-Thailand
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
โรคไม่ตด
ิ ต่อทีต
่ ้องจับตามองของภูมภ
ิ าค:
ี่ งของโรคไม่ตด
ปัจจ ัยเสย
ิ ต่อ
ในยุคกำรค้ำเสรี
ภญ. อรท ัย วลีวงศ,์ B.Pharm, MSc.
นพ.ท ักษพล ธรรมร ังส,ี MD, MPH, PhD
สำน ักวิจ ัยนโยบำยสร้ำงเสริมสุขภำพ (สวน.)
เครือข่ำยควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ (NCD net)
สำน ักงำนพ ัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ (IHPP)
13 March 2014
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
Outline
• NCDs as global agenda & socioeconomic
development
• Social determinants of NCDs
• Global trade & market and risks to NCDs
• ASEAN and NCDs risks
2
Global Risks Landscape 2013
Impact if the risk were to occur
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
(World Economic Forum)
The Dangers of Hubris
on Human Health
อ ันตรำยของควำมอห ังกำร์
ต่อสุขภำพของมนุษยชำติ
Likelihood to occur in the next
3
UN High-level Meeting on NCDs
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
(19-20 September 2011, New York)
It was only the 2nd time in history that the UN
General Assembly discussed a health issue
113 Member States
34 Presidents & Prime-Ministers
3 Vice-Presidents & Deputy Prime-Ministers
51 Ministers of Foreign Affairs and Health
11 Heads of UN Agencies 100s of NGOs
Political Declaration
on NCDs
(A66/RES/2)
4
Global action against NCDs
ECOSOC
Doha Declaration
on NCD & Injuries
UNGA High-level Meeting on the
prevention and control of NCDs
A/RES/66/2
Political Declaration on NCDs
WHA61.14
WHA53.17
Global Strategy
for the
Prevention and
Control of
NCDs
WHA60.23
Implementation
Global
Strategy
WHO Global
Status Report
on NCDs
WHA66.10
WHA57.17
WHA56.1
Action Plan on
the Global
Strategy for the
Prevention and
Control of NCDs
2008-2013
WHA64.11
Moscow
Declaration
Global Strategy
on Diet,
Physical Activity
and Health
WHA63.13
WHA63.14
Global Strategy
to Reduce the
Harmful Use of
Alcohol
Marketing of
food &
non-alcoholic
beverages to
children
A Comprehensive
global monitoring
framework
Global Action
Plan 2013-2020
Options & timeline
for strengthening
and facilitating
multisectoral action
2000 2003 2004
2007 2008 2009
2010
2011
2013
Rio+20 United Nations Conference on
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
Sustainable Development [June 2012]
“ We understand the goals of sustainable
development can only be achieved in the
absence of a high prevalence of
debilitating communicable and NCDs,
and where populations can reach a state
of physical, mental and social well-being.
” (paragraph 138)
“ We acknowledge that the global
burden and threat of NCDs
constitutes one of the major
challenges for sustainable
development in the 21st century. ”
(paragraph 141)
6
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
What is driving the NCD epidemic?
