Physicochemical principles

advertisement
Topics
- acid , base , buffer
- unit of concentration
- water : body water
; properties of water
- solution : solubility
; physical properties
- colloidal state
- Gibbs-Donnan equilibrium
- transport of small molecules across
membrane
- clinical application
Physicochemical Principles
“เป็ นการใช้ หลักของฟิ สิ กส์ และเคมี เพื่ออธิบายการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับส่ วนประกอบต่ างๆในร่ างกาย
ของสิ่ งมีชีวติ ”
WATER : H2O
Body water (w/w)
adult
baby
Total body water (TBW)
60%
70%
: Intracellular fluid (ICF)
40%
40%
: Extracellular fluid (ECF)
20%
30%
5%
5%
15%
25%
- intravascular (IVF)
- interstitial (ISF)
Note: ISF (intercellular fluid) มีส่วนประกอบเหมือน plasma
เพราะเป็ นของเหลวทีซ่ ึมผ่ านผนังหลอดเลือดฝอย แบ่ งเป็ น นา้ เหลือง (lymph)
และ นา้ ผ่ านเซลล์
น้ำผ่ำนเซลล์ (transcellular fluid) ได้แก่
- น้ำตำมข้อ (joint or synovial fluid)
- น้ำในเยือ
่ บุช่องท้อง (peritoneal fluid)
- น้ำในโพรงเยือ
่ หุ้มปอด (pleural fluid)
- น้ำในถุงเยือ
่ หุ้มหัวใจ (pericardial fluid)
- น้ำไข้สน
ั หลัง (cerebrospinal fluid or CSF)
- น้ำคัดหลั่งต่ำงๆ (secretion) ได้แก่ น้ำในลูกตำ
น้ำย่อยอำหำร น้ำจำกต่อมเหงื่อ
ปริ มาณน้าในเนื้อเยือ่ ต่ างๆ
Dental enamel
3%
liver
75%
Bones (s marrow) 22-23%
heart
79%
Adipose tissue
kidney
10-30%
81-83%
Cartilages
55%
brain (gray)
86%
Skin
70%
brain (white)
70%
CNT
80%
bone (c marrow)
46%
Muscles
LENS
75-80%
99%
Properties of water
-
Non bonded
e-
pair
..
. .o
H +
104.5
๐
H +
Polar molecule
-unusual physical & chemical properties
: Molecular structure & intermolecular
force
ICE
COMPLETE
AGGREGATE
LIQUID WATER
MIXTURE OF
SMALLER
AGGREGATES
& INDIVIDUAL
MOLECULES
VAPOR WATER
INDIVIDUAL
MOLECULES
Empty space
Vapor water
Ice
Liquid water
ENERGY OF CHEMICAL BOND
TYPE OF INTERACTION
BOND ENERGY (KJ/MOLE)
1.COVALENT BOND
250-500
2.IONIC BOND (ION PAIR) 400-4000 IN THE ABSENT
OF SOLVENT ; MUCH
SMALLER IN AN AQUEOUS
+
SOLUTION; USUALLY LESS
THAN 50
3.POLAR BOND
3.1 ION – DIPOLE
40-600
3.2 DIPOLE – DIPOLE
1-25
4. H-BOND (SPECIAL DIPOLE-DIPOLE)
2-40
5.VAN DER WAALs
0.1-4
(TEMPORARY DIPOLE-DIPOLE)
6.HYDROPHOBIC
NORMALLY
CLOSE TO 3
BOND ENERGY OF H- BOND = 5 kcal/mol
BOND ENERGY OF COVALENT BOND = 110 kcal/mol
Liquid form = tetrahedral (closely packed)
Solid form = open lattice (hexagonal)
(ความหนาแน่ นน้ อย)
คุณสมบัตพิ เิ ศษบางประการของนา้
1.High solubility power
: polarity & H-bonding capacity
: substances with ionic or polar covalent bonds
: universal solvent
2.High specific heat
ความร้อนที่ใช้ในการทาให้น้ า 1 g มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1°C
เก็บความร้อนได้ 1 cal, Fe = 0.11, ether =0.56
: heat buffer
3.HIGH LATENT HEAT
ปริ มาณความร้อนที่ใช้หรื อถูกปล่อยออกมาในการเปลี่ยนสถานะของสาร
: ความร้อนที่ใช้ในการทาให้น้ า 1 g เปลี่ยนสถานะเป็ นไอที่ 100°C,
