Strippet versjon

advertisement
Strippet ISTQB-terminologiliste engelsk-norsk v.2.2
til bruk under eksamen i Norge
ATA
ATA
EITP
ATT
EITP
EITP
F
ETM
ATT
ATM
ATT
EITP
EITP
ATT
F
ATA
ATM
abstract test case
acceptance
acceptance criteria
abstrakt testtilfelle Se høynivå testtilfelle
akseptanse (godkjenning)
akseptansekriterier Se også
godkjenningskriterier (pass/fail criteria)
acceptance testing
accessibility testing
accuracy
accuracy testing
acting (IDEAL)
action word driven testing
actor
actual outcome
actual result
ad hoc review
ad hoc testing
adaptability
agile manifesto
agile software development
agile testing
algorithm test
alpha testing
analytical testing
analyzability
analyzer
anomaly
anti-pattern
API (Application Programming Interface)
testing
akseptansetesting
testing av tilgjengelighet
nøyaktighet
test av nøyaktighet
arc testing
assessment report
assessor
atomic condition
attack
attack-based testing
attractiveness
audit
audit trail
Automated testware
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Se nøkkelord drevet testing
aktør
virkelig resultat
virkelig resultat
ad-hoc review Se uformell granskning
ad-hoc testing
tilpasningsevne
manifest om smidig programvareutvikling
smidig programvareutvikling
smidig testing
Se forgreningstesting
alfatesting
analytisk testing
analyserbarhet
analysator
anomali
antimønster
API-testing
forgreningstesting
atomær betingelse
angrep
angrepsbasert testing
attraktivitet
revisjon
revisjonsspor
automatisert testvare
Side 1 av 24
availability
back-to-back testing
EITP balanced scorecard
baseline
basic block Note
basis test set
bebugging
behavior
benchmark test
bespoke software
F
beta testing
big-bang testing
black-box technique
F
black-box test design technique
ATA
F
F
ATA
F
tilgjengelighet
sammenlignende test
basislinje, baseline
basisblokk NB
basis testsett
Se (eng) fault seeding
oppførsel
referansetest
spesialutviklet programvare
betatesting
big-bang testing
svart boks teknikk
svart boks testdesignteknikk
black-box testing
blocked test case
bottom-up testing
boundary value
boundary value analysis
svart boks testing
blokkert testtilfelle
nedenfra-opp-testing
grenseverdi
grenseverdianalyse
boundary value coverage
boundary value testing
branch
branch condition
branch condition combination coverage
branch condition combination testing
branch condition coverage
branch coverage
branch testing
buffer
buffer overflow
bug
bug report
bug taxonomy
bug tracking tool
business process-based testing
grenseverdidekning
grenseverditesting
forgrening
Se betingelse
betingelseskombinasjonsdekning
betingelseskombinasjonstesting
betingelsesdekning
forgreningsdekning
forgreningstesting
buffer
bufferoverskridelse
programfeil
programfeilrapport
taksonomi av feil
Se feilhåndteringsverktøy
forretningsprosesstesting
call graph
kallgraf
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 2 av 24
ATM Capability Maturity Model Integration
EITP
Capability Maturity Model Integration
ATT
capture/playback tool
capture/replay tool
CASE
verktøy for innspilling og avspilling
Se verktøy for innspilling og avspilling
CASE Forkortelse for Computer Aided
Software Engineering
CAST
causal analysis
cause-effect analysis
cause-effect decision table
cause-effect diagram
cause-effect graph
cause-effect graphing
certification
change control
change control board
change management
changeability
CAST Se også testautomatisering
årsaksanalyse
årsak-virkningsanalyse
årsak-virknings beslutningstabell
årsak-virknings-diagram
årsak-virkningsgraf
årsak-virkningsanalyse
sertifisering
endringskontroll
endringskontrollråd
endringshåndtering
endringsvennlighet Se også
vedlikeholdbarhet
EITP
EITP
EITP
ATA
EITP
ATT
checker
ATA checklist-based testing
Chow's coverage metrics
classification tree
ATA classification tree method
clear-box testing
ATM CMMI
EITP
kontrollør
sjekklistebasert testing
Chow’s dekningsmål
klassifikasjonstre
klassifikasjonstremetode
Se hvit boks testing
CMMI
code
code analyzer
F
code coverage
code-based testing
ATT co-existence
ATA combinatorial testing
F
commercial off-the-shelf software
comparator