Social
Determinants
of Health
Aging population
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
Poverty contributes to NCDs
and NCDs contribute to poverty
Ref: WHO Global NCDs report 2010
8
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
NCD deaths as proportion of total deaths (%)
ประเทศรวยป่ วยตายด ้วย NCD
มากกว่าประเทศยากจน
NCD deaths rate per 100 000 population
2.6 million deaths in ten
ASEAN countries
(61.5% of total death)
Gross national income, international dollarsX103
9
Ref: The rise of chronic non-communicable diseases in southeast Asia: time for action, Lancet 2011; 337: 680–89
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ยิง่ จน ยิง่ สูบ
ยิง่ จน
ยิง่ กินผ ัก
ผลไม้นอ
้ ย
ยิง่ รวย ยิง่ ไม่ออกกำล ังกำย
Ref: The rise of chronic
non-communicable
diseases in southeast
Asia: time for action,
Lancet 2011; 337: 680–
89
10
โลกการค ้าปั จจุบน
ั -- การรวมกลุม
่ เศรษฐกิจต่างๆ
EFTA
EU
FTAs – 28 countries ; ROK,
EFTA, MX , Middle East,
Nego – 23 countries ; SG,
ML, India, China
NAFTA
China
Japan
10 FTAs – 22 countries ;
SG, NZ, Chile, Peru, HK
Nego – 18 countries ;
AUS, GCC, SACU
13 FTAs – 16 countries ;
India, ASEAN (except CLM)
Nego – 8 countries ; ROK,
AUS, GCC
TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
ANDEAN
(US, AUS, NZ, Chile, Peru, SG, ML, BRU, VN)
APEC
South Korea
GCC
BRICS
(Brazil, Russia, India,
China, South Africa)
BIMSTEC
US
14 FTAs – 20 countries ;
SG, NAFTA, AUS, Central –
South America, ROK,
Columbia, Panama
Nego - 4 countries ; TPP
(BR, ML, VN, NZ)
11
India
6 FTAs - 16 countries ; SG,
TH, ML, Sri Lanka, ROK
Nego – 55 countries ;
China, Japan, EU, EFTA,
GCC
Australia
6 FTAs – 13 countries ;
SG, TH, NZ, US, Chile
Nego – 13 countries ;
ROK, China, Japan,
India, GCC
8 FTAs – 44 countries ;
SG, India, EU, US, EFTA
Nego – 39 countries ;
AUS, NZ, GCC
New Zealand
8 FTAs – 12 countries ;
SG, TH, ML, China, AUS
Nego – 9 countries ;
ROK, India, US, GCC
ี นก ับประเทศนอกกลุม
ควำมตกลงกำรค้ำเสรีของอำเซย
่
ี น 6: AEC, china, AUS+NZ, India, S Korea, Japan
ในกรอบอาเซย
มีความสนใจ 5 : TPP, Turkey, Pakistan, Russia, Israel
ASEAN-EU FTA
ASEAN-Japan CEP
ASEAN-China FTA
ASEAN-GCC
ASEAN-South Korea FTA
ASEAN-India FTA
AEC
RCEP
ASEAN-AustraliaNew Zealand FTA
ASEAN
In force
Expansion of scope
In pipeline
RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership
New initiatives
Source: Bryan Cave (Thailand) Adapted from Department of Trade Negotiation, MOC
12
ควำมตกลงกำรค้ำเสรีระด ับทวิภำคีของไทย
ทวิภาคี มีผล : Aus, NZ, Jap, Chile
อยูใ่ นกระบวนการ ในนามประเทศ
ใกล ้เสร็จ 2: India Peru
อยูร่ ะหว่างเจรจา 3” RCEP, BIMTEC, EU
เตรียมการ 3 : HK, Canada, EFTA
Thailand-EFTA
Thailand-EU FTA
Thailand-Japan EPA
Thailand-India FTA
Thailand-Peru CEP
BIMSTEC
Thailand-Australia FTA
Thailand-Chile FTA
Thailand
Thailand-New Zealand CEP
In force
Expansion of scope
On-going negotiations
In pipeline
Source: Bryan Cave (Thailand) Adapted from Department of Trade Negotiation, MOC
13
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
Global trade & market and NCDs risks
•
•
•
•
•
•
Tobacco
Alcohol
Food
Health service
Global epidemics of NCDs
Information and technology (i.e. aggressive
marketing, misleading information)
• …
14
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
Big Four Businesses
Big foods /Big Soda /Big Alcohol /Big Tobacco
15
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ASEAN: Association of South East Asia Nations
Founding Members
(1967)
• Thailand
• Malaysia
• Indonesia
• Philippines
• Singapore
Additional Members
• Brunei 1984
Population 575 million
• Viet Nam 1995
Area 4.5 million square km.