sweat 0.54 kcal/ml
4.HIGH HEAT CONDUCTIVITY
: เป็ นการไหลของความร้อนจากที่ที่ T สู งไปยังที่ที่ T ต่ากว่า
5.HIGH DIELECTRIC CONSTANT
F = q1q2
(Coulomb’s Law)
Dr2
Where: F = electrostatic force
q1, q2 = electrically charge particles
r = separation distance
D = dielectric constant : H2O = 78.55
CCl4 = 2.24
,
BENZENE = 2.28
6.HIGH CATALYTIC ACTION
7.HIGH LUBRICATIVE ACTION
8.HIGH SURFACE TENSION , INTERFACIAL
TENSION : This tension is the result of unbalanced
attraction of the molecules to each other
Surface film
a
b
c
d
e
f
Surface active substance
beads
Non polar wax
GLASS (POLAR)
H2O
Si-O
แรงตึงผิวของน้ าเป็ นพลังงานชนิดหนึ่งมีค่า 75 dyne/cm
Cohesive force : แรงดึงดูดของอนุภาคชนิดเดียวกัน
Adhesive force
: แรงดึงดูดของอนุภาคต่ างชนิดกัน
ความเครียดพืน้ ผิว (แรงตึงผิว) อาจเปลีย่ นแปลงได้
1.อุณหภูมิ :
temp
surface tension
2. เติมสารบางอย่างลงไป : เกลือต่างๆ
surface tension
สบู่, น้ ามัน, protein, bile salts (surfactant)
surface tension
surfactant, surface active substance = สารลดแรงตึงผิว
ในร่ างกายเรา มีสารอยู่ 3 ประเภท
1. Polar compound : ละลายได้ในน้ า (polarity, H-bond)
2. Non polar compound : ละลายได้ใน organic solvent
(Van-der-Waals & hydrophobic attraction)
3. Amphipathic molecules : เช่น bile salts, sodium lauryl
(laureth) sulfate, phospholipid ใน molecules มีท้ งั ส่ วนมีข้ วั
และส่ วนไม่มีข้ วั
sodium lauryl sulfate, SLS
Polar head
Hydrophobic tail
Micelle
ในการกาจัดสงิ่ สกปรกมักใช ้ SLS > PL เพราะมีขนาดเล็ก
ทาให ้เกิดฟองและกาจัดสงิ่ สกปรกได ้ดีกว่า
ี ของ SLS คือ สะสมในร่างกายได ้ เชน
่ ในรากผม
- ข ้อเสย
ทาให ้ผมร่วง, ในตับ ไต หัวใจ อาจทาให ้เป็ นมะเร็ง ดังนัน
้
การใช ้ SLS ในน้ ายาสระผม, สบู,่ น้ ายาล ้างจาน (detergent)
้
จึงควรใชในปริ
มาณน ้อยๆ และล ้างออกให ้หมด
Emulsion
: Emulsifying agent or emulsifier
นา้ นม : เคซีน , แอลบูมีน (emulsion ของไขมันในนา้ )
นา้ สลัด : ไข่ แดง (emulsion ของนา้ มันกับนา้ ส้ ม)
การทางานของสบู่ในการกาจัดคราบไขมัน
SOLUTION
MOLECULAR SOLUTION
IONIC SOLUTION
-ของแข็ง ของเหลว ก๊ าซ
-solvent & solute
-aqueous solution : H2O (solvent)
TRUE SOLUTION
Examples of solutions
Solid solutions
gas in a solid
liquid in a solid
solid in a solid
Amalgam (alloy of murcury
with another metal (used in
making dental fillings))
Rubber cement (toluene in
rubber)
Steel (carbon in iron)
Gaseous solutions
gas in a gas
Air
liquid in a gas
(if droplets are present,
colloidal system)
solid in a gas
(if particles are present,
colloidal system)
Liquid solutions
gas in a liquid
Carbonated beverages
liquid in a liquid
Vinegar , gasoline
solid in a liquid
Seawater
ปัจจัยต่ างๆที่ช่วยในการละลาย
1. Nature of solute & solvent : like dissolves like :
substances with similar bonding , structures
and intermolecular forces will be mutually
soluble
solubility : the amount that will dissolve in a
given solvent to produce saturated sol. (at a
given T.)
