Wallace & Tiernan® processystem OSEC®

advertisement
Wallace &&Tiernan®
processystem
Wallace
Tiernan®
Process Systems
OSEC®-A
OSEC®-A
Membranbaserad
klorelektrolys
Membrane
electrochlorination
system
The
Kloreringssystemet
Wallace & Tiernan®
OSEC®-A
chlorination
från Wallace
system
& Tiernan®
OSEC®-A
was
utvecklades
designed
förfor
generering
the generation
av hypokloritsyra
of hypochlorous
(HClO)
genom
elektrolys.
Hypokloritsyra
är den aktiva
acid
(HClO)
through
electrolysis.
Hypochlorous
acid
substansen
kloreringfor
av vatten.
is
the activevid
substance
the chlorination of water.
Desinficeringsmedlet
som
tillverkason-site
direkt på
förbrukThe
disinfectant being
produced
stands
ningsplatsen
synnerligen
högits
renhetsgrad,
stabiliout
due to itshar
high
purity level,
stability and
tet och desinficeringskapacitet.
OSEC®-A-systemet
ger
disinfection
capacity. The OSEC®-A
system provides
en optimal
utväxling
tack vare
effektivtuse
utnyttjande
av
an
optimum
yield through
effective
of the basic
den kemiska
råvaran.
enkla
utformningen
och bechemical.
The
simpleDen
design
and
proven procedure
prövade proceduren
garanterar
hög driftssäkerhet.
guarantee
high operational
reliability.
Applications
Tillämpningar
Disinfection of
avsmall
mindre
pools,
simbassänger,
plunge pools
dammar
§Desinficering
och
and fontäner
whirlpools
Small potable
färskvattenkällor
water supplies
§Mindre
Matningsintensitet:
till 80 m3/h
Feed rate: 10 up to10
80upp
m3/h
General
Allmänt
The
OSEC®-A-systemet
OSEC®-A system
kännetecknas
stands outav
byen
itskompakt
compactoch
and
utrymmessnåldesign,
design, easy
enkeltoperation
handhavande
och minispace-saving
and low
malt underhåll.Different
De olika inställningsoch övervakningsmaintenance.
setting possibilities
and
möjligheterna
inbyggd
klorgasdetektor
monitoring
as samt
well en
as an
integral
chlorine gas garanterar hög guarantee
driftssäkerhet.
detector
highest operational reliability.
Vidthe
utloppet
elektrolyscellen
lösesthe
den
klorgas som
At
outletfrån
of the
electrolyser cell
chlorine
OSEC®-A-systemet
genererarsystem
omedelbart
upp i vatten,
generated
by the OSEC®-A
is immediately
vilket ger en
effektiv
hypokloritsyra.
Oönskade
dissolved
in mycket
the water
resulting
in the generation
ämnen
som
klorat och
bromat bildas
inte.
Den här
of
highly
effective
hypochlorous
acid.
Undesirable
typen av elektrolys
en mycket
och stabil
desinsubstances
such asger
chlorate
and ren
bromate
are not
ficeringslösning.
formed.
This type of electrolysis represents the
purest and most stable disinfection solution.
Kommersiellt tillgängligt natriumhypoklorit innehåller
klorat
som bildascommercial
när klorgasen
absorberas.
Dessutom
In
comparison,
sodium
hypochlorite
innehållerchlorate
kommersiell
det cancerocontains
that natriumhypoklorit
is formed during the
gena ämnet bromat,
gränsvärdet
0,01Inmg/l
enligt
disintegration
of themed
effective
chlorine.
addition,
den tyskaisnormen
2003 för dricksvatten.
bromate
found från
in commercial
sodium
hypochlorite, a carcinogenic substance, for which
a limit value of 0.01 mg/l is valid since 2003 in
accordance with the German Potable Water Act.