• Lao PDR 1997
Main religions Islam Buddhism Hinduism
• Myanmar 1997
Christian
• Cambodia 1999
Combined GDP USD $ 737 Billion
Trade USD $ 720 Billion
ี น (ASEAN community: AC)
3 เสำหล ัก ประชำคมอำเซย
และควำมเกีย
่ วข้องก ับด้ำนสุขภำพ
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
APSC
ประชำคม
กำรเมือง&
ควำมมน
่ ั คง
ASCC
ประชำคม
ั
สงคม
&
ว ัฒนธรรม
สุขภำพ/
สำธำรณสุข
(ASEAN Socio-Cultural
Community)
•Social safety net & protection from
the negative impacts of integration and globalization
•Enhancing food security and safety
•Access to healthcare and promotion of healthy lifestyles
•Improving capability to control communicable diseases
•Ensuring a drug-free ASEAN
•Building disaster-resilient nations and safer communities
(ASEAN Political-Security
Community)
•Non-Traditional Security Issues
•Disaster Management &
Emergency Response
• Urgent issues or crisis
situations affecting ASEAN
AEC
ประชำคม
เศรษฐกิจ
(ASEAN Economic
Community)
•Free flow of goods, services,
investment, skilled labour
•Food, Agriculture and Forestry
•Consumer Protection
•Intellectual property rights (IPR)
•E-Commerce
17
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
สเี่ ป้ าหมายภายใต ้ AEC Blueprint (2015)
1. กำรเป็นตลำดและฐำน
กำรผลิตเดียวก ัน
•
•
•
•
•
ิ ค ้าเสรี
เคลือ
่ นย ้ายสน
เคลือ
่ นย ้ายบริการอย่างเสรี
เคลือ
่ นย ้ายการลงทุนอย่างเสรี
เคลือ
่ นย ้ายแรงงานฝี มืออย่างเสรี
เคลือ
่ นย ้ายเงินทุนอย่างเสรี
2. กำรเป็นภูมภ
ิ ำคทีม
่ ข
ี ด
ี
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งข ันสูง
•
•
•
•
•
•
E-ASEAN
นโยบายภาษี
นโยบายการแข่งขัน
ิ ธิทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา
สท
การคุ ้มครองบริโภค
การพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
3. กำรเป็นภูมภ
ิ ำคทีม
่ ก
ี ำร
พ ัฒนำทำงเศรษฐกิจที่
เท่ำเทียมก ัน
•
•
่ งว่างการพัฒนาระหว่าง
ลดชอ
ิ เก่า-ใหม่
สมาชก
สนับสนุนการพัฒนา SMEs
4. กำรเป็นภูมภ
ิ ำคทีม
่ ี
กำรบูรณำกำรเข้ำก ับ
เศรษฐกิจโลก
•
•
•
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร ้างเครือข่ายการผลิต/จาหน่าย
จัดทา FTA กับประเทศนอก
ภูมภ
ิ าค
18
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
จะเกิดอะไรขึน
้ ใน AEC
ี นจะกลำยเป็นตลำดร่วม
 อำเซย
ี นสำมำรถถือหุน
 อำเซย
้ ได้ถงึ 70%
ี น
ในธุรกิจบริกำรในอำเซย
ี นดึงดูดกำรลงทุนจำกทว่ ั โลก
 อำเซย
 อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนิน
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
 กำรรวมต ัวของตลำดเงินและตลำด
ทุนอย่ำงเป็นระบบ
 พ ัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
ต่อเนือ
่ ง
ี นบูรณำกำรเข้ำก ับ
 เศรษฐกิจอำเซย
เศรษฐกิจโลก
 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งข ันของ
ี นเพิม
้
อำเซย
่ สูงขึน
 มีกำรพ ัฒนำทำงเศรษฐกิจทีเ่ ท่ำ
เทียมก ัน
2015
“กำรเปลีย
่ นแปลงเกิดจำก
ผลกำรดำเนินกำรอย่ำงค่อย
เป็นค่อยไป AEC ไม่ได้ทำ
ให้เกิดควำมเปลีย
่ นแปลง
ในท ันที แต่เป็น work in
progress และเป็น
milestone”
การค้าไทย-อาเซียนขยายตัวสูง
ต่อเนื่ อง อาเซียนเป็ นคู่ค้า No.1 มี
สัดส่วน 20%
ี น (AEC) blueprint