Miscibility :
2.Temp. : โดยทัว่ ไป
temp
solubility
เช่น (NH4)2SO4
SUNDISSOLVED + SOLUTION + HEAT OF SOLUTION
MORE CONCENTRATED SOLUTION
Li2CO3, Ca(OH)2
Gas
:
temp
temp
solubility
solubility
Gasundissolved + SOLUTION
MORE CONCENTRATED SOLUTION + HEAT OF SOLUTION
NaCl
ไม่เปลี่ยนแปลง
3.Pressure
Solubility of gas  partial pressure of that gas
above solution
Henry’s law (pressure solubility law)
Cg = kgPg
(at constant temp.)
: decompression sickness (Caisson’s disease, bends)
Air
: O2 20%, N2 80%
-high-altitude flyers
-Deep-sea divers
-Pressurized caissons
:rapid changes in atmospheric pressure
:Formation of N2 gas bubbles called the bends
-cause intense pain , loss of function, deafness,
paralysis and intravascular clotting, death
-joints , adipose and other tissues
: if gradual , the dissolved gases are removed by
regular exhalation and diffusion through the skin
: helium-oxygen mixture instead of air
4. พื้นผิวสัมผัส : ถ้ามาก
5. การคนหรื อเขย่า :
rate of dissolution
rate of dissolution
1)-3) :
solubility
4)-5) :
rate of dissolution , ไม่เพิม
่ solubility
solubility = rate of dissolution
solubility
-saturated solution
-unsaturated solution
-supersaturated solution : solvent holds more solute
than it can normally hold at a given temp.
Eg. Sat.soln of glycine at 80°c
without agitation
no crystal
cool to 30°c
supersat.soln are not stable , slightly disturb or
seeded with a dust particle or a crystalline
produces crystal rapidly
Colloidal state
(colloidal dispersion)
- ~90 % ของสารอินทรี ยใ์ นเนื้อเยือ่ ของสิ่ งมีชีวิตจะอยูใ่ นสภาพของ colloids
(colloidal solution)
-Thomas Graham (1861) แบ่งสารเป็ น 2 ประเภท
1. Crystalloids : sucrose , copper sulfate
2. Colloids : gelatin , glue , starch paste
Colloidal state
-modern concept : based on size of particles dispersed
in the medium
-crytalloidal soln : homogeneous , solutes are present
in molecular or ionic state , uniformly distributed
-colloidal systems are heterogeneous : 2 phases
medium = dispersion medium (peptizing agent) =
solvent
particles (micelle) = dispersed phase = solute
(cluster of molecules)
Types of colloidal systems
1. sol : เป็ นภาวะทีข่ องแข็งกระจายอยู่ใน ของแข็ง ของเหลว หรื อ ก๊ าซ
2. gel : เป็ นภาวะทีข่ องแข็งทีม่ ีความเข้ มข้ นสู งกระจายอยู่ในของเหลว
3. emulsion : เป็ นภาวะทีข่ องเหลวชนิดหนึ่งกระจายอยู่ในของเหลวอีกชนิด
หนึ่งโดยที่ของเหลวทั้งสองชนิดไม่ ละลายในกันและกัน
4. foam : เป็ นภาวะทีก่ ๊ าซกระจายอยู่ในของเหลว
Both phases may be solids ,
liquids or gases except
no colloidal dispersion of gas in gas
Examples of colloids
Dispersed
phase
Dispersing
medium
type
gas
gas
-
gas
liquid
foam
gas
solid
Solid
foam
colloids
none
Soap suds
Activated
charcoal ,
marshmallows
liquid
gas
Liquid aerosol
Fog , clouds
liquid
liquid
emulsion
Milk ,
mayonnaise
liquid
solid
Solid emulsion Cheese , butter
solid
gas
smoke
Smoke , dust in
smog
solid
liquid
sol
solid
solid
solid
sol
Coffee , tea , jelly ,
plasma extender ,
protoplasm
Alloys , black
diamond , pearls
Tyndall effect ( Tyndall phenomenon)
- พบเฉพาะใน colloidal solution เท่ านั้น
- Colloidal particles scatter the light and make the
path of the light beam visible
Brownian movement
- เกิดจากอนุภาคของนา้ buffeting and collision ของอนุภาค colloids ทีถ่ ูก
ล้อมรอบโดยmolecule ของ dispersion medium