Produktblad
Product
Sheet
Vattenteknik
Water
Technologies
Huvudsakliga
Key
Benefits fördelar
Purity level and stability
of chlorine
§§Kloreringslösningens
renhet
och stabilitet
solution
provides
high
disinfection
ger hög desinficeringskapacitet på plats
capacity onsite
§Ger en ren kloreringslösning
Produces pure chlorine solution
§§Ställbart
driftsläge: batch, manuellt, timer
mode adjustable:
batch,
§ Operation
styrd eller kontinuerlig
drift med
styrning
manually,
time controlled or continuously
via styrsignal
controlled via control signal
§Högeffektiv produktion, låga driftskostnader
High efficiency production, low
§§Kompakt
och utrymmessnål design
operational costs
§Enkel installation och driftsättning
§ Compact and space-saving design
§Enkel att använda och underhålla
§ Easy installation and start-up
§ Easy to operate and maintain
Operation
Operation
Funktion
A peristaltic
peristaltic
pump
feeds
Cedolyt
9/18
intothe
the
A
En
peristaltiskpump
pumpfeeds
matarCedolyt
CedolytAAA9/18
9/18into
till
anode compartment
compartment
of the
theelectrolyser
electrolyser
cellwhere
where
anodkammaren
i elektrolyscellen
där
anode
of
cell
electrolytic
process
started
bymed
applyingDC
DC
den electrolytic
elektrolytiska
processen
initieras
the
process
isis started
by
applying
The controlled
controlled
feeding
provides
anoptimal
optimal
likström. The
Den
kontrollerade
matningen
ger an
en
current.
feeding
provides
conversion. The
The
anode
compartment
dividedfrom
from
konvertering.
Anoden
är compartment
avskiljd
från isisdivided
conversion.
anode
the
cathode
compartment
by
an
ion-selective
katodkammaren
med ett jonselektivt
cathode compartment
by an ion-selective
membrane.
Chlorine
gas isisgenerated
generated
atthe
theanode
anode
membran.
Klorgas
genereras
vid
anodenat
membrane.
Chlorine
gas
the following
following
chemical
reaction:
genom följande
kemiskachemical
reaktion:reaction:
through
the
2Cl
2e––
2Cl–– ➞
➞ Cl
Cl22++2e
Väte
bildasis
vid
katoden: at
Hydrogen
generated
Hydrogen
is
generated
at the
thecathode:
cathode:
22 H
H++ ++ 2e
2e––➞
➞HH22
The
hydrogen
gas
safely
to
the
Vätgasen
ventileras
utventilated
i friska luften.
Den
genererade
hydrogen
gas isis
ventilated
safely
to
theopen
open
klorgasen
löses omedelbart
vatten
vid elektrolysair.
The generated
chlorine
dissolved
generated
chlorinei is
isimmediately
immediately
dissolved
cellens
utloppat
det
vatten som
ska
in
the
outlet
of
cell
in the
the water
water
atoch
thetillsätts
outletdirekt
ofthe
thei electrolyser
electrolyser
cell
behandlas
viaadded
en to
and
and directly
directly
added
to the
the water
waterto
tobe
betreated
treatedvia
viaaa
förbikoppling.
För processoch färskvattentillämpninbypass.
and
water
bypass. For
For process
process
and potable
potable
waterapplications,
applications,
gar
töms
klorlösningen
ut
i
en
mellanliggande
the
chlorine
solution
is
discharged
the chlorine solution is dischargedinto
intoan
an tank
därifrån
den
matas
till
det
vatten
som
ska
behandlas
via
intermediate
tank
from
where
it
is
fed
to
intermediate tank from where it is fed tothe
thewater
water
en
doseringspump.
to
treated
to be
be
treated by
by means
means of
of aametering
meteringpump.
pump.
Siemens Vattenteknik
Siemens
Siemens
Water
Technologies
Tyskland
Water Technologies
+49 8221 9040
Germany
wtger.water@siemens.com
+49
8221 9040
Germany
wtger.water@siemens.com
+49 8221 9040
Storbritannien
wtger.water@siemens.com
+44 1732
771777
United
Kingdom
wtuk.water@siemens.com
+44
1732
771777
United
Kingdom
wtuk.water@siemens.com
+44 1732 771777
wtuk.water@siemens.com
Three
operational
modes
arepossible:
possible:
Three
operational
are
Det
finns
tre möjligamodes
driftslägen:
External
control
initiates
generation
a signal
from
External
control
initiates
generation
a
signal
from
thethe
styrning
initierar
generering
viavia
envia
signal
från
ett install§§Extern
measurement
andcontrol
controlinstrument
instrument
installed
(e.g.
