Smaranika - mmtanzania.org

advertisement
:BUY TOPUP FOR ALL ABOVE PRODUCTS FROM BUTTON PAY
OUTLETS OR CONTACT US DIRECTLY:
ABHISHEK SHARMA: 0683278620/ CUSTOMER CARE: 0682359000
Devegke´ÀceefCekeÀe
cejeþer heeTue he[les heg{s...
3
lesCes yeeCes meceeOeeve
4
YetueYeguew³ee7
keÀneCeer SìerSce®eer
9
Deblejheeì12
pe[CeIe[Ce13
Iejiegleer Deew<eOeeshe®eej
17
SkeÀ Yesì õ yebieUtj DeeÞece
18
nee|okeÀ DeefYevebove
19
hejer®³ee osMeele
21
Dee<ee{m³e he´Lece efoJemes...
22
ceePes Demes keÀesCeerlejer
23
meeLemebiele23
ceer SveDeejDee³e
24
DeeefHe´ÀkesÀceO³es Yeejleer³e
HegÀì[email protected] keÀes®e 26
HeekeÀke=Àleer31
pesJne mJehves meekeÀej nesleele
33
heeTme35
efceþe®es keÀe³e Deens!
37
DeefJemcejCeer³e Demes keÀener!
40
mebHeeokeÀ
veeruee#eer kesÀUkeÀj, Jebovee Jeeþesjs DeeefCe MeefMeOej kesÀUkeÀj
cegKeHe=<þ
megveerle ogveeKes
efJeMes<e DeeYeej
efJepe³e ieJeejerkeÀj, Þeerjbie YeeieJele, He¨ee YeeieJele
cegêCemLeU
ceewpe ef[efpeìue, cegbyeF&
1
meYeemeo meefceleer
pe³eble Jeeþesjs, DeO³e#e
ÞeerkeÀeble keÀhet&j, keÀe³e&Jeen
mebpe³e Oecee&Us, Keefpeveoej
veeruee#eer kesÀUkeÀj, meYeemeo
he´meeo kegÀueeyekeÀj, meYeemeo
jeefOekeÀe ogveeKes, meYeemeo
JewMeeueer heeìerue, meYeemeo
meg<ecee keÀesuee, meYeemeo
2
cejeþer heeTue he[les heg{s...
vecemkeÀej ceb[Uer! DeefYevebove!!
Deeheu³ee cenejeä^ ceb[Ue®eer heefnueerJeefnueer mcejefCekeÀe Deepe he´keÀeefMele nesle Deens. oej-S-meueececeO³es
cejeþer ceeCetme efkeÀl³eskeÀ Je<ee¥heemetve Deens. cejeþer ceeCemeeuee mJeeYeeefJekeÀheCes cejeþer Yee<ee, mebmke=Àleer,
meeefnl³e, meceepe ³ee efJe<e³eer DeefOekeÀ DeemLee Demeles. l³eecegUs `cejeþer'®³ee meboYee&le kegÀþsner keÀener keÀe³e&¬eÀce
nesle Demesue, lej Deeheues keÀeve ìJekeÀejleele. keÀOeer íesìîeeceesþîee efce$eheefjJeejele, mecetnele, lej keÀOeer
cenejeä^ ceb[UemeejK³ee `jefpemì[&' mebmLes®³ee ceeO³eceeletve DeeheCe SkeÀ$e ³eslees. cejeþer meefnl³e, keÀuee,
¿eeb®es he´oMe&ve keÀjlees.
ner mcejefCekeÀe ne Demee®e SkeÀ DeeefJe<keÀej Deens. Deeheu³eehewkeÀer DeveskeÀeb®³ee ceveele, oejceO³es, Deeheu³ee
cejeþer ueeskeÀeb®ee, mJeleë®ee Demee SkeÀ cejeþer DebkeÀ DemeeJee Demes Jeeìtve iesues Demesue. Deepe les mJehve
he´l³e#eele meekeÀejle Deens. SkeÀe DeLee&ves ner SkeÀ cegntle&ces{ DeeheCe jesJeueer Deens. ¿ee mJehvehetleeaceO³es
DeveskeÀeb®ee cenÊJee®ee he´l³e#e / Dehe´l³e#e menYeeie Deens. FLes Demeuesu³ee cejeþer ueeskeÀeb®ee ³eele pemee
cenÊJee®ee Jeeìe Deens lemee®e eEkeÀyengvee Lees[e DeefOekeÀ®e, hetJeea kesÀJnelejer oejceO³es jentve iesuesu³ee heCe
Depetvener Deeheu³ee mvesnmebyebOeele Demeuesu³ee Deeheu³ee efce$eceb[UeR®ee cenÊJee®ee menYeeie Deens. l³eebveer
heeþJeuesues uesKe, Dev³e meeefnl³e, peeefnjeleer ns l³eeb®³ee mvesne®es DeeefCe ceb[UeJejerue he´scee®es he´leerkeÀ Deens. ns
meJe& pejer Kejs], lejer ne heefnuee®e he´³eesie Deens, l³eecegUs megOeejCeebvee Yejhetj JeeJe Deens. l³ee megOeejCee ³ee®³ee
heg{®³ee mcejefCekeÀebceO³es vekeÌkeÀer®e efometve ³esleerue.
iesueer oesveleerve Je<ex cenejeä^ ceb[Ue®³ee ¢äerves HeÀej®e cenÊJee®eer þjueer. keÀener veJeerve Ghe¬eÀce megª Peeues.
oefnnb[er®ee keÀe³e&¬eÀce, ef¬eÀkesÀì®ee `cenejeä^ ®e<ekeÀ', ceb[Ue®eer uee³eye´jer, Deepe he´keÀeefMele nesle Demeuesueer
ner mcejefCekeÀe ner l³eeleerue keÀener þUkeÀ GoenjCes. ³ee meJee¥hes#eener ceesþs ³eMe, Deeheu³ee cenejeä^ ceb[Ue®es
`oej'ceO³es SkeÀ ì^mì cnCetve jefpemì^sMeve nesTve, mejkeÀejer ceev³eleehe´ehle mebmLee cnCetve DeeeqmlelJeele ³esCes ns
Deens. ne SkeÀ cenÊJee®ee `cewuee®ee oie[' DeeheCe heej kesÀuee Demes efveeq½ele®e cnCelee ³esF&ue.
Deeheu³ee he´ieleer®ee ne DeeuesKe DeMee®e jerleerves keÀe³ece ®e{lee jeneJee ³eemeeþer meJee¥veer®e meelel³eeves
menYeeieer nesCes peªjer®es Deens. cejeþerceO³es ¢keÀÞeeJ³e ceeO³eceeletve meeoj keÀjlee ³esleerue DeMee meJe& keÀueeb®es
(Performable Arts) FLes mJeeiele Deens ns lej DeeheCee meJee¥vee ceeefnle®e Deens. peJeUpeJeU oj
ceefnv³eeuee hee®emeele veJeerve cejeþer ceeCemes `oej'ceO³es heeTue þsJeleele. ³ee meJee¥he³e¥le Deeheu³eeuee menpeheCes
heesnes®elee ³esF&ue keÀe? FLes ³esCeejer he´l³eskeÀ J³eÊeÀer keÀenerlejer efJeMes<e iegCe Debieer yeeUieuesueer Demeles ns pej
ceev³e kesÀues, lej Deeheu³eehewkeÀer he´l³eskeÀekeÀ[s Demeuesues ns efJeMes<elJe, meJee¥®³ee ueeYeemeeþer, Deeveboemeeþer he´ieì
keÀjlee ³esF&ue keÀe? ³ee meJee¥meeþer cenejeä^ ceb[U ns SkeÀ cegÊeÀheerþ Deens.
³ee mcejefCekesÀmeeþer DeveskeÀebveer JesUesJesUer DeefleMe³e heefjÞece Iesleues. l³ee meJee¥®eer veeceeJeueer FLes íeheCes Meke̳e
veener. lejerner ³eele, uesKeveele kesÀuesu³ee menYeeieeyeÎue meJe& uesKekeÀeb®es, efveOeermebkeÀueveeme ceole kesÀu³eeyeÎue
peeefnjeleoejeb®es DeeefCe ne megboj Je megyekeÀ DebkeÀ íehetve efou³eeyeÎue cegêkeÀebb®es ceveëhetJe&keÀ DeeYeej!
megjsMe Yeìeb®³ee DeesUeRveer ns ceveesiele mebheJetve mcejefCekesÀuee meg©Jeele keÀª ³ee.....
ueeYeues Deecnebme Yeei³e yeesuelees cejeþer~
peenuees Kejs®e Oev³e SskeÀlees cejeþer~
Oece&, hebLe, peele SkeÀ peeCelees cejeþer~
SJe{îee peieele cee³e ceevelees cejeþer!!!
3
lesCes yeeCes meceeOeeve
meew0 efJepe³ee keÀhet&j
Meg¬eÀJeej®ee efoJeme. ogmeN³ee efoJeMeer MeefveJeej Demeu³eeves jespe®eer Iejer hejlee³e®eer ueieyeiener veJnleer. ©F&³ee
keÀ[email protected]®³ee keÀesheN³eeJeªve GpeJeerkeÀ[tve JeUtve ley³esleerle nmele-efKeoUle ceeìgbiee mìsMevekeÀ[s ®eeueuees
neslees. SkeÀe efJeÐeee|Leveer®eer keÀefJelee mJeleë®eer®e cnCetve mheOexuee heeþefJeCeeN³ee SkeÀe efMeef#ekesÀ®³ee Oee[meecegUs
cegK³eeO³eeefhekesÀkeÀ[tve efle®eer Peeuesueer efveYe&lme&vee, ne meO³ee ®e®ex®ee leepee efJe<e³e neslee. peje heg{s Deeuees lees®e
heesÎej keÀ[email protected]®³ee iesìceOetve SkeÀ le©Ceer yeensj he[ueer DeeefCe Deece®³ee heg{s ®eeuet ueeieueer. ueebyeme[keÀ,
efvelebyeeKeeueer heesnes®euesuee Mesheìe SkeÀe ue³eerle hetJe&-heeq½ece Peguele neslee. ceePee JeerkeÀ [email protected]¥ì. ®e®exJej®eb ceePeb
ue#e G[eueb.
``keÀe³e Peeueb? ue#e kegÀþs Deens legce®eb?'' ef®e$ee cnCeeueer.
``Mesheìe heeefnueeme keÀe?'' ceer ceevesveb®e heg{®³ee efoMesuee mebkesÀle keÀªve efJe®eejueb.
``nb,'' megmkeÀeje mees[le ef®e$ee cnCeeueer. ``nuueer Demes kesÀme heene³euee®e efceUle veenerle. heg{s peeTve yeIet ³ee
keÀe. efkeÀleer megboj efomele Demesue!'' efle®ee lee©C³emegueYe he´eflemeeo neslee lees!
ceer cnìueb, ``njkeÀle veener, heCe ceePeb Demeb efvejer#eCe Deens keÀer ueebyeme[keÀ kesÀme DeeefCe ªheJeeve ®esnje
³eeb®eb J³emle veeleb Demeleb.''
``legce®eb Deeheueb keÀenerlejer®e!'' ef®e$ee.
``hewpe? ®eue, heg{s peeTve yeIe.'' ceer.
``pesJne-lesJne legce®eer hewpe! keÀOeer mebheCeej legce®eb hewpes®eb Jes[?''
``pesJne njerve lesJne,'' ceer.
Deelee Deece®eer ieleer Jee{ueer. efleuee ceeies ìeketÀve Deecner heg{s iesuees. ceePeb Devegceeve Kejb þjueb. ef®e$ee
nUnUueer.
``Deieb, ³ee meieȳee hejceséejer ueeruee Deensle. ceeCemeeuee peieC³ee®eer Gceso osC³eemeeþer j®euesuee KesU Deens.
SkeÀe yeepetuee peieeJesieUe iegCe Ðee³e®ee DeeefCe ogme-³ee yeepetuee l³ee iegCeeb®ee DenbkeÀej nesT ve³es cnCetve
keÀenerlejer keÀcelejlee Ðee³e®eer. hegvne ³eeuee DeheJeeoner efvecee&Ce keÀje³e®ee. ne Peeuee hejceséejer mJeYeeJe.''
SJnevee Deecner [email protected]ìHeÀ[email protected]&Jej oeKeue Peeuees neslees. ³eesiee³eesieeveb leerner Deece®³ee®e [y³eele ®e{ueer. ceer ef®e$eeuee
cnìueb, ``Deelee DeeCeKeer SkeÀ iebcele yeIe nb. efle®³ee kesÀmeeb®eb keÀewlegkeÀ keÀªve yeIe. leer vekeÌkeÀer cnCesue, `ns
keÀener®e veenerle, ueneveheCeer ³ee JesCeerSJe{e SkesÀkeÀ hes[ Demee³e®ee. mìgueeJej yemeJetve vne³euee Ieeuele Demes
DeeF&...Jeiewjs, Jeiewjs.''' nsner Kejb þju³ee®ee he´l³e³e ef®e$eeuee Deeuee.
ceer cnìueb, ``ne Peeuee ceeveJeer mJeYeeJe. Deens l³eele meceeOeeve vemeCes.''
SkeÀ he´mebie Demee Ie[uee, keÀer SkeÀe heeflehelveerceOes Jeeo ®eeueuee neslee. helveeruee eEmeieehetjuee Kejsoeruee pee³e®eb
4
nesleb. heleer yengjeä^er³e kebÀheveerleuee, mene DebkeÀer heieejJeeuee, keÀeceeefveefceÊeeves DeOe&DeefOekeÀ peie heeoe¬eÀeble
kesÀuesuee. l³eeuee efn®³eeyejesyej peeC³eele keÀe[er®eener jme veener. Iej osMeesosMeeR®³ee megboj Jemletbveer mepeuesueb.
yengmebK³e heleeRhe´ceeCes yee³ekeÀeb®³ee Kejsoer®³ee Jes[eyeeyele Jewleeieuesuee. cnCeeuee, ``let pee ues[erpe mhesMeue
yejesyej DeeefCe DeKKeb eEmeieehetj IesTve ³es.''
leerner keÀener keÀ®®eer veJnleer. ``lesJe{s hewmes veenerle legP³eekeÀ[s,'' cnCeeueer.
`Deieb ceboyeg×s, DebyeeveerkeÀ[sner SJe{s hewmes vemeleerue. yeesueC³ee®ee ceefLeleeLe& keÀUle veener keÀe?''
Meyoeves Meyo Jee{uee DeeefCe efJeJeskeÀ njheuee. ³eele leerve ieesäer he´keÀì Peeu³ee. SkeÀ lej DeeheCe vekeÀUle
heleer®ee Gheneme keÀjlees Deenesle ³ee®eb Yeeve jeefnueb veener. ogmejb, efle®eb Yee<es®eb oeefjêîe GIe[b he[ueb,
DeefleMe³eesÊeÀer veeJee®ee DeuebkeÀej Yee<esle Demelees ³ee®ee efJemej he[uee DeeefCe eflemejb, efle®³eeleuee nJ³eeme he´keÀì
Peeuee. ns meJe& cegueb v³eenUle Demeleele, ³ee®ebner Yeeve Yeeb[CeeN³eebvee vemeleb.
``let heeefnuebme keÀe, oesve ueneve cegueebvee l³eebvee nJeer leer KesUCeer neleele efoueer lejer SkeÀe®eb KesUCeb ogmeN³eeuee
nJeb Demeleb. DeeheCe ceesþer ceeCemebner keÀener keÀceer vemelees. ®eebieuee ceTmetle heeJe Deeheu³eeuee kegÀjkegÀjerle
ìesmì yeveJetve Kee³e®ee Demelees DeeefCe Kecebie kegÀjkegÀjerle ìesmì, efyeeqmkeÀìb ®enele yeg[Jetve Kee³e®eer Demeleele.
kegÀjȳee kesÀmeeb®³ee cegueer mì^sìeEveie®³ee he´³elveele Demeleele, mì^sìJeeu³ee keÀueea keÀjC³ee®³ee ceeies. ieesjs
keÀele[erJeeues ì@eEveiemeeþer leemeved leeme Gvnele heesUtve Iesleele DeeefCe Deecner 'HesÀDej DeB[ ueJeueer'Jeeu³eeb®eb
GKeU heeb{jb keÀªve mJeleëuee HeÀmeJelees. hee½eeʳe hees<eeKeele kebÀHeÀìxyeue Jeeìtve IesC³eele Deecner Oev³e neslees
DeeefCe ceveëMeebleer®³ee MeesOeele Deeuesues hee½eeʳe, kegÀlee&-hee³epecee Ieeuetve DeeefCe mee[er vesmetve ueeue®egìgkeÀ kegbÀketÀ
ueeJetve iees[ iees[ efomeleele. ieeWoJeu³eeuee SkeÀ pece&ve ie=nmLe Je<ee&leues mene ceefnves ³esTve jenleele. Deieoer
Peyyee-ueWiee Ieeuetve JeeJejle Demeleele. keÀekeÀ[ Deejleerheemetve meJe& owvebefove keÀe³e&¬eÀceebvee npej Demeleele.
ceeCemee®³ee ³ee ceveesJ³eeheejebefJe<e³eer HeÀej iebcele Jeeìles yeIe.'' ef®e$ee DeJeekeÀ nesTve SskeÀle nesleer.
``®euee, yeesuelee yeesuelee efJeÐeeefJenej keÀOeer iesueb keÀUueb®e veener.'' ef®e$ee IeeìkeÀeshejuee Gleªve iesueer. ceePeb
ceve yeeueheCeehe³e¥le IejbieUle iesueb. efkeÀleer meeOeb heCe meceeOeeveer peerJeve nesleb les! keÀmeuee nJ³eeme veener, l³eecegUs
le=hleer nesleer. Deepe DeeheCe heenlees, `ve Yetlees' DeMee megKemeeOeveeb®³ee jeMeeRJej ceeCetme ueesUlees³e, heCe le=hleer
veener. meeN³ee mebJesovee kegÀþs njJeu³ee³ele? ueneve cegueebheemetve yeIeeJeb l³eeuee meowJe IeeF&, efceefveìeefceefveìe®ee
efnMeesye, hesMevme veenerle. kegÀþs OeeJelee³ele meieUs? ³eele Lees[elejer yeoue keÀjlee ³esF&ue keÀe?
SkeÀ he´³eesie keÀªve heent ³ee. pesJne pesJne DeeheCe osJeeheg{s nele peesæ[ève GYes jenlees, lesJne Deeheu³ee ceveele
ceeieC³eeb®eer ³eeoer le³eej Demeles. Deelee SkeÀ efoJeme, þjJetve Oev³eJeeoeb®eer ³eeoer keÀª ³ee. DeeOeer, ve ceeielee
efceUeuesu³ee ieesäeR®eer ³eeoer yeveJet ³ee. GoenjCeeLe&, DeJ³ebie Mejerj, heesìYej DeeefCe cevemeesÊeÀ DeVe, meJe&
cetueYetle iejpeeb®eer hetleea, Fl³eeoer.
je$eer DebLe©CeeJej heeþ ìskeÀC³eehetJeea DeeheCe keÀOeer hee³eebJej, heeJeueebJej cee³esveb nele efHeÀjJele, ' efkeÀleer js
efoJemeYej ceePee Yeej hesuelee!' Demeb cnìueb³e keÀe? Deieoer Deeheueer he®eve mebmLee, éemeve mebmLee, Glmepe&ve
mebmLee Fl³eeoervee JesUesJesUer LeBkeÌme cnìueb lej l³eeb®³eele he[Ceeje met#ce HeÀjkeÀ keÀoeef®ele Deeheu³eeuee
peeCeJeCeej veener, heCe Deeheu³ee ceveeuee vekeÌkeÀer®e Meeble Jeeìsue. ceie ³ee ieesäeR®ee veeo®e ueeielees. DeesMees
cnCeleele, ' Have you ever embraced yourself in gratitude ?' ner®e ke=Àle%elee! ogmejb keÀener
vekeÀes osJeeuee. osJe®e veener, lej Deieoer #eguuekeÀ cnCetve þjuesu³ee Jemletbveener IesT ³ee veb! ®eheuee keÀeæ{ève
þsJeleevee l³eeb®³eekeÀ[s SkeÀ keÀìe#e ìeketÀve cnCet ³ee keÀe, keÀer `LeBkeÌme nb, legce®³eecegUs ceePeer heeJeueb megjef#ele
jeefnueer!'
5
ne efJe®eej keÀener veJeerve veener. Deeheu³ee ceneve mebmke=Àleerveb `he´Yeeles keÀjoMe&veb' Peeu³eeJej Yetceeleshe´efle
`heeomheMe&ced #ecemJeces' cnCee³euee efMekeÀJeueb Deens®e veb? ns efkeÀleer Iejebletve Deepener efMekeÀJeueb peele Demesue?
meJee¥le Þesÿ he´eLe&vee ner efve:Meyo Demeles cnCeleele. O³eeve, cesef[ìsMeve ³eehes#ee JesieUb vemeleb. ³et ìîetyeJej SkeÀ
HeÀej megboj Jneref[³ees Deens. `eqmhejer®³egDeue efj³eeefueìer' veeJee®ee. Fbie´peer DeeefCe eEnoer oesvner Yee<eeble Deens.
peªj heenC³eemeejKee Deens.
cesef[ìsMeve®ee SkeÀ meeshee efve³ece ceuee DeeJe[uee. ueeskeÀ efJe®eejleele, efkeÀleer JesU keÀjeJeb cesef[ìsMeve? lej
pesJe{b Je³e eflelekeÀer efceefveìb. 20 Je<eX Je³e Demesue lej 20 efceefveìb. heCe ns keÀener heefnu³ee efoJemeeheemetve Meke̳e
veener nesCeej, cnCetve hee®e efceefveìebheemetve meg©Jeele keÀjeJeer. Deieoer hebOejJe[eYej efve#etve hee®e®e efceefveìb iepej
ueeJetve yemee³e®eb. þjeJeerkeÀ JesU, þjeJeerkeÀ keÀeU DeeefCe þjeJeerkeÀ mLeU þsJeu³eeme ueJekeÀj eqmLejlee ³esles.
kewÀkeÀ pevceeb®es mebmkeÀej ceveele meeþuesues Demeleele. les hegmee³euee DeJeOeer Ðee³euee nJee. Je<e¥-oesve Je<e¥ lejer. ceie
O³eeve, keÀeU Je³ee®³ee yejesyejerves ³ee³euee ueeiesue. cnCetve®e ueneve Je³eele O³eeveeuee yemee³e®eer meJe³e ueeJeueer
lej heg{s menpelee ³esles.
pemepemeb O³eeve pecet ueeieleb, lemeleMeer vekeÀejelcekeÀ mheboveb efJejU nesleele, jeie DeeheesDeehe keÀceer neslees,
MeejerefjkeÀ J³eeOeer Deesmeª ueeieleele. mcejCeMeÊeÀer Je=eÅOoiele nesles. Deeheu³eeleu³ee $egìer efomet ueeieleele,
ogmeN³eeleuee ®eebietueheCee efomet ueeielees. DenbkeÀej ce³ee&osle jenlees. yejs®e heeuekeÀ, cegueb DeY³eemeele keÀceer
he[leele cnCetve efvejeMe Demeleele. l³eeb®³eemeeþer lej ne jeceyeeCe Ghee³e Deens. DeLee&le `DeeOeer kesÀues ceie
meebefieleues' ³ee v³ee³eeves. cegueebheg{s Dee¬eÀmleeUsheCee keÀjCeb, OeekeÀ oeKeJeCeb, neCeeceejer keÀjCeb ns keÀener l³eebvee
megOeejC³ee®es, mebmkeÀej keÀjC³ee®es megefJeefnle ceeie& veenerle. Gueì Deeheu³eeleu³ee DeheefjhekeÌJelee DeeefCe efJeke=Àefle
l³eebvee efomeleele. leer HeÀÊeÀ Mejerjeves legce®³eehes#ee ogye&ue Demeleele. ceesþer Peeu³eeJej leer pesJne l³eeb®³ee peKecee
yeesuetve oeKeJeleele lesJne he´®eb[ he½eeÊeeheeefMeJee³e Deeheu³ee neleele keÀenerner jenle veener.
³etìîetyeJej®eer, Deieoer kegÀCeeueener menpe cnCelee ³esleerue DeMeer meesh³ee ®eeueerleueer oesve ieeCeer ceuee HeÀej
DeeJe[ueer. leer pejer jespe mveeve Peeu³eeJej cnìueer lejer ke=Àle%elee efkeÀleer DeveesK³ee he´keÀejs J³eÊeÀ keÀjlee
³esles ³ee®ee DevegYeJe efceUsue. SkeÀ Deens mJeeO³ee³e heefjJeeje®eb DeeefCe ogmejb Deecner ueneveheCeer jeä^ mesefJekeÀe
meefceleerle efMekeÀuesueb. veeJeb Deensle 'ef$ekeÀeue mebO³ee' DeeefCe 'ke=Àle%elee ieerle'.
yes®ewveer peesJej veJeefvee|celeer®³ee O³eemeehee³eer Demesue leesJej leer mJeeieleen& þjles. Dev³eLee leer keÀOeer efJeke=Àleerle
heefjJee|lele nesF&ue les mecepeCeej veener. DeesMees cnCeleele, ``Meditation is learning to unlearn.''
pes %eele Deens les hegmetve ìekeÀCes. Deepe DeeheCe ceeefnleer cenepeeueele iegjHeÀìle ®eeueuees Deenesle. Kethe ceeefnleer
DemeCeeje %eeveer Demelees®e Demeb veener. ceve efjkeÀeceb keÀjC³ee®eer keÀuee meeOeueer heeefnpes. DeeheCe ®ebêe®³ee
leȳeeleu³ee he´efleeEyeyeeuee®e Keje ®ebê ceevetve yemeueesle. leȳeeleueer vepej 180 DebMeebveer efHeÀjJeueer lej Keje
®ebê efomesue. njJeuesueer Meebleer, meceeOeeve hejle efceUJee³e®ee peiee®³ee heeþerJej®ee ne SkeÀcesJe Ghee³e Deens.
yeIet ³ee keÀe keÀªve?