Types of colloids : 2 types
(ability to take up dispersion medium)
1. Lyophilic colloids (=solvent loving) or
emulsoids : have a great attraction for dispersion
medium
Hydration shells
(solvation spheres)
Eg. Starch , egg albumin , blood protein , soap
ไม่ stable เหมือน emulsion ถาวร
2. Lyophobic colloids
(=solvent hating) or suspensoid : ไม่ ชอบ dispersion
medium
ไม่ มีเปลือกนา้ มาหุ้มหรื อมีบางมาก จึงมีโอกาสตกตะกอนได้ ง่ายแบบเดียวกับ
suspension
Eg. Colloidal metals (gold , silver)
Kaolin (native hydrated aluminium silicate)
Theodore W. Richards (1868-1928) The first American to receive the Nobel Prize
In Chemistry in 1914)
Gold
- dispersion medium เป็ นน้ า : hydrophilic & hydrophobic colloids
- hydrophilic colloid อยูต่ วั ดีมาก , ตกตะกอนได้ยาก เมื่อตกตะกอนด้วย
การเติมเกลือ (salting out) แล้วก็เอากลับมาละลายได้อีก
- hydrophobic colloid ตกตะกอนได้ง่ายกว่า เมื่อตกตะกอน แล้วจะไม่
สามารถกลับละลายได้อีก เนื่องจากขนาดของตะกอนใหญ่กว่า
Electrical charges on colloids
2 ways
1. Groups on the surface of colloidal particles may
ionize eg. Proteins
R
+
NH3
CH COOH
R
+
NH3
CH COO-
H+
Acidic cation
R
NH2 CH COOH+
Zwitterions
Basic anion
2. Ions from the medium may be absorbed on the
surface of colloidal particles
Carrying like charges
repel each other
Electrophoresis or cataphoresis
เป็ นการแยกสาร colloid วิธีหนึ่ง เช่ น การแยก plasma proteins ชนิดต่ างๆ,
การแยกสารโดยใช้ charge & size
Stability of colloids
1. charges on colloids
2. size of colloids
3. solvation layer : ถ้าหนาจะ stable
4. constant movement of particles
Any procedure that tends to diminish
the effect of one or more of the
stabilizing factors tends also to precipitate the colloids
1. การเปลีย่ น pH : เป็ นหลักการของ isoelectric point (pI = pH of soln
at which the molecules show no migration in an electric field) ที่ pI
อนุภาคจะมี net charge = 0 จึงตกตะกอนได้ ง่ายทีส่ ุ ด
2. การเติม colloid ทีม่ ปี ระจุตรงข้ ามกัน
(mutual precipitation) เกิดจากการทาลายประจุซึ่งกันและกัน
3. การเติมเกลือ (salting out) : 2 mechanisms
* ทาให้ hydration shell บางลง
* ทาให้ ประจุของ colloidal particles หมดไป
- เกลือ เช่ น NaCl , (NH4)2SO4 , Na2SO4
- hydrophobic colloid ตกตะกอนง่ ายกว่ า hydrophilic colloids
4. การเติมสารอินทรี ยบ์ างชนิด เช่น ethanol, alkaloid บางชนิด
* ทาให้ hydration shell บางลง ทาให้ colloid ตกตะกอน
Protective colloids
- hydrophilic colloid ป้องกันการตกตะกอนของ hydrophobic colloid โดย
ที่มนั จะถูก adsorbไว้ที่ผิวของ hydrophilic colloid ทาให้มีคุณสมบัติ
เหมือนhydrophilic colloid
- ช่วยป้องกันการตกตะกอนของพวกอนินทรี ยสารบางอย่างได้เช่น colloid
คุม้ กันอยูท่ ี่น้ าดีหรื อปัสสาวะ ป้องกันการตกตะกอนของสารบางอย่าง
เพื่อมิให้เกิดเป็ นนิ่วได้ง่าย
Physical properties of solution
1.Diffusion : movement of solute
high conc.
temp
low conc.
diffusion เร็ วขึ้น ขึ้นกับขนาดอณู,
ชนิดของมัชฌิม
2.Osmosis & Osmotic pressure
-osmosis = movement of solvent (water) through
semipermeable membrane from soln that
is less concentrated to one that is more
concentrated
-osmotic pressure = pressure needed to prevent
osmosis
Hydrostatic pressure
Osmotic pressure
sucrose
H2O
sucrose
H2O
O.P. : POTENTIAL PRESSURE , IS EVIDENT ONLY IF
THERE IS A SEMIPERMEABLE MEMBRANE SEPARATING
ONE SOLUTION FROM ANOTHER
SEMIPERMEABLE MEMB. = OSMOTIC MEMB.