compatibility testing
F
compiler
complete testing
completion criteria
F
complexity
kode
kodeanalysator Se statisk kodeanalysator
kodedekning
kodebasert test
koeksistens
kombinatorisk testing
standardprogramvare
komparator, sammenligningsverktøy
kompatibilitetstesting
kompilator
fullstendig test
sluttkriterier
kompleksitet
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 3 av 24
compliance
compliance testing
component
component integration testing
component specification
F
component testing
compound condition
ATA concrete test case
concurrency testing
condition
condition combination coverage
condition combination testing
condition coverage
condition determination coverage
condition determination testing
condition outcome
ATT condition testing
ETM confidence interval
confidence test
configuration
configuration auditing
configuration control
configuration control board (CCB)
configuration identification
configuration item
F
configuration management
F
configuration management tool
configuration testing
samsvar
samsvartesting
komponent
komponentintegrasjonstest
komponentspesifikasjon
komponenttesting
sammensatt betingelse
konkret testtilfelle
samtidighetstest
betingelse
betingelses-kombinasjon dekning
betingelses-kombinasjon testing
betingelsesdekning
condition determination coverage
condition determination testing
betingelsesresultat
betingelsestesting
konfidensintervall
konfidenstest ) smoke test
konfigurasjon
konfigurasjonsrevisjon
konfigurasjonskontroll
konfigurasjonskontrollråd
konfigurasjonsidentifikasjon
konfigurasjonselement
konfigurasjonsstyring
konfigurasjonsstyringsverktøy
konfigurasjonstesting Se portabilitetstesting
F
confirmation testing
conformance testing
Se retest
overensstemmelsestesting Se samsvartesting
consistency
consultative testing
content-based model
continuous representation
control chart
control flow
control flow analysis
control flow graph
konsistens / motsigelsesfrihet
konsultasjonstesting
ETM
EITP
EITP
ETM
F
ATT
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
kontinuerlig representasjon
kontrolldiagram
kontrollflyt
kontrollflytanalyse
kontrollflytgraf
Side 4 av 24
ATT
ETM
EITP
F
F
EITP
ATM
EITP
control flow path
control flow testing
convergence metric
conversion testing
corporate dashboard
cost of quality
COTS
coverage
coverage analysis
coverage item
coverage measurement tool
coverage tool
critical success factor
Critical Testing Processes
ATM CTP
EITP
custom software
sti (i programmet)
kontrollflyttesting
konvergensmåling
konverteringstesting
kvalitetskostnad
COTS
testdekning
dekningsanalyse
testdekningsenhet
Se testdekningsverktøy
testdekningsverktøy
kritisk suksessfaktor
Critical Testing Processes
CTP
spesialutviklet programvare se også (eng)
bespoke software
ATM custom tool
cyclomatic number
tilpasset verktøy
syklomatisk tall
daily build
ETM dashboard
data definition
F
data-driven testing
ATT
daglig bygging
F
ATT
F
F
ATT
datadefinisjon
datadrevet test
data flow
data flow analysis
data flow coverage
data flow testing
data integrity testing
data quality
database integrity testing
dd-path
dead code
dataflyt
dataflytanalyse
dataflytdekning
dataflyttest
test av dataintegritet
datakvalitet
test av databaseintegritet
dd-sti
ubrukt (”død”) kode Se også ikke utførbar
kode
debugger
debugging
debugging tool
debugger
debugging
debuggingsverktøy
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 5 av 24
ATT
F
F
ATA
F
ATM
decision
decision condition coverage
decision condition testing
decision coverage
decision outcome
decision table
decision table testing
beslutning
beslutnings-betingelsesdekning
beslutnings-betingelsestesting
beslutningsdekning, forgreningsdekning
beslutningsresultat
beslutningstabell
beslutningstabelltesting
decision testing
defect
beslutningstesting
defekt
ATA defect-based technique
ATA defect-based test design technique
defect category
F
defect density
EITP Defect Detection Percentage (DDP)
defect management
ATM defect management committee
defect management tool
defect masking
defect report
ATA defect taxonomy
defect tracking tool
ATM defect triage committee