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซย
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ิ ค้ำอย่ำงเสรี (ภาษี เป็ นศูนย์)
1.เคลือ
่ นย้ำยสน
AEC
เป็นตลำด
และฐำนกำร
ผลิตเดียว
2.เคลือ
่ นย้ำยบริกำรอย่ำงเสรี
3.มีกำรลงทุนอย่ำงเสรี
4.เคลือ
่ นย้ำยแรงงำนฝี มืออย่ำงเสรี
5. เคลือ
่ นย้ำยเงินทุนอย่ำงเสรี
ื้ (มาลาเรีย เท ้าชาง
้ หวัดใหญ่ SARs หวัดนก)
การระบาดโรคติดเชอ
โรคติดต่ออุบต
ั ใิ หม่/อุบต
ั ซ
ิ า้ (คอตีบ กาฬโรค โปลิโอ เชอื้ ดือ้ ยา)
โรคทีม
่ ากับบริการ/การท่องเทีย
่ ว (เอดส ์ ยาเสพติด)
ี่ ง (น้ าตาล น้ ามันปาล์ม บุหรี่ สุรา อาหารแปรรูป)
อาหาร/ผลิตภัณฑ์เสย
สารเคมีอน
ั ตราย/ผลิตภัณฑ์ต ้องห ้าม (แอสเบสตอส)
ิ ค ้าไม่ได ้มาตรฐาน (เครือ่ งใชไฟฟ้
้
สน
า อะไหล่ รถจักรยานยนต์)
20
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ASEAN cooperation on Health
(2010-2015)
• Emerging infectious diseases (Zoonotic
disease & other communicable disease)
• HIV/AIDS
• Pandemic Preparedness and Response
• Maternal and Child Health (MCH)
• Pharmaceutical development
• Food Safety
• Tobacco control
• Noncommunicable disease
• Mental Health
• Traditional Medicine
21
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ี น ASEAN
ทิศทำงสมำคมประชำชำติอำเซย
ี น” เน ้นแนวคิดเรือ
• “นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซย
่ ง
การตลาดเสรี ทีร่ ัฐควรลดอุปสรรคของการค ้าระหว่างประเทศ
ื้ ขาย “สน
ิ ค ้า” แต่ยงั รวมถึง การ
• เป็ นไปมากกว่าการตกลงซอ
“บริการ” “ การลงทุน “ และ “ประชากร” อีกด ้วย
ี นเป็ นกลไกในการเข ้าสูก
่ ลไกการค ้าเสรีทไี่ ป
• ประชาคมอาเซย
ิ อาเซย
ี น >> ASEAN+3,
ไกลกว่าภายในประเทศสมาชก
ASEAN+6, ASEAN-TPP (Trans Pacific Partnership
Agreement)
ิ ค ้าอันตรายต่อสุขภาพ (เชน
่ แอลกอฮอล์, บุหรี)่ และ
• สน
ิ ค ้าบริการเกีย
่ การโฆษณา) ล ้วนถูกมอง
ธุรกิจสน
่ วเนือ
่ ง (เชน
ิ ค ้าธรรมดา” ทีเ่ ข ้าข่ายถูกสง่ เสริมให ้มีการแข่งขัน
เป็ น “สน
และการบริโภคเพิม
่ ขึน
้ ผ่านกลไกดังกล่าว
22
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
ิ ค้ำและบริกำร
ผลกระทบของกำรค้ำเสรีตอ
่ สน
ึ ษำ เหล้ำ บุหรี่ อำหำร
:กรณีศก
23
-Thailand
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
หล ักกำรของข้อตกลงกำรค้ำเสรี
ความคาดหวังพืน
้ ฐานของการค ้าเสรี:
• สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่งคัง่ ของสงั คม (Social prosperity)
ิ ค ้าสาหรับผู ้บริโภค
• เพิม
่ ความหลากหลายและการเข ้าถึงสน
• เพิม
่ การแข่งขันและลดราคา
ิ ค ้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานฝี มือ
สน
1.ผลต่ออุปทำน (supply)
ิ ค ้า ผลิต จาหน่าย
: ผู ้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สน
2.ผลต่ออุปสงค์ (demand)
ิ ค ้านาเข ้า
: ผ่านการทาการตลาด โฆษณาสง่ เสริมการขาย การให ้คุณค่าสน
3.ผลต่อนโยบำยและมำตรกำร (policy & intervention)
: กฎระเบียบการค ้า ลดหย่อนกฎระเบียนภายใน การเมือง กลุม
่ อานาจ
policy attack: result in policy roll back, status quo, dimimish policy
space, chilling effect
24
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ผลกระทบต่อกำรบริโภคและปัญหำแอลกอฮอล์
25
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ผลกระทบต่อกำรบริโภคและปัญหำแอลกอฮอล์
26