(cellophane)
(cellulose acetate)
REVERSE OSMOSIS
pressure
pump
น้ าเค็ม
น้ าจืด
-O.P.ขึ้นกับจานวนอนุภาคของตัวถูกละลาย
(molecule , ion , aggregates of
molecules = colloidal particle)
osmotic membrane
H2O
-colloidal sol.
H2O
O.P. ต่าแต่ถาวร (oncotic pressure)
H2O
Crystalloidal sol
H2O
O.P. สู งแต่ไม่ถาวร
H2O
ISOTONIC SOL. : 5% glucose, 0.9% NaCl
(physiological saline , normal saline sol. , NSS)
Isosmosis
HYPOTONIC SOL. : endosmosis , hemolysis
HYPERTONIC SOL. : exosmosis , crenation
-ร่ างกายมีน้ าหลายส่ วน ส่ วนประกอบแตกต่างกันออกไป แต่ท้ งั หมดมี O.P.เท่ากัน
ถ้าไม่เท่ากัน : เกิดอาการผิดปกติ เช่น
*ถ้า O.P.ของเลือด
น้ าเข้าcell
สมองบวม
*ถ้า protein ในเลือด
น้ าออกจากหลอดเลือด
เข้าสู่ น้ าระหว่าง cell
บวม (edema)
ชัก หมดสติ
-plasma : O.P. 7 บรรยากาศ , เกือบทั้งสิ้ นได้จากเกลือแร่ ต่างๆ
(Na+, Cl-) , ส่ วนน้อยเพียง 28 mmHg
(0.53%) ได้จาก protein (Oncotic pressure)
ช่วยดึงน้ าให้คงอยูใ่ นหลอดเลือด
3. Freezing point depression
Amount of decrease  number of separate particles
in solution
เช่น ตัวถูกละลายที่ไม่แตกตัวเป็ น ion 1 โมล (6.02 x 1023 อนุภาค) ในน้ า 1 Kg
F.P. ลดลง 1.86 °C (Molal freezing point constant)
การวัดการลดจุดเยือกแข็ง เรี ยกว่า cryoscopy
4. Boiling point elevation
Amount of increase  number of separate particles
เช่น ตัวถูกละลายที่ไม่แตกตัว ion 1 โมล ในน้ า 1 ก.ก.
B.P. สู งขึ้น 0.52° C (Molal boiling point constant)
การวัดการเพิ่มจุดเดือด เรี ยกว่า ebullioscopy
Colligative properties

Physical properties of
solution that depend upon the
number but not the kind of
solute particles present
เปรียบเทียบลักษณะของสารละลายชนิดต่ างๆ
true solution
colloid
suspension
Consistency homogeneous homogeneous heteroge
or borderline
Particle size molecular size molecular
less than 10 A clusters of
-neous
greater
than10000 A
10-10000 A
Separation cannot be
some partial fairly, easily
by gravity
separation
or filtration
separated
separated
Osmotic
high but not
pressure
permanent
appearance clear , may
be colored
low but
none
permanent
may be clear or
cloudy , some
particles may be
seen in a high
power microscope
not clear
Motion
molecular
brownian
separated by
movement
movements
gravitation
Behavior no tyndall
+ tyndall
many times light
toward effect ;
effect : light
rays will not pass
light
light rays
beam is seen
through at all
not reflected
as it passes
(translucent ,
(transparent)
through solution
opaque)
(often translucent
or opaque but
maybe transparent)
Gibbs-Donnan Equilibrium
-เป็ นภาวะสมดุลทีม่ ีอนุภาค colloid มาเกีย่ วข้ องด้ วย
Semipermeable memb.