6
YetueYeguew³ee
Þeer0 megneme MeWyeJeCeskeÀj
DeeheCe meJe&®e heefnu³eeboe pesJne veeskeÀjer, J³eJemee³eemeeþer Yeejleeyeensj he[lees lesJne Deeheu³ee Je
kegÀìgbyeeleerue meJee¥®³ee®e ceveele DeveskeÀ efJe®eejeb®ee ieeWOeU G[lees. SkeÀe megjef#ele, megheefjef®ele Je DeeJe[l³ee
JeeleeJejCeeheemetve DeeheCe mLeueeblej keÀjCeej Demelees. l³eecegUs l³ee veJeerve osMeeyeÎue meeMebkeÀlee, kegÀletnue,
Ye³e, jnm³e, Oee[me, Deefveeq½elelee, veeJeerv³e Fl³eeoer DeveskeÀ efJe®eej ceveele ieoea keÀje³euee ueeieleele. Deelee
lej mebieCekeÀer³e efJemleejecegUs DeeheCe ueies®e®e l³ee osMeeyeÎue, efleLeueb nJeeceeve, ueeskeÀeb®eer jenCeer
Oece&-Yee<ee-Jemleg/heoeLee¥®eer GheueyOelee, he³e&ìve Je ®eueveeefJe<e³eer ceeefnleer, meJe& keÀener MeesOe megª keÀjlees. ceie
efleLes Demeues®e lej veelesJeeF&keÀ, efce$e, DeesUKeer®³ee ueeskeÀeb®eerner DeeheCe yeN³ee®e meKeesue ceeefnleermeeþer ceole
IesC³ee®ee he´³elve keÀjlees. Deeheues peJeU®es kegÀìgbyeer³ener Deeheeheu³ee hejerves he´³elvehetJe&keÀ ceeefnleer ieesUe keÀjle
Demeleele. efJeefJeOe ceeO³eceeb®ee Je meeOeveeb®ee ³eLeesef®ele Ghe³eesie keÀªve DeeheCe DeKesj meerceesuuebIeve keÀjlees!
meg©Jeeleeruee DeeheCe keÀÆj cegbyeF&keÀj, Keeme hegCeskeÀj, veeiehegjkeÀj, keÀesunehegjkeÀj, veeefMekeÀkeÀj Demes keÀenermes
Demelees. NRI Peeu³eecegUs SkeÀ DemJemLelee, DeeqmLejlee, Demegjef#elelee peeCeJele Demeles. DeeheCe yeN³ee®e
DeeMee, DeekeÀeb#ee, mJehveöGppJeue YeefJe<³ee®eer, ceeveefmekeÀ he´ieuYelee, J³eefÊeÀceÊJe efJekeÀeme, O³es³eJeeo
DeMee DeveskeÀ YeeJevee IesTve eqmLej nesC³ee®³ee he´³elveeuee ueeielees. ³ee®e keÀeUele IejekeÀ[®eer he´®eb[ Dees{,
Deehlesäefce$eeb®³ee GlkeÀì DeeþJeCeer, ie=nªiCelee (Home sickness), keÀeUpeer, efJejn, Jesovee Fl³eeoer
Deeheu³eeuee Jes[befhemeb keÀjle meleeJele Demeleele.
keÀeueeblejeves DeeheCe veJeerve osMeele ªUe³euee ueeielees. meceefJe®eejer cew$eer Jee{erme ueeieles, efleLeu³ee heoeLee¥®eer
®eJe Deelee DeeheueerMeer Jeeìe³euee ueeieles, mLew³e& ³esleb. megyeÊee Jee{les, cegueb MeeUsle Je l³ee DeY³eeme¬eÀceeMeer
SkeÀªhe Jne³euee ueeieleele. ceefnueeb®eer ceeveefmekeÀleener keÀceeueer®eer yeouee³euee ueeieles. megKe-mees³eer,
mJe®íboer, mJeeleb$³e ³ee meJee¥®eb Je®e&mJe Deeheu³ee cevee®ee leeyee I³ee³euee ueeieleb. meg©Jeeleeruee DeeheCe Lees[e
JesU Demeb hejosMeer jentve hejlee³e®³ee FjeÐeeves Je YeeJevesves Deeuesuees Demelees. DeefOekeÀ keÀeU ueesìu³eeJej
keÀenerlejer efJeef®e$e vekeÀUleheCes Ie[e³euee ueeieleb. DeeheCe, yee³ekeÀes, cegueb ³ee efJeUK³eele iegbHeÀues peeT ueeielees
DeeefCe ceie cee³eosMeer hejle pee³e®eb keÀe veener Je pee³e®eb®e lej keÀOeer? ne ceesþe ³e#ehe´Mve meceesj GYee jenlees!
³ee he´Mvee®eb SkeÀ®e ³eesi³e Demes GÊej keÀesCeekeÀ[sner veener. les meJe&leë Deeheu³ee mJeleëJej Je men®eeefjCeerJej
DeJeuebyetve Deens Demeb®e ceePeb Jew³eefÊeÀkeÀ cele Deens.
ns KejesKej®e `YetueYeguew³ee' Deens keÀe, ne efJe®eej keÀje³euee ueeJeCeb, ns®e ³ee uesKee®eb GefÎä.
DeeheCe meJe&meeOeejCe NRI peerJevehe×leer®ee DeY³eeme kesÀuee lej keÀe³e peeCeJeleb? DeheJeeo ns vesnceer®e
Kethe DemeCeej. lejerner Deeheueer cee³eYetceerMeer Demeuesueer Ieefveÿ peJeUerkeÀ keÀMeer ogjeJele peeles heent ³ee.
ceele=Yee<esMeer lej DeeheCe DeYeeefJeleheCes, DekeÀequheleheCes, vewmee|iekeÀheCes, heefjeqmLeleerJeMe DeeOeer®e ogjeJeues peelees.
Je<e¥ peeleerue leMeer Deeheu³eeuee DeeheCe jenle Demeuesu³ee osMeeyeÎue DeeheguekeÀer Jeeìe³euee ueeieles. efleLeueer
meeQo³e&mLeUb efkeÀleer ®eebieueer, jmles keÀmes mJe®í Je he´Memle, l³ee meceepeeMeer Je Yee<esMeer Deeheueb YeeJeefvekeÀ
veeleb ceveele Iej keÀje³euee ueeieleb. Yeejleeleu³ee Ie[ecees[eRheemetve DeeheCe hejmLe nesle peelees. efleLeu³ee meJe&®e
7
ieesäer nUtnUt Deeheu³eeuee he´keÀ<ee&ves KeìkeÀe³euee ueeieleele, Je=OoehekeÀeUeves heeuekeÀ ieceeJeues keÀer Flej veeleer
ogjeJele peeleele. FLes veJeerve veeleer le³eej nesleele. efleLeueer mheOee&lcekeÀlee Ye³eeJen Jeeìe³euee ueeieles. megKe®ewveerceO³es ye®eleKeeleer HegÀiele peeleele, ceeueceÊee Jee{erme ueeieuesueer Demeles, Deeheueer peerJevecetu³es yeoueC³ee®eer
Meke̳elee peesj Oejles. Deeheuee keÀe³eeheeueì neslees meJee&Lee&ves. Yeejleeleerue J³eeJemeeef³ekeÀ he´ieleerheemetve DeeheCe
ueebye, Jebef®ele jeefnu³eecegUs, hejleer®ee efveCe&³e ueeyeblees. heg{s cegueb ceesþer Peeu³eeJej leer he´iele osMeeb®eer Jeeì
Oejleele, ceie DeeheCener l³ee efoMesves efJe®eej keÀjle l³eeb®ee DeeOeej yevetve Je Deee|LekeÀ heeþyeU hegjJeC³eele
Je³eeves heg{s mejkeÀle jenlees. Dee³eg<³ee®eb ieefCele®e yeoueleb.
Demeb meJe& nesleevee efveCe&³e I³ee³e®ee keÀmee? J³eefÊeÀMeë ceuee Jeeìleb, pej Deeheu³eeuee ‘need and greed’
cnCepes `iejpe Je nJ³eeme' ³eeb®ee leesue meebYeeUlee ³esle Demesue lej efveCe&³e IesCeb meesheb nesleb. cee$e l³eeuee DeeheCe
Je DeeHeu³ee kegÀìgbyeeleerue IeìkeÀebveerr he´®eb[ ceeveefmekeÀ MeÊeÀer, meblegueve Je Lees[er DeeO³eeeqlcekeÀ efJe®eejmejCeer
yeeUieueer DeeefCe cenejeä^er³e Deuhemeblegä efJe®eejmejCeer Lees[îeeHeÀej he´ceeCeele mJeerkeÀejueer Demesue lej ³ee
YetueYeguew³eeceOetve Jeeì meehe[t MekeÀles. Dev³eLee DeeheCe, meJe&®e Dee³eg<³ee®³ee he´Jeene®eb mees³eermkeÀj meceLe&ve
keÀªve, meceeOeeveer nesC³ee®ee HeÀmeJee he´³elve keÀª heenlees.
Oev³eJeeo!
8
keÀneCeer SìerSce®eer
meew0 DeveIee ngVegjkeÀj
ce=Ceeue Deepe KegMeerle nesleer. Kethe Je<ee¥veer peerJevee®eer Ie[er J³eJeeqmLele yemeueer nesleer. DeeOeer veeskeÀjer®eer
oieoie Je cegueeR®es mebieesheve ³eele nesCeejer efle®eer HeÀjHeÀì. veeskeÀjer mees[u³eeJej lej meemegyeeF¥®es DeepeejheCe
GYes þekeÀues. DeveskeÀ he´³elve keÀªvemeg×e l³ee Jee®eu³ee veenerle. efvejeMes®³ee l³ee ielexletve veJejeyee³ekeÀes kegÀþs
meeJejle®e nesles leesJej efJeve³e®³ee [email protected]Àermeele ®eeueuesu³ee jepekeÀejCeecegUs Iejele DemJemLelee efvecee&Ce Peeueer.
l³eele®e cegueer ceesþîee nesle nesl³ee. l³eeb®es efMe#eCe, l³eeb®³ee hejer#ee DeeefCe Iej®es meebYeeUlee meebYeeUlee keÀOeer
heVeeMeer Gueìueer ns®e keÀUues veener. oesIee cegueeRveer SceyeerS kesÀues nesles heCe vescekesÀ meeue Gpee[ues 2008. l³eecegUs [email protected]Àcheme efj¬egÀìceWì peJeU
peJeU Peeueer®e veener Je cegueeRvee keÀener keÀeU Iejer yemeeJes ueeieues. heCe cee³eueskeÀeRveer ef®ekeÀeìer keÀener mees[ueer
veener. ce=Ceeue l³eebvee melele he´eslmeeefnle keÀjle Demes. nUtnUt mheOee&lcekeÀ hejer#ee osTve oesIeeRveer GÊece
veeskeÀjer efceUJeueer. SkeÀ yeBkesÀle ueeieueer lej ogmejer efJecee kebÀheveerle. DeeleeMee kegÀþs ce=Ceeueuee ne³emes Jeeìues.
melele®³ee ®e¬eÀeuee pejemee efJeÞeece efceUeuee neslee.
SkeÀìer®e Demeu³eecegUs Iej®es DeeJeªve leer meesHe̳eeJej efJemeeJeueer nesleer. ceeefmekesÀ, Jele&ceevehe$es ®eeUtve
Peeu³eeJej efleves efjceesì neleele Iesleuee Je ìerJner ueeJeuee.
hetJeea ìerJner yeIee³e®ee cnCepes SkeÀ efoJ³e Demee³e®es. SkeÀe neleele keÀece, vepej Ie[îeeUeJej,
SkeÀ keÀeve kegÀkeÀj®³ee efMeÆer®³ee he´leer#esle DeeefCe Gjuesueb ue#e keÀe³e&¬eÀceebJej. J³eJeeqmLele, hetCe&heCes kegÀþuee®e
keÀe³e&¬eÀce yeIelee ³esle vemes. heCe Deelee efveJeebleheCee neslee Je ce=Ceeueuee ³ee peerJeve¬eÀcee®eerner ceewpe Jeeìle nesleer.
SkeÀoe keÀe cegueeR®es ueive pegUues keÀer ceie ner Gmeble efceUCeej veener ³ee®eer efleuee hegjshetj keÀuhevee nesleer.
lemee efJeMes<e Demee kegÀþuee keÀe³e&¬eÀce yeIee³e®ee veJnlee heCe menpe®e keÀener ®eebieues yeIee³euee efceUeues lej
DeeJe[ues Demeles. `ceWoer®³ee heeveeJej ceve Depetve Pegueles ie' ceve iegCeiegCele nesles. yeensj peesjoej heeTme he[le
neslee Je JeeleeJejCe megiebOeer Peeues nesles. LekeÀu³ee peerJeeuee Depetve keÀe³e nJes? ceve Deueieo lejbiele nesles. megKe
DeeefCe meceeOeeve ce=Ceeue®³ee ®esnN³eeJej Deesmeb[le nesles. Fleke̳eele HeÀesve KeCeKeCeuee. ``ceccee, cesIevee yeesueles³e. Deieb DeeÊee®e ceuee sms Deeuee Deens keÀer ceeP³ee
DekeÀeTbìceOetve DekeÀje npeej keÀe{ues iesuesle. Dee½e³e& cnCepes Demes efueefnues Deens efkeÀ hewmes `³etjesle'
keÀe{uesle. ce=Ceeueuee keÀener keÀUe³e®³ee Deele®e cesIevee YejYej yeesuele nesleer.
efle®ee lees DeeJesie, efle®ee lees keÀelej DeeJeepeöce=Ceeue®³ee ceveele Oemme Peeues. leer meebiele nesleer keÀer,
`hewmes keÀe{ues vemeleevee ne mebosMe Deeuee neslee.' ce=Ceeue lej ®e¬eÀeGve®e iesueer. heCe keÀmeslejer efleuee meg®eues,
``Deieb, let Debpeueeruee HeÀesve ueeJe. yeBkesÀle Demeu³eecegUs leer®e keÀenerlejer ceeie& meebiesue.''
Debpeueer Leesjueer, lej cesIevee OeekeÀìer. Debpeueer yeBkesÀle veeskeÀjeruee nesleer. cesIevee®ee HeÀesve ³eslee®e efleves efleuee
DeeOeer Gjuesmegjues hewmes Fbìjvesì yeBeEkeÀieÜejs ogmeN³ee DekeÀeTbìceO³es ueies®e JeUJee³euee meebefieleues. cesIevee les
keÀjsmleesJej hejle ®eej npeej [sefyeì Peeues. cesIevee lej keÀeJejeryeeJejer®e Peeueer. `ns keÀe³e nesleb³e?
9
keÀesCe ogä ceePes hewmes Ieslees³e?' efle®³ee ceveele efJe®eejeb®es keÀentj hesìues.
cesIeveeves hejle Deeheues SìerSce keÀe[& leheemeues. les lej J³eJeeqmLele nesles. ceve Deieoer mewjYewj Peeues nesles.
veJeerve®e keÀeceeuee ueeieu³eecegUs efleuee keÀe³ee&ue³eeleerue Flej keÀce&®eeN³eebMeer ³ee efJe<e³eer ®e®ee& keÀje³eueener
DeJeIe[ Jeeìues. [esȳeebmeceesjerue keÀece leer mejeJeeves keÀjle lej nesleer heCe ceve iegbleues nesles les njJeuesu³ee
hewMeele. `lejer DeeF& cnCele nesleer keÀer iegbleJeCetkeÀ keÀj heCe ceer®e veener SskeÀueb' efle®eb ceve efleuee Keele nesleb.
SkeÀoe®es mene Jeepeues. heìdkeÀve meieUb DeeJeªve leer yeensj he[ueer. keÀe³ee&ue³eeletve megìu³ee megìu³ee leer yeBkesÀle iesueer. ce=Ceeuener Lesì yeBkesÀle®e Deeueer nesleer. meg©Jeeleeruee
keÀeTbìjJej ®eewkeÀMeer kesÀueer. Kejs®e hebOeje npeeje®ee ieb[e Ieeleuee iesuee neslee. ceie oesIeeRveer keÀe³e keÀjlee
³esF&ue ³ee®eer ®eewkeÀMeer keÀjC³eeme meg©Jeele kesÀueer. kegÀCeer cnCes keÀer heesefuemeele le¬eÀej veeWoJeeJeer ueeiesue, kegÀCeer
cnCes keÀer keÀe[& hejle keÀjeJes ueeiesue; Demes ieesue ieesue efHeÀju³eeJej l³eebvee Deboepe Deeuee keÀer kegÀCeeueener
he´esefmepej hekeÌkeÀer þeTkeÀ veJÔleer. mejlesMesJeìer l³ee iesu³ee ye´B®e he´yeOebkeÀekeÀ[s. meJe& meefJemlej meebefieleu³eeJej l³eebveer FLesefleLes HeÀesve kesÀues.
FbìjvesìJeªve ®eewkeÀMeer kesÀueer heCe keÀener®e ceeefnleer efceUle veJnleer. MesJeìer heesueerme mìsMeveuee peeCes
Yeeie®e nesles. efleLes Yeeceìs SJe{s lejyespe Peeues Deensle keÀer keÀener #eCeele les ueeKees ueeskeÀebvee ieb[e Ieeuet
MekeÀleele DeeefCe Deeheueer keÀe³eosMeerj keÀe³e&he×leer Depetvener pegv³ee peceev³eeleueer. SHeÀDee³eDeejefMeJee³e yeBkeÀ
keÀener®e keÀejJeeF& keÀjCeej veener DeeefCe FLes lej he´l³eskeÀ #eCe cenÊJee®ee. ns cnCepes yewueiee[er [email protected]Àìuee
yeebOeC³eemeejKes Peeues. hewmes lej iesues®e Jej ne cevemleehe ö ce=Ceeue ceveeleu³ee ceveele ®e[HeÀ[ueer.
heCe JesU lej cenÊJee®eer nesleer. GMeerj kesÀu³eeves Depetve keÀener iegbleeiegble vekeÀes.
ceie cee$e ce=Ceeueves efJeve³euee yeesueJetve Iesleues efkeÀleer JesU peeF&ue ³ee®ee Deboepe yeebOelee ³esle veJnlee. le¬eÀej
veeWoJeCes ne HeÀkeÌle Ghe®eej neslee ³ee®eerner l³eebvee keÀuhevee nesleer, heCe keÀjCes lej pe©jer®es nesles.
ceie meJe& peCe Le[keÀues heesueerme mìsMeveele. efleLeues JeeleeJejCe heentve cesIeveeuee keÀmesmes®e Jeeìues. hejbleg
cnCeleele vee `De[uee nefj...' keÀener he³ee&³e®e veJnlee. efJeve³e FLesefleLes ®eewkeÀMeer keÀjle neslee DeeefCe cesIevee
SkeÀe keÀesHeN³eele Jeeì heenle yemeueer nesleer. efoJemeYeje®³ee oieoieerves Debie cees[tve efveIeeues nesles. YetkeÀner ueeieueer
nesleer, heCe meebieles keÀesCeeuee? ceOetve ceOetve yeeheueskeÀer®eer vepejevepej nesle nesleer. oesIeeb®³eener [esȳeeble nleeMe
YeeJe nesles keÀejCe heesueerme lej leekeÀeme letj ueeJet osle veJnles. l³eele peJeU®e SkeÀe efþkeÀeCeer Deeie ueeieueer
nesleer. DeveskeÀ DeheIeelee®³ee kesÀmesme melele ³esle Demeu³eecegUs HeÀkeÌle G®®eYe´t kesÀmekeÀ[s yeIee³euee JesU®e
veJnlee. l³eeletve ne he[uee mee³eyej ¬eÀeF&ce. l³ee®eer ³eLeeleLee®e ceeefnleer Demeu³eecegUs ìeUeìeU®e Jeeìîeeuee
³esle nesleer. hejbleg SHeÀDee³eDeej keÀªve l³ee®eer he´le yeBkesÀle Ðee³e®eer nesleer. l³eecegUs efkeÀleerner JesU ueeieuee lejer
lesLetve keÀe{lee hee³e Ieslee ³esle veJnlee. DeOetveceOetve Debpeueer HeÀesve keÀjle nesleer. nes-veener cnCelee cnCelee MesJeìer jerlemej le¬eÀej veeWoJeueer iesueer. Kethe GMeerj Peeuee neslee. leesJej yeBkeÀ yebo
Peeueer nesleer. l³eecegUs le¬eÀejer®eer he´le ogmeN³ee efoJeMeer®e oslee Deeueer Demeleer. keÀmesyemes Iejer peeTve DebIeesU
keÀªve pesJetve Iesleues efve cesIevee ueeieueer®e efvepeC³eeme efveIeeueer. SkeÀ GoemeJeeCee efoJeme, keÀäe®es hewmes PegjkeÀve
G[tve iesues. ce=Ceeue efle®eer mecepetle Ieeuele nesleer heCe leesìe ne ®eìkesÀ oslees®e. ogmeN³ee efoJeMeer Gpee[ues lesJne
keÀesCeer l³eeb®es ®egjieUuesues efyeíeves heefnues Demeles lej menpe mecepet MekeÀues Demeles keÀer, l³ee je$eer les kegÀìgbye
MeebleheCes Peeshet®e veener MekeÀueb! 10
efke´ÀkesÀì
ceneje<ì^ keÀHe 2012, oej S meueece
ceepeer cetK³eceb$eer kewÀ0 efJeueemejeJe osMecegKe ³eeb®eer ceneje<ì^ ceb[Ueuee Yesì
oefnnb[er
ogmeN³ee efoJeMeer hejle Jeejer yeBkesÀkeÀ[s. Deele hees®elee®e heesefuemeeb®eer nerççç ieoea. ce=Ceeue DeeefCe cesIevee Lesì
yeBkeÀ he´yebOekeÀekeÀ[s iesu³ee. efleLesner yejs®e heesueerme GYes. oesIeer ieeWOeUtve iesu³ee. SJe{îee meieȳee heesefuemeeb®es
yeBkesÀle keÀe³e keÀece DemeeJeb? Demee efJe®eej jentve jentve ³esle neslee. nUt nUt Gueie[e nesT ueeieuee. l³ee®es
Demes Peeues keÀer ³ee MeeKesle heesefuemeeb®eer heieej Keeleer nesleer DeeefCe peJeU peJeU he´l³eskeÀe®³ee Keel³eeletve
cesIevee®³ee Keel³eehe´ceeCes®e hewmes `³egjes'le keÀe{ues iesues nesles. l³eecegUs efnjerjerves í[e ueeJeC³ee®ee he´³elve nesle
neslee. keÀefceMevej keÀe³ee&ue³eeletve, yeBkesÀ®³ee ns[ [email protected]ÀmeceOetve Je he$ekeÀejebkeÀ[tve meejKeer efJe®eejCee nesle
nesleer. HeÀesve melele KeCeKeCele neslee. cesIeveeuee peje ne³emes Jeeìues. DeeheCe SkeÀìs vemeu³ee®eer YeeJevee Kethe
megKeeJen nesleer.
MesJeìer Demes keÀUues keÀer SìerSce ceMeerveceO³es keÀener Yeeceìîeebveer SkeÀ Demes GhekeÀjCe yemeJeues nesles p³eecegUs
pees keÀesCeer hewmes keÀe{C³eemeeþer Deeheues keÀe[& SìerSce ceMeerve®³ee Kee®esle mejkeÀJesue, l³ee®³ee keÀe[e&Jej®³ee
®egbyekeÀer³e ceeefnleer®eer veeWo DeeheesDeehe®e ³ee ceMeerveceO³es nesF&ue. l³eeuee 'mkeÀercej' cnCeleele. l³ee®eyejesyej
SkeÀ íesìemee [email protected]Àcesjener yemeJeuesuee Demelees p³eecegUs Keelesoeje®ee 'efheve'ner efceUlees. ceie ner meieUer ceeefnleer
FueskeÌì^[email protected]À he×leerves ®eesjebvee efceUles. l³ee ceeefnleerJeªve ngyesntye veJeerve keÀe[x yeveJetve Yeeceìs hewmes keÀe{le
nesles. ns peeUs FlekesÀ otj hemejues nesles keÀer he´l³e#e hewmes ie´ermeceO³es `³egjes'le keÀe{ues peele nesles. heesefuemeeb®eer®e Keeleer Demeu³eecegUs hetCe& mejkeÀejer ³eb$eCee YejYej efHeÀjueer. l³eele he´meejceeO³eceebvee megieeJee
ueeieuee lej DeeCeKeerve heb®eeF&le. yeBkesÀJej efve<keÀeUpeerheCee®ee þhekeÀe Deeuee Demelee. yeBkesÀuee Lees[ke̳eele
meeJejCes Yeeie nesles DeeefCe l³eecegUs oesve®e efoJemeeble Flejeb®³ee Keel³eehe´ceeCes®e, cesIevee®³ee Keel³eele hebOeje
npeej yeBkesÀves pecee kesÀues.
ngMMe ! SkeÀ ceesþs mebkeÀì Lees[ke̳eele ìUues nesles. cnCeleele vee `osJe leejer, l³eeuee keÀesCe ceejer'! 11
Deblejheeì
meew0 ceOegJebleer iee[ieerU
MegYecebieue meeJeOeeve...Demeb SkeÀoe®eb MesJeì®eb cnìu³eeJej Deblejheeì Keeueer Peeuee. mJe®í heeb{jeefheJeUe
ceebpejheeì, keÀesheN³eebvee nUoerkegbÀkeÀJee®eer yeesìb Gceìuesueer DeeefCe l³eecegUs l³ee MegYe´les®eer megbojlee GþJeuesueer.
ceb$ees®®eejeb®es, leeMeeb®es DeeefCe meveF&®es SkeÀef$ele veeo. HegÀueb DeeefCe megJeeefmekebÀ ³eeb®ee efceÞe iebOe. Gieer®e®e
®eeueuesueer ie[ye[, OeeJeheU DeeefCe keÀener efpeJeueieeb®eb ieebYeer³e&. ns meJe& SkeÀ$e peeCeJeueb efleuee efve ìhheesjs
[esUs Yeª ueeieues. DeÞegb®es LeWye heeheCeer®³ee keÀ[ebveer LeesheJee³e®³ee Deele®e lelhej cewef$eCeerves keÀeieoer megJeeefmekeÀ
©ceeue heg{s kesÀuee...ceskeÀ Dehe Kejeye nesT ve³es cnCetve.