defect type
ATT definition-use pair
deliverable
EITP Deming cycle
design-based testing
desk checking
feilbasert teknikk
feilbasert testdesignteknikk
defektkategori
feiltetthet
feilfinningsprosent (DDP)
feilhåndtering/feilstyring
feilstyringskomite
feilhåndteringsverktøy
maskering av feil
feilrapport
taksonomi av defekter
feilforvaltningsverktøy
defekt triage komite
defekttype
definisjon-bruk-par
leveranse
Deming syklus
designbasert testing
skrivebordstesting Se også statisk analyse
development testing
deviation
deviation report
EITP diagnosing (IDEAL)
dirty testing
documentation testing
domain
ATA domain analysis
F
driver
utviklingstesting
avvik
avviksrapport
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
skitten testing
dokumentasjonstest
domene
domeneanalyse
driver
Side 6 av 24
ATT
F
F
dynamic analysis
dynamic analysis tool
dynamic comparison
dynamic testing
dynamisk analyse
dynamisk analyseverktøy
dynamisk sammenligning
dynamisk test
ATM effectiveness
ATM efficiency
ATT
effektivitet
yteevne
efficiency testing
EITP EFQM (European Foundation for Quality
Management) excellence model
test av yteevne
elementary comparison testing
embedded iterative development model
EITP emotional intelligence
emulator
F
entry criteria
entry point
equivalence class
equivalence partition
equivalence partition coverage
F
equivalence partitioning
ATA
elementær sammenligningstest
innebygd iterativt utviklingsmodell
emulator
startkriterier
startpunkt
ekvivalensklasse
ekvivalensklasse
ekvivalensklassedekning
ekvivalensklasseinndeling
F
error
F
error guessing
ATA
feil
feilgjetting
error seeding See fault seeding
error seeding tool
error tolerance
EITP establishing (IDEAL)
evaluation
exception handling
executable statement
exercised
F
exhaustive testing
F
exit criteria
ATM
ATA
introduksjon av kunstige feil
verktøy for introduksjon av kunstige feil
feiltoleranse
etablering (IDEAL)
evaluering
unntakshåndtering eller feilhåndtering
utførbar programinstruksjon
utført
fullstendig testing
sluttkriterier
exit point
expected outcome
expected result
ATA experience-based technique
sluttpunkt
forventet resultat
forventet resultat
erfaringsbasert teknikk
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 7 av 24
F
experience-based test design technique
ATA
F
ATA
experience-based testing
exploratory testing
EITP extreme programming (XP)
F
ATM
factory acceptance testing
fail
failover testing
failure [Fenton]
failure mode
EITP Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
erfaringsbasert testdesignteknikk
erfaringsbasert testing
eksplorativ testing
ekstrem programmering
fabrikkakseptansetest
å feile
gjenopprettelsestesting
problem
feilmodus
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Failure Mode, Effect and Criticality Analysis Failure Mode, Effect and Criticality
(FMECA)
Analysis (FMECA)
F
ATM
ATM
ATM
ATM
F
F
failure rate
false-fail result
false-negative result
false-pass result
false-positive result
fault
fault attack See attack
fault density
Fault Detection Percentage (FDP)
fault injection
fault masking
fault seeding
ATT fault seeding tool
fault tolerance
EITP Fault Tree Analysis (FTA)
feasible path
feature
ETM feature-driven development
F
field testing
finite state machine
finite state testing
fishbone diagram
F
formal review
frozen test basis
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
feilrate
feilaktig underkjent resultat
feilaktig negativt resultat
feilaktig godkjent resultat
feilaktig positivt resultat
defekt
Se (eng ) attack
feiltetthet
feilfinningsprosent
feilinjeksjon
feilmaskering
feilsåing
feilsåingsverktøy
feiltoleranse
feiltreanalyse
utførbar sti
kjennetegn
funksjonalitetsdrevet utvikling
felttest
tilstandsmaskin
tilstandsbasert testing
se årsaks-virknings-diagram
formell granskning
frosset testbasis
Side 8 av 24
F
F
Function Point Analysis (FPA)
functional integration
functional requirement
functional test design technique
functional testing
functionality
functionality testing
funksjonspunktanalyse (FPA)
funksjonell integrasjon
funksjonelt krav
funksjonell testdesignteknikk
funksjonell testing
