Uploaded by Nyl Sirk

MUSIC GR2 WORKSHEET Q1

advertisement
Name of Learner/Pangalan:__________________________________________________________
Grade Level/Lebel:__________________________________________________________________
Section/Seksiyon:___________________________________________________________________
Date/Petsa:_________________________________________________________________________
MUSIC 2 WORKSHEET WEEK 1, QUARTER 1
PANUTO: Idibuho ang
kung ang hulagwaykini nagpakita og tingog usa ka tunog
nga ritmo ug kung kini nagpakita og duha ka tunog nga ritmo. Isulat ang
imong tubag sa blanko.
___________1.
___________2.
___________3.
___________4.
____________5.
Download