HeÀesìesie´eHeÀj le³eejerle®e nesles...Yesìer I³ee³euee Deelegjuesues efvecebef$ele, pesJeCee®³ee efoMesves megª Peeuesueer jebie,
heg{®³ee efJeOeeR®eer IeeF& keÀjCeejs Yeìpeer, nmeje veJeje DeeefCe GlmegkeÀuesues meemej... ns meieUs efleves DeÞetb®³ee
Deblejheeìe®³ee Dee[tve heeefnueb DeeefCe leer meeJeOeeve Peeueer.
efleves þeceheCes ieȳeeleuee Jepeveoej heg<henej keÀe{uee. peje yejb Jeeìt ueeieueb efleuee. ìes®eCeejer pees[Jeer
keÀe{e³euee leer JeekeÀueer lesJne efle®³ee ceneie[îee ef[Pee³evej MeeuetJej Dee³eueeF&vej®es [eie he[ues. efleuee
DeeCeKeerve®e yejb Jeeìueb. peJeU®³ee heeìeJej leer peeTve yemeueer; hee³e ueebye keÀªve, nele Jej Kes®etve efleves
ogKeN³ee heeþeruee yeekeÀ efouee, oyeuesueer peebYeF& ceeskeÀUer kesÀueer. efleuee cemle Jeeìt ueeieueb. leer SkeÀ SkeÀ
oeefievee meeJekeÀeMe GlejJet ueeieueer. HeÀÊeÀ cebieUmet$e yeekeÀer nesleb.
l³eeuee nele IeeueCeej SJn{îeele veJeje kegÀpeyegpeuee, ``keÀe³e keÀjles³eme keÀe³e?'' nmet iee³eye, jeie Yejuesuee!
``meebieles,'' leer MeebleheCes cnCeeueer, ``ceuee ns ueive vekeÀes.''
SkeÀ veeìîece³e Meeblelee, LeyekeÀuesueer GlmegkeÀlee, kegÀCeer®e yeesuee³euee le³eej veener.
``I am sorry...truly. meeJeOeeve ns Meyo SsketÀve meceLe& jeceoeme DeeþJeues. l³eeb®eb ke=Àl³e DeeþJeueb DeeefCe
ceePebner Kes[îeeleue keÀeceb DeeþJeueb js. ceuee efleLes Demee³euee nJeb. ceer ¿ee mebmeejele De[keÀues lej ceeP³ee
ceguee®eb keÀe³e? let ogmejer ³eesi³e kegÀCeer MeesOe.''
``legce®³ee YesìeR®ee ceer ceeP³ee mebmLesmeeþer mJeerkeÀej keÀjsve legce®eer njkeÀle vemesue lej,'' efleves ceeF&keÀJeªve
efJevebleer kesÀueer .
Dee³eg<³eeleuee SJn{e cenÊJee®ee efveCe&³e yeesnu³eeJej Ieslee Deeuee, DeeOeer®eer leieceie, Ieeuecesue efJemeªve; ³ee
efJe®eejeves efleves ceveesceve jeceoeme mJeeceeR®es DeeYeej ceeveues DeeefCe leer cebieue keÀe³ee&ue³eeyeensj he[ueer...!
12
pe[CeIe[Ce
He¨ee YeeieJele
ceePes meJee¥le DeueerkeÀ[erue %eele Demeuesues ceensj®es HetJe&pe meeleeN³ee®³ee ieeoer®es oeref#ele. oer#ee osCeejs les
oeref#ele. DeeHeu³ee Òee®eerve ûebLeebceOes yeeje ÒekeÀej®³ee oer#eeb®ee GuuesKe kesÀuesuee Deens. l³eeblener DeveskeÀ
ÒekeÀej®³ee GHeoer#ee Deensle. Òel³e#e oer#esceeies DeeefCe GHeoer#eebceeies keÀener mJeleb$e efJe®eej, leÊJe%eeve, ef®ebleve
DeeefCe DeY³eeme JeefCe&uesuee Deens. l³eemeeþer Òe®eb[ efJeÜÊee, %eevee®eer DeeefCe DeY³eemee®eer iejpe Demeles DeeefCe
Demee ceeCetme®e DeMee ÒekeÀej®eer oer#ee osT MekeÀlees.
meeleeN³ee®³ee ieeoer®es DeefOeHeleer cnCepes®e efMeJeepeer cenejepeeb®es JebMepe. Deece®³ee l³ee HetJe&pee®³ee efJeÜÊesJej
Je %eeveeJej Ket<e nesTve l³ee JesU®³ee meeleej®³ee DeefOeHeleeRveer ceneieeJe veeJee®esömeeleeN³ee®³ee peJeU®esöieeJe
l³eebvee Fveece cnCetve efoues. ceneieeJe Fveece efceUeu³eeJej Deecnebuee ceneieeJekeÀj oeref#ele cnCetve DeesUKet
ueeieues. l³ee HetJe&peeves yejs®e Je<e¥ meeleeN³ee®³ee ieeoer®es oeref#eleHeo meebYeeUues.
kegÀìgbyee®ee efJemleej nesle neslee. l³eecegUs HeÀkeÌle oer#eeoeveeJej Jee{lee Ke®e& YeeieJeCeb keÀþerCe Jne³euee ueeieueb.
p³eeb®³eele keÀener ngvej neslee efkebÀJee keÀener Lees[s HeÀej efMe#eCe Peeues nesles l³eebveer DeeHeuee yeespeeefyemleje
meeleeN³eeceO³es nueJee³euee meg©Jeele kesÀueer, HeCe l³eebveer DeeHeueer kegÀìtbyeb cee$e ceneieeJeele®e þsJeueer.
HeesìeHeeC³eemeeþer JesieJesieȳee Meke̳eleeb®ee Deboepe Iesle mLeeef³ekeÀ nesC³ee®ee Òe³elve leer ceb[Uer keÀª ueeieueer.
keÀener peCeeb®³ee Demebner ue#eele Deeueb nesleb keÀer, FLes efJeÐeeL³ee¥meeþer efkebÀJee keÀesCeeuee efJeMes<e keÀener efMe#eCe
I³ee³e®eb Demesue lej HeÀej megefJeOee veenerle, l³ee ¢äerveb l³eebveer neue®eeue megª kesÀueer DeeefCe efJeÐeeoevee®eb HeefJe$e
keÀe³e& l³eebveer efleLes DeejbYeueb.
keÀener keÀeUeveb l³eeb®³ee efJeveecetu³e HeefJe$e efJeÐeeoevee®eb ceesue lesLeerue meceepeeuee Gceieueb DeeefCe efMe#eCeeLeeA®eer
ieoea Jee{t ueeieueer. efoJemeje$e IejeceOes mejmJeleer®eer Hetpee nesT ueeieueer. iejpe Demesue lesJne meeJe&peefvekeÀ
efþkeÀeCeer DeLeJee OeefvekeÀeb®³ee Iejer peeTvener mejmJeleer®eer mesJee l³eebveer ®eeuet þsJeueer. mejmJeleer ÒemeVe Peeueer.
efleves ue#ceeruee meeo Ieeleueer DeeefCe Deelee ³ee oesIeer neleeble nele Ieeuetve megKeemeceeOeeveeves DeeHeu³ee Iejele
JeemleJ³e keÀjleerue DeMeer Kee$eer Jeeìe³euee ueeieueer meieȳeebvee!
Heg©<e ceb[Uer meeleeje les ceneieeJe ³es-pee keÀjle. ceneieeJeuee peeleevee meJe& ÒekeÀej®³ee iejpes®³ee,
DeeJe[erefveJe[er®³ee Jemlet ceneieeJe®³ee Flej ceb[UeRmeeþer DeeefCe DeeHeu³ee yee³ekeÀecegueebmeeþer IesTve peele.
HewMee®eer DeeJekeÀ Jee{ueer leMeer DeeHeCe meeleeN³eeceO³es®e meJe& ueeskeÀeb®eer jenC³ee®eer keÀener mees³e keÀjeJeer DeMeer
F®íe meJee¥®³ee ceveeceO³es cetU Oeª ueeieueer. SkeÀerkeÀ[s HewMee®eer peceJeepeceJe lej ogmejerkeÀ[s ®eebieuee ®eewmeesHeer
Jee[e yeebOeC³eemeeþer peeiee MeesOeC³ee®es keÀe³e& megª Peeueb.
³eeoes ieesHeeU HesþsceOes leMeer SkeÀ peeiee nesleer. leer ceveesceve meJee¥vee DeeJe[ueer. HeCe SkeÀoce ueies®e megª keÀjeJeb
SJe{b les meesHeb keÀece veJnleb. DeeCeKeer DeveskeÀ ieesäeR®ee efJe®eej Jne³euee nJee neslee. pes ueeskeÀ meeleeN³eele
DeeOeerHeemetve keÀece keÀjle nesles l³eeb®eer kegÀìgbyeb lej l³ee Jee[îeele jene³euee ³esCeej®e nesleer. HeCe pes ceneieeJeele
jentve keÀener Jesieȳee ÒekeÀej®eb keÀece keÀjle nesles l³eeb®eer keÀe³e J³eJemLee keÀje³e®eer l³eeJej vekeÌkeÀer®e Keue
Jne³euee nJee neslee. Òel³eskeÀ kegÀìgbyee®³ee DeeefLe&keÀ kegÀJeleer®ee Deboepener I³ee³euee nJee neslee. l³eemeeþer
13
keÀener peCeebveer Heg{ekeÀej IesTve ceneieeJeeleerue ceb[UeRMeer yeesueCeer megª kesÀueer. l³eevegmeej Demeb þjueb keÀer,
peer ceb[Uer meeleeN³eele keÀe³e&jle Deensle l³eeb®eer kegÀìgbyeb ÒeLece veJeerve Jee[îeele jene³euee ³esleerue DeeefCe ceie
Jee[îeele peMeer peeiee efMeuuekeÀ jeefnue l³eevegmeej F®ígkeÀebveer Jee[îee®³ee Ke®ee&le Jeeìe G®euetve efleLes
jene³euee peeJeb. Gjuesu³eebveer Jee[îee®³ee DeemeHeeme peMeer peceleerue leMeer Iejb IesTve jeneJeb DeeefCe DeeHeu³ee
J³eJemee³eemeboYee&leueb keÀece MeesOeeJeb. ns meJe& keÀece SkeÀoce nesCeejs veJnles, MeebleHeCes ìHH³eeìHH³eeves Heej Hee[eJes
ueeieueb.
keÀener keÀeUeveb ³eeoes ieesHeeU Hesþsle oeref#eleeb®ee ìesuespebie Jee[e GYee jeefnuee. GY³ee meeleeN³eele Demee Jee[e
l³ee JesUer keÀesCee®ee veJnlee. ueeskebÀ kegÀþtve kegÀþtve ³esle. keÀewlegkeÀeveb Jee[e v³eeneUle. Jee[îeeceOes yeN³ee®e
Keesu³ee yeebOeu³ee iesu³ee. ®eebieu³ee ueebye©bo. kegÀìgbyeb jene³euee Deeueer DeeefCe Jee[e iepeyepetve iesuee. meieUs
Deeveboues DeeefCe megKeemeceeOeeveeveb DeeHeeHeueb peerJeve peiet ueeieues.
þju³eeÒeceeCes Flej ceb[UerneröJee[îeele meeceeJet ve MekeÀuesueeröDeeHeu³eemeeþer Jee[îee®³ee peJeUHeeme veenerlej
Lees[s otjJejner Iej MeesOetve l³eele DeeHeues mebmeej Leeìt ueeieueer. SkeÀerkeÀ[s meeleeje Menje®eerner Jee{ nesle
nesleer. l³eecegUs Flej J³eJemee³e keÀjCeeN³eebvee HeCe DeeHeesDeeHe keÀeceb, jespeieej efceUle iesues.
meJe& kegÀìgbyeebceOeu³ee Heg{®³ee efHe{er®ee efMe#eCee®ee mlej nUtnUt Gb®eeJele neslee. l³eecegUs Heg{erue efMe#eCeemeeþer
efkebÀJee veeskeÀjermeeþer meJee¥®eer vepej Deelee HegCes-cegbyeF&meejK³ee ceesþîee MenjebkeÀ[s JeUt ueeieueer.
ceePes meKKes Deepeesyee DeeefCe ®eguele Deepeesyee ns mebmke=Àle Hebef[le nesles. meeleeN³eele Demeleevee mebmke=Àle efJe<e³e
ÒeecegK³eeveb efMekeÀJele. efMekeÀJeC³ee®eer SJe{er DeeJe[ DeeefCe Glmeen neslee keÀer les Òemebieer meppeveie[eJej
peeTvener mebmke=Àle®eb DeO³eeHeve keÀjle. l³ee oesIeeb®³ee [eske̳eeceOes cegbyeF& mLeueebleje®es efJe®eej IeesUt ueeieues
nesles. ®eebieueer veeskeÀjer DeLeJee keÀener ®eebieueb keÀece DeeefCe cegueebvee efceUCeejb G®®e efMe#eCe ³ee®ee l³eele
ÒeecegK³eeveb efJe®eej neslee. megowJeeveb l³ee JesUer keÀesCeer YejJeMee®eer J³ekeÌleer Yesìueer efpeveb cegbyeF&yeÎue HegjsMeer
ceeefnleer ³ee oesIeebvee efoueer DeeefCe DeeHeueb yemleeve cegbyeF&uee nueJee³e®ee ³ee oesIeeb®ee efJe®eej HekeÌkeÀe Peeuee.
les Deeues les mejU cegbyeF&®³ee oef#eCe efJeYeeieele oeKeue Peeues. l³ee JesUer cegbyeF&le keÀe³e efkebÀJee Flej$ener peeiee
cegyeuekeÀ ÒeceeCeele GHeueyOe nesl³ee. l³eebleu³ee l³eele efiejieeJe l³eebvee DeveskeÀ ¢äerveb mees³eer®eb Jeeìueb.
®eveeajes[ mìsMeve DeefleMe³e peJeU nesleb. efMeJee³e ueiele®e ceesþe mecegê efkeÀveeje, ceeskeÀUer nJee DeeefCe
efiejieeJe ns cejeþer ceeCemee®eb meebmke=ÀeflekeÀ keWÀê! veeìkeÀ, efmevescee, meeefnl³e, mebieerle Fl³eeoer meJe& keÀueeb®eb
ceensjIej. efJeefJeOe #es$eeleues efJeÜppeve ³ee YeeieeceOes jenle Demele efkebÀJee ceesþîee ÒeceeCeele ³es-pee keÀjle
Demele.
efiejieeJeele Deece®³ee kegÀìgbyeeveer oesveleerve Iejb yeoueueer DeeefCe MesJeì meWì^ue efmevesceevepeerkeÀ ieesjsieeJekeÀj
efyeefu[bipe ³esLes mLeeef³ekeÀ Peeues. yeoueuesueer meJe& Iejb SkeÀceskeÀeb®³ee Deieoer peJeU nesleer. l³eecegUs Iejyeoue
keÀener $eemeoe³ekeÀ Peeuee veener.
ieesjsieeJekeÀj efyeefu[bieceOeu³ee Iejele jene³euee ueeieues lesJne Iejele one ceeCemeb nesleer. oesve Deepeesyee (meKKes,
®eguele) oesve Deep³ee (meKKeer, ®eguele), SkeÀ yeeueefJeOeJee kesÀMeJeHeve kesÀuesueer, ueeue DeeueJeCe vesmeCeejer
Deel³ee Deepeer, leerve ®eguele Deel³ee, SkeÀ meKKee keÀekeÀe DeeefCe ceePes Je[erue!
ceeP³ee oesvner Deepeesyeebvee HeÀ[email protected] HeesmìeceOes veeskeÀjer ueeieueer DeeefCe megKeemeceeOeeveele l³eeb®ee peerJeve¬eÀce megª
Peeuee. oesIeeb®³ee veeskeÀjercegUs Hee®e cegueeb®ee efMe#eCee®ee Ke®e& DeeefCe Flej IejKe®e& ³eeb®eer meebie[ IeeueCeb menpe
meesHeb Peeueb.
14
ceePes Je[erue meJee¥le ceesþs Demeu³eeveb l³eeb®eb efMe#eCe DeeOeer mebHeueb. les [email protected]ìeakeÀu®ejermì Peeues. les #es$e l³ee JesUer
HeÀejmeb Heg{ejuesueb veJnlebmeb efomeleb. l³eebvee l³eeHes#ee efkeÀleerlejer Jesieȳee #es$eeceO³es veeskeÀjer efceUeueer. ueeme&ve
DeB[ ìtye´esceOes! ceie l³eebveer IejKe®ee&ceOes DeeHeuee Jeeìe G®euee³euee meg©Jeele kesÀueer. efµeJee³e DeeHeu³ee meJe&
YeeJeb[eb®es Heg{®es Ke®e& Deeveboeveb DeeHeu³ee efMejeJej Iesleues.
keÀener keÀeUeveb ceeP³ee DeeF&Jeef[ueeb®eb ueive Peeueb. ceePeer DeeF& cetU®eer veeieHetj®eer. ueive Jne³e®³ee DeeOeer
keÀener efoJeme®e cegbyeF&le Deeuesueer. HeCe ceePee ceecee cegbyeF&le yejer®e Je<e¥ jenle neslee DeeefCe l³ee®eer Deece®³ee
kegÀìgbyeeMeer DeeOeerHeemetve ®eebieueer DeesUKe nesleer. l³eeveb Heg{ekeÀej Iesleuee DeeefCe jerlemej oeKeJeC³ee®ee
keÀe³e&¬eÀce nesTve ceeP³ee DeeF&Jeef[ueeb®es ueive þjueb.
veeieHetjuee DeeF& ceesþîee Jee[îeele jeefnuesueer. Jee[îeele ceeCemeb YejHetj nesleer, l³eecegUs efleuee keÀecee®eer meJe³e
nesleer. HeCe cegbyeF&®³ee íesìîee peeiesle meg©Jeeleeruee efleuee peje pe[ iesueb. HeCe DeeHeu³ee Debie®³ee iegCeebveer,
keÀeceeveer DeeefCe JeeieCegkeÀerveer efleves ¿ee meJe& De[®eCeeRJej ceele kesÀueer.
ceePes Je[erue DeeefCe keÀekeÀe GÊece iee³e®es. Dee½e³e& cnCepes l³eebveer kegÀþueerner jerlemej ieeC³ee®eer leeueerce Iesleueer
veJnleer. ceeP³ee DeepeesyeebÒeceeCes®e ceeP³ee Jeef[ueebveener cejeþer DeeefCe mebmke=Àle Yee<es®eb keÀewlegkeÀ DeeefCe oeb[ieb
Heeþeblej; lej DeeF&®eb efnboer DeeefCe FbûepeerJej Òesce. veeieHetjkeÀ[®eer Demeu³eeveb efle®³ee cejeþerle Lees[bHeÀej efnboer
[eskeÀJee³e®eb lemeb®e JewoYeea³e cnCeer DeeefCe JeekedÀÒe®eej ¿eeb®eerner HeKejCe Demee³e®eer. keÀecee®³ee Oeye[i³eelener leer
efnboer DeeefCe Fbûepeer®³ee Hejer#ee osle Demes DeeefCe IeJeIeJeerle ³eMe mebHeeove keÀjle Demes. mJe³ebHeekeÀe®eer DeeJe[
lej nesleer l³eecegUs Iejele leer veJeveJeerve HeoeLe& yeveJele Demes. jbie-ef®e$ekeÀuee, YejlekeÀece-efJeCekeÀece ³eeble leer
efveHegCe nesleer. mJeleë®e meJe& ef[PeeF&vme le³eej keÀje³e®eer DeeefCe JesieJesieȳee keÀueeke=Àleer yeveJee³e®eer.
veeskeÀjer, efMe#eCe, Flej keÀener keÀeceeefveefceÊe Deece®³ee Iejer keÀesCeer veelesJeeF&keÀ JesUesJesUer jene³euee Demele.
l³eeb®eb Òesceeveb DeeefCe Deeiel³eeveb DeeF& meJe& keÀjle Demes. ceeP³ee DeeF&uee Deew<eOeeb®eerner ceeefnleer nesleer. kegÀþuebner
ogKeCeb efveIeeueb keÀer Mespeejer, veelesJeeF&keÀ JesUerDeJesUer GHe®eejebmeeþer DeeF&keÀ[s ³esle. DeeF& keÀefJeleener keÀjle
Demes HeCe yegpeN³ee mJeYeeJeecegUs efleveb l³ee HeÀej kegÀCeeuee oeKeJeu³ee veenerle.
Deecner SkebÀoj ®eej YeeJeb[b. oesve ceesþîee yeefnCeer, veblej SkeÀ YeeT DeeefCe MesJeìer ceer! Deecneb meJe&
YeeJeb[ebceOes ³ee meJe& keÀuee Lees[îeeHeÀej HeÀjkeÀeveb Deeu³ee. Deece®eer keÀecee®eer #es$eb meJe&mJeer JesieUer nesleer efkebÀJee
Deensle. HeCe ³ee meJe& keÀuee Deece®³eeceOes SJe{îee menpeHeCes Gleju³ee nesl³ee keÀer l³ee®eb ÒekeÀìve keÀjC³eemeeþer
Deecnebuee keÀOeer kegÀþu³ee ÒeefMe#eCee®eer iejpe He[ueer veener. Iejeletve JesUesJesUer Òeeslmeenve DeeefCe mHetÀefle&
HegjJeueer iesueer.
mebieerlemet³e& YeemkeÀjyegJee yeKeues ceePes ceeJeme-Deepeesyee, Hejbleg meKK³eemeejKes®e mebyebOe nesles. ceePes Deepeesyee
DeeefCe YeemkeÀjyegJee keÀe³ece SkeÀceskeÀebvee ef®ekeÀìuesues Demele. oesIeebvee SkeÀceskeÀebefMeJee³e ®ewve He[le vemes.
YesìeJebmeb Jeeìueb keÀer oesIebner DeeHeeHeueer keÀeceb yeepetuee meeªve SkeÀceskeÀebvee Yesìe³euee efveIele. HegCes-cegbyeF& ns
Deblej l³ee JesUer meesHeb veJnleb.
YeemkeÀjyegJee cegbyeF&uee Deeues keÀer l³eeb®ee cegkeÌkeÀece Deece®³ee Iejer Demes. l³eebvee YesìC³eemeeþer efkebÀJee l³eeb®ee
keÀe³e&¬eÀce þjJeC³eemeeþer mebieerleeleerue efoiiepe Deece®³ee ³ee Iejer ³esle Demele. l³eeble DeveskeÀ cegmeueceeve
iee³ekeÀner Demele. Deecner p³ee Jee[erle jenle neslees l³ee Jee[erle mene efyeu[eRipe nesl³ee. l³eele MebYej®³eeJej
kegÀìgbye jenle nesleer. meieUer ye´eïeCeeb®eer! YeemkeÀjyegJee yeKeu³eebvee Yesìe³euee ³esCeeN³ee cegmeueceeveeb®eer Deece®³ee
Iejeleueer ³es-pee Heentve l³eeb®ee keÀHeeUMetU Gþuee. l³eebveer nUtnUt DeeHeueer veeHemebleer J³ekeÌle keÀje³euee
15
meg©Jeele kesÀueer. l³eeb®ee l³ee JesU®ee ye´eïeC³eJeeo SJe{e keÀ[Jee neslee keÀer l³eebveer KegÎ YeemkeÀjyegJeebkeÀ[s
DeeHeueb ieeNneCeb vesueb. l³eebveer l³eebvee meebefieleueb keÀer, legce®³ee FLes ³esC³eecegUs Deece®³ee Jemleerle ³eJeveeb®eer ³es-pee
®eeuet Peeueer Deens DeeefCe l³eecegUs Deece®eer Jeemlet Ye´ä nesle Deens. ³ee meieȳee ÒekeÀejecegUs mebieerleeuee meJe&mJe
Jeeefnuesuee lees SJe{e ceesþe iee³ekeÀ DeeefCe veeìîemebieerlee®ee Godieelee Deleesveele DemJemLe Peeuee! l³eeb®³ee
[esȳeeble HeeCeer GYeb jeefnueb. Hejbleg l³eebveer l³eeb®³ee le¬eÀejerkeÀ[s ogue&#e kesÀueb veener. nUtnUt cegmeueceeveeb®eb
Deece®³eekeÀ[erue ³esCebpeeCeb keÀceer Peeueb.
HeÀkeÌle YeemkeÀjyegJeebvee Yesìe³euee®e iee³eve #es$eeleerue ceb[Uer ³esle Demele Demeb veener. Flejner keÀener keÀejCeebveer
efkebÀJee menpe cnCetvener ceemìj ke=À<Cee (ke=À<CejeJe HegÀuebye´erkeÀj), JeecevejeJe me[esueerkeÀj, Heb0 DeeWkeÀejveeLe
þeketÀj Demes pegv³ee peceev³eeleues iee³ekeÀ Deece®³eekeÀ[s ³esle Demele. ieCeHeleerceOes SKeeÐee veJeefMeke̳ee DeLeJee
veeceebefkeÀle iee³ekeÀe®ee Meeðeer³e iee³evee®ee keÀe³e&¬eÀce þsJeuee peeF&. lesJne DeeJepe&tve meJe& Mespeejer Je veelesJeeF&keÀ
IejeceO³es npesjer ueeJele.
IejeceOes HeÀkeÌle mebieerleeuee®e ÒeeOeev³e efoueb peele nesleb Demeb veener. Flejner DeveskeÀ efJe<e³eebyeÎue ®e®ee& Ie[le
Demele. JesieJesieUer #es$eb, l³eebleu³ee Ie[ecees[er DeeefCe l³ee #es$eebleu³ee J³ekeÌleeR®eb keÀe³e&ner Deece®³ee melele
keÀeveeJej He[le Demes. yengÞeglelee ne DeeCeKeerve SkeÀ iegCe Deece®³ee Debieer Jemleeruee Deeuee.
ceePes Je[erue DeeefCe keÀekeÀe Deej0Sme0Sme0®es Kebos keÀe³e&keÀlex. ceePes Je[erue lej efJeYeeie ÒecegKe, l³eecegUs
Deej0Sme0Sme0®³ee l³ee JesU®³ee Jejerÿ ceb[UeR®eer Deece®³eekeÀ[s Gþyeme Demes. megOeerj HeÀ[kesÀ ns l³eebleerue
SkeÀ ÒecegKe veeJe. ceePes ogmejs SkeÀ keÀekeÀe veevee keÀepejskeÀj ns megOeerj HeÀ[ke̳eeb®³ee KeebÐeeuee Keeboe ueeJetve
ieesJee cegkeÌleer®³ee JesUer ue{ues nesles. DeMee ceb[UeR®³ee JeeJejebveer Iejeleueb JeeleeJejCe Yeejuesueb Demes.
ceePes Je[erue DeeefCe Deepeesyee ³eeb®eb mebmke=Àle DeeefCe cejeþer Heeþeblej SJe{b oeb[ieb nesles keÀer Iejele keÀenerner
Ieìvee Ie[ueer efkebÀJee Deecneb YeeJeb[eb®³ee yeeyeleerle keÀener De[®eCe GYeer jeefnueer keÀer l³ee Òemebieeuee Devegmeªve
les SKeeoe ÍueeskeÀ, Dee³ee&, megYeeef<ele efkebÀJee keÀefJelee SskeÀJee³e®es. keÀOeer DeefYeceeve, Deevebo Jeeìe³e®ee lej
keÀOeer jeiener ³ee³e®ee. FLes Deece®ee peerJe keÀeUpeerle Deens DeeefCe ns keÀefJelee keÀmeu³ee cnCelee³ele Demeb
Jeeìe³e®eb. Deece®eer De[®eCe Deece®³ee Je³ee®³ee ceeveeveb ceesþer Demeueer lejer l³eeb®³ee Je³ee®³ee ceeveeveb leer
ceecegueer®e Demee³e®eer. DeeefCe leer ®egìkeÀermejMeer mees[Jeueer pee³e®eer. Deelee les DeeþJetvener cepee Jeeìl³es³e!