funksjonalitet
funksjonstesting
glass box testing
glassbokstesting se strukturell testing, hvit
boks testing
EITP Goal Question Metric
EITP GQM
hardware-software integration testing
Goal Question Metric
GQM
maskinvare-programvare integrasjons
testing
hazard analysis
ATA heuristic evaluation
ATA high level test case
horizontal traceability
hyperlink
ATT hyperlink test tool
fareanalyse
heuristisk evaluering
høynivå testtilfelle
horisontal sporbarhet
hyperlenke
hyperlenketestverktøy
EITP
F
F
F
IDEAL
impact analysis
incident
incident logging
IDEAL
konsekvensanalyse
hendelse
hendelsesregistrering (også feilregistrering)
F
F
F
F
incident management
incident management tool
incident report
incremental development model
incremental testing
independence of testing
feilhåndtering
feilhåndteringsverktøy
problemrapport
trinnvis (inkrementell) utviklingsmodell
inkrementell testing
testingens uavhengighet
infeasible path
informal review
umulig sti (eller vei)
uformell granskning
F
ATM
F
ATM
EITP initiating (IDEAL)
input
input domain
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
initiering (IDEAL)
inndata
inndata domene
Side 9 av 24
F
ATM
EITP
ATT
F
F
F
ATA
input value
insourced testing
inspection
inndataverdi
insourced testing
inspeksjon
inspection leader
inspector
installability
installability testing
installation guide
installation wizard
instrumentation
instrumenter
intake test
integration
integration testing
integration testing in the large
integration testing in the small
interface testing
interoperability
interoperability testing
inspeksjonsleder Se moderator
inspektør
installerbarhet
installasjonstesting
installasjonsanvisning
installasjonsprosedyre
instrumentering
instrumenterer
inntakstest
integrasjon
integrasjonstest
systemintegrasjonstesting
komponentintegrasjonstesting
grensesnitt-testing
interoperabilitet
interoperabilitetstest
invalid testing
ETM Ishikawa diagram
isolation testing
item transmittal report
F
iterative development model
F
ATA
ATT
EITP
ATA
EITP
ATM
negativ testing
Ishikawa diagram
isolert testing
frigivelsesrapport
iterativ utviklingsmodell
key performance indicator
keyword-driven testing
nøkkelindikator for ytelsen
nøkkelorddrevet testing
LCSAJ
LCSAJ coverage
LCSAJ testing
lead assessor
learnability
learning (IDEAL)
level test plan
LCSAJ
LCSAJ-dekning
LCSAJ-testing
ledende revisor
lærbarhet
læring (IDEAL modellen)
testplan for et testnivå
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 10 av 24
EITP lifecycle model
link testing
load profile
F
load testing
FF
load testing tool
logic-coverage testing [Myers]
logic-driven testing
ATA logical test case
ATA low level test case
livssyklusmodell
linktesting
belastningsprofil
belastningstest
verktøy for belastningstest
hvit boks testing
logikkdrevet testing
logisk testtilfelle
lavnivå testtilfelle
maintainability
maintainability testing
vedlikeholdbarhet
vedlikeholdbarhetstesting
F
ATT
maintenance
F
maintenance testing
man in the middle attack
ATM management review
EITP manufacturing-based quality
ATM master test plan
vedlikehold
testing under vedlikehold
mellommannangrep
ledelsesgjennomgang
fremstillingsbasert kvalitet
hovedtestplan, overordnet testplan,
strategisk testplan
ATT maturity
EITP maturity level
maturity model
Mean Time Between Failures
Mean Time To Repair
EITP measure
measurement
measurement scale
ATT memory leak
ETM methodical testing
F
metric
EITP
modenhet
modenhetsnivå
modenhetsmodell
Mean Time Between Failures (MTBF)
Mean Time To Repair (MTTR)
mål
måling
målestokk
minnelekkasje
metodisk testing
mål, metrikk
migration testing
milestone
EITP mind map
F
mistake
ETM model-based testing
F
modeling tool
migrasjonstesting Se konverteringstesting
milepæl
tankekart
feil
modellbasert testing
modelleringsverktøy
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 11 av 24
F
moderator
ATM
F
modified condition decision coverage
modified condition decision testing
modified multiple condition coverage
modifisert betingelsesbeslutningsdekning
modifisert betingelsesbeslutningstesting
modifisert sammensatt betingelsesdekning
