Manual

advertisement
Nivåvakt
SVENSKA
Art.nr 11250
Funktion
Nivåvakten är uppbyggd av modern mikroprocessorteknik och består av:
• elektronisk styrenhet
• flottörbrytare
• magnetventil (tillval)
Den vattentäta flottörbrytaren orsakar ingen elektrolytbildning i vatten. Sensorkabeln kan förlängas upp till 100 m utan att
elektroniken behöver justeras. Mikroprocessorn styr magnetventilens till- och frånslagsfördröjning så att det inte uppstår en
direktverkande omkopplingsprocess med vågformade rörelser. Vidare undviks korta omkopplingsintervaller. Flottörbrytaren drivs
med säker lågspänning. Styrenheten har tillverkats i enlighet med gällande VDE-bestämmelser.
Teknisk specifikation
Styrenhet
Flottörbrytare
Magnetventil
Mått:
140 x 125 x 80 mm
Ø25 x 56 mm
Nominell bredd G½”
Driftspänning:
230V/50Hz
12V
230V/50Hz
Skyddsklass:
IP40
IP67
IP65 (med stickkontakt)
Styrdonets strömförbrukning:
ca 1.5VA
—
—
Brytkapacitet:
max. 1.1kW (AC3)
—
—
Påslagsfördröjning:
16 sekunder
—
—
Frånslagsfördröjning:
16 sekunder
—
—
Kabellängd:
—
5m
—
Nominellt tryck:
—
—
0.5 - 10bar
Elanslutning:
—
—
Stickkontakt enligt DIN 43650
Installation
MA55-08S
Styrenheten skall installeras fuktskyddat i enlighet med dess skyddsklass.
Aggregatet skall strömförsörjas via en huvudbrytare
Betriebsanweisung SNR-1609 Seite: 2
med jordfelsbrytare och ett kontaktavstånd på min. 3 mm.
Vägg
The
liquid level
switch is fixed on the
Innan höljet öppnas skall strömmen
tillmini
aggregatet
brytas.
Skimmer wall
(bräddavlopp)
slide
angle.
Next
the
fixation
bar
is
vertically
Flödesriktningen (pilens riktning) som anges på magnetventilen skall alltid följas!
fixed at the skimmer wall, roughly at the level
connecting
Kabel
lines
the required
level.vertikalt
By moving
the
Fixera flottörbrytaren på vinkelfästet. of
Montera
sedan water
fästbalken
i skvalprännans
slide
angel
in
the
bar,
the
water
level
can
be
vägg, ungefär i den nivå som vattenytan ska ha. Genom att flytta vinkelfästet i balken
chosen.med
Thehjälp
slideav
angle
is fixed by fastening
Skruvstift
grub
screw
kan du välja vattennivå. Vinkelfästet fixeras
skruvstiftet.
the grub screw. All parts easily fit into one
Vid leverans är flottören fixerad på guiden
såmaking
att tillslagspunkten
nere. Detta är
slide
another
use of force är
unnecessary.
angle
Vinkelfäste
normalt fallet vid vattenpåfyllning i poolen. Om flottören är fixerad, vriden i 180° på
delivery the floater
has(sebeen
fixed on
guiden, är tillslagspunkten uppe och Upon
kopplingsfunktionen
motsatt
kopplingsfloater switch
schalter
Flottörbrytare
the guide so that the switch on point is down.
symboler på flottören).
This is the normal case for water refilling in
the swimming pool. If the floater is fixed,
Vattennivå
Water level
Elanslutning
twisted by 180°, onto the guide, the switch on
floater
Flottör
Elanslutningen får endast utföras av point
behörig
elinstallatör.
is top and the switching function
Låsring
retaining
ring
Följande kopplingsschema och tillhörande
säkerhetsbestämmelser
skall följas.
contrariwise
(see switch symbols
at the
Leverantören av elaggregatet skall tillhandahålla
en jordfelsbrytare med IFN<=30mA.
floater).
Fästbalk
fixation
bar
Flottörbrytarens elkabel kan förlängas upp till 100 m med hjälp av skärmad kabel
Electrical connection:
(2x0.75mm²). Kapslingen skall anslutas till klämma 4.