HeCe ner ceb[Uer SJe{er cemle nesleer keÀer Deece®eb jeieeJeCebner meepejb keÀjle DeeefCe l³eeb®³ee nem³eeceOes Deecnebuee
meeceerue ke˻ve Iesle.
jc³e les yeeueHeCe ns ceeP³ee yeeyeleerle lejer meJee&Lee&veb meeLe& Peeueb³e Demeb ceuee Jeeìleb. DeMee JeeleeJejCeecegUs
cegueebJej DeeHeesDeeHe mebmkeÀej nesle Demeleele. l³eemeeþer JesieUb keÀener keÀjeJeb ueeiele veener. cegueeb®eer megmebmke=Àle,
efvekeÀesHe Jee{ nesC³eekeÀjlee Demeb Hees<ekeÀ JeeleeJejCe DeeJeM³ekeÀ Deens Demeb Jeeìleb. DeeF&Jeef[ueeb®³eele pes keÀener
iegCe Demeleele les meeOeejCeHeCes Lees[îeeHeÀej HeÀjkeÀeveb cegueebceOes ³esleele®e. DeeefCe l³eeuee ³eesi³e JesUer ³eesi³e
KeleHeeCeer efceUeueb lej l³eeletve SKeeoe GÊece keÀueekeÀejner efvecee&Ce neslees. DeeHeu³ee jkeÌleele keÀuee Demeueer®e
Heeefnpes Demeb veener; HeCe melele DeMee ÒekeÀej®eb megmebmke=Àle DeeefCe meeeqÊJekeÀ JeeleeJejCe, Iejeleu³ee ceeCemeeb®eer
Jele&CetkeÀ ³eeletve peerJevee®ee DeLeJee keÀues®ee DeemJeeo IesC³ee®eer ceveesYetceer cegueebceOes efveef½ele ÒekeÀejs le³eej
nesT MekeÀles DeeefCe nUtnUt leer Jee{eruee ueeieles. pees peerJevee®ee DeLeJee keÀues®ee DeemJeeo IesT MekeÀlees lees
mJeleë®eb Dee³eg<³e lej HegÀueJelees®e HeCe Flejeb®³eener Dee³eg<³eele Deevebo efvecee&Ce keÀª MekeÀlees.
16
HetÀ[cesuee 2013
mebieerlemebO³ee 2013
mJeeleb$³eefove meesnUe [email protected]ì 2013
mJeeleb$³eefove meesnUe [email protected]ì 2012
Iejiegleer Deew<eOeeshe®eej
1. DeeJeepe yemeuee Demetve Iemee ogKele Demeu³eeme lethe Je ietU Ieeuetve Yeele KeeJee DeeefCe Jej keÀesceì heeCeer
h³eeJes.
2. Iemee pe[ nesTve yeesuee³euee $eeme nesle Demeu³eeme oeueef®eveer ®eIeÈC³ee®ee, ueJebie leeW[ele OejC³ee®ee
Ghe³eesie neslees.
3. je$eer Kepetj heeC³eele efYepele Ieeuetve mekeÀeUer kegÀmkeÀªve heeCeer h³ee³eu³eeme heesì meeHeÀ nesles.
4. ogheej®³ee pesJeCeemen eEkeÀJee pesJeCeeveblej heheF&®³ee SkeÀoesve HeÀes[er Keeuu³eeme DeVehe®eve J³eJeeqmLele nesles.
5. DeOe&efMeMeercegUs eEkeÀJee Deefle Tvnb ueeieu³eecegUs [eskesÀ ogKele Demeu³eeme Meneȳee®es heeCeer Ke[ermee¸ej
Ieeuetve IesC³eeves Ghe³eesie neslees.
6. Gmee®ee jme 1-3 he´ceeCeele heeCeer Ieeuetve, ns efceÞeCe íeleerme ®eesUues Demelee keÀHeÀ ceeskeÀUe nesTve
he[lees.
7. cegkeÀe ceej ueeietve metpe Deeueer Demesue lej ieepeje®ee keÀerme JeeHeÀJetve cegke̳ee ceejeJej MeskeÀ keÀjeJee.
8. pee³eHeÀUe®eer het[ keÀehemeele Ieeuetve oeleeKeeueer Oeju³eeves oeleeleerue keÀer[ cejles Je þCekeÀe Leebyelees.
9. meb$³ee®eer meeue eEkeÀef®ele þs®etve, Lees[erMeer JeeHeÀJetve, iejce Demeleevee®e ieUJeeJej heesìerme cÔCetve yeebOeeJeer.
ogmejs efoJeMeer ieUt ceeskeÀUs nesTve nuekesÀ Jeeìsue.
10. efve³eefcele (meeOeejCeheCes DeeþJe[îeeletve 2/3 JesUe) megjCee®eer Yeepeer KeeC³eeves yeOokeÀesÿlee otj nesles Je
cetUJ³eeOe Demeu³eeme $eeme keÀceer neslees.
11. ueJebie vegmeleer®e GieeUtve cemlekeÀeJej ueshe kesÀuee Demelee [eskesÀogKeer Leebyeles.
12.keÀebÐee®³ee jmeele Lees[e eEueyee®ee jme SkeÀ$e keÀªve h³ee³eu³eeves Gueìîee yebo nesleele.
13.SkeÀ keÀhe ®eneceO³es ef®ecegìYej ceerþ DeeefCe keÀeUer efcejer heeJe[j ìeketÀve h³ee³eu³eeves yemeuesuee Iemee
ceeskeÀUe neslees.
14.oele ogKele Demesue lej eEnie heeJe[j oeleeceO³es oeyeu³eeme Deejece efceUlees.
15. veejUe®³ee heeC³eele eEueyee®ee jme efcemeUtve jespe mekeÀeUer h³ee³eu³eeves efkeÀ[veer mìesve efJejIeUtve peelees.
17
SkeÀ Yesì õ yebieUtj DeeÞece
kegÀ0 meeefvekeÀe ieJeUer
ojJe<eea he´ceeCes ¿eeJe<eea osKeerue Deecner megÆeruee Yeejleele iesuees. efleLes `Deeì& SkeÌmesue' ne `Deeì& [email protected]À
efueJneRie'®ee yesefmekeÀ keÀesme& kesÀuee DeeefCe l³eemeeþer ceuee yebieUtj®³ee DeeÞeceele pee³e®eer mebOeer efceUeueer.
22 ces'uee mekeÀeUer 9 Jeepelee keÀu³eeCentve GÐeeve SkeÌmehe´smeves Deecner efveIeeuees. Deece®eer ìer®ej efohee oeroer
DeeefCe Deecner meieUs efceUtve 12 peCe neslees. he´Jeeme Deblee#ejermeejKes KesU KesUle cepesle Peeuee. ceOes ceOes
HeÀesveJej DeeF&Meer, HeHeebMeer yeesueCeb heCe ®eeuet nesleb.
yebieUtj mìsMeveheemetve DeeÞeceele pee³euee 2 leeme ueeieleele DeeefCe Jej ì^@efHeÀkeÀ; heesnes®elee heesnes®elee De[er®e
Jeepeues. efleLes iesu³eeJej Deeheeheu³ee ªceJej peeTve He´sÀMe Peeuees. mee[sleerveuee pesJeCe Peeueb DeeefCe ceie
DeeÞece yeIee³euee iesuees. Kethe®e ceesþer peeiee nesleer DeeÞecee®eer. Deebyee, hehe³ee, kesÀUer, veejU ³eemeejKeer Kethe
Pee[b nesleer. Kethe huespebì [email protected]ì[email protected]Àer³ej nesleb les. veblej ªceJej peeTve ªce heeì&vej yejesyej iehhee ceejle
yemeuees. 9 Jeepelee Peeshee³e®eer JesU nesleer.
eflemeN³ee efoJemeehemetve keÀesme& megª Peeuee. 6.30uee [email protected]&DeHe, ceie iegpejeLeer met³e&vecemkeÀej efMekeÀuees. cepee
³esle nesleer. veblej 9 Jeepelee ye´skeÀHeÀemì neslee. efleLes pesJeCe Deieoer meeeqlJekeÀ nesleb. vees cemeeues! yeehejs! HeÀesveJej
ceer HeHeebvee meebefieleueb, ``ceePeb Deelee 8 efoJeme [eSefìbie Deens.'' mekeÀeUer ye´skeÀHeÀemì, ye´skeÀHeÀemìveblej 12
he³e¥le DeeefCe ogheejer 2 les 5 Deece®eer mesMevme nesleer. l³eele ef¬eÀ³ee, KesU, cesef[ìsMeve, cepesoej ieesäer, keÀener
ieesu[ve keÀerpe efMekeÀJeu³ee. neb... but that's a secret. les ceer share veener keÀª MekeÀle.
jespe®eb routine ns®e nesleb. Lees[s yeoue cnCepes keÀOeer met³e&vecemkeÀej nesles, keÀOeer uesefPece nesleb. DeeÞeceele
`jeOeekegbÀpe' cnCetve SkeÀ peeiee Deens. efleLes meneJ³ee efoJeMeer Yesì efoueer. efleLes njCeb, memes Deieoer ceeskeÀUs
mees[ues nesles. Deieoer pebieueele iesu³eemejKeb Jeeìle nesleb. l³eebvee mHeMe& keÀª MekeÀle neslees, neleele IesT MekeÀle
neslees. efleLes nÊeerHeCe nesles. Amazing...les Ieeyejle veenerle Deeheu³eeuee. l³ee efþkeÀeCeer les heCe mJeleëuee Kethe
megjef#ele mecepeleele.
meeleJ³ee efoJeMeer ©ê hetpee nesleer. hetpee Peeu³eeJej Deece®eb mesMeve Peeueb. MesJeì®ee efoJeme Demeu³eeves l³eebveer
Deecnebuee meieȳeebvee keÀener HegmlekesÀ, yeeìueermeejK³ee Jemlet Yesì efou³ee... Momentos.
¿ee efoJemeeleues Golden Moments cÔCepes Þeer0 Þeer0 jJeerMebkeÀj ³eeb®eer Yesì. jespe iegªpeeR®³ee yejesyej 1
leeme mesMeve Demee³e®eb. l³eele Deecner cegueb iegªpeeRvee he´Íve efJe®eeje³e®ees. pemes Who formed God? Who
made universe...? Demes DeveskeÀ he´Mve. Rapid fire round Demee³e®ee, l³eeuee iegªpeer funny GÊejb
Ðee³e®es. We enjoyed it. DeeefCe SkeÀoe ceer iegªpeeRmeeþer efJekeÀle Iesleuesuee nej, l³eebveer ieȳeele Ieeleuee.
ceer lej Kethe®e Ket<e Peeues.
MesJe쮳ee efoJeMeer hejle efveIee³e®³ee DeeOeer hegvne SkeÀoe hetCe& DeeÞece efHeÀjuees. ³ee 7 efoJemeeble Kethe ®eebieu³ee
ieesäer efMeketÀve, Deeveboele Iej®³ee he´Jeemeeuee efveIeeuees.
18
ef®e$ekeÀueeö$eÝpeglee Heeìerue
Twiga Packaging Limited
Manufacturers of Flexible Packaging,
Medicine Dispensing zipper bags
And Zip lock Bags of various sizes.
Contact:
Tel: +255 684 102030 Email: [email protected]
meJe& cegueeb®es nee|okeÀ DeefYevebove
ieì 1 : Je³e Je<ex 6 he³e¥le
he´Lece ¬eÀceebkeÀ :
hejce ceeefceJoej
nmlee#ej
mheOee&
ieì 2 : Je³e Je<e& 6 les 8
efÜleer³e keÀceebkeÀ :
he´Lece ¬eÀceebkeÀ :
Jewosner Iees[ies
Þeerce³eer keÀhet&j
ieì 3 : 8 Je<ee¥Jejerue
efÜleer³e keÀceebkeÀ :
De#e³e eE®eleeuegjer
he´Lece ¬eÀceebkeÀ :
$eÝ<eer meeJeble
ieì 1 : Je³e Je<ex 6 he³e¥le (ef®e$e jbieJeCes)
ef®e$ekeÀuee
mheOee&
he´Lece ¬eÀceebkeÀ :
meevJeer cewjeue
he´Lece ¬eÀceebkeÀ :
meeefvekeÀe ieJeUer
efÜleer³e keÀceebkeÀ :
©ê keÀesuee
le=leer³e ¬eÀceebkeÀ :
meeefvekeÀe ieJeUer
ieì 2 : Je³e Je<e& 6 les 8 (ef®e$e jbieJeCes)
efÜleer³e keÀceebkeÀ :
he´Lece ¬eÀceebkeÀ :
JebefMekeÀe pegJeeìkeÀj
MueeskeÀ keÀesuee
ieì 3 : 8 Je<ee¥Jejerue (ef®e$ekeÀuee)
efÜleer³e keÀceebkeÀ :
meevee menm$eyeg×s
19
le=leer³e ¬eÀceebkeÀ :
De#e³e eE®eleeuegjer
efÜleer³e keÀceebkeÀ :
Deefceje mesþ
[email protected]Ììesyej 2011 ceO³es, ceuesefMe³eele Peeuesu³ee DekeÀjeJ³ee SIP
INTERNATIONAL ABACUS COMPETITION
eflemeje ke´ÀceebkeÀ efceUJeu³eeyeÎue
`DeekeÀeb#ee kegÀueeyekeÀj' efn®es nee|okeÀ DeefYevebove!
ceO³es
1) [email protected]Àme [email protected][Jnevme uesJnue 2 ceO³es jerpeveue ®eBeqcHe³eveMeerHe,
[email protected]Ììesyej 2013
2) Fb[er³eve mketÀueceOetve ieesu[ ces[ue, NSTSE mHeOee&lcekeÀ Hejer#eskeÀjlee,
2011-2012.
3) NCO ([email protected] mee³eyej [email protected]³ee[) DeeefCe NSO ([email protected] mee³evme
[email protected]³ee[) ceOes meskebÀ[ uesJnuemeeþer efveJe[
³eemeeþer pe³eble Oecee&Us ³ee®es nee|okeÀ DeefYevebove!
With Best Compliments
From
CMA.Gurudas D Anvekar
B.Com;FCMA;ACPA; CMA (USA)
 255 22 2123658 / 2128571
 255 22 2128572
 255 784308761

[email protected], [email protected]
 2nd Floor, Kelvin House, Samora Avenue, P. O. Box - 2667, Dar Es Salaam.
20
hejer®³ee osMeele
meew0 De®e&vee cejeþs
SkeÀoe SkeÀ hejer, Deeueer ceeP³ee Iejer~
SskeÀe neb efce$eebvees, ieesä Deens Kejer~~
hejer®³ee osMeele, ®[email protected]Àesuesì®eer Pee[s~
efceþeF&®ee jmlee, Deve efyeeqmkeÀìeb®es Jee[s~~
cnCeles keÀMeer ceuee, ``®eue ceeP³ee osMeer~
nJes les osF&ve, nJes les IesMeer''~~
``efleLes Deens Peje, heCe l³eele veener heeCeer~
Jeenle Demelees efceukeÀMeskeÀ, ieele iees[ ieeCeer''~~
``veener MeeUe, veener DeY³eeme, HeÀÊeÀ KesUe KesU~
veener ìîetMeve, veener keÀeseE®eie, Deens Yejhetj JesU''~~
SsketÀve meejs keÀener, Jeeìueer cepee HeÀej~
le³eej Peeuees pee³euee, nesleer hejer®eer keÀej~~
keÀejceO³es yemeuees, lesJne efomeueer DeeF&~
[esȳeeble nesles heeCeer, yeeU otj peeF&~~
ceie Jeeìues ceuee, vekeÀes ieccelepeccele~
jenerve DeeF&peJeU, pejer KeeF&ve uee[t OeccekeÀ~~
hejer®³ee osMeele, efceUsue Kethe KegMeer~
heCe keÀe³e keÀª peeTve, efpeLes veener DeeF&®eer kegÀMeer~~
21
Dee<ee{m³e he´Lece efoJemes...
meew0 ceOegJebleer iee[ieerU
Deepe DeeYeeUe®eb efJejs®eve Peeueb.
efkeÀleer keÀeU ueesìuee³e? l³eeuee Demeb ie®®e oeìtve ³esTve...Tj ]HegÀìshe³e¥le?
ceeskeÀUb Jne³euee meieUb pecetve ³ee³euee ueeieleb®e
nele hemeªve keÀJesle I³ee³euee DeOeerj Demeuesueer Yetceer
HeÀÊeÀ megmeeì OeeJele efveIeeuesuee Jeeje Pee[eb®³ee keÀeveer ueeielees³e
DeeYeeUeves efouesuee efvejeshe efleuee ve oslee®e Deemecebleele GOeUlees³e...
ve jenJetve DeeYeeU keÀesmeUt ueeieueb³e
ue³e ve meehe[uesues OemecegmeUs leeb[Je keÀjle
l³ee®ee jewê DeeJesie efle®³eele meeceeJele nuekesÀ®e iebYeerj nesle
ceie ue³eye× ngbkeÀejele efle®³ee efve:éeemeele obie...
DeeYeeU ceeskeÀUb Peeueb³e...mJele:letve yeensj he[le, heCe efle®³eele De[keÀle
leer mJele:®eer he´eflecee l³ee®³ee heìueeJej ìskeÀJele l³eeuee cegÊeÀ keÀjles³e
®ewlev³e pevce Iesleb³e...
22
Bank of India (Tanzania) Ltd
Head Office
Maktaba square
Maktaba Street, Dar es Salaam
Tel No:+255222135362
Fax:+255222135363
Email:[email protected]
ceePes Demes keÀesCeerlejer
meeLemebiele
He¨ee YeeieJele
He¨ee YeeieJele
ceWoerYejuee nele legP³ee neleer osle
veJeerve efJeéeele ÒeJesMe kesÀuee
veJ³ee efJeéee®eer veJeueeF& Heentve
peerJe ceePee njKetve iesuee ~~ 1~~
legPes lespeeUles cegKe
veener l³eeHejles megKe
l³ee®eer lespeeceOes Jemes
ÒeeCe oenkeÀ les efJeKe
ceePes Demes keÀesCeerlejer
Keeme ceuee ueeYeues nesles
DeleerJe megKee®³ee DevegYetleerves
Yeeve ceePes njHele nesles ~~ 2~~
legPeer ueeielee ®eentue
legPes Jeepelee HeeTue
®egkesÀ cevee®eer Hee³ejer
He[s DepeeCeleer Yetue
keÀeȳee ceC³eeb®³ee ®eeboC³eebveer
ieUe ceePee ce{Jele nesles
efnjJ³ee veepetkeÀ efkeÀCeefkeÀCeeìeves
nele ceePes mepeJele nesles ~~ 3~~
legPee peeCelee JeeJej
cecemegKee®es DeeJeej
legPee JeeJejlee veeo
keÀmee Ieeuet js DeeJej
legP³ee menJeemeeveb Keguele nesles
legP³ee mHeMee&veb HegÀuele nesles
legP³ee®e veeJeeveb ceeL³eeJejleer
®ebêmet³e& jsKele nesles ~~ 4~~
legP³ee mebieleer meesyeleer
peje vegjs Yeer[Yeerleer
ogä cevee®es J³eeHeej
otj HeUtefve³ee peeleer
O³eeveer ceveer mJeHveerosKeerue
legPes®e ªHe Heenle nesles
legP³ee iebOeeveb, legP³ee éeemeeveb
DeeWpeU ceePeer Yejle nesles ~~ 5~~
nele efouee legP³ee neleer
veener keÀMee®eer js ef#eleer
Hewueleerjer®³ee ÒeJeemeer
leg®e ceePee js meesyeleer
ceeP³ee éeemeebvee lesJne let
keÀeve ueeJee³euee nJee nesleeme
legPeer DeLekeÀ ³es-pee Heentve
let®e DeJeekeÀ Peeuee Demeleeme ~~ 6~~
23
ceer SveDeejDee³e
meew0 efJeMeeKee ÞeerefveJeeme
Deeues meeleemecegêe heueerkeÀ[s ³eeb®ee nele Oeªve
veelesJeeF&keÀ DeeefCe efce$eceb[UeR®es efpeJneȳee®es heeMe lees[tve
Glejues DeeefHe´ÀkesÀ®³ee AirportJej
Ieeyejues meieUs®e keÀeUs ®esnjs yeIetve
vepej FkeÀ[seflekeÀ[s efYejefYejs Deeheuebmeb keÀesCeer efomeeJeb cnCetve!
meieUb®e FLes veJeerve nesleb
heefnu³eeboe®e efJeceeveele yemeu³ee®eb Dehe´ghe nesleb
yejs®e Indian FLes Demeu³ee®e SsefkeÀJeele nesleb
Deeheu³eeuee heCe ueJekeÀj®e keÀesCeerlejer Yesìsue ns ceenerle nesleb!
heefnu³ee heefnu³eeboe he´l³eskeÀ ieesäerle comparison Jne³e®eb
FLeu³eehes#ee Deeheueb `India'®e ®eebieueb Demeb Jeeìe³e®eb
he´l³eskeÀ #eCeeuee keÀenerlejer njJeueb Demeb Jeeìe³e®eb
mei³ee mees³eN³eeb®³ee DeeþJeCeerves ceve Keble keÀje³e®eb
heCe ceie nUtnUt ceve ªUe³euee ueeieueb
meieUb ceeefnle keÀªve I³ee³euee ueeieueb
ceie peeCeJeueb, meieUb `India'meejKeb®e
keÀener peje keÀceer keÀener peje peemle
veJes mvesnmebyebOe, veJeerve ceeleer
FLes lej jeä^er³e SkeÀelceles®eer K³eeleer
FLeueer Yee<ee, FLeu³ee ueeskeÀebMeer metle peceueb lej...
lesJe{îeele `India'uee megÆerJej pee³e®eb þjueb
Foreign Returned ceuee Yesìe³e®eer meieȳeebvee GlmegkeÀlee HeÀej!
ceer FkeÀ[tve vesuesu³ee Jemletb®eb DeeefCe ®[email protected]Àuesìdme®eb cegueebvee Dehe´ghe HeÀej
efkeÀleer efoJemeebkeÀjlee Deeueerme? ne®e heefnuee he´Mve meieȳeeb®ee
yeN³ee®e ieesäer keÀªve Kee³euee Ieeuee³e®ee he´³elve DeeF&®ee
hejleleevee hegjCee®³ee heesȳee, ®ekeÀueer, ef®eJe[îeeves [email protected] Peeu³ee pe[
meieȳeebvee [esȳeebleu³ee iebieepecetvesves keÀener®e efomesvee Oe[
24
FLeueb Jne³euee hejle ceveeves Iesleues oesve®e efoJeme
ceefnuee ceb[U DeefCe cegueeb®³ee MeeUsle YejeYej iesues efoJeme
Deeheues Yeejleer³elJe peheC³ee®eer meieUs keÀjleer Keìheì
he´l³eskeÀ meCe meeie´mebieerle meepeje keÀjC³ee®eer ueìheì
FLeu³ee peerJevee®eer peje leNne®e efvejeUer
Deeheueb contract mebheueb keÀer pee³e®eer le³eejer
Get-to-gether, picnic, HesÀDejJesue heeìîee&le efyePeer jent
SkeÀeuee heeþJetve ogmeN³eeb®es mJeeiele keÀje³euee Deecner meppe jent!
25
DeeefHe´ÀkesÀceO³es Yeejleer³e HegÀì[email protected] keÀes®e
meew0 ceesefnveer ieJeUer, meew0 veeruee#eer kesÀUkeÀj
J³eÊeÀer®ee íbo pesJne J³eÊeÀer®ee O³eeme yevelees, lesJne ³eMeehe³eMee®³ee hee³eN³ee Deesueeb[le ³eMee®eb efMeKej
ieeþueb®e peeleb. ³ee®eb GoenjCe cnCepes Deeheu³eeleerue SkeÀ, Þeer0 efJeJeskeÀ veeiegue.
efJeJeskeÀ veeiegue ns oej-S-meueececeOeerue `DeePece' kebÀheveerceO³es iesueer 2-1/2 Je<ex `HegÀì[email protected] he´efMe#ekeÀ' cnCetve
keÀece keÀjerle Deensle. SkeÀ Yeejleer³e J³eÊeÀer, DeeefHe´ÀkesÀmeejK³ee osMeele p³eeb®ee jeä^er³e KesU®e
HegÀì[email protected] Deens, efleLes `HegÀì[email protected] keÀes®e' (he´efMe#ekeÀ) cnCetve ³esles, ner ieesä DeefleMe³e DeefYeceeveemheo,
keÀewlegkeÀemheo Deens. keÀesCeener meeceev³e cejeþer ceeCemeemeejKes®e efJeJeskeÀ ³eeb®es meeOes, mejU J³eefÊeÀceÊJe
Deens®e; heCe l³eeb®³ee yejesyej 2-3 leeme jbieuesu³ee iehheebceOetve l³eeb®es efJeefJeOe iegCeefJeMes<e he´keÀì nesleele.
meeceev³e kegÀìgbyeele, melele mebIe<e&, F&<ee& ³eeb®³ee®e peCet keÀener meene³³eeves Jee{uesues efJeJeskeÀ ³eeb®es DevegYeJe DeeefCe
l³eebveer efceUJeuesues DeepeJej®es ³eMe Deeheu³eeuee he´sjCeeoe³eerner Deens. l³eeb®³ee ³ee efJeefJeOeebieer keÀle&yeieejer®ee ne
Dee{eJee l³eeb®³ee cegueeKeleerceOetve Iesle Deenesle...