modified multiple condition testing
module
module testing
monitor
monitoring tool
monkey testing
MTBF
MTTR
multiple condition
modifisert sammensatt betingelsestesting
modul
modultesting
monitor
overvåkingsverktøy
tilfeldig testing
MTBF
MTTR
sammensatt betingelse sammensatt
betingelse (med AND, OR)
multiple condition coverage
ATT multiple condition testing
mutation analysis
mutation testing
ETM Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
ATT
F
moderator
N-switch coverage
N-switch testing
negative testing
neighborhood integration testing
non-conformity
non-functional requirement
non-functional test design technique
non-functional testing
sammensatt betingelsesdekning
sammensatt betingelsesdekning
mutasjonsanalyse
mutasjonstesting, sammenlignende test
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
N-switch dekning
N-switch testing
negativ testing
integrasjonstesting ’i nabolaget’
avvik
ikke-funksjonelt krav
ikke-funksjonelle testdesignteknikk
ikke-funksjonell testing
off-the-shelf software
ATM open source tool
ATA operability
ATT operational acceptance testing
operational environment
ETM operational profile
ATT
standardprogram
verktøy med åpen kildekode
opererbarhet
driftsakseptansetesting
driftsmiljø
bruksprofil
operational profile testing
ETM operational profiling
operational testing
test basert på bruksprofil
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
driftstesting
Side 12 av 24
oracle
ATA orthogonal array
orthogonal array testing
outcome
output
output domain
output value
outsourced testing
orakel
ortogonal matrise
testing ved hjelp av ortogonale matriser
utgang
utdata
utdatadomene
utdataverdi
outsourced testing
pair programming
pair testing
ATT pairwise integration testing
ATA pairwise testing
EITP pareto analysis
partition testing
parprogrammering
partesting
parvis integrasjonstesting
parvis testing
paretoanalyse
partisjonstesting Se
ekvivalensklasseinndeling
ATT
F
F
ATT
F
ATT
pass
pass/fail criteria
path
path coverage
path sensitizing
path testing
peer review
performance
performance indicator
performance profiling
performance testing
godkjent
godkjenningskriterier
sti (rute)
stidekning
stivalg
stitesting
kollegagjennomgang
ytelse
ytelsesindikator
ytelsesprofilering
ytelsestesting
performance testing tool
ytelsestestverktøy
ATA phase containment
ATM
fasebegrenset feilprosent
phase test plan See also test plan
ETM planning poker
pointer
portability
F
portability testing
ATT
testplan for et testnivå
planleggingspoker
peker
portabilitet
portabilitetstesting
postcondition
post-execution comparison
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
post-condition
sammenligning etter utførelsen
Side 13 av 24
ATM
F
EITP
ETM
EITP
EITP
F
ATM
ATA
ATT
post project meeting
precondition
predicate
predicted outcome
pretest
priority
probe effect
problem
problem management
problem report
procedure testing
process
process assessment
process-compliant testing
process cycle test
process improvement
process model
product-based quality
product risk
production acceptance testing
program instrumenter
program testing
project
EITP project retrospective
F
project risk
ATM
F
prosjekt-oppsummeringsmøte
forbetingelse
predikat
forutsagt utgang
Se (eng ) smoke test
prioritet
instrumenteringseffekt
problem
problemhåndtering
problemrapport
prosedyretesting
prosess
prosessvurdering
testing i samsvar med en prosess
prosess-syklustest
prosessforbedring
prosessmodell
produktbasert kvalitet
produktrisiko
driftsakseptansetesting
instrumenteringsverktøy
programtesting
prosjekt
prosjektretrospektiv
prosjektrisiko
project test plan
pseudo-random
prosjekttestplan
pseudo-random
qualification
quality
quality assurance
quality attribute
quality characteristic
quality control
quality gate
quality management
kvalifisering
kvalitet
kvalitetssikring
kvalitetsegenskap
Se (eng) quality attribute
kvalitetskontroll
kvalitets-milepæl
kvalitetsstyring
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 14 av 24
ATM quality risk
kvalitetsrisiko
ETM RACI matrix
random testing
EITP Rational Unified Process
ETM reactive testing
recorder
