Produktdatablad DIOX

advertisement
Wallace &&Tiernan®
processystem
DIOX-A 10
Wallace
Tiernan®
Process Systems
klordioxidgenerator
DIOX-A
10 Chlorine dioxide generator
The
chlorine dioxide generator
10 was
Klordioxidgeneratorn
DIOX-A 10 DIOX-A
är utformad
för beredning av små
mängder
klordioxid.
Somquantities
startkemikalier
designed
for the
preparation
of small
of
för beredningen
används Cedolyt
chlorine
dioxide.avAsklordioxid
starting chemicals
for theA9 (saltsyra, 9 %) ochofNadolyt
(natriumklorit,
7,5(hydro%). Båda
preparation
chlorineC7.5
dioxide
Cedolyt A9
lösningarna
från Nadolyt
direkt från
standardkärl
till reakchloric
acid,matas
9 %) and
C7.5
(sodium chlorite,
7.5
%) aredär
used.
Both solutions
aresaltsyran
fed fromomvandlas
standard
tortanken
natriumkloriten
och
till
klordioxid.
carboys
directly into the reaction tank where the
sodium chlorite and the hydrochloric acid are
Vanliga
convertedanvändningsområden
into chlorine dioxide.
§Dricksvatten, särskilt i komplexa vattensystem och för
Typical
applications
att förebygga
och eliminera legionella
Potable water, particularly in complex water
§§Livsmedelsindustrin
systems and for preventing and eliminating
§Kylvatten
legionellae
§Avloppvatten
Water in beverage industry, breweries and
§
food industry
Allmänt
Cooling water
§Klordioxid
är en kraftig desinfektions och oxidations
kemikalie.
Klordioxid är överlägset klor som desinfice§ Wastewater
ringsmedel. Den har högre oxidationspotential än klor
General
och kan förstöra sådana organiska ämnen och virus
som inte angrips
Chlorine
dioxide av
is aklor.
powerful
Vid identiska
disinfectant
koncentrationer
and
har klordioxid
större
kapacitet
att förstöra odours.
sporer och
oxidising
agent,
excellent
at destroying
virus än klor.
Användningen
av klordioxid
eliminerar
Chlorine
dioxide
has been found
to be superior
to
bildandetas
avaoönskade
ellerThis
skadliga
trihalometaner
chlorine
disinfectant.
chemical
has a higher
(haloformer).
oxidising
reduction potential than chlorine and can
achieve destruction of such organic substances and
Klordioxid
oxiderar
fenovirus
which
are notoangenäma
attacked byföroreningar,
chlorine. Att.ex.
identical
ler, alger och produkter
till följdofavchlorine
deras nedbrytning,
concentrations
the capability
dioxide to
till neutrala
smakämnen.
destroy
spores
and virus is higher than that of
chlorine. The use of chlorine dioxide eliminates the
formation
undesirable
or harmful
trihalomethanes
Till skillnadof
från
klor, minskar
inte desinfektionsförmågan hos klordioxid med stigande pH.
(haloforms).
Klordioxid reagerar inte med ammoniak eller ammoniakföreningar.
Detta
är enunpleasant
påtaglig skillnad
vid jämföChlorine
dioxide
oxidises
pollutants
such
relse
med klor
somand
reagerar
med resulting
ammoniakfrom
och bildar
as
phenols,
algae
products
their
kloraminer, som into
kan ha
en negativ
effekt
på behandlat
decomposition
neutrally
tasting
substances.
vatten som tex oangenäm lukt och smak.
Unlike chlorine the rate of disinfection by chlorine
Klordioxid
harnot
mycket
hög beständighet
vatten.with
Efter
dioxide
does
decrease,
but remainsi stable
oxideringsprocessen
kan klordioxid
bibehålla
ett aktivt
rising
pH. Chlorine dioxide
does not
react with
överskott under
en lång
period. Detta
att långa
ammonia
or amino
compounds.
Thisinnebär
is a substantial
distributionsnät och förvaringstankar är bättre skyddade mot en ny infektion.