ìebPeeefve³ee®eer mebOeer legcnebuee keÀMeer efceUeueer DeeefCe FLes keÀmes keÀe³e DevegYeJe Deeues?
`hegCes HegÀì[email protected] keÌueye'ceOes keÀes®e cnCetve keÀece keÀjle Demeleevee efleLes efce0 mìgDeì& [email protected] ns cegK³e keÀes®e cnCetve
keÀece heenle nesles. les keÀener keÀeUeveblej FLes ìebPeeefve³eeuee `DeePece'ceOes keÀes®e cÔCetve Deeues. l³eebveer l³eeb®ee
Deefmemìbì cnCetve ceePeer efveJe[ kesÀueer.
FLes meg©Jeeleeruee 5-6 ceefnves Yejhetj $eeme Peeuee. efJeMes<eleë he´s#ekeÀebkeÀ[tve $eeme Jne³e®ee. `keÀebpeerYee³e, iees
[email protected]À ìt Fbef[³ee' Demeb ef®e[Jee³e®es. heCe heefnu³ee 6 ceefnv³eeble®e Deece®eer ìerce Uhai Cup DeeefCe Rolling
Stone Championship meeþer HeÀe³eveueuee heesnes®eueer DeeefCe ceie DeeheesDeehe®e ef®e[JeCeeN³ee ueeskeÀeb®eer
leeW[b yebo Peeueer. [email protected]®eener efJeéeeme Jee{uee. ceePeb keÀece yeIetve DeeefCe DekeÀeTbìdme, ceekexÀefìbie DeMee
efJe<e³eebceOeueb ceePeb %eeve heentve ceeP³eeJej Deelee keÀeseE®eieyejesyej mìsef[³ece [email protected]®eer peyeeyeoejerner l³eebveer
meesheefJeueer Deens.
Je=#ee®eer cegUb efpelekeÀer Keesue, eflelekeÀe Je=#e YekeÌkeÀce Demelees, l³eecegUs legce®eer cegUb, cnCepes
legce®³ee yeeueheCeeefJe<e³eer Lees[b meebiee.
ceePeb yeeueheCe hegC³eele iesueb. SkeÀ$e kegÀìgbye, heefjeqmLeleer Deieoer yeslee®eer nesleer. Deepeesyee Deej0Sme0Sme0®es
keÀe³e&keÀlex Demeu³eeves Deece®³eeJej mebIee®es mebmkeÀej Peeues Deensle. ceePeer meJe& YeeJeb[b cejeþer MeeUsle efMekeÀle
nesleer, heCe ceePeb efMe#eCe Fbie´peer ceeO³eceeletve keÀjC³ee®eer peyeeyeoejer keÀekeÀebveer Iesleueer DeeefCe [email protected] MeeUsle
ceer oeKeue Peeuees. ogozJeeves ceer ogmejerle Demeleevee keÀekeÀeb®ee ce=l³et Peeuee DeeefCe ceeP³ee efMe#eCeele Keb[
he[uee. Jeef[ueebveer cejeþer ceeO³eceele efMekeÀJeC³ee®es þjJeues. hejbleg Deece®³ee MeeUs®³ee HeÀeojves peyeeyeoejer
Iesleueer DeeefCe ceesþîee cegueeb®eer hegmlekesÀ, [yee, keÀhe[s Jeiewjs Jeehejle ceePeb Meeues³e efMe#eCe hetCe& Peeueb.
26
oefnnb[er 2012
effoJeeUer 2012
effoJeeUer 2012 - yeeu³ee ve=l³e
effoJeeUer 2012 - cegueeb®ee vee®e
effoJeeUer 2012 - efoJeeve=l³e
effoJeeUer 2012 - cegueeb®es veeìkeÀ
effoJeeUer 2012 peesieJee ve=l³e
effoJeeUer 2012 - peesieJee ve=l³e
HeÀveHesÀDej 2010
keÀu®ejue meWìj ³esLeerue HeÀt[cesuee
[email protected]ÀMeve Mees
legcnebuee HegÀì[email protected]®eer DeeJe[ keÀMeer efvecee&Ce Peeueer?
Deece®³ee MeeUsle HegÀì[email protected] ¿ee KesUeuee he´eO³eev³e nesles. MeeUs®eer ìerce veeJeepeuesueer nesleer. l³eecegUs
HegÀì[email protected]®eer DeeJe[ ceuee MeeUsheemetve®e nesleer. heCe ceer keÀOeer MeeUs®³ee mebIeele efveJe[uee iesuees veJnlees.
l³eele, ceer veJeJeerle Demeleevee SkeÀ Ieìvee Ie[ueer. Deece®es mej, mebIee®eer efveJe[ keÀjle nesles. Deecnebuee meJee¥vee
jebiesle GYes kesÀues nesles. mejebveer ceeP³ee ceeie®³ee cegueeuee efveJe[ues DeeefCe heg{s yeesueeJeues. ceuee Jeeìues, ceuee®e
yeesueeJeues DeeefCe ceer heg{s iesuees. ceer ns cegÎece kesÀues Demes Jeeìtve mejebveer jeieeves ceuee yeepetuee {keÀueues. ¿ee
efnmekeÀeefnmekeÀerle ceePee Meì& HeÀeìuee DeeefCe meieUer cegueb nmee³euee ueeieueer. ns ceuee DeefleMe³e Deheceeveemheo
Jeeìueb. lesJne®e HegÀì[email protected]®e keÀenerlejer efceUJee³e®eb ³ee efJe®eeje®eb yeerpe ceeP³ee ceveele ªpeueb. oneJeer
Peeueer. ceie Deej0meer0Sce0 iegpejeLeer p³egefve³ej keÀ[email protected] mee³evmeuee he´JesMe Iesleuee.
HegÀì[email protected] he´eJeerC³e Demeu³eeves keÀ[email protected]®ee mebIe le³eej keÀjC³ee®eer peyeeyeoejer ceeP³eeJej Deeueer. ceeP³ee
ceveele Deheceevee®eer meue keÀe³ece nesleer®e, l³eecegUs ner peyeeyeoejer ceer Deieoer Deeveboeves mJeerkeÀejueer.
SkeÀerkeÀ[s Iej®³ee heefjefLeleercegUs veeskeÀjer keÀjCeb iejpes®eb nesleb. l³eecegUs yeejeJeerveblej mee³evme mees[tve
keÀ[email protected]&keÀ[s JeUuees, yeensªve hejer#ee efou³ee. p³egefveDej keÀ[email protected]³es ceer pees mebIe le³eej kesÀuee neslee,
l³eeleerue keÀener peCe veblej Sme0heer0 keÀ[email protected]³es nesles. l³eeb®³ee cewoeveele Deecner KesUle Demet. efleLeu³ee®e
keÀener efce$eebyejesyej `mkeÀe³[email protected]À mheesì&dme keÌueye' cee®e& 1987ceO³es jefpemìj kesÀuee. ¿ee keÌueyeleHexÀ `Deb[j
19'ceO³es hetCes mebIeekeÀ[tve DeeefCe `Deb[j 20'ceO³es cenejeä^ mebIeekeÀ[tve KesUuees.
huesDej cnCetve Ie[lee Ie[lee keÀes®e yeveC³eekeÀ[s legcner keÀmes JeUueele?
keÀes®e®³ee keÀejkeÀeroea®ee ÞeerieCesMee Deej0meer0Sce0 keÀ[email protected]³es Peeuee®e neslee. ogmeN³eebvee le³eej keÀjlee
keÀjlee ceer keÀCeKej Peeuees, efveCe&³e#ecelee Jee{le iesueer. keÌueye®³ee efìce®ee [email protected]Àhìve Demeleevee ceuee ns
peeCeJee³euee ueeieueb keÀer, `Instead of thinking about myself, I should think about other
players'.
ceOeu³ee keÀeUele HeoJeerOej Peeuees. ceekexÀeEìieceOes SceyeerS kesÀueb. ueive Peeueb. veeskeÀjer, kegÀìgbye, Iej ³ee ®e¬eÀele
HegÀì[email protected]À[s peje ogue&#e®e Peeueb. keÀeceele meceeOeeve nesleb, Deef®eJnceWì nesleer, keÀewìgbyeerkeÀ peerJeve Deeveboele
®eeuet nesleb. peeCeerJe melele nesleer keÀer, Deeheuee Keje ceeie& JesieUe Deens. HegÀì[email protected]®eb [email protected] ceuee
HegÀì[email protected]À[s Kes®ele nesleb. cevee®eer efÜOee DeJemLee nesle nesleer keÀer, SJe{er ®eebieueer veeskeÀjer mees[tve hegvne
veJeerve ceeie& efveJe[eJee keÀe? heCe he´Jeene®³ee efJe©× JeenC³ee®ee mJeYeeJe Meeble yemet osF&vee. ceePeer helveer
MegYeebieer, efn®³ee ceeP³eeJejerue efJeéeemeecetUs ceePee DeelceefJeéeeme ogCeeJeuee. DeeefCe veeskeÀjer mees[tve NIS ®³ee
keÀesme&keÀjlee iesuees.
NIS ®ee keÀesme& DeeefCe efleLeueer achievement ³ee efJe<e³eer keÀener meebieeue?
NIS cnCepes National Institute of Sports, Culcutta. ne keÀesme& SAI (Sports Authority
of India) leHexÀ ®eeueJeuee peelees. FLes kegÀþu³eener KesUe®ee keÀes®e nesC³eemeeþer he´efMe#eCe efoueb peeleb. 6
ceefnv³eeb®ee yeerieervej, 1 Je<ee&®ee mHeesì&dme efì®ej, heg{s BPED, MPED, MPHILL Demes he³ee&³e Deensle.
¿ee keÀesme&ceOes KesUeleerue he´eJeerC³e, efLeDejer, He´sPeWìsMeve DeeefCe keÀes®e®eer peyeeyeoejer DeMee ®eej ®ee®eC³ee
Demeleele. ¿ee keÀesme&ceOes ceer he´Lece Deeuees. NIS ceOetve Deeu³eeJej `[email protected]³euee' MeeUsceO³es `keÀes®e' cnCetve
keÀefj³ej megª kesÀueb.
27
Fbiueb[ceO³es International coaching course hetCe& kesÀuesues legcner heefnues Yeejleer³e Deeneble,
efleLeuee DevegYeJe keÀe³e neslee?
International coaching license efceUJeC³ee®eer SkeÀ oeb[ieer F®íe nesleer. heCe Deee|LekeÀ ¢äîee les
Meke̳e veJnles heCe when there is a will there is a way. MeemeveekeÀ[tve ceole efceUJeC³ee®ee he´³elve
efve<HeÀU Peeuee; efce$eceb[Uer, veelesJeeF&keÀ ceeies nìues. heCe MegYeebieer ceeP³ee heeþerMeer YekeÌkeÀce GYeer nesleer.
efle®es oeefieves efJeketÀve Deeuesueer jkeÌkeÀce DeeefCe pecee Demeuesueer hegbpeer ¿eeb®³ee meene³³eeves ceer efleLeJej heesn®euees.
FIFA ®³ee jBkeÀeRiehe´ceeCes, Yeejle lesJne 167 ¬eÀceebkeÀeJej neslee (Deelee 147 ¬eÀceebkeÀJej Deens) DeeefCe
Yeejle DeeefCe ef¬eÀkesÀì Demeb meceerkeÀjCe Demeu³eeves SkeÀ Yeejleer³e, HegÀì[email protected] keÀes®e®eb he´efMe#eCe Ieslees Deens ns
efleLes Deeuesu³ee KesUe[tbvee ª®esvee. meg©Jeeleeruee JeeF&ì JeeieCetkeÀ efceUeueer, leg®ílesves JeeieJee³e®es, `efke´ÀkesÀì
keÀes®e' cnCetve ef®e[Jee³e®es. heCe ceer Kebyeerj jeefnuees.
efleLeuee SKeeoe DeefJemcejCeer³e he´mebie?
SkeÀoe, He´efMe#eCeeojc³eeve KesUle Demeleevee, ogmeN³ee SkeÀe KesUe[t®ee Suyees ceeP³ee veJeJ³ee yejie[eruee
ueeieuee. l³eehee³eer Peeuesu³ee ogKeeheleercegUs efleLeu³ee [[email protected]Ììjebveer 3 DeeþJe[s meÊeÀer®eer efJeÞeebleer I³ee³euee
meebefieleueer. heCe FlekesÀ keÀä IesTve, Ke®e& keÀªve, FLehe³e¥le Deeu³eeJej, keÀesme& hetCe& ve keÀjlee hejle peeCeb ceuee
Meke̳e veJnleb. ceie ke´sÀHe yeB[spe yeebOetve, Hesve efkeÀueme& IesTve KesUe³e®ees. DeefleMe³e $eeme Jne³e®ee; heCe lemee®e
meieUe keÀesme& hetCe& kesÀuee. 1966ceO³es Jeu[& keÀHe eEpekeÀuesu³ee Fbiueb[ mebIee®es [email protected]ÀHìve efpeceer Deece&efHeÀu[
³eeb®³ee nmles meìeaefHeÀkesÀì [ermì^ery³etMeve nesleb. l³ee meceejbYeele ceuee meìeaefHeÀkesÀì Iesleevee heentve [[email protected]Ììj ®eefkeÀle
Peeues. l³eebveer efJe®eejueb keÀer, ``leguee FlekeÀer ogKeehele Peeuesueer Demeleevee let keÀmee KesUueeme?'' ceer l³eebvee
meebefieleueb, ``I have used all my saving, I have sold my wife's jewellery to come
here. Now I can't go back without the certificate''. ceer kegÀþu³ee heefjeqmLeleerceOetve Deeuees Deens
DeeefCe keÀesme& hetCe& ve keÀjlee peeCeb ceuee keÀmeb Meke̳e veener ns ceer l³eebvee meebefieleueb...
³ee JesUsHe³e¥le meceejbYe Kejs lej mebHeuee neslee HeCe efpeceer Deece&efHeÀu[ ³eebvee ns keÀUu³eeJej les hegvne [e³emeJej
iesues. l³eebveer l³eeb®³ee Keg®eeauee De[keÀJetve þsJeuesuee l³eeb®ee keÀesì IesTve DebieeJej Ieeleuee Je cnCeeues, ``This
is in honour of the gentleman who has come all the way from India, Mr. Vivek,''
DeeefCe l³eebveer ceuee efceþer ceejueer. lees ceeP³eemeeþer DeefleMe³e Deeveboe®ee #eCe neslee.
legcner Yeejleeleues HegÀì[email protected] ceOeues Highest Qualified Coach Deeneble. l³eeceOes legcner kegÀþues
keÀesme& kesÀues Deensle?
NIS – National Institute of Sports, India.
International Coaching Course – England.
Youth Coaches Course – England.
Union of European Football Association (UEFA) – part I & part II
Asian Football Confederation (AFC) `C' License – Malaysia
AFC `B' License - India
AFC `A' License – India
DeeCeKeerve SkeÀ leepeer yeeleceer cnCepes keÀeseE®eie®³ee #es$eeleerue pes top most qualification – PROLICENSE', lej ne UK ceOeuee keÀesme& keÀjC³eemeeþer ceuee UEFA keÀ[tve Deeceb$eCe Deeues Deens.
28
Dejs Jee, DeefYevebove! legcner hegC³ee®³ee Deeceea [email protected]ÀheceOesner HegÀì[email protected]®es he´efMe#eCe efoues Deens.
l³eeefJe<e³eer keÀener...
ceeEnê [email protected][ ceeEnêceOes HegÀì[email protected] keÀes®e cnCetve keÀece keÀjle Demeleevee Deeceea keBÀheceOeu³ee ieesjKee
jsefpeceWìceO³es ceuee keÀeseE®eie Ðee³euee yeesueeJeues nesles. 2 ceefnv³eeb®es ì^seEveie DeeefCe veblej DeelebjefJeYeeieer³e mheOee&
Demee DeejeKe[e neslee. DeeceeaceOeerue meieȳee efþkeÀeCe®eer meieUer jsefpeceWìdme ³eele Yeeie Iesleele. ner
ì^[email protected]Àer Deece®³ee ieesjKee jsefpeceWìves leyyeue 80 Je<ee¥veer eEpekeÀueer. HeÀe³eveue [email protected]®eceOes Deecner Deemeece®³ee ìerceuee
2-0 ves njJeues. l³eeveblej DeLee&le®e mesuesye´sMeve Peeues. ieesjKee jsefpeceWìceO³es mewefvekeÀ efveJe=Êe nesleevee l³eeb®³ee
jBkeÀhe´ceeCes l³eebvee kegÀkeÀjer (ieesjKee ueeskeÀeb®es heejbheefjkeÀ Mem$e) efoueer peeles. meesupej Demesue lej 9 Fb®eer,
cespej Demesue lej 10 Fb®eer DeeefCe keÀve&ue Demesue lej 11 Fb®eer. leer 11 Fb®eer kegÀkeÀjer l³eebveer ceuee Yesì kesÀueer.
ner SkeÀ ceesþer®e Deef®eJnceWì nesleer.
l³eeveblej 2006ceO³es `SuesJnve cejeþe' (Dee¬eÀcekeÀ DekeÀje) jsefpeceWìueener ceer keÀeseE®eie kesÀues nesles. l³ee
JesUer ceer [email protected]Àme& HegÀì[email protected] [email protected]@À[ceerceO³es ns[ cnCetve keÀece keÀjle neslees. pesJne jsefpeceW쮳ee [email protected]®esme ®eeuet
Peeu³ee lesJne [email protected]@À[ceerceO³esner ì^seEveie ®eeuet nesles. Deece®eer cejeþe jsefpeceWì HeÀe³eveueuee heesnes®eueer, vescekesÀ l³ee
efoJeMeer ceer [email protected]@À[ceer®³ee keÀeceele De[ketÀve he[uees. ceer ns[ Demeu³eeves keÀece mees[tve efveIet MekeÀle veJnlees,
eflekeÀ[s [email protected]®e lej ®eeuet Peeueer nesleer. ceer efveIeshe³e¥le Deece®³ee ueeskeÀeb®es HeÀesve ³ee³euee ueeieues keÀer DeeheCe
3-0 ves njlees Deenesle. ceuee efleLes heesnes®eshe³e¥le DeeCeKeerve 15-20 efceefveìs iesueer. ceie 5-10 efceefveìs ceer KesU
[email protected]& kesÀuee DeeefCe ceePeer mì^@ìspeer yeoueueer. heìeheì 3 cegueebvee keÀe{ueb DeeefCe ogmeN³ee efleIeebvee heeþJeueb.
l³eeblener SkeÀ KesUe[t Demee neslee efkeÀ lees SkeÀner [email protected]®e KesUuee veJnlee. l³ee®eb veeJe Yeesmeues nesleb. l³eeuee
HeÀÊeÀ cnCeeuees keÀer, ``®eue Deepe legP³ee veeJeeuee meepesmeb KesUtve oeKeJe. pemee [email protected] efceUsue lemee peesjele
heg{s ceeje³e®ee DeeefCe ieesueheeMeer ¬eÀ[email protected] keÀje³e®ee. legPeb keÀece ³esJe{b®e; heg{®eb yeekeÀer®es yeIeleerue. les LekeÀuesues
Deensle, let He´sÀMe Deensme, [email protected]ì Deensme, leguee ns vekeÌkeÀer pecesue.'' ¿ee®ee Deecnebuee Kethe HeÀe³eoe Peeuee.
heefnuee [email protected] Deeuee lees®e ne Kethe mheer[ves heg{s IesTve iesuee DeeefCe Demeb keÀjlee keÀjlee Deecner MesJe쮳ee 12
efceefveìebceO³es 4 ieesue ceejues DeeefCe Deecner 4-3 ves eEpekeÀuees. ne meieUe KesU Deieoer Dee½e³e&pevekeÀ Peeuee.
DeLee&le®e Deece®³ee jsefpeceWì®es ueeskeÀ Kethe Ket<e Peeues. l³eebveer `í$eheleer efMeJepeer cenejepeeb®ee' hegleUe osTve
ceePee melkeÀej kesÀuee. ne ceeP³eemeeþer SkeÀ mebmcejCeer³e DevegYeJe neslee.
keÀes®e®eer peyeeyeoejer keÀe³e Demeles? SkeÀ ®eebieuee keÀes®e keÀmee Demeuee heeefnpes?
keÀes®e cnCetve Ie[le Demeleevee ceer SkeÀ ieesä efMekeÀuees neslees – `Off the field be a gentleman, on
the field you have to be lion!' Deecner SKeeoer [email protected]®e eEpekeÀuees lej les Þes³e ceer KesUe[tbvee oslees heCe pej
njuees lej leer peyeeyeoejer ceer mJeleëJej Ieslees; he´sme, efceef[³ee ³eebvee ceer meeceesje peelees. lemeb®e he´l³eskeÀ JesUer
[email protected]®emeeþer SKeeoer Leerce I³eeJeer ueeieles. leer Leerce keÀesCeleer DemeeJeer? keÀesCel³ee KesUe[tbvee KesUJeeJeb? l³eebvee
keÀmeb ceesefìJnsì keÀjeJeb? ner keÀuee keÀes®ekeÀ[s Demeueer heeefnpes. KesUe[t le³eej Deens keÀe? l³ee®eer lesJe{er
kegÀJele Deens keÀe? ns meieUb yeIeeJeb ueeieleb. l³eemeeþer KesUe[tb®eb veerì efvejer#eCe keÀje³euee ueeieleb. les [email protected]& DeHe
keÀmeb keÀjleele? mekeÀeUer keÀmes Gþleele? ye´skeÀHeÀemì keÀjleevee, pesJeleevee keÀmes Jeeieleele? ceer peWJne SKeeoer
mì^@ìspeer meebiele Demelees, lesJne l³eeb®ee keÀmee [email protected] Demelees? ³ee meieȳee ieesäeR®ee efJe®eej keÀjeJee ueeielees.
l³eeefJe<e³eer®ee SKeeoe DevegYeJe...
Deecner De©<eeceOes Rolling Stone Championship meeþer KesUle neslees. l³eele Deecner HeÀe³eveueuee
29
heesnes®euees. Deece®³ee efJe©× pees mebIe KesUCeej neslee l³eeb®³eeMeer `jeGb[ [email protected]'ceO³es Deecner 3-0 ves
eEpekeÀuees neslees. l³eecegUs meieUs KesUe[t Deieoer DeesJnj keÀ[email protected]À[vì nesles. he´l³e#e [email protected]®eceO³es cee$e KesU
®eebieuee nesF&vee. Deecner 17, 18 Deìscìdme kesÀues, 90 efceefveìs mebhele Deeueer heCe SkeÀner ieesue Peeuee veener.
ceie MesJeìer ìe³e-ye´skeÀ he³e¥le Deeueer [email protected]®e. Deelee, lemes mee³ekeÀ[email protected]@peerkeÀueer Deecner njuees®e neslees; l³eele pees
ieesuekeÀerhej KesUle neslee leesner Deieoer®e DeesJnj keÀ[email protected]À[vì neslee. ceie `Deece®³eekeÀ[s DeeCeKeer mHesMeeefuemì
ieesuekeÀerhej Deens DeeefCe lees legce®eer hesveuìer De[Jet MekeÀlees' Demee ceeveefmekeÀ oyeeJe he´eflemheOeea mebIeeJej
DeeCeC³eemeeþer MesJe쮳ee efceefveìeuee ceer ieesuekeÀerhej yeoueuee. l³eeves ieesue De[Jeueener heCe jsHeÀjerves lees hejle
I³ee³euee ueeJeuee DeeefCe ogozJeeves Deecner njuees. KesUe[t veejepe Peeues heCe l³eebvee l³eeb®eer ®etkeÀ keÀUueer
nesleer, les SkeÀner ieesue keÀª MekeÀues veJnles. heCe l³eebvee heeþerMeer Ieeuetve he´smeuee ceer meeceesje iesuees DeeefCe
meieUe oes<e ceeP³eeJej Iesleuee. heCe l³eecegUs®e, keÀoeef®ele, ceeP³ee KesUe[tb®ee ceeP³eeJejerue efJeéeeme Jee{uee.
veblej Deecner kesÀefve³eeuee iesuees neslees. efleLeuee mebIe, kesÀefve³eve efhe´ceer³ej ueerie ne ìebPeeveer³eve mebIeehes#ee Kethe®e
ceesþe DeeefCe Jej®ee Deens. Deecner efleLes iesu³eeJej les ueeskeÀ cnCee³euee ueeieues keÀer, `keÀe³e ueneve cegueebvee
IesTve Deeueele, ner FLes efìkeÀCeej veenerle.' meieUer kesÀefve³eve cegueb Gb®e efOehhee[ Demeleele. l³eeb®³eeheg{s
Deece®eer cegueb HeÀej®e ueneve efomele nesleer heCe leer keÀener keÀceer veJnleer, cnCeeueer keÀer, `yeIet, ie´eGb[ceO³es
yeIet!' DeeefCe DeMee peesMeele KesUueer keÀer Deecner 4 [email protected]®e eEpekeÀuees DeeefCe Hee®eJeer [^[email protected] Peeueer. DeLee&le®e ì^[email protected]Àer
Deecnebuee efceUeueer.
legcnebuee mJeleëuee HegÀì[email protected]Îue ³esJe{b he´sce Deens. legcnebuee FLeu³ee Yeejleer³e cegueebvee keÀener
ceeie&oMe&ve keÀjlee ³esT MekesÀue keÀe?
nes. vekeÌkeÀer®e ³esF&ue. Kejb lej Kethe efoJemeebheemetve ceeP³ee ceveele ne efJe®eej IeesUlees Deens. cewoevee®eer pej kegÀþs
mees³e nesT MekeÀueer lej cegueebvee KesU, JesieJesieȳee he´keÀej®es J³ee³eece efMekeÀJee³euee ceuee vekeÌkeÀer DeeJe[sue.
DeeÊee, ueneve Je³eele kesÀuesuee J³ee³eece l³eebvee Dee³eg<³eYej Ghe³eesieer he[sue. cewoeve efceUJeC³eemeeþer ceer
mJeleëner he´³elve keÀjlees Deens®e. F®íe lej Deens, meJee¥®eer ceole efceUeueer lej nsner keÀece GYes jent MekesÀue.
DeeÊeehe³e¥le®ee legce®ee he´Jeeme ³eMemJeer Peeuee Deens®e lej ¿eeheg{®es legce®es O³es³e keÀe³e Deens?
³egjeshe, peer HegÀì[email protected]®eer heb{jer, efleLes peeGve efleLeu³ee KesUe[tbvee keÀesef®ebie keÀjCes DeeefCe efleLes HegÀì[email protected]
Deeheu³ee Yeejlee®es veeJe PeUkeÀefJeCes.
legce®³ee heg{®³ee he´Jeemeemeeþer legcnebuee nee|okeÀ MegYes®íe!