ATT record/playback tool
recoverability
ATT recoverability testing
recovery testing
ETM regression-averse testing
F
regression testing
regulation testing See compliance testing
release note
reliability
ATT reliability growth model
F
reliability testing
ATT
RACI-matrise
tilfeldig testing
Rational Unified Process
reaktiv testing
sekretær
capture/playback verktøy
evnen til gjenopprettelse
test av evnen til gjenopprettelse
test av evnen til gjenopprettelse
testing for å unngå regresjon
regresjonstesting
ATT
F
ATA
F
erstattbarhet
krav
kravbasert testing
kravhåndteringsverktøy
kravspesifikasjonsfase
ressurslekkasje
replaceability
requirement
requirements-based testing
requirements management tool
requirements phase
resource leak (not in official English
dictionary)
frigivelsesdokument
pålitelighet
pålitelighetsmodell
pålitelighetstesting
resource utilization
ATT resource utilization testing
result
resumption criteria
resumption requirements
F
re-testing
EITP retrospective meeting
F
review
ATM
ressursbruk
ressursbrukstesting
resultat
gjenopptakelseskriterier
gjenopptakelseskrav
retest
erfaringsmøte
granskning, gjennomgang, review
ATM review plan
F
review tool
F
reviewer
ATM
granskningsplan
verktøy for granskning
revisor
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 15 av 24
F
risk
ATM
risiko
ATM risk analysis
ATA
ATT
risikoanalyse
ATM risk assessment
ATT
risikovurdering
F
risk-based testing
ATM
ATA
ATT
risikobasert testing
risk category
risk control
ATM risk identification
ATA
risikotype
risikostyring
risikoidentifikasjon
risk impact
ATM risk level
ATA
ATT
risikoens konsekvens
risikonivå
risk likelihood
ATM risk management
ATA
risikoens sannsynlighet
risikoledelse
ATM risk mitigation
ATA
ATT
risikoreduksjon
risk type
ATT robustness
F
robustness testing
ATM root cause
ATA root cause analysis
EITP RUP
risikotype
robusthet
test for robusthet
feilkilde
årsaksanalyse
RUP
F
safety
safety critical system
safety testing
sanity test
scalability
scalability testing
scenario testing
scorecard
scribe
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
sikkerhet
sikkerhetskritisk system
sikkerhetstest
smoke test
skalerbarhet
skalerbarhetstesting
scenariotest
sekretær
Side 16 av 24
F
EITP
F
F
ATM
ETM
ATT
ETM
scripted testing
scripting language
SCRUM
security
security testing
security testing tool
security tool
serviceability testing
session-based test management
session-based testing
severity
Shewhart chart
short-circuiting
simulation
simulator
site acceptance testing
S SMART
smoke test
software
software attack
Software Failure Mode and Effect Analysis
(SFMEA)
scriptbasert testing
scriptspråk
SCRUM
sikkerhet
sikkerhetstest
sikkerhetstestverktøy
sikkerhetsverktøy
vedlikeholdbarhetstesting
alvorlighetsgrad
Shewhart chart
kortslutning
simulering
simulator
site akseptansetesting
S
pretest
programvare
programvareangrep
Se (eng) Failure Mode and Effect Analysis
(FMEA)
Software Failure Mode Effect, and Criticality Se (eng) Failure Mode and Effect, and
Analysis (SFMECA)
Criticality Analysis (FMECA)
Software Fault Tree Analysis (SFTA)
software feature
software integrity level
EITP software lifecycle
EITP Software Process Improvement
software product characteristic
Se (eng) Fault Tree Analysis (FTA)
software feature
programvarens integritetsnivå
programvarelivssyklus
prosessforbedring for programvare
egenskap for programvareprodukt Se
kvalitetsegenskap
software quality
software quality characteristic
software test incident
software test incident report
ATA Software Usability Measurement Inventory
(SUMI)
programvarekvalitet
egenskap for programvarekvalitet
testhendelse
hendelsesrapport
SUMI
source statement
specification
specification-based testing
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
kildeinstruksjon
spesifikasjon
spesifikasjonsbasert testing
Side 17 av 24
ATA specification-based technique
specification-based test design technique
specified input
EITP SPI
ATT stability
EITP staged representation
EITP standard
ETM standard-compliant testing
standard software
standards testing
state diagram
state table