Observera att alla anslutningar ovillkorligen skall vara vattentäta.
Nivåvakt
The electrical
connection
may only be carried out Nivåvakt
by an accredited electrical
Flottörbrytarens kabel får inte dras tillsammans
med andra
strömförande
specialist! The following connecting diagram and the corresponding prevailing safety
kablar.
regulations must be observed. The supplier
should
an
U1
6
N device
4 provide
L1ofNthe electric
Efter slutförd installation kan strömmen slås på och ett funktionstest
earth leakage circuit breaker with IFN≤ 30mA .
utföras. Flottören sluter flottörbrytaren nära den nedre stoppringen och
The electric cable of the float
öppnar den igen cirka 5 mm högre upp.
switch can be extended up to a
Den gröna lysdioden inne i styrenheten blinkar omedelbart när vattennivån
length of 100m by use of a
L1 N
(flottörens ovandel) har nåtts, och magnetventilen stänger några
Level
Control
SNR
-1609
shielded cable (2x0.75mm²). The
sekunder senare. Denna tidsfördröjning fungerar likartat vid öppning och
shielding is to be connected with
stängning och förhindrar ständig omkoppling orsakad av vågrörelser i
clamp 4. PleaseFlottörbrytare
note, that it is
Flottörbrytare
swimmingpoolen. Om dioden glöder svagt med öppen flottörbrytare bör för6 4
absolutely necessary to carry out
längningskablarna kontrolleras avseende krypströmmar orsakade av fukt.
the connections water-proof. The
Magnetventil
Magnetventil
Magnetventilen stängs vid brott (skador) på sensorkabeln, medan en kortslutning
connecting cable of the float
(till exempel orsakad av fukt) i sensorkabeln öppnar magnetventilen!
switch must not be wired together
with
other
live
wires.
circui
t
1/N/
Magnetic valve
230V/max.5A
3
On finishing the installation the
power supply may be switched
on and you can carry out a
functional check. Near the lower
Nivåvakt
Art.nr 11250
Betriebsanweisung SNR-1609
Seite: 3
A red pilot light is placed in the front lid of the
purpose of indicating failure. If this pilot light flashes
for the refilling of water is switched off. After hav
failure indicator can be switched
off by first switch
SVENSKA
switch in the front lid and another switching on afte
may be found in the area of the level sensor. A fore
blocked the floating body of the mini liquid level swit
Time monitoring / failure indicator:
The time monitoring (overflow protection) will be
I styrenhetens främre
lucka
finns
pilotlampa.
Pilotlampans
uppgift
är att
indikera
fel. Om
blinkar föreA red
pilot
lightenisröd
placed
in the front
lid of the
control
unit.
This uninterruptedly
pilot
lightpilotlampan
serves theopened
has
been
for a longer pe
ligger det ett fel och purpose
magnetventilen
för
påfyllning
av
vatten
slås
från.
Sedan
felet
åtgärdats
kan
felindikeringen
slås
ifrån genom
of indicating failure. If this pilot light flashes there isswitch
a failure
and
the magnetic
valve
is
placed
on
the
control
board
that is used to
att först slå ifrån nivåvakten
med vippbrytaren
luckan
och slå
på den
igen efter
några of
sekunder.
for the refilling
of water isi främre
switched
off. After
having
settled
the cause
the defect, the
safety
time
period
the
magnetic
valve
will be switche
Felorsaken brukar finnas
kring
nivåsensorn:
t.ex
kan
ett
främmande
föremål
som
flyter
på
vattnet
blockera
flottören.
failure indicator can be switched off by first switching off the level control with the rocker
Tidsövervakning / felindikering
switch in the front lid and another switching on after some The
seconds.
The cause
of the
defect are available:
following
time
periods
Tidsövervakningenmay
(översvämningsskyddet)
aktiveras
om magnetventilen
varit öppen
under
be found in the area of the
level sensor.
A foreign body floating
on theoavbrutet
water could
haveen längre tidssafety
of 30 minutes
period (säkerhetsperiod).
enbody
DIP-kontakt
på manöverpanelen
för time
val avperiod
säkerhetsperiod.