30
jJ³ee®es ceesokeÀ (heekeÀke=Àleer mheOee& ö `jJ³ee®es iees[ heoeLe&' ö he´Lece ¬eÀceebkeÀ)
meew0 veerlee meeJeble
meeefnl³e : 1 Jeeìer jJee, 1/2 Jeeìer heeCeer, 1 Jeeìer Keesyejs, 1 ®ece®ee lethe, 1 ®ece®ee Jesue®eer het[, 1 Jeeìer
ietU.
ke=Àleer : he´Lece 1 Jeeìer Keesyejs, 1 Jeeìer ietU DeeefCe 1 ®ece®ee lethe SkeÀ$e keÀªve Lees[smes iejce keÀjeJes. l³eele
Jesue®eer®eer het[ ìekeÀeJeer. ns meejCe le³eej Peeues.
Deelee SkeÀe [email protected]³es 1/2 Jeeìer heeCeer I³eeJes. l³eele Lees[smes lethe IeeueeJes. heeCeer iejce Peeu³eeJej l³eele 1 Jeeìer
jJee IeeueeJee. veerì efcekeÌme keÀªve keÀCekesÀmeejKee ieesUe keÀjeJee.
íesìer ieesUer keÀªve heeleer ueeìeJeer. l³eele Lees[smes meejCe ìeketÀve ceesokeÀe®ee DeekeÀej ÐeeJee.
veblej kegÀkeÀjceO³es efMeìer keÀe{tve 5 efceefveìs JeeHeÀ ÐeeJeer.
jJ³ee®es uee[t (heekeÀke=Àleer mheOee& ö `jJ³ee®es iees[ heoeLe&' ö efÜleer³e ¬eÀceebkeÀ)
meew0 keÀeb®eve keÀoce
meeefnl³e : 1 Jeeìer jJee, 1 Jeeìer meeKej, 1 Jeeìer veejU, Jesue®eer heeJe[j, keÀepet, yeoece.
ke=Àleer : he´Lece jJee kegÀkeÀjceOes JeeHeÀJetve I³ee. hetCe& Leb[ keÀªve l³eele efheþermeeKej Je veejU SkeÀ$e keÀªve
4 les 5 leeme þsJee. veblej l³eele Jesue®eer heeJe[j, keÀepet, yeoece efcemeUtve uee[t JeUe.
³ee uee[tceOes lethee®ee Jeehej Deefpeyeele veener.
31
heveerj [email protected] yevme (heekeÀke=Àleer mheOee& ö `jJ³ee®es efleKeì heoeLe&' ö he´Lece ¬eÀceebkeÀ)
meew0 ceesefnveer ieJeUer
meeefnl³e : (4 ceeCemeebkeÀjerlee)
1. yevme : 4 Jeeìîee Deebyeì leekeÀ, 2 Jeeìîee jJee, 1/2 Jeeìer GkeÀ[tve kegÀmkeÀjuesues yeìeìs,
lesue, ceerþ, 5 efnjJ³ee efcej®³ee, 1 ®ece®ee efpejs. 2. mìHeÀeRime : 5 ìsyeuemhetve efkeÀmeuesues heveerj, 3 ìsyeuemhetve
efkeÀmeuesues ieepej, 2 ìsyeuemhetve keÀeheuesueer keÀebÐee®eer heele, SkeÀ eEueyet, keÀeUer efcejer heeJe[j, ceerþ ®eJeervegmeej.
3. ®eìCeer : ueeue ®eìCeer : Deesueer ueeue efcej®eer, uemetCe, eEueyet, ceerþ, Lees[er meeKej, eqJnvesiej. ie´erve ®eìCeer:
keÀesefLebyeerj, hegefovee, efcej®eerr, uemetCe, Lees[s MeWieoeCes. iees[ ®eìCeer : Kepetj, eE®e®e, ietU, efpejs heeJe[j.
ke=Àleer :
heelesu³eele leekeÀ iejce keÀjle þsJeeJes. l³eele ®ece®eeYej lesue, efpejs, efcej®eer, ceerþ Jeeìtve IeeueeJes. GkeÀUer
³esC³ee®³ee DeeOeer jJee ìeketÀve efMepeJee³e®es. efMepeu³eeJej l³eele yeìeìs efcekeÌme keÀªve heerþemeejKes ceUeJes.
heveerj, ieepej, keÀebÐee®eer heele, eEueyet, ceerþ DeeefCe efcejs heeJe[j ns mìHeÀeRime nueke̳ee neleeves efcekeÌme keÀjeJes.
efheþele ¿ee mìeEHeÀime®es meejCe Yeªve l³eeuee jesue®ee DeekeÀej ÐeeJee DeeefCe ef[he He´Àe³e keÀjeJes. eflevner ®eìC³ee
JesieJesieȳee Jeeìtve I³eeJ³eele. meJe& keÀjleevee yevmeuee neHeÀ keÀì keÀjeJes. l³eeJej eflevner ®eìC³ee, keÀeboe, MesJe
ìekeÀeJes. [email protected]³e iejceeiejce `heveerj [email protected] yevme'!
®eìheìe [email protected] Je[e (heekeÀke=Àleer mheOee& ö `jJ³ee®es efleKeì heoeLe&' ö efÜleer³e ¬eÀceebkeÀ)
meew0 DeveIee Mene
meeefnl³e : 1 Jeeìer jJee, 1 GkeÀ[uesuee yeìeìe, 1 ®ece®ee Deeueb, efnjJeer efcej®eer hesmì]], 1 Jeeìer Deeyebì oner,
ceerþ ®eJeerhe´ceeCes.
ke=Àleer : Lees[îeeMee lesueele jJee veerì Yeepetve I³eeJee. l³eele oner, Deeueb-efcej®eer hesmì, ceerþ Ieeuetve
Ghec³eehe´ceeCes SkeÀ JeeHeÀ DeeCeeJeer. ceie l³eele GkeÀ[uesuee yeìeìe, yeejerkeÀ ef®ejuesueer keÀeseELeyeerj Ieeuetve veerì
ceUtve I³eeJes. l³ee®es íesìs íesìs jesue JeUtve yeoeceer nesFmleesJej leUtve I³eeJesle.
Lees[smes ieej Peeu³eeJej jesumevee Jeªve ®eerj osTve l³eele iees[ ®eìCeer, efnjJeer efleKeì ®eìCeer, uemeCee®eer
®eìCeer DeeefCe MesJe Ieeuetve meJn& keÀjeJes.
32
efHekeÀefvekeÀ
KeeÐemHeOee& - Hejer#ekeÀ
efoJee[evme 2004
omeje 2003
[email protected][
pesJne mJehves meekeÀej nesleele
Þeer0 efJepe³e ieJeejerkeÀj
`Ieveoeì pebieue' keÀmes Demeles? l³eele ÍJeeheos keÀMeer jenleele, JeeJejleele? ns HeÀÊeÀ hegmlekeÀebceO³es®e Jee®eues
nesles Je l³eeJeªve pebieue Je pebieueer ÍJeeheos ¿eeb®es SkeÀ ef®e$e ceveele le³eej Peeues nesles. l³eele, MeeUsle Demeleevee
DeeefHe´ÀkesÀ®³ee pebieueeJej DeeOeeefjle `nleejer' (Hatari) ne Fbie´peer ef®e$eheì yeIee³euee efceUeuee Je l³eeleerue
pebieueer ÍJeeheoeb®eer Jele&CetkeÀ, efMekeÀej, l³eeb®eer mebK³ee Je DeieefCele peeleer heeefnu³eeJej DeeefHe´ÀkeÀve pebieueebveer
Je he´eC³eebveer [eske̳eele Iej keÀªve ìekeÀues. meejKes SkeÀ®e Jeeìe³e®es keÀer kesÀJne DeeefHe´ÀkesÀceO³es peeC³ee®ee ³eesie
³esF&ue Je kesÀJne ns he´eC³eeb®es peie peJeUtve yeIeeJe³eeme efceUsue! DeeefHe´ÀkesÀle ³esC³ee®eer Je ns meJe& heenC³ee®eer
F®íe GÊejesÊej Jee{le®e iesueer. ns he´l³e#eele ³esCes cee$e veMeeryeeJej DeJeuebyetve Deens nsner ceenerle nesles.
hejbleg, DeeheCe leerJe´lesves Je KeN³ee ceveeves osJeekeÀ[s pes ceeieCes ceeielees, les lees oslees. DeeefCe Dee½e³e& cnCepes lemes®e
Peeues. O³eeveerceveer vemeleevee DeeefCe Yeejleele veeskeÀjer mees[ueer Demeleevee, De®eevekeÀ Þeer0 keÀceueekeÀj YeÆYeÆ
ye[esÐeele Yesìues. l³eebveener l³eeb®³ee [email protected][ì HeÀce&ceO³es ceeCetme nJee neslee. lesJne ceePeer efveJe[ Peeueer Je ³esLes,
oej S meueeceuee ³esC³ee®ee ³eesie Deeuee.
pejer ceer FLes veeskeÀjerceO³es íeve jceuees neslees lejer ceePes ceve cee$e ceer kesÀJne SkeÀoe African Wild Life
yeIee³euee peelees ¿eele nesles. megÆîee efceUeu³ee keÀer ceePee O³eeme iesce heekeÌme& Je [email protected] heekeÌme& yeIeC³ee®ee
Demee³e®ee. ceer efcekegÀceer [email protected] heeke&Àheemetve meg©Jeele kesÀueer Je Deeleehe³e¥le peJeUpeJeU meJe& he´efme× [email protected]
heekeÌme& efkeÀl³eskeÀ JesUe yeefIeleueer. ¿eele mesjWiesìer, ieesjeWieesjes, mesueme, ªne, efcekegÀceer Je cemeeF& ceeje (vewjesyeer),
meoeveer, Deª<ee [email protected] heeke&À Je ueskeÀ ceefCe³eeje ³eeb®ee meceeJesMe Deens.
ceer pesJne pesJne ¿ee heekeÌme&ceO³es peelees lesJne l³eele FlekeÀe mecejme neslees Je l³ee efoJemeebhegjlee yeensj®³ee
peieeMeer mebyebOe ve þsJelee ¿ee he´eC³eeb®³ee efJeéeele FlekeÀe Deevebotve peelees keÀer l³ee®es JeCe&ve®e keÀª MekeÀle veener.
Fleke̳ee JesUe peeTvener, Depetve cevee®es meceeOeeve nesle veener Je oj 4-6 ceefnv³eebveer wild life yeIeC³ee®eer
F®íe hejle peeie=le nesles DeeefCe ceePes hee³e DeeheesDeehe eflekeÀ[s JeUleele. ceer peWJne mesjWiesìer Je ieesjeWieesjesuee
heefnu³eeboe iesuees lesJne ¿ee efJeéeeletve yeensj ³esT®e ve³es Demes Jeeìle nesles.
DeeefHe´ÀkeÀve pebiebueeefJe<e³eer ceuee Deelceer³elee Demeu³eeves cnCee eEkeÀJee ceePes veMeerye cnCeeöceer pesJne pesJne
heekeÌme&ceO³es iesuees lesJne lesJne meieUs he´eCeer, cegK³eleë eEmen lemes®e DeieefCele nÊeeR®es keÀUhe, cee³eie´sMeve keÀjCeejs
JeeF&u[ yeermì Je Pesye´e, efvejefvejeȳee peeleeR®³ee njCeeb®es keÀUhe, efnhheesheesì@ceme, efpejeHeÀ, ne³evee, ueeb[ies,
keÀesuns Je Flej yejs®e he´eCeer Je he#eermeg×e Yejhetj mebK³esves efomeues. FlekesÀ, keÀer ceeP³ee efce$eebceO³es Deelee ne
®e®ex®ee efJe<e³e Peeuee Deens keÀer meHeÀejeruee pee³e®es lej efJepe³e yejesyej®e peeJes, cnCepes Kethe he´eCeer Kee$eerves
yeIee³euee efceUleerue!
SkeÀ DeefleMe³e efvejeUe DevegYeJe ceuee ceeP³ee ceeie®³ee leerve mesjWiesìer, ieesjeWieesjes®³ee meHeÀejeRceO³es Deeuee.
mesjWiesìerntve meeOeejCe ogheejer efveIeeu³eeJej ieesjeWieesjesuee, [email protected]ìsue `meeshee'ceO³es mebO³eekeÀeUhe³e¥le heesnes®ee³e®es
Demeles. ieesjeWieesjes ke´sÀìj®³ee jerceJeªve meeshee [email protected] peeC³ee®ee jmlee Ieveoeì pebieueeceOetve peelees. Deece®eer
iee[er efleLetve peele Demeleevee, heefnu³ee JesUer SkeÀ ceesþe eEmen jmlee Deesueeb[le neslee. ogmeN³ee JesUer SkeÀ ef®eÊee
peJeUtve Heej Peeuee lej eflemeN³ee JesUer oesve Yeues ceesþs eEmen jmlee heej keÀjle nesles. ¿eeuee ³eesiee³eesie cnCee³e®es
keÀer veMeerye? meueie leerve meHeÀejeRceO³es he´l³eskeÀ JesUer DeeheCe peele Demeleevee®e ns ogceeaU he´eCeer, DeMee leNnsves,
33
Demes peJeUtve peeCes ns Deieoer DeMeke̳e keÀesìerleues Deens. eEnmekeÀ he´eCeer pesJne Demes Heej nesleele, lesJne les
ueies®e heUtve peele veenerle lej efleLes®e oyee Oeªve legce®³ee Jele&CetkeÀer®ee Deboepe Iesleele DeeefCe pej megjef#ele
Jeeìues lej®e heg{s peeleele. ³ee eflevner JesUe Demes®e les jml³eeJej Leebyeues Je hee®eskeÀ efceefveìs Deboepe Iesleu³eeveblej
Keeueer ke´sÀìjceO³es efveIetve iesues. ¿ee Ieìvee ceeP³ee ceveeceO³es Deieoer keÀesju³ee iesu³ee Deensle. Demes JesieJesieUs
DevegYeJe efuene³e®es þjJeues, lej SkeÀ ie´bLe®e nesF&ue!
ns he´eC³eeb®es efJeée, HeÀej®e efJeue#eCe DeekeÀ<e&keÀ Deens. `peerJees peerJem³e peerJeveced' Je `Survival of the
fittest' ³ee leÊJeeJej ns ®eeueles. l³eeb®³eeceO³es efMemle Deens, efve³ece Deensle, efvemeiee&ves efouesu³ee keÀener Dehe´eflece
osCei³ee l³eebvee Deensle. JesU DeeefCe $eÝleghe´ceeCes l³eeb®es peerJeve ®eeueuesues Demeles. ¿ee®es Þesÿ GoenjCe cnCepes
JeeF&u[ yeermì Je Pesye´e ³eeb®es cee³eie´sMeveömesjWiesìer (ìebPeeefve³ee) les cemeeF& ceeje (kesÀefve³ee) Je cemeeF& ceeje les
mesjWiesìer ne 1000 efkeÀ0ceer0 ®ee he´Jeeme Deboepes one les hebOeje ueeKe JeeF&u[ yeermì Je De[er®e ueeKe Pesye´s
keÀjleele. ³esJe{s he´eCeer efMemleerves ne he´Jeeme keÀjleele. he´l³eskeÀ ie´ghe®³ee heg{s l³ee®ee SkeÀ cnesjke̳ee Demelees,
l³ee®³ee ceeies ceeies yeekeÀer meJe& peCe ®eeuele peeleele. Deeheu³eeuee efoMeener keÀUCeej veener Demee ne ieJeleeU,
ieesue meheeì he´osMe. heCe ¿ee he´eC³eebvee cee$e kegÀþ®³ee efoMesves pee³e®es, heeCeer Je ®eeje efceUefJeC³eemeeþer kegÀþs
DeeefCe efkeÀleer efoJeme Leebyee³e®es, jml³eeceO³es ueeieCeeN³ee veÐee keÀMee Je kegÀþtve heej keÀje³e®³ee, cemeeF&
ceejeceO³es efkeÀleer efoJeme Leebyee³e®es, mesjWiesìeruee keÀOeer hejlee³e®es Je he´peveve keÀje³e®es ns meJe& yejesyej ceenerle
Demeles. cejC³ee®es Ye³e lej l³eebvee meelel³eeves Demeles®e!
ìebPeeefve³ee vewmee|iekeÀ ¢äîee DeefleMe³e megboj Deens Je yejer®e he´s#eCeer³e mLeUs Deensle. mJe®í, megboj efveUmej
heeC³ee®ee, eEnoer cenemeeieje®ee mecegê efkeÀveeje Deens. [esUs Yeªve efvemeiee&®es oMe&ve legcner ³esLes keÀª MekeÀlee.
ceeP³eemeejKeer he´Jeemee®eer, efvemeiee&®eer DeeJe[ DemeCeeN³ee ueeskeÀebmeeþer lej ne mJeie&®e Deens.
`[email protected] heekeÌme& [email protected]@efjìer' Je mejkeÀejves ³esLeerue meJe& iesce heekeÌme&, [email protected] heekeÌme& HeÀej ®eebieu³ee jerleerves
meebYeeUueer Deensle. ìebPeeefve³eeceOeerue yeje®emee Yeeie mejkeÀejves ¿eemeeþer jeKetve þsJeuee Deens ner HeÀej®e
keÀewlegkeÀe®eer ieesä Deens.
he´l³eskeÀ [email protected] heeke&À Je iesce heeke&À ¿ee®eer mJeleë®eer Keeme DeesUKe Deens. mesjWiesìer Je ieesjeWieesjes ns
World Heritage Deensle. DeefleMe³e Dee½e³e&®eefkeÀle keÀjCeeN³ee efvemeiee&®³ee Dehe´eflece osCei³ee Deensle.
ìebPeeefve³eeceO³es ³esTve ³ee mLeUebvee peeCes cnCepes Dee³eg<³eeceOeueer keÀOeerner ve efJemejlee ³esCeejer DeMeer Deveceesue
DeeþJeCe Deens. ³ee meJe& [email protected] heekeÌme&®es, cegK³eleë mesjWiesìer Je ieesjeWieesjes®es j#eCe keÀjCes Je heg{®³ee DeveskeÀ
efhe{îeebmeeþer ne þsJee Demee®e pehetve þsJeCes ner peieeleu³ee meJe& veeieefjkeÀeb®eer peyeeyeoejer Deens Demes ceuee
Jeeìles. ìebPeeefve³eele ³esC³ee®ee ³eesie DeeCetve osTve, ns meJe& yeIeC³ee®eer mebOeer efou³eeyeÎue ceer osJee®es MeleMeë
DeeYeej ceevelees!
34
heeTme
meew0 De®e&vee cejeþs
mekeÀeU®es pescelesce one Jeepeues Demeleerue. heCe DeeYeeU Yeªve Deeu³eecegUs meieUerkeÀ[s DebOeeªve Deeueb
nesleb DeeefCe yeIelee yeIelee cegmeUOeej heeTme megª Peeuee. oej-S-meueececeO³es Demee cegmeUOeej heeTme ³esCeb
DeeefCe #eCeele heeTme Leebyetve Tve he[Ceb keÀener veJeerve veener, lejerner Deepe keÀenermeb JesieUb®e Jeeìle nesleb.
`megkeÀv³ee' MeeUsle DeeefCe `Þeerceble' [email protected]Àmeuee iesues nesles. ceie ceermeg×e efveJeeble, JeeHeÀeUuesuee ®ene heerle,
pegveer ieeCeer SskeÀle, heeJemee®eer iebcele heenle nesles. DeeefCe ieeCeb ueeieueb `³es oesmleer nce veneR lees[Wies...
ceie megª Peeuee efJe®eejeb®ee he´Jeeme, DeeþJeCeeR®³ee ieeJeele DeeþJeuee MeeUsleu³ee cewef$eCeeR®ee ie´the. SKeeoer
cew$eerCe DeMeer, keÀer mJeleëuee ve DeeJe[Ceejer Yeepeer Deeheu³ee cewef$eCeeruee HeÀej DeeJe[les cnCetve DeeF&keÀ[tve
nÆeves [y³eele IesTve ³esCeejer...MeeUsletve Iejer peeleevee, í$eer efJemejuesu³ee cewef$eCeeruee Yej heeJemeele ueebye®³ee
jml³eeves peeTve mJele뮳ee í$eerle Iejer mees[tve ³esCeejer, DeeefCe cew$eerCe efYepet ve³es cnCetve mJeleë efYepeCeejer
SkeÀ$e peceu³eeJej iehheeìhhee, Oeceeue-cemleer Peeu³eeJej Iejeleuee hemeeje DeeJeje³euee ceole keÀjCeejer, DeMeer
SkeÀ veener, DeveskeÀ efpeJeueie cewef$eCeer!
heCe mebO³eekeÀeUer peMeer he#³eeb®eer heebieeheebie nesles leMeer MeeUe mebheueer DeeefCe cewef$eCeeR®eer heebieeheebie Peeueer. ceie
keÀ[email protected]³es efceUeueb les `He´sÀv[dme meke&Àue'. MeeUsle nesleb l³eehes#ee peje peemle®e ceesþb! heeTme megª Peeuee
keÀer keÀ[email protected]®³ee [email protected]ÀvìerveceO³es efce$ecewef$eCeeRkeÀ[tve GkeÀUuesueer Je[eheeJe DeeefCe iejceeiejce ®ene®eer cespeJeeveer,
efleleke̳eele De®eevekeÀ DeJelejuesu³ee efce$eebyejesyej MesDej kesÀuesuee DeOee& Je[eheeJe DeeefCe meeceesmee, l³ee®eer
cepee keÀener Deewj®e nesleer. Deeheuee [email protected]Àìceveer mebheu³eeJej yeeF&keÀceO³es hesì^esue Yeªve osCeejs efce$ecewef$eCeer
DeeefCe l³ee JesUer Yeªve Deeuesueb Deeheueb ceve; meieUb®e DeueewefkeÀkeÀ! he´l³eskeÀ heeJemeeȳeele efveoeve SkeÀoe lejer
eEmenie[eJej kesÀuesueb ì^seEkeÀie SKeeÐee meenmeehes#ee keÀceer veJnleb.
ceie keÀ[email protected] efMe#eCener mebheueb DeeefCe G®®e efMe#eCe, Degree IesC³eele ceive Peeues. meg©Jeeleeruee ceefnv³eeletve
SkeÀoe, ceie Je<ee&letve SkeÀoe meJee¥®eer Yesì Jne³e®eer. heCe he´l³eskeÀ heeJemeeȳeele Je[eheeJe, yeeF&keÀ jeF&[dme
DeeefCe He´sÀv[dme meke&Àue®eer GCeerJe Yeemee³e®eer.
heg{s SkeÀe ceequì[email protected] kebÀheveer®es employees Peeu³eeJej Yesìuesues colleagues cnCepes DeeOeer
competitors ceie efce$ecewef$eCeer yeveuesues, `colleague friends'Jeªve Deieoer efJeJeskeÀer DemeCeejs ceveeves
meeOes, mejU Deeheu³eemeejKes®e JeeìCeejs `colleague friends'! Flej yeeyeleerle efkeÀleerner celeYeso Demeesle
`Boss'®³ee veeJeeves Ke[s HeÀes[leevee SkeÀceleeves ogpeesje osCeejs, kebÀheveer®³ee get-together heeìîee¥ceO³es
Oeceeue keÀjCeejs, kegÀCee®³eener Iejer De®eevekeÀ peeTve Oe[keÀCeejs DeeefCe ve kegÀ®ejlee DeeJe[er®es heoeLe&
yeveJee³euee ueeJeCeejs, kebÀheveer [email protected]Àvìervehes#ee ìhejerJej heeJemeele efYepele `keÀìeRie efheCeejs' oesmle!
ceie ueive Peeueb DeeefCe ìebPeeefve³eeuee jJeeveieer Peeueer. Deelee colleague friendsner HesÀmeyegkeÀ DeeefCe [email protected]
ìdme DeHe efce$e yeveues. cee³eYetceerheemetve npeejes cewue otj `oej-S-meueece'ceO³es Yesìueer Deeheueer ceeCemeb DeeefCe
Yesìues `[email protected]Àefceueer He´sÀv[dme'! ceie megª Peeu³ee kitty heeìeape, yeLe& [s heeìeape, [email protected]Àefceueer get-togethers
DeeefCe megª Peeueb ®eneyejesyej ®eeueCeejb gossiping! mJeleë Dee³eg<³eele keÀOeerner ve heeefnuesu³ee eEkeÀJee
YesìC³ee®eerner Meke̳elee vemeuesu³ee cewef$eCeeR®es veelesJeeF&keÀ, l³eeb®³ee SkeÀ SkeÀ leNne DeeefCe cepesoej efkeÀmmes
SskeÀC³ee®eb heJe&. SkeÀ$e pecetve yeveJeuesues heoeLe&, heeJemeeUer HeÀjeU DeeefCe DeveskeÀ Ghe¬eÀce!!
35
``Deensme keÀe Iejele?'' DeMeer nekeÀ SsketÀve ceer DeeþJeCeeR®³ee ieeJeeletve hejleues. oej GIe[tve heeefnueb lej
peJeU®e jeneCeejer cew$eerCe iejceeiejce Yepeer yeveJetve IesTve Deeueer nesleer. cnCeeueer, ``heeTme he[lees³e cemle,
cnìueb, Yepeer heeìea keÀª ³ee! pee vee, peje Deeu³ee®ee ®ene yeveJetve DeeCe!''
DeeefCe hegvne SkeÀoe JeeHeÀeUlee ®ene, iejceeiejce Yepeer, cegmeUOeej heeTme DeeefCe cewef$eCeeryejesyej cepesoej
iehheeìhhee megª. DeLee&le `nj efove efoJeeueer'®eer ceewpe!
36
efceþe®es keÀe³e Deens!
Þeer0 MeefMeOej kesÀUkeÀj
Deece®³eekeÀ[s Iejele SkeÀ JeekeÌhe´®eej ceesþîee iebceleeroej jerleerves ª{ Peeuee neslee ö `efceþe®es keÀe³e Deens!'
l³ee®es Demes Peeues, keÀer SkeÀ efoJeme Je[erue oewN³eeJeªve je$eer GefMeje hejleues. l³eebvee Deecner cegues `keÀekeÀe'
cnCele Demet. pesJee³euee je$eer Kethe GMeerj Peeuee. meeOee®e yesle pesJee³euee ö cegiee®eer efKe®e[er DeeefCe keÀ{er!
heefnuee Ieeme keÀekeÀebveer Iesleuee, DeeefCe ®esnN³eeJej®eer Ie[erner ve yeouelee DeeF&uee cnCeeues, ``peje efceþe®es
heent!''