state transition
F
state transition testing
ATA
F
ATT
F
ATT
statement
statement coverage
statement testing
static analysis
F
ATT
static analysis tool
static analyzer
static code analysis
static code analyzer
F
static testing
statistical testing
status accounting
ATM STEP
EITP
F
F
F
ATT
F
storage
storage testing
stress testing
stress testing tool
structural coverage
structural test design technique
structural testing
structure-based technique
structure-based test design technique
structure-based testing
structured walkthrough
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
spesifikasjonsbasert teknikk
spesifikasjonsbasert testdesignteknikk
spesifisert input
software prosess forbedring
stabilitet
trinnvis fremstilling
standard
testing i samsvar med en standard
standardprogram
test mot standarder
tilstandsdiagram
tilstandstabell
tilstandsovergang
tilstandsbasert testing
programinstruksjon
programinstruksjonsdekning
programinstruksjonstesting
statisk analyse
statisk analyseverktøy
statisk analysator
statisk kodeanalyse
statisk kodeanalysator
statisk testing
statistisk testing
statusoppfølging
STEP
minne, lagringsplass
minnetesting
stresstesting
stresstestverktøy
strukturell dekning
strukturell testdesignteknikk
strukturell testing
strukturbasert teknikk
strukturbasert testdesign teknikk
strukturbasert testing
strukturert gjennomgang
Side 18 av 24
F
stub
subpath
suitability
ATA suitability testing
ATA SUMI
suspension criteria
syntax testing
system
system integration testing
system of systems
F
system testing [Hetzel]
ATM Systematic Test and Evaluation Process
EITP
stubb
understi
velegnethet
test av velegnethet
SUMI
avbruddskriterier
syntakstesting
system
systemintegrasjonstest
system av systemer
systemtest
Se (eng
F
technical review See also peer review
ATM
teknisk gjennomgang
F
ATM
test
test approach
test
tilnærming til test, testmetode
ETM test architect
test automation
F
test basis
test bed
F
test case
ATM
testarkitekt
testautomatisering
testbasis
testomgivelse
testtilfelle
test case design technique
F
test case specification
test case suite
ATA test charter
ATM test closure
F
test comparator
test comparison
test completion criteria
F
test condition
ATM
testdesignteknikk
testtilfelle spesifikasjon
suite av testtilfelle
testoppgave
testavslutning
sammenligningsverktøy
testsammenligning
sluttkriterier
testbetingelse
test coordinator (not in official English
dictionary)
testkoordinator
F
test control
ATM
ATA
teststyring
F
testdekning
test coverage
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 19 av 24
F
F
ATA
F
ATM
ATA
F
F
ATA
test cycle
test data
test data preparation tool
testsyklus
testdata
verktøy for å lage testdata
test deliverable
test design
testleveranse
testdesign
test design specification
test design technique
test design tool
testdesignspesifikasjon
teknikk for testdesign, testdesignteknikk
testdesign verktøy
ATM test director
F
test driven development
ETM
testdirektør
testdrevet utvikling
test driver
F
test environment
ATM test estimation
test evaluation report
F
test execution
ATM
ATA
testdriver
testmiljø
test estimering
testevalueringsrapport
testgjennomføring
F
F
ATA
ATT
test execution automation
test execution phase
test execution schedule
test execution technique
test execution tool
automatisering av testgjennomføring
testgjennomføringsfase
kjøreplan
testutføringsteknikk
testutføringsverktøy
test fail
test generator
F
test harness
ATM test implementation
ATA
feilet test
testgenerator
testramme
testimplementering
EITP test improvement plan
test incident
test incident report
test infrastructure
test input
test item
test item transmittal report
testforbedringsplan
hendelse
problemrapport
testinfrastruktur
testinput
testelement
leveringsrapport
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 20 av 24
F
test leader
F
test level
ATM
testleder
testnivå
F
test log
ATM
testlogg
test logging
ATM test management
F
test management tool
ATT
testlogging
testledelse
testledelsesverktøy
F
test manager
ATM Test Maturity Model integration
EITP
testleder
testmodenhetsmodell, integrert (TMMi)