Crystalloids
Na+
I II
Cl-
Na+
Cl-
At equilibrium 1. Conc of NaClI = NaClII
2. [Na+]1[Cl-]
1
= [Na+]2[Cl-]2
3. แต่ ละช่ องประจุบวกเท่ ากับประจุลบ
Na+1 = Cl-1 = Na+2 = Cl-2
Crystalloids and colloids
At beginning
At equilibrium
I
II
Na+1
Na+2
Pr-
Cl-2
I
Na+(a+x)
II
Na+(b-x)
Cl-(x)
Cl-(b-x)
Pr(a)
Na+1<Na+2
Thermodynamic’s principle
The zeroth law of thermodynamics
Product of conc of diffusible cation-anion pair
on one side will equal the product of conc of
the same pair on the other side
[Na+]1[Cl-]
=
[Na+]2[Cl-]2
(a+x)x
=
(b-x)(b-x)
X
=
b2
a+2b
1
ตัวอย่าง
START
I
Na+(1M)
II
Na+(1M)
Pr-(1M)
Cl-(1M)
EQUILIBRIUM
I
Na+(1+x)
II
Na+(1-x)
Cl-(x)
Cl-(1-x)
Pr-(1)
X=
12 =0.33
1+2
ที่สมดุล ion ต่างๆจะมีการกระจายตัวดังนี้
[Na+]1 =
1.33 M
[Cl-]
=
0.33 M
[Na+]2 =
0.67 M
[Cl-]2
=
0.67 M
[Pr-]1
=
1 M
1
ตัวอย่าง
START
EQUILIBRIUM
I
II
Na+(0.01M) Na+(0.05M)
-(0.05M)
Cl
Pr (0.01M)
I
II
Na+(0.01+x) Na+(0.05-x)
Cl-(x)
Cl-(0.05-x)
Pr-(0.01)
ทีส่ มดุล ion ต่ างๆจะมีการกระจายตัวดังนี้
[Na+]1 =
0.033 M [Cl-]
[Na+]2 =
0.27
[Pr-]1
1
M [Cl-]2
=
= 0.023 M
= 0.27 M
0.01 M
[Na+]1 > [Na+]2 , [Cl-] 1 < [Cl-]2 เมื่อมีสาร colloid
อยู่ด้วยจะทาให้ การกระจายของ diffusible ions ใน 2 ด้ านของ membrane
ไม่ เท่ ากัน
Clinical applications
1. dialysis
-เป็ นวิธีใช้แยกสาร crystalloid ออกจากสาร colloid ใน solution ที่มีสารทั้ง 2
อย่างรวมกันอยู่
-diffusion of solute through a membrane
-dialyzing membrane (colloidion shell , cellophane) has
hole large enough to pass ions and small molecules , but
not the larger colloidal particles
-sieve action
-eg. Hemodialysis , peritoneal dialysis
The isotonic solution used in hemodialysis consist of
0.6% NaCl , 0.04% KCl , 0.2% NaHCO3 , and 0.72%
glucose
A Patient is usually on an artificial kidney machine for 4
to 7 hours . During this time isotonic bath is changed
every 2 hours .
2. Fluid replacement therapy
- volume expanders
: trauma, burn, sepsis, hypovolemic shock
- crystalloid fluid ใช้ กบั ผู้ป่วยทั่วไป เช่ น ท้ องเสี ย อาเจียนรุ นแรง ดื่มนา้ ไม่ ได้
: normal saline
: lactated Hartman’s solution
differ in ionic concentration
: lactated Ringer’s solution
- colloid fluid ใช้ กบั ผู้ป่วยสมองบวม ไข้ เลือดออกช็อกที่ควบคุมไม่ ได้ ผู้ป่วยที่เสียเลือดมาก
โดยใช้ 6% in 0.9% NSS or 5% dextrose
: gelatin
: hetastarch หรื อ hydroxyethylstarch
: albumin
: plasma protein fraction
: dextran
: vuluven
ชนิดของน้าเกลือ
1. 0.9% NaCl หรื อ NSS เป็ นนา้ เกลือทีน่ ิยมให้ ในผู้ป่วยทีข่ าดนา้ รุ นแรง เช่ น
ท้ องเสี ยรุ นแรง ผู้ป่วยทีม่ ภี าวะช็อก
2. 5% DN/2 เป็ นนา้ เกลือทีน่ ิยมให้ ในผู้ใหญ่ ทวั่ ไป 5%D หมายถึง 5% dextrose
(glucose), N/2 หมายถึง มี NaCl อยู่ครึ่งหนึ่งของ NSS
3. 5% DN/3 เป็ นนา้ เกลือทีน่ ิยมให้ ในเด็ก เพราะเกลือในเลือดของเด็กน้ อยกว่ าผู้ใหญ่
Download