DeeF&uee keÀe³e he´keÀej Peeuee Deens les ueies®e ue#eele Deeues efve leer cnCeeueer, ``De³³ee, ceerþ Ieeuee³e®es®e
jeefnues!''
keÀekeÀe cnCeeues, ``Demet os, Jeªve IesT, lemes keÀener®e efyeIe[ues veener; IeeF&IeeF&le nesles Demes keÀOeerkeÀOeer!''
heCe ue#eele Demes Deeues, keÀer Jeªve Iesleues, lejer `leer' cepee keÀener efKe®e[eruee ³esF&vee! keÀ{er Demetvener!
DeeefCe ceie pesJeCeYej, SkeÀ cepesMeerj efJe<e³e iehheebvee efceUeuee. keÀekeÀebveer®e meg©Jeele kesÀueer, ``yejb keÀe
MeefMeOej, efceþe®es keÀe³e Deens, keÀer keÀceer he[ues, lej Deieoer cepee peeles. keÀener heoeLee&le les Jeªve Iesleues
keÀer hegjles, heCe keÀener heoeLe& cee$e keÀener kesÀu³ee megOeejle veenerle. lesJne ³eesi³e he´ceeCeele ceerþ he[Ces HeÀej®e
DeeJeM³ekeÀ!''
ceie DeeF&®eer heeUer! leer cnCeeueer, ``nes heCe ieccele cnCepes, peemle Peeues, lejer efceþecegUs heoeLe& heej
efyeIe[lees.'' ``DeeefCe ceie,'' ueies®e ceesþe YeeT GÃejuee, ``l³eele heeCeer IeeueeJes ueeieles ö Deeceìer, efheþues
Jeiewjs Demeues lej!''
``nes, heCe efKe®e[erle heeCeer keÀmes IeeueCeej?'' ceer YeeJeeuee jemle meJeeue kesÀuee, heCe l³ee®eer vepej heentve
ceeP³ee heesìele ieesUe Gþuee! les keÀekeÀeb®³ee yejesyej ue#eele Deeues. l³eebveer ceePeer yeepet Iesle cnìues, ``les Kejs
Deens, heCe efKe®e[erle ceerþ peemle Peeues, lej l³eeuee keÀener leeW[er ueeJeCes Ieslee ³esT MekeÀles. meJe& heoeLee¥le
heeCeer veener®e Ieeuet MekeÀle DeeheCe!''
DeeefCe Demes keÀjle keÀjle ®e®ee& peer jbieueer l³eeuee keÀener lees[®e veener! pesJeCe nesTve nele JeeUu³eeJej,
efKe®e[erle Deepe ceerþ keÀceer Peeues keÀer peemle ³ee®eener Deecnebuee efJemej he[uee neslee DeeefCe HeÀej ceewefuekeÀ
®e®ee& kesÀu³ee®es meceeOeeve ieeþerMeer Deeues nesles! DeeefCe ceie lesJneheemetve Deece®³ee Iejele ne SkeÀ JeekeÌhe´®eej®e
Peeuee. efceþe®eer peje keÀener ie[ye[ Peeueer, ceie les Deece®³ee Iejer Demees eEkeÀJee Flej keÀesCeekeÀ[s, Deecner
cegues Deelee kegÀCee ceesþîee ceeCemee®ee DeeJe DeeCele Deieoer le³eejerves cnCet ueeieuees, ``efceþe®es keÀe³e
Deens....!''
SketÀCe þjues Demes, keÀer meJe&meeOeejCeheCes ceerþ keÀceer he[ues, lej Jeªve Ieslee ³esles. ceerþ peemle Peeues lej
De[®eCe peemle nesles. meJe&®e heoeLee¥le cee$e Jeªve ceerþ IesTve Kejer cepee ³esle veener. Deesu³ee heoeLee¥le ceerþ
keÀceer he[ues eEkeÀJee Deieoer efJemejues lejer keÀceer De[®eCe nesles. keÀesj[îee heoeLee¥le cee$e keÀþerCe he´mebie Demelees.
keÀejCe ceerþ veblej efcemeUle veener. keÀener keÀesj[îee heoeLee¥le, Lees[s efceþe®es heeCeer keÀªve ®eebieues {JeUues,
lej pegpeyeer megOeejCee nesT MekeÀles. heCe keÀener keÀesj[îee heoeLee¥le ns pecele veener, keÀejCe ceie l³ee heoeLee&®ee
heej ueieoe neslees DeeefCe cetU heoeLee&®es DeeqmlelJe®e Oeeske̳eele ³esles.
37
Deeceìer, efHeþues Jeiewjs kesÀJeU Deesu³ee heoeLee&le ceerþ keÀceer peemle Peeues, lej keÀOeer meeKej, heeCeer, oeC³ee®es
ketÀì Deeoer Ieeuetve peCet keÀener®e efyeIe[ues veJnles Flehele megOeejCee nesT MekeÀles. heCe SkeÀ cee$e Kejs keÀer
ceerþ pej HeÀej®e peemle ö oghheì Peeues lej cee$e lees HeoeLe& mejU efHe´ÀpeceOes þsJetve veblej hegvne lemeuee®e heoeLe&
efceþeefMeJee³e yeveJetve, l³eele DeeOeer®ee efcemeUCes ³eeuee he³ee&³e vemelees.
efJeMes<eleë pej hew-heengCee pesJee³euee Demesue, lej ceie Deeheueer nesCeejer Oeeboue HeÀej®e jceCeer³e Demeles! l³eele
pej keÀesCeer ogJee&me cegveer pesJee³euee heeveeJej yemeuee Demesue, lej êewheoer®ee OeeJee keÀjCes ns®e Fä! efleLes
Þeerke=À<Cee®esner keÀener keÀece veener. efle®³eekeÀ[tve efveoeve efle®eer LeeUerlejer efceUt MekesÀue, leMeer®e Deeheueer
³eesi³elee Demesue lej; heene he´³elve keÀªve!
DeeCeKeer SkeÀ ceewpe cnCepes, efceþe®es meJe&meeOeejCeheCes ³eesi³e Demes keÀener he´ceeCe Demeles ns pejer Kejs,
lejer keÀener ueeskeÀebvee HeÀej ceerþ ueeieles. lej keÀenervee HeÀej keÀceer ceerþ hegjles. keÀener ueeskeÀevee pesJeleevee
efleKeìehe´ceeCes®e efceþe®eener [yee meesyele IesTve yemee³euee ueeielees. `Jeªve Lees[s ceerþ lej nJes®e' Demes l³eeb®es
leÊJe Demeles.
ieesveeroeb®³ee `Ye´ceCeieeLes'ceOes l³eebveer cnìues Deens, keÀer vece&oe heefj¬eÀces®³ee JesUer l³eebveer ceerþ, efleKeì, lesue
Deeoer meJe& Jep³e& kesÀues. efceUCeejer ceeOegkeÀjer vece&osJej peeTve heeC³eele OegTve IesTve ceie les mesJeve keÀjerle.
Demes pes pes keÀesCeer ³eesieer Jeiewjs Demeleerue l³eeb®eer ieesä mees[e, heCe Deeheues yegJee efceþeJee®etve ö ³eesi³e he´ceeCeele
efceþeJee®etve ö De[les ns vekeÌkeÀer.
lej ceb[Uer, efceþe®es keÀe³e Deens...! keÀer ns keÀOeerner ve mebheCeejs DeeK³eeve Deens. DeeefCe l³ee®eer cepeener keÀener
Deewj Deens.
legce®es efceþeyeeyele keÀener DevegYeJe Deensle keÀe? megKeog:Keoe³ekeÀ? Debleceg&Ke / yeefnceg&Ke / megcegKe / ogceg&Ke
yeveJeCeejs eEkeÀJee Flej keÀesCee®es Demes cegKe Peeuesues heeneJes ueeieCeejs ö De³eesi³e efceþe®³ee he´ceeCeecegUs? eEkeÀJee
cegÎece Kees[er cnCetve keÀener keÀesCeeJej he´³eesie kesÀuesu³ee®es? eEkeÀJee keÀmeuesner? ³ee leÊJe%eeveele Yej IeeueCeejs?
Demes efkeÀl³eskeÀ cepesMeerj, ueneve ceesþs DevegYeJe Deeheu³ee meJee¥®³ee®e Jeeìsuee ³esle Demeleele. l³eeletve DeeheCe
jespe keÀener vee keÀener efvel³e veJes efMekeÀle ceesþs neslees. efceþehe´ceeCes®e mebhetCe& Dee³eg<³eYeje®ee Demee SkeÀ leesue
meebYeeUeJee ueeielees. keÀesCeer Deeheu³eeuee meebieleele, keÀer `efyekeÀì Jeeì JeefnJeeì vemeeJeer, Oeesheì ceeiee& mees[t
vekeÀes'; keÀOeer heg{®³eeuee ueeieuesu³ee þs®esves ceeie®³eeuee MeneCes Jne³e®eer mebOeer efceUles. keÀesCeer cnCeles,
`SkeÀceskeÀe mee¿e keÀª, DeJeIes Oeª meghebLe'; lej Flej keÀener peCe, `DeeOeer kesÀues, ceie meebefieleues' ³ee leÊJee®es
Demeleele. ³ee DeMee Je Flej Deieoer he´mebieevegªhe ®eheKeue yemeCeeN³ee cnCeer DeeefCe JeekeÌhe´®eej lej DeMee®e
Deeheu³ee owvebefove DevegYeJeeletve cejeþer Yee<esle Deeues.
SkeÀoe Deeheu³eeuee Yee<es®³ee DeMee iebceleerpebceleer efomet ueeieu³ee, keÀer SkeÀ veJeerve®e oeueve peCet Deeheu³eemeeþer
GIe[les. he´e0 Þeer0 ce0 ceeìs, ³eebveer `Yee<ee DeefYeJe=×er®eer efJeefJeOe keÀejCes' meebieleevee l³eeb®³ee SkeÀe uesKeveele
cnìues Deens, keÀer SKeeoe jbieejer pesJne efMe#ekeÀ cnCetve Deeheu³ee efJeÐeeL³ee¥®³ee DeY³eemee®ee Dee{eJee IesF&ue
lesJne l³ee®³ee leeW[er ³esF&ue, keÀer keÀece ®eebieues Peeues Deens, heCe Depetve SkeÀ `nele Ðee³euee nJee Deens'.
Deece®³ee Iej®³ee ³ee iehheebceO³es SKeeoe, Demes®e menpe ceeP³eekeÀ[s heentve DeeF&ves cnìues, ``Demee keÀe³e
DepeeieUemeejKee GYee Deensme, peje Debieele $eeCe Demeu³eemeejKee GYee jene keÀer''! ceer Deeheu³ee®e lebêerle
Demeu³eeves ceePes ³ee Jeeke̳eekeÀ[s ceePes HeÀejmes ue#e veJnles.
DeeefCe keÀekeÀebveer ceuee lees Oeeiee hekeÀ[tve efJe®eejues, ``DepeeieUemejKes cnCepes keÀe³e js MeefMeOej?'' ceuee
38
menpeemenpeer nej helkeÀje³e®eer veJnleer. ceer cÔCeeuees, ``ieyeeȳeemeejKee''!
``mebmke=Àle Yee<ee HeÀej iebceleeroej Deens yejb keÀe yeeUe; DepeeieULeeve cnCepes Depee®es DeesIeUCeejs Leeve ö
³eeletve oesve ceewefuekeÀ Meyo cejeþerle ª{ Peeues ö DepeeieU DeeefCe ieueLeeve!'' keÀekeÀebveer ceePeer efJekesÀì
Iesleueer nesleer!
DeveskeÀoe keÀener DeheMeyo ö cnCepes efMeJ³ee ö Deieoer DeYeeefJeleheCes Deeheu³ee leeW[ele ³esTve yemeleele DeeefCe
kegÀCee G®®eheomLe eEkeÀJee SjJner Deieoer meY³e JeeìCeeN³ee yegpegie& J³eÊeÀer®³ee leeW[tve Demee SKeeoe DeheMeyo
G®®eejuee iesuee, keÀer SskeÀCeeN³ee®eer eqmLeleer HeÀej®e efJeef®e$e nesles. yeesueCeeN³eeuee cee$e ³ee®ee iebOener vemelees.
HeÀeìîeeJej ceejCes, Deeheueer®e ueeue keÀªve IesCes ns Demes keÀener JeekeÌhe´®eej ª{ Deensle. Deece®³eekeÀ[s
³esCeeN³ee SkeÀe Jeefjÿ J³eÊeÀerves SkeÀoe ceeP³eekeÀ[s menpe yeesuelee yeesuelee l³ee®³ee keÌuee³ebìuee l³eeves keÀmes
HeÀeìîeeJej ceejues ³eeyeÎue he´ew{er³egÊeÀ GuuesKe kesÀuee. ceer HeÀej®e Ket<e Peeuees, lees l³eeb®³ee keÀle=&lJee®³ee
he´YeeJeeves! HeÀeìîeeJej ceejCes cnCepes keÀenerlejer ceesþîee ³eesi³eles®es keÀece Deens DeMeer ceePeer l³ee JesUer mecepetle
Peeueer nesleer. yeeuemegueYe he×leerves SkeÀoe Deecneb YeeJeb[eb®³eele KesUleevee, ne Meyo ceesþîee peesjeves DeeefCe
DeefYeceeveeves Jeehejuee. DeeefCe ceesþîee YeeJeekeÀ[tve SkeÀ meCemeCeerle ®ehejekeÀ keÀeveeKeeueer yemeueer, lesJne
oesve efceefveìs keÀener®e keÀUsveemes Peeues! DeeF&keÀ[s le¬eÀej iesu³eeJej efleves ceuee veerì mecepeeJetve meebefieleues, ``ve
mecepelee Demes keÀesCelesner Meyo Jeeheª ve³esle.''
keÀOeer ³eeletve efJeveeso efvecee&Ce nesleele, keÀOeer keÀUle vekeÀUle keÀesCeer J³eÊeÀer ogKeeJeu³ee peeleele, lej keÀOeer
Deeheu³eeuee pes Kejs cnCee³e®es veJnles®e, les DeeheCe yeesuetve ®egkeÀlees. Yee<es®³ee ³ee ieceleerpeceleer ve mebheCeeN³ee
Deensle. ceuee lej Deieoer Kee$eerves Jeeìles, keÀer Yee<ee peMeer oj Jeerme cewueebJej yeoueles, leMeer leer oj Jeerme
Je<ee¥veerner yeouele DemeeJeer!
efceþe®es DeeK³eeve efueefnlee efueefnlee, ceer lej efkeÀl³eskeÀ cewue otj ³esTve hees®euees, ns cee$e Kejs! lej ceb[Uer, ns
Demes Deens. keÀeL³eeketÀì keÀjCes, ®e®ee& keÀjCes, keÀerme keÀe{Ces Jeiewjs Deecneb meJe& cejeþer peveeb®es cetU iegCeOece&
Deensle, DeeefCe les DeeheCe keÀOeerner efJemejCeej veener!
39
DeefJemcejCeer³e Demes keÀener!
Þeerjbie YeeieJele
ceeP³ee J³eJemee³e efveefceÊeeves ceer vesnceer®e IejeHeemetve otj Yeejleele eEkeÀJee Yeejleeyeensj jeefnuees Deens.
l³eecegUs veJeveJeerve ceeCemes pees[Ces DeeefCe l³ee ceeCemeeble jceCes ns ceuee menpe peceles. osMee®³ee JesieJesieȳee
keÀesHeN³eebletve, ueeskeÀ keÀener mJeHves IesTve eEkeÀJee keÀener De[®eCeeRJej ceele keÀjC³eemeeþer IejeHeemetve otj jenle
Demeleele. ceuee vesnceer®e ³ee meieȳeebyeÎue kegÀletnue Jeeìle Deeues Deens. IejeHeemetve otj Demeleevee DeeHeCe
DeeHeuee®e SkeÀ JesieUe, íesìemee cenejeä^ yeveefJelees, JesieJesieUs meebmke=ÀeflekeÀ keÀe³e&¬eÀce keÀjlees DeeefCe DeeHeues
DeeefCe DeeHeu³ee HeefjJeeje®es ceve jceJelees.
HeCe ³ee meJe& Deeveboeceeies, Òel³eskeÀe®³ee [esȳeeble keÀener lejer SKeeos ogëKe KegCeeJele Demeles pes DeeHeCe vesnceer®e
ueHeJee³e®ee Òe³elve keÀjle Demelees. HejosMeele iesuesu³ee ceb[UeRvee DeveskeÀ yejsJeeF&ì DevegYeJe ³esle Demeleele.
keÀener ueeskeÀ ³ee JeeF&ì DevegYeJeebvee kebÀìeUtve Hejlener peeleele, HeCe yejs®emes jenleele. DeeHeueer mJeHves HetCe&
keÀjC³eemeeþer eEkeÀJee DeeHeu³ee De[®eCeer mees[JeC³eemeeþer!
Kejs lej JesieJesieȳee ÒekeÀej®es Demes yejs®e DevegYeJe ³ee ueeskeÀebvee ³esleele, p³eeJej ÒeefLele³eMe uesKekeÀ ®eebieu³ee
keÀLee eEkeÀJee keÀeobyeN³ee efueefnleerue. Hejbleg ns DevegYeJe keÀOeer®e yeensj ³esle veenerle. pesJne ceuee DeeHeu³ee
mcejefCekesÀmeeþer uesKe efuene³euee meebefieleues iesues lesJne ceeP³ee ceveele Deeues keÀer ceuee Deeuesuee Demee®e SkeÀ
DevegYeJe ceer meJee¥meceesj þsJeeJee. lemee ceuee efuene³e®ee Deefpeyeele mejeJe veener. HeCe 1985 meeueer Ie[uesueer
ner Ieìvee ceeP³ee ceveele Depetve SJe{er leepeer Deens keÀer leer efuentve keÀe{Ces HeÀej keÀþerCe Peeues veener.
1983 meeueer ceer cegbyeF&uee [email protected]³e [email protected]ìsue®³ee efkeÀ®eveceO³es keÀece keÀjle Demes DeeefCe [email protected]Ììesyej 1983ceO³es
ceePeer yeieoeouee `Deue jMeero' ³ee [email protected]ìsueceO³es yeoueer Peeueer. `Deue jMeero' ns [email protected]ìsue FjekeÀ®es lesJne®es
DeO³e#e meÎece ngmesve ³eeb®³ee ceneueeuee ueeietve®e nesles DeeefCe FjekeÀer mejkeÀej®³ee ceeuekeÀer®es®e nesles. l³ee®³ee
efveefce&leerJej Yejcemeeì Ke®e& keÀjC³eele Deeuee neslee. ³ee [email protected]ìsue®³ee J³eJemLeeHevee®eer peyeeyeoejer [email protected]³e
ûegHeJej meesHeJeC³eele Deeueer nesleer. DeeefCe l³eemeeþer [email protected]³e®³ee JesieJesieȳee [email protected]ìsumeceOetve meeOeejCe 200250 peCeeb®eer yeieoeouee yeoueer keÀjC³eele Deeueer nesleer.
ceeP³eemeeþer ne HetCe& JesieUe DevegYeJe neslee. Kejs lej ceePes [email protected]ìceO³es®e ueive Peeues nesles. l³eecegUs
ueiveeveblej ueies®e oesveleerve ceefnv³eeble yeensj pee³e®es efpeJeeJej Deeues nesles. efceUCeejer mebOeer HeÀej ceesþer nesleer
l³eecegUs ceveele Lees[er ®eueefye®eue peªj Peeueer; Hejbleg He¨eeves ceeP³ee peeC³ee®³ee yeepetves®e efveCe&³e Iesleu³eecegUs
peeCes Lees[s meesHes Peeues. ceespeke̳ee efoJemeeble meJe& OeeJeHeUerle yeebOeeyeebOe keÀªve peeCes ne®e SkeÀ JesieUe DevegYeJe
neslee. l³ee®³ee DeeOeer Yeejleeyeensj lej mees[e®e, HeCe IejeHeemetve HeÀej otjner ceer kegÀþs jeefnuees veJnlees. l³eecegUs
Heesìele SkeÀ ÒekeÀej®eer Yeerleer nesleer, HeCe efceUCeeN³ee mebOeeryeÎue Deeveboner neslee. veJeerve osMeeyeÎue kegÀletnue
nesles. He¨eeuee SkeÀìs mees[tve peeC³eeyeÎue SkeÀ DeHejeOeer YeeJeveener ceveele nesleer. Deepener ceuee leer mebefceÞe
ceveëefmLeleer DeeþJeles DeeefCe Kejs lej Deelee ceer ³eeJej nmeleesmeg×e. HeCe l³ee JesUsme ceePeer DeJemLee keÀþerCe
Peeueer DemeeJeer. keÀejCe ceePes DeeF&Je[erue DeeefCe He¨ee ceuee meejKee Oeerj osC³ee®ee Òe³elve keÀjle nesles SJe{s
ceuee DeeþJeles.
meieȳee ceeveefmekeÀ leeCeeletve DeeefCe Flej meJ³eeHemeJ³eeletve SkeÀoe®ee ceer yeieoeouee Heesnes®euees. Deecner
peJeUpeJeU 70-80 peCe cebgyeF&ntve SkeÀe®e HeÌueeF&ìJej peele Demeu³eecegUs lees ®eejHee®e leemeeb®ee ÒeJeeme
40
ne SkeÀ efHekeÀefvekeÀ®e neslee. yeieoeouee Heesnes®eu³eeJej oesveleerve yemeceOetve Deecnebuee Deece®³ee jenC³ee®³ee
efþkeÀeCeeJej vesC³eele Deeues. je$eer®es one-DekeÀje Jeepeues DemeeJesle. Deece®³eemeeþer [e³eeEveie [email protected] GIe[e
þsJeC³eele Deeuee neslee. HeCe KeeCes meieUs DejsefyekeÀ. Deecner [email protected]ìsueceO³es meJe& ÒekeÀej®es DeVe Keele neslees
lejermeg×e les KeeCes Deecnebuee JesieUs®e Jeeìues. Deecner KetHe oceuees DeeefCe YegkesÀues Demeuees lejer les KeeCes
Deece®³ee IeMeeKeeueer keÀener Glejues veener. Deecner lemes®e Lees[emee p³etme efHeTve Deece®³ee ªcekeÀ[s iesuees.
ceer DeeefCe ceeP³ee Depetve oesve efce$eebvee efceUtve SkeÀ Iej osC³eele Deeues nesles. Deecner oceuesu³ee efmLeleerle
Deece®³ee Iejele efMejuees DeeefCe Deecnebuee [email protected]ìsue®³ee JewYeJee®eer keÀuHevee Deeueer. DeeHeu³ee J³eJemLeeefHekeÀ
keÀce&®eeN³eebmeeþer osC³eele Deeuesues Iej pej SJe{s SsmeHewme DeeefCe meJe& mees³eeRveer Yejuesues Demesue lej iesmìmeeþer
yeveefJeuesu³ee Keesu³ee efkeÀleer DeeefueMeeve Demeleerue ³ee®eer Deecner keÀuHeveener keÀª MekeÀle veJnlees. HeCe l³ee
JesUer cee$e Deecner KetHe oceuesues Demeu³eecegUs PeesHee³euee iesuees. Kejb meebiee³e®es lej ceuee PeesHe Deeueer®e veener.
Iej®eer DeeþJeCe...IejeyeÎue®³ee DeveskeÀ efJe®eejebveer ceveele keÀentj ceeb[ues nesles. l³ee JesUsme ceesyeeF&uener
veJnles l³eecegUs Iejer HeÀesve keÀjCesner Meke̳e veJnles. keÀener kesÀu³ee PeesHe ueeiele veJnleer. MesJeìer ieeoerletve Gþtve
ceer yeensj®³ee Keesueerle Deeuees. DeeefCe iebcele cnCepes ceePes oesvner efce$ener efleLes®e yemeues nesles. SkeÀceskeÀebmeceesj
HeCe keÀenerner ve yeesuelee! l³eebveer ceuee oejele yeefIeleues DeeefCe Deecneb efleIeebveener nmee³euee Deeues keÀejCe
Deecner efleIeebveer SkeÀceskeÀeb®eer ceveëefmLeleer DeesUKeueer nesleer. MesJeìer l³ee je$eer yeje®e JesU GefMejeHe³e¥le
Deecner ieHHee ceejle yemeuees. Deepener Demee keÀesCeer ceeCetme IejeHeemetve otj Deeuesuee Heeefnuee keÀer meg©Jeeleeruee
l³ee®eer ceveëefmLeleer keÀe³e Demesue ³ee®eer mebiele ceer l³ee je$eerMeer Ieeuet MekeÀlees. ogmeN³ee efoJemeeHeemetve Deecner
meJe& keÀeceeuee ueeieuees. l³ee [email protected]ìsueuee yeIetve Kejs lej Deecner meJe& DeJeekeÀ Peeuesues neslees. Deece®es cegbyeF&®es
[email protected]³e [email protected]ìsue cnCepes l³ee keÀeU®es Yeejleeleues meJee¥le ®eebieues DeeefCe ceneie [email protected]ìsue; HeCe `Deue jMeero'
Heeefnu³eeveblej Deecnebuee les [email protected]³ener ceeieemeuesues Jeeìt ueeieues. meJe& meeOeveeb®eer vegmeleer jsue®esue nesleer.
efpeLes SkeÀ veie Hegjlees efleLes oesve [Peve veie npej. kegÀþu³eener ieesäeR®eer keÀcelejlee veJnleer.
jsmì[email protected]ì, yeBkeÌJesì [email protected], [email protected] Jeiewjs ceguee³ece ieeefue®es, meesv³ee®es pejerkeÀece Demeuesues He[os, Glke=Àä Pegbyejs
³eebveer megMeesefYele; lej keÀeìs, ®ece®es, keÀHe, yeMee, iueeme Jeiewjs ieesäeRJejmeg×e meesves JeeHejuesues. Deecnebuee ³ee
meJe& ieesäeR®eer Lees[er Yeerleer®e Jeeìe³e®eer. DeeHeu³ee neletve ³eeleues keÀener Kejeye Peeues lej! nUtnUt,
meeOeejCe ceefnveeYejele Deecner meJee¥veer Peìtve les [email protected]ìsue ®eeuet kesÀues. KetHe cepee Deeueer. Deece®³eeyejesyej
keÀener mLeeefvekeÀ Dejyener keÀece keÀjle nesles. l³eebvee Fbûepeer Deefpeyeele ³esle vemes. l³eecegUs l³eeb®³eekeÀ[tve
keÀece keÀªve IesCes lemes keÀþerCe®e nesles. ceie ceerner Lees[erMeer cees[keÀerlees[keÀer DejsefyekeÀ yeesuet DeeefCe
mecepet ueeieuees. keÀecee®³ee JesUsme OeeJeHeU DeeefCe Flej JesUsme KetHe cepee Demee efove¬eÀce. Deecneb
keÀce&®eeN³eebmeeþermeg×e meJe& megKemees³eer lesLes nesl³ee.
ns [email protected]ìsue yeveefJeues nesles les®e cegUer Keeme ueeskeÀebmeeþer. ³esLes ³esCeeje Òel³eskeÀ peCe meÎece ngmesve®ee HeengCee.