PCS
plus,
erat
mät- och styrinstrument
(t.ex.
PCS plus,
DEPOLOX®
Pool).
measurement
and
installed
(e.g.
PCS
plus,
DEPOLOX®Pool).
Pool).
DEPOLOX®
§I timerläge aktiveras genereringen av 6 fritt justerbara intervall
Intimer
timer
modegeneration
generationis isactivated
activated
6 freely
adjustable
per
dag. mode
byby
6 freely
adjustable
§§In
intervalsper
perday.
day.
intervals
§Batchläge används normalt där en generator försörjer flera
Batchoperation
operationisisnormally
normallyused
used
where
one
generator
Batch
where
one
generator
§§tillämpningspunkter.
suppliesseveral
severalpoints
pointsofofapplication.
application.
supplies
En elektronisk styrning övervakar alla viktiga funktioner och indikerar
faktiska control
driftsvärdena.
An
electronic
allall
essential
functions
and
Ande
electronic
controlmonitors
monitors
essential
functions
and
indicates
indicatesthe
theactual
actualoperating
operatingconditions.
conditions.
Flera OSEC®-A-system kan parallellkopplas med hjälp av en extern
kontakt.
Parallel
systems
is is
possible
viavia
anan
Paralleloperation
operationofofseveral
severalOSEC®-A
OSEC®-A
systems
possible
external
externalcontact.
contact.
© Wallace
©
Wallace&&Tiernan
TiernanGmbH
GmbH
En
blivande
affärsenhet
inom
Siemens AG
AG
In
a business
unit
of Siemens
©future
Wallace
& Tiernan
GmbH
WT.085.080.000.EE.PS.1110
WT.085.080.000.EE.PS.1110
In future a business unit of Siemens AG
Innehållet
detta dokument
kan ändras
utan att
Subject
to ichange
without prior
notice.
WT.085.080.000.EE.PS.1110
föregående
Subject to meddelande.
change without prior notice.
DEPOLOX, OSEC
Tiernan
är are
varumärken
somoftillhör
SieDEPOLOX,
OSECoch
andWallace
Wallace& &
Tiernan
trademarks
Siemens,
mens,
dess dotterbolag
samarbetspartners.
its
subsidiaries
or affiliates.
DEPOLOX,
OSEC
and eller
Wallace
& Tiernan are trademarks of Siemens,
its subsidiaries or affiliates.
Den information
information som
presenteras
den här broschyren
är endast
The
provided
in this ibrochure
contains merely
avsedd
som
en allmän
beskrivning
avbrochure
egenskaper,
vilka i det
faktiska
general
descriptions
of
characteristics
of performance
which
in
The information
provided
in this
contains
merely
fallet
inte
alltid
gäller
vad som
anges
eller
som kan
ändras
case
of
actual
use
doenligt
not
apply
as of
described
or which
general
descriptions
of always
characteristics
performance
which in
efter
vidareutveckling
avof
produkterna.
Ett åtagande
may
change
as ause
result
further
development
of att
thetillhandahålla
products.
case
of actual
do
not
always
apply
as described
or which
produkter
medto
specifika
egenskaper
ska
endast
föreligga
omproducts.
detta
An
obligation
the
respective
characteristics
shall
only
may
change
asprovide
a result
of further
development
of the
uttryckligen
ingårto
i kontraktsvillkor.
exist
expressly
agreed
in the
of contract.
An if
obligation
provide
the terms
respective
characteristics shall only
exist if expressly agreed in the terms of contract.
www.siemens.de/wallace-tiernan
www.siemens.de/wallace-tiernan
www.siemens.de/wallace-tiernan
Download