När den
blocked Det
the finns
floating
of the mini
liquid level switch.som •används
inställda tiden överskrids
slås monitoring
magnetventilen
från. protection) will become active, if the magnetic valve
The time
(overflow
• safety time period of 60 minutes
has been uninterruptedly opened for a longer period of time (safety time). A decode
Följande tidsperioder
finns
tillgängliga:
switch
is placed
on the control board that is used to select the
time.
On period
exceeding
this minutes
• safety
safety
time
of 90
• säkerhetsperiod 30safety
minuter
time period the magnetic valve will be switched off.
• safety time period of 120 minutes
• säkerhetsperiod 60The
minuter
following time periods are available:
• säkerhetsperiod 90 minuter
•
no safety time period => time monitoring is switc
• minuter
safety time period of 30 minutes
• säkerhetsperiod 120
• ingen säkerhetsperiod
= >tidsövervakningen
• safety
time period of 60frånkopplad
minutes
The decode switch for the programming of
the safety time is located on the right side
• safety timeav
period
of 120 minutesbefinner sig på kretskortets
DIP-kontakten för programmering
säkerhetsperioden
of thehögersida.
circuit board.
•
safety time period of 90 minutes
•
no safety time period => time monitoring is switched off
Säkerhetsperiod 90 minuter:
kontakterna 1 och 3 ON (skjut kontakterna åt vänster)
kontakt 2 OFF (skjut kontakten åt höger)
safety time 60 minutes:
switch 1 OFF (move switching element
to the left)
Decode switch
Säkerhetsperiod 60 minuter:
kontakt 1 OFF (skjut kontakten åt höger)
kontakterna 2 och 3 ON (skjut kontakterna åt vänster)
elements to the right)
switch 3 ON (move switching element to
the left)
switch 2 and 3 ON (move switching
Decode
switch
DIP-kontakt
safety time 30 minutes:
switch 1 and 2 OFF (move switching
The decode switch for the programming of
Säkerhetsperiod 30 minuter:
the safety time is located on the right side
kontakterna 1 och 2 OFF (skjut kontakterna åt höger)
of the circuit board.
kontakt 3 ON (skjut kontakten åt vänster)
element to the left)
safety time 90 minutes:
switch 1 and 3 ON (move switching
elements to the left)
switch 2 OFF (move switching element
to the right)
safety time 120 minutes:
switch
2 and 3 ON
(move switching
On1,delivery
switches
1, 2 and 3 are in ON
Säkerhetsperiod 120 minuter:
kontakterna 1, 2 och 3 ON (skjut kontakterna åt vänster)
elements to the left)
position. This means a time monitoring of 120
minutes..
On delivery switches 1, 2 and 3 are in ON
position. This means a time monitoring of 120
minutes..
Switch
no safety
time4 may be used for internal test
purposes
only and
must not be displaced in
switch 3 OFF (move
switching
no
case.
element to the right)
Ingen säkerhetsperiod:
Switch 4 may be used for internal test
kontakt 3 OFF (skjutpurposes
kontakten
höger)
onlyåtand
must not be displaced in
kontakterna 1 och 2 no
harcase.
här ingen funktion
switches 1 and 2 do not have any function
We wish you a lot of fun and relaxation in your swimming
pool.you
We wish
Subject
to alterations!
Vid leverans är kontakt
3 i positionen
ON. Detta innebär tidsövervakning i 30 minuter.
Subject to alterations!
Kontakt 4 används endast för interna test och får aldrig ställas om.
Rekommenderade värden beträffande vattenkvalitet
MA55-08S
Fritt klor:
Bundet klor:
Totalt klor:
Klorid(salt)halt:
pH-värde:
Alkalinitet:
Kalciumhårdhet:
0.5–1.5 mg/liter (ppm)
0–0.5 mg/liter (ppm)
0.5–2.0 mg/liter (ppm)
max 250 mg/liter
7,2–7,6
60–120 mg/liter (ppm)
100–300 mg/liter (ppm)
4
a lot of fun and relaxat
März 03
Download