Produktblad
Product
Sheet
Vattenteknik
Water
Technologies
Huvudsakliga
Key Benefits fördelar
Preparation and storage of long-term
§§Beredning
och förvaring av långvariga
stable chlorine dioxide solutions in
stabila klordioxidlösningar i små mängder
small quantities
av kloriter och klorater förhindras
§Uppkomst
of chlorites and chlorates by
§ Prevention
genom spolning efter varje cykel
flushing after every generating cycle
dosering
§Kontinuerlig
§ Continuous dosing
att dosera med flera doserings
§Möjlighet
to meter solution by several
§ Facility
pumpar
metering pumps to multiple points of
enhet med kontrolldiagram
application
§PLC-styrd
processprecision
genomdiagram
kontroll
PLC-controlled
unit with mimic
§Optimal
av den kemiska doseringen
§ Optimal process precision by control
enhet
of the chemical
dosage
§Förmonterad
§ Pre-assembled unit
Som startkemikalier för preparation av klordioxid används natriumklorid och spädd saltsyra. Den kemiska
ekvationen för deras reaktion är:
5 NaClO2 + 4 HCl = 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O
Natrium + Hydro- = Klor + Natrium + Vatten
klorit klor dioxid klorid
syra
Gasvolymen som trängs undan genom fyllning och tömning av processtankarna balanseras utsläppsfritt genom en absorptionsenhet.
Alla elektroniska funktioner är synkroniserade och grupperade i ett
integrerat elektroniskt kontrollsystem. Driftförhållanden och larm
visas på ett kontrolldiagram.
Säkerhetsbehållare för reagenstillförseltankar finns som tillval.
När natriumklorit reagerar med saltsyra skapas en vattenlösning av klordioxid och natriumklorid (vanligt koksalt).
Funktionsmetod
I Wallace & Tiernan® DIOX-A-generator, bildas klordioxid som en vattenlösning med konstant styrka. Cedolyt A9 och Nadolyt C7.5 används för att skapa denna.
Båda reagenserna matas genom peristaltikpumpar direkt från standardkärl till en tryckfri reaktortank.
Tekniska data
DIOX-A3
DIOX-A10
Generatorns maximala kapacitet
Den exakta matningshastigheten i peristaltikpumparna övervakas konstant av flödesmätare. Alla avvikelser
av flödeshastigheten eller fel i vattentillförseln stänger
automatiskt ned systemet och en larmsignal avges.
Överskott av saltsyra i reaktionstanken garanterar en
hög omvandlingshastighet av kloriten till klordioxid.
Matningsintensitet Nadolyt C7.5
75 ml/tim
250 ml/tim
Matningintensitet Cedolyt A9
225 ml/tim
750 ml/tim
Effektförbrukning
ca 80 VA
Våra system i DIOX-serien säljs i Europa. Klordioxidgeneratorer i Millennium III-serien säljs i USA. Om du
vill ha broschyrer och information om USA, kontakta
+1-201-760-0364 eller wtus.water@siemens.com.
Säkring
max. 16 A
ClO2 koncentration i förrådstank
< 2.5 g/l
Vattentryck som krävs
2-4 bar
Strömförsörjning
Mått (B x H x D)
Vikt
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
800 x 1000 x 300 mm
ca 50 kg
Efter en definierad reaktionstid, spolas cirka 20 g/l
klordioxidlösningen ut av vatten till en utsläppsfri beredningstank och späds samtidigt till < 2,5 g/l. Vid den
koncentrationen förblir lösningen stabil under längre
perioder. Från beredningstanken matas klordioxidlösningen ut till en förvaringstank, från vilken den utspädda lösningen doseras av ett eller flera doseringssystem.
Dessa dubbeltankar garanterar alltid en konstant doseringsstyrka oavsett den faktiska matningshastigheten.
Siemens
Water Technologies
Tyskland
+49 8221 9040
wtger.water@siemens.com
Storbritannien
+44 1732 771777
tuk.water@siemens.com
© 2009 Siemens Water Technologies Corp.
WT.085.260.000.EE.PS.1209
Innehållet i detta dokument kan ändras utan att
föregående meddelande.
Millennium III och Wallace & Tiernan är varumärken som tillhör Siemens, dess dotterbolag eller samarbetspartners.
Den information som presenteras i den här broschyren är endast
avsedd som en allmän beskrivning av egenskaper, vilka i det faktiska
fallet inte alltid gäller enligt vad som anges eller som kan ändras
efter vidareutveckling av produkterna. Ett åtagande att tillhandahålla
produkter med specifika egenskaper ska endast föreligga om detta
uttryckligen ingår i kontraktsvillkor.
www.siemens.com/wallace-tiernan
Download