Uploaded by Ad Med

Comparatives and superlatives - test

advertisement
Comparatives and superlatives – test
Zakroužkuj jednu správnou odpověď:
1. Peter is
boy in our classroom.
a) small
b) smallest
c) the smallest
2. Mary is
than Susan.
a) the tallest
b) taler
c) taller
3. John has got
bag than Paul.
a) a lighter
b) the lightest
c) light
4. My mum has got
skirt than me.
a) longest
b) the longest
c) longer
5. His dad has got
hair than me.
a) shorter
b) shortest
c) the shorter
6. The giraffe is
animal in the world.
a) taller
b) tallest
c) the tallest
7. My dad is
man in our family.
a) older
b) oldest
c) the oldest
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního
rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
8. The blue whale is
animal in the world.
a) heavy
b) heavier
c) the heaviest
9. Monday was
day of the week.
a) sunny
b) the sunniest
c) sunniest
10. Mount Everest is
mountain in the world.
a) high
b) highest
c) the highest
11. This exercise is
than that one.
a) difficult
b) the most difficult
c) more difficult
12. My
friend is Carla.
a) the best
b) bestest
c) best
13. She is
girl in our house.
a) more beautiful
b) most beautiful
c) the most beautiful
14. It was
day in my life.
a) bad
b) the worst
c) worse
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního
rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
15. Peter is
friend than John.
a) good
b) best
c) better
16. Maths is
subject.
a) most interesting
b) more interesting
c) the most interesting
17. Eve is
than me.
a) slim
b) slimmest
c) slimmer
18. What is
animal in the world?
a) large
b) larger
c) the largest
19. Where is
place in the world?
a) hotter
b) hottest
c) the hottest
20. What is
animal in the world?
a) faster
b) more faster
c) the fastest
HODNOCENÍ: maximum je 20 bodů
20 – 19 výborně
18 – 16
chvalitebně
15 – 10
dobře
9–5
dostatečně
4 a méně nedostatečně
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního
rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Download