ETM test mission
F
test monitoring
ATM
ATA
testformål
testoppfølging
F
F
ATM
test object
test objective
test oracle [Adrion]
test outcome
test organization (not in official English
terminology)
testobjekt
testmål
testorakel
testresultat
testorganisasjon
test pass
test performance indicator
test phase
test plan
godkjent test
testkvalitetsindikator
testfase
testplan
ATM test planning
ATA
F
ATM
EITP
ETM
Test Point Analysis (TPA)
test policy
testplanlegging
testpunktanalyse
testpolicy
F
test procedure
ATM
testprosedyre også testmanuskript
F
test procedure specification
ATM
testprosedyre
test process
EITP Test Process Group
Test Process Improvement (TPI)
testprosess
testprosessgruppe
testprosessforbedring
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 21 av 24
EITP test process improvement manifesto
EITP test process improver
test progress report
test record
test recording
test report
test reproducibility
test requirement
test result
test rig
test run
test run
test run log
test scenario
test schedule
F
test script
ATM
F
ATM
ATA
ETM
test session
test set
test situation
test specification
test specification technique
test stage
test strategy
manifest for forbedring av testprosessen
forbedrer av testprosessen
test framdriftsrapport
testdagbok
testlogging
testrapport, testsluttrapport
gjentagbarhet av en test
testkrav
testresultat
testomgivelse
testkjøring
testløp
Se testlogg
testscenario
test fremdriftsplan
testscript
testperiode
testsett
testsituasjon
testspesifikasjon
teknikk for testspesifikasjon
testtrinn
teststrategi
F
test suite
F
test summary report
ATM
testsuite
testsluttrapport
test target
test technique
EITP test tool
test type
ATT testability
testability review
testable requirement
F
tester
F
testing
F
test ware
testmål
testteknikk
testverktøy
testtype
testbarhet
testbarhetsgjennomgang
testbart krav
tester
testing
testmateriell
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Side 22 av 24
test ware
thread testing
three point estimation
time behaviour
ATM TMMi
EITP
testmateriell, testmateriale
kjedetesting
trepunktsestimering
oppførsel vedr
TMMi
top-down testing
EITP Total Quality Management
EITP TPG
ATM TPI Next
EITP
opp-ned test
Total Quality Management
TPG
TPI Next
EITP
F
EITP
EITP
TQM
sporbarhet
transaksjonsanalyse
transcendent kvalitet
TQM
traceability
transactional analysis
transcendent-based quality
ATA understandability
unit
F
unit test framework
unit testing
unreachable code
usability
F
usability testing
ATA
F
ATA
use case
use case testing
forståelighet
enhet
rammeverk for enhetstesting
enhetstesting, komponenttesting
ikke utførbar kode
brukervennlighet
brukbarhetstesting,
brukervennlighetstesting, test av
brukervennlighet
brukstilfelle
brukstilfelletesting
F
user acceptance testing
EITP user-based quality
user scenario testing
user story
ATA user story testing
user test
brukersituasjonstesting
brukerhistorie
testing med brukerhistorier
brukertest
F
V-model
F
validation
EITP value-based quality
variable
F
verification
V-modell
validering
verdibasert kvalitet
variabel
verifisering
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
brukerakseptansetesting
Side 23 av 24
F
version control
vertical traceability
volume testing
versjonskontroll
vertikal sporbarhet
volumtest
F
walkthrough
ATM
gjennomgang
ATA WAMMI
WBS
ATA Website Analysis and MeasureMent
Inventory (WAMMI)
WAMMI
F
ATT
white-box technique
white-box test design technique
F
white-box testing
ATM Wide Band Delphi
ATT wild pointer
Work Breakdown Structure
F
walkthrough
ATM
ATA WAMMI
WBS
ATA Website Analysis and MeasureMent
Inventory (WAMMI)
F
ATT
white-box technique
white-box test design technique
F
white-box testing
ATM Wide Band Delphi
ATT wild pointer
Work Breakdown Structure
ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N
Website Analysis and MeasureMent
Inventory (WAMMI)
hvit boks teknikk
hvit boks testdesignteknikk
hvit boks testing
peker til intet
gjennomgang
WAMMI
Website Analysis and MeasureMent
Inventory (WAMMI)
hvit boks teknikk
hvit boks testdesignteknikk
hvit boks testing
peker til intet
Side 24 av 24
Download