
invαr
αr
Ødb
Kuggtjocklek på grundcirkeln
p/2 = (mπ/2)
x·m·tanα
AB = AC = s
α
mπ
AC = 2 xm tan α +
2
x·m
med
d = m⋅ z



s

sr = d r  b − invα r 
 db

och d b = d ⋅ cos α
erhålls
π
C
A
B
Med uttrycket för sr och sr = s fås
 sb
mπ
= d  − invα
2 xm tan α +
2
 db
x·m·tanα

sb =  + 2 x tan α + z ⋅ invα m ⋅ cos α

2
(ekv. 91 i F.S.)
Fölmers ekvation för rakkugg
För beräkning av αw
(ingreppsvinkel vid
profilförskjutning)
Flankspelet j införs för att
möjliggöra värmeutvidgning, j
mäts på ingreppslinjen och är
avståndet mellan bakflankerna
Fölmers ekvation för rakkugg
Delningen på rullningscirklarna
kan uttryckas som
j
pw = sw1 + sw 2 +
cos α w
pw är också
pw =
π ⋅ d w1
z1
=
π ⋅ d w2
z2
Som tillsammans med
 sb

sr = d r  − invα r 
 db

Fölmers ekvation för rakkugg
det ger
 sb1

 sb 2

π ⋅ d w2
j
− invα w  + d w 2 
− invα w  +
=
d w1 
z2
 d b1

 db2
 cos α w
med uttrycket för

π
sb sb =  + 2 x tan α + z ⋅ invα m ⋅ cos α

2
samt
d w1 z1
=
d w2 z2
2( x1 + x2 ) tan α
j
invα w = invα +
+
z1 + z 2
m ⋅ cos α ⋅ ( z1 + z 2 )
Ingreppstal
Ingreppstalet εα avser det antal
kuggar som i genomsnitt är i
ingrepp
AB är ingreppssträckan (där
kuggarna går i resp. ur
ingrepp)
pb är avståndet mellan två
flanker
AB
εα =
pb
Ingreppstal
αw
AB = A' B + AB'− A' C − CB ' =
d a1
2
d a1 − d b1
d a 2 − d b 2  d w1 d w 2 
+
−
+
 ⋅ sin α w =
2
2
2 
 2
2
2
2
2
d a1 − d b1
d a 2 − db2
+
− aw ⋅ sin α w
2
2
2
2
2
2
2
2
 d 2 −d 2

d a 2 − db2
1
a1
b1

+
− aw ⋅ sin α w 
εα =

π ⋅ m ⋅ cos α 
2
2


da2
2
Axelavstånd
Avståndet mellan kugghjulens respektive axlar
a=
d1 + d 2 m(z1 + z 2 )
=
2
2
(ekv 97 i F.S.)
d1
db1
a
x1 + x2 = 0
a
d2
α
db2
Axelavstånd
Index w införs för att beteckna kuggväxlar med profilförskjutning
Om x1+x2 = 0 blir t.ex. αw= α och aw= a
dw1
d1
aw kan uttryckas som
αw
db1
x1 + x2 > 0
aw =
d w1 + d w 2 d b1 + d b 2
a ⋅ cos α
=
⇒ aw =
2
2 cos α w
cos α w
aw
d w1 cos α w = d b1
d2
d b1 = d1 cos α
(Ekv. 99 i F.S.)
dw2
αw
db2
Sammanfattning
• Alla ekvationer utgår från grundläggande kuggstorheter
(diametrar, vinklar, delning och kugghöjd)
• Modulen anger kugghjulets storlek
• Kuggtjockleken beräknas m.h.a. geometriska och
trigonometriska samband
• Profilförskjutning
– Kuggen blir tjockare i roten och smalare i toppen (för större x)
– Axelavståndet kan ändras
• Ingreppstal är det antal kuggar som i genomsnitt är i ingrepp
• Axelavstånd är avståndet mellan kugghjulens axlar och beror
på dess diametrar
Tack för er uppmärksamhet!
Download