Examensarbete i Naturgeografi, 30 hp Master work in Physical

advertisement
Examensarbete i Naturgeografi, 30 hp
Master work in Physical Geography, 30 hp
Skogskalavverkningen påverkan på boreala sjöars pelagiska produktivitet och biostruktur
Kalavverkning leder vanligtvis till kortsiktiga förhöjningar i marknäringstillgång följt av ett ökat
näringsläckage till sjöar. Det råder idag kunskapsbrist vad gäller kort- och långsiktiga effekter av ökat
läckage av oorganiskt kväve (N) från kalavverkade avrinningsområden på boreala sjöekosystem i
norra Sverige. Då växtplankton är N-begränsade i denna region kan ökat N-läckage till följd av
avverkning leda till eutrofiering och ökad produktion av växtplankton (energi) på basala nivåer i
näringskedjan. Detta kan i sin tur påverka planktonstrukturen och hur energi från basala nivåer (från
växtplankton/bakterier) överförs till djurplankton. Det här examensarbetet syftar till att studera
långsiktiga effekter av kalavverkning och kväveläckage på boreala sjöars produktivitet och
biostruktur. Ett stort antal sjöar (40st) skall undersökas i norra Sverige. Sjöarna skall representera en
gradient där kalavverkade områden skall vara av olika ålder (från 0 till 60 år). Referenssjöar (5 st.)
med begränsad kalavverkning inom avrinningsområdet skall också ingå. Sjöarna skall provtas en gång
under sommaren (slutet av juli tom mitten av augusti) med avseende på vattenkemi och för stabila
isotopanalyser av autokton och allokton signal i zooplankton. Utöver detta skall även bakterie- samt
primärproduktion mätas för respektive sjö. Hypoteser kommer testats genom att jämföra produktion
av bakterier och växtplankton och allokton/autokton signal i djurplankton mellan sjöar med olika
hyggesålder, och med referenssjöar. Examensarbetet ingår som en del av ett större forskningsprojekt
lett av Ann-Kristin Bergström och Jan Karlsson.
Forest logging impact on pelagic productivity and biostructure in boreal lakes
Logging disturbances in boreal watersheds generally leads to short-term increases in soil nutrient
availability followed by increased leaching to freshwaters. There is a lack of knowledge on both
short- and long-term effects of enhance inorganic nitrogen (N) export from catchments due to
logging on boreal lake ecosystems in northern Sweden. As phytoplankton mainly is N-limited in this
region, enhanced N leakage may cause eutrophication and enhanced phytoplankton production
(energy) at the basal trophic levels in lakes. This may in turn affect the biostructure and how energy
is transferred from basal levels in the food web (i.e. from phytoplankton and bacteria) to
zooplankton. The aim of this Master work is to study long-term effect of logging and N-leakage on
downstream lake ecosystems. A lake survey will be conducted to explore the long-term on biomass
development and plankton structure in unproductive lakes. The lake survey comprises 40 lakes in
northern Sweden. The lakes will be chosen to comprise a gradient of different ages of their
harvested areas in their catchment (from 0 to 60 years). A reference area (comprising 5 lakes) with
limited logging will also be included. Lakes will be samples one (late July to mid August) for water
chemistry and for isotopic signals of autochthonous/allochthonous organic sources in zooplankton.
Bacterial- and primary production in the pelagic zone will also be measured in each lake. Hypotheses
will be tested by comparing production at basic trophic levels (bacteria and phytoplankton) with the
autochthonous/allochthonous organic sources in zooplankton between lakes with harvested areas of
different ages, and with the reference lakes (no harvesting). The Master work is one part in a larger
research project led by Ann-Kristin Bergström and Jan Karlsson.
Download
Related flashcards

Disinfectants

40 cards

French microbiologists

15 cards

Alveolata

16 cards

Protista

20 cards

Antimicrobials

22 cards

Create Flashcards