DeeefCe l³ee keÀeUele meÎece ngmesve ne DecesefjkesÀ®ee efce$e Demeu³eecegUs yejs®e DecesefjkeÀvme lesLes ³esle Demele.
yejs®e Dejye jepes, megueleeve, ngketÀceMene, Mem$eefJe¬esÀles ³eeb®eer [email protected]ìsueceO³es melele GHeefmLeleer Demes. l³eecegUs
JeeleeJejCe melele oyeeJee®es DeeefCe Yeerefleoe³ekeÀ. cnCepes SkeÀerkeÀ[s meieȳee megefJeOee DeeefCe SkeÀerkeÀ[s ceveeJej
Demee leeCe! ceuee vesnceer l³ee JeeIee®³ee eEHepeN³eemeceesj yeebOeuesu³ee yekeÀjer®eer®e DeeþJeCe ³esle Demes. meceesj
efnjJeeieej ®eeje HeCe meceesj JeeIener yeebOeuesuee. efnjJes ieJele IeMeeKeeueer GlejCeej keÀmes?
l³eele yeN³ee®e ieesäer keÀeveeJej ³esle. mLeeefvekeÀ ceeCemes iee³eye nesle DeeefCe l³eeyeÎue ®eewkeÀMeer keÀjC³ee®eer
mees³e veJnleer. Deece®³eeyejesyej keÀece keÀjCeeN³ee ueeskeÀeble FjekeÀer nsjKeel³ee®es ueeskeÀner efcemeUuesues nesles
41
Demes cnCeleele. l³eecegUs legcner FjekeÀyeÎue eEkeÀJee meÎeceyeÎue keÀenerner yeesueCesner Oeeske̳ee®es! nUtnUt ³ee
oyeeJeeKeeueer keÀece keÀjC³ee®eerner meJe³e Peeueer DeeefCe ceer cepesle peJeUpeJeU oesve Je<ex eflekeÀ[s keÀe{ueer.
l³eeveblej ceePeer Hegvne cegbyeF&uee yeoueer Peeueer. ³ee oesve Je<ee¥le meebieC³eemeejKes yejs®e Òemebie Deensle DeeefCe les
meebiele yemeuees lej keÀoeef®ele ns efueKeeCe keÀOeer mebHeCeej®e veener. HeCe SkeÀ Òemebie cee$e Demee Deens keÀer, lees
ceuee legcneb meJee¥yejesyej JeeìeJeemee Jeeìlees.
[email protected]ìsue `Deue jMeero'ceO³es ceer Hesmì^er efJeYeeieele MesHeÀ o Heeìea cnCetve keÀece keÀjle Demes. efleLes meieUer efceäeVes
yevele. kesÀkedÀme, Hesmì^erpe, ye´skeÀHeÀemì jesuedme, Heg[eRie, cetme, ye´s[ Fl³eeoer MeskeÀ[es ÒekeÀej! keÀener ceefnv³eeble®e
Deece®³ee ef[Heeì&ceWì®ee pece yemeuee DeeefCe HeÀej ®eebieu³ee opee&®es kesÀkedÀme, mJeerìdme DeeefCe ye´s[dme lesLes yevet
ueeieues. ceeP³ee neleeKeeueer keÀener Yeejleer³e DeeefCe keÀener mLeeefvekeÀ ueeskeÀeb®eer HeÀej ®eebieueer ìerce peceueer
nesleer. l³eeceUs keÀecee®ee Demee keÀOeer leeCe peeCeJeuee veener.
[email protected]ìsue ne meÎece ngmesve®³ee [email protected]®ee®e SkeÀ Yeeie neslee Demes cnìues lejer ®eeuesue. [email protected]ìsueceOetve l³ee®³ee
[email protected]³es peeCeejs DeveskeÀ iegHle ceeie& nesles cnCeleele. meÎece ngmesveyeÎue DeveskeÀ keÀLee meJee¥veer FjekeÀ
³eg×eveblej SskeÀu³ee Demeleerue. HeCe l³ee®³eeyeÎue Demeuesues Ye³e keÀe³e nesles ns mecepee³euee efleLes DemeCes®e
DeeJeM³ekeÀ. Deecner meJee¥veer ns Ye³e DevegYeJeues.
l³ee keÀeUele FjeCe DeeefCe FjekeÀ®es ³eg× ®eeuet nesles. ns ³eg× peJeUpeJeU veT Je<ex ®eeueues. Deecnebuee
Kejs lej yeieoeoceO³es ³ee ³eg×e®eer leMeer keÀener®e PeU Heesnes®eueer veener. keÀejCe [email protected] DeeefCe [email protected]ìsue®³ee
YeesJeleer DeefleMe³e keÀ[keÀ megj#ee J³eJemLee nesleer. ³ee melele®³ee ³eg×ecegUs SkeÀ efoJeme meÎece ngmesveves HeÀleJee
keÀe{uee DeeefCe meJe& Jew³eeqkeÌlekeÀ meceejbYeeJej l³eeves yeboer DeeCeueer. cnCepes Jee{efoJeme, yeejmes, ueive,
ueivee®ee Jee{efoJeme efkebÀJee Flej keÀmeueener meceejbYe keÀesCeeuee keÀje³e®ee Demesue lej lees Iejeleu³ee Iejele
keÀjeJee. l³eeves meebefieleues keÀer, `ne efve³ece l³eeuee mJeleëuee DeeefCe l³ee®³ee HeefjJeejeueener ueeiet Demesue' DeeefCe
l³ee keÀeUele meÎece ngmesve®ee Meyo ne lej Debeflece Demes. l³ee®³ee efJejesOeele yeesueCes lej otj, HeCe efJe©×
yeesueC³ee®ee efJe®eejner ueeskeÀ keÀjle vemele. lejerner Deece®³ee [email protected]ìsueceO³es cee$e ³ee ueeskeÀeb®es meceejbYe J³eJeefmLele
®eeuet Demele. HeCe yeensj l³ee®ee LeebieHeÊee ueeiet osle vemele. keÀceeueer®eer iegHlelee HeeUueer peeF&.
l³ee®e megceejeme meÎece ngmesve®³ee cegueer®ee Jee{efoJeme neslee. meÎece ngmesveves meJee¥meceesj peenerj kesÀues keÀer,
`³ee veJeerve HeÀleJ³eevegmeej ceeP³ee cegueer®ee Jee{efoJeme ³ee Je<eea meepeje kesÀuee peeCeej veener.' HeCe
Jee{efoJemeeuee HeÀkeÌle SkeÀ efoJeme Demeleevee cee$e ®ecelkeÀej Peeuee. l³ee efoJeMeer eflekeÀ[®³ee Heeue&ceWìves SkeÀ
þjeJe cebpetj kesÀuee. l³eeb®es cnCeCes Demes keÀer, `meÎece ngmesve®eer cegueieer ner DeKK³ee osMee®eer cegueieer Deens. leer
osMee®³ee ¬eÀebleer®es SkeÀ ÒeleerkeÀ Deens. lesJne meÎece pejer efle®ee Jee{efoJeme meepeje keÀjCeej vemeuee lejer osMe
cee$e lees Jee{efoJeme meepeje keÀjsue. lesJne efle®³ee lesjeJ³ee Jee{efoJemeeuee SkeÀ lesje cepeueer kesÀkeÀ
le³eej keÀjeJee DeeefCe lees DeeHeCe meÎece DeeefCe cegueer®³ee GHeefmLeleerle Menje®³ee cegK³e ®eewkeÀele keÀeHeeJee.'
ueies®e Heeue&ceWì®ee þjeJe Deeuee DeeefCe meÎece ngmesveves vece´lesves ceeve PegkeÀJetve ³ee meceejbYeeme meefJeve³e
ceev³elee efoueer.
ueies®e l³ee®es efjHeefyuekeÀve iee[d&me Deece®³ee [email protected]ìsue®³ee cegK³e MesHeÀkeÀ[s Deeues (ner ieesä ogHeej®³ee
leerve-mee[sleerve®eer Deens.) DeeefCe l³eebveer l³ee®³eekeÀ[s kesÀkeÀ®eer [email protected][&j efoueer. l³eebvee lesje cepeueer
[email protected]³eue Dee³eeEmeieves megMeesefYele kesÀuesuee ÖegÀì kesÀkeÀ nJee neslee. ¿ee ÒekeÀej®ee kesÀkeÀ meeOejCeleë
ef¸e½eve ueiveele yeveJeuee peelees DeeefCe l³ee®es Dee³eeEmeie JeeUe³euee yeje®e JesU ueeiele Demeu³eecegUs l³ee
42
kesÀkeÀ®eer [email protected][&j peieYej keÀceerle keÀceer Hee®e les meele efoJeme DeeOeer Iesleele. FLes lej l³eebvee ne kesÀkeÀ ogmeN³ee
efoJeMeer mekeÀeUer meele Jeepelee nJee neslee. HeCe efjHeeqyuekeÀve iee[&dmevee vekeÀej...ns lej Meke̳e®e veJnles.
Deece®³ee MesHeÀves l³eebvee neskeÀej efouee. iee[d&me iesues DeeefCe MesHeÀves ueies®e ceuee yeesueeJeCes Oee[ues.
l³ee®ee DeeefCe ceePee Peeuesuee mebJeeo Deepener ceuee veerì DeeþJelees...l³eeves ceuee [email protected][&jyeÎue meefJemlej
meebefieleues DeeefCe l³ee®eer Heeée&Yetceerner mecepeeJeueer. l³eeuee ceenerle nesles keÀer ner HeÀej keÀþerCe, keÀoeef®ele
DeMeke̳e ieesä Deens. l³eecegUs l³eeves ceuee HeÀej nleeMeHeCes efJe®eejues, ``YeeieJele, Deye ke̳ee keÀjsbies?''
ceer cnìues, ``MesHeÀ, DeeHeves DeYeer neB lees keÀj efo³ee nw~ Do we have choice? Let us do one
thing. We will go to our rooms. Pack our bags and let us come back and give
our best shot.'' ³ee mebJeeoeJej Deecner oesIesner kesÀefJeueJeeCes nmeu³ee®es ceuee DeeþJeles.
ceer keÀeceeuee ueeieuees. ceeP³ee ìerceyejesyej one efceefveìs yemetve ceer kesÀkeÀ®eer DeeKeCeer kesÀueer. [skeÀesjsMevemeeþer
ueeieCeejs meeefnl³eömeeKejs®eer HegÀuesHeeves, peeȳee, mì@v[ Jeiewjs pecee kesÀues. HeCe [email protected]³eue Dee³eeEmeie JeeUCeej
keÀmes ne ÒeÍve neslee®e. lesJne ceer l³eele DeeHeuee KeeC³ee®ee ef[bkeÀ JeeHejC³ee®es þjJeues DeeefCe keÀecee®eer
JeeìCeer keÀªve ceer ceeP³ee ªceJej peeTve KejesKej®e [email protected] [email protected]À kesÀueer.
je$eYej Deecner meJe& peCe keÀece keÀjle neslees. Deece®³eeHewkeÀer SkeÀ peCe Deecnebuee melele ®ene yeveJetve osle
neslee. ne kesÀkeÀ Deecner keÀmee le³eej kesÀuee ns Deepe ceuee Kejs®e DeeþJele veener. HeCe kesÀkeÀ mekeÀeUer
Hee®e-mee[sHee®euee le³eej Peeuee. MegYe´ Heeb{N³ee jbiee®ee ne kesÀkeÀ, meeKejs®³ee HegÀueeHeeveebveer-peeȳeebveer
mepeJeuee neslee. l³eeJej meeKejs®es ®ebosjer ceesleer ®ecekeÀle nesles. meeOeejCe 180 efkeÀuees®ee ne kesÀkeÀ mì@v[Jej
®e{Jeu³eeJej 15 HetÀì Gb®e Peeuee Demelee, HeCe Deecner lesje cepeues JesieJesieUs þsJeues nesles. SkeÀ JesieUe
kesÀkeÀ meÎece ngmesve DeeefCe l³ee®³ee HeefjJeejemeeþer neslee. lees neslee ®eewoeJee cepeuee. Deelee ue#eele ³esles, pej
Deecnebuee JesU Demelee DeeefCe Deece®eer ceveëefmLeleer ®eebieueer Demeleer lej Deecner efieveerpe yegkeÀuee yeesueeJetve
Jeu[& jskeÀ[email protected][&ner veeWoJetve IesT MekeÀuees Demelees. Hejbleg Deecnebuee kesÀkeÀ kesÀJe{e ceesþe Peeuee ³eeHes#ee kesÀkeÀ
JesUsJej HetCe& Peeuee ³ee®ee®e Deevebo peemle Peeuee neslee.
ceer MesHeÀ®³ee [email protected]ÀmeceO³es iesuees. l³eeves l³ee®³ee [email protected]ÀmeceOetve ceuee l³ee®³ee ©ceJej HeÀesve keÀªve kesÀkeÀ HetCe&
Peeuee keÀer keÀUJee³euee meebefieleues nesles. HeCe yeIelees lees MesHeÀner Heneìs mee[sHee®e Jeepelee DeeHeu³ee
[email protected]ÀmeceO³es®e Keg®eeaJej yemetve HeWie keÀe{le neslee. ceeP³eemeejKeer®e l³ee®eerner PeesHe G[eueer nesleer.
ceePee nmeje ®esnje yeIetve l³eeuee efceMeve mekeÌmesmeHegÀue Peeu³ee®es keÀUues DeeefCe lees OeeJele ceeP³eeyejesyej
kesÀkeÀ yeIee³euee efveIeeuee. peJeUpeJeU DeOee& leeme Deecner HeÀkeÌle kesÀkeÀ yeIele neslees. l³ee JesUsle
Deecner SkeÀceskeÀebMeer keÀener yeesueu³ee®es ceuee DeeþJele veener. Deece®eer lebêer meeOeejCe mene Jeepelee
efjHeeqyuekeÀve iee[d&me®³ee yegìeb®³ee DeeJeepeeves cees[ueer.
iee[& Deece®³ee yeskeÀjerle Deeues DeeefCe l³eebveer Deecnebuee ne kesÀkeÀ ì^keÀceO³es uees[ keÀje³euee meebefieleues DeeefCe
meÎece DeeefCe l³ee®³ee HeefjJeeje®ee kesÀkeÀ JesieUe þsJee³euee meebefieleues. kesÀkeÀ ì^keÀceO³es uees[ Peeu³eeJej
l³eebveer MesHeÀuee efJe®eejues keÀer, ``kesÀkeÀ keÀesCeer yeveJeuee?'' MesHeÀves ceeP³eekeÀ[s yeesì oeKeefJeues. l³eebveer ceuee
iee[erle yemee³euee meebefieleues DeeefCe meÎece®³ee HeefjJeejemeeþer Demeuesuee kesÀkeÀ mJeleëkeÀ[s Iesleuee. ceesþe kesÀkeÀ
Menje®³ee cegK³e ®eewkeÀele peeCeej neslee DeeefCe íesìe kesÀkeÀ meÎece®³ee [email protected] ceePes [esUs yeebOeC³eele Deeues
DeeefCe iee[er ®eeuet Peeueer.
³ee #eCeer ceePeer ceveëefmLeleer keÀe³e nesleer ns ceuee Meyoeble meebieCes Meke̳e veener. ceuee Ieece HegÀìuee neslee. Deieoer
43
JeeleevegketÀefuele iee[erle! ceeP³ee Ëo³ee®es þeskesÀ ceuee SsketÀ ³esle nesles. ne ÒeJeeme Deboepes one efceefveìeb®ee neslee.
HeCe lees ceuee keÀener leemeeb®ee Jeeìuee. ceuee iee[erletve yeensj keÀe{tve SkeÀe peeiesJej DeeCetve yemeJeues DeeefCe
ceePes [esUs mees[ues. l³ee JesUer ceer SkeÀe DeeefueMeeve Keesueerle yemeuees neslees. ceie yejer®e ceeCemes l³ee Keesueerle
Deeueer. l³eebleerue SkeÀeves HeefjJeeje®³ee kesÀkeÀ®³ee Keeue®³ee Yeeieeletve Deieoer íesìemee legkeÀ[e lees[tve lees KeeTve
yeefIeleuee. DeeleeHe³e¥le ue#eele ve Deeuesuee ÒekeÀej Deelee ceeP³ee ue#eele Deeuee. meÎece DeeefCe l³ee®ee HeefjJeej
kegÀþ®esner KeeCes DeeOeer keÀesCeerlejer ®eeKetve Heeefnu³eeefMeJee³e Keele vemele. SJe{îee ceesþîee ngketÀceMeneuee kesÀJe{er
Yeerleer!
leer ceeCemes DeeHemeeble keÀe³e yeesuele nesleer ns ceuee keÀener keÀUle veJnles. HeCe l³eeb®³eeHewkeÀer keÀener peCe
ceeP³eekeÀ[s yeIetve pesJne MeebleHeCes nmeues DeeefCe ceuee l³eebveer DeefYeJeeove kesÀues lesJne ceeP³ee [eske̳eeJej®es DeesPes
Lees[smes Deesmejues.
veblej ne kesÀkeÀ Deeleu³ee oeueveele vesTve meÎece®³ee HeefjJeejeuee oeKeJeC³eele Deeuee. ueies®e l³eebveer ceueemeg×e
Deele yeesueeJeues, DeeefCe ceie lees kesÀkeÀ keÀeHeuee iesuee. l³eebveer lees KeeueÁe DeeefCe ceePeer meÎeceMeer DeesUKe
keÀªve osC³eele Deeueer. l³ee JesUer ceuee Deiec³e DeMee Yee<esle lees keÀenerlejer cnCeeuee. ceeP³eeMeer l³eeves
nmleeboesueve kesÀues. ceer yeUsyeUs®e nmeuees DeeefCe ueies®e ceuee yeensj vesC³eele Deeues. ne meJe& meceejbYe
one efceefveìs ®eeueuee Demesue. ceePeer DeeefCe meÎece®eer Yesì lej #eCeYeje®eer. l³ee JesUsme pej ceuee kegÀCeer
Yeerleer®eer J³eeK³ee efJe®eejueer Demeleer lej leer ceer Flej keÀesCeenerHes#ee peemleer ®eebieueer meebiet MekeÀuees Demelees.
l³eeveblej, ceuee vesues lemes®e Hejle [email protected]ìsueceO³es mees[C³eele Deeues. ceer [email protected]ìsueceO³es Heesnes®euees lesJne MesHeÀ ceePeer
Jeeì Heenle Leebyeuee neslee. l³ee JesUsme Deecner oesIesner SkeÀceskeÀebkeÀ[s yeIetve efoueKegueeme nmeuees.
HeCe oesIeeb®³eener [esȳeeble HeeCeer nesles.
³ee DevegYeJeeves ceuee KetHe keÀener efMekeÀJeues. keÀþerCe Òemebie Deeuee keÀer ceeCetme DeMeke̳e les Meke̳e keÀªve
oeKeJelees. [eskesÀ Meeble þsJeues DeeefCe ³esF&ue l³ee mebkeÀìeuee Oew³ee&ves leeW[ osC³ee®eer le³eejer Demeueer lej ceeCetme
³eMemJeerHeCes l³eeletve yeensj ³eslees. DeMee DevegYeJeeb®eer efMeoesjer ceeCemeeuee Dee³eg<³eYej ceeie&oMe&keÀ þjles DeeefCe
DeefOekeÀeefOekeÀ ®eebieueb keÀece keÀje³euee mHetÀleer& osles.
44
45
List of Members of Maharashtra Mandal, Dar e Salaam
Sr. No. Name of Member Mobile No.
Email Address
1
Abhay Pathak
713257553 [email protected];
2
Abhijit Sheth
787929243
3
Amit Mohile
689005343
4
Anant Jadhav
684221358 [email protected]
5
Aniket Gokhale
783448428
6
Arun Jagtap
782564879 [email protected]
7
Ashish B Mistry
784440228
8
Ashok Bhandare
682707070,
778099500
9
Ashok Patil
684224693 [email protected]
Ashutosh Jog
784271684,
10
774271684
11
Atul Bilgi
714283946
12
Atul Pathak
774766333
13
Atul Pawar
779585858
14
Ayaz Hussein
685643945 [email protected]
15
Bhushan Sahashrabuddhe 752786786 [email protected]
16
Chandrashekhar Chavan
754663690 [email protected]
17
Cheten Dapolikar
789613800 [email protected]
18
Deepak Gaonkar
718500005 [email protected];
[email protected];
19
Devendra Burade
787475767 [email protected]
20
Dinesh Gaonkar
789723144,
714880099
21 E.Padmanabhan
[email protected]
Ganesh More
718456166 [email protected];
22
23
Gaurav Thakkar
687014038 [email protected]
24
Girish Bhagat
754803851 [email protected]
25
Govind Narkar
784670970
26
Gurudas Anvekar
784308761 [email protected]
27
Himanshu Bhattbhatt
685686975
28
Jayant Wathore
772732141 [email protected]
Kailas Bhattbhatt
774508508
29
30
Kailas Gaikwad
653288181 [email protected]
31
Kalidas Harel
787497104 [email protected]
32
Kamalakar Bhattbhatt
774256255
33
Kantibhai Jariwala
713424489 [email protected]
34
Kishor Athalye
715975888
35
Lakhichand Ahire
714269009, [email protected];
686968155
36
Mahendra Pendnekar
37
Manohar Wadekar
658091956
38
Manoj Chawla 786123865 [email protected]
39
Manoj Shinde
756565732 [email protected]
40
Milind Gokhale
687014011 [email protected]
41
Milind Teredesai
688445574 [email protected]
46
Sr. No. Name of Member Mobile No.
Email Address
42
Milind Vaidya
43
Mitul Shah
754007999, [email protected]
787388310
44
Mukesh Maid
655777561 [email protected]
45
Nalin Sawant
712759585
46
Neelam Srivastav
766151951 [email protected]
47
Nikhil Patane
767077508 [email protected]
48
Nikhil Patil
716308449 [email protected]
49
Nilesh Dhandle
787065406
50
Nilesh Kakade
785939644
51
Nilesh Ketkar
774001869 [email protected];
52
Nilesh More
785003002
53
Nitin Bangale
716100936
54Padwal
55
Pankaj Thengadi
714880328 [email protected]
56
Parag Jagdale
717153410 [email protected]
57
PH Choudhary
786160450
58
Pradeep Raskar
785859579
59
Pramod Mhaskar
767454597
60
Prasad Kulabkar
784800103
61
Prashant Babar
754536597 [email protected]
62
Prashant Bhosle
767680395 [email protected];
63
Prashant Joshi
788488107
64
Prashant Kelkar
686325655
65
Rahul Randive
66
Rajendra Bagane
784486867 [email protected]
67
Rajesh Rane
653096956 [email protected]
68
Rajiv Bhagat
784221364 [email protected]
69
Ramesh Gawali
774792002 [email protected]
70
Ravikiran S Patil
719996234 [email protected];
71
Rohan Mhaddolkar
783976356
72
Rushikesh Kate
685853030
73
Sachin Desai
782552206
74
Sachin Hursale
787728849 [email protected]
75
Sachin Mahadik
789841574
76
Sachin Mane
772667786
77
Sachin Wankhade
684054902 [email protected]
78
Sadguru Parab
782196848
79
Sagar Sane
686574681 [email protected];
80
Sambhaji Patil
715371199 [email protected]
81
Sameer Aher
656448710, [email protected]
82
Sameer Ghag
758183147
83
Samir Dashputre
784660280 [email protected]
84
Samir Jariwala
715717707 [email protected]
85
Samir Sahasrabudhe
86
Sandeep Shinde
653265455
87
Sandesh Ingle
772253721
47
Sr. No. Name of Member Mobile No.
Email Address
88
Sandip Kharve
782956057
89
Sanjay Dharmale
785888778 [email protected];
90
Sanjay Gadge
759348277 [email protected]
91
Sanjay Mane
754558248, [email protected]
655480250
92
Sanjay Varne
754373600 [email protected]
93
Sanket Marathe
788031451, [email protected]
652224466
94
Santosh Pawar
787993555
95
Satish Chodankar
713471250 [email protected]
96
Satish Dhure
689301806
97
Satish Swami
682764628
98
Shankar Pawar
684221329 [email protected]
99
Shardul Patil
714322701,
783271318
100 Shashank Pendharkar
754461650 [email protected]
101 Shashidhar Kelkar
763282801, [email protected]
779656589
102Shekhar Padte
[email protected];
103Shrikant Karpur
[email protected]
104 Shriram Olpadkar
785557601, [email protected]
69548826
105 Shriyas Jichkar
784670270
106 Shyam Afimwale
786442777
107Srinivas Chintaluri
[email protected]
108 Sudhir Behere
784581133
109 Sudhir Mohite
654177855
110 Suneet Dunakhe
686593025
111 Suresh Shrimani
787304123 [email protected]
112 Tulsidas Kola
653044448, [email protected]; 712657444 [email protected];
113 Umesh Dingre
786805231
114 Vijay Bankar
786843599 [email protected];
115 Vijay Bele
785848078
116 Vijay Gawarikar
784604410 [email protected]
117 Vijay Ghodke
776244271
118 Vijay Joshi
786158806
119 Vijay Juwatkar
788004499
120Vilas Tawte
[email protected]
121 Vinayak Jirafe
689627269
122 Vinayak S. Prabhudesai 689886211 [email protected]
123Vinod Shetye
[email protected]
124 Vivek Nagul
785853883
125 Yasir Sheikh
687014623
126 Yogendra Moharir
684608459 [email protected]
127Yogesh Chande
[email protected]
128 Yogesh Zanzane
48
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatricians

20 cards

Pediatric cancers

12 cards

French pediatricians

13 cards

Create Flashcards