Comparative Tort Law

advertisement
Comparative Tort Law
Mårten Schultz
J.D., Stockholm University
Todays Leture
•
•
•
•
What is tort law?
Different kinds of internationalization
Developments in European tort law
Comparative tort law research
Introduction: What is tort law?
What is Tort Law?
• The notion of a tort
• ”Deliktsrecht”, skadeståndsrätt, the law of
civil responsibility
• The area of law where one person is held
responsible for another person’s
harm/damage. Responsibility means a
responsibility to pay (damages)
What is Tort Law Not?
• ”Compensation law”
• Criminal law – criminal responsibility
• Insurance law
The Internationalization of Tort Law
(and Private Law)
Internationalization of Tort Law: Key
Terms
•
•
•
•
Globalization
Internationalization
”Americanization”
Europeanization
Focus of today’s lecture: Europeanization
Factors in the development
• A borderless Europe: European law firms,
student exchange programs, etc.
• Growing interest in comparative law in
courts, legislators and in the E.U.
• Comparative law research at universities
• -> New body of ”European private law
literature” (European Tort Law)
The Europeanization of Tort Law:
Different Developments
• Hard unification: Europeanization through
directives from the E.C.
• Soft harmonization: Exchanges of ideas
that influence European jurisdictions
Examples of Hard Unification
• The directive on product liability
• Environmental liability
• Full mandatory civil code?
Examples of Soft Harmonization:
Private Law in General
• More comparative law research in
legislation?
• More comparative law in the courts?
• The growing importance of transnational
law (E.C Law, CISG, etc) in private law
matters
• Lex mercatoria and other non-national
legal sources
Concrete Examples from Tort Law
• Comparative law in the courts, in Sweden
and elsewhere
• Comparative law in preparatory works
• Comparative law in the academic
discussion
Examples: Sweden
• 2005: Inducement to breach of contract
• Short remarks about Swedish tort law for
pure economic loss
• Inducement to breach of contract in
English law
• The Supreme Court’s decision
Examples: Fairchilds
• House of Lords case
• Claim for damages for injury from
asbestos
• Uncertain causal link
• The law lord’s comparative investigation
Conclusions so far…
• The growing importance of comparative law
research in tort law: Can be used to smoothen
harmonization and to account for national
differences
• If a full code or comprehensive unification is
wanted (or ”needed), it will need to be based in
substantial comparative law research
• Many research projects have started to
investigate the possibility and feasibility of a fully
harmonized European tort law
Introduction to the European
Research Projects
Key Research Projects
• The Study Group on a European Civil
Code (the von Bar group)
• European Group on Tort Law (Tilburg
group)
• The Trento project
• A Common Frame of Reference
Differences Between the
Projects
•
•
•
•
•
Working conditions
Funding
People
Purposes
Expected outcome
Key Issues in the Comparative
Projects
• The problem of representation: Is
everybody heard?
• Restatement? Common core?
• Level of abstraction: What room for
differences?
• From a Scandinavian perspective:
Common law (judge made law) and
continental civil law (codification). What
about the Scandinavian tradition?
What Functions can the Proposals
fulfill?
• Important input in the European academic
discussion
• May be used by courts and legislators that
seeks a ”European solution”
• Useful for the development of future
directives, especially a civil code kind of
project
References
• Study Group: www.sgecc.net
• EGTL: www.egtl.org
• Artiklar: European Review of Private Law,
European Business Law Review, etc.
Uppgift: 2 scenarier
1: B har stulit pengar från A i ett villainbrott. Senare
blir B rånad av C, under brutala former. B har
enbart de pengar som han fått från stölden mot
A. B yrkar skadestånd för de förlorade pengarna
i brottmålet mot C. Är det möjligt att få
ersättning?
2: A och B, 20 år gamla, har sett på Jackass på
MTV. De beslutar sig för att göra ett ”stunt”
framför en kamera, för att kunna sälja filmen
senare. A sätter på sig skyddsväst och B skjuter
A med ett hagelgevär. A blir svårt skadad. Skall
skadestånd utgå, eller jämkas?
Uppgiften
• Skriv promemoria utifrån scenariot,
gruppvis.
• Utgå från frågan: Hur behandlas
problemet i svensk rätt.
• Gör därefter en genomgripande jämförelse
med antingen Study Groups förslag, eller
EGTL:s förslag, eller båda.
• Reflektera särskilt över: Är de europeiska
förslagen förenliga med svensk
inställning?
Formalia etc.
• Promemorian i komparativ rätt författas på ett konkret
angivet ämne och med utgångspunkt i av läraren angivet
juridiskt material från olika rättsystem (lagstiftning,
rättsfall, juridisk doktrin mm).
• Promemorian författas individuellt, men presenteras i
grupp av alla studenter som arbetar med samma uppgift
vid ett av sammanlagt fyra seminarietillfällen.
• Tio sidor (1,5 linespace) är lämpligt format. Akademisk
standard skall användas för formalia (källangivelse,
fotnoter, mm.)
• Redovisning muntligt i grupp inför hela klassen.
Bedömningen skall göras efter kriterierna: struktur,
analys, formalia och muntlig presentation.
• Skicka din pm till: [email protected]
Download