ผลกระทบต่ออำหำร (Food system)
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
• Available and affordable of unhealthy diets
• Food safety
• Food security: reduce growing area
• Nutrition security: more expensive local foods
Source: Visith Chavasit, Institute of Nutrition, Mahidol University
27
่ เสริมให้เกิดภำวะนำ้ หน ักเกินและโรคอ้วน
สงิ่ แวดล้อมรอบต ัวทีส
่ ง
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
Obesogenic environments
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ข้อตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ
Technical Barriers to Trade (TBT)
: ผลิตภ ัณฑ์อำหำร
www.foodindustry.asia
29
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ข้อตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ
Technical Barriers to Trade (TBT)
: ฉลำกโภชนำกำร GDA* (Guideline Daily Amounts)
*ฉลากหน ้าบรรจุภัณฑ์ทแ
ี่ สดงจานวนพลังงานอาหาร น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม ทีอ
่ ยูใ่ น
ผลิตภัณฑ์อาหาร และ % ของสารอาหารนีต
้ อ
่ ปริมาณทีแ
่ นะนาให ้บริโภคในแต่ละวัน
พลังงาน
น้ าตาล
กิโลแคลอรี
กรัม
1.5ก.
2%*
พลังงาน
น้ าตาล
ไขมัน
กิโลแคลอรี
กรัม
60
60
2
2
ไขมัน
โซเดียม
45มก.
‘GDA แบบมีสเี ดียว’
2%*
โซเดียม
1.5ก. 45มก.
2%
2%
‘GDA แบบส ี
ั ญาณจราจร’
ไฟสญ
‘GDA แบบไม่มส
ี ’ี
Source: www.fhpprogram.org30
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ข้อตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ
Technical Barriers to Trade (TBT)
: บุหรี่ (ขยำยขนำดฉลำกภำพคำเตือน)
Source: Prof.Prakit Vathesatogkit, Action on Smoking and Health Foundation Thailand , ITH conference, March 10, 2014 31
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ข้อตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ
Technical Barriers to Trade (TBT)
: บุหรี่
Source: Prof.Prakit Vathesatogkit, Action on Smoking and Health Foundation Thailand , ITH conference, March 10, 2014 32
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ข้อตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ
Technical Barriers to Trade (TBT)
: แอลกอฮอล์ (มำตรกำรฉลำกภำพคำเตือน)
33
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
ผลกระทบของกำรค้ำเสรีตอ
่ : บริกำรสุขภำพ
• Health services as commodity
–
–
–
–
Across border services: telemedicine
Foreign patients
Foreign investment in health services
International movement of health personnel
ิ ธิในทรัพย์สน
ิ ทาง
• ข ้อตกลงทางการค ้าว่าด ้วยสท
ปั ญญา (TRIPS: Trade related aspects of
intellectual property rights) ตาม WTO
ิ ธิบต
– สท
ั รของยาใหม่เป็ นอย่างน ้อย 20 ปี
– การเข ้าถึงยา
34
35
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
-Thailand
-Thailand
Program
Health Policy
International
-Thailand
Program
Policy
Health
International
more to come…..
Trans Pacific Partnership Agreement (TPP)
Orratai Waleewong, B.Pharm, MSc
Health Promotion Policy Research Center (HPR)
International Health Policy Program (IHPP)
[email protected]
36
Download

in Thailand - สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข