Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2010

2010 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA
2010
TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA
STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND
STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND
Tilaukset • Beställningar • Copies available from
Puhelin • Telefon • Telephone: +358 10 7511
S-posti • E-post • E-mail: [email protected]
ISSN
ISSN
ISSN-L
ISSN
ISSN
1795-5165
1796-0479
0780-3028
0780-3028
1795-522X
Suomen virallinen tilasto (painojulkaisu)
Suomen virallinen tilasto (verkkojulkaisu)
Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Tilasto Suomen eläkkeensaajista (painojulkaisu)
Tilasto Suomen eläkkeensaajista (verkkojulkaisu)
Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland
Eläketurvakeskus
Pensionsskyddscentralen
Finnish Centre for Pensions
Kansaneläkelaitos
Folkpensionsanstalten
The Social Insurance Institution of Finland
2010
Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland
TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA
STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND
STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND
Sosiaaliturva 2011
Socialskydd
Social Protection
Helsinki 2011 • Helsingfors 2011
Kansaneläkelaitos
Eläketurvakeskus
Folkpensionsanstalten
Pensionsskyddscentralen
Finnish Centre for Pensions The Social Insurance Institution of Finland
2
Eläketurvakeskus (ETK)
Tilasto-osasto
00065 ELÄKETURVAKESKUS
Kansaneläkelaitos (Kela)
Tilastoryhmä
PL 450, 00101 HELSINKI
Tiedustelut
Heidi Nyman
Puh. 029 411 2139
S-posti [email protected]
Reeta Pösö
Puh. 020 634 1358
S-posti [email protected]
Pensionsskyddscentralen (PSC)
Statistikavdelningen
FI-00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Folkpensionsanstalten (FPA)
Statistikgruppen
PB 450, FI-00101 HELSINGFORS
Förfrågningar
Heidi Nyman
Tfn +358 29 411 2139
E-post [email protected]
Reeta Pösö
Tfn +358 20 634 1358
E-post [email protected]
Finnish Centre for Pensions
Statistical Department
FI-00065 ELÄKETURVAKESKUS
Social Insurance Institution
of Finland, Statistical Branch
BOX 450, FI-00101 HELSINKI
Inquiries
Heidi Nyman
Tel. +358 29 411 2139
E-mail [email protected]
Reeta Pösö
Tel. +358 20 634 1358
E-mail [email protected]
Tilaukset - Beställningar - Copies available from
Puh. – Tfn – Tel: +358 29 411 20
S-posti – E-post – E-mail: [email protected]
Hakapaino Oy
Helsinki 2011
ISSN
ISSN
ISSN-L
ISSN
ISSN
1795-5165
1796-0479
0780-3028
0780-3028
1795-522X
Suomen virallinen tilasto (painojulkaisu)
Suomen virallinen tilasto (verkkojulkaisu)
Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Tilasto Suomen eläkkeensaajista (painojulkaisu)
Tilasto Suomen eläkkeensaajista (verkkojulkaisu)
3
LUKIJALLE
Tilasto Suomen eläkkeensaajista perustuu Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen rekistereihin. Julkaisua on tuotettu vuodesta 1981 lähtien. Vuosina 1981–1990
kirja julkaistiin erikseen suomen- ja ruotsinkielisenä. Ruotsinkielinen osa sisälsi suppean englanninkielisen liitteen. Vuodesta 1991 lähtien julkaisu on ollut kolmikielinen.
Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tietoja on kaikista eläkkeensaajista sekä erikseen Suomessa
ja ulkomailla asuvista eläkkeensaajista, poikkeuksena eläkkeelle siirtyneet, joista ei
ainakaan toistaiseksi tehdä erillistä tilastoa ulkomailla asuvista.
Tilasto on ilmestynyt osana Suomen virallista tilastoa vuodesta 2003 lähtien, ja se
täyttää Suomen viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Julkaisun laatuseloste löytyy Eläketurvakeskuksen internetsivuilta (www.etk.!/Tilastot/Laatuselosteet). Julkaisun alussa on kuvaus eläkejärjestelmästä ja eläke-etuuksista sekä tilastossa käytetyistä käsitteistä. Liitteessä 1 on suppea yhteenveto keskeisistä eläkelainsäädännön
muutoksista.
Julkaisu on tuotettu Eläketurvakeskuksessa yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen
kanssa. Julkaisun on toimittanut Heidi Nyman Eläketurvakeskuksesta. Julkaisun
tuottamiseen ovat osallistuneet myös Maija Hiltunen ja Tarja Karjalainen Eläketurvakeskuksesta ja Reeta Pösö Kansaneläkelaitoksesta.
Helsingissä joulukuussa 2011
4
TILL LÄSAREN
Statistiken över pensionstagarna i Finland grundar sig på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens register. Publikationen har gett ut
sedan 1981. Under åren 1981–1990 utkom boken på !nska och svenska
separat. Den svenska upplagan innehöll ett sammandrag på engelska. Sedan år 1991
har publikationen getts ut på tre språk i en och samma upplaga.
Publikationen innehåller uppgifter om samtliga arbetspensions- och folkpensionstagare, nypensionerade och pensionsutgiften. Det !nns uppgifter om alla pensionstagare samt separat om pensionstagare bosatta i Finland och pensionstagare
bosatta utomlands, med undantag av nypensionerade. Nypensionerade bosatta utomlands statistikförs åtminstone tills vidare inte separat.
Statistiken har getts ut som en del av Finlands of!ciella statistik sedan år 2003
och den uppfyller de kvalitetskrav som gäller för den of!ciella statistiken. Kvalitetsbeskrivningen som gäller statistiken !nns i Pensionsskyddscentralens internetsidor (www.etk.!/Statistik/Kvalitetsbeskrivningar). I början av publikationen !nns en
beskrivning av pensionssystemet och pensionsförmånerna samt de begrepp som
används i statistiken. I bilaga 1 !nns ett kort sammandrag av de viktigaste ändringarna i pensionslagstiftningen.
Publikationen har producerats på Pensionsskyddscentralen i samarbete med
Folkpensionsanstalten. Redaktör för publikationen är Heidi Nyman på Pensionsskyddscentralen. Medverkande är Maija Hiltunen och Tarja Karjalainen på Pensionsskyddscentralen och Reeta Pösö på Folkpensionsanstalten.
Helsingfors, december 2011
5
INTRODUCTION
The Statistical Yearbook of Pensioners in Finland is based on the registers of the
Finnish Centre for Pensions and the Social Insurance Institution. The publication
has been published since 1981. In 1981–1990 separate issues were published in
Finnish and Swedish. The latter included a concise summary in English. Since 1991,
the statistical yearbook has been published in three languages.
The publication includes data on all recipients of statutory earnings-related
pension and national pension, new pension recipients and pension expenditure. The
publication includes data on all pension recipients as well as separately data on
pension recipients resident in Finland and abroad, the exception being persons
having retired, for which separate statistics are as yet not drawn up regarding persons
resident abroad.
The statistics has been published as part of the Of!cial Statistics of Finland
since 2003 and it complies with the qualty criteria established for the Of!cial
Statistics of Finland. The quality description for the publication is available on www.
etk.!/Statistics/Quality descriptions.
At the beginning of the publication there is a deription of the pension system,
pension bene!ts and the concepts used in the publication. In Appendix 1 there is a
concise summary of essential amendments to the pension legislation.
The publication has been produced at the Finnish Centre for Pensions in
cooperation with the Social Insurance Institution. The publication is edited by
Heidi Nyman from the Finnish Centre for Pensions. Maija Hiltunen and Tarja Karjalainen from the Finnish Centre for Pensions and Reeta Pösö from the Social
Insurance Institution have participated in the production of the publication.
Helsinki, December 2011
6
SISÄLTÖ
1
Eläkejärjestelmän kuvaus vuonna 2010 ............................................................ 14
2
Tilastokatsaus .................................................................................................. 22
3
Aineisto ........................................................................................................... 26
4
Käsitteet........................................................................................................... 27
Taulukot ................................................................................................................. 65
1
Eläkkeensaajat ......................................................................................... 65
1.1 Kaikki eläkkeensaajat ...........................................................................67
1.2 Suomessa asuvat eläkkeensaajat .........................................................73
1.3 Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat .........................................................99
2
Eläkkeelle siirtyneet ............................................................................... 103
2.1 Kaikki eläkkeelle siirtyneet .................................................................104
2.2 Suomessa asuvat eläkkeelle siirtyneet ................................................107
3
Eläkemeno .............................................................................................. 113
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia ...............................................116
Työkyvyttömyyseläkkeiden diagnoosikoodit .............................................129
EU/ETA- ja muut sosiaaliturvasopimusmaat ..............................................132
INNEHÅLL
1
Beskrivning av pensionssystemet år 2010 ................................................. 30
2
Statistiköversikt ....................................................................................... 39
3
Material ................................................................................................... 42
4
Begrepp ................................................................................................... 43
Tabeller ................................................................................................................. 65
1
Pensionstagare ......................................................................................... 65
1.1 Samtliga pensionstagare ......................................................................67
1.2 I Finland bosatta pensionstagare ..........................................................73
1.3 Pensionstagare bosatta utomlands .......................................................99
2
Nypensionerade ...................................................................................... 103
2.1 Samtliga nypensionerade ...................................................................104
2.2 I Finland bosatta nypensionerade .......................................................107
3
Pensionsutgiften ..................................................................................... 113
Bilaga 1 Ändringar i lagstiftningen .........................................................................120
Bilaga 2 Diagnoskoderna för sjukpensioner ...........................................................130
Bilaga 3 Landskapen och EU/EES- och övriga avtalsländer .....................................132
7
CONTENTS
1
Description of the pension system in 2010 ........................................................47
2
Statistics review ................................................................................................57
3
The data ...........................................................................................................60
4
Concepts ...........................................................................................................61
Tables .......................................................................................................................65
1
Pension recipients ......................................................................................65
1.1 All pension recipients ........................................................................... 67
1.2 Pension recipients resident in Finland .................................................. 73
1.3 Pension recipients resident abroad ....................................................... 99
2
New retirees .............................................................................................103
2.1 All new retirees ...................................................................................104
2.2 New retirees resident in Finland ..........................................................107
3
Pension expenditure ................................................................................113
Appendix 1
Appendix 2
Appendix 3
Changes to the legislation .................................................................124
Codes for disease categories relating to disability pensions ...............131
Regions and EU/EEA and other agreement countries .........................132
Käytetyt symbolit:
ei tapauksia
.
loogisesti mahdoton
.. tietoa ei ole saatavissa tai sitä ei julkaista tapausten vähäisyyden vuoksi
Använda symboler:
inga fall
.
logiskt omöjligt
.. uppgifter ej tillgänglig eller utesluten p g a det ringa antalet fall
Symbols used in the tables:
Magnitude nil
.
Category not applicable
.. Data not available or not published due to small number of cases
8
Taulukkoluettelo
1
Eläkkeensaajat.......................................................................................65
1.1
Kaikki eläkkeensaajat 31.12.2010
1.1.1
Eläkkeensaajien lukumäärä vuosina 1995–2010 eläkkeen rakenteen
mukaan ............................................................................................................. 67
1.1.2
Eläkkeensaajien lukumäärä vuosina 1995–2010 eläkelajin mukaan .................. 68
1.1.3
Keskieläkkeet vuosina 1993–2010 eläkelajin mukaan ....................................... 69
1.1.4
Kaikki eläkkeensaajat iän mukaan ..................................................................... 70
1.1.5
Omaa eläkettä saavat iän mukaan ..................................................................... 71
1.1.6
Kaikki eläkkeensaajat eläkelajin ja iän mukaan ................................................. 72
1.2
Suomessa asuvat eläkkeensaajat 31.12.2010
1.2.1
Kaikki Suomessa asuvat eläkkeensaajat ja väestöosuudet vuosina
1985–2010 ....................................................................................................... 73
1.2.2
Suomessa asuvat omaa eläkettä saavat ja väestöosuudet vuosina
1986–2010 ....................................................................................................... 74
1.2.3
Kaikki Suomessa asuvat eläkkeensaajat iän mukaan ......................................... 75
1.2.4
1.2.5
Suomessa asuvat omaa eläkettä saavat iän mukaan .......................................... 76
Kaikki Suomessa asuvat eläkkeensaajat, omaa eläkettä saavat ja
perhe-eläkettä saavat sekä väestöosuudet iän mukaan ..................................... 77
Suomessa asuvat 16–64-vuotiaat omaa eläkettä saavat eläkelajin ja iän
mukaan ............................................................................................................. 78
Suomessa asuvien 16–64-vuotiaiden omaa eläkettä saavien väestöosuudet
eläkelajin ja iän mukaan .................................................................................... 79
1.2.6A
1.2.6B
1.2.7
Suomessa asuvat vanhuuseläkkeensaajat iän mukaan ...................................... 80
1.2.8
Suomessa asuvat työttömyyseläkkeensaajat iän mukaan .................................. 81
1.2.9
1.2.10
Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeensaajat iän mukaan ............................ 82
Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeensaajat ja väestöosuudet
päädiagnoosin mukaan ..................................................................................... 83
Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeensaajat päädiagnoosin ja iän
mukaan ............................................................................................................. 84
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
Suomessa asuvat perhe-eläkkeensaajat iän mukaan ......................................... 85
Kaikki Suomessa asuvat eläkkeensaajat ja väestöosuudet maakunnan
ja iän mukaan ................................................................................................... 86
Suomessa asuvat omaa eläkettä saavat ja väestöosuudet maakunnan
ja iän mukaan .................................................................................................... 87
Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien keskimääräiset oma- ja
kokonaiseläkkeet iän mukaan ........................................................................... 88
Suomessa asuvien vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkettä
saavien keskimääräiset oma- ja kokonaiseläkkeet ............................................. 89
Suomessa asuvien perhe-eläkettä saavien keskimääräiset perhe- ja
kokonaiseläkkeet iän mukaan ........................................................................... 90
9
1.2.18
1.2.19
Kaikkien Suomessa asuvien eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma ................ 91
Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien kokonaiseläkejakauma ..................... 92
1.2.20
1.2.21
Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien omaeläkejakauma ............................ 93
Suomessa asuvien vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkettä
saavien kokonaiseläkejakauma ......................................................................... 94
Suomessa asuvien vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkettä
saavien omaeläkejakauma ................................................................................ 95
Suomessa asuvien leskeneläkettä saavien kokonaiseläkejakauma .................... 96
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
Suomessa asuvien leskeneläkettä saavien perhe-eläkejakauma ........................ 97
Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien keskimääräiset oma- ja
kokonaiseläkkeet maakunnittain ....................................................................... 98
1.3
Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat 31.12.2010
1.3.1A
Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen ja saajan
asuinmaan mukaan ........................................................................................... 99
1.3.1B
Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen ja saajan
kansalaiuuden mukaan ................................................................................... 100
Ulkomailla asuvien eläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen
kokonaiseläke eläkelajin ja saajan asuinmaan mukaan ................................... 101
Ulkomailla asuvien eläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen
kokonaiseläke eläkelajin ja saajan kansalaisuuden mukaan ............................ 102
1.3.2A
1.3.2B
2
Eläkkeelle siirtyneet............................................................................. 103
2.1
Kaikki vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneet
2.1.1
Vuosina 2001–2010 eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan ........................... 104
2.1.2
Eläkkeelle siirtyneet iän mukaan ...................................................................... 105
2.1.3
Eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan ........................................................... 106
2.2
Suomessa asuvat vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneet
2.2.1A
2.2.1B
Suomessa asuvat eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan ................................ 107
Suomessa asuvien eläkkeelle siirtyneiden osuus ei-eläkkeellä olevasta
väestöstä eläkelajin mukaan ........................................................................... 108
Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ja väestöosuudet
päädiagnoosin mukaan .................................................................................. 109
Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet päädiagnoosin
ja iän mukaan .................................................................................................. 110
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Suomessa asuvat eläkkeelle siirtyneet maakunnan ja iän mukaan .............111
Suomessa asuvat eläkkeelle siirtyneet maakunnan ja
eläkelajin mukaan .....................................................................................111
3
Eläkemeno vuonna 2010..............................................................................113
3.1
Eläkemeno eläkelajin ja maakunnan mukaan ................................................... 114
3.2
Eläkemeno eläkelajin, eläkejärjestelmän ja maakunnan mukaan ..................... 115
10
Förteckning över tabeller
1
Pensionstagare ......................................................................................65
1.1
Samtliga pensionstagare 31.12.2010
1.1.1
Antalet pensionstagare under åren 1995–2010 efter pensionsstruktur .............. 67
1.1.2
Antalet pensionstagare under åren 1995–2010 efter pensionsslag .................... 68
1.1.3
Medelpensioner under åren 1993–2010 efter pensionsslag .............................. 69
1.1.4
Samtliga pensionstagare efter ålder ................................................................... 70
1.1.5
Egenpensionstagare efter ålder .......................................................................... 71
1.1.6
Samtliga pensionstagare efter pensionsslag och ålder ....................................... 72
1.2
I Finland bosatta pensionstagare 31.12.2010
1.2.1
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland, antal och befolkningsandelar
åren 1985–2010 ............................................................................................... 73
I Finland bosatta egenpensionstagare, antal och befolkningsandelar
åren 1986–2010 ............................................................................................... 74
1.2.2
1.2.3
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland efter ålder ........................................ 75
1.2.4
I Finland bosatta egenpensionstagare efter ålder ............................................... 76
1.2.5
Samtliga pensionstagare, egenpensionstagare och familjepensionstagare
bosatta i Finland, antal och befolkningsandelar efter ålder ................................ 77
1.2.6A
I Finland bosatta 16–64-åriga egenpensionstagare efter pensionsslag
och ålder ........................................................................................................... 78
1.2.6B
I Finland bosatta 16–64-åriga egenpensionstagare efter pensionsslag
och ålder, befolkningsandelar ............................................................................ 79
1.2.7
I Finland bosatta ålderspensionstagare efter ålder ............................................. 80
1.2.8
I Finland bosatta arbetslöshetspensionstagare efter ålder ................................. 81
1.2.9
I Finland bosatta sjukpensionstagare efter ålder ................................................ 82
1.2.10
I Finland bosatta sjukpensionstagare och befolkningsandelar efter
huvuddiagnos ................................................................................................... 83
1.2.11
I Finland bosatta sjukpensionstagare efter huvuddiagnos och ålder ................... 84
1.2.12
I Finland bosatta familjepensionstagare efter ålder ............................................ 85
1.2.13
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland, antal och befolkningsandelar
efter landskap och ålder .................................................................................... 86
1.2.14
I Finland bosatta egenpensionstagare och befolkningsandelar efter
landskap och ålder ............................................................................................ 87
1.2.15
I Finland bosatta egenpensionstagarnas genomsnittliga egen- och
totalpensioner efter ålder .................................................................................. 88
1.2.16
I Finland bosatta ålders-, sjuk- och arbetslöshetspensionstagarnas
genomsnittliga egen- och totalpensioner ........................................................... 89
1.2.17
I Finland bosatta familjepensionstagarnas genomsnittliga familje- och
totalpensioner efter ålder .................................................................................. 90
1.2.18
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland fördelade efter totalpensionens storlek ............................................................................................ 91
1.2.19
I Finland bosatta egenpensionstagare fördelade efter totalpensionens
storlek ............................................................................................................... 92
11
1.2.20
I Finland bosatta egenpensionstagare fördelade efter egenpensionens
storlek ............................................................................................................... 93
1.2.21
I Finland bosatta ålders-, sjuk- och arbetslöshetspensionstagare
fördelade efter totalpensionens storlek .............................................................. 94
1.2.22
I Finland bosatta ålders-, sjuk- och arbetslöshetspensionstagare
fördelade efter egenpensionens storlek ............................................................. 95
1.2.23
I Finland bosatta efterlevandepensionstagare fördelade efter totalpensionens storlek ............................................................................................ 96
1.2.24
I Finland bosatta efterlevandepensionstagare fördelade efter familjepensionens storlek ............................................................................................ 97
1.2.25
I Finland bosatta egenpensionstagares genomsnittliga egen- och
totalpensioner landskapsvis .............................................................................. 98
1.3
Pensionstagare bosatta utomlands 31.12.2010
1.3.1A
Pensionstagare bosatta utomlands efter pensionsstruktur och efter
pensionstagarens bosättningsland .................................................................... 99
1.3.1B
Pensionstagare bosatta utomlands efter pensionsstruktur och efter
pensionstagarens medborgarskap ................................................................... 100
Pensionstagare bosatta utomlands, antal och genomsnittlig totalpension
efter pensionsslag och efter pensionstagarens bosättningsland ....................... 101
1.3.2A
1.3.2B
Pensionstagare bosatta utomlands, antal och genomsnittlig totalpension
efter pensionsslag och efter pensionstagarens medborgarskap ....................... 102
2
Nypensionerade ................................................................................... 103
2.1
Samtliga nypensionerade år 2010
2.1.1
Nypensionerade åren 2001–2010 efter pensionsslag ...................................... 104
2.1.2
Nypensionerade efter ålder .............................................................................. 105
2.1.3
Nypensionerade efter pensionsslag ................................................................. 106
2.2
I Finland bosatta nypensionerade år 2010
2.2.1A
I Finland bosatta nypensionerade efter pensionsslag ....................................... 107
2.2.1B
Andelen i Finland bosatta nypensionerade i förhållande till den
icke-pensionerade befolkningen efter pensionsslag ......................................... 108
2.2.2
I Finland bosatta nya sjukpensionstagare och befolkningsandelar
efter huvuddiagnos .......................................................................................... 109
2.2.3
I Finland bosatta nya sjukpensionstagare efter huvuddiagnos och
ålder ................................................................................................................ 110
2.2.4
2.2.5
I Finland bosatta nypensionerade efter landskap och ålder ........................111
I Finland bosatta nypensionerade efter landskap och pensionsslag ...........111
3
Pensionsutgiften år 2010 ..................................................................... 113
3.1
Pensionsutgiften efter pensionsslag och landskap ........................................... 114
3.2
Pensionsutgiften efter pensionsslag, pensionssystem och landskap ................ 115
12
List of tables
1
Pension recipients ................................................................................ 65
1.1
All pension recipients as at 31.12.2010
1.1.1
Number of pension recipients by pension composition, 1995–2010 .................. 67
1.1.2
Number of pension recipients by pension benefit, 1995–2010 .......................... 68
1.1.3
Average pensions by pension benefit, 1993–2010 ............................................ 69
1.1.4
All pension recipients by age ............................................................................. 70
1.1.5
Recipients of pensions in their own right by age ................................................. 71
1.1.6
All pension recipients by pension benefit and age .............................................. 72
1.2
Pension recipients resident in Finland as at 31.12.2010
1.2.1
All pension recipients resident in Finland and population shares,
1985–2010 ....................................................................................................... 73
1.2.2
Recipients of pensions in their own right resident in Finland and
population shares, 1986–2010 ......................................................................... 74
1.2.3
All pension recipients resident in Finland by age ................................................ 75
1.2.4
1.2.5
Recipients of pensions in their own right resident in Finland by age ................... 76
All pension recipients, recipients of pensions in their own right and
recipients of survivors’ pensions resident in Finland and population
shares by age .................................................................................................... 77
Recipients of pensions in their own right aged 16–64 resident in
Finland by pension benefit and age .................................................................... 78
Recipients of pensions in their own right aged 16–64 resident in
Finland as a percentage of the population by pension benefit and age ............... 79
1.2.6A
1.2.6B
1.2.7
Recipients of old-age pensions resident in Finland by age .................................. 80
1.2.8
Recipients of unemployment pensions resident in Finland by age ...................... 81
1.2.9
1.2.10
Recipients of disability pensions resident in Finland by age ............................... 82
Recipients of disability pensions resident in Finland and population
shares by main diagnosis .................................................................................. 83
Recipients of disability pensions resident in Finland by main diagnosis
and age ............................................................................................................. 84
1.2.11
1.2.12
Recipients of survivors’ pensions resident in Finland by age ............................... 85
1.2.13
All pension recipients resident in Finland and population shares by
region and age ................................................................................................... 86
Recipients of pensions in their own right resident in Finland and
population shares by region and age ................................................................. 87
Recipients of pensions in their own right resident in Finland – analysis
of average pension in one’s own right and average overall pension
by age ................................................................................................................ 88
Recipients of old-age, disability and unemployment pensions resident
in Finland – analysis of average pension in one’s own right and average
overall pension .................................................................................................. 89
Recipients of survivors’ pensions resident in Finland – analysis of
average survivors’ pension and average overall pension by age ......................... 90
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
All pension recipients resident in Finland by size of overall pension ................... 91
13
1.2.19
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
Recipients of pensions in their own right resident in Finland by size
of overall pension .............................................................................................. 92
Recipients of pensions in their own right resident in Finland by size
of pension in one’s own right ............................................................................. 93
Recipients of old-age, disability and unemployment pensions resident
in Finland by size of overall pension ................................................................... 94
Recipients of old-age, disability and unemployment pensions resident
in Finland by size of pension in one’s own right .................................................. 95
Recipients of surviving spouse’s pensions resident in Finland by size
of overall pension .............................................................................................. 96
Recipients of surviving spouse’s pensions resident in Finland by size
of survivors’ pension ......................................................................................... 97
Recipients of pensions in their own right resident in Finland – analysis
of average pension in one’s own right and average overall pension
by region ........................................................................................................... 98
1.3
Pension recipients resident abroad as at 31.12.2010
1.3.1A
Pension recipients resident abroad by pension composition and
by the recipient’s country of residence ............................................................... 99
1.3.1B
Pension recipients resident abroad by pension composition and
and by the recipient’s nationality ..................................................................... 100
Number of pension recipients resident abroad and average overall
pension by pension benefit and by the recipient’s
country of residence ........................................................................................ 101
Number of pension recipients resident abroad and average overall
pension by pension benefit and by the recipient’s nationality .......................... 102
1.3.2A
1.3.2B
2
New retirees ..................................................................................................103
2.1
All new retirees in 2010
2.1.1
New retirees in 2001–2010 by pension benefit ................................................ 104
2.1.2
New retirees by age .......................................................................................... 105
2.1.3
New retirees by pension benefit ....................................................................... 106
2.2
New retirees resident in Finland in 2010
2.2.1A
New retirees resident in Finland by pension benefit .......................................... 107
2.2.1B
Share of new retirees resident in Finland in relation to the non-retired
population by pension benefit ......................................................................... 108
2.2.2
Persons resident in Finland having retired on a disability pension and
population shares by main diagnosis ............................................................... 109
2.2.3
Persons resident in Finland having retired on a disability pension by
main diagnosis and age ................................................................................... 110
2.2.4
New retirees resident in Finland by region and age ........................................... 111
2.2.5
New retirees resident in Finland by region and pension benefit ........................ 111
3
Pension expenditure in 2010.......................................................................113
3.1
Pension expenditure by pension benefit and region ......................................... 114
3.2
Pension expenditure by pension benefit, pension scheme and region .............. 115
14
1 Eläkejärjestelmän kuvaus vuonna 2010
Suomen eläkejärjestelmä koostuu pääpiirteissään kansaneläke- ja työeläkejärjestelmästä sekä eräistä erityisriskejä varten säädetyistä laeista kuten liikenne- ja tapaturmavakuutus- sekä sotilasvamma- ja sotilastapaturmalait.
Tämä julkaisu käsittää kaikki kansan- tai työeläkejärjestelmästä eläkettä saavat.
Kansaneläkejärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat. Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki työsuhteessa olleet sekä yrittäjä- tai maatalousyrittäjätoimintaa harjoittaneet henkilöt, joiden ansiotoiminta ylittää lain edellyttämät vähimmäisehdot.
Vuoden 2010 lopussa 93 prosenttia kaikista eläkkeensaajista sai työeläkettä ja lähes puolet kansaneläkejärjestelmän mukaista eli Kelan eläkettä. Samanaikaisesti eläkettä sekä kansan- että työeläkejärjestelmästä sai 40 prosenttia.
Yhden henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti paitsi eri järjestelmien mukaista, myös eri eläkelajien mukaista eläkettä. Vuonna 2005 toteutetut työeläkelakien
uudistukset ja kansaneläkelainsäädännön muutokset eriyttivät työ- ja kansaeläkkeitä
entisestään. Erilaisten eläkeikien ja siirtymävaiheen säännösten seurauksena tulevat
yleistymään tilanteet, joissa henkilö saa samanaikaisesti eri eläkelajin mukaista eläkettä eri eläkejärjestelmistä.
1.1 Kansaneläkejärjestelmä
Kansaneläkelainsäädännön mukaan Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus kansaneläkkeeseen, jos hän on 16 vuotta täytettyään asunut Suomessa vähintään 3 vuotta.
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää ilman asumisaikavaatimuksia alle 19-vuotiaana Suomessa asuessaan työkyvyttömäksi tulleelle tai 16-vuotiaalle ulkomailla lapsena vammautuneelle, joka saa 16 vuotta täyttäessään alle 16-vuotiaan vammaistukea.
Perhe-eläkkeeseen on oikeus Suomessa asuvalla leskellä ja lapsella. Lisäksi edellytetään, että edunjättäjä asui kuollessaan Suomessa. Edunjättäjän ja lesken asumisaikavaatimukset ovat samat kuin kansaneläkkeissä. Lapsilla näitä vaatimuksia ei ole.
Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä myönnetään Suomessa asuvalle henkilölle, jolla on rintamalisään oikeuttava tunnus. Myös ulkomailla asuville Suomen
kansalaisille voidaan maksaa rintamalisää, jos he saavat kansaneläkettä Suomesta.
15
Kansaneläkelainsäädäntö 31.12.2010
KEL
REL
URL
Kansaneläkelaki
Rintamasotilaseläkelaki
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä
EY-lainsäädäntö ja Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset aiheuttavat poikkeuksia asumiseen perustuvaan eläketurvaan. EY-säännökset koskevat EU/ETA-työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään. Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus koskee lähinnä
niitä EU/ETA-alueella asuvia pohjoismaiden kansalaisia, joihin ei sovelleta EY-lainsäädäntöä. Kahdenvälisillä sosiaaliturvasopimuksilla annetaan vastavuoroisesti oikeus toisen sopimusmaan eläkkeisiin.
Kela maksaa kansaneläkkeitä, joita ovat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet, sekä yleisiä perhe-eläkkeitä, joita ovat lesken- ja lapseneläkkeet. Kansaneläkkeen suuruus riippuu eläkkeensaajan omista työeläketuloista ja niihin verrattavista jatkuvista korvauksista sekä perhesuhteista.
Useaa Kelan eläkettä ei voi saada samanaikaisesti. Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläke lakkaavat 65-vuotiaana, kun vanhuuseläkeoikeus alkaa. Perhe-eläkettä ei
makseta samalta ajalta kuin kansaneläkettä. Leskellä on kuitenkin oikeus 6 kuukauden pituiseen alkueläkkeeseen siltä osin kuin se olisi kansaneläkettä suurempi.
Kansaneläkelainsäädännön mukaan kansaneläke ja leskeneläke suhteutetaan Suomessa asuttuun aikaan. Myös lapseneläke suhteutetaan, jos edunjättäjä on ollut vakuutettuna EU/ETA-maassa, jossa maksetaan lapseneläkettä.
Kelan maksamat eläkkeet on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksitarkistus, joka tehdään tammikuun alussa, perustuu edellisen vuoden kolmannen neljänneksen
elinkustannusindeksin pistelukuun. Vuoden 2010 kansaneläkeindeksin pisteluku oli
1502. Kansaneläkeindeksi pidettiin vuonna 2010 erillislain turvin vuoden 2009 tasossa. Ilman erillislakia kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet olisivat alentuneet vuoden 2010 alusta.
Kelan eläkkeiden rakenne
Eläkkeet rakentuvat vakiomääräisistä ja tulosidonnaisista eläkkeen osista. Tulosidonnaisia ovat kansaneläke sekä lesken- ja lapseneläkkeen täydennysmäärä ja vakiomääräisiä lesken alkueläke sekä lesken- ja lapseneläkkeen perusmäärä.
Kansaneläkettä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeenä.
Leskeneläkettä maksetaan alkueläkkeenä 6 kuukauden ajan edunjättäjän kuolemasta
lukien. Lasta huoltavan lesken jatkoeläkkeen voi saada leski, jolla on alle 18-vuotias lapsi. Siihen kuuluu aina vähintään perusmäärä. Yksinäisen lesken jatkoeläkkees-
16
sä on vain täydennysmäärä. Lapseneläke sisältää aina perusmäärän ja mahdollisesti täydennysmäärän.
Kelan eläke-etuuksia maksetaan myös lapsikorotuksina, rintamalisinä ja ylimääräisinä rintamalisinä. Vuodesta 2008 alkaen niitä ei kuitenkaan ole luettu eläkkeiksi
ja rahamäärät ovat mukana vain eläkemenon kokonaismäärässä.
Perhesuhteet vaikuttavat tulosidonnaisten eläkkeenosien suuruuteen joko suoraan
tai välillisesti tulorajojen kautta.
Kelan eläkkeiden rahoitus
Kelan eläkkeet rahoittaa valtio.
1.2 Työeläkejärjestelmä
Ikävälillä 18–68 Suomessa tehty ansiotyö ja yrittäjätoiminta on työeläkevakuutettava. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun. Myös suomalaisen työnantajan tilapäisesti ulkomaille lähettämä työntekijä vakuutetaan Suomessa. Suomessa
työskentelevät ulkomaalaiset vakuutetaan Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti riippumatta siitä, onko työnantaja suomalainen vai ulkomaalainen. Kuitenkin tilapäinen työskentely vakuutetaan aina työnantajan kotimaassa.
Työeläkejärjestelmä koostuu yksityisestä ja julkisesta sektorista. Yksityisellä sektorilla työskentelee kolme neljäsosaa työvoimasta ja julkisella kolmannes.
Yksityisen sektorin työeläkelakien piiriin kuuluvat yksityisen työnantajan palveluksessa työtä tekevät, itsenäiset yrittäjät ja maatalousyrittäjät sekä merimieseläkelain piirissä työskentelevät. Yksityisen sektorin eläkkeisiin kuuluvat myös maatalousyrittäjille myönnettävät luopumisjärjestelmien mukaiset eläkkeet. Työantajan
kustantama vapaaehtoinen rekisteröimätön lisäeläketurva ei sisälly tämän julkaisun
lukuihin.
Julkisen sektorin piiriin kuuluvat valtion palveluksessa olevat, osa opetusalan ja
valtionapulaitosten henkilöstöstä, kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa sekä kirkon, seurakuntien ja seurakuntainliiton palveluksessa olevat. Julkisen
sektorin piiriin kuuluvat myös Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkilöt sekä ortodoksisen kirkon palvelukseen ennen 1.1.1994 tulleet henkilöt. Julkiseen
sektoriin kuuluvat lisäksi valtion, kuntien ja kirkon maksamat vanhojen eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen maksamat eläkkeet.
Henkilöiden itsensä kustantama vapaaehtoinen eläketurva ei sisälly tämän julkaisun lukuihin.
17
Työeläkelainsäädäntö 31.12.2010
Yksityinen sektori
TyEL
MEL
YEL
MYEL
LUTUL
Työntekijän eläkelaki
Merimieseläkelaki
Yrittäjän eläkelaki
Maatalousyrittäjän eläkelaki
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta
Julkinen sektori
VaEL
KuEL
KiEL
OrtKL
SP
KELA
Valtion eläkelaki
Kunnallinen eläkelaki
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
Laki ortodoksisesta kirkosta
Suomen Pankin eläkesääntö
Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö
Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö
Vuoden 2005 alussa voimaan tulleiden työeläkelakiuudistusten perusteella työeläkettä kertyy ikävuosien 18–67 aikana tehdystä työstä. Eläke lasketaan kunkin vuoden
ansion ja ikää vastaavan karttumisprosentin mukaan. Eläkettä karttuu myös tiettyjen
palkattomien aikojen perusteella.
Työeläkelakien perusteella maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyysja osa-aikaeläkkeitä sekä perhe-eläkkeitä. Maatalousyrittäjiä koskevien erillislakien
perusteella maksetaan luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkkeitä sekä luopumiskorvauksia ja luopumistukia.
Henkilön on mahdollista saada työeläkkeenä samanaikaisesti sekä usean työeläkelain että usean eri eläkelajin mukaista eläkettä.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työeläkeindeksin, puoliväli-indeksin sekä palkkakertoimen pisteluvun. Työeläkeindeksiä käytetään maksussa olevien eläkkeiden euromäärien tarkistamiseen vuosittain tammikuun alussa. Palkkakerrointa on käytetty vuodesta 2005 lähtien eläkkeiden laskemiseen sekä työaikaisten ansioiden, yrittäjätyötulojen ja työeläkelaeissa säädettyjen rajamäärien tarkistamiseen. Puoliväli-indeksi on käytössä vuoteen 2012 asti ja sitä käytetään eläkkeiden
laskemiseen niissä tapauksissa, joissa eläke lasketaan vuoden 2004 loppuun voimassa olevien sääntöjen mukaan. Vuonna 2010 työeläkeindeksi oli 2292, puoliväli-indeksi 2538 ja palkkakerroin 1,231.
18
Työeläkkeiden rahoitus
Yksityisen sektorin eläkkeiden rahoitus perustuu vakuuttamiseen. Rahoitustapa on
osittain rahastoiva ja osittain jakojärjestelmän mukainen. Järjestelmän menot peitetään siis vakuutusmaksuilla ja rahastojen korkotuotoilla. TyEL:n ja MEL:n mukaisen
vakuutusmaksun maksavat työnantaja ja työntekijä yhdessä. Yrittäjäeläkelakien YEL
ja MYEL mukaisen vakuutusmaksun maksaa kokonaan yrittäjä itse. Valtio osallistuu yrittäjäeläkkeiden rahoitukseen siltä osin kuin vakuutusmaksut ja rahastojen korkotuotto eivät riitä eläkkeiden kustantamiseen. Vuonna 2010 valtio kustansi YELeläkkeistä 12 % ja MYEL- ja SPVEL-eläkkeistä 79 %. Valtio maksoi kokonaan luopumiseläkkeet, luopumiskorvaukset ja luopumistuet. Merimieseläkelain mukaisista
eläkkeistä valtio kustantaa kolmanneksen.
Julkisen sektorin eläkkeiden rahoitus perustui 1990-luvun taitteeseen asti jakojärjestelmään eli työeläkemaksuina tai veroina perittiin sen verran, että maksussa olevat eläkkeet saatiin kustannettua. Kuntien eläkkeistä vastaavat jäsenyhteisöt.
Kasvaviin eläkemenoihin varautumiseksi on vuodesta 1988 lähtien jäsenyhteisöiltä
kerätty varoja ns. eläkevastuurahastoon. Valtion eläkelain mukaiset eläkemaksut on
vuodesta 1990 lähtien kerätty Valtion Eläkerahastoon. Eläkkeitä ei makseta suoraan
Eläkerahastosta vaan ne maksetaan valtion talousarviosta. Talousarvioon Eläkerahastosta vuosittain siirrettävä määrä on 40 % eläkemenosta. Myös julkisen sektorin
työntekijät ja toimihenkilöt osallistuvat eläkkeiden rahoitukseen maksamalla työntekijäin eläkemaksua.
19
Kuvio 1.
Eri eläkelakien perusteella eläkettä saavat henkilöt 31.12.2010
Kaikki eläkkeensaajat 1 464 000
Kelan eläkkeensaajat 697 000
Kelan ja työeläke 591 000
Vain Kelan eläke 105 000
Työeläkkeensaajat 1 358 000
Kelan ja työeläke 591 000
Vain työeläke 767 000
Yksityinen sektori 1 182 000
TyEL 940 000
MEL 9 000
YEL 117 000
MYEL 156 000 (sisältää myös maatalouden erityiseläkkeet)
Julkinen sektori 637 000
VaEL 334 000
KuEL 401 000
Valtion, kuntien ja kirkon vanhat eläkkeet 5 000
KiEL 22 000
Muut julkiset 10 000
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 000 eläkkeensaajaa
1.3 Sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja
tapaturmavakuutuslait (SOLITA)
Sotilastapaturmalain perusteella voi hakea korvausta 1.1.1991 tai sen jälkeen varusmiespalveluksessa sattuneen tapaturman tai palvelussairauden johdosta. Sotilasvammalain mukaan saavat korvausta sotainvalidit sekä muut ennen 1.1.1991 vammautuneet tai sairastuneet varusmiehet.
Liikennevakuutuslain perusteella korvataan moottoriajoneuvon liikenteessä aiheuttamat henkilövahingot. Tapaturmavakuutuslain perusteella suoritetaan korvauksia
työtapaturmasta (työssä tai työmatkalla sattuneesta) tai ammattitaudista. Maatalousyrittäjät kuuluvat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain piiriin.
Työ- tai kansaneläkkeen ohella ns. SOLITA-eläkettä saavia oli vuoden 2010 lopussa 42 200. Näiden henkilöiden eläkkeiksi luokiteltavat SOLITA-korvaukset ovat
mukana eläkkeiden keskimäärissä sekä suuruusjakaumissa. Pelkkää SOLITA-eläkettä saavia oli noin 6 100. Nämä eivät ole mukana tilaston luvuissa. Eläkemenoa käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana SOLITA-eläkkeitä lainkaan.
20
1.4 Eläke-etuudet vuonna 2010
Vanhuuseläke
Työeläkejärjestelmästä voi siirtyä joustavasti vanhuuseläkkeelle 63–68 vuoden ikäisenä. Julkisella sektorilla on mahdollista siirtyä eläkkeelle myös aiemmin sovitun
mukaisesti ns. henkilökohtaisessa tai ammatillisessa eläkeiässä ja merimieseläkelain
mukaan ns. ansaitussa eläkeiässä. Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Henkilö, joka on täyttänyt pitkäaikaistyöttömän eläketuen saamisedellytykset, saa vanhuuseläkkeen varhentamattomana jo 62-vuotiaana sekä kansanettä työeläkejärjestelmästä.
Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 62-vuotiaana. Julkisella sektorilla
ja merimieseläkelaissa on siirtymisiässä joitakin lievennyksiä. Varhennus pienentää
karttunutta eläkettä pysyvästi.
Vanhuuseläkkeelle siirtymistä voi myös lykätä yli 68 vuoden iän täyttämisen.
Tuolloin eläkkeeseen lasketaan ns. lykkäyskorotus. Kansaneläkkeen lykkäyskorotuksen ikäraja on 65 vuotta.
Työkyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää työeläkejärjestelmässä 18–62-vuotiaalle ja
kansaneläkejärjestelmässä 16–64-vuotiaalle henkilölle, jolla on työkykyä alentava
sairaus. Terveydentilan lisäksi otetaan huomioon työntekijän mahdollisuus hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, johon hänen kohtuudella odotetaan kykenevän, kun otetaan huomioon hänen koulutuksensa, ikänsä, aikaisempi toimintansa, asumisolosuhteensa ja muut näihin verrattavat seikat. Julkisella sektorilla
riittää, että on sairauden, vian tai vamman takia tullut kykenemättömäksi omaan työhönsä. 60 vuotta täyttäneen, pitkään työssä olleen henkilön eläkeoikeutta arvioitaessa painotetaan erityisesti työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.
Työeläkejärjestelmässä edellytetään lisäksi, että työkyvyttömyyden voidaan arvioida kestävän vähintään vuoden. Kansaneläkejärjestelmässä eläkettä ei myönnetä
16–19-vuotiaalle henkilölle ennen kuin hänen kuntoutumismahdollisuutensa on selvitetty. Pysyvästi sokeaa tai liikuntakyvytöntä pidetään kansaneläkejärjestelmässä aina työkyvyttömänä.
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräaikaisena kuntoutustukena. Kuntoutustuki myönnetään, jos voidaan olettaa, että työkyky
pystytään hoidolla tai kuntoutuksella ainakin osittain palauttamaan. Kuntoutustuen
myöntäminen edellyttää aina hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa.
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täyden tai osaeläkkeen suuruisena.
Henkilölle myönnetään täysi työkyvyttömyyseläke, jos työkyvyn katsotaan vähentyneen ainakin 3/5 (MEL:ssä 2/3) ja osatyökyvyttömyyseläke, jos työkyvyn katso-
21
taan vähentyneen 2/5–3/5 (MEL:ssä 1/3–2/3). Osaeläke on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Kansaneläkkeenä maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä osaeläkkeen suuruisena.
Aiemmin työkyvyttömyyseläke voitiin myöntää myös yksilöllisenä varhaiseläkkeenä. Sitä ei kuitenkaan enää myönnetä vuoden 1943 jälkeen syntyneille. Valtaosa
yksilöllisistä varhaiseläkkeistä päättyi siten vuonna 2008. Julkisella sektorilla yksilöllinen varhaiseläke on kuitenkin tietyin edellytyksin voitu myöntää myös vuosina 1944–1947 syntyneille, joten joitakin eläkkeitä on maksussa vielä vuonna 2012.
Työeläkejärjestelmässä uusien sääntöjen mukaan myönnetty työkyvyttömyyseläke (eläketapahtuma sattunut 1.1.2006 tai sen jälkeen) muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana. Vanhojen sääntöjen mukaan myönnetty työkyvyttömyyseläke (eläketapahtuma on sattunut ennen 1.1.2006) muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana. Kansaneläkejärjestelmässä työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi
65-vuotiaana.
Työttömyyseläke
Työttömyyseläkkeen voi saada ennen vuotta 1950 syntynyt, 60 vuotta täyttänyt pitkäaikaisesti työtön. Lisäksi edellytetään, että henkilö on saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa, on ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisten 15 vuoden aikana eikä hänelle voida osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamisesta kieltäytyessään hän
menettäisi oikeutensa työttömyyspäivärahaan.
Jos työttömyyseläkkeen saantiehdot täyttyvät 62 ikävuoden jälkeen, henkilölle
myönnetään työeläkejärjestelmässä vanhuuseläke, johon ei tule varhennusvähennystä.
Työeläkejärjestelmässä uusien sääntöjen mukaan myönnetty työttömyyseläke (eläketapahtuma sattunut 1.1.2006 tai sen jälkeen) muuttuu vanhuuseläkkeeksi
63-vuotiaana. Vanhojen sääntöjen mukaan myönnetty työttömyyseläke (eläketapahtuma sattunut ennen 1.1.2006) muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana. Kansaneläkejärjestelmässä työttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana.
Osa-aikaeläke
Osa-aikaeläkkeitä myönnetään vain työeläkejärjestelmässä. Osa-aikaeläkkeen voi
saada 58 vuotta täyttänyt, ei muuta omaa eläkettä saava työntekijä, joka siirtyy kokoaikaisesta työstä osa-aikatyöhön. Ansiot saavat olla 35–70 % aikaisemmista vakiintuneista ansioista. Ansion vähennyksen tulee vastata työajan lyhennystä.
Vuonna 1947 tai myöhemmin syntynyt voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 68 vuoden
ikään saakka ja ennen vuotta 1947 syntynyt 65 vuoden ikään saakka.
22
Perhe-eläke
Perhe-eläkettä voidaan maksaa edunjättäjän kuoleman jälkeen lapselle, leskelle tai
edunjättäjän entiselle puolisolle.
Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos hän on edunjättäjän kuollessa alle
18-vuotias. Kansaneläkejärjestelmässä myös 18–20-vuotias lapsi on oikeutettu lapseneläkkeeseen, jos hän opiskelee päätoimisesti tai on ammatillisessa koulutuksessa (ns. koululaiseläke). Perhe-eläkkeeseen oikeutettuja lapsia voivat olla edunjättäjän oma lapsi, lesken lapsi, rekisteröidyn parisuhteen eloon jääneen osapuolen lapsi tai ottolapsi.
Perhe-eläke voidaan myöntää leskelle, jonka avioliitto on solmittu ennen kuin
edunjättäjä on täyttänyt 65 vuotta ja jolla on tai on ollut edunjättäjän kanssa yhteinen
lapsi. Jos yhteistä lasta ei ole, edellytetään, että avioliitto oli solmittu ennen kuin leski on täyttänyt 50 vuotta, avioliitto oli kestänyt vähintään 5 vuotta ja leski oli edunjättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta. Työeläkejärjestelmässä eläke voidaan myöntää
myös alle 50-vuotiaalle leskelle, jos leski oli saanut työkyvyttömyyseläkettä yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta ennen edunjättäjän kuolemaa. Em. edellytykset
koskevat myös rekisteröidyn parisuhteen eloon jäänyttä osapuolta.
Työeläkejärjestelmässä perhe-eläke voidaan myöntää myös edunjättäjän entiselle
aviopuolisolle tai rekisteröidystä parisuhteesta eronneelle osapuolelle, jos edunjättäjä oli kuollessaan velvollinen maksamaan hänelle elatusapua.
Maatalouden erityiseläkkeet
Maatalouden erityiseläkkeitä maksetaan vain työeläkejärjestelmän yksityisellä sektorilla. Maatalouden erityiseläkkeenä voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea. Luopumiseläkkeitä myönnettiin vuosina
1974–1992, sukupolvenvaihdoseläkkeitä vuosina 1974–1995 ja luopumiskorvauksia
vuosina 1993–1995. Luopumistukia on myönnetty vuodesta 1995 lähtien.
Luopumistuen voi saada maanviljelijä, joka pysyvästi luopuu kaupallisen maaja metsätalouden harjoittamisesta tai poronhoitaja, joka pysyvästi luopuu porotalouden harjoittamisesta. Luopumistavasta ja -vuodesta riippuu, minkä ikäisenä voi jäädä
luopumistuelle. Nuorempi puoliso voi saada eläkeoikeuden uinuvana.
23
2
Tilastokatsaus
2.1 Kaikki eläkkeensaajat ja eläkemeno
Vuoden 2010 lopussa oli eläkkeensaajia yhteensä 1 464 000. Heistä 1 178 000 sai
vain omaa eläkettä, omaa ja perhe-eläkettä sai 234 000 ja pelkkää perhe-eläkettä
51 000. Ulkomailla asuvia eläkkeensaajia oli 63 000.
Vuonna 2010 maksettiin eläkkeitä yhteensä 23,2 miljardia euroa, mikä oli 42 prosenttia sosiaalimenoista ja 13 prosenttia bruttokansantuotteesta. Työeläkkeitä maksettiin 19,5 miljardia euroa, Kelan eläkkeitä 2,5 miljardia euroa ja SOLITA-eläkkeitä
ja rekisteröimättömiä lisäeläkkeitä yhteensä 1,2 miljardia euroa.
Kuvio 2.
Työeläkemeno ja Kelan eläkemeno eläkelajin mukaan vuonna 2010
Työeläkemeno
19,5 mrd. €
Kelan eläkemeno
0
2,5 mrd. €
10
20
30
40
50
60
Työeläkemeno milj. €
70
80
90
Kelan eläkemeno milj. €
Vanhuuseläkkeet
14 826 *
Työkyvyttömyyseläkkeet
2 409
739
478
49
1 589
35
224
-
-
61
Työttömyyseläkkeet
Perhe-eläkkeet
Osa-aikaeläkkeet
Rintamalisät ja
lapsikorotukset
*Sisältää maatalouden erityiseläkkeet (126 milj. €).
100 %
1 611
24
2.2 Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeensaajat ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet
Vuoden 2010 lopussa oli työkyvyttömyyseläkkeensaajia 259 000 ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi vuoden aikana 24 800 henkilöä. Miesten osuus oli saajissa 53 prosenttia ja siirtyneissä 51 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin 3,1 miljardia euroa.
Yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy oli jokin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden pääryhmään kuuluva sairaus. Näiden sairauksien perusteella siirrytään nuorempana eläkkeelle kuin tuki- ja liikuntaelinten sairauksien, jotka ovat toiseksi yleisin työkyvyttömyyden syy. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden
osuus kaikista sairauksista onkin siten työkyvyttömyyseläkkeellä olleissa vielä selvästi suurempi (45 %) kuin siirtyneissä (33%).
Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat hermoston- ja verenkiertoelinten sairaudet,
joiden jälkeen tulivat vammat ja myrkytykset.
Kuvio 3.
Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeensaajat 31.12.2010 ja vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmän mukaan
Työkyvyttömyyseläkkeensaajat 31.12.2010
Kaikki
45
Miehet
44
Naiset
24
8
22
47
9
27
6
5
12
259 300
8
6
11
136 300
4 3
11
123 000
8
Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2010 siirtyneet
Kaikki
33
Miehet
31
32
29
8
36
Naiset
0
10
7
20
7
7
14
24 800
10
9
13
12 600
6
5 4
35
30
40
50
60
70
80
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
Hermoston sairaudet
Verenkiertoelinten sairaudet
Vammat ja myrkytykset
Muut sairaudet
14
90
12 200
100 %
25
2.3 Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) väestöosuus
Vuoden 2010 lopussa oli 16 vuotta täyttäneestä väestöstä eläkkeellä 30 prosenttia.
Vuonna 1986 vastaava osuus oli 26 prosenttia eli osuus on kasvanut 25 vuodessa neljä prosenttiyksikköä. Muutos selittyy vanhuuseläkeikäisen väestön määrän ja osuuden kasvulla, koska alle 65-vuotiden ikäryhmissä osuudet ovat laskeneet tai pysyneet lähes samoina.
60–64-vuotaiden ikäryhmässä väestöosuus kasvoi 1990-luvun puoliväliin asti.
Tällöin oli vielä paljon yksilöllisen varhaiseläkkeensaajia. Yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikärajaa nostettiin kuitenkin vuosina 1994 ja 2000 ja vuodesta 2003 sitä ei
enää myönnetty vuoden 1943 jälkeen syntyneille. 2000-luvun loppupuolella suurten ikäluokkien vanhuuseläkkeelle siirtyminen kasvatti väestöosuutta, mutta toisaalta
työttömyyseläkkeen asteittaisella loppumisella on ollut päinvastainen vaikutus. Vuoden 2010 lopussa 56 prosenttia 60–64-vuotiaasta väestöstä oli eläkkeellä kun vastaava osuus vuoden 1994 lopussa oli 80 prosenttia.
55–59-vuotiaiden eläkeläisten väestöosuus on laskenut 25 vuodessa 21 prosenttiyksikköä. Laskun syynä ovat olleet lähinnä työttömyyseläkkeen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikärajamuutokset.
45–54-vuotiaiden eläkeläisten väestöosuus on laskenut kolme prosenttiyksikköä ollen vuoden 2010 lopussa alle kahdeksan prosenttia. 16–44-vuotiaden eläkeläisten väestöosuus on pysytellyt vuosina 1986–2010 lähes samana eli noin kahdessa prosentissa.
Kuvio 4.
Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke) väestöosuus ikäryhmittäin
vuosina 1986–2010
%
90
80
70
60–64
60
50
40
55–59
Kaikki 16 vuotta täyttäneet
30
20
10
45–54
16–44
0
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
26
3
Aineisto
Kaavio.
Aineiston tietojenkeruu vuonna 2010
Eläkemenotiedot
Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto
Liikennevakuutuskeskus
Liikenne- ja
tapaturmavakuutustiedot
(30 200)
K
E
L
A
Väestötiedot
ETK
KELA-eläketiedot
Asuinkuntatiedot
ETK-eläketiedot
Eläkemenotiedot
Vanhat työeläketiedot (3 500)
Yhdistely
ja
täydennys
Sotilastapaturmatiedot
(19 700)
Yhdistely
SOLITA-tiedot
48 300 henkilöä
723 000 henkilöä
723 000 eläkettä
1 358 000 henkilöä
2 191 000 eläkettä
Yhdistely
Tilastoja
Tilaston tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen eläkerekistereihin sekä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja Liikennevakuutuskeskuksen välittämiin liikenne- ja tapaturmavakuuslain mukaisiin eläketietoihin. Aineisto sisältää lukumäärä- ja keskieläketiedot vuoden viimeisenä päivänä työ- tai kansaneläkettä saaneista, lukumäärätiedot vuoden aikana eläkkeelle siirtyneistä sekä tiedot työ- ja
kansaneläkemenosta. Lisäksi aineisto sisältää tiedot SOLITA-eläkkeiden lukumääristä ja keskieläkkeistä.
Kelan maksamista eläke-etuuksista ovat mukana muut paitsi pelkkänä rintamalisänä tai lapsikorotuksena maksetut etuudet. Em. rahamäärät ovat kuitenkin mukana
työeläkettä saavien kokonaiseläkkeissä. Työeläkkeistä ovat mukana kaikki muut paitsi työeläkejärjestelmän rekisteröimättömät lisäeläkkeet.
Eläkemenotiedoista puuttuvat työeläkejärjestelmän rekisteröimättömät lisäeläkkeet, ns. SOLITA-eläkkeet ja kuntien vanhojen eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet.
Vuonna 2010 eläkemenotilaston ulkopuolelle jäi 1,2 miljardia euroa, mikä on 5 prosenttia kokonaiseläkemenosta.
27
4
Käsitteet
4.1 Tilastoyksiköt
Eläkkeensaaja
Eläkkeensaaja on henkilö, joka saa omaa tai perhe-eläkettä tilastovuoden viimeisenä päivänä. Yhden henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti sekä useamman
eläkelain että useamman eläkelajin mukaista eläkettä.
Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys-, osa-aikatai maatalouden erityiseläkettä saavat. Varhennetun vanhuuseläkkeensaajat kuuluvat
aina vanhuuseläkkeensaajiin ja kuntoutustuen sekä yksilöllisen varhaiseläkkeen saajat työkyvyttömyyseläkkeensaajiin.
Kaikki eläkkeensaajat sisältävät omaa eläkettä saavien lisäksi myös perhe-eläkettä saavat.
Samanaikaisesti Kelan eläkettä ja työeläkettä saavaksi luokitellaan henkilö, joka
saa kummastakin järjestelmästä taulukon otsikon mukaista eläkettä. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen saajia koskevassa taulukossa eläkkeen on molemmista järjestelmistä oltava työkyvyttömyyseläke.
Eläkkeelle siirtynyt
Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaeläke (muu kuin osa-aikaeläke) alkoi tilastointivuonna. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaeläkettä (ei koske osa-aikaeläkettä) ainakaan kahteen vuoteen.
Henkilön katsotaan siirtyneen eläkkeelle työ- tai kansaneläkejärjestelmästä sinä
vuonna kun siirtyminen kyseisestä järjestelmästä tapahtuu. Kaikkien eläkkeelle siirtyneiden kohdalla edellytetään, että henkilö ei ole saanut eläkettä kummastakaan järjestelmästä kahteen vuoteen.
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei katsota eläkkeelle siirtyneiksi, ts. he eivät ole
mukana kaikkia eläkkeelle siirtyneitä koskevissa luvuissa. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet tulevat mukaan eläkkeelle siirtyneiden lukuihin vasta sinä vuonna, kun he siirtyvät jollekin muulle omaeläkkeelle.
Eläkemeno
Eläkemeno koostuu työeläkelaitosten ja Kelan vuoden aikana maksamista eläkkeistä.
Työeläkemeno sisältää sekä yksityisen että julkisen sektorin eläkemenon. Eläkemeno ei sisällä kuntien vanhojen sääntöjen mukaisia eläkkeitä, ns. SOLITA-eläkkeitä eikä työeläkejärjestelmän rekisteröimättömiä lisäeläkkeitä.
28
Kelan eläkemeno sisältää kansaneläkelain, rintamasotilaseläkelain ja lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä mukaan maksetut eläkkeet. Rintamalisät ja lapsikorotukset ovat mukana Kelan eläkemenon kokonaismäärässä, mutta eivät eläkelajikohtaisissa luvuissa.
4.2 Eläkkeensaajia kuvaavat tekijät
Ikä
Eläkkeensaajan ikä on henkilön ikä tilastovuoden lopussa. Eläkkeelle siirtyneen
ikä on pääsääntöisesti henkilön ikä eläkkeen alkaessa. Laskettaessa eläkkeelle siirtyneiden osuutta väestöstä ikäryhmittäin, käytetään henkilön ikää tilastovuoden lopussa.
Keskiarvoikä on henkilöiden ikien aritmeettinen keskiarvo.
Mediaani-ikä on aineiston keskimmäinen havainto, ts. puolet on tätä nuorempia
ja puolet vanhempia.
Keskieläke
Eläke voi muodostua työeläkkeestä, Kelan eläkkeestä sekä näihin eläkkeisiin liittyvästä SOLITA-eläkkeestä. Keskieläke on bruttoeläkkeiden aritmeettinen keskiarvo.
Omaa eläkettä saavien keskimääräinen omaeläke sisältää henkilön omien eläkkeiden euromäärän (pl. osa-aikaeläkkeet). Omaa eläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke sisältää edellisten lisäksi myös perhe-eläkkeiden määrän ja Kelan maksamien lapsikorotusten ja rintamalisien määrän.
Perhe-eläkkeensaajan keskimääräinen perhe-eläke sisältää vain perhe-eläkkeen
euromäärän ja keskimääräinen kokonaiseläke kaikki perhe-eläkkeensaajan eläkkeinä maksetut etuudet.
Kaikkia eläkkeensaajia koskevissa kokonaiseläketauluissa ovat mukana myös
osa-aikaeläkkeensaajat.
Sairaus
Työkyvyttömyyseläkettä saavan tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneen henkilön tilastointi sairauden mukaan tapahtuu eläkkeen perusteena olevan pääsairauden perusteella. Sairaustiedot perustuvat ensisijaisesti työeläkejärjestelmän sairausdiagnoosiin.
Sairauksista esitetään pääryhmät ja joitakin alaryhmiä. Yksittäisten sairauksien ja
sairausryhmien valinnan perusteena on ollut niiden yleisyys.
Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat ICD-10 tautiluokitukseen,
joka otettiin Suomessa käyttöön vuoden 1996 alusta. Ennen vuotta 1996 myönnetyt
työkyvyttömyyseläkkeet perustuivat ICD-9 luokitukseen.
29
Työkyvyttömyyseläkkeen syyt on valittu taulukoihin ICD-10 luokituksen mukaan, ja ICD-9 luokituksen mukaiset koodit on erikseen laaditun konversio-ohjeen
mukaan pyritty sijoittamaan mahdollisimman hyvin oikeaan ICD-10 luokkaan tai
luokkaväliin (ks. liite 2). Vuoden 2010 lopussa vielä 19 prosentilla työkyvyttömyyseläkettä saavista oli työkyvyttömyyden aiheuttanut sairaus kirjattu ICD-9 koodilla.
Alue
Tilastossa maakunnat luokitellaan tilastovuoden lopussa voimassa olevan alueluokituksen mukaan. Henkilön asuinkunta on tilastovuoden viimeisen päivän asuinkunta. Asuinkuntatiedot saadaan Kelan väestötiedoista.
Tilastossa asuinmaat luokitellaan tilastovuoden lopussa voimassa olevan maaluokituksen mukaan. Ulkomaille maksetuissa eläkkeissä henkilön asuinmaa on tilastovuoden viimeisen päivän asuinmaa. Asuinmaatiedot saadaan Kelan väestötiedoista, joita täydennetään työeläkelaitoksista saaduilla tiedoilla.
Kansalaisuus
Tilastossa kansalaisuustiedot luokitellaan tilastovuoden lopussa voimassa olevan
kansalaisuusluokituksen mukaan. Kansalaisuustieto saadaan Kelan väestötiedoista,
joita täydennetään työeläkelaitoksista saaduilla tiedoilla.
Väestöosuus
Eläkkeensaajien väestöosuus lasketaan Suomessa asuvien eläkkeensaajien prosenttiosuutena Kelan väestöstä. Väestö kattaa käytännöllisesti katsoen maassa asuvan väestön, mukana ovat kuitenkin myös tilapäisesti ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.
Omaa eläkettä saavien väestöosuuksia laskettaessa esitetään kaksi erilaista näkökulmaa. Lähtökohtaisesti tarkastellaan kaikkien omaa eläkettä saavien väestöosuuksia. Lisätietona annetaan väestöosuudet siten, että eläkkeensaajista poistetaan
osa-aikaeläkkeensaajat. Tämä siksi, että vaikka osa-aikaeläkkeensaajat ovatkin eläkejärjestelmän kannalta ns. omaa eläkettä saavia, ei heitä väestötarkastelussa katsota
eläkkeellä vaan työssä oleviksi. Osa-aikaeläkkeen saamisen edellytys on aina työnteko.
Eläkkeelle siirtyneiden väestöosuuden laskennassa käytetään tilastovuotta edeltävän vuoden lopun Kelan väestöä, josta on poistettu eläkkeensaajat (pl. perhe-eläkkeen- ja osa-aikaeläkkeensaajat).
30
1
Beskrivning av pensionssystemet år 2010
Pensionssystemet i Finland består huvudsakligen av ett folkpensionssystem och ett
arbetspensionssystem, samt vissa med tanke på speciella risker stiftade lagar, dvs.
tra!kförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om skada ådragen i
militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst.
Denna bok innehåller statistik över pensionstagare som får pension från folkeller arbetspensionssystemet. Folkpensionssystemet omfattar samtliga personer som
är stadigvarande bosatta i Finland. Arbetspensionssystemet omfattar alla som arbetat
som anställda samt personer som bedrivit företagar- eller lantbruksföretagarverksamhet, om förvärvsverksamheten uppfyller minimikraven i lagen.
I slutet av år 2010 !ck 93 procent av alla pensionstagare arbetspension och nästan
hälften pension enligt folkpensionssystemet, dvs. FPA-pension. 40 procent !ck samtidigt pension från både folkpensions- och arbetspensionssystemet.
En person har möjlighet att samtidigt få pension enligt de olika systemen och
dessutom pension av olika slag. De reformer av arbetspensionslagarna som genomfördes 2005 och ändringarna av folkpensionslagstiftningen åstadkom ytterligare
skillnader i arbets- och folkpensionerna. Till följd av olika pensionsåldrar och övergångsbestämmelser kommer sådana situationer då en person samtidigt får pension
enligt olika pensionsslag ur olika pensionssystem att bli allmännare.
1.1 Folkpensioneringen
Enligt folkpensionslagstiftningen har den som är bosatt i Finland rätt till folkpension
då han eller hon efter 16 års ålder har bott minst tre år i Finland. Sjukpension kan
utan krav på bosättningstid beviljas en person som blivit arbetsoförmögen före 19 års
ålder och då varit bosatt i Finland eller en person som fått en bestående skada utomlands som barn före 16 års ålder och som får handikappbidrag för personer under 16
år när han eller hon fyller 16 år.
Efterlevande makar (gemensam benämning för änka och änkling) och barn som
är bosatta i Finland har rätt till familjepension. Därtill förutsätts att förmånslåtaren
var bosatt i Finland när dödsfallet inträffade. Reglerna för hur länge förmånslåtaren
och den efterlevande maken skall ha bott i Finland är desamma som för folkpension.
Tidsvillkoret gäller inte barn.
Fronttillägg och extra fronttillägg beviljas i Finland bosatta personer som har ett
tecken som berättigar till fronttillägg. Fronttillägg kan betalas också till !nska medborgare som är bosatta utomlands, om de får folkpension från Finland.
31
Folkpensionslagstiftningen 31.12.2010
FPL
Folkpensionslag
FrMPL Lag om frontmannapension
UFrL
Lag om betalning av fronttillägg utomlands
EG-lagstiftningen och de avtal om social trygghet som Finland ingått medför
avvikelser i det bosättningsbaserade pensionsskyddet. EG-bestämmelserna avser
arbetstagare inom EU/EES och deras familjer. Den nordiska konventionen om social
trygghet avser närmast de inom EU/ EES-området bosatta nordiska medborgare som
inte omfattas av EG-lagstiftningen. Bilaterala avtal som social trygghet berättigar till
det andra landets pensioner.
Folkpensionsanstalten utbetalar folkpensioner, dvs. ålders-, sjuk- och arbetslöshetspensioner samt allmänna familjepensioner, dvs. efterlevande- och barnpensioner. Folkpensionens belopp är avhängigt av pensionstagarens egna arbetspensionsinkomster och därmed jämförbara fortlöpande ersättningar samt familjeförhållandena.
De försäkrade kan inte få "era pensioner som utbetalas av FPA samtidigt.
Sjuk- och arbetslöshetspension upphör vid 65 års ålder, när rätten till ålderspension
vidtar. Familjepension utbetalas inte för samma tid som folkpension. En efterlevande
make har emellertid rätt till omställningspension under sex månader till den del den är
större än folkpensionen.
Enligt folkpensionslagstiftningen avvägs folkpensionen och efterlevandepensionen enligt bosättningstiden i Finland. Även barnpensionen avvägs, om förmånslåtaren varit försäkrad i ett EU/EES-land som betalar barnpension.
De pensioner som FPA utbetalar är bundna till levnadskostnadsindex. Indexjusteringen, som görs i början av januari, grundar sig på poängtalet för det levnadskostnadsindex som gällde det tredje kvartalet föregående år. År 2010 var poängtalet för folkpensionsindexet 1502. År 2010 hölls folkpensionsindexet med stöd av en
speciallag på samma nivå som år 2009. Utan speciallagen skulle de förmåner som är
bundna till folkpensionsindexet ha sänkts från och med början av år 2010.
FPA-pensionernas struktur
Pensionerna består av konstanta och inkomstavhängiga pensionsdelar. Inkomstbundna pensionsdelar är folkpensionen samt kompletteringsbelopp till barnpension och efterlevandepension. Till de konstanta pensionsdelarna hör begynnelsepension till efterlevande samt efterlevandepensionens och barnpensionens grundbelopp.
32
Folkpension betalas som ålderspension, sjukpension och arbetslöshetspension. Efterlevandepension betalas i form av begynnelsepension i sex månader efter
att förmånslåtaren avlidit. Fortsättningspension för efterlevande make som försörjer
barn utbetalas till efterlevande makar, som har barn under 18 år. I denna ingår alltid
åtminstone grundbeloppet. Ensamstående makes fortsättningspension består endast av ett kompleteringsbelopp. Barnpension består alltid av ett grundbelopp och
möjligen av ett kompleteringsbelopp.
FPA betalar ut pensionsförmåner också som barntillägg, fronttillägg och extra
fronttillägg. Från och med år 2008 räknas de dock inte längre som pensioner, och
penningbeloppen är medräknade endast i pensionsutgiftens totala belopp.
Familjeförhållandena inverkar på de inkomstbundna pensionsdelarnas storlek antingen direkt eller indirekt genom inkomstgränser.
Finansieringen av FPA-pensioner
Staten svarar för kostnaderna för folkpensionerna.
1.2 Arbetspensioneringen
Förvärvsarbete och företagarverksamhet som personer i åldern 18–68 år utför och
bedriver i Finland ska arbetspensionsförsäkras. Försäkringsskyldigheten inträder
i början av den månad som följer på den då personen fyllt 18 år och upphör vid
utgången av den månad då han eller hon fyller 68. Även arbetstagare som en !nländsk arbetsgivare tillfälligt sänder utomlands försäkras i Finland. Utlänningar som
arbetar i Finland försäkras enligt arbetspensionslagstiftningen i Finland oberoende
av om arbetsgivaren är !nländsk eller utländsk. Tillfälligt arbete försäkras emellertid
alltid i arbetsgivarens hemland.
Arbetspensionssystemet består av pensionssystemen för den privata och för den
offentliga sektorn. Tre fjärdedelar av arbetskraften arbetar inom den privata sektorn
och en tredjedel inom den offentliga sektorn.
Arbetspensionslagarna för den privata sektorn omfattar anställda hos privata
arbetsgivare, egenföretagare och lantbruksföretagare samt dem som omfattas av
lagen om sjömanspensioner. Till den privata sektorns pensioner hör även pensioner enligt avträdelsesystemen för lantbruksföretagare. Frivilligt oregistrerat tillläggspensionsskydd som arbetsgivarna bekåstar ingår inte i siffrorna i denna publikation.
Till den offentliga sektorn hör personer som är anställda av staten, en del av
de anställda inom undervisningssektorn och de statsunderstödda institutionerna,
anställda inom städer, kommuner och samkommuner samt personer som är
anställda av kyrkan, församlingarna och församlingsförbunden. Den offentliga
sektorn omfattar också Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks tjänstemän samt
33
personer som anställts av den ortodoxa kyrkan före 1.1.1994. Till den offentliga
sektorns personer hör vidare pensioner som utbetalas av staten, kommunerna och
kyrkan enligt de gamla bestämmelserna samt pensioner som utbetalas av Ålands
landskapsregering.
Frivilligt pensionsskydd som individerna själv bekostar ingår inte i siffrorna i
denna publikation.
Arbetspensionslagstiftningen 31.12.2010
Den privata sektorn
ArPL
SjPL
FöPL
LFöPL
AvStöL
Lagen om pension för arbetstagare
Lagen om sjömanspensioner
Lagen om pension för företagare
Lagen om pension för lantbruksföretagare
Lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
Den offentliga sektorn
StaPL
KomPL
KyPL
OrtKyl
FB
FPA
Lagen om statens pensioner
Lagen om kommunala pensioner
Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
Lagen om ortodoxa kyrkan
Finlands Banks pensionsstadga
Folkpensionsanstaltens pensionsstadga
Ålands landskapsregerings pensionsstadga
Enligt reformen av arbetspensionslagarna som trädde i kraft i början av 2005 tillväxer arbetspensionen av arbete som utförs i åldern 18–67 år. Pensionen beräknas
utgående från arbetsinkomsten och den åldersavhängiga intjäningsprocenten under
respektive år. Pension tillväxer också under på basis av vissa avlönade perioder.
Med stöd av arbetspensionslagarna betalas ålders-, sjuk-, arbetslöshets- och
deltidspension samt familjepensioner. Utgående från de speciallagar som gäller lantbruksföretagare betalas avträdelse- och generationsväxlingspensioner samt
avträdelseersättning och -stöd.
En person kan samtidigt få arbetspension med stöd av "era olika arbetspensionslagar och enligt "era olika pensionsslag.
Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen poängtalen för arbetspensionsindex, halvvägsindex samt lönekoef!cienten. Med arbetspensionsindex
justeras löpande pensioners belopp årligen i början av januari. Lönekoef!cienten har
34
använts från och med 2005 för beräkningen av pensioner samt justering av lönerna
och företagararbetsinkomsterna under yrkesbanan samt gränsbeloppen i arbetspensionslagarna. Halvvägsindex är i bruk till och med år 2012 och används vid beräkningen av pensioner i de fall då pensionen beräknas enligt de regler som gällde till utgången av 2004. År 2010 var arbetspensionsindexet 2292, halvvägsindexet 2538 och
lönekoef!cienten 1,123.
Finansieringen av arbetspensionerna
Finansieringen av den privata sektorns pensioner grundar sig på försäkring.
Finansieringen bygger delvis på fondering och delvis på fördelning. Systemets utgifter täcks alltså med försäkringspremier och ränteavkastningen av fonderna.
Försäkringspremierna enligt ArPL och SjPL betalas av arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans. Försäkringspremierna enligt FöPL och LFöPL betalas helt av företagarna själva. Staten deltar i !nansieringen av företagarpensionerna till den del
som försäkringsavgifterna och ränteavkastningen från fonderna inte räcker till att
bekosta pensionerna. År 2010 bekostade staten 12 procent av FöPL-pensionerna och
79 procent av LFöPL- och GeVPL-pensionerna. Staten bekostade helt avträdelsepensioner, avträdelseersättningar och avträdelsestöd. Av sjömanspensionerna bekostar
staten en tredjedel.
Finansieringen av pensionerna inom den offentliga sektorn grundade sig fram
till 1990-talet på ett fördelningssystem, vilket innebar att man tog ut så mycket
pengar som arbetspensionsavgifter eller skatter att de löpande pensionerna kunde
betalas. För kommunernas pensioner ansvarar medlemssamfunden. Som förberedelse för ökande pensionsutgifter har man från och med år 1988 samlat medel
till en s.k. pensionsansvarsfond från medlemssamfunden. Pensionsavgifterna enligt
lagen om statens pension har från och med år 1990 samlats i Statens Pensionsfond.
Pensionerna betalas inte ut direkt från Pensionsfonden utan ur statsbudgeten. Det
belopp som årligen överförs från Pensionsfonden till statsbudgeten är 40 % av pensionsutgiften. Även de anställda inom den offentliga sektorn bidrar till !nansieringen
av pensionerna genom att betala arbetstagares pensionsavgift.
35
Figur 1.
Pensionstagare efter pensionslag 31.12.2010
Samtliga pensionstagare
1 464 000
FPA-pensionstagare 697 000
Både FPA- och arbetspension 591 000
Endast FPA-pension 105 000
Arbetspensionstagare 1 358 000
Både FPA- och arbetspension 591 000
Endast arbetspension 767 000
Privata sektorn 1 182 000
ArPL 940 000
SjPL 9 000
FöPL 117 000
LFöPL 156 000 (inkluderar också specialpensioner för lantbruksföretagare)
Offentliga sektorn 637 000
StaPL 334 000
KomPL 401 000
Statens, kommunernas och kyrkans gamla pensioner 5 000
KyPL 22 000
Andra offentliga 10 000
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 000 pensionstagare
1.3 Lagarna om olycksfall i militärtjänst, skada ådragen i militärtjänst,
trafikförsäkring och olycksfallsförsäkring (SOLITA)
Med stöd av lagen om olycksfall ådragen i militärtjänst kan man ansöka om
ersättning för olycksfall i militärtjänst och militärtjänstsjukdom som inträffat
1.1.1991 eller därefter. På basis av lagen om skada ådragen i militärtjänst betalas
ersättning till krigsinvalider samt andra värnpliktiga som skadats eller insjuknat
före 1.1.1991.
Med stöd av tra!kförsäkringslagen ersätts personskador som orsakats av
motorfordon. Enligt lagen om olycksfallsförsäkring betalas ersättningar för arbetsolycksfall (som inträffar i arbetet eller på väg till eller från arbetet) och yrkessjukdomar. Lantbruksföretagarna omfattas av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.
Antalet personer som !ck s.k. SOLITA-pension vid sidan av arbets- ellerfolkpension var 42 200 vid utgången av år 2010. Dessa personers SOLITA-ersättningar som klassi!ceras som pensioner ingår i penningbeloppen i statistiken. Antalet
pensionstagare som enbart får SOLITA-pension var ungefär 6 100. Dessa pensionstagare !nns inte med i statistiken. I tabellerna om pensionsutgiften ingår SOLITApensionerna inte.
36
1.4 Pensionsförmåner år 2010
Ålderspension
Enligt arbetspensionssystemet är det möjligt att gå i pension enligt eget val i åldern
63–68 år. Inom den offentliga sektorn är det möjligt att gå i pension även enligt
tidigare överenskommelse vid den s.k. personliga eller yrkesbaserad pensionsåldern och enligt lagen om sjömanspensioner vid den s.k. intjänade pensionsåldern.
Inom folkpensionssystemet är åldersgränsen för ålderspension 65 år. Personer som
uppfyller villkoren för erhållande av pensionsstöd för långtidsarbetslösa får ålderspension utan förtidsminskning redan vid 62 års ålder enligt både folkpensions- och
arbetspensionssystemet.
Förtida ålderspension kan man få vid 62 års ålder. Inom den offentliga sektorn och enligt lagen om sjömanspensioner gäller vissa lindrigare bestämmelser om
åldersgränsen. Förtida uttag av pensionen leder till att pensionen minskar. Minskningen är bestående.
Ålderspensionen kan också uppskjutas efter 68 års ålder. Då beräknas en s.k.
uppskovsförhöjning till pensionen. I fråga om folkpension är åldersgränsen för uppskovsförhöjning 65 år.
Sjukpension
Sjukpension kan beviljas inom arbetspensionssystemet 18–62-åringar och
inom folkpensionssystemet 16–64-åringar om de har en sjukdom som verkar nedsättande på arbetsförmågan. Utöver hälsotillståndet beaktas personens förmåga
att bereda sig förvärvsinkomster med sådant tillgängligt arbete som han eller hon
skäligen kan förväntas kunna utföra, med hänsyn till hans eller hennes utbildning,
ålder, tidigare verksamhet, boendeförhållanden och andra jämförbara omständigheter. Inom den offentliga sektorn krävs endast att arbetstagaren på grund av sjukdom, handikapp eller skada blivit oförmögen att sköta sitt eget arbete. Vid bedömningen av rätten till pension för en person som har fyllt 60 år och har förvärvsarbetat
länge betonas dock arbetsförmågans yrkesrelaterade natur.
Inom arbetspensionssystemet förutsätts därtill att arbetsoförmågan kan bedömas
fortgå i minst ett år. Inom folkpensionssystemet beviljas pension emellertid inte till
en 16–19-årig person förrän rehabiliteringsmöjligheterna har utretts. En person som
är permanent blind eller förlamad betraktas alltid som arbetsoförmögen inom folkpensionssystemet.
Sjukpension kan beviljas antingen tills vidare eller som rehabiliteringsstöd på
viss tid. Rehabiliteringsstöd beviljas, om man kan anta att arbetsförmågan genom
vård eller rehabilitering åtminstone delvis kan återställas. Beviljandet av rehabiliteringsstöd förutsätter alltid en vård- eller rehabiliteringsplan.
37
Sjukpension kan beviljas till beloppet av full pension eller delpension. Full
sjukpension beviljas när arbetsförmågan anses vara nedsatt med minst 3/5 (i SjPL
2/3), delsjukpension när arbetsförmågan anses vara nedsatt med 2/5–3/5 (i SjPL 1/3–
2/3). Delpension är hälften av full sjukpension. Sjukpension i form av folkpension
beviljas inte till som delpension.
Tidigare kunde sjukpension också beviljas som individuell förtidspension.
Individuell förtidspension beviljas dock inte längre personer som är födda efter år
1943. Det innebär att största delen av de individuella förtidspensionerna upphörde
år 2008. Inom den offentliga sektorn har det dock under vissa förutsättningar varit
möjligt att bevilja individuell förtidspension till personer födda 1944–1947. En del
pensioner betalas alltså ännu år 2012.
Inom arbetspensionssystemet sjukpension som beviljats enligt de nya reglerna
(pensionsfallet har inträffat 1.1.2006 eller senare) ändras till ålderspension vid 63 års
ålder. Sjukpension som beviljats enligt de gamla reglerna (pensionsfallet inträffat
före 1.1.2006) ändras till ålderspension när pensionstagaren fyller 65. Inom folkpensionssystemet ändras sjukpension till ålderspension när pensionstagaren fyller 65.
Arbetslöshetspension
Arbetslöshetspension kan beviljas personer födda före 1950 som har fyllt 60 år och
är långtidsarbetslösa. Dessutom förutsätts att personen har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden, har arbetat i minst 5 år av de senaste 15 åren och inte kan
anvisas sådant arbete som han eller hon inte kan avböja utan att förlora sin rätt till
arbetslöshetsdagpenning.
Om personen uppfyller kraven för beviljande av arbetslöshetspension efter att ha
fyllt 62 år, beviljas inom arbetspensionssystemet ålderspension utan förtidsminskning.
Inom arbetspensionssystemet arbetslöshetspension som beviljats enligt de nya reglerna (pensionsfallet har inträffat 1.1.2006 eller senare) ändras till ålderspension vid 63
års ålder. Arbetslöshetspension som beviljats enligt de gamla reglerna (pensionsfallet
inträffat före 1.1.2006) ändras till ålderspension när pensionstagaren fyller 65. Inom
folkpensionssystemet ändras arbetslöshetspension till ålderspension när pensionstagaren fyller 65.
Deltidspension
Deltidspension beviljas endast inom arbetspensionssystemet. Deltidspension kan
beviljas arbetstagare som fyllt 58 år och som inte får annan egen pension och som
övergår från heltidsarbete till deltidsarbete. Inkomsten får utgöra 35–70 % av den
tidigare stabiliserade inkomsten. Inkomstbortfallet ska motsvara förkortningen av
arbetstiden.
38
Personer som är födda 1947 eller senare kan gå i deltidspension fram till 68 års
ålder och personer som är födda före 1947 fram till 65 års ålder.
Familjepension
Familjepension kan betalas efter förmånslåtaren till barn, efterlevande make eller
förmånslåtarens tidigare make.
Barn har rätt till familjepension, om barnet inte har fyllt 18 år när förmånslåtaren avlider. Inom folkpensionssystemet kan även ett 18–20-årigt barn vara
berättigat till barnpension, om han eller hon studerar på heltid eller deltar i yrkesutbildning (s.k. studiepension). Rätt till familjepension har förmånslåtarens egna
barn, den efterlevande makens barn, den efterlevande registrerade partnerns barn eller
adoptivbarn.
Familjepension kan beviljas en efterlevande make, vars äktenskap har ingåtts
innan förmånslåtaren fyllde 65 år och som har eller har haft ett barn tillsammans med
förmånslåtaren. Om det inte !nns ett gemensamt barn, förutsätts att äktenskapet har
ingåtts innan den efterlevande maken fyllde 50 år, att äktenskapet varat minst fem
år och att den efterlevande maken hade fyllt 50 år innan förmånslåtaren avled. Inom
arbetspensionssystemet kan pension även beviljas efterlevande make som är under 50 år, om den efterlevande maken hade fått sjukpension utan avbrott i minst tre
år före förmånslåtarens död. Ovan nämnda förutsättningar gäller också den efterlevande maken i ett registrerat parförhållande.
Inom arbetspensionssystemet kan familjepension även beviljas förmånslåtarens
tidigare make eller tidigare registrerade partner, om förmånslåtaren vid sin död var
skyldig att betala underhåll till honom eller henne.
Specialpensioner för lantbruksföretagare
Specialpensioner för lantbruksföretagare betalas endast inom arbetspensionssystemet
för den privata sektorn. Som specialpensioner för lantbruksföretagare kan betalas
avträdelse- eller generationsväxlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd. Avträdelsepensioner beviljades åren 1974–1992, generationsväxlingspensioner åren 1974–1995 och avträdelseersättningar åren 1993–1995. Avträdelsestöd
har beviljats sedan 1995.
Avträdelsestöd kan beviljas lantbruksföretagare som permanent avstår från
kommersiellt lant- och skogsbruk eller renskötare som permanent avstår från renskötsel. Det beror på sättet och året för avträdelsen vid vilken ålder lantbruksföretagaren kan få avträdelsestöd. Den yngre maken kan få vilande pensionsrätt.
39
2
Statistiköversikt
2.1 Samtliga pensionstagare och pensionsutgiften
I slutet av år 2010 uppgick antalet pensionstagare till 1 464 000. Av dem !ck 1 178 000
enbart egen pension, medan 234 000 !ck egen pension och familjepension och
51 000 enbart familjepension. Utomlands bodde 63 000 pensionstagare.
År 2010 betalades i pensioner sammanlagt 23,2 miljarder euro, vilket utgorde
42 procent av socialutgifterna och 13 procent av bruttonationalprodukten. I arbetspensioner betalades 19,5 miljarder euro, i FPA-pensioner 2,5 miljarder euro och i
SOLITA-pensioner och i oregistrerade tilläggspensioner sammanlagt 1,2 miljarder
euro.
Figur 2.
Arbetspensions- och FPA-pensionsutgiften efter pensionsslag år 2010
Arbetspensionsutgiften
19,5 md €
FPApensionsutgiften
2,5 md €
0
10
20
Ålderspensioner
Sjukpensioner
30
40
50
60
70
80
90
Arbetspensionsutgiften mn €
14 826*
FPA-pensionsutgiften mn €
2 409
739
1 611
Arbetslöshetspensioner
Familjepensioner
478
49
1 589
35
Deltidspensioner
224
-
-
61
Fronttillägg och
barntillägg
*Inkluderar specialpensioner för lantbruksföretagare (126 mn €).
100 %
40
2.2 Sjukpensionstagare och nya sjukpensionstagare som bor i Finland
I slutet av år 2010 fanns det 259 000 sjukpensionstagare och under årets lopp gick
24 800 personer i sjukpension. Männens andel av sjukpensionstagarna var 53 procent
och av de nya sjukpensionstagarna 51 procent. Som sjukpensioner betalades 3,1 miljarder euro.
Orsaken till sjukpension var oftast någon sjukdom som ingår i huvudgruppen psykiska sjukdomar och beteendestörningar. Personer som blir pensionerade på grund
av dessa sjukdomar är yngre än de som blir pensionerade på grund av sjukdomar i
muskuloskeletala systemet, som är den näst allmännaste orsaken till arbetsoförmåga. Bland de som varit sjukpensionerade är andelen psykiska sjukdomar och beteendestörningar ännu tydligt större (45 %) än bland de nypensionerade (33 %).
De näst allmännaste orsakerna var sjukdomar i nervsystemet och cirkulationsorganen. De efterföljdes av skador och förgiftningar.
Figur 3.
I Finland bosatta sjukpensionstagare 31.12.2010 och nya sjukpensionstagare år 2010
efter sjukdomshuvudgrupp
Sjukpensionstagare 31.12. 2010
Alla
45
Män
44
Kvinnor
24
8
22
47
9
27
6
5
12
259 300
8
6
11
136 300
4 3
11
123 000
8
Nya sjukpensionstagare år 2010
Alla
33
Män
31
32
29
8
36
Kvinnor
0
10
7
20
7
7
14
24 800
10
9
13
12 600
6
5 4
35
30
40
50
60
70
80
Psykiska sjukdomar och beteendestörningar
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
Sjukdomar i nervsystemet
Cirkulationsorganens sjukdomar
Skador och förgiftningar
Andra sjukdomar
14
90
12 200
100 %
41
2.3 I Finland bosatta egenpensionstagares (exkl. deltidspension) befolkningsandel
Vid utgången av år 2010 var 30 procent av den befolkning som fyllt 16 år pensionerade. År 1986 var motsvarande andel 26 procent, vilket innebär att andelen
har ökat med fyra procentenheter på 25 år. Förändringen förklaras av att antalet personer i åldern för ålderspension och deras befolkningsandel har ökat, eftersom de
pensionerades andelar i åldersgrupperna under 65 år har minskat eller hållits nästan
oförändrade.
I åldersgruppen 60–64 år ökade befolkningsandelen till mitten av 1990-talet. Då
fanns det ännu många som !ck individuell förtidspension. Åldersgränsen för individuell förtidspension höjdes emellertid åren 1994 och 2000, och från och med år
2003 beviljades sådan pension inte längre personer som var födda efter år 1943. Under
den senare hälften av 2000-talet ökades befolkningsandelen på grund av att de stora
årskullarna började gå i ålderspension, med å andra sidan har arbetslöshetspensionerna avskaffats steg för steg, vilket har haft en motsatt effekt. Vid utgången av
år 2010 var 56 procent pensionerad av befolkningen i åldern 60–64 år när den motsvarande andelen var 80 procent i år 1994.
Befolkningsandelen av pensionärer i åldern 55–59 år har minskat med 21 procentenheter på 25 år. Orsaken till minskningen är närmast att åldersgränserna för arbetslöshetspension och individuell förtidspension har ändrats.
Befolkningsandelen av pensionärer i åldern 45–54 år har minskat med tre procentenheter. I slutet av år 2010 var den åtta procent. Befolkningsandelen av pensionärer i
åldern 16–44 år har hållits nästan oförändrad åren 1986–2010, dvs. vid ca två procent.
Figur 4.
I Finland bosatta egenpensionstagares (exkl. deltidspension) befolkningsandel 1986–2010
%
90
80
70
60–64
60
50
40
55–59
Alla som fyllt 16 år
30
20
10
45–54
16–44
0
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
42
3
Material
Diagram.
Insamling av material år 2010
Pensionsutgiftsuppgifter
Olycksfallsförsäkringsanstalternas
förbund
Trafikförsäkringscentralen
Trafik- och
olycksfallsförsäkringsuppgifter
(30 200)
Befolkningsuppgifter
F
P
A
PSC
FPA-pensionsuppgifter
Uppgifter om boendekommun
Pensionsutgiftsuppgifter
PSC-pensionsuppgifter
Gamla arbetspensionsuppgifter (3 500)
Militärolycksfallsuppgifter
(19 700)
Sammanslagning
SOLITA-uppgifter
48 300 personer
Sammanslagning
och
komplettering
723 000 personer
723 000 pensioner
1 358 000 personer
2 191 000 pensioner
Sammanslagning
Statistik
Uppgifterna i statistiken grundar sig på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens pensionsregister samt på de pensionsuppgifter enligt tra!k- och olycksfallsförsäkringslagen som Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och Tra!kförsäkringscentralen tar fram. Materialet innehåller uppgifter om antal och genomsnittliga pensioner för dem som fått arbets- eller folkpension den sista dagen på året,
uppgifter om antalet personer som gått i pension under året samt om arbets- och
folkpensionsutgiften. Därtill innehåller materialet uppgifter om antalet SOLITA-pensioner och de genomsnittliga pensionerna.
Av de pensioner som Folkpensionsanstalten utbetalar har alla andra förmåner
medtagits förutom de förmåner som enbart utbetalas i form av fronttillägg eller barntillägg. Nämnda penningbelopp har emellertid beaktats i totalpensionerna för dem
som får arbetspension. I arbetspensionerna beaktas alla andra pensioner utom
oregitrerade tilläggspensioner.
43
I uppgifterna om pensionsutgiften saknas de oregistrerade tilläggspensionerna inom
arbetspensionssystemet, de s.k. SOLITA-pensionerna samt de pensioner som kommunerna betalar enligt de gamla pensionsbestämmelserna. År 2010 har 1,2 miljarder euro lämnats utanför statistiken över pensionsutgiften, vilket är 5 procent av den
totala pensionsutgiften.
4
Begrepp
4.1 Statistikenheter
Pensionstagare
Pensionstagare är en person som får egen eller familjepension på statistikårets sista
dag. En och samma person kan samtidigt få pension med stöd av "era pensionslagar
och enligt "era pensionsslag.
Pensionstagare med egen pension omfattar alla som får ålders-, sjuk- eller
arbetslöshetspension, deltidspension eller specialpensioner för lantbruksföretagare.
De som får förtida ålderspension räknas alltid som pensionstagare med ålderspension och de som får rehabiliteringsstöd eller individuell förtidspension som pensionstagare med sjukpension.
Samtliga pensionstagare inbegriper dem som får egen pension och också dem
som får familjepension.
Som pensionstagare med både FPA-pension och arbetspension klassi!ceras personer som får pension enligt tabellrubriken ur båda systemen. Till exempel i tabellen
över sjukpension ska det vara fråga om sjukpension enligt båda systemen.
Nypensionerade
Som nypensionerade betraktas personer som under statistikåret har börjat få egenpension (annan än deltidspension). Dessutom förutsätts det att personen inte har fått
egenpension (gäller inte deltidspension) på åtminstone två år.
En person anses ha gått i pension enligt arbets- eller folkpensionssystemet det år
då han eller hon går i pension enligt respektive system. Av alla nypensionerade förutsätts att de inte har fått pension enligt någotdera systemet på två år.
De som har gått i deltidspension betraktas inte som nypensionerade, dvs. de är
inte med i siffrorna om samtliga nypensionerade. De nya deltidspensionstagarna tas
med i siffrorna om nypensionerade först det år då de börjar få någon annan egenpension.
44
Pensionsutgift
Pensionsutgiften består av de pensioner som arbetspensionsanstalterna och FPA
betalat ut under ett år.
Arbetspensionsutgiften inbegriper både den privata och den offentliga sektorns
pensionsutgift. Pensionsutgiften inkluderar inte pensioner enligt gamla kommunala
pensionsstadgor, s.k. SOLITA-pensioner eller oregistrerade tilläggspensioner inom
arbetspensionssystemet.
FPA:s pensionsutgift inbegriper pensioner som betalats enligt folkpensionslagen, lagen om frontmannapension samt lagen om betalning av fronttillägg utomlands. Fronttillägg och barntillägg är med i FPA:s totala pensionsutgift, men inte i
siffrorna om pensionsslagen.
4.2 Faktorer som beskriver pensionstagarna
Ålder
Pensionstagarens ålder är ålder i slutet av statistikåret. En nypensionerad
persons ålder är i regel personens ålder när pensionen börjar. Vid beräkningen av
andelen som gått i pension per åldersgrupp används personens ålder vid utgången av
statistikåret.
Genomsnittsåldern är det aritmetiska medeltalet av personernas ålder.
Medianåldern är den mittersta observationen i materialet och innebär att hälften
är yngre och hälften äldre än detta.
Genomsnittlig pension
Pensionen kan bestå av arbetspension, pensioner som utbetalas av FPA samt SOLITApensioner i anslutning till dessa. Genomsnittlig pension är det aritmetiska medeltalet av
bruttopensionerna.
Egenpensionstagares genomsnittliga egenpension innehåller eurobeloppet av
personens egenpensioner (bortsett från deltidspensioner). Egenpensionstagarnas
genomsnittliga totalpension inkluderar utöver de ovan nämnda också familjepensionernas belopp och beloppet av barntillägg och fronttillägg som FPA betalar.
Familjepensionstagares genomsnittliga familjepension innehåller endast familjepensionens eurobelopp och den genomsnittliga totalpensionen alla förmåner som
betalas som pensioner till familjepensionstagaren.
I tabellerna över totalpension som gäller samtliga pensionstagare är även deltidspensionstagarna medräknade.
45
Sjukdom
Sjukpensionstagare och nypensionerade med sjukpension statistikförs efter sjukdom utgående från den huvudsakliga sjukdom som utgör grund för pensionen. Uppgifterna om sjukdom bygger i första hand på diagnosen inom arbetspensionssystemet.
Om sjukdomarna anges huvudgrupperna och några undergrupper. Grunden för
valet av enskilda sjukdomar och sjukdomsgrupper har varit hur allmänna de är.
Sjukdomsdiagnoserna och de motsvarande koderna grundar sig på sjukdomsklassi!kationssystemet ICD-10, som infördes i Finland i början av år 1996. Sjukpensioner som beviljades före 1996 grundade sig på ICD-9-klassi!kationen.
Orsakerna till sjukpensionerna har valts ut för tabellerna enligt ICD-10-klassi!kationen och koderna enligt ICD-9-klassi!kationen har så väl som möjligt placerats
i rätt ICD-10-klass eller klassintervall enligt en särskild konversionsanvisning (se
bilaga 2). I slutet av år 2010 hade den sjukdom som orsakat arbetsoförmågan bokförts med en ICD-9-kod hos 19 % av sjukpensionstagarna.
Region
Landskapen indelas enligt den regionklassi!cering som är gällande vid utgången av
statistikåret. Personens bosättningskommun är den kommun som personen är bosatt i
den sista dagen av statistikåret. Uppgifterna om bosättningskommun fås från FPA:s
befolkningsuppgifter.
I statistiken klassi!ceras bosättningsländerna enligt den landsklassi!cering
som är gällande vid utgången av statistikåret. För pensioner som betalats utomlands
är personens bosättningsland det land som personen är bosatt i den sista dagen av
statistikåret. Uppgifterna om bosättningsland fås från FPA:s befolkningsuppgifter,
som kompletteras med uppgifter från pensionsanstalterna.
Medborgarskap
I statistiken klassi!ceras medborgarskapsuppgifter enligt den medborgarskapsklassi!cering som är gällande vid utgången av statistikåret. Uppgifterna om medborgarskap fås från FPA:s befolkningsuppgifter, som kompletteras med uppgifter
från pensionsanstalterna.
Befolkningsandel
Pensionstagares befolkningsandel beräknas som i Finland bosatta pensionstagares
procentuella andel av de FPA-försäkrade. Praktiskt taget omfattas hela den befolkning som bor i landet, men även !nska medborgare som är tillfälligt bosatta utomlands.
46
Vid uträkningen av befolkningsandelarna av dem som får egenpension
presenteras två olika synvinklar. I tabellerna granskas alla egenpensionstagares
befolkningsandelar. Som tilläggsinformation ges även pensionstagarnas befolkningsandelar exklusive deltidspensionärerna. Orsaken därtill är att deltidspensionärerna inte anses vara pensionerade utan i arbete, även om de ur pensionssystemets
synvinkel får s.k. egenpension. Beviljandet av deltidspension förutsätter ju alltid
arbete.
Vid beräkningen av de nypensionerades befolkningsandel utgår man från FPA:s
befolkning vid utgången av det år som föregår statistikåret, pensionstagarna borträknade (bortsett från familjepensions- och deltidspensionstagare).
47
1
Description of the pension system in 2010
In broad outline, the Finnish pension system consists of the national pension scheme
and the statutory earnings-related pension scheme as well as certain acts enacted
against speci!c risks, for example, the Motor Liability Insurance Act, the Workers’
Compensation Insurance Act, the Military Injuries Act, and the Compensation for
Military Injuries Act.
This publication covers all recipients of a pension from the national or the
earnings-related pension scheme. The national pension scheme covers all persons
who are permanently resident in Finland. The earnings-related pension scheme
covers all employees, self-employed persons and farmers whose employment
exceeds the minimum requirements laid down by law.
At the end of 2010, 93 per cent of all pension recipients received an earningsrelated pension, and almost 50 per cent a pension under the national pension
scheme, i.e. paid by the Social Insurance Institution. 40 per cent of all pension
recipients drew a pension from both the national and the earnings-related pension
schemes at the same time.
The person may receive simultaneously both pensions from different schemes
and also pensions of different types. The changes to the acts on the earningsrelated pension carried out in 2005 and the changes to the legislation on the national
pension differentiated the earnings-related pensions and the national pensions even
further. Due to different retirement ages and stipulations for the transition period,
situations where the person receives simultaneously pensions of different types from
different pension schemes will become more common.
1.1 The national pension scheme
In accordance with the national pension legislation, a person resident in Finland is
entitled to a national pension if he/she has resided in Finland for at least three years
after turning 16. A disability pension may be awarded without the required periods of
residence to persons who have become incapable of work before the age of 19 years
while resident in Finland or persons who have become disabled abroad as a child
before the age of 16 years and who receive disability allowance for persons under 16
years of age when reaching the age of 16 years.
A surviving spouse and children resident in Finland are entitled to a
survivors’ pension, provided that the deceased resided in Finland at the time of his/her
death. The residence period requirements for the deceased and the surviving
48
spouse are the same as for recipients of national pensions. These requirements do not
apply to children.
The front-veterans’ supplement and additional front-veterans’ supplement are
granted to persons resident in Finland who hold a front-veteran’s badge. The frontveterans’ supplement may also be paid to Finnish citizens residing abroad if they
receive a national pension from Finland.
National pension legislation as at 31.12.2010
KEL
REL
URL
National Pensions Act
Front-Veterans’ Pensions Act
Act on Front-Veterans’ Supplement Payable Abroad
The EC legislation and the agreements on social security concluded by Finland
entail exceptions to the rules governing residence-based pension provision. The EC
provisions apply to EU/EEA employees and their family members. The Nordic social
security agreement mainly applies to citizens of the Nordic countries residing in the
EU/EEA area to whom the EC legislation does not apply. By means of bilateral social
security agreements, reciprocal rights to the pensions of the other agreement
country are granted.
National pensions are paid by the Social Insurance Institution. These are the
old-age pension, the disability and unemployment pensions as well as the general
survivors’ pensions, which include the surviving spouse’s pension and the orphan’s
pension. The size of the national pension is dependent on the pension recipient’s
own statutory earnings-related pension income and continuous compensations
comparable to this and family status.
It is not possible to receive several pensions paid by the Social Insurance
Institution at the same time. The disability pension and the unemployment pension stop at the age of 65 when the entitlement to an old-age pension begins. A
survivors’ pension is not paid for the same period as the national pension. The surviving
spouse has, however, the right to an initial pension of 6 months’ duration in so far as the
surviving spouse’s pension would be larger than the national pension.
In accordance with the national pension legislation, the national pension and the
surviving spouse’s pension are proportioned to the period of residence in Finland.
The orphan’s pension is also proportioned, if the deceased has been insured in an EU/
EEA country where an orphan’s pension is paid.
The pensions paid by the Social Insurance Institution are linked to the cost-ofliving index. The index adjustment, made at the beginning of January, is based on
the index number of the cost-of-living index for the third quarter of the previous
year. The index number of the national pension index for 2010 was 1502. In 2010 the
49
national pension index was kept at the 2009 level by a separate statute. Without a
separate statute, the bene!ts tied to the national pension index would have been
lowered from the beginning of 2010.
Composition of the pensions paid by the Social Insurance Institution
The pensions consist of !xed-amount and income-related pension components. The
income-related pension components are the national pension and the basic amount
supplement to the surviving spouse’s pension and to the orphan’s pension. The !atrate components of the pension are the surviving spouse’s initial pension and the
basic amounts of the surviving spouse’s pension and the orphan’s pension.
National pension is paid in the form of old-age, disability and unemployment
pension. The surviving spouse’s pension is paid as an initial pension for six months
as of the death of the benefactor. The continuing pension of a surviving spouse
providing for a child is paid to a surviving spouse who has a child under the age of
18. This always includes at least a basic amount. The continuing pension for a lone
surviving spouse includes only the basic amount supplement. The orphan’s pension
includes always the basic amount and possibly the basic amount supplement.
The pension bene!ts of the Social Insurance Institution are also paid in
the form of child increase, front veterans’ supplement and front-veterans’
additional supplement. As of 2008, they have no longer been counted as pensions,
although their amounts are included in the !gure for total pension expenditure.
The family conditions affect the size of the income-related pension components either
directly or indirectly through income limits.
Financing of pensions paid by the Social Insurance Institution
The State is responsible for the national pension costs.
1.2 The statutory earnings-related pension scheme
Salaried work and self-employment in Finland between the ages of 18 and 68
have to be insured for earnings-related pension bene!ts. The liability to take out
insurance starts at the beginning of the month following the person’s 18th birthday
and ends at the end of the month during which the person reaches the age of 68. The
employee whom the Finnish employer has temporarily posted abroad is also insured in
Finland. Foreigners working in Finland are insured under the Finnish legislation on the
earnings-related pension regardless of whether the employer is Finnish or foreign.
However, temporary work is always insured in the employer’s home country.
The statutory earnings-related pension scheme is divided into the private and the
50
public sector. The private sector employs three-fourths of the labour force and the
public sector one-third.
The acts on the earnings-related pension for the private sector cover persons who
work for a private-sector employer, independent entrepreneurs and farmers as well
as persons whose work is covered by the Seamen’s Pensions Act (MEL). Privatesector pensions also include pensions awarded to farmers under the farmclosure schemes. Voluntary non-registered supplementary pensions paid by the
employer are not included in the !gures of this publication.
The public sector covers state employees, part of the personnel in education
and at private organisations subsidized by the State, persons working for towns,
municipalities and federations of municipalities as well as person working for the
Church, parishes and federations of parishes. The public sector also includes the
personnel of the Social Insurance Institution and the Bank of Finland as well as
persons who started working for the Orthodox Church before 1 January 1994. The
public sector further includes pensions under the old pension rules paid by the State,
Local government and Church as well as pensions paid by the regional government
of Åland.
Voluntary pension provision paid by the individuals themselves is not included in
the !gures of this publication.
Legislation on the earnings-related pension as at 31.12. 2010
Private sector
TyEL
MEL
YEL
MYEL
LUTUL
Employees’ Pensions Act
Seafarer’s Pensions Act
Self-Employed Persons’ Pensions Act
Farmers’ Pensions Act
Act on Farmers’ Early Retirement Aid
Public sector
VaEL
KuEL
KiEL
OrtKL
SP
KELA
State Employees’ Pensions Act
Local Government Pensions Act
Evangelical-Lutheran Church Pensions Act
Orthodox Church Act
Pension regulation for the Bank of Finland
Pension regulation for the Social Insurance Institution
Pension regulation for the regional government of Åland
On the basis of the pension reforms which took effect from the beginning of 2005
an earnings-related pension accrues from work performed between the ages of 18
51
and 67. The pension is calculated on the basis of the earnings for each year and the
accrual rate which corresponds to the person’s age. A pension also accrues on the
basis of certain unpaid periods.
The bene!ts paid under the acts on the earnings-related pension are old-age,
disability, unemployment and part-time pensions as well as survivors’ pensions. The
bene!ts paid under the separate acts for farmers are farm-closure pensions, changeof-generation pensions, farm-closure compensation and farmers’ early retirement aid.
The person can receive as earnings-related pension simultaneously pensions
under several pension acts and pensions of several different types.
The Ministry of Social Affairs and Health con!rms annually the index !gures
for the earnings-related pension index, the halfway index and the wage coef!cient.
The earnings-related pension index is used to revalue the euro amounts of pensions
in payment annually at the beginning of January. The wage coef!cient has been
used as of 2005 to calculate pensions and to revalue earnings from work, selfemployed persons’ con!rmed incomes and the limit amounts laid down in the acts on the
earnings-related pension. The halfway index is used until 2012 and it is used to
calculate pensions in cases where the pension is calculated according to the rules
which were in force until the end of 2004. In 2010 the earnings-related pension index
was 2292, the halfway index 2538 and the wage coef!cient 1.231.
Financing of statutory earnings-related pensions
The !nancing of private-sector pensions is based on insurance. The !nancing is
partly funded and partly pay-as-you-go. The expenditure of the scheme is thus
covered through contributions and interest yields on the funds. The contribution under
TyEL and MEL is paid jointly by the employer and the employee. The contribution
under YEL and MYEL is paid in its entirety by the self-employed person himself or
herself. The State participates in the !nancing of the pensions for self-employed persons
insofar as the contributions and interest yield on the funds are not suf!cient to
!nance the pensions. In 2010 the State !nanced 12% of the pensions under
YEL and 79% of the pensions under MYEL and SPVEL. The State paid in their
entirety the farm-closure pensions, farm-closure compensations and farmers’ early
retirement aids. Of the pensions under the Seafarer’s Pensions Act (MEL) the State
!nances one-third.
Until the 1990s, the !nancing of public sector pensions was based on the pay-asyou-go system. In other words, enough pension contributions or taxes were collected to !nance pensions in payment. Local government pensions are the responsibility
of the member entities. Since 1988, in preparation for the increasing pension
expenditure, assets have been collected from the member entities into a so-called
pension liabilities fund. Since 1990, pension contributions according to the State
52
Employees’ Pensions Act have been accumulated into the State Pension Fund.
Pensions are not paid directly from the State Pension Fund but from the state budget. The
amount transferred annually from the State Pension Fund to the budget accounts
for 40 per cent of the pension expenditure. Employees and of!cials of the public sector
also participate in the !nancing of pensions by paying the employee’s pension
contribution.
Chart 1.
Pension recipients by pension act as at 31.12.2010
All pension recipients 1,464,000
Recipients of national pension 697,000
Both national and statutory earnings-related pension 591,000
National pension only 105,000
Recipients of statutory earningsrelated pension 1,358,000
Both national and statutory earnings-related pension 591,000
Statutory earnings-related pension only 767,000
Private sector 1,182,000
TyEL 940,000
MEL 9,000
YEL 117,000
MYEL 156,000 (includes farmers’ special pensions)
Public sector 637,000
VaEL 334,000
KuEL 401,000
Old State, Local Government and Church plans 5,000
KiEL 22,000
Other public 10,000
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,000 pension recipients
1.3 Military injuries, Motor liability insurance and workers’
compensation (SOLITA)
On the basis of the Compensation for Military Injuries Act it is possible to apply
for compensation on the basis of accident or service illness occurring in military
service 1 January 1991 and later. Under the Military Injuries Act compensations are
paid to war invalids as well as other conscripts who sustained an injury or fell ill
before 1 January 1991.
The Motor Liability Insurance Act compensates personal injuries caused by
motored vehicles used in traf!c. Compensations are paid on the basis of the
Workers’ Compensation Insurance Act for accidents at work (on the job or on
53
the way to or from work) and occupational diseases. Farmers are covered by the
Accident Insurance Act for Farmers.
Besides earnings-related and national pensions so-called SOLITA
pensions were at the end of 2010 paid to 42,200 persons. These persons’ SOLITA
compensations which can be classi!ed as pensions are included in the averages for the
pensions as well as in the size distributions. The number of persons who received only a
SOLITA pension was approximately 6,100. They are not included in the !gures
of the statistics. The tables on pension expenditure do not at all include SOLITA
pensions.
1.4 Pension benefits in 2010
Old-age pension
In the statutory earnings-related pension scheme it is possible to retire on the
old-age pension "exibly between the ages of 63 and 68. In the public sector it is
possible to retire also according to that agreed on earlier at the so-called personal or
occupation-speci!c retirement age and under the Seamen’s Pensions Act (MEL) at the
so-called accrued retirement age. In the national pension scheme the age limit for the
old-age pension is 65 years. A person who has met the entitlement criteria for pension
assistance for long-term unemployed can receive the old-age pension without
reduction for early retirement already at the age of 62 from both the national and the
earnings-related pension scheme.
A person who has reached the age of 62 may retire on an early old-age
pension. In the public sector and under the Seamen’s Pensions Act (MEL) the rules
on the retirement age are in some respects less strict. Early retirement reduces
the accrued pension permanently.
Old-age retirement can also be postponed beyond the age of 68. In that case a
so-called increment for deferred retirement is calculated to the pension. As regards
the national pension the age limit for the increment for deferred retirement is 65
years.
Disability pension
Disability pension may be granted in the statutory earnings-related pension scheme
to a person aged 18–62 and in the national pension scheme to a person aged
16–64 who have an illness witch reduces the person’s work ability. Besides the
person’s health another factor that is also taken into account is the person’s
possibilities of earning a living by such available work which the person can reasonably
be expected to manage when taking into account his or her education and training,
54
age, previous activity, living conditions and other comparable factors. In the public
sector it suf!ces that due to illness, handicap or injury the employee has become
incapable of doing his or her own job. The assessment of the entitlement to a disability
pension for a person who has reached the age of 60 and who has a long work history has
emphasises especially the occupational nature of the incapacity for work.
In the earnings-related pension scheme it is further required that the
incapacity for work can be estimated to last for at least a year. In the national
pension scheme the pension is not awarded to persons aged 16–19 until their
possibilities of rehabilitation have been investigated. In the national pension scheme a
permanently blind person and a person permanently without mobile ability is always
considered incapable of work.
The disability pension may be awarded either until further notice or in the form
of cash rehabilitation bene"t for a speci"c period of time. Cash rehabilitation
bene!t is granted if it can be expected that the person’s work ability can be restored at least in part through treatment or rehabilitation. Granting of cash rehabilitation
bene!t always requires a treatment or rehabilitation plan.
The disability pension may be awarded to the amount of a full pension or a
partial pension. The person is granted a full disability pension if the work ability is
considered to have been reduced by at least 3/5 (2/3 under MEL) and a partial
disability pension if the work ability is considered to have been reduced by 2/5–
3/5 (1/3–2/3 under MEL). The partial disability pension is half of the full disability
pension. A disability pension paid as a national pension is not awarded to the amount
of a partial pension.
Previously the disability pension could also be granted in the form of an
individual early retirement pension. However, this type of pension is no longer
awarded to persons born after 1943. Most individual early retirement pensions
ended in 2008. In the public sector it has, however, on certain conditions been
possible to grant individual early retirement pensions also to persons born in 1944–
1947, meaning that some pensions will still be in payment in 2012.
In the earnings-related pension scheme a disability pension awarded according
to the new rules (pension contingency occurred 1 January 2006 or later) is changed
to an old-age pension from the age of 63. A disability pension awarded according to
the old rules (pension contingency occurred before 1 January 2006) is changed to
an old-age pension from the age of 65. In the national pension scheme a disability
pension is changed to an old-age pension from the age of 65.
55
Unemployment pension
The unemployment pension may be awarded to long-term unemployed persons
born before 1950 who have reached the age of 60. A further requirement is that the
person has received unemployment allowance for the maximum period of time, been
in gainful employment for at least !ve years during the last !fteen years and that
the person cannot be assigned any job where refusal to take on the job would mean
losing the entitlement to unemployment allowance.
If the entitlement criteria for the unemployment pension are met after the
person has reached the age of 62, the person is awarded in the earnings-related pension
scheme an old-age pension without any reduction for early retirement.
In the earnings-related pension scheme an unemployment pension awarded
according to the new rules (pension contingency occurred 1 January 2006 or
later) is changed to an old-age pension from the age of 63. An unemployment
pension awarded according to the old rules (pension contingency occurred before
1 January 2006) is changed to an old-age pension from the age of 65. In the
national pension scheme an unemployment pension is changed to an old-age pension from the age of 65.
Part-time pension
Part-time pensions are only granted within the earnings-related pension scheme.
The part-time pension may be granted to an employee who has reached the age of
58 and who does not receive any other pension in his or her own right and who
changes from full-time to part-time work. The earnings may amount to 35–70% of
the previous stabilised earnings. The reduction in earnings should correspond to the
reduction in working hours.
Persons born in 1947 and later may take a part-time pension till the age of 68 and
persons born before 1947 till the age of 65.
Survivors’ pension
The survivors’ pension may be paid after the death of the primary bene!ciary to the
children, the surviving spouse or the deceased person’s former spouse.
The child is entitled to a survivors’ pension, if he or she at the death of the
deceased is aged less than 18. In the national pension scheme also a child aged
18–20 is entitled to an orphan’s pension if he or she is a full-time student or
participates in vocational training (so-called student’s pension). Children entitled to
a survivors’ pension may be the deceased person’s own child, the surviving spouse’s
child, the child of the surviving party to a registered relationship or an adopted child.
A survivors’ pension may be granted to the surviving spouse, if the spouses had
married before the deceased reached the age of 65 and if the surviving spouse has
or has had a child together with the deceased. If the spouses do not have a child
56
together, the requirement is that the spouses had married before the surviving
spouse reached the age of 50, the marriage had lasted for at least 5 years and at
the death of the spouse the surviving spouse had reached the age of 50. In the
earnings-related pension scheme the pension may also be granted to a surviving
spouse aged less than 50, if the surviving spouse had received a disability
pension continuously for at least three years before the death of the spouse. The
aforementioned criteria also apply to the surviving party of a registered relationship.
In the earnings-related pension scheme a survivors’ pension may also be
granted to the deceased person’s former spouse or the divorced party to a registered
relationship, if the deceased person was at the time of death liable to pay alimony to
the former spouse.
Special pensions for farmers
Special pensions for farmers are paid within the earnings-related pension scheme
only in the private sector. The benefits payable as special pensions for farmers are
farm-closure pension, change-of-generation pension, farm-closure compensation and
farmers’ early retirement aid. Farm-closure pensions were granted in 1974–1992,
change-of-generation pensions in 1974–1995 and farm-closure compensations in
1993–1995. Farmers’ early retirement aid has been awarded since 1995.
Farmers’ early retirement aid may be granted to a farmer who permanently gives
up commercial agriculture or forestry, or a reindeer herder who permanently gives
up reindeer husbandry. The way and year of giving up farming determine the age at
which the person may receive farmers’ early retirement aid. A younger spouse may
have suspended entitlement to the pension.
57
2
Statistics review
2.1 All pension recipients and pension expenditure
At the end of 2010 there were 1,464,000 pension recipients. Of them
1,178,000 received only a pension in their own right, 234,000 received a pension
in their own right and a survivors’ pension and 51,000 received only a survivors’
pension. There were 63,000 pension recipients who were resident abroad.
In 2010, a total of 23.2 billion euros were paid in pensions. This was 42 per cent
of social expenditure and 13 per cent of GDP. Statutory earnings-related pensions
were paid to the amount of 19.5 billion euros, pensions paid by the Social Insurance Institution to the amount of 2.5 billion euros, and SOLITA and non-registered
supplementary pensions to the amount of 1.2 billion euros.
Chart 2.
Pension expenditure for statutory earnings-related pensions and pensions paid by the
Social Insurance Institution by pension benefit in 2010
Statutory
earningsrelated
pensions
€19.5bn
Pensions
paid by
SII
€2.5bn
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 %
Statutory earningsPensions paid by the
related pensions Social Insurance Institution
€ million
€ million
Old-age pensions
Disability pensions
Unemployment
pensions
Survivors’ pensions
Part-time pensions
Front-veterans’
supplements and
child increases
14,826 *
1,611
2,409
739
478
49
1,589
35
224
-
-
61
*Includes special pensions for farmers (126 € million ).
58
2.2 Disability pension recipients and new disability pension recipients
resident in Finland
By the end of 2010, there were 259,000 disability pension recipients, and 24,800
people began receiving disability pension in the course of the year. 53 per cent of
pension recipients and 51 per cent of new disabili-ty recipients were men. Disability
pensions were paid at a total amount of 3.1 billion euros.
The most common reason for disability pension was an illness
categorized broadly in the main group of mental and behavioural disorders. Based
on these illnesses, people are retiring younger than in the case of illnesses of the
musculoskeletal system, the second most common reason for disability. The share of
mental and behavioural disorders in all illnesses is thus even larger for those already
on disability pension (45%) than for new disability pension recipients (33%).
The most common reasons after that are illnesses of the nervous system and
circulatory system, followed by injuries and poisoning.
Figure 3.
Disability pension recipients residing in Finland on 31 December 2010 and new disability pension recipients in 2010, according to main illness category.
Recipients of disability pensions as at 31.12.2010
All
45
Males
44
24
22
47
Females
8
9
27
6
5
12
259,300
8
6
11
136,300
4 3
11
123,000
8
Persons having retired on a disability pension in 2010
All
33
Males
31
32
29
8
36
Females
0
10
7
20
7
7
14
24,800
10
9
13
12,600
6
5 4
35
30
40
50
60
70
80
Mental and behavioral disorders
Diseases of the musculoskeletal system
Diseases of the nervous system
Diseases of the circulatory system
Injuries, poisoning
Other diseases
14
90
12,200
100 %
59
2.3 The share of Finnish residents receiving a pension in their own right
(excl. part-time pension)
Towards the end of 2010, 30 per cent of the population over 16 years of age were
retired. In 1986 the corresponding share was 26 per cent, in other words the
share has grown by four percentage points in 25 years. The change can be
explained by the increase in the number and share of the population that is at the
old-age retirement age, since the shares of age groups under 65 have decreased or
remained virtually the same.
The population share of the 60–64-year-olds grew until the mid-1990s. At the
time there were still a large number of persons on individual early retirement
pension. The lower age limit of individual early retirement pensions was raised in the
years 1994 and 2000, and from the year 2003 it is no longer granted to those born
after 1943. Towards the end of the 2000s the baby-boomer generation began
retiring, which increased this population share, but the gradual termination of the
unemployment pension has had a balancing effect. 56 per cent of the population
aged between 60 and 64 were retired by the end of 2010 when the correponding
share was 80 per cent by the end of 1994.
The population share of the 55–59-year-olds has gone down by 21 percentge
points in 25 years. The reason for the decrease is mainly changes to the lower age
limit of the unemployment pension and the individual early retirement.The population share of the 45–54-year-olds has decreased by three percentage points beeing under
eight per cent at the end of 2010. The share of retirees between the ages of 16–44 has
stayed virtually the same between 1986 and 2010, in other words around two per cent.
Figure 4.
The population share of those receiving a pension in their own right while resident in
Finland, per age group during the years 1986–2010
%
90
80
70
60–64
60
50
40
55–59
All aged 16 and over
30
20
10
45–54
16–44
0
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
60
3
The data
Chart.
Data collected in 2010
Pension expenditure
data
Federation
of Accident
Insurance
Institutions
Finnish
Motor
Insurers’
Centre
Motor liabity
and workers’
compensation
insurance data
(30,200)
Population data
S
I
I
FSP
SII pension data
Data on municipality
of residence
FCP pension
data
Pension
expenditure
data
Old earnings-related
pension data (3,500)
Military
injuries
data
(19,700)
Combination
SOLITA data
48,300 persons
Combination and
complementation
723,000 persons
723,000 pensions
Combination
1,358,000 persons
2,191,000 pensions
Statistics
The data of the statistics are based on the pensions registers of the Finnish Centre
for Pensions and the Social Insurance Institution as well as pensions data under the
Motor Liability Insurance Act and the Workers’ Compensation Insurance Act
forwarded by Federation for Accident Insurance Institutions and Finnish Motor
Insurers’ Centre. The data includes data on the numbers and average pensions of
persons receiving a statutory earnings-related pension or a national pension on the
last day of the year, data on numbers for those having retired during the year as well
as data on earnings-related and national pension expenditure. In addition the data
includes data on the numbers and average pensions of SOLITA pensions.
The pensions paid by the Social Insurance Institution include all other bene!ts than bene!ts payable as a sole front-veterans’ supplement or child increase. The
aforementioned monetary amounts are, however, included in the total pensions of
those who receive an earnings-related pension. The earnings-related pensions include
all other pensions except non-registered supplementary pensions.
61
The data on pension expenditure do not include non-registered supplementary
pensions in the earnings-related pension scheme, so-called SOLITA pensions and
pensions under the old local government pension regulations. In 2010 the amount
excluded from the pension expenditure statistics was 1.2 billion euros, which is 5 per
cent of the total pension expenditure.
4
Concepts
4.1 Statistical units
Pension recipient
A pension recipient is a person who receives a pension in his own right or a
survivors’ pension on the last day of the year of statistics. One person may
receive simultaneously pensions both under several different pension acts and of several
different types.
Persons receiving pensions in their own right are persons receiving old-age,
disability, unemployment or part-time pensions, or special pensions for farmers.
Persons receiving an early old-age pension are always included in the persons
receiving an old-age pension, and those receiving cash rehabilitation bene!t or
an individual early retirement pension are included in the persons receiving a
disability pension.
All pension recipients include persons receiving pensions in their own right as
well as the recipients of survivors’ pensions.
A person simultaneously receiving a pension paid by the Social Insurance
Institution and an earnings-related pension is a person who receives a pension from
both schemes, as stated in the heading of the table. For example in the table for
disability pension recipients, the pension from both schemes must be a disability pension.
New retiree
A new retiree is a person whose pension in his own right (other than part-time
pension) started during the year of statistics. A further criterion is that the person has
not received a pension in his own right (does not concern part-time pension) for at
least two years.
A person is considered a new retiree from the earnings-related or national
pension scheme during the year in which the transfer from said scheme took place. The
criterion for all new retirees is that they have not received pension in their own right
from either scheme for at least two years.
62
Persons having started to receive a part-time pension are not considered as
having retired, so they are not included in the total numbers of new retirees. Persons
having started to receive a part-time pension are not included in the number of new
retirees until the year when they start receiving some other pension in their own right.
Pension expenditure
The pension expenditure consists of pensions paid by the pension providers and by
the Social Insurance Institution during the year.
The statutory earnings-related pension expenditure includes both private
and public-sector pension expenditure. The pension expenditure does not include
pensions under the old local government pension regulations, so-called SOLITA
pensions and non-registered supplementary pensions.
The pension expenditure of the Social Insurance Institution includes pensions
paid under the National Pensions Act, the Front-Veterans’ Pensions Act and the Act
on Front-Veterans’ Supplement Payable Abroad. Child increases and front-veterans’
supplements are included in the total pension expenditure of the Social Insurance
Institution, but not in the !gures for individual pension bene!ts.
4.2 Factors describing the pension recipients
Age
The pension recipient’s age is the age at the end of the year of statistics. A
new retiree’s age is, in general, the person’s age when the pension starts. When
calculating the share of new retirees in the population per age group, the person’s age
at the end of the year of statistics is used.
The average age is the arithmetic mean of the ages of new retirees.
The median age is the observation at the mid-point of the material, i.e. half of
the new retirees are younger than the median age and the other half are older.
Average pension
The pension can be made up of an earnings-related pension, a national pension
paid by the Social Insurance Institution, and a SOLITA pension related to the above
pensions. The average pension is the arithmetic mean of the gross pensions.
The average pension in one’s own right of those who receive a pension in
their own right includes the euro amount of the pensions in one’s own right (not
including part-time pensions). The average total pension of those who receive a
pension in their own right includes, besides the aforementioned, also the amount
63
of survivors’ pensions and the amount of child increases and front-veterans’
supplements paid by the Social Insurance Institution.
The average survivors’ pension of the recipient of a survivors’ pension only
includes the euro amount of the survivors’ pension, and the average total pension
includes all bene!ts of the recipient of a survivors’ pension that are paid as pensions.
The tables showing average total pension and comprising all pension recipients
also include part-time pension recipients.
Illness
The categorizing of persons receiving a disability pension or having retired on a
disability pension by disease is based on the main disease which is the basis of the
pension. The data on diseases is primarily based on the diagnosis of the earningsrelated pension scheme.
The main groups and some subgroups of diseases are shown for the diseases.
The selection criterion for individual diseases and groups of diseases has been their
frequency of occurrence.
The diagnoses and the corresponding codes are based on the ICD 10 classi!cation of diseases, which was taken into use in Finland from the beginning of 1996.
Disability pensions granted before 1996 were based on the ICD 9 classi!cation.
The reasons for the disability pension in the tables are chosen according to the
ICD 10 classi!cation and, according to separate conversion instructions, the codes
according to the ICD 9 classi!cation have been placed as closely as possible in the
correct ICD 10 category or category limit (see appendix 2). At the end of 2010, 19
per cent of the recipients of a disability pension still had the disease causing disability
registered under the ICD 9 codes.
Region
In the statistic, regions are categorized based on the regional categorization
valid at the end of the year of statistics. The domicile of a person equals
the domicile of the last day of the year of statistics. Data on domiciles is
available from the population data of the Social Insurance Institution.
In the statistic, countries of residence are categorized based on the country
categorization valid at the end of the year of statistics. In pensions paid abroad, the
person’s country of residence is the country of residence on the last day of the year
of statistics. Data on country of residence is available from the population data of the
Social Insurance Institution, completed with information received from the pension
providers.
64
Citizenship
In the statistics, citizenship data is categorized based on the currently valid
citizenship categorization at the end of the year of statistics. The citizenship data
is received from the population data of the Social Insurance and completed with
information received from the pension providers.
Population share
Population shares of pension recipients are calculated for pension recipients resident
in Finland in per cent of the population insured for national pension bene!ts. The
population more or less covers the resident population of the country, but also
includes Finnish citizens temporarily resident abroad.
Population shares of persons receiving pension in their own right are
presented from two different perspectives. First, the population shares of all persons
receiving pension in their own right are reviewed. As additional information, population
shares are calculated with part-time pension recipients excluded. This is because
although part-time pension recipients do qualify as recipients of pension in their own
right from the perspective of the pension system, they are considered to be working,
not retired, in the population review. Working is a prerequisite for receiving parttime pension.
When calculating the population share of new retirees, the statistics of the Social
Insurance Institution of the end of the year before the year of statistics is used, minus
the pension recipients (excl. recipients of survivors’ pension and part-time pension).
65
1 Eläkkeensaajat
Pensionstagare
Pension recipients
67
1.1.1 Eläkkeensaajien lukumäärä vuosina 1995–2010 eläkkeen rakenteen mukaan
Antalet pensionstagare under åren 1995–2010 efter pensionsstruktur
Number of pension recipients by pension composition, 1995–2010
Kaikki
eläkkeensaajat
Samtliga
pensionstagare
All pension
recipients
Kelan
eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients
of national
pension
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients
of statutory
earningsrelated
pension
Sekä Kelan että
työeläkettä saavat
Får både FPAoch arbetspension
Recipients of both
national and
statutory earningsrelated pension
Vain Kelan
eläkettä saavat
Får endast
FPA-pension
National
pension only
Vain työeläkettä
saavat
Får endast
arbetspension
Statutory
earnings-related
pension only
Kaikki – Alla – Both sexes
1995
1996 1)
1997
1998
1999
2000
2001 1)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
219
232
244
254
269
284
296
317
329
338
356
371
389
414
443
463
747
653
233
866
981
145
478
300
988
002
286
944
832
200
189
835
1
1
1
1
1
1
119
117
108
092
073
053
718
714
704
697
692
685
675
709
706
696
227
648
682
786
561
572
837
162
877
860
177
033
921
526
256
549
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
094
109
119
130
148
166
185
208
223
232
251
268
286
309
338
358
511
602
476
747
930
586
613
488
281
293
572
507
938
898
128
420
993
994
983
968
952
936
607
605
598
592
587
581
573
605
601
591
991
597
925
667
510
013
972
350
170
151
463
596
027
224
195
134
125
123
124
124
121
117
110
108
106
105
104
103
102
104
105
105
236
051
757
119
051
559
865
812
707
709
714
437
894
302
061
415
100 520
115 005
133 551
162 080
196 420
230 573
577 641
603 138
625 111
640 142
664 109
686 911
713 911
704 674
736 933
767 286
468
474
478
482
491
499
508
520
529
533
544
552
561
573
589
599
523
070
068
865
086
629
774
763
146
849
056
410
644
979
243
437
428
424
417
406
396
386
204
204
202
200
198
196
193
206
205
202
367
703
091
927
382
462
971
272
279
510
979
789
691
885
685
114
38
39
41
41
41
41
39
39
39
39
40
40
40
42
42
43
180
770
239
899
679
254
256
465
527
920
184
481
926
018
851
526
40
49
60
75
94
113
303
316
326
333
345
355
367
367
383
397
156
367
977
938
704
167
803
491
867
339
077
621
953
094
558
323
625
635
641
647
657
666
676
687
694
698
707
716
725
735
748
758
988
532
408
882
844
957
839
725
135
444
516
097
294
919
885
983
565
569
566
561
556
549
403
401
395
391
388
384
379
398
395
389
624
894
834
740
128
551
001
078
891
641
484
807
336
339
510
020
87
83
83
82
79
76
71
69
67
65
64
62
61
62
62
61
056
281
518
220
372
305
609
347
180
789
530
956
968
284
210
889
60
65
74
86
101
117
273
286
298
306
319
331
345
337
353
369
364
638
574
142
716
406
838
647
244
803
032
290
958
580
375
963
Miehet – Män – Males
1995
1996 1)
1997
1998
1999
2000
2001 1)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
506
513
519
524
532
540
548
560
568
573
584
592
602
615
632
642
703
840
307
764
765
883
030
228
673
769
240
891
570
997
094
963
466
464
458
448
438
427
244
243
241
240
239
237
234
248
248
245
547
473
330
826
061
716
227
737
806
430
163
270
617
903
536
640
Naiset – Kvinnor – Females
1995
1996 1)
1997
1998
1999
2000
2001 1)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
713
718
724
730
737
743
748
757
761
764
772
779
787
798
811
820
044
813
926
102
216
262
448
072
315
233
046
053
262
203
095
872
652
653
650
643
635
625
474
470
463
457
453
447
441
460
457
450
680
175
352
960
500
856
610
425
071
430
014
763
304
623
720
909
Taulukossa ovat mukana vanhuus-, työttömyys-, työkyvyttömyys-, perhe-, osa-aika- ja maatalouden erityiseläkkeet sekä
rintamaveteraanien varhaiseläkkeet (1995–1998) ja rintamasotilaseläkkeet (1995–1996).
Tabellen omfattar ålders-, arbetslöshets-, sjuk-, familje-, deltids- och specialpensioner för lantbruksföretagare samt frontveteranpensioner (1995–1998), och frontmannapensioner (1995–1996).
The table covers old-age, unemployment, disability, survivors', part-time, special pensions for farmers, early pensions for frontveterans (1995-1998) and front-veterans’ pensions (1995–1996).
1) Muutoksia lainsäädännössä, katso liite 1.
Ändringar i lagstiftningen, se bilaga 1.
Changes to the legislation, see appendix 1.
68
1.1.2 Eläkkeensaajien lukumäärä vuosina 1995–2010 eläkelajin mukaan
Antalet pensionstagare under åren 1995–2010 efter pensionsslag
Number of pension recipients by pension bene!t, 1995–2010
Kaikki
Samtliga
All
Vanhuuseläke
Ålderspension
Old-age
pension
Työttömyyseläke
Arbetslöshetspension
Unemployment
pension
Työkyvyttömyyseläke
Sjukpension
Disability
pension
Osa-aikaeläke
Deltidspension
Part-time
pension
Maatalouden
erityiseläke 1)
Specialpension för
lantbruksföretagare 1)
Special
pension for
farmers 1)
Leskeneläke
Efterlevandepension
Surviving
spouse's
pension
Lapseneläke
Barnpension
Orphan's
pension
Kaikki – Alla – Both sexes
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
219
232
244
254
269
284
296
317
329
338
356
371
389
414
443
463
747
653
233
866
981
145
478
300
988
002
286
944
832
200
189
835
804
822
836
846
858
869
875
889
901
917
940
964
978
1 005
1 048
1 093
061
515
701
863
216
672
598
629
931
276
037
382
278
277
379
267
39
41
44
49
52
54
58
57
55
52
50
47
50
50
46
33
147
411
862
389
240
291
022
593
707
898
933
671
263
770
602
938
309
301
294
288
282
276
267
267
267
266
269
267
271
272
272
267
504
788
951
047
039
269
906
204
140
972
428
383
624
878
326
248
5
6
6
10
18
24
29
39
41
36
32
30
29
29
27
28
437
104
932
924
284
533
073
542
195
438
502
642
988
140
887
755
45
45
43
42
42
40
39
37
35
33
32
30
29
27
26
24
523
143
796
696
254
845
332
740
687
759
421
556
316
850
298
330
230
238
243
247
250
252
255
257
259
260
261
262
263
263
263
263
827
382
445
005
288
798
287
066
043
283
761
642
400
512
818
176
29
29
29
28
28
28
28
27
26
26
25
25
24
23
23
22
338
245
339
878
247
476
072
671
871
109
694
058
489
893
344
503
18
19
21
23
25
25
27
27
26
24
23
22
23
23
20
14
908
936
499
703
068
853
431
229
142
843
824
256
398
423
580
119
165
160
157
153
149
147
143
142
142
142
143
141
143
143
142
139
348
890
120
123
944
022
033
854
775
611
463
876
563
702
996
850
2 252
2 861
3 172
4 945
8 301
11 167
13 577
18 524
19 361
17 191
15 111
14 120
13 596
13 133
12 361
12 381
20
20
19
18
18
17
17
16
15
14
13
12
12
11
10
9
605
125
405
831
740
993
143
294
194
161
530
648
102
471
743
701
16
19
21
23
24
26
27
29
30
32
33
34
35
36
37
37
889
112
195
074
759
305
912
354
930
166
373
429
420
409
284
985
14
14
14
14
13
14
13
13
13
13
12
12
12
11
11
11
313
219
345
117
888
092
972
839
425
023
859
585
254
873
627
193
20
21
23
25
27
28
30
30
29
28
27
25
26
27
26
19
239
475
363
686
172
438
591
364
565
055
109
406
865
347
022
819
144
140
137
134
132
129
124
124
124
124
125
125
128
129
129
127
156
898
831
924
095
247
873
350
365
361
965
507
061
176
330
398
2
3
3
5
9
13
15
21
21
19
17
16
16
16
15
16
25
25
24
23
23
22
22
21
20
19
18
17
17
16
15
14
191
018
391
865
514
852
189
446
493
598
891
908
214
379
555
629
213
219
222
223
225
226
227
227
228
228
228
228
227
227
226
225
938
270
250
931
529
493
375
712
113
117
388
213
980
103
534
191
15
15
14
14
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12
11
11
025
026
994
761
359
384
100
832
446
086
835
473
235
020
707
310
Miehet – Män – Males
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
506
513
519
524
532
540
548
560
568
573
584
592
602
615
632
642
703
840
307
764
765
883
030
228
673
769
240
891
570
997
094
963
303
313
320
325
331
338
344
352
360
369
381
394
402
417
439
462
467
337
481
807
644
421
419
489
825
159
812
864
699
207
936
881
Naiset – Kvinnor – Females
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
713
718
724
730
737
743
748
757
761
764
772
779
787
798
811
820
044
813
926
102
216
262
448
072
315
233
046
053
262
203
095
872
500
509
516
521
526
531
531
537
541
548
558
569
575
588
608
630
594
178
220
056
572
251
179
140
106
117
225
518
579
070
443
386
912
243
760
979
983
366
496
018
834
247
391
522
392
007
526
374
Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä. Tästä syystä taulukon luvut eivät ole
yhteenlaskettavissa.
Samma person kan samtidigt uppbära !era olika pensioner. Siffrorna i tabellen kan därför inte adderas.
One person may receive several pension bene!ts at the same time. For this reason, the !gures of the tables cannot be summed up.
1) Sisältää myös rintamaveteraanien varhaiseläkkeet (1995–1998) ja rintamasotilaseläkkeet (1995–1996).
Innehåller även förtidspensioner för frontveteraner (1995–1998) och frontmannapensioner (1995–1996).
Includes also early pensions for front-veterans (1995–1998) and front-veterans’ pensions (1995–1996).
69
1.1.3 Keskieläkkeet vuosina 1993–2010 eläkelajin mukaan
Medelpensioner under åren 1993–2010 efter pensionsslag
Average pensions by pension bene!t, 1993–2010
Kaikki vanhuus-,
työkyvyttömyysja työttömyyseläkkeet
Samtliga ålders-,
sjuk- och
arbetslöshetspensioner
All old-age,
disability and
unemployment
pensions
Vanhuuseläke
Ålderspension
Old-age
pension
Työttömyyseläke
Arbetslöshetspension
Unemployment
pension
Työkyvyttömyyseläke
Sjukpension
Disability
pension
Omaeläke, €/kk 1)
Egenpension, €/mån 1)
Pension in one's own right, €/month 1)
Perhe-eläkkeet
Familjepensioner
Survivors' pensions
Leskeneläke Lapseneläke
Efterlevande- Barnpension
pension
Orphan's
Surviving
pension
spouse's
pension
Perhe-eläke, €/kk
Familjepension, €/mån
Survivors' pension, €/month
1993
1994
1995
757
772
792
742
754
774
785
816
846
810
826
848
363
362
367
254
253
258
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1
1
1
1
815
823
837
855
874
928
967
997
022
046
079
118
800
811
828
848
870
929
972
007
035
066
105
149
877
899
923
954
982
041
080
100
120
121
136
167
866
865
869
877
884
910
936
953
965
972
984
1 002
377
380
381
388
399
415
428
436
442
447
457
469
262
262
262
265
263
268
271
275
279
280
284
291
2008
2009
2010
1 140
1 216
1 242
1 204
1 245
1 214
965
1 003
1 008
487
511
512
302
318
326
1
1
1
1
1
1 186
1 270
1 298
1
1
1
1
1
1
1
Kokonaiseläke, €/kk
Totalpension €/mån
Overall pension, €/month
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
821
837
859
882
891
906
925
947
999
040
072
098
122
157
197
1
1
1
1
1
1
2008
2009
2010
1 223
1 302
1 326
1
1
1
1
1
1
1
822
837
860
885
897
915
937
962
019
064
101
130
161
201
248
1 288
1 374
1 400
Kokonaiseläke, €/kk
Totalpension, €/mån
Overall pension, €/month
821
851
881
911
935
959
991
019
078
119
139
160
160
174
203
834
850
870
886
884
887
895
902
928
954
970
982
988
1 000
1 018
1
1
1
1
1
1
1
804
821
843
874
886
899
922
948
000
043
075
102
129
166
209
277
275
281
285
285
285
289
287
293
296
300
303
304
309
316
1 240
1 280
1 241
982
1 020
1 024
1 241
1 322
1 344
322
339
347
1
1
1
1
1
1
1
1
Keskieläkkeet ovat kansan- ja/tai työeläkejärjestelmästä eläkettä saavien keskieläkkeitä. Rahamääriin sisältyvät eläkkeensaajien mahdolliset SOLITA-eläkkeet. Keskimääräinen oma- ja kokonaiseläke sisältää vuosina 1993–2007 eläkkeensaajan
asumistuen ja hoitotuen osuudet.
Medelpensioner är medelpensioner för pensionstagare som får pension från folk- och/eller arbetspensionssystemet. I beloppen
ingår eventuella SOLITA-pensioner. I den genomsnittliga egen- och totalpensionen ingår åren 1993–2007 beloppen av bostadsoch vårdbidrag till pensionstagare.
The average pensions refer to the average pensions of those drawing pension under the national and/or statutory earningsrelated pension scheme. The sums of pension include SOLITA-pensions. The average pension in one's own right and overall
pension include the sums of the care and housing allowances of a pension recipient in 1993–2007.
1) Vuosina 1993–1995 omaeläke on eläkkeensaajan mahdollisten vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden
summa. Vuodesta 1996 lähtien summaan sisältyvät edellisten lisäksi myös maatalouden erityiseläkkeet.
Åren 1993–1995 är egenpensionen summan av pensionstagarens eventuella ålders-, sjuk- och arbetslöshetspensioner.
Från och med år 1996 ingår också särskilda pensioner för lantbruksföretagare i egenpensionernas belopp.
The !gures for 1993–1995 represent the sum of old-age, disability and unemployment pension. As of 1996, the !gures also
include the special pensions designed for farmers.
70
1.1.4 Kaikki eläkkeensaajat iän mukaan 31.12.2010
Samtliga pensionstagare efter ålder 31.12.2010
All pension recipients by age as at 31.12.2010
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Lukumäärä
Antal
Number
%
Ikä – Ålder – Age
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients
of national
pension
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients on statutory
earnings-related pension
Kelan sekä työeläkettä saavat
Får både FPA- och
arbetspension
Recipients of both
national and
statutory earningsrelated pension
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga
All ages
0
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-
15
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
1 463
12
10
5
6
8
9
15
24
41
86
257
291
237
189
267
835
052
207
440
722
066
775
814
443
261
816
970
212
260
621
176
100,0
0,8
0,7
0,4
0,5
0,6
0,7
1,1
1,7
2,8
5,9
17,6
19,9
16,2
13,0
18,3
696
11
10
5
6
7
8
12
17
23
36
79
104
99
97
174
549
879
102
299
430
362
484
793
612
991
772
480
982
385
152
826
1 358 420
10 278
4 932
544
1 352
2 727
4 718
10 210
19 025
35 590
79 944
249 831
279 686
227 605
179 931
252 047
591 134
10 105
4 827
403
1 060
2 023
3 427
7 189
12 194
18 320
29 900
71 341
93 456
89 730
87 462
159 697
245 640
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga
All ages
642 963
0
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
6
5
2
3
4
5
8
12
20
42
122
137
106
79
84
-
15
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
70
141
178
780
714
474
341
282
467
968
450
891
532
663
263
819
100,0
1,0
0,8
0,4
0,6
0,7
0,8
1,3
1,9
3,3
6,6
19,1
21,4
16,6
12,3
13,2
599 437
202 114
050
135
703
548
075
578
609
997
144
773
876
014
489
474
175
5 254
2 486
272
705
1 369
2 341
5 111
9 471
17 975
39 043
119 589
133 621
103 842
76 553
81 805
5 163
2 443
195
539
970
1 578
3 438
6 001
9 151
14 366
27 574
32 103
28 668
27 764
42 161
450 909
758 983
389 020
5
4
2
2
3
3
6
8
11
18
48
68
67
66
129
5 024
2 446
272
647
1 358
2 377
5 099
9 554
17 615
40 901
130 242
146 065
123 763
103 378
170 242
4 942
2 384
208
521
1 053
1 849
3 751
6 193
9 169
15 534
43 767
61 353
61 062
59 698
117 536
6
5
2
3
4
4
6
8
12
17
30
36
31
30
45
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga
All ages
820 872
0
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
5
5
2
3
3
4
7
11
20
44
135
153
130
110
182
-
15
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
70
911
029
660
008
592
434
532
976
293
366
079
680
597
358
357
100,0
0,7
0,6
0,3
0,4
0,4
0,5
0,9
1,5
2,5
5,4
16,5
18,7
15,9
13,4
22,2
829
967
596
882
287
906
184
615
847
999
604
968
896
678
651
Taulukossa ovat mukana vanhuus-, työttömyys-, työkyvyttömyys-, perhe-, osa-aika-, ja maatalouden erityiseläkkeet.
Tabellen omfattar ålders-, arbetslöshets-, sjuk-, familje-, deltids- och specialpensioner för lantbruksföretagare.
The table covers old-age, unemployment, disability, survivors', part-time and special pensions for farmers.
71
1.1.5 Omaa eläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
Egenpensionstagare efter ålder 31.12.2010
Recipients of pensions in their own right by age as at 31.12.2010
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Ikä – Ålder – Age
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients
of national
pension
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients on statutory
earnings-related pension
Kelan sekä työeläkettä saavat
Får både FPA- och
arbetspension
Recipients of both
national and
statutory earningsrelated pension
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 64
65 16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
1 412
431
981
1
4
6
7
9
14
22
36
77
250
290
236
189
264
556
029
527
619
592
609
824
322
656
045
480
879
003
500
964
273
790
668
192
476
1
4
6
7
8
11
16
22
35
78
104
99
97
174
667
345
322
618
540
389
174
078
845
302
678
512
209
959
385
152
826
1 300 425
377 034
923 391
4
434
1 231
2 458
4 204
8 927
16 500
30 680
70 889
241 707
278 497
226 562
178 235
240 097
556 536
138 350
418 186
3
382
1 011
1 808
2 960
6 116
10 757
16 878
28 522
69 913
92 956
88 983
86 114
150 133
233 537
90 389
143 148
585 638
190 142
395 496
192 429
61 841
130 58
949
479
543
051
512
404
637
787
416
611
010
489
474
175
2
224
653
304
233
804
881
958
096
987
476
798
516
706
2
193
526
923
480
155
576
721
974
291
083
660
746
099
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 64
65 -
626 746
218 690
408 056
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2
3
4
5
8
11
20
40
121
137
106
79
84
-
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
949
510
670
432
265
053
942
024
538
307
403
627
244
782
2
3
4
4
6
8
11
17
30
36
31
30
45
1
2
4
8
16
37
117
133
103
76
81
1
3
5
8
13
27
32
28
27
42
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 64
65 16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
785 810
212 339
573 471
670
2 082
2 939
3 392
4 057
6 603
10 103
16 456
37 341
128 696
153 097
130 337
110 029
180 008
435 130
101 956
333 174
669
2 061
2 846
3 123
3 566
5 441
7 665
10 891
18 096
47 598
68 949
67 896
66 678
129 651
714 787
186 892
527 895
2
210
578
1 154
1 971
4 123
7 619
13 722
33 793
123 720
145 021
122 764
101 719
158 391
364 107
76 509
287 598
1
189
485
885
1 480
2 961
5 181
8 157
14 548
42 622
60 873
60 323
58 368
108 034
Omaa eläkettä saaviin sisältyvät kaikki muut paitsi perhe-eläkkeensaajat.
Egenpensionstagare inbegriper alla andra utom familjepensionstagare.
The !gure for recipients of pensions in their own right includes all other pension recipients except for recipients of survivors'
pension.
72
1.1.6 Kaikki eläkkeensaajat eläkelajin ja iän mukaan 31.12.2010
Samtliga pensionstagare efter pensionsslag och ålder 31.12.2010
All pension recipients by pension bene!t and age as at 31.12.2010
Eläkelaji – Pensionsslag
Pension bene!t
%
Kaikki
Samtliga
All
ages
Ikä – Ålder – Age
–19
20–44
45–54
55–59
60–64
65–
Kaikki – Samtliga – Both sexes
100,0
Kaikki – Samtliga – All
Vanhuuseläke – Ålderspension
74,7
Old-age pension
- varhennettuja – förtida – early old-age 6,1
Työttömyyseläke – Arbetslöshetspen.
2,3
Unemployment pension
Työkyvyttömyyseläke – Sjukpension
Disability pension
18,3
- yksilöllisiä – individuell – individual
0,0
Osa-aikaeläke – Deltidspension
2,0
Part-time pension
Maatalouden erityiseläkkeet
Specialpensioner för lantbruksföretagare
1,7
Special pensions for farmers
Perhe-eläke – Familjepension
Survivors' pension
19,5
- lesket – efterlevande makar
18,0
surviving spouses
- lapset – barn – children
1,5
1 463 835
22 259
45 817
65 704
86 816
257 970
985 269
1 093 267
89 862
-
42
-
1 315
-
2 930
32
109 898
11 985
979 082
77 845
33 938
-
-
-
-
33 046
892
267 248
83
1 619
-
42 961
-
57 214
-
66 208
-
97 653
81
1 593
2
28 755
-
-
-
7 546
20 863
346
24 330
-
-
-
1 359
6 068
16 903
285 678
20 673
3 189
8 136
11 379
22 223
220 078
263 176
22 503
20 673
1 909
1 280
7 779
357
11 272
108
22 184
39
220 032
46
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga – All
100,0
Vanhuuseläke – Ålderspension
72,0
Old-age pension
- varhennettuja – förtida – early old-age 5,7
Työttömyyseläke – Arbetslöshetspen.
2,2
Unemployment pension
Työkyvyttömyyseläke – Sjukpension
Disability pension
21,8
- yksilöllisiä – individuell – individual
0,0
Osa-aikaeläke – Deltidspension
1,9
Part-time pension
Maatalouden erityiseläkkeet
Specialpensioner för lantbruksföretagare
1,5
Special pensions for farmers
Perhe-eläke – Familjepension
7,6
Survivors' pension
- lesket – efterlevande makar – widowers 5,9
- lapset – barn – children
1,7
642 963
11 319
24 591
33 435
42 450
122 891
408 277
462 881
36 960
-
37
-
1 294
-
2 584
31
52 141
5 378
406 825
31 551
14 119
-
-
-
-
13 747
372
139 850
13
949
-
23 893
-
30 675
-
34 249
-
49 280
13
804
-
12 381
-
-
-
3 291
8 934
156
9 701
-
-
-
540
2 913
6 248
49 178
37 985
11 193
10 384
10 384
852
331
521
1 755
1 556
199
2 485
2 426
59
4 480
4 463
17
29 222
29 209
13
Naiset – Kvinnor – Females
100,0
Kaikki – Samtliga – All
Vanhuuseläke – Ålderspension
Old-age pension
76,8
- varhennettuja – förtida – early old-age 6,4
Työttömyyseläke – rbetslöshetspen.
2,4
Unemployment pension
Työkyvyttömyyseläke – Sjukpension
15,5
Disability pension
0,0
- yksilöllisiä – individuell – individual
Osa-aikaeläke – Deltidspension
2,0
Part-time pension
Maatalouden erityiseläkkeet
Specialpensioner för lantbruksföretagare
Special pensions for farmers
1,8
Perhe-eläke – Familjepension
28,8
Survivors' pension
- lesket – efterlevande makar – widows 27,4
- lapset – barn – children
1,4
820 872
10 940
21 226
32 269
44 366
135 079
576 992
630 386
52 902
-
5
-
21
-
346
1
57 757
6 607
572 257
46 294
19 819
-
-
-
-
19 299
520
127 398
70
670
-
19 068
-
26 539
-
31 959
-
48 373
68
789
2
16 374
-
-
-
4 255
11 929
190
14 629
-
-
-
819
3 155
10 655
236 500
225 191
11 310
10 289
10 289
2 337
1 578
759
6 381
6 223
158
8 894
8 846
49
17 743
17 721
22
190 856
190 823
33
Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä. Tästä syystä taulukon luvut eivät ole
yhteenlaskettavissa.
Samma person kan få !era olika pensioner samtidigt. Siffrorna i tabellen kan därför inte adderas.
One person may receive several pension bene!ts at the same time. For this reason, the !gures of the tables cannot be summed
up.
73
1.2.1 Kaikki Suomessa asuvat eläkkeensaajat ja väestöosuudet vuosina 1985–2010
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland, antal och befolkningsandelar åren 1985–2010
All pension recipients resident in Finland and population shares, 1985–2010
Kaikki
Samtliga
All
–19
20–34
35–44
45–54
55–59
60–64
65–
Lukumäärä – Antal – Number
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
075
109
133
149
135
145
154
165
178
190
195
200
201
207
219
231
245
264
275
282
298
313
331
353
381
400
062
803
802
486
514
521
690
019
645
304
561
384
743
327
485
590
374
672
564
325
524
566
158
660
417
988
Kaikki
Samtliga
All
46
45
48
51
27
27
27
28
28
28
28
28
28
27
27
26
26
25
24
24
23
23
23
22
22
21
260
121
122
226
914
643
881
337
744
805
458
264
319
978
418
970
213
408
372
153
927
631
366
987
581
851
–19
24
24
23
23
22
21
20
20
19
19
19
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
19
19
20
927
566
820
277
354
590
927
229
800
527
248
656
306
803
417
554
436
515
717
616
871
081
502
161
778
152
20–34
34
35
37
38
39
40
39
39
37
36
35
34
32
31
30
30
29
29
29
28
28
27
27
26
25
25
803
234
502
890
956
364
997
176
814
661
419
094
645
483
660
001
260
002
150
830
418
903
201
589
977
355
35–44
71
71
72
73
74
75
77
79
80
82
84
83
85
86
87
87
84
82
80
78
75
73
71
69
67
64
120
701
185
441
365
512
828
554
605
002
835
064
900
514
885
257
639
651
409
086
716
677
476
608
233
551
45–54
107
116
118
113
107
102
98
98
99
99
95
93
86
83
85
92
92
107
110
108
103
96
93
90
87
84
845
574
367
428
492
256
687
055
255
694
129
880
750
835
041
075
539
980
839
892
990
377
732
199
430
744
169
184
191
195
200
203
202
203
204
205
201
201
200
203
207
204
212
208
205
200
213
214
231
239
254
251
326
414
783
766
181
867
824
946
529
335
670
484
206
977
404
541
435
752
300
591
305
594
032
182
684
243
55–59
60–64
40,0
43,3
44,3
43,6
42,1
40,5
39,3
38,7
37,8
36,9
35,5
32,9
31,1
29,8
29,9
29,7
28,4
29,6
28,3
26,4
24,9
23,5
23,2
22,9
22,5
22,1
68,5
73,9
76,1
77,0
77,9
78,8
78,5
79,3
81,4
83,0
82,3
82,5
81,1
79,9
78,7
78,2
76,3
76,5
74,5
72,3
70,7
67,4
65,4
63,7
64,2
62,5
620
632
642
653
663
674
686
695
707
718
730
740
749
755
763
773
782
793
807
824
835
859
865
885
903
933
781
193
023
458
252
289
546
722
898
280
802
942
617
737
660
192
852
364
777
157
297
303
849
934
734
092
65–
Väestöosuus, % – Befolkningsandel, % – Population share, %
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
21,9
22,5
23,0
23,2
22,8
22,9
23,0
23,0
23,2
23,4
23,4
23,4
23,3
23,4
23,6
23,8
24,0
24,3
24,4
24,5
24,7
24,9
25,1
25,4
25,8
26,1
3,6
3,5
3,8
4,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
2,0
2,0
4,5
4,5
4,6
4,7
4,7
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,5
4,4
4,2
4,1
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,8
13,1
12,8
13,0
13,0
12,9
12,6
12,3
11,9
11,5
11,3
11,2
10,9
10,8
10,6
10,6
10,5
10,3
10,2
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
8,9
8,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
99,8
99,9
99,7
99,3
99,7
99,8
99,6
99,4
99,3
99,3
99,2
74
1.2.2
Suomessa asuvat omaa eläkettä saavat ja väestöosuudet vuosina 1986–2010
I Finland bosatta egenpensionstagare, antal och befolkningsandelar åren 1986–2010
Recipients of pensions in their own right resident in Finland and population shares, 1986–2010
Kaikki
Samtliga
All
16–19
20–34
35–44
45–54
55–59
60–64
65–
Lukumäärä – Antal – Number
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
021
044
058
071
082
090
100
114
128
133
139
140
146
160
172
183
203
216
223
240
256
275
300
329
351
537
322
129
068
384
998
944
429
192
961
263
431
735
174
525
012
835
011
515
680
962
916
283
990
506
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
384
264
147
057
977
875
929
966
993
978
935
959
989
903
569
279
923
691
757
920
117
336
493
619
619
21
21
20
20
19
18
18
17
17
17
16
16
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
963
391
897
200
561
999
426
955
574
341
765
373
982
755
609
461
576
851
108
407
728
226
899
524
979
29
31
32
33
34
34
33
32
31
30
29
28
27
27
26
26
26
26
26
26
25
25
24
24
23
444
563
897
928
427
206
702
740
956
988
888
667
748
214
789
197
116
407
297
070
728
195
751
287
785
57
58
60
61
62
64
65
66
67
70
68
71
71
73
73
71
70
69
67
65
64
62
61
59
57
817
972
191
375
590
368
583
335
734
160
756
177
853
325
134
376
426
142
573
802
358
781
395
635
517
105
107
103
98
92
89
88
89
90
85
83
76
74
75
82
82
97
99
97
92
84
83
80
78
75
611
667
100
081
983
592
889
838
199
754
814
894
049
667
318
710
444
675
025
129
983
155
306
219
971
Kaikki omaa eläkettä saavat
Samtliga egenpensionstagare
All recipients of pensions in their own right
Kaikki 2)
Samtliga 2)
All 2)
16–19
20–34
35–44
45–54
55–59
60–64
65–
172
180
185
192
197
196
197
198
200
197
197
195
199
202
200
207
204
200
195
207
208
224
231
247
243
531
994
893
578
007
166
638
892
535
033
237
843
506
802
075
622
213
592
592
945
555
087
766
119
628
631
641
653
662
673
685
694
706
718
730
740
749
755
763
773
778
789
803
820
831
855
862
882
900
930
787
471
004
849
839
792
777
703
201
707
868
518
608
508
031
367
137
653
163
407
493
136
673
587
007
Omaa eläkettä saavat ilman
osa-aikaeläkkeensaajia 1)
Egenpensionstagare utan
deltidspensionstagare 1)
Recipients of pensions in
their own right without
recipients of part-time pension 1)
Kaikki 2)
Samtliga 2)
All 2)
55–59
60–64
Väestöosuus, % – Befolkningsandel, % – Population share, %
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
26,1
26,6
26,9
27,1
27,3
27,3
27,4
27,6
27,8
27,8
27,8
27,7
27,7
27,9
28,0
28,1
28,5
28,7
28,7
29,0
29,2
29,4
29,8
30,2
30,6
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
3,8
3,9
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
4,0
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
10,3
10,6
10,7
10,7
10,4
10,1
9,8
9,5
9,4
9,3
9,0
8,9
8,8
8,9
8,8
8,7
8,7
8,7
8,7
8,5
8,4
8,2
8,1
7,9
7,6
39,2
40,3
39,6
38,4
36,8
35,7
35,0
34,2
33,4
32,0
29,3
27,5
26,3
26,6
26,5
25,4
26,7
25,5
23,5
22,1
20,7
20,6
20,4
20,2
19,8
69,2
71,8
73,2
75,0
76,2
75,9
76,9
79,2
81,1
80,4
80,8
79,3
78,1
77,0
76,5
74,5
74,8
72,8
70,5
68,9
65,5
63,4
61,7
62,3
60,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,8
99,8
99,3
99,1
98,8
99,3
99,3
99,1
98,9
99,0
98,9
98,8
1)
Katso sivu 29. – Se sidan 46. – See page 64.
2)
Omaa eläkettä saavien osuus yli 16-vuotiaasta väestöstä.
Egenpensionstagare i procent av befolkningen över 16 år.
Recipients of pensions in one's own right as a percentage of the population aged over 16.
26,6
26,8
27,1
27,3
27,3
27,3
27,5
27,7
27,6
27,6
27,5
27,4
27,4
27,4
27,4
27,6
27,7
27,9
28,2
28,5
28,7
29,1
29,6
29,9
38,4
36,8
35,6
34,9
33,9
32,7
31,3
28,7
26,7
24,4
22,9
21,7
20,3
19,9
19,5
19,4
19,4
19,2
19,0
18,8
18,5
17,8
71,8
73,1
74,9
76,0
75,7
76,6
78,6
80,1
79,0
79,1
77,4
75,9
74,0
72,8
70,0
69,5
66,4
63,5
61,9
57,9
56,7
55,6
57,0
55,5
75
1.2.3 Kaikki Suomessa asuvat eläkkeensaajat iän mukaan 31.12.2010
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland efter ålder 31.12.2010
All pension recipients resident in Finland by age as at 31.12.2010
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Lukumäärä
Antal
Number
%
Ikä – Ålder – Age
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients
of national
pension
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Kelan sekä työeläkettä saavat
Får både FPA- och
arbetspension
Recipients of both
national and
statutory earningsrelated pension
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga
All ages
0
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-
15
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
1 400
11
10
5
6
8
9
15
24
40
84
251
275
222
178
256
988
800
051
418
711
023
720
635
124
427
744
243
058
331
973
730
100,0
0,8
0,7
0,4
0,5
0,6
0,7
1,1
1,7
2,9
6,0
17,9
19,6
15,9
12,8
18,3
652
11
9
5
6
7
8
12
17
23
35
75
95
89
88
165
759
707
975
283
422
329
449
658
389
384
375
555
066
828
715
624
1 327 264
10 090
4 857
538
1 348
2 711
4 687
10 131
18 852
35 209
78 878
245 969
270 732
218 801
175 507
248 954
579 035
9 997
4 781
403
1 059
2 017
3 416
7 154
12 117
18 166
29 509
70 281
90 740
86 298
85 249
157 848
230 903
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga
All ages
617 863
0
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
6
5
2
3
4
5
8
12
20
41
120
130
100
75
81
-
15
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
009
117
773
709
457
315
193
331
570
519
077
729
361
057
646
100,0
1,0
0,8
0,4
0,6
0,7
0,9
1,3
2,0
3,3
6,7
19,4
21,2
16,2
12,1
13,2
584 204
197 244
963
084
699
544
060
563
545
906
854
164
432
616
359
567
547
5 155
2 455
269
704
1 365
2 329
5 071
9 392
17 795
38 510
117 716
129 150
99 337
74 342
80 614
5 109
2 422
195
539
968
1 577
3 423
5 967
9 079
14 155
27 071
31 037
27 335
26 852
41 515
421 856
743 060
381 791
5
4
2
2
3
3
6
8
11
18
46
62
61
61
123
4 935
2 402
269
644
1 346
2 358
5 060
9 460
17 414
40 368
128 253
141 582
119 464
101 165
168 340
4 888
2 359
208
520
1 049
1 839
3 731
6 150
9 087
15 354
43 210
59 703
58 963
58 397
116 333
5
5
2
3
4
4
6
8
11
17
29
32
28
27
42
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga
All ages
783 125
0
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
5
4
2
3
3
4
7
11
19
43
131
144
121
103
175
-
15
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
791
934
645
002
566
405
442
793
857
225
166
329
970
916
084
100,0
0,7
0,6
0,3
0,4
0,5
0,6
1,0
1,5
2,5
5,5
16,7
18,4
15,6
13,3
22,4
744
891
584
878
269
886
113
483
530
211
123
450
469
148
077
Taulukossa ovat mukana vanhuus-, työttömyys-, työkyvyttömyys-, perhe-, osa-aika- ja maatalouden erityiseläkkeet.
Tabellen omfattar ålders-, arbetslöshets-, sjuk-, familje-, deltids- och specialpensioner för lantbruksföretagare.
The table covers old-age, unemployment, disability, survivors', part-time and special pensions for farmers.
76
1.2.4 Suomessa asuvat omaa eläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
I Finland bosatta egenpensionstagare efter ålder 31.12.2010
Recipients of pensions in their own right resident in Finland by age as at 31.12.2010
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Ikä – Ålder – Age
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients
of national
pension
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Kelan sekä työeläkettä saavat
Får både FPA- och
arbetspension
Recipients of both
national and
statutory earningsrelated pension
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 64
65 16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
1 351 506
421 499
930 007
1
4
6
7
9
14
21
35
75
243
274
222
178
254
619
585
602
792
282
503
779
738
971
628
567
178
727
535
625 298
186 088
439 210
1
4
6
7
8
11
16
22
34
74
95
89
88
165
618
533
382
145
050
728
100
098
130
304
043
828
715
624
1 271 567
372 131
899 436
1
2
4
8
16
30
69
238
269
218
174
237
4
434
231
451
187
866
376
385
986
211
899
072
070
395
545 359
136 72
408 639
1
1
2
6
10
16
28
68
90
85
84
148
3
382
011
804
955
091
697
745
145
887
375
722
058
484
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 64
65 16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
602 057
214 371
387 686
949
2 507
3 666
4 415
5 241
7 970
11 810
19 647
39 628
118 538
130 633
100 359
75 056
81 638
218 960
87 875
131 085
949
2 476
3 539
4 036
4 497
6 343
8 548
11 501
16 813
29 173
32 612
28 359
27 567
42 547
570 763
187 512
383 251
2
224
653
1 300
2 223
4 769
8 806
16 798
36 580
116 157
129 045
99 328
74 329
80 549
187 666
61 016
126 650
2
193
526
921
1 479
3 142
5 544
8 652
13 765
26 792
31 024
27 328
26 840
41 458
406 338
98 213
308 125
700 804
184 619
516 185
357 693
75 704
281 989
669
057
843
109
553
385
552
597
317
131
431
469
148
077
2
210
578
151
964
097
570
587
406
054
854
744
741
846
1
189
485
883
476
949
153
093
380
095
351
394
218
026
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 64
65 -
749 449
207 128
542 321
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2
2
3
4
6
9
16
36
125
143
121
103
172
-
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
670
078
936
377
041
533
969
091
343
090
934
819
671
897
2
2
3
3
5
7
10
17
45
62
61
61
123
1
1
4
7
13
33
122
140
118
99
156
1
2
5
8
14
42
59
58
57
107
Omaa eläkettä saaviin sisältyvät kaikki muut paitsi perhe-eläkkeensaajat.
Egenpensionstagare inbegriper alla andra utom familjepensionstagare.
The !gure for recipients of pensions in their own right includes all other pension recipients except for recipients of survivors'
pension.
77
1.2.5 Kaikki Suomessa asuvat eläkkeensaajat, omaa eläkettä saavat ja perhe-eläkettä saavat sekä
väestöosuudet iän mukaan 31.12.2010
Samtliga pensionstagare, egenpensionstagare och familjepensionstagare bosatta i Finland, antal och
befolkningsandelar efter ålder 31.12.2010
All pension recipients, recipients of pensions in their own right and recipients of survivors' pensions
resident in Finland and population shares by age as at 31.12.2010
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Lukumäärä Väestöosuus
Antal
Befolkningsandel
Number
Population share
Ikä – Ålder – Age
Omaa eläkettä saavat
Perhe-eläkettä saavat
Egenpensionstagare
Familjepensionstagare
Recipients of pensions in their own right
Recipients of survivors' pension
Lukumäärä Väestöosuus 1)
Lukumäärä Väestöosuus
Antal
Befolkningsandel 1)
Antal
Befolkningsandel
Number
Population share 1)
Number
Population share
Kaikki
Ilman osa-aikaSamtliga eläkkeensaajia 2)
All
Utan deltidspensionstagare 2)
Without recipients
of part-time pension 2)
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga
All ages
1 400
16 - 64
456
11
- 15
10
16 - 19
5
20 - 24
6
25 - 29
8
30 - 34
9
35 - 39
15
40 - 44
24
45 - 49
40
50 - 54
84
55 - 59
251
60 - 64
933
65 -
988
096
800
051
418
711
023
720
635
124
427
744
243
092
26,1
13,1
1,2
3,8
1,7
1,9
2,4
3,1
4,5
6,4
10,8
22,1
62,5
99,2
1 351 506
421 499
1 619
4 585
6 602
7 792
9 282
14 503
21 779
35 738
75 971
243 628
930 007
30,6
12,1
0,6
1,4
1,9
2,3
3,0
4,1
5,8
9,5
19,8
60,7
98,8
29,9
11,3
0,6
1,4
1,9
2,3
3,0
4,1
5,8
9,5
17,8
55,5
98,8
281
52
11
8
1
2
5
11
21
217
550
526
800
465
835
124
274
525
360
661
329
198
755
224
5,2
1,5
1,2
3,2
0,3
0,0
0,1
0,2
0,4
0,7
1,4
2,9
5,4
23,1
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 64
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
-
15
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
617 863
224 061
23,4
12,7
602 057
214 371
28,0
12,2
27,4
11,5
48 521
13 624
1,8
0,8
6
5
2
3
4
5
8
12
20
41
120
387
1,2
3,7
1,7
2,1
2,6
3,3
4,6
6,5
11,0
21,8
60,9
99,0
949
507
666
415
241
970
810
647
628
538
686
0,7
1,5
2,1
2,5
3,3
4,5
6,2
10,5
20,8
60,2
99,0
0,7
1,5
2,1
2,5
3,3
4,5
6,2
10,5
19,1
55,6
99,0
6 009
4 182
268
53
69
114
335
628
1 102
2 459
4 414
28 888
1,2
3,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,2
0,3
0,6
1,3
2,2
7,4
009
117
773
709
457
315
193
331
570
519
077
793
2
3
4
5
7
11
19
39
118
387
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 64
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
-
15
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
783 125
232 035
28,6
13,5
749 449
207 128
33,0
12,0
32,3
11,1
233 029
38 902
8,5
2,3
5
4
2
3
3
4
7
11
19
43
131
545
1,2
3,8
1,7
1,8
2,2
2,9
4,3
6,3
10,6
22,3
64,1
99,3
2
2
3
4
6
9
16
36
125
542
670
078
936
377
041
533
969
091
343
090
321
0,5
1,3
1,7
2,0
2,6
3,8
5,3
8,6
18,7
61,1
98,7
0,5
1,3
1,7
2,0
2,6
3,8
5,3
8,6
16,5
55,3
98,7
5 791
4 283
567
71
205
411
1 025
2 033
4 227
8 739
17 341
188 336
1,2
3,3
0,4
0,0
0,1
0,3
0,6
1,1
2,3
4,5
8,5
34,3
791
934
645
002
566
405
442
793
857
225
166
299
1) Kaikki-rivillä väestöosuus on laskettu yli 16-vuotiaasta väestöstä.
I 'Samtliga' -raden har befolkningsandelen beräknats på befolkningen över 16 års ålder.
In the line 'All' population share is calculated on the population aged over 16.
2) Katso sivu 29. – Se sidan 46. – See page 64.
78
1.2.6A Suomessa asuvat 16–64-vuotiaat omaa eläkettä saavat eläkelajin ja iän mukaan 31.12.2010
I Finland bosatta 16–64-åriga egenpensionstagare efter pensionsslag och ålder 31.12.2010
Recipients of pensions in their own right aged 16–64 resident in Finland by pension bene!t
and age as at 31.12.2010
Kaikki
Samtliga
All
Ikä – Ålder
Age
Varsinainen vanhuuseläke
Egentlig
ålderspension
Old-age
pension
Varhennettu vanhuuseläke
Förtida
ålderspension
Early
old-age
pension
Työttömyyseläke 1)
Arbetslöshetspension 1)
Unemployment
pension 1)
Varsinainen työkyvyttömyyseläke 1)
Egentlig
sjukpension 1)
Disability
pension 1)
Yksilöllinen varhaiseläke 1)
Individuell
förtidspension 1)
Individual
early
retirement
pension 1)
Maatalouden
erityiseläkkeet
Specialpensioner
för lantbruksföretagare
Special
pensions
for farmers
Osaaikaeläke
Deltidspension
Parttime
pension
Kaikki – Alla – Both sexes
16
16
55
55
60
-
64
54
64
59
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
421
101
319
75
243
499
900
599
971
628
10
11
13
19
21
26
39
45
62
68
348
668
249
058
648
742
821
826
532
707
105
1
104
2
101
834
349
485
907
578
11 318
11 318
31
11 287
33 006
33 006
33 006
257
100
157
64
92
736
555
181
323
858
81
81
81
7 424
7 424
1 357
6 067
28 394
28 394
7 540
20 854
2
3
5
39
50
429
424
397
750
907
304
639
686
768
181
2
4
7
12
6
23
112
1 883
4 381
4 888
10
11
5
5
490
762
665
089
9
11
12
14
15
18
19
20
17
16
925
116
557
941
784
540
132
517
804
865
59
22
1
1
1
1
2
143
298
400
514
746
068
311
370
572
015
525
324
744
391
809
586
3
4
5
5
5
2
1
Miehet – Män – Males
16
16
55
55
60
-
64
54
64
59
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
214
56
158
39
118
371
205
166
628
538
5
6
6
9
11
13
19
21
30
33
584
195
955
843
051
238
330
847
677
446
51
1
50
2
47
879
323
556
562
994
5 097
5 097
30
5 067
13 733
13 733
13 733
135
54
80
33
47
509
885
624
356
268
13
13
13
3 451
3 451
538
2 913
12 222
12 222
3 291
8 931
1
1
2
19
23
405
379
354
664
760
220
568
090
307
809
2
4
6
12
6
14
40
980
1 985
2 048
078
573
721
361
5
5
6
7
8
9
9
10
8
8
187
790
484
749
146
474
834
511
958
491
8
5
32
119
165
222
340
533
666
638
736
304
987
299
465
319
129
719
5
5
1
1
1
1
2
2
2
1
Naiset – Kvinnor – Females
16
16
55
55
60
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1)
-
64
54
64
59
64
207
45
161
36
125
128
695
433
343
090
53 955
26
53 929
345
53 584
6 221
6 221
1
6 220
19 273
19 273
19 273
122
45
76
30
45
227
670
557
967
590
68
68
68
3 973
3 973
819
3 154
16 172
16 172
4 249
11 923
4
5
6
9
10
13
20
23
31
35
764
473
294
215
597
504
491
979
855
261
24
45
43
86
147
084
071
596
461
372
1
9
72
903
2 396
2 840
412
189
944
728
4
5
6
7
7
9
9
10
8
8
738
326
073
192
638
066
298
006
846
374
51
17
2
111
179
235
292
406
535
645
732
836
711
538
025
279
072
680
867
1
2
3
20
26
5
6
3
3
1
2
3
3
3
1
Luvut eivät sisällä joulukuussa 65 vuotta täyttäneitä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkensaajia. Kokonaislukumäärät ks. taulukko 1.2.8 ja 1.2.9. Siffrorna inkluderar inte sjukpensions- och arbetslöshetpensionstagare som fyllt
65 år i december. Totala antal, se tabell 1.2.8 och 1.2.9. The !gures do not include pensioners on a disability and on
a unemployment pension who turned 65 in December. For total numbers, see table 1.2.8 and 1.2.9.
79
1.2.6B Suomessa asuvien 16–64-vuotiaiden omaa eläkettä saavien väestöosuudet eläkelajin ja iän
mukaan 31.12.2010, %
I Finland bosatta 16–64-åriga egenpensionstagare efter pensionsslag och ålder, befolkningsandelar 31.12.2010, %
Recipients of pensions in their own right aged 16–64 resident in Finland as a percentage of
the population by pension bene!t and age as at 31.12.2010
Kaikki omaa
Varsinainen vaneläkettä saavat
Samtliga egenpensionstagare huuseläke
All recipients of pensions in
Egentlig
their own right
åldersKaikki
Ilman osa-aikapension
Samtliga eläkkeensaajia 1) Old-age
All
Utan deltidspension
pensionstagare 1)
Without recipients
Ikä – Ålder
of part-time pension 1)
Age
Varhennettu vanhuuseläke
Förtida
ålderspension
Early
old-age
pension
Työttömyyseläke
Arbetslöshetspension
Unemployment
pension
Varsinainen työkyvyttömyyseläke
Egentlig
sjukpension
Disability
pension
Yksilöllinen varhaiseläke
Individuell
förtidspension
Individual
early
retirement
pension
Maaatal.
erityiseläkkeet
Special
pensioner
för lantbruksföretagare
Special
pensions
for farmers
Osaaikaeläke
Deltidspension
Parttime
pension
Kaikki – Alla – Both sexes
16
16
55
55
60
-
64
54
64
59
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
12,1
3,8
40,7
19,8
60,7
11,3
3,8
37,1
17,8
55,5
3,0
0,1
13,3
0,8
25,3
0,3
1,4
0,0
2,8
0,9
4,2
8,2
7,4
3,7
20,0
16,7
23,1
0,0
0,0
0,0
0,2
0,9
0,4
1,5
0,8
3,6
2,0
5,2
13,5
15,2
17,5
24,3
28,5
34,0
49,3
55,9
76,9
87,0
13,5
15,2
17,5
20,4
22,6
27,3
42,2
49,3
73,4
85,0
0,6
0,6
0,5
1,0
1,2
2,9
4,5
6,9
48,9
63,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
2,3
5,4
6,2
13,0
14,3
7,0
6,4
12,9
14,5
16,5
19,0
20,8
23,6
23,7
25,0
21,9
21,4
0,1
0,0
0,0
0,2
0,4
0,5
0,7
0,9
1,3
1,6
1,7
2,0
3,8
6,0
6,8
7,1
6,6
3,5
2,0
Miehet – Män – Males
16
16
55
55
60
-
64
54
64
59
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
12,2
4,1
40,9
20,8
60,2
11,5
4,1
37,7
19,1
55,6
2,9
0,1
13,1
1,3
24,4
0,3
1,3
0,0
2,6
0,8
3,5
7,0
7,7
4,0
20,8
17,5
24,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,9
0,3
1,5
0,7
3,2
1,7
4,5
14,6
16,4
18,5
25,2
29,4
34,1
48,5
54,3
77,2
87,3
14,6
16,4
18,5
21,9
24,1
28,2
42,3
48,5
74,3
85,4
1,1
1,0
0,9
1,7
2,0
3,1
3,9
5,2
48,6
62,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
2,4
5,0
5,3
12,7
13,8
4,3
3,6
13,6
15,4
17,2
19,9
21,7
24,4
24,7
26,1
22,5
22,2
0,0
0,0
0,1
0,3
0,4
0,6
0,9
1,3
1,7
1,6
1,9
3,3
5,3
5,9
6,2
5,8
2,8
1,9
Naiset – Kvinnor – Females
16
16
55
55
60
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
-
64
54
64
59
64
12,0
3,5
40,5
18,7
61,1
11,1
3,5
36,4
16,5
55,3
3,1
0,0
13,5
0,2
26,2
0,4
1,6
0,0
3,0
1,1
4,8
9,4
7,1
3,5
19,2
16,0
22,3
0,0
0,0
0,0
0,2
1,0
0,4
1,5
0,9
4,1
2,2
5,8
12,3
14,0
16,4
23,3
27,7
34,0
50,2
57,4
76,6
86,7
12,3
14,0
16,4
19,0
21,0
26,4
42,1
50,0
72,5
84,6
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
2,7
5,1
8,6
49,2
64,9
0,0
0,0
0,2
2,2
5,8
7,0
13,2
14,8
9,5
9,2
12,3
13,6
15,9
18,2
19,9
22,8
22,8
23,9
21,3
20,6
0,1
0,0
0,0
0,3
0,5
0,6
0,8
1,0
1,3
1,5
1,8
2,1
4,3
6,6
7,6
8,0
7,4
4,0
2,1
1) Katso sivu 29. – Se sidan 46. – See page 64.
80
1.2.7 Suomessa asuvat vanhuuseläkkeensaajat iän mukaan 31.12.2010
I Finland bosatta ålderspensionstagare efter ålder 31.12.2010
Recipients of old-age pensions resident in Finland by age as at 31.12.2010
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients
of national
pension
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Ikä – Ålder – Age
Kelan sekä työeläkettä saavat 1)
Får både FPA- och
arbetspension 1)
Recipients of both
national and
statutory earningsrelated pension 1)
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga
All ages
- 64
65 55
60
65
70
75
80
-
54
59
64
69
74
79
1 040 158
112 504
927 654
1
2
108
272
222
178
254
349
915
240
214
178
727
535
445 259
7 408
437 851
7
93
89
88
165
408
684
828
715
624
1 009 272
112 217
897 055
1
2
107
267
218
174
237
349
915
953
603
064
050
338
414 373
7 121
407 252
7
89
85
84
148
121
073
714
038
427
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga
All ages
- 64
65 55
60
65
70
75
80
-
54
59
64
69
74
79
441 753
55 254
386 499
1
2
51
129
100
75
81
323
569
362
446
359
056
638
133 712
3 111
130 601
3 111
32 128
28 359
27 567
42 547
437 259
55 191
382 068
1
2
51
127
99
74
80
323
569
299
883
327
321
537
129 218
3 048
126 170
3
30
27
26
41
048
565
327
832
446
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga
All ages
- 64
65 55
60
65
70
75
80
-
54
59
64
69
74
79
598 405
57 250
541 155
311 547
4 297
307 250
572 013
57 026
514 987
285 155
4 073
281 082
26
346
878
768
819
671
897
297
556
469
148
077
26
346
654
720
737
729
801
073
508
387
206
981
56
142
121
103
172
4
61
61
61
123
56
139
118
99
156
1) Sisältää ne eläkkeensaajat, jotka saavat vanhuuseläkettä kummastakin eläkejärjestelmästä.
Avser de pensionstagare som uppbär ålderspension inom vartdera systemet.
Refers to pension recipients who draw old-age pension under both schemes.
4
58
58
57
106
81
1.2.8
Suomessa asuvat työttömyyseläkkeensaajat iän mukaan 31.12.2010
I Finland bosatta arbetslöshetspensionstagare efter ålder 31.12.2010
Recipients of unemployment pensions resident in Finland by age as at 31.12.2010
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients
of national
pension
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Ikä – Ålder – Age
Kelan sekä työeläkettä saavat 1)
Får både FPA- och
arbetspension 1)
Recipients of both
national and
statutory earningsrelated pension 1)
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga
All ages
33 898
61
62
63
64 -
10
11
5
5
490
762
665
981
20 272
24 535
10 909
593
318
847
514
10 487
11 583
1 474
991
4 590
5 139
656
524
5 622
4
5
4
5
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga
All ages
61
62
63
64 -
14 105
5
5
1
1
078
573
721
733
11 707
3 224
369
584
211
458
5 076
5 514
694
423
1 367
1 525
184
148
14 650
12 828
7 685
5 411
6 069
780
568
3 223
3 614
472
376
1
1
1
1
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga
All Ages
61
62
63
64 1)
19 793
5
6
3
4
412
189
944
248
3
3
3
4
224
734
636
056
Sisältää ne eläkkeensaajat, jotka saavat työttömyyseläkettä kummastakin eläkejärjestelmästä.
Avser de pensionstagare som uppbär arbetslöshetspension inom vartdera systemet.
Refers to pension recipients who draw unemployment pension under both schemes.
82
1.2.9 Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeensaajat iän mukaan 31.12.2010
I Finland bosatta sjukpensionstagare efter ålder 31.12.2010
Recipients of disability pensions resident in Finland by age as at 31.12.2010
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Ikä – Ålder – Age
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients
of national
pension
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Kelan sekä työeläkettä saavat 1)
Får både FPA- och
arbetspension 1)
Recipients of both
national and
statutory earningsrelated pension 1)
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga
All ages
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
-
19
24
29
34
39
44
49
54
59
259 287
1
4
6
7
9
14
21
34
64
94
619
585
602
792
279
466
710
502
323
409
159 767
1
4
6
7
8
11
16
22
34
47
618
533
382
145
050
728
100
098
130
983
207 490
107 970
4
434
231
451
184
829
307
149
322
579
3
382
011
804
955
091
697
745
129
153
1
2
4
8
16
29
58
86
1
1
2
6
10
16
28
40
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga
All ages
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
-
19
24
29
34
39
44
49
54
59
136 273
79 626
108 381
51 734
949
507
666
415
239
937
747
425
356
032
949
476
539
036
497
343
548
501
813
924
2
224
653
300
221
736
743
576
299
627
2
193
526
921
479
142
544
652
756
519
2
3
4
5
7
11
18
33
48
2
3
4
4
6
8
11
16
20
1
2
4
8
15
30
44
1
3
5
8
13
17
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga
All ages
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
1)
-
19
24
29
34
39
44
49
54
59
123 014
80 141
99 109
56 236
670
078
936
377
040
529
963
077
967
377
669
057
843
109
553
385
552
597
317
059
2
210
578
151
963
093
564
573
023
952
1
189
485
883
476
949
153
093
373
634
2
2
3
4
6
9
16
30
46
2
2
3
3
5
7
10
17
27
1
1
4
7
13
28
41
Sisältää ne eläkkeensaajat, jotka saavat työkyvyttömyyseläkettä kummastakin eläkejärjestelmästä.
Avser de pensionstagare som uppbär sjukpension inom vartdera systemet.
Refers to pension recipients who draw disability pension under both schemes.
1
2
5
8
14
22
83
1.2.10 Suomessa asuvat 16–64-vuotiaat työkyvyttömyyseläkkeensaajat ja väestöosuudet päädiagnoosin
mukaan 31.12.2010 1)
I Finland bosatta 16–64-åriga sjukpensionstagare och befolkningsandelar efter huvuddiagnos
31.12.2010 1)
Recipients of disability pensions aged 16–64 resident in Finland and population shares by main
diagnosis as at 31.12.2010 1)
Sairausryhmä 3)
Sjukdomsgrupp 3)
Disease category 3)
Kaikki – Samtliga – All
I
Kaikki – Samtliga – Both sexes
VäestöLukumäärä
osuus 2)
Antal
BefolkNumber
%
ningsandel 2)
Population
share 2)
‰
Miehet – Män – Males
LukuVäestömäärä
osuus 2)
Antal
BefolkNumber
%
ningsandel 2)
Population
share 2)
‰
Naiset – Kvinnor – Females
LukuVäestömäärä
osuus 2)
Antal
BefolkNumber
%
ningsandel 2)
Population
share 2)
‰
257 795
100,0
74,0
135 517
100,0
77,0
122 278
100,0
71,0
846
84
011
917
0,3
0,0
2,3
1,9
0,2
0,0
1,7
1,4
461
44
2 555
2 100
0,3
0,0
1,9
1,5
0,3
0,0
1,5
1,2
385
40
3 456
2 817
0,3
0,0
2,8
2,3
0,2
0,0
2,0
1,6
205
736
1,6
1,1
1,2
0,8
2 443
1 762
1,8
1,3
1,4
1,0
1 762
974
1,4
0,8
1,0
0,6
532
45,2
33,5
59 072
43,6
33,6
57 460
47,0
33,4
974
1,9
1,4
3 835
2,8
2,2
1 139
0,9
0,7
393
325
056
105
682
400
876
057
151
259
365
037
153
908
35,1
0,9
6,6
8,2
1,4
0,9
1,1
0,4
6,3
0,1
1,7
3,1
1,6
0,7
26,0
0,7
4,9
6,1
1,1
0,7
0,8
0,3
4,6
0,1
1,3
2,3
1,2
0,5
057
502
616
666
154
307
651
512
245
166
522
079
339
841
31,8
1,1
7,1
8,6
0,9
1,0
1,2
0,4
8,3
0,1
2,6
3,7
1,7
0,6
24,5
0,9
5,5
6,6
0,7
0,7
0,9
0,3
6,4
0,1
2,0
2,9
1,3
0,5
47 336
823
7 440
9 439
2 528
1 093
1 225
545
4 906
93
843
2 958
1 814
1 067
38,7
0,7
6,1
7,7
2,1
0,9
1,0
0,4
4,0
0,1
0,7
2,4
1,5
0,9
27,5
0,5
4,3
5,5
1,5
0,6
0,7
0,3
2,8
0,1
0,5
1,7
1,1
0,6
760
634
209
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,3
1 234
962
637
0,9
0,7
0,5
0,7
0,5
0,4
526
672
572
0,4
0,5
0,5
0,3
0,4
0,3
233
117
312
171
567
351
253
24,1
2,0
6,3
11,3
0,6
2,1
8,6
17,9
1,5
4,7
8,4
0,4
1,5
6,4
316
398
095
497
031
807
659
21,6
1,0
5,2
11,4
0,8
2,1
8,6
16,7
0,8
4,0
8,8
0,6
1,6
6,6
917
719
217
674
536
2 544
10 594
26,9
3,0
7,5
11,2
0,4
2,1
8,7
19,1
2,2
5,4
7,9
0,3
1,5
6,2
694
0,3
0,2
377
0,3
0,2
317
0,3
0,2
Tartunta- ja loistaudit
- Tuberkuloosi
II Kasvaimet
6
- Pahanlaatuiset kasvaimet
4
IV Umpieritys-, ravitsemus- ja
4
aineenvaihduntasairaudet
2
- Diabetes
V Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöt
116
- Alkoholin ja huumeiden
aiheuttamat häiriöt
4
- Skitsofrenia, neuroosit,
mieliala-, persoonallisuusja käytöshäiriöt ym.
90
- Psyykkisen kehityksen häiriöt
2
- Älyllinen kehitysvammaisuus
17
21
VI Hermoston sairaudet
3
- Pesäkekovettumatauti (MS-tauti)
2
- Epilepsia
VII Silmän ja sen apuelinten sairaudet 2
VIII Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 1
IX Verenkiertoelinten sairaudet
16
- Verenpainesairaudet
- Iskeemiset sydänsairaudet
4
- Aivoverisuonien sairaudet
8
4
X Hengityselinten sairaudet
1
- Astma
- Muut pitkäaikaiset ala1
hengitysteiden sairaudet
1
XI Ruoansulatuselinten sairaudet
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 1
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä
62
sidekudoksen sairaudet
5
- Nivelreuma
16
- Nivelrikko
29
- Selkäsairaudet:
1
- Selkärankareuma
5
- Spondyloosi
22
- Muu selkäsairaus
XIV Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
XVII Synnynnäiset epämuodostumat
5
ja kromosomipoikkeavuudet
- Lihasten ja luiden synnynnäiset
epämuodostumat
12
XIX Vammat, myrkytykset ym.
3
- Murtumat
1
Muut sairaudet
43
1
9
11
1
1
1
11
3
5
2
29
1
7
15
1
2
11
32
3
9
13
072
2,0
1,5
2 601
1,9
1,5
2 471
2,0
1,4
848
406
324
611
0,3
4,8
1,3
0,6
0,2
3,6
1,0
0,5
371
8 805
2 119
875
0,3
6,5
1,6
0,6
0,2
5,0
1,2
0,5
477
3 601
1 205
736
0,4
2,9
1,0
0,6
0,3
2,1
0,7
0,4
1)
Luvut eivät sisällä joulukuussa 65 vuotta täyttäneitä työkyvyttömyyseläkkeensaajia. Kokonaislukumäärät ks.
taulukko 1.2.11. Siffrorna inkluderar inte sjukpensionstagare som fyllt 65 år i december. Totala antal, se tabell 1.2.11.
The !gures do not include pensioners on a disability pension who turned 65 in December. For total numbers, see Table
1.2.11.
2)
Osuus 16–64-vuotiaasta väestöstä promilleina. Andel av befolkningen i åldern 16–64 år i promille. As per mille of
the population of ages 16–64.
3)
Sairausryhmät, katso liite 2. Sjukdomsgrupper, se bilaga 2. Disease categories, see appendix 2.
84
1.2.11 Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeensaajat päädiagnoosin ja iän mukaan 31.12.2010
I Finland bosatta sjukpensionstagare efter huvuddiagnos och ålder 31.12.2010
Recipients of disability pensions resident in Finland by main diagnosis and age as at 31.12.2010
Sairausryhmä 1)
Sjukdomsgrupp 1)
Disease category 1)
Kaikki – Samtliga – All
I
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Ikä – Ålder – Age
Kaikki
Samtliga
All
Yhteensä Miehet
Samman- Män
lagt
Males
Total
16–44
45–54
55–65
Yhteensä Miehet
Samman- Män
lagt
Males
Total
Yhteensä Miehet
Samman- Män
lagt
Males
Total
Yhteensä Miehet
Samman- Män
lagt
Males
Total
259 287
Tartunta- ja loistaudit
- Tuberkuloosi
6
Kasvaimet
4
- Pahanlaatuiset kasvaimet
Umpieritys-, ravitsemus- ja
4
aineenvaihduntasairaudet
2
- Diabetes
Mielenterveyden ja
116
käyttäytymisen häiriöt
- Alkoholin ja huumeiden
4
aiheuttamat häiriöt
- Skitsofrenia, neuroosit,
mieliala-, persoonallisuus90
ja käytöshäiriöt ym.
- Psyykkisen kehityksen häiriöt
2
- Älyllinen kehitysvammaisuus
17
21
Hermoston sairaudet
- Pesäkekovettumatauti (MS-tauti) 3
2
- Epilepsia
Silmän ja sen apuelinten sairaudet 2
Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 1
16
Verenkiertoelinten sairaudet
- Verenpainesairaudet
4
- Iskeemiset sydänsairaudet
- Aivoverisuonien sairaudet
8
Hengityselinten sairaudet
4
- Astma
1
- Muut pitkäaikaiset ala1
hengitysteiden sairaudet
1
Ruoansulatuselinten sairaudet
Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 1
Tuki- ja liikuntaelinten sekä
62
sidekudoksen sairaudet
5
- Nivelreuma
16
- Nivelrikko
29
- Selkäsairaudet:
1
- Selkärankareuma
5
- Spondyloosi
22
- Muu selkäsairaus
XIV Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
XVII Synnynnäiset epämuodostumat
5
ja kromosomipoikkeavuudet
- Lihasten ja luiden synnynnäiset
epämuodostumat
XIX Vammat, myrkytykset ym.
12
- Murtumat
3
1
Muut sairaudet
1)
Sairausryhmät, katso liite 2.
Sjukdomsgrupper, se bilaga 2.
Disease categories, see appendix 2.
136 273
44 343
24 713
56 212
30 172
158 732
81 388
852
86
060
953
464
45
2 570
2 113
65
6
562
432
33
3
256
196
161
3
1 257
1 008
96
3
527
418
626
77
4 241
3 513
335
39
1 787
1 499
226
750
2 457
1 775
491
256
270
148
1 004
676
583
434
2 731
1 818
1 604
1 193
977
59 288
31 381
17 533
30 348
15 707
55 248
26 048
996
3 854
308
240
1 309
974
3 379
2 640
174
311
277
906
767
617
475
64
606
2
20
441
67
29
11 414
932
4 808
2 016
242
317
275
43
338
1
11
237
32
14
24 197
488
3 989
5 562
1 305
605
717
174
2 662
26
375
1 712
455
207
11 956
281
2 255
2 949
412
338
418
81
1 766
20
315
1 018
238
95
45 395
533
4 818
11 714
1 621
1 185
1 699
831
13 054
233
4 033
5 954
3 675
1 692
19 854
293
2 567
6 743
502
655
967
397
9 267
146
3 248
3 876
2 092
738
766
332
084
182
693
407
891
069
322
261
428
107
197
928
43
1
9
11
1
1
1
11
3
5
2
224
506
630
708
156
310
660
521
371
167
574
131
362
847
21
1
8
3
778
643
1 248
965
15
150
9
83
171
413
108
248
1 592
1 080
1 131
634
218
639
48
34
181
99
989
506
554
406
165
621
040
825
756
380
1 907
262
151
983
108
49
826
109
952
56
92
587
79
32
476
65
8 872
953
1 490
4 654
367
570
3 717
176
4 488
257
772
2 670
254
349
2 067
92
082
2 604
2 707
1 425
1 068
552
1 307
627
851
484
356
623
371
8 849
2 136
881
142
1 629
307
176
60
1 266
239
92
200
2 854
647
308
90
2 148
462
180
509
8 001
2 402
1 139
221
5 435
1 435
609
762
147
475
408
580
396
432
699
29
1
7
15
1
2
11
51
3
14
23
1
4
17
983
932
834
771
105
777
889
414
24
1
6
12
114
093
301
364
707
2 444
9 213
223
85
1.2.12 Suomessa asuvat perhe-eläkkeensaajat iän mukaan 31.12.2010
I Finland bosatta familjepensionstagare efter ålder 31.12.2010
Recipients of survivors' pensions resident in Finland by age as at 31.12.2010
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension
recipients
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of
national pension
Ikä – Ålder – Age
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of
statutory
earningsrelated pension
Kelan sekä työeläkettä saavat
Får både FPAoch arbetspension
Both national and
statutory earningsrelated pension
Sekä lesken- että
omaa eläkettä saavat
Får både egen och
efterlevandepension
Both pension in one's
own right and surviving
spouse's pension
259 163
237
423
1 107
2 423
5 104
11 034
21 656
25 606
33 694
44 275
113 604
6 400
214
384
873
1 237
1 234
1 200
1 235
23
-
231 217
4
11
45
146
485
2 328
14 101
25 116
33 542
44 029
111 410
Lesket – Efterlevande makar – Surviving spouses
Kaikki – Alla – Widowers and widows
Kaikki – Samtliga
All ages
16
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
259 488
260
439
1 164
2 475
5 163
11 091
21 716
25 607
33 694
44 275
113 604
6 725
237
400
930
1 289
1 293
1 257
1 295
24
-
Miehet – Män – Widowers
Kaikki – Samtliga
All ages
16
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
37 534
1 633
37 426
1 525
32 264
31
72
224
529
005
400
397
655
133
011
077
29
66
202
358
353
352
269
4
-
25
66
203
505
986
386
379
655
133
011
077
23
60
181
334
334
338
251
4
-
2
9
19
89
518
858
559
131
010
069
1
2
4
4
5
6
13
2
4
4
5
6
13
2
4
5
6
13
Naiset – Kvinnor – Widows
Kaikki – Samtliga
All ages
16
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
221 954
5 092
221 737
4 875
198 953
229
367
940
946
158
691
319
952
561
264
527
208
334
728
931
940
905
1 026
20
-
212
357
904
918
118
648
277
951
561
264
527
191
324
692
903
900
862
984
19
-
4
9
36
127
396
810
243
557
411
019
341
20 802
16 014
14 753
-
679
671
357
943
097
55
557
2 241
7 292
4 532
360
1 032
549
2 218
7 230
4 462
294
-
-
1
4
8
17
20
28
38
100
1
4
8
17
20
28
38
100
1
11
20
28
38
98
Lapset – Barn – Children
Kaikki – Samtliga
All ages
0
5
10
16
18
21
- 4
- 9
- 15
- 17
- 20
-
22 063
2
8
5
4
1
687
694
419
013
163
087
2
8
4
4
86
1.2.13 Kaikki Suomessa asuvat eläkkeensaajat ja väestöosuudet maakunnan ja iän mukaan 31.12.2010
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland, antal och befolkningsandelar efter landskap och ålder
31.12.2010
All pension recipients resident in Finland and population shares by region and age as at 31.12.2010
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
Kaikki
Samtliga
All
–19
20–44
45–54
55–59
60–64
251 243
Miehet
Män
Males
65–
Naiset
Kvinnor
Females
Lukumäärä – Antal – Number
Koko maa
Hela landet
The whole country
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
1 400 988
292
23
125
69
48
124
58
57
42
53
75
50
75
56
47
18
93
26
54
6
Kaikki
Samtliga
All
913
158
331
851
505
995
331
353
053
218
734
700
033
667
285
362
357
917
485
740
21 851
45 507
64 551
84 744
5 338
370
1 798
999
711
1 859
855
794
597
682
1 164
753
1 189
770
507
256
1 872
426
828
83
10 516
642
4 005
2 011
1 372
3 784
1 820
1 679
1 217
1 466
2 761
1 446
2 466
1 715
1 236
616
4 143
772
1 673
167
12 972
903
5 202
2 852
2 018
5 057
2 293
2 655
1 854
2 447
4 383
2 664
3 590
2 760
1 720
764
5 494
1 507
3 220
196
15
1
7
3
2
6
3
3
2
3
5
3
4
3
2
1
7
1
4
–19
20–44
45–54
766
302
164
925
835
921
275
437
479
347
428
629
557
571
423
146
169
994
040
336
53
4
21
12
8
22
10
10
7
9
13
9
13
9
7
3
16
4
10
1
714
351
855
284
641
563
804
414
413
273
470
165
706
760
626
410
804
823
116
051
55–59
933 092
617 863
783 125
194
15
85
47
32
84
39
38
28
36
48
33
49
38
33
12
57
17
34
4
124
10
54
30
21
54
25
25
18
23
34
23
33
25
21
8
42
12
25
3
168
12
70
38
27
70
33
31
23
29
41
27
41
31
26
10
50
14
28
3
607
590
307
780
928
811
284
374
493
003
528
043
525
091
773
170
875
395
608
907
287
371
386
938
187
145
203
595
743
907
073
050
507
108
237
233
740
447
570
136
60–64
Miehet
Män
Males
626
787
945
913
318
850
128
758
310
311
661
650
526
559
048
129
617
470
915
604
Naiset
Kvinnor
Females
Väestöosuus, % – Befolkningsandel, % – Population share, %
Koko maa
Hela landet
The whole country
26,1
1,8
2,7
8,6
22,1
62,6
23,4
28,6
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
20,4
24,5
26,9
30,8
27,8
25,6
28,9
31,4
31,4
34,4
30,5
30,6
27,4
29,3
26,6
26,9
23,6
32,8
29,7
24,1
1,6
1,6
1,8
2,1
1,8
1,7
2,0
2,1
2,2
2,2
2,2
2,1
1,9
1,7
1,2
1,5
1,7
2,4
2,1
1,3
2,0
2,4
2,7
3,2
2,7
2,4
3,2
3,4
3,3
3,9
4,0
3,2
2,9
3,2
2,3
3,1
3,3
3,8
3,4
2,0
6,4
6,4
8,3
9,1
8,1
7,8
8,2
9,9
9,6
10,5
12,0
10,7
9,5
10,3
7,7
8,7
10,6
11,9
11,3
5,0
17,2
19,2
21,8
22,3
21,9
21,0
21,2
23,9
23,3
25,6
27,6
26,0
23,4
24,4
20,0
23,7
27,1
27,5
26,4
16,3
55,8
59,9
61,2
63,5
63,1
63,5
61,9
66,4
65,5
67,6
69,1
68,0
66,0
64,7
59,5
64,6
67,1
71,1
68,0
50,4
17,9
22,2
24,1
27,7
24,8
22,6
25,8
28,5
28,3
31,5
27,9
28,0
24,8
26,1
23,8
24,4
21,5
30,3
27,8
22,5
22,7
26,7
29,7
33,7
30,6
28,5
31,8
34,3
34,6
37,2
33,2
33,1
30,0
32,4
29,4
29,3
25,8
35,3
31,6
25,7
1) Landskapen, se bilaga 3.
Regions, see appendix 3.
87
1.2.14 Suomessa asuvat omaa eläkettä saavat ja väestöosuudet maakunnan ja iän mukaan 31.12.2010
I Finland bosatta egenpensionstagare och befolkningsandelar efter landskap och ålder 31.12.2010
Recipients of pensions in their own right resident in Finland and population shares by region and age
as at 31.12.2010
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
Kaikki
Samtliga
All
16–19
20–44
45–54
55–59
60–64
243 628
Miehet
Män
Males
65–
Naiset
Kvinnor
Females
Lukumäärä – Antal – Number
Koko maa
Hela landet
The whole country
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
1 351 506
280
22
121
67
46
120
56
55
40
51
73
49
72
54
46
17
89
25
52
6
804
232
005
481
846
801
390
377
650
560
229
042
510
799
044
766
811
974
687
498
1 619
42 764
57 517
75 971
386
15
127
89
40
139
70
52
42
37
76
54
53
47
37
19
218
22
91
5
9 866
600
3 755
1 874
1 301
3 517
1 716
1 584
1 141
1 385
2 610
1 354
2 337
1 592
1 168
581
3 927
725
1 572
159
11 490
775
4 593
2 507
1 789
4 474
2 038
2 340
1 656
2 183
3 968
2 408
3 218
2 429
1 528
671
4 971
1 361
2 945
173
13
1
6
3
2
6
2
3
2
3
4
3
4
3
2
1
6
1
3
866
131
356
467
527
207
897
058
192
022
963
315
147
213
202
032
586
810
689
291
51
4
21
11
8
21
10
10
7
8
13
8
13
9
7
3
16
4
9
1
763
190
173
900
370
927
471
117
196
999
166
920
329
477
408
314
363
691
853
001
930 007
602 057
749 449
193
15
85
47
32
84
39
38
28
35
48
32
49
38
33
12
57
17
34
4
120
10
53
30
20
52
24
24
18
23
33
22
32
24
20
8
41
12
24
3
160
12
67
37
26
67
31
30
22
28
39
26
39
30
25
9
48
13
27
3
Kaikki omaa eläkettä saavat
Samtliga egenpensionstagare
All recipients of pensions in their own right
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
16–64-vuotiaat – 16–64-åriga – Aged 16–64
Kaikki 3) Kaikki
Samtilga 3) Samtliga
All 3)
All
16–19
20–44
45–54
55–59
Väestöosuus, % – Befolkningsandel, % – Population
Koko maa
Hela landet
The whole country
30,6
12,1
0,6
Uusimaa
23,8
8,9
0,5
Itä-Uusimaa
29,3
11,1
0,3
Varsinais-Suomi
31,3
12,0
0,6
Satakunta
35,6
14,0
0,8
Kanta-Häme
32,7
12,7
0,5
Pirkanmaa
30,0
11,4
0,6
Päijät-Häme
33,5
13,4
0,7
Kymenlaakso
36,1
14,9
0,6
Etelä-Karjala
35,9
14,5
0,7
Etelä-Savo
39,2
16,4
0,5
Pohjois-Savo
35,4
15,7
0,6
Pohjois-Karjala
35,3
15,1
0,6
Keski-Suomi
32,2
13,2
0,4
Etelä-Pohjanmaa
34,7
14,0
0,5
Pohjanmaa
31,8
11,1
0,4
Keski-Pohjanmaa
32,6
13,3
0,5
Pohjois-Pohjanmaa
29,1
12,8
1,0
Kainuu
37,7
16,7
0,5
Lappi
34,5
15,4
0,9
Ahvenanmaa
28,2
9,1
0,4
433
521
001
644
819
537
198
226
423
934
446
991
426
041
701
149
746
365
537
869
436
065
021
201
656
803
581
995
308
392
253
540
687
510
825
039
555
135
993
062
368
167
984
280
190
998
809
382
342
168
976
502
823
289
219
727
256
839
694
436
Omaa eläkettä saavat ilman
osa-aikaeläkkeensaajia 2)
Egenpensionstagare utan
deltidspensionstagare 2)
Recipients of pensions in
their own right without
recipients of part-time pension 2)
60–64
Kaikki 3)
Samtliga 3)
All 3)
55–59
60–64
share, %
2,6
7,6
19,8
60,7
29,9
17,8
55,5
1,9
2,2
2,6
3,0
2,6
2,2
3,0
3,2
3,1
3,6
3,7
3,0
2,8
3,0
2,1
2,9
3,1
3,5
3,2
1,9
5,7
5,5
7,3
8,0
7,2
6,9
7,3
8,7
8,6
9,4
10,8
9,7
8,6
9,1
6,9
7,6
9,6
10,7
10,3
4,4
15,1
16,7
19,3
19,7
19,5
18,9
18,8
21,3
20,6
23,1
25,3
23,7
21,3
21,9
18,2
21,3
24,9
25,0
24,1
14,1
53,8
57,7
59,3
61,5
61,2
61,7
60,0
64,5
63,6
65,6
67,6
66,2
64,1
62,8
57,8
62,7
65,3
69,1
66,3
48,0
23,2
28,5
30,7
35,0
32,0
29,4
32,9
35,6
35,3
38,4
34,9
34,6
31,6
34,1
31,0
31,8
28,5
37,2
33,8
27,4
13,0
14,2
17,3
17,8
17,5
17,1
16,8
19,6
18,7
20,9
23,7
21,9
19,4
20,2
15,8
19,2
23,0
23,5
22,3
11,3
47,7
51,9
54,0
57,2
55,8
56,9
55,2
60,8
59,4
60,3
63,0
61,4
59,1
57,8
51,0
56,9
60,4
65,2
61,5
42,1
1)
Landskapen, se bilaga 3. – Regions, see appendix 3.
2)
Katso sivu 29. – Se sidan 46. – See page 64.
3)
Yli 16-vuotiaat eläkkeensaajat prosenttiosuutena vastaavan ikäisestä väestöstä.
Pensionstagare över 16 år i procent av befolkningen i motsvarande ålder.
Pension recipients aged over 16 as percentage of the population of corresponding age.
88
1.2.15 Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien keskimääräiset oma- ja kokonaiseläkkeet iän mukaan
31.12.2010, €/kk
I Finland bosatta egenpensionstagarnas genomsnittliga egen- och totalpensioner efter ålder
31.12.2010, €/mån
Recipients of pensions in their own right resident in Finland – analysis of average pension in one's
own right and average overall pension by age as at 31.12.2010, €/month
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of national pension
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
Ikä – Ålder – Age
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 -
Keskim.
omaeläke
Genomsnittlig
egenpension
Average
pension
in one's
own right
Keskim.
kokonaiseläke
Genomsnittlig
totalpension
Average
overall
pension
Keskim.
omaeläke
Genomsnittlig
egenpension
Average
pension
in one's
own right
Keskim.
kokonaiseläke
Genomsnittlig
totalpension
Average
overall
pension
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
LukuKeskim. Keskim.
määrä
omakokoAntal
eläke
naisNumber
Genom- eläke
snittlig
Genomegensnittlig
pension totalAverage pension
pension Average
in one's overall
own right pension
Kaikki – Alla – Both sexes
1 322
1
4
6
7
9
14
21
35
68
222
274
222
178
254
758
619
585
602
792
282
503
779
738
431
774
213
178
727
535
1 283
580
586
629
706
788
861
923
1 033
1 116
1 417
1 534
1 386
1 244
1 036
1 370
587
586
629
708
791
866
930
1 041
1 132
1 448
1 584
1 465
1 367
1 248
625
1
4
6
7
8
11
16
22
34
74
95
89
88
165
295
618
533
382
145
050
728
100
098
130
303
041
828
715
624
827
580
588
616
659
704
745
779
806
830
879
894
873
838
778
891
588
588
617
661
708
751
784
811
837
891
915
911
911
938
1 242 819
4
434
1 231
2 451
4 187
8 866
16 376
30 385
62 446
217 357
269 545
218 072
174 070
237 395
1 332
422
648
856
994
1 048
1 049
1 044
1 119
1 171
1 439
1 553
1 403
1 265
1 079
1 419
422
648
856
995
1 049
1 052
1 049
1 126
1 187
1 471
1 603
1 483
1 388
1 283
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 -
589 679
1 550
1 561
218 959
886
894
558 385
1 606
1 616
949
507
666
415
241
970
810
647
337
607
477
359
056
638
582
588
635
715
806
905
979
137
253
613
813
674
551
445
587
588
636
717
809
910
982
140
257
619
820
684
566
471
949
476
539
036
497
343
548
501
813
172
612
359
567
547
582
589
618
654
694
739
774
804
832
892
923
919
921
987
587
589
619
656
697
744
778
808
835
894
927
926
931
1 005
2
224
653
300
223
769
806
798
289
226
889
328
329
549
584
655
894
049
118
132
121
236
317
637
830
686
562
456
584
655
894
049
119
133
122
238
320
643
837
697
577
482
2
3
4
5
7
11
19
36
109
130
100
75
81
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
6
8
11
16
29
32
28
27
42
1
2
4
8
16
33
107
128
99
74
80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 -
733 079
1 068
1 217
406 336
796
889
684 434
1 108
1 259
670
078
936
377
041
533
969
091
094
167
736
819
671
897
578
584
621
695
763
807
857
907
961
227
281
148
022
843
588
584
621
696
767
813
868
921
990
283
370
285
222
143
669
057
843
109
553
385
552
597
317
131
429
469
148
077
579
586
614
665
718
753
785
807
827
871
879
852
801
706
589
586
615
667
722
759
791
815
839
888
909
905
901
914
2
210
578
151
964
097
570
587
157
131
656
744
741
846
260
640
813
932
968
953
955
974
004
246
299
166
044
885
260
640
813
934
970
957
964
988
034
303
388
304
246
181
2
2
3
4
6
9
16
32
113
143
121
103
172
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
5
7
10
17
45
62
61
61
123
1
1
4
7
13
29
110
140
118
99
156
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Taulukko ei sisällä osa-aikaeläkkeensaajia. – Tabellen inkluderar inte deltidspensionstagare. – The table doesn't include
recipients of part-time pension.
89
1.2.16 Suomessa asuvien vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkettä saavien keskimääräiset
oma- ja kokonaiseläkkeet 31.12.2010, €/kk
I Finland bosatta ålders-, sjuk- och arbetslöshetspensionstagarnas genomsnittliga egen- och
totalpensioner 31.12.2010, €/mån
Recipients of old-age, disability and unemployment pensions resident in Finland – analysis of average
pension in one's own right and average overall pension as at 31.12.2010, €/month
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of national pension
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
Eläkelaji
Pensionsslag
Pension bene!t
Keskim.
omaeläke
Genomsnittlig
egenpension
Average
pension
in one's
own right
Keskim.
kokonaiseläke
Genomsnittlig
totalpension
Average
overall
pension
Keskim.
omaeläke
Genomsnittlig
egenpension
Average
pension
in one's
own right
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Keskim.
LukuKeskim. Keskim.
kokonais- määrä
omakokonaiseläke
Antal
eläke
eläke
GenomNumber Genom- Genomsnittlig
snittlig
snittlig
totalegentotalpension
pension pension
Average
Average Average
overall
pension overall
pension
in one's pension
own right
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki
Samtliga
All
1 315 968
1 285
1 373
625 298
827
891
1 235 928
1 334
1 422
Vanhuuseläke
Ålderspension
Old-age pension
1 040 158
1 348
1 454
445 259
834
920
1 009 272
1 375
1 479
1 030
1 046
159 767
794
801
207 490
1 142
1 160
1 214
1 241
20 272
940
949
24 535
1 318
1 352
Työkyvyttömyyseläke
Sjukpension
Disability pension
259 287
Työttömyyseläke
Arbetslöshetspension
Unemployment pension 33 898
Miehet – Män – Males
Kaikki
Samtliga
All
586 623
1 553
1 564
218 960
886
894
555 306
1 610
1 620
Vanhuuseläke
Ålderspension
Old-age pension
441 753
1 687
1 699
133 712
940
951
437 259
1 699
1 712
1 120
1 124
79 626
789
792
108 381
1 258
1 262
1 452
1 457
5 622
980
982
11 707
1 549
1 555
Työkyvyttömyyseläke
Sjukpension
Disability pension
136 273
Työttömyyseläke
Arbetslöshetspension
Unemployment pension 14 105
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki
Samtliga
All
729 345
1 069
1 219
406 338
796
889
680 622
1 110
1 261
Vanhuuseläke
Ålderspension
Old-age pension
598 405
1 097
1 274
311 547
789
907
572 013
1 128
1 300
930
960
80 141
798
810
99 109
1 015
1 049
1 044
1 087
14 650
924
937
12 828
1 107
1 167
Työkyvyttömyyseläke
Sjukpension
Disability pension
123 014
Työttömyyseläke
Arbetslöshetspension
Unemployment pension 19 793
90
1.2.17 Suomessa asuvien perhe-eläkettä saavien keskimääräiset perhe- ja kokonaiseläkkeet iän
mukaan 31.12.2010, €/kk
I Finland bosatta familjepensionstagarnas genomsnittliga familje- och totalpensioner efter ålder
31.12.2010, €/mån
Recipients of survivors' pensions resident in Finland – analysis of average survivors' pension and
average overall pension by age as at 31.12.2010, €/month
Ikä – Ålder – Age
Perhe-eläkkeensaajat – Familjepensionstagare
Recipients of survivors' pension
Sekä lesken- että omaa eläkettä saavat
Får både egen- och efterlevandepension
Recipients of both pensions in their own
right and surviving spouse's pension
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
Keskimääräinen perhe-eläke
Genomsnittlig familjepension
Average survivors' pension
Keskimääräinen kokonaiseläke
Genomsnittlig totalpension
Average overall pension
Lesket – Efterlevande makar – Surviving spouses
Kaikki – Alla – Widowers and widows
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 -
259 488
260
439
1 164
2 475
5 163
11 091
21 716
25 607
33 694
44 275
113 604
516
563
598
616
606
573
544
550
543
528
501
496
231 217
4
11
45
146
485
2 328
14 101
25 116
33 542
44 029
111 410
1 435
1 098
998
1 190
1 362
1 373
1 425
1 698
1 785
1 614
1 455
1 261
201
435
463
510
457
346
271
231
198
197
190
158
32 264
2
9
19
89
518
2 858
4 559
5 131
6 010
13 069
1 620
850
1 527
1 731
1 624
1 521
1 818
1 974
1 785
1 595
1 405
569
581
625
641
647
628
619
631
619
588
550
540
198 953
4
9
36
127
396
1 810
11 243
20 557
28 411
38 019
98 341
329
361
361
383
411
110
280
-
Miehet – Män – Widowers
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 -
37 534
31
72
224
529
1 005
2 400
4 397
4 655
5 133
6 011
13 077
Naiset – Kvinnor – Widows
Kaikki – Samtliga
All ages
16 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 -
221 954
229
367
940
1 946
4 158
8 691
17 319
20 952
28 561
38 264
100 527
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
405
098
031
106
307
317
398
668
744
584
433
242
Lapset – Barn – Children
Kaikki – Samtliga
All ages
0 - 4
5 - 9
10 - 15
16 - 17
18 - 20
21 -
22 063
687
2 694
8 419
5 013
4 163
1 087
-
91
1.2.18 Kaikkien Suomessa asuvien eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31.12.2010
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland fördelade efter totalpensionens storlek 31.12.2010
All pension recipients resident in Finland by size of overall pension as at 31.12.2010
Kokonaiseläke €/kk
Totalpension €/mån
Overall pension €/month
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of national pension
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
%
%
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Lukumäärä
Antal
Number
%
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
1 400
41
104
151
227
238
279
277
81
988
087
671
251
658
327
920
027
047
100,0
2,9
7,5
10,8
16,3
17,0
20,0
19,8
5,8
652
23
81
129
205
178
30
2
759
943
355
030
904
944
072
805
706
100,0
3,7
12,5
19,8
31,5
27,4
4,6
0,4
0,1
1 327
29
45
150
226
238
279
276
80
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 327
872
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 164
557
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
141
301
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
22
14
-
264
185
236
040
981
059
841
952
970
100,0
2,2
3,4
11,3
17,1
17,9
21,1
20,9
6,1
1 372
-
1 229
-
121
-
23
-
204
725
157
168
195
707
187
049
016
100,0
2,0
2,1
7,9
13,6
15,4
21,9
27,1
10,1
1 571
-
1 453
-
93
-
26
-
060
460
079
872
786
352
654
903
954
100,0
2,3
4,4
14,0
19,9
20,0
20,4
16,0
3,0
1 216
-
1 052
-
144
-
20
-
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
617
16
40
46
79
89
128
158
59
863
635
176
476
396
815
235
108
022
100,0
2,7
6,5
7,5
12,9
14,5
20,8
25,6
9,6
230
10
34
38
70
62
12
1
903
621
417
779
285
825
307
518
151
100,0
4,6
14,9
16,8
30,4
27,2
5,3
0,7
0,1
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 514
868
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 374
549
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
115
306
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
25
13
-
584
11
12
46
79
89
128
158
59
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
783
24
64
104
148
148
151
118
22
125
452
495
777
261
510
684
921
025
100,0
3,1
8,2
13,4
18,9
19,0
19,4
15,2
2,8
421
13
46
90
135
116
17
1
856
322
938
251
619
119
765
287
555
100,0
3,2
11,1
21,4
32,1
27,5
4,2
0,3
0,1
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 180
875
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
999
561
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
161
299
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
20
15
-
743
17
33
103
147
148
151
118
21
92
1.2.19 Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien kokonaiseläkejakauma 31.12.2010
I Finland bosatta egenpensionstagare fördelade efter totalpensionens storlek 31.12.2010
Recipients of pensions in their own right resident in Finland by size of overall pension
as at 31.12.2010
Kokonaiseläke €/kk
Totalpension €/mån
Overall pension €/month
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of national pension
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
%
%
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Lukumäärä
Antal
Number
%
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
1 322
13
83
138
220
234
276
274
80
758
676
525
651
717
758
281
806
344
100,0
1,0
6,3
10,5
16,7
17,7
20,9
20,8
6,1
625
8
75
126
204
178
29
2
295
665
715
056
341
205
466
269
578
100,0
1,4
12,1
20,2
32,7
28,5
4,7
0,4
0,1
1 242
7
23
132
215
232
275
274
80
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 370
891
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 201
567
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
148
310
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
22
14
-
819
887
893
886
356
032
904
650
211
100,0
0,6
1,9
10,7
17,3
18,7
22,2
22,1
6,5
1 419
-
1 273
-
124
-
22
-
385
167
822
190
340
343
139
500
884
100,0
0,6
1,0
7,4
13,7
15,8
22,8
28,2
10,5
1 616
-
1 495
-
95
-
26
-
434
720
071
696
016
689
765
150
327
100,0
0,7
2,6
13,4
20,3
21,0
21,7
17,1
3,1
1 259
-
1 093
-
148
-
19
-
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
589
5
33
41
76
88
127
157
58
679
240
838
769
688
493
198
562
891
100,0
0,9
5,7
7,1
13,0
15,0
21,6
26,7
10,0
218
3
31
37
69
62
12
1
959
332
826
652
852
629
186
371
111
100,0
1,5
14,5
17,2
31,9
28,6
5,6
0,6
0,1
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 561
894
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 416
564
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
119
317
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
26
13
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
Naiset – Kvinnor – Females
733 079
100,0
8 436
1,2
49 687
6,8
96 882
13,2
144 029
19,6
146 265
20,0
149 083
20,3
117 244
16,0
21 453
2,9
406
5
43
88
134
115
17
336
333
889
404
489
576
280
898
467
100,0
1,3
10,8
21,8
33,1
28,4
4,3
0,2
0,1
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 217
889
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 028
568
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
170
306
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
19
15
-
558
3
5
41
76
88
127
157
58
684
4
18
91
139
143
148
117
21
Taulukko ei sisällä osa-aikaeläkkeensaajia. – Tabellen inkluderar inte deltidspensionstagare. – The table doesn't include
recipients of part-time pension.
93
1.2.20 Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien omaeläkejakauma 31.12.2010
I Finland bosatta egenpensionstagare fördelade efter egenpensionens storlek 31.12.2010
Recipients of pensions in their own right resident in Finland by size of pension in one's own right
as at 31.12.2010
Omaeläke €/kk
Egenpension €/mån
Pension in one's
own right €/month
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Lukumäärä
Antal
Number
%
Kelan eläkkeensaajat
Työeläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Arbetspensionstagare
Recipients of national pension Recipients of statutory
earnings-related pension
Lukumäärä
Lukumäärä
Antal
Antal
Number
%
Number
%
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
1 322
34
122
174
216
212
253
236
71
758
977
091
872
919
840
322
177
560
100,0
2,6
9,2
13,2
16,4
16,1
19,2
17,9
5,4
625
23
106
147
182
142
20
1
295
812
215
336
985
459
697
673
118
100,0
3,8
17,0
23,6
29,3
22,8
3,3
0,3
0,0
1 242
22
56
173
216
212
253
236
71
819
457
595
653
453
736
258
114
553
100,0
1,8
4,6
14,0
17,4
17,1
20,4
19,0
5,8
1 283
827
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 332
-
1 120
511
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
1 192
-
124
-
16
-
385
323
385
625
801
471
993
430
357
100,0
0,6
1,1
7,8
13,9
15,8
22,6
27,7
10,5
1 606
-
1 485
-
95
-
26
-
434
134
210
028
652
265
265
684
196
100,0
2,8
7,3
19,0
20,3
18,2
18,6
11,9
1,9
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 068
796
1 108
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
-
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
-
147
310
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
15
6
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
589
5
34
43
77
88
126
154
58
679
560
872
837
965
544
045
492
364
100,0
0,9
5,9
7,4
13,2
15,0
21,4
26,2
9,9
218
3
32
39
69
60
11
1
959
584
687
199
997
976
109
298
109
100,0
1,6
14,9
17,9
32,0
27,8
5,1
0,6
0,0
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 550
886
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 406
556
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
119
317
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
25
12
-
558
3
6
43
77
88
125
154
58
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
733
29
87
131
138
124
127
81
13
079
417
219
035
954
296
277
685
196
100,0
4,0
11,9
17,9
19,0
17,0
17,4
11,1
1,8
406
20
73
108
112
81
9
336
228
528
137
988
483
588
375
9
100,0
5,0
18,1
26,6
27,8
20,1
2,4
0,1
0,0
890
487
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
170
306
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
7
3
-
684
19
50
130
138
124
127
81
13
953
-
147
-
8
-
Taulukko ei sisällä osa-aikaeläkkeensaajia. – Tabellen inkluderar inte deltidspensionstagare. – The table doesn't include
recipients of part-time pension.
94
1.2.21 Suomessa asuvien vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkettä saavien kokonaiseläkejakauma 31.12.2010
I Finland bosatta ålders-, sjuk- och arbetslöshetspensionstagare fördelade efter totalpensionens
storlek 31.12.2010
Recipients of old-age, disability and unemployment pensions resident in Finland by size of overall
pension as at 31.12.2010
Kokonaiseläke €/kk
Totalpension €/mån
Overall pension €/month
Kaikki – Samtliga – All
Vanhuuseläkkeensaajat
Ålderspensionstagare
Recipients of
old age pension
Työkyvyttömyyseläkkeensaajat
Sjukpensionstagare
Recipients of
disability pension
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
%
%
%
Työttömyyseläkkeensaajat
Arbetslöshetspensionstagare
Recipients of
unemployment
pension
Lukumäärä
Antal
Number
%
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga – All
1 315 968
100,0
1 040 158
100,0
259 287
100,0
0 - 399
13 674
1,0
8 032
0,8
5 603
2,2
400 - 599
83 511
6,3
27 805
2,7
55 687
21,5
600 - 799
137 093
10,4
97 844
9,4
38 352
14,8
800 - 999
217 099
16,5
172 271
16,6
41 201
15,9
1 000 - 1 199
233 602
17,8
187 429
18,0
42 250
16,3
1 200 - 1 599
275 893
21,0
227 614
21,9
44 018
17,0
1 600 - 2 599
274 749
20,9
243 497
23,4
28 112
10,8
2 600 80 347
6,1
75 666
7,3
4 064
1,6
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 373
1 454
1 046
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 202
1 305
784
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
148
129
230
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
22
20
31
Miehet – Män – Males
586 623
100,0
441 753
100,0
136 273
100,0
Kaikki – Samtliga – All
5 240
0,9
2 874
0,7
2 358
1,7
0 - 399
33 835
5,8
5 368
1,2
28 458
20,9
400 - 599
41 318
7,0
23 272
5,3
17 988
13,2
600 - 799
75 036
12,8
54 954
12,4
19 333
14,2
800 - 999
87 798
15,0
66 524
15,1
19 507
14,3
1 000 - 1 199
126 975
21,6
98 956
22,4
25 097
18,4
1 200 - 1 599
157 527
26,9
134 682
30,5
20 306
14,9
1 600 - 2 599
58 894
10,0
55 123
12,5
3 226
2,4
2 600 Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 564
1 699
1 124
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 418
1 591
850
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
120
88
230
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
26
21
44
-
33 898
104
178
2 740
9 394
9 326
6 294
4 997
865
100,0
0,3
0,5
8,1
27,7
27,5
18,6
14,7
2,6
1 241
-
1 133
-
106
-
3
-
14 105
35
75
454
2 242
3 458
3 505
3 622
714
100,0
0,2
0,5
3,2
15,9
24,5
24,8
25,7
5,1
1 457
-
1 393
-
63
-
2
-
19 793
69
103
2 286
7 152
5 868
2 789
1 375
151
100,0
0,3
0,5
11,5
36,1
29,6
14,1
6,9
0,8
1 087
-
947
-
137
-
3
-
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga – All
729 345
100,0
598 405
100,0
123 014
100,0
0 - 399
8 434
1,2
5 158
0,9
3 245
2,6
400 - 599
49 676
6,8
22 437
3,7
27 229
22,1
600 - 799
95 775
13,1
74 572
12,5
20 364
16,6
800 - 999
142 063
19,5
117 317
19,6
21 868
17,8
1 000 - 1 199
145 804
20,0
120 905
20,2
22 743
18,5
1 200 - 1 599
148 918
20,4
128 658
21,5
18 921
15,4
1 600 - 2 599
117 222
16,1
108 815
18,2
7 806
6,3
2 600 21 453
2,9
20 543
3,4
838
0,7
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 219
1 274
960
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 029
1 094
711
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
171
160
231
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
19
20
17
-
95
1.2.22 Suomessa asuvien vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkettä saavien omaeläkejakauma
31.12.2010
I Finland bosatta ålders-, sjuk- och arbetslöshetspensionstagare fördelade efter egenpensionens
storlek 31.12.2010
Recipients of old-age, disability and unemployment pensions resident in Finland by size of pension
in one's own right as at 31.12.2010
Omaeläke €/kk
Egenpension €/mån
Pension in one's
own right €/month
Kaikki – Samtliga – All
Vanhuuseläkkeensaajat
Ålderspensionstagare
Recipients of
old age pension
Työkyvyttömyyseläkkeensaajat
Sjukpensionstagare
Recipients of
disability pension
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
%
%
%
Työttömyyseläkkeensaajat
Arbetslöshetspensionstagare
Recipients of
unemployment
pension
Lukumäärä
Antal
Number
%
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga – All
1 315 968
100,0
1 040 158
100,0
259 287
100,0
0 - 399
34 969
2,7
28 497
2,7
6 401
2,5
400 - 599
122 046
9,3
64 278
6,2
57 625
22,2
600 - 799
173 154
13,2
133 240
12,8
38 815
15,0
800 - 999
213 197
16,2
168 206
16,2
41 219
15,9
1 000 - 1 199
211 827
16,1
165 943
16,0
41 920
16,2
1 200 - 1 599
253 059
19,2
205 744
19,8
43 248
16,7
1 600 - 2 599
236 152
17,9
207 141
19,9
26 184
10,1
2 600 71 564
5,4
67 109
6,5
3 875
1,5
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 285
1 348
1 030
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 121
1 207
769
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
148
129
230
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
15
12
30
-
33 898
161
404
3 107
9 547
9 229
6 101
4 539
810
100,0
0,5
1,2
9,2
28,2
27,2
18,0
13,4
2,4
1 214
-
1 107
-
106
-
1
-
14 105
35
79
473
2 260
3 472
3 511
3 567
708
100,0
0,2
0,6
3,4
16,0
24,6
24,9
25,3
5,0
1 452
-
1 388
-
63
-
2
-
19 793
126
325
2 634
7 287
5 757
2 590
972
102
100,0
0,6
1,6
13,3
36,8
29,1
13,1
4,9
0,5
1 044
-
907
-
136
-
-
-
Miehet – Män – Males
586 623
100,0
441 753
100,0
136 273
100,0
Kaikki – Samtliga – All
5 560
0,9
3 053
0,7
2 499
1,8
0 - 399
34 868
5,9
5 886
1,3
28 971
21,3
400 - 599
43
366
7,4
25
537
5,8
17
765
13,0
600 - 799
76 300
13,0
56 290
12,7
19 249
14,1
800 - 999
87 855
15,0
66 606
15,1
19 454
14,3
1 000 - 1 199
125 842
21,5
97 844
22,1
25 070
18,4
1 200 - 1 599
154 465
26,3
131 910
29,9
20 064
14,7
1 600 - 2 599
58 367
9,9
54 627
12,4
3 201
2,3
2 600 Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 553
1 687
1 120
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 408
1 579
847
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
120
88
229
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
25
20
43
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
729
29
87
129
136
123
127
81
13
345
409
178
788
897
972
217
687
197
100,0
4,0
12,0
17,8
18,8
17,0
17,4
11,2
1,8
598
25
58
107
111
99
107
75
12
405
444
392
703
916
337
900
231
482
100,0
4,3
9,8
18,0
18,7
16,6
18,0
12,6
2,1
123
3
28
21
21
22
18
6
014
902
654
050
970
466
178
120
674
100,0
3,2
23,3
17,1
17,9
18,3
14,8
5,0
0,5
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 069
1 097
930
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
890
932
684
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
171
159
231
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
7
6
15
-
96
1.2.23 Suomessa asuvien leskeneläkettä saavien kokonaiseläkejakauma 31.12.2010
I Finland bosatta efterlevandepensionstagare fördelade efter totalpensionens storlek 31.12.2010
Recipients of surviving spouse's pensions resident in Finland by size of overall pension as at 31.12.2010
Kokonaiseläke €/kk
Totalpension €/mån
Overall pension €/month
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of national pension
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
%
%
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Lukumäärä
Antal
Number
%
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
259
9
6
24
43
47
55
59
13
488
501
115
343
387
679
715
693
055
100,0
3,7
2,4
9,4
16,7
18,4
21,5
23,0
5,0
6
1
1
1
1
725
204
358
469
050
528
527
469
120
100,0
17,9
20,2
21,8
15,6
7,9
7,8
7,0
1,8
259
9
6
24
43
47
55
59
13
163
250
072
341
385
673
711
680
051
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 355
829
1 357
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 179
631
1 180
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
137
176
137
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
39
23
39
100,0
3,6
2,3
9,4
16,7
18,4
21,5
23,0
5,0
-
Miehet – Män – Males
37 426
3 371
932
1 174
4 379
5 785
8 614
10 429
2 742
100,0
9,0
2,5
3,1
11,7
15,5
23,0
27,9
7,3
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 439
750
1 442
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
-
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
37 534
3 457
941
1 175
4 380
5 788
8 616
10 434
2 743
100,0
9,2
2,5
3,1
11,7
15,4
23,0
27,8
7,3
1 633
397
410
363
161
91
73
101
37
100,0
24,3
25,1
22,2
9,9
5,6
4,5
6,2
2,3
1 298
570
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
110
168
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
31
12
-
1 301
-
110
-
31
-
737
879
140
167
006
888
097
251
309
100,0
2,7
2,3
10,4
17,6
18,9
21,2
22,2
4,6
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
221
6
5
23
39
41
47
49
10
954
044
174
168
007
891
099
259
312
100,0
2,7
2,3
10,4
17,6
18,9
21,2
22,2
4,6
5 092
807
948
1 106
889
437
454
368
83
100,0
15,8
18,6
21,7
17,5
8,6
8,9
7,2
1,6
221
5
5
23
39
41
47
49
10
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
1 341
855
1 342
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
1 159
650
1 160
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
142
178
142
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
41
27
41
-
97
1.2.24 Suomessa asuvien leskeneläkettä saavien perhe-eläkejakauma 31.12.2010
I Finland bosatta efterlevandepensionstagare fördelade efter familjepensionens storlek 31.12.2010
Recipients of surviving spouse's pensions resident in Finland by size of survivors' pension
as at 31.12.2010
Perhe-eläke €/kk
Familjepension €/mån
Survivors' pension €/month
Kaikki eläkkeensaajat
Samtliga pensionstagare
All pension recipients
Kelan eläkkeensaajat
FPA-pensionstagare
Recipients of national pension
Lukumäärä
Antal
Number
Lukumäärä
Antal
Number
%
%
Työeläkkeensaajat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Lukumäärä
Antal
Number
%
Kaikki – Alla – Both sexes
259 488
100,0
6 725
100,0
259 163
Kaikki – Samtliga – All
121 151
46,7
1 388
20,6
120 870
0 - 399
50 629
19,5
1 502
22,3
50 589
400 - 599
38 589
14,9
1 590
23,6
38 589
600 - 799
21 619
8,3
1 082
16,1
21 618
800 - 999
11 360
4,4
563
8,4
11 358
1 000 - 1 199
9 140
3,5
425
6,3
9 139
1 200 - 1 599
5 462
2,1
149
2,2
5 462
1 600 - 2 599
1 538
0,6
26
0,4
1 538
2 600 Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
516
709
516
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
481
513
481
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
5
174
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
30
21
-
100,0
46,6
19,5
14,9
8,3
4,4
3,5
2,1
0,6
-
4
-
30
-
426
341
968
887
749
305
141
30
5
100,0
81,1
10,6
5,0
2,0
0,8
0,4
0,1
0,0
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
37
30
3
1
534
438
977
887
750
305
142
30
5
100,0
81,1
10,6
5,0
2,0
0,8
0,4
0,1
0,0
1 633
497
460
383
150
92
43
7
1
100,0
30,4
28,2
23,5
9,2
5,6
2,6
0,4
0,1
37
30
3
1
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
201
569
201
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
191
394
192
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
7
167
7
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
3
8
3
-
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki –Samtliga – All
0 - 399
400 - 599
600 - 799
800 - 999
1 000 - 1 199
1 200 - 1 599
1 600 - 2 599
2 600 -
221
90
46
36
20
11
8
5
1
954
713
652
702
869
055
998
432
533
100,0
40,9
21,0
16,5
9,4
5,0
4,1
2,4
0,7
5 092
891
1 042
1 207
932
471
382
142
25
100,0
17,5
20,5
23,7
18,3
9,2
7,5
2,8
0,5
221
90
46
36
20
11
8
5
1
737
529
621
702
869
053
998
432
533
Keskieläke €/kk – Medelpension €/mån – Average pension €/month
569
753
569
Työeläkkeen osuus, € – Arbetspensionens andel, € – Share of statutory earnings-related pension, €
530
551
530
Kelan eläkkeen osuus, € – FPA-pensionens andel, € – Share of national pension, €
4
177
4
SOLITA-eläkkeen osuus, € – SOLITA-pensionens andel, € – Share of SOLITA-pension, €
35
26
35
100,0
40,8
21,0
16,6
9,4
5,0
4,1
2,4
0,7
-
98
1.2.25 Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien keskimääräiset oma- ja kokonaiseläkkeet
maakunnittain 31.12.2010
I Finland bosatta egenpensionstagares genomsnittliga egen- och totalpensioner landskapsvis
31.12.2010
Recipients of pensions in their own right resident in Finland – analysis of average pension in one's own
right and average overall pension by region as at 31.12.2010
Omaeläke, euroa kuukaudessa
Egenpension, euro i månaden
Pension in one's own right, euro/month
Kokonaiseläke, euroa kuukaudessa
Totalpension, euro i månaden
Overall pension, euro/month
Kaikki
eläkkeensaajat
Samtliga
pensionstagare
All
pension
recipients
Kaikki
eläkkeensaajat
Samtliga
pensionstagare
All
pension
recipients
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
Sekä Kelan että
työeläkettä saavat
Får både FPA- och
arbetspension
Recipients of both national
and statutory earnings-related
pension
OmaTyöel.
Kelan
eläke
osuus
eläkk.
EgenArbetsosuus
pension
pension
FPAPension
Statutory
pension
in one's
earningsNational
own right
related
pension
pension
Sekä Kelan että
työeläkettä saavat
Får både FPA- och
arbetspension
Recipients of both national
and statutory earnings-related
pension
KokoTyöel.
Kelan
naisosuus
eläkk.
eläke
Arbetsosuus
Total
pension
FPApension
Statutory pension
Overall
earnings- National
pension
related
pension
pension
Koko maa
Hela landet
The whole country
1 283
873
586
280
1 370
932
639
280
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
908
875
878
865
885
880
891
864
860
858
864
855
863
845
855
848
865
858
866
829
656
608
608
579
608
603
622
583
563
550
554
536
565
529
573
547
561
540
567
553
247
263
266
279
271
271
263
275
290
301
302
312
291
307
275
293
297
310
290
271
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
652
399
358
274
347
350
316
382
329
236
248
224
287
173
273
206
267
231
300
468
955
938
939
929
946
942
950
933
928
918
923
917
924
911
925
914
922
923
925
896
700
665
663
636
663
658
674
647
625
602
604
589
618
581
636
600
610
598
622
618
247
263
266
279
271
271
263
275
290
301
303
312
291
307
275
293
297
310
290
271
-
-
-
-
551
310
271
189
259
262
232
285
235
155
167
145
206
096
190
127
192
148
219
369
Koko maa, lukumäärä – Hela landet, antal – The whole country, number
1 322 758
545 356
-
Taulukko ei sisällä osa-aikaeläkkeensaajia. – Tabellen inkluderar inte deltidspensionstagare. – The table doesn't include
recipients of part-time pension.
1) Landskapen, se bilaga 3.
Regions, see appendix 3.
99
1.3.1A Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen ja saajan asuinmaan mukaan 31.12.2010
Pensionstagare bosatta utomlands efter pensionsstruktur och efter pensionstagarens bosättningsland
31.12.2010
Pension recipients resident abroad by pension composition and by the recipient's country of residence
as at 31.12.2010
Asuinmaa
Bosättningsland
Country of residence
Kaikki
eläkkeensaajat
Samtliga
pensionstagare
All pension
recipients
Kelan eläkettä saavat
FPA-pensionstagare
Recipients of national
pension
Kaikki
Vain Kelan
Alla
eläke
All
Endast
FPA-pension
National
pension
only
Työeläkettä saavat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Kaikki
Vain työeläke
Alla
Endast
All
arbetspension
Statutory
earningsrelated pension only
Sekä Kelan
että työeläkettä
saavat
Får båda FPAoch arbetspension
Recipients of
both national
and statutory
earningsrelated pension
Kaikki maat – Alla länder – All countries
62 847
43 790
31 691
31 156
19 057
12 099
EU/ETA-maat – EU/EES-länderna
57 180
41 893
30 470
26 710
15 287
11 423
EU/EEA-countries
Pohjoismaat – Norden
Nordic countries
49 241
39 151
29 185
20 056
10 090
9 966
Muut – Övriga – Others
7 939
2 742
1 285
6 654
5 197
1 457
Muut sosiaaliturvasopimusmaat
Övriga avtalsländer
4 535
1 711
1 083
3 452
2 824
628
Other agreement countries
Muut maat – Övriga länder
520
19
5
515
501
14
Other countries
Tieto puuttuu – Uppgift saknas
612
167
133
479
445
34
Data unavailable
Alankomaat – Nederländerna
Netherlands
185
92
50
135
93
42
Australia – Australien
1 789
1 075
690
1 099
714
385
Belgia – Belgien – Belgium
82
26
13
69
56
13
Bulgaria – Bulgarien – Bulgaria
23
6
2
21
17
4
Chile
35
6
35
29
6
Espanja – Spanien – Spain
2 669
605
111
2 558
2 064
494
Irlanti – Irland – Ireland
12
6
12
6
6
Islanti – Island – Iceland
20
5
3
17
15
2
Iso-Britannia – Storbritannien
United Kingdom
621
242
130
491
379
112
Israel
60
9
1
59
51
8
Italia – Italien – Italy
198
96
33
165
102
63
Itävalta – Österrike – Austria
171
68
41
130
103
27
Japani – Japan
25
25
25
Kanada – Canada
1 013
129
62
951
884
67
Kreikka – Grekland – Greece
48
16
4
44
32
12
Kypros – Cypern – Cyprus
17
1
1
16
16
Latvia – Lettland – Latvia
8
1
1
7
7
Liechtenstein
2
1
1
1
1
Liettua – Litauen – Lithuania
15
6
15
9
6
Luxemburg – Luxembourg
22
9
1
21
13
8
Malta
3
1
3
2
1
Marokko – Marocko – Morocco
42
1
42
41
1
Norja – Norge – Norway
694
330
196
498
364
134
Portugali – Portugal
105
18
3
102
87
15
Puola – Polen – Poland
257
47
4
253
210
43
Ranska – Frankrike – France
459
121
53
406
338
68
Romania – Rumänien – Romania
6
2
6
4
2
Ruotsi – Sverige – Sweden
48 113
38 595
28 835
19 278
9 518
9 760
Saksa – Tyskland – Germany
2 263
1 172
808
1 455
1 091
364
Slovakia – Slovakien – Slovakia
12
2
12
10
2
Slovenia – Slovenien – Slovenia
5
3
1
4
2
2
Sveitsi – Schweiz – Switzerland
458
108
61
397
350
47
Tanska – Danmark – Denmark
416
221
150
266
195
71
Thaimaa – Thailand
60
3
60
57
3
Tšekki – Tjeckien – Czech Republic
42
3
1
41
39
2
Unkari – Ungern – Hungary
130
29
8
122
101
21
Venäjä – Ryssland – Russia
106
106
106
Viro – Estland – Estonia
584
169
19
565
415
150
Yhdysvallat – Förenta Staterna
1 181
384
269
912
797
115
United States
Maittainen luettelo käsittää EU/ETA- ja muut sosiaaliturvasopimusmaat sekä maat, joihin eläkettä maksettiin Suomesta
vähintään 25 henkilölle. Luettelo EU/ETA- ja muista sosiaaliturvasopimusmaista on liitteessä 3. Den landvisa tabellen
omfattar EU/EES- och övriga avtalsländer samt länder till vilka pensioner utbetalats från Finland till minst 25 personer. Lista på
EU/EES- och övriga avtalsländer "nns i bilaga 3. The list of countries includes EU/EEA and other agreement countries as well
as countries to which pensions were paid to at least 25 persons. There is a list of the EU/EEA and other agreement countries
in appendix 3.
100
1.3.1B Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen ja saajan kansalaisuuden mukaan 31.12.2010
Pensionstagare bosatta utomlands efter pensionsstruktur och efter pensionstagares medborgarskap
31.12.2010
Pension recipients resident abroad by pension composition and by the recipient's nationality as at
31.12.2010
Kansalaisuus
Medborgarskap
Nationality
Kaikki maat – Alla länder – All countries
EU/ETA-maat – EU/EES-länderna
EU/EEA-countries
Pohjoismaat – Norden
Nordic countries
Muut – Övriga – Others
Muut sosiaaliturvasopimusmaat
Övriga avtalsländer
Other agreement countries
Muut maat – Övriga länder
Other countries
Tieto puuttuu – Uppgift saknas
Data unavailable
Alankomaat – Nederländerna
Netherlands
Australia – Australien
Belgia – Belgien – Belgium
Bulgaria – Bulgarien – Bulgaria
Chile
Espanja – Spanien – Spain
Irlanti – Irland – Ireland
Islanti – Island – Iceland
Iso-Britannia – Storbritannien
United Kingdom
Israel
Italia – Italien – Italy
Itävalta – Österrike – Austria
Japani – Japan
Kanada – Canada
Kreikka – Grekland – Greece
Kypros – Cypern – Cyprus
Latvia – Lettland – Latvia
Liettua – Litauen – Lithuania
Luxemburg – Luxembourg
Malta
Norja – Norge – Norway
Portugali – Portugal
Puola – Polen – Poland
Ranska – Frankrike – France
Romania – Rumänien – Romania
Ruotsi – Sverige – Sweden
Saksa – Tyskland – Germany
Slovakia – Slovakien – Slovakia
Slovenia – Slovenien – Slovenia
Suomi – Finland
Sveitsi – Schweiz – Switzerland
Tanska – Danmark – Denmark
Tšekki – Tjeckien – Czech Republic
Unkari – Ungern – Hungary
Venäjä – Ryssland – Russia
Viro – Estland – Estonia
Yhdysvallat – Förenta Staterna
United States
Kaikki
eläkkeensaajat
Samtliga
pensionstagare
All pension
recipients
Kelan eläkettä saavat
FPA-pensionstagare
Recipients of national
pension
Kaikki
Vain Kelan
Alla
eläke
All
Endast
FPA-pension
National
pension
only
Työeläkettä saavat
Arbetspensionstagare
Recipients of statutory
earnings-related pension
Kaikki
Vain työeläke
Alla
Endast
All
arbetspension
Statutory
earningsrelated pension only
Sekä Kelan
että työeläkettä
saavat
Får båda FPAoch arbetspension
Recipients of
both national
and statutory
earningsrelated pension
62 847
43 790
31 691
31 156
19 057
12 099
60 949
43 058
31 198
29 751
17 891
11 860
58 716
2 233
42 407
651
30 875
323
27 841
1 910
16 309
1 582
11 532
328
1 406
710
489
917
696
221
221
18
2
219
203
16
271
4
2
269
267
2
101
940
12
17
18
118
13
16
41
603
1
1
5
29
1
30
418
10
-
71
522
12
17
18
108
13
16
60
337
11
16
13
89
13
15
11
185
1
1
5
19
1
183
7
65
81
16
145
10
2
5
9
1
1
230
12
253
71
8
26 573
812
10
2
31 686
91
214
22
111
69
321
44
19
26
22
4
1
2
1
91
1
44
18
1
22 171
313
1
2
20 037
11
107
1
12
7
85
25
2
15
13
1
1
66
4
7
17 504
212
13 229
5
75
2
1
13
158
7
63
66
16
132
9
2
4
9
1
1
164
12
249
64
8
9 069
600
10
2
18 457
86
139
22
109
68
308
139
7
46
55
16
123
6
2
4
7
1
139
11
209
53
7
4 402
499
9
11 649
80
107
21
99
62
236
19
17
11
9
3
2
1
25
1
40
11
1
4 667
101
1
2
6 808
6
32
1
10
6
72
205
69
53
152
136
16
Maittainen luettelo käsittää EU/ETA- ja muiden sosiaaliturvasopimusmaiden kansalaisuudet (jos saajia on) sekä sellaisten
maiden kansalaisuudet, joissa saajia oli vähintään 15. Luettelo EU/ETA- ja muista sosiaaliturvasopimusmaista on liitteessä 3. Den landvisa tabellen omfattar EU/EES-ländernas och de övriga avtalsländernas medborgare (om pensionstagare "nns)
samt medborgare i länder där det fanns minst 15 pensionstagare. Lista på EU/EES- och övriga avtalsländer "nns i bilaga 3.
The list by country includes citizens of the EU/EEA countries and of other agreement countries (if there are recipients) as well
as citizens of countries where there were at least 15 recipients. There is a list of the EU/EEA and other agreement countries
in appendix 3.
101
1.3.2A Ulkomailla asuvien eläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke eläkelajin
ja saajan asuinmaan mukaan 31.12.2010, €/kk
Pensionstagare bosatta utomlands, antal och genomsnittlig totalpension efter pensionsslag och efter
pensionstagarens bosättningsland 31.12.2010, €/mån
Number of pension recipients resident abroad and average overall pension by pension bene!t and
and by the recipient's country of residence as at 31.12.2010, €/month
Asuinmaa
Bosättningsland
Country of residence
Kaikki eläkkeensaajat 1)
Alla pensionstagare 1)
All pension recipients 1)
LukuKeskim.
määrä
kokonaisAntal
eläke
Number
Genomsnitt.
totalpension
Average
overall pen.
Kaikki maat – Alla länder
62 847
All countries
EU/ETA-maat – EU/EES-länderna
57 180
EU/EEA-countries
Pohjoismaat – Norden
49 241
Nordic countries
7 939
Muut – Övriga – Others
Muut sosiaaliturvasopimusmaat
Övriga avtalsländer
4 535
Other agreement countries
Muut maat – Övriga länder
520
Other countries
Tieto puuttuu – Uppgift saknas
612
Data unavailable
Alankomaat – Nederländerna
185
Netherlands
1 789
Australia – Australien
82
Belgia – Belgien – Belgium
23
Bulgaria – Bulgarien – Bulgaria
35
Chile
2 669
Espanja – Spanien – Spain
12
Irlanti – Irland – Ireland
20
Islanti – Island – Iceland
Iso-Britannia – Storbritannien
621
United Kingdom
60
Israel
198
Italia – Italien – Italy
171
Itävalta – Österrike – Austria
25
Japani – Japan
1 013
Kanada – Canada
48
Kreikka – Grekland – Greece
17
Kypros – Cypern – Cyprus
8
Latvia – Lettland – Latvia
2
Liechtenstein
15
Liettua – Litauen – Lithuania
22
Luxemburg – Luxembourg
3
Malta
42
Marokko – Marocko – Morocco
694
Norja – Norge – Norway
105
Portugali – Portugal
257
Puola – Polen – Poland
459
Ranska – Frankrike – France
6
Romania – Rumänien – Romania
48 113
Ruotsi – Sverige – Sweden
2 263
Saksa – Tyskland – Germany
12
Slovakia – Slovakien – Slovakia
5
Slovenia – Slovenien – Slovenia
458
Sveitsi – Schweiz – Switzerland
416
Tanska – Danmark – Denmark
60
Thaimaa – Thailand
Tšekki – Tjeckien – Czech Republic 42
130
Unkari – Ungern – Hungary
106
Venäjä – Ryssland – Russia
584
Viro – Estland – Estonia
Yhdysvallat – Förenta Staterna
1 181
United States
Vanhuuseläke
Ålderspension
Old-age pension
LukuKeskim.
määrä kokonaisAntal
eläke
Number Genomsnitt.
totalpension
Average
overall pen.
Työkyvttömyyseläke
Sjukpension
Disability pension
LukuKeskim.
määrä kokonaisAntal
eläke
Number Genomsnitt.
totalpension
Average
overall pen.
Perhe-eläke
Familjepension
Survivors' pension
Luku- Keskim.
määrä kokonaisAntal
eläke
Number Genomsnitt.
totalpension
Average
overall pen.
326
53 109
326
7 961
328
4 128
521
310
48 020
310
7 763
313
3 534
518
196
1 014
41 412
6 608
200
1 004
6 899
864
176
1 405
2 745
789
363
1 057
407
4 269
403
91
486
369
573
1 079
386
1 221
39
1 243
108
636
582
434
539
68
1 304
117
355
486
261
805
378
804
1 928
781
695
161
1 721
65
19
30
2 090
8
19
491
260
821
281
816
1 965
966
673
11
30
5
2
1
503
2
-
801
431
920
..
..
1 956
..
-
16
135
12
2
5
294
3
1
271
318
673
..
348
1 812
452
..
437
688
608
576
966
310
600
154
643
..
690
257
148
436
379
985
299
575
588
191
268
561
77
692
479
526
383
369
459
780
562
53
173
145
22
947
36
14
6
2
8
18
3
39
458
92
214
413
6
40 582
2 015
9
1
405
353
36
34
101
68
413
432
699
554
610
080
304
590
127
789
..
043
401
148
589
431
079
299
621
588
194
266
718
..
708
490
856
348
342
456
869
22
4
12
18
12
7
2
1
4
191
4
21
24
6 661
130
1
32
47
15
4
13
3
82
615
732
340
311
761
615
..
..
799
262
609
357
453
173
318
..
252
280
381
596
675
547
813
44
7
18
10
3
108
7
1
3
8
3
4
67
12
30
39
2 649
153
3
4
30
31
9
4
19
36
104
594
1 341
949
583
126
470
745
..
1 029
322
152
2 654
571
1 869
466
1 570
349
401
858
92
1 487
1 064
446
466
358
541
528
575
1 113
573
12
763
85
740
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
Katso taulukon 1.3.1A alahuomautus. – Se fotnot till tabell 1.3.1A. – See note to table 1.3.1A.
1) Sisältää myös ulkomaille maksetut työttömyys-, osa-aika- ja maatalouden erityiseläkkeet.
Omfattar även arbetslöshets-, deltidspensioner och specialpensioner för lantbruksföretagare som betalats utomlands.
Also includes unemployment and part-time pensions, and special pensions for farmers, paid abroad.
102
1.3.2B Ulkomailla asuvien eläkkeensaajien lukumäärä ja keskimääräinen kokonaiseläke eläkelajin ja
saajan kansalaisuuden mukaan 31.12.2010, €/kk
Pensionstagare bosatta utomlands, antal och genomsnittlig totalpension efter pensionsslag och efter
pensionstagarens medborgarskap 31.12.2010, €/mån
Number of pension recipients resident abroad and average overall pension by pension bene!t and
by the recipient's nationality as at 31.12.2010, €/month
Kansalaisuus
Medborgarskap
Nationality
Kaikki eläkkeensaajat 1)
Alla pensionstagare 1)
All pension recipients 1)
LukuKeskim.
määrä
kokonaisAntal
eläke
Number Genomsnitt.
totalpension
Average
overall pen.
Kaikki maat – Alla länder
All countries
62
EU/ETA-maat
EU/EES-länderna
60
EU/EEA-countries
Pohjoismaat – Norden
Nordic countries
58
Muut – Övriga – Others
2
Muut sosiaaliturvasopimusmaat
Övriga avtalsländer
Other agreement countries
1
Muut maat – Övriga länder
Other countries
Tieto puuttuu – Uppgift saknas
Data unavailable
Alankomaat – Nederländerna
Netherlands
Australia – Australien
Belgia – Belgien – Belgium
Bulgaria – Bulgarien – Bulgaria
Chile
Espanja – Spanien – Spain
Irlanti – Irland – Ireland
Islanti – Island – Iceland
Iso-Britannia – Storbritannien
United Kingdom
Israel
Italia – Italien – Italy
Itävalta – Österrike – Austria
Japani – Japan
Kanada – Canada
Kreikka – Grekland – Greece
Kypros – Cypern – Cyprus
Latvia – Lettland – Latvia
Liettua – Litauen – Lithuania
Luxemburg – Luxembourg
Malta
Norja – Norge – Norway
Portugali – Portugal
Puola – Polen – Poland
Ranska – Frankrike – France
Romania – Rumänien – Romania
26
Ruotsi – Sverige – Sweden
Saksa – Tyskland – Germany
Slovakia – Slovakien – Slovakia
Slovenia – Slovenien – Slovenia
31
Suomi – Finland
Sveitsi – Schweiz – Switzerland
Tanska – Danmark – Denmark
Tšekki – Tjeckien
Czech Republic
Unkari – Ungern – Hungary
Venäjä – Ryssland – Russia
Viro – Estland – Estonia
Yhdysvallat – Förenta Staterna
United States
Vanhuuseläke
Ålderspension
Old-age pension
LukuKeskim.
määrä
kokonaisAntal
eläke
Number Genomsnitt.
totalpension
Average
overall pen.
Työkyvttömyyseläke
Sjukpension
Disability pension
LukuKeskim.
määrä kokonaisAntal
eläke
Number Genomsnitt.
totalpension
Average
overall pen.
Perhe-eläke
Familjepension
Survivors' pension
LukuKeskim.
määrä
kokonaisAntal
eläke
Number Genomsnitt.
totalpension
Average
overall pen.
847
326
53 109
326
7 961
328
4 128
521
949
327
51 474
327
7 927
328
3 840
533
716
233
329
266
49 666
1 808
330
264
7 790
137
329
281
3 517
323
553
321
406
277
1 329
273
19
319
115
361
221
418
126
419
9
260
86
432
271
314
180
331
6
83
87
293
101
940
12
17
18
118
6
16
294
234
334
140
386
394
217
795
88
920
9
16
16
86
3
16
297
234
373
142
330
403
162
795
1
8
9
2
-
..
352
230
..
-
13
56
3
1
2
25
1
-
269
271
218
..
..
537
..
-
183
7
65
81
16
145
10
2
5
9
1
1
230
12
253
71
8
573
812
10
2
686
91
214
362
672
409
381
1 060
280
203
..
83
242
..
..
335
882
213
443
146
157
213
183
..
473
319
447
160
6
50
64
14
128
7
1
4
4
1
1
164
8
213
59
7
23 669
692
8
25 635
78
182
367
633
288
390
1 185
291
195
..
96
276
..
..
400
892
222
394
159
159
217
210
485
309
444
6
5
12
3
42
19
5
1
2 442
35
1
5 288
4
18
399
1 952
224
199
167
97
598
..
126
239
..
424
105
215
18
1
12
7
2
25
3
1
1
6
32
4
27
9
1 321
98
1
2
2 147
9
21
350
..
285
590
..
301
224
..
..
274
310
863
254
749
268
256
..
..
729
504
773
22
111
69
321
212
138
438
280
17
96
36
214
150
125
270
293
1
7
3
33
..
221
526
164
4
9
30
78
466
210
632
296
205
429
181
425
4
555
22
531
Katso taulukon 1.3.1B alahuomautus. – Se fotnot till tabell 1.3.1B. – See note to table 1.3.1B.
1) Sisältää myös ulkomaille maksetut työttömyys-, osa-aika- ja maatalouden erityiseläkkeet.
Omfattar även arbetslöshets-, deltidspensioner och specialpensioner för lantbruksföretagare som betalats utomlands.
103
2 Eläkkeelle siirtyneet
Nypensionerade
New retirees
104
2.1.1 Vuosina 2001–2010 eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan
Nypensionerade åren 2001–2010 efter pensionsslag
New retirees in 2001–2010 by pension bene!t
Vanhuuseläke
Ålderspension
Old-age pension
Työkyvyttömyyseläke
Sjukpension
Disability pension
Työttömyyseläke
Arbetslöshetspension
Unemployment
pension
Maatalouden
erityiseläkkeet
Specialpensioner
för lantbruksföretagare
Special pensions
for farmers
Kaikki
Samtliga
All
Osa-aikaeläke
Deltidspension
Part-time
pension
Kaikki eläkkeelle siirtyneet – Samtliga nypensionerade – All new retirees
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20 214
20 291
19 768
21 909
31 331
27 733
28 772
35 768
44 630
45 711
25 678
27 131
28 056
28 386
28 748
27 215
28 187
28 665
26 706
25 257
14 814
11 489
11 274
10 554
10 279
11 625
12 847
12 622
12 158
3 911
1 263
1 273
1 004
1 037
1 362
1 213
1 081
1 136
1 025
613
61 478
59 869
59 841
61 597
71 063
67 070
70 094
77 109
83 376
74 545
8 995
16 114
8 232
3 254
4 869
6 154
6 693
7 037
8 565
9 813
Työeläkkeelle siirtyneet – Nypensionerade med arbetspension – Persons having retired on an earnings-related pension
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
18 763
19 564
19 106
20 853
30 217
27 103
28 050
33 672
43 510
44 112
23 325
25 223
25 885
26 004
25 853
24 399
25 422
25 574
23 870
22 898
14 784
11 505
11 278
10 550
10 091
11 296
12 430
12 017
11 484
3 253
1 263
1 273
1 004
1 037
1 362
1 213
1 081
1 136
1 025
613
57 691
57 211
56 979
58 154
67 088
63 714
66 722
72 116
79 637
70 741
8 995
16 114
8 232
3 254
4 869
6 154
6 693
7 037
8 565
9 813
Kelan eläkkeelle siirtyneet 1) – Nypensionerade med FPA-pension 1) – Persons having retired on a national pension 1)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2)
2009
2010
8 919
8 671
7 906
8 686
9 710
9 026
7 371
37 656
12 518
13 342
14 025
14 869
15 142
15 858
15 709
14 941
15 066
23 857
15 672
14 263
6 107
5 134
5 011
4 606
4 792
5 131
5 113
8 437
5 713
2 098
-
29 047
28 674
28 059
29 124
30 178
29 028
27 491
69 906
33 867
29 677
-
Eläkkeelle siirtynyt, katso sivu 27. – Pensionerad, se sidan 43. – A new retiree, see page 61.
Vanhuuseläkkeissä ovat mukana vain suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyneet, eivät ns. jatkoeläkkeet.
I ålderspensionerna ingår endast de personer som gått direkt i ålderspension, inte s. k. fortsättninspensioner.
The old-age pensions include only persons who have retired directly on an old-age pension, not so called continuing pensions.
2) Kansaneläkejärjestelmässä ei makseta maatalouden erityiseläkkeitä eikä osa-aikaeläkkeitä.
Specialpensioner för lantbruksföretage och deltidspensioner betalas inte inom folkpensionssystemet.
Special pensions for farmers and part-time pensions are not paid within the national pension scheme.
2) Kelan eläkkeelle siirtyneiden määrä on vuonna 2008 poikkeuksellisen suuri johtuen kansaneläkelain muutoksista,
katso sivu 118.
2) Antalet nypensionerade med FPA-pension är ovanligt stort år 2008 beroende på ändringarna i folkpensionslagstiftningen, se
sidan 123.
2) The number of persons having retired on a national pension in 2008 is exceptionally big due to the changes to the legislation
on national pensions, see page 127.
105
2.1.2 Vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneet iän mukaan
Nypensionerade år 2010 efter ålder
New retirees in 2010 by age
Ikä eläkkeen
alkaessa
Ålder när pensionen började
Age at the start
of the pension
Kaikki – Alla – Both sexes
Lukumäärä
Antal
Number
%
Miehet – Män – Males
Lukumäärä
Antal
Number
%
Naiset – Kvinnor – Females
Lukumäärä
Antal
Number
%
Kaikki eläkkeelle siirtyneet – Samtliga nypensionerade – All new retirees
Kaikki – Samtliga
All ages
74 545
- 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 -
3
1
1
2
4
8
43
9
501
117
648
570
360
631
277
441
100,0
36 908
100,0
37 637
100,0
4,7
1,5
2,2
3,4
5,8
11,6
58,1
12,7
1 894
574
835
1 348
2 330
4 461
21 121
4 345
5,1
1,6
2,3
3,7
6,3
12,1
57,2
11,8
1 607
543
813
1 222
2 030
4 170
22 156
5 096
4,3
1,4
2,2
3,2
5,4
11,1
58,9
13,5
Mediaani-ikä 1) – Median ålder 1) – Median age 1)
63,1
Keskiarvoikä 1) – Genomsnittsålder 1) – Mean age 1)
59,0
63,1
63,1
58,6
59,3
Työeläkkeelle siirtyneet – Nypensionerade med arbetspension – Persons having retired on an earnings-related pension
Kaikki – Samtliga
All ages
100,0
2,7
1,4
2,2
3,5
6,1
12,1
60,7
11,3
35 265
993
520
783
1 300
2 304
4 423
21 044
3 898
Mediaani-ikä – Median ålder – Median age
63,1
Keskiarvoikä – Genomsnittsålder – Mean age
63,1
63,1
59,5
59,8
- 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 -
70
1
1
1
2
4
8
42
7
741
937
023
542
460
303
530
964
982
59,6
100,0
2,8
1,5
2,2
3,7
6,5
12,5
59,7
11,1
35 476
944
503
759
1 160
1 999
4 107
21 920
4 084
100,0
2,7
1,4
2,1
3,3
5,6
11,6
61,8
11,5
Kelan eläkkeelle siirtyneet – Nypensionerade med FPA-pension – Persons having retired on a national pension
Kaikki – Samtliga
All ages
- 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 -
29 677
3 215
811
1 102
1 626
2 107
3 167
8 097
9 552
100,0
10,8
2,7
3,7
5,5
7,1
10,7
27,3
32,2
Mediaani-ikä – Median ålder – Median age
62,0
Keskiarvoikä – Genomsnittsålder – Mean age
56,3
12 279
1 707
385
493
786
1 032
1 454
2 970
3 452
100,0
13,9
3,1
4,0
6,4
8,4
11,8
24,2
28,1
17 398
1 508
426
609
840
1 075
1 713
5 127
6 100
60,3
62,5
54,5
57,5
100,0
8,7
2,4
3,5
4,8
6,2
9,8
29,5
35,1
Eläkkeelle siirtynyt, katso sivu 27. – Pensionerad, se sidan 43. – A new retiree, see page 61.
1) Eläkkeellesiirtymisikää mitataan myös eläkkeellesiirtymisiän odotteella. Tietoa tästä mittarista löytyy Eläketurvakeskuksen julkaisuista: Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä, Tilastoraportteja 2/2011; Expected
effective retirement age in the Nordic countries, Statistical report 2/2008.
1) Pensioneringsåldern mäts också med den förväntade pensioneringsåldern. Närmare information om detta mått "nns i Pensionsskyddscentralens publikationer: Pensionsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland, Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja
2/2011; Expected effective retirement age in the Nordic countries, Statistical report 2/2008.
1) The actual retirement age is also measured through the expected effective retirement age. More detailed information on this
indicator is available from the following publications of the Finnish Centre for Pensions: Effective retirement in the Finnish
earnings-related pensions scheme, Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2/2011; Expected effective retirement age in the
Nordic countries, Statistical report 2/2008.
106
2.1.3
Vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan
Nypensionerade år 2010 efter pensionsslag
New retirees in 2010 by pension bene!t
Eläkelaji
Pensionsslag
Pension bene!t
Kaikki eläkkeelle siirtyneet
Samtliga nypensionerade
All new retirees
Kaikki
Miehet
Naiset
Samtliga
Män
Kvinnor
Both sexes
Males
Females
55–64-vuotiaat 1)
Personer i åldern 55–64 år 1)
Persons aged 55–64 1)
Kaikki
Miehet
Naiset
Samtliga
Män
Kvinnor
Both sexes Males
Females
Kaikki eläkkeelle siirtyneet – Samtliga nypensionerade – All new retirees
Vanhuuseläke – Ålderspension
Old-age pension
- varhennettu – förtida – early old-age
Työttömyyseläke – Arbetslöshetspension
Unemployment pension
Työkyvyttömyyseläke – Sjukpension
Disability pension
Maatalouden erityiseläkkeet
Specialpensioner för lantbruksföretagare
Special pensions for farmers
Kaikki – Samtliga – All
Osa-aikaeläke – Deltidspension
Part-time pension
45 711
4 130
22 252
1 865
23 459
2 265
36 031
4 130
17 671
1 865
18 360
2 265
3 911
1 861
2 050
3 911
1 861
2 050
25 257
12 821
12 436
12 300
6 076
6 224
613
295
318
613
295
318
74 545
36 908
37 637
51 908
25 582
26 326
9 813
4 196
5 617
9 795
4 190
5 605
Työeläkkeelle siirtyneet – Nypensionerade med arbetspension – Persons having retired on an earnings-related pension
Vanhuuseläke – Ålderspension
Old-age pension
- varhennettu – förtida – early old-age
Työttömyyseläke – Arbetslöshetspension
Unemployment pension
Työkyvyttömyyseläke – Sjukpension
Disability pension
Maatalouden erityiseläkkeet
Specialpensioner för lantbruksföretagare
Special pensions for farmers
Kaikki – Samtliga – All
Osa-aikaeläke – Deltidspension
Part-time pension
44 112
2 532
21 780
1 342
22 332
1 190
35 891
2 532
17 646
1 342
18 245
1 190
3 253
1 679
1 574
3 253
1 679
1 574
22 898
11 576
11 322
11 872
5 912
5 960
613
295
318
613
295
318
70 741
35 265
35 476
51 494
25 467
26 027
9 813
4 196
5 617
9 795
4 190
5 605
Kelan eläkkeelle siirtyneet 2) – Nypensionerade med FPA-pension 2) – Persons having retired on a national pension 2)
Vanhuuseläke – Ålderspension
Old-age pension
- varhennettu – förtida – early old-age
Työttömyyseläke – Arbetslöshetspension
Unemployment pension
Työkyvyttömyyseläke – Sjukpension
Disability pension
Kaikki – Samtliga – All
13 342
3 722
4 816
1 323
8 526
2 399
3 790
3 722
1 364
1 323
2 426
2 399
2 098
661
1 437
2 098
661
1 437
14 263
6 818
7 445
5 402
2 415
2 987
29 677
12 279
17 398
11 264
4 424
6 840
Eläkkeelle siirtynyt, katso sivu 27. – Pensionerad, se sidan 43. – A new retiree, see page 61.
Vanhuuseläkkeissä ovat mukana vain suoraan vanhuuseläkkeelle siirtyneet, eivät ns. jatkoeläkkeet.
I ålderspensionerna ingår endast de personer som gått direkt i ålderspension, inte s. k. fortsättninspensioner.
The old-age pensions include only persons who have retired directly on an old-age pension, not so called continuing pensions.
1) Ikä eläkkeen alkaessa. – Ålder när pensionen började. – Age at the start of the pension.
2) Kansaneläkejärjestelmässä ei makseta maatalouden erityiseläkkeitä eikä osa-aikaeläkkeitä.
Specialpensioner för lantbruksföretage och deltidspensioner betalas inte inom folkpensionssystemet.
Special pensions for farmers and part-time pensions are not paid within the national pension scheme.
107
2.2.1A Suomessa asuvat vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan
I Finland bosatta nypensionerade år 2010 efter pensionsslag
New retirees in 2010 resident in Finland by pension bene!t
Ikä eläkkeen
alkaessa
Ålder när pensionen började
Age at the start
of the pension
Varsinainen
vanhuuseläke
Egentlig
ålderspension
Ordinary
old-age
pension
Varhennettu
vanhuuseläke
Förtida
ålderspension
Early old-age
pension
Työkyvyttömyyseläke
Sjukpension
Disability
pension
Työttömyyseläke
Arbetslöshetspension
Unemployment
pension
Maatalouden
erityiseläkkeet
Specialpensioner
för lantbruksföretagare
Special pensions
for farmers
Kaikki
Samtliga
All
Osa-aikaeläke
Deltidspension
Part-time
pension
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga
All ages
38
16 - 64
31
16 - 54
55 - 64
31
55 - 59
60 - 64
30
65
66 55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
431
3 767
24 781
3 907
613
70 566
9 813
401
238
163
623
540
3 767
3 767
7
3 760
24
12
11
7
4
781
811
970
480
490
3 907
3 907
3 907
613
613
390
223
63
13
50
8
42
536
049
487
486
001
9 795
9 795
6 072
3 723
5 452
1 578
89
41
55
327
111
1 374
739
1 965
20 721
5 741
2
2
3
28
77
2 244
1 262
149
1
1
1
1
1
1
1
1
211
341
537
715
676
815
399
009
202
65
1 632
1 438
574
167
96
5
189
92
51
53
137
47
33
5
1
5
1
1
1
1
2
1
4
3
5
22
5
452
578
305
567
683
092
839
895
680
429
086
911
16
2
4375
1697
1 685
1086
564
302
86
Miehet – Män – Males
Miehet
Kaikki – Samtliga
19 080
All ages
1 726
12 576
1 859
295
35 223
4 196
16
16
55
55
60
15 688
236
15 452
469
14 983
1 726
1 726
6
1 720
12
6
5
3
2
576
665
911
735
176
1 859
1 859
1 859
295
295
184
111
31
6
24
4
20
831
901
930
388
542
4 190
4 190
2 644
1 546
2 523
869
67
22
28
280
72
356
103
827
11 221
2 476
1
2
3
8
18
1 204
464
26
594
675
751
887
828
903
675
489
78
31
813
766
218
45
17
1
76
47
31
29
54
35
19
3
-
2 523
869
662
773
825
1 198
930
2 095
1 587
2 631
11 722
2 507
6
1903
741
671
477
247
117
34
-
64
54
64
59
64
65
66 55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Naiset – Kvinnor – Females
Naiset
Kaikki – Samtliga
All ages
19 351
2 041
12 205
2 048
318
35 343
5 617
16
16
55
55
60
15 713
2
15 711
154
15 557
2 041
2 041
1
2 040
12
6
6
3
2
205
146
059
745
314
2 048
2 048
2 048
318
318
206
112
31
6
25
4
21
705
148
557
098
459
5 605
5 605
3 428
3 723
2 929
709
-
-
-
-
2 929
709
16
2
22
19
27
47
39
018
636
138
500
265
1
20
59
1 040
798
123
617
666
786
828
848
912
724
520
124
34
819
672
356
122
79
4
113
45
20
24
83
12
14
2
1
643
794
858
894
909
800
093
798
364
404
2427
956
1014
609
317
185
52
-
65
66 55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
64
54
64
59
64
1
1
9
3
2
2
2
10
3
108
2.2.1B Suomessa asuvien vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneiden osuus ei-eläkkeellä olevasta
väestöstä eläkelajin mukaan, %
Andelen i Finland bosatta nypensionerade år 2010 i förhållande till den icke-pensionerade
befolkningen efter pensionsslag, %
Share of new retirees in 2010 resident in Finland in relation to the non-retired population by
pension bene!t, %
Ikä vuoden
lopussa 1)
Ålder i slutet
av året 1)
Age at the end
of the year 1)
Varsinainen
vanhuuseläke
Egentlig
ålderspension
Ordinary
old-age
pension
Varhennettu
vanhuuseläke
Förtida
ålderspension
Early old-age
pension
Työkyvyttömyyseläke
Sjukpension
Disability
pension
Työttömyyseläke
Arbetslöshetspension
Unemployment
pension
Maatalouden
erityiseläkkeet
Specialpensioner
för lantbruksföretagare
Special pensions
for farmers
Kaikki
Samtliga
All
Osa-aikaeläke
Deltidspension
Part-time
pension
Kaikki – Alla – Both sexes
Kaikki – Samtliga
All ages
16
16
55
55
60
-
64
54
64
59
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1,2
0,1
0,8
0,1
0,0
2,2
0,3
0,9
0,0
5,3
0,2
12,9
0,1
0,7
0,0
1,7
0,8
0,5
2,3
2,2
2,5
0,1
0,7
1,8
0,0
0,1
0,1
0,1
1,9
0,5
9,0
2,5
18,5
0,3
1,8
1,6
2,1
0,1
0,0
0,0
0,4
0,2
1,8
1,4
2,9
40,0
42,7
60,5
0,0
0,1
3,6
4,2
1,2
-
1,7
1,9
2,1
2,6
2,7
3,2
2,9
2,8
1,6
0,5
-
4,7
2,1
0,8
0,7
-
0,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
-
1,8
2,1
2,3
3,2
3,0
5,2
9,2
11,1
45,8
44,0
60,5
4,7
3,7
2,9
2,6
1,9
1,0
0,7
0,4
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga
All ages
16
16
55
55
60
-
64
54
64
59
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1,2
0,1
0,8
0,1
0,0
2,2
0,3
0,9
0,0
5,4
0,3
12,9
0,2
0,1
0,0
0,7
0,3
1,0
0,5
2,0
43,8
42,5
57,2
0,1
0,6
0,0
1,6
0,0
0,1
3,8
3,6
0,7
-
0,8
0,5
2,3
2,2
2,5
1,7
1,9
2,2
2,6
2,8
3,3
2,9
2,7
1,6
0,4
-
0,1
0,7
1,7
4,8
2,2
0,4
0,4
-
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
-
1,9
0,5
9,1
2,6
18,6
1,9
2,1
2,4
3,5
3,2
4,4
8,4
10,5
49,0
43,4
57,2
0,3
2,0
1,8
2,3
4,2
3,3
2,5
2,3
1,7
0,9
0,6
0,3
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga
All ages
16
16
55
55
60
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
-
64
54
64
59
64
1,2
0,9
0,0
5,2
0,1
12,8
0,1
0,1
0,7
0,0
1,8
0,8
0,8
0,5
2,3
2,1
2,5
0,1
0,1
0,7
1,8
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
2,3
2,0
0,5
8,8
2,3
18,5
0,4
0,4
2,0
1,8
2,3
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
2,5
2,3
3,8
36,1
42,9
63,5
0,0
0,2
3,4
4,8
1,5
-
1,6
1,9
2,1
2,6
2,6
3,2
3,0
2,8
1,6
0,5
-
4,5
2,1
1,1
1,0
-
0,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
-
1,7
2,1
2,3
2,8
2,8
5,9
10,0
11,6
42,5
44,6
63,5
5,2
4,1
3,4
2,9
2,1
1,2
0,8
0,4
Eläkkeelle siirtynyt, katso sivu 27. – Pensionerad, se sidan 43. – A new retiree, see page 61.
1) Ikä, katso sivu 28. – Ålder, see sidan 44. – Age, see page 62.
109
2.2.2 Suomessa asuvat vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ja väestöosuudet
päädiagnoosin mukaan
I Finland bosatta nya sjukpensionstagare år 2010 och befolkningsandelar efter huvuddiagnos
Persons resident in Finland having retired on a disability pension in 2010 and population shares by
main diagnosis
Sairausryhmä 2)
Sjukdomsgrupp 2)
Disease category 2)
Kaikki – Samtliga – Both sexes
LukuVäestömäärä
osuus
Antal
BefolkNumber
%
ningsandel
Population
share
‰ 1)
24
Kaikki – Samtliga – All
Tartunta- ja loistaudit
1
Kasvaimet
- Pahanlaatuiset kasvaimet
1
IV
Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvahduntasairaudet
- Diabetes
V
Mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt
8
- Alkoholin ja huumeiden
aiheuttamat häiriöt
- Skitsofrenia, skitsotyyppiset
1
ja harhaluuloisuushäiriöt
4
- Mielialahäiriöt
- Neuroottiset, stressiin liittyvät
ja somatoformiset häiriöt
- Psyykkisen kehityksen häiriöt
- Älyllinen kehitysvammaisuus
1
VI
Hermoston sairaudet
- Pesäkekovettumatauti (MS-tauti)
- Epilepsia
VII Silmän ja sen apuelinten sairaudet
VIII Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet
1
IX
Verenkiertoelinten sairaudet
- Verenpainesairaudet
- Iskeemiset sydänsairaudet
- Aivoverisuonien sairaudet
X
Hengityselinten sairaudet
- Astma
- Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet
XI
Ruoansulatuselinten sairaudet
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä
7
sidekudoksen sairaudet
- Nivelreuma
2
- Nivelrikkko
3
- Selkäsairaudet:
- Selkärankareuma
- Spondyloosi
2
- Muu selkäsairaus
XIV Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
XVII Synnynnäiset epämuodostumat
ja kromosomipoikkeavuudet
XIX Vammat, myrkytykset ym.
1
- Murtumat
1
Muut sairaudet
I
II
Miehet – Män – Males
Naiset – Kvinnor – Females
LukuVäestö- LukuVäestömäärä
osuus
määrä
osuus
Antal
Befolk- Antal
BefolkNumber %
ningsNumber
%
ningsandel
andel
PopuPopulation
lation
share
share
‰ 1)
‰ 1)
781
100,0
7,9
12 576
100,0
7,9
12 205
100,0
7,8
53
515
407
0,2
6,1
5,7
0,0
0,5
0,5
28
693
644
0,2
5,5
5,1
0,1
0,5
0,5
25
822
763
0,2
6,7
6,3
0,0
0,6
0,5
404
237
1,6
1,0
0,1
0,1
251
164
2,0
1,3
0,2
0,2
153
73
1,3
0,6
0,1
0,1
180
33,0
2,6
3 853
30,6
2,4
4 327
35,5
2,8
292
1,2
0,1
230
1,8
0,2
62
0,5
0,1
272
924
5,1
19,9
0,4
1,6
729
1 960
5,8
15,6
0,5
1,3
543
2 964
4,4
24,3
0,4
1,9
535
263
535
788
200
118
213
110
750
23
444
849
400
117
2,2
1,1
2,2
7,2
0,8
0,5
0,9
0,4
7,1
0,1
1,8
3,4
1,6
0,5
0,2
0,1
0,2
0,6
0,1
0,0
0,1
0,1
0,6
0,0
0,3
0,3
0,2
0,1
231
201
313
1 011
56
79
117
52
1 204
15
357
543
231
46
1,8
1,6
2,5
8,0
0,4
0,6
0,9
0,4
9,6
0,1
2,8
4,3
1,8
0,4
0,1
0,2
0,2
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,9
0,1
0,5
0,4
0,4
0,1
304
62
222
777
144
39
96
58
546
8
87
306
169
71
2,5
0,5
1,8
6,4
1,2
0,3
0,8
0,5
4,5
0,1
0,7
2,5
1,4
0,6
0,2
0,1
0,2
0,5
0,1
0,0
0,1
0,1
0,5
0,0
0,2
0,3
0,2
0,1
221
232
0,9
0,9
0,2
0,1
156
132
1,2
1,0
0,3
0,1
65
100
0,5
0,8
0,1
0,1
133
0,5
0,1
61
0,5
0,1
72
0,6
0,1
879
303
394
471
109
742
620
91
31,8
1,2
9,7
14,0
0,4
3,0
10,6
0,4
2,6
0,1
1,0
1,2
0,0
0,4
0,9
0,0
3 584
68
989
1 772
70
362
1 340
47
28,5
0,5
7,9
14,1
0,6
2,9
10,7
0,4
2,3
0,1
0,9
1,2
0,1
0,4
0,9
0,1
4 295
235
1 405
1 699
39
380
1 280
44
35,2
1,9
11,5
13,9
0,3
3,1
10,5
0,4
2,9
0,2
1,5
1,3
0,1
0,5
1,0
0,1
235
635
041
163
0,9
6,6
4,2
0,7
0,1
0,5
0,4
0,1
128
1 100
660
84
1,0
8,7
5,2
0,7
0,1
0,7
0,5
0,1
107
535
381
79
0,9
4,4
3,1
0,6
0,1
0,4
0,3
0,1
1) Osuus promilleina 16–64-vuotiaasta ei-eläkkeellä olevasta väestöstä, katso sivu 29.
Andel i promille av den icke-pensionerade befolkningen i åldern 16–64 år, se sidan 46.
Share in per thousand of the non-retired population aged 16–64, see page 64.
2) Sairausryhmät, katso liite 2, ICD-10 tautiluokitus.
Sjukdomsgrupper, se bilaga 2, ICD-10 sjukdomsklassi"cering.
Disease categories, see appendix 2, ICD-10 classi!cation of diseases.
110
2.2.3 Suomessa asuvat vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet päädiagnoosin ja iän
mukaan
I Finland bosatta nya sjukpensionstagare år 2010 efter huvuddiagnos och ålder
Persons resident in Finland having retired on a disability pension in 2010 by main diagnosis and age
Sairausryhmä 2)
Sjukdomsgrupp 2)
Disease category 2)
Ikä 1) – Ålder 1) – Age 1)
Kaikki
16–44
Samtliga
All
Yhteensä Miehet
Yhteensä Miehet
Samman- Män
Samman- Män
lagt
Males
lagt
Males
Total
Total
Kaikki – Samtliga – All
24
Tartunta- ja loistaudit
1
Kasvaimet
1
- Pahanlaatuiset kasvaimet
IV
Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvahduntasairaudet
- Diabetes
V
Mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt
8
- Alkoholin ja huumeiden
aiheuttamat häiriöt
- Skitsofrenia, skitsotyyppiset
ja harhaluuloisuushäiriöt
1
- Mielialahäiriöt
4
- Neuroottiset, stressiin liittyvät
ja somatoformiset häiriöt
- Psyykkisen kehityksen häiriöt
- Älyllinen kehitysvammaisuus
1
VI
Hermoston sairaudet
- Pesäkekovettumatauti (MS-tauti)
- Epilepsia
VII Silmän ja sen apuelinten sairaudet
VIII Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet
1
IX
Verenkiertoelinten sairaudet
- Verenpainesairaudet
- Iskeemiset sydänsairaudet
- Aivoverisuonien sairaudet
X
Hengityselinten sairaudet
- Astma
- Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet
XI
Ruoansulatuselinten sairaudet
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä
7
sidekudoksen sairaudet
- Nivelreuma
2
- Nivelrikkko
3
- Selkäsairaudet:
- Selkärankareuma
- Spondyloosi
2
- Muu selkäsairaus
XIV Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
XVII Synnynnäiset epämuodostumat
ja kromosomipoikkeavuudet
XIX Vammat, myrkytykset ym.
1
- Murtumat
1
Muut sairaudet
I
II
45–54
55–64
Yhteensä Miehet
Samman- Män
lagt
Males
Total
Yhteensä Miehet
Samman- Män
lagt
Males
Total
781
53
515
407
12 576
28
693
644
5 996
6
204
184
3 150
1
88
79
6 133
16
418
390
3 167
7
175
161
12 586
31
887
827
6 225
20
427
401
404
237
251
164
49
26
30
16
110
61
66
43
242
147
153
103
180
3 853
3 815
1 919
2 045
938
2 312
993
292
230
42
30
104
82
146
118
272
924
729
1 960
890
1 727
546
663
238
1 443
128
593
142
1 749
55
701
535
263
535
788
200
118
213
110
750
23
444
849
231
201
313
1 011
56
79
117
52
1 204
15
357
543
286
241
463
359
100
47
42
9
118
1
4
72
138
184
279
170
27
30
22
5
73
1
4
41
116
13
46
501
65
31
63
19
448
5
70
276
52
11
21
287
14
22
34
7
305
5
63
176
133
9
26
925
35
40
108
82
1 168
17
363
495
41
6
13
551
15
27
61
40
815
9
285
321
400
117
231
46
17
4
5
-
65
18
39
6
314
93
185
40
221
232
156
132
5
50
4
27
31
76
23
48
183
105
127
57
133
61
13
10
27
13
93
38
879
303
394
471
109
742
620
91
3 584
68
989
1 772
70
362
1 340
47
667
34
74
358
26
16
316
26
361
6
49
213
15
10
188
13
1 785
75
427
814
33
132
649
20
876
18
198
458
24
72
362
8
5 408
194
1 888
2 291
50
592
1 649
45
2 341
44
740
1 099
31
280
788
26
235
635
041
163
128
1 100
660
84
163
426
229
32
84
323
169
19
33
466
270
41
19
321
182
24
39
737
539
90
25
452
308
41
1) Ikä eläkkeen alkaessa.
Ålder när pensionen började.
Age at the start of the pension.
2) Sairausryhmät, katso liite 2, ICD-10 tautiluokitus.
Sjukdomsgrupper, se bilaga 2, ICD-10 sjukdomsklassi"cering.
Disease categories, see appendix 2, ICD-10 classi!cation of diseases.
111
2.2.4
Suomessa asuvat vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneet maakunnan ja iän mukaan
I Finland bosatta nypensionerade år 2010 efter landskap och ålder
New retirees in 2010 resident in Finland by region and age
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
Kaikki
Samtliga
All
Koko maa
Hela landet
The whole country
70 566
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
2.2.5
–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
2 546
942
1 107
1 632
2 534
570
30
206
139
81
249
103
106
62
69
130
77
135
87
55
45
275
36
80
11
232
17
74
36
33
97
30
47
22
29
50
30
43
35
17
10
83
15
33
9
273
17
94
46
36
106
41
31
33
28
59
27
49
49
24
14
108
22
44
6
379
35
156
73
45
132
67
60
33
49
96
51
79
51
41
27
166
28
57
7
604
52
187
119
68
219
79
105
53
78
149
83
128
102
59
38
205
64
133
9
18
1
6
3
2
6
2
2
1
2
3
2
3
2
2
100
375
354
261
385
213
887
741
819
300
282
241
280
521
203
938
4 653
1 120
2 484
409
55–59
60–64
65–
4 288
8 486
42 001
7 030
849
60
344
201
140
358
137
197
117
153
291
175
236
185
104
33
366
85
241
16
1 667
142
718
394
287
710
323
341
205
318
538
355
406
327
272
140
706
197
404
36
11 296
859
3 816
1 932
1 485
3 760
1 805
1 624
1 139
1 348
1 746
1 298
1 957
1 445
1 346
551
2 401
604
1 355
234
2 230
163
759
321
210
582
302
230
155
228
223
145
247
240
285
80
343
69
137
81
Suomessa asuvat vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneet maakunnan ja eläkelajin mukaan
I Finland bosatta nypensionerade år 2010 efter landskap och pensionsslag
New retirees in 2010 resident in Finland by region and pension bene!t
Vanhuuseläke
Ålderspension
Old-age pension
Maakunta
Landskap 1)
Region 1)
Työkyvyttömyyseläke
Sjukpension
Disability pension
Työttömyyseläke
Arbetslöshetspension
Unemployment
pension
Maatalouden
erityiseläke
Specialpension
för lantbruksföretagare
Special pension
for farmers
Koko maa
Hela landet
The whole country
42 198
24 781
3 907
613
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
12 157
916
4 058
1 936
1 434
3 720
1 824
1 526
1 063
1 339
1 599
1 156
1 852
1 427
1 429
529
2 210
507
1 219
297
5 366
401
2 019
1 142
812
2 154
912
1 010
632
856
1 504
917
1 220
924
672
352
2 173
508
1 097
110
694
55
283
201
144
384
177
229
143
123
177
173
232
141
103
55
284
117
188
4
18
17
59
38
23
39
14
21
19
19
45
38
34
77
28
28
65
13
16
2
Eläkkeelle siirtynyt, katso sivu 27. – Pensionerad, se sidan 43. – A new retiree, see page 61.
1) Landskapen, se bilaga 3. – Regions, see appendix 3.
Kaikki
Samtilga
All
Osa-aika
eläke
Deltidspension
Part-time
pension
70 566
9 808
18
1
6
3
2
6
2
2
1
2
3
2
3
2
2
2 741
213
874
395
335
750
363
291
244
358
395
320
482
352
402
133
599
126
359
76
100
375
354
261
385
213
887
741
819
300
282
241
280
521
203
938
4 653
1 120
2 484
409
113
3 Eläkemeno
Pensionsutgiften
Pension expenditure
114
3.1 Eläkemeno eläkelajin ja maakunnan mukaan vuonna 2010, milj. €
Pensionsutgiften efter pensionsslag och landskap 2010, mn €
Pension expenditure by pension bene!t and region in 2010, mill. €
Kaikki 1)
Samtliga 1)
All 1)
Vanhuuseläkkeet
Ålderspensioner
Old-age
pensions
Työkyvyttömyyseläkkeet
Sjukpensioner
Disability
pensions
Työttömyyseläkkeet
Arbetslöshetspensioner
Unemployment
pensions
Osa-aikaeläkkeet
Deltidspensioner
Part-time
pensions
Maatalouden erityiseläkkeet
Specialpensioner för
lantbruksföretagare
Special
pensions
for farmers
Perheeläkkeet
Familjepensioner
Survivors'
pensions
Yhteensä – Totalt – Total
21 981,2
16 280,3
3 147,2
527,1
224,1
125,9
1 615,3
Koko maa – Hela landet
The whole country
21 729,0
16 076,5
3 114,8
526,4
224,0
125,9
1 601,2
5 415,6
362,4
1 930,1
1 010,5
741,3
1 919,1
870,5
903,9
637,4
748,4
1 074,5
705,4
1 096,5
750,2
683,6
250,1
1 332,7
378,2
806,5
112,0
4 161,4
271,3
1 447,8
748,3
557,4
1 432,4
647,6
650,4
466,0
545,1
751,4
500,3
797,6
539,9
524,0
180,9
927,3
263,5
574,3
89,6
661,1
49,4
266,9
138,0
96,9
257,8
120,3
135,2
89,1
113,2
197,4
116,3
165,9
120,0
82,4
39,0
252,0
65,0
138,0
10,9
104,7
7,2
37,5
30,1
18,2
54,8
24,4
31,3
19,7
18,6
25,8
20,5
35,1
12,8
12,1
5,3
32,6
13,0
22,4
0,3
68,6
4,5
20,1
9,2
7,4
18,3
8,7
6,3
5,4
7,2
8,7
6,4
10,4
7,4
8,7
2,8
12,7
2,6
7,3
1,3
2,8
1,9
9,7
5,6
4,3
8,4
4,2
4,6
4,1
7,9
11,9
8,5
7,9
14,9
6,1
3,4
12,6
3,2
3,7
0,2
408,5
27,4
143,1
76,5
54,9
142,9
63,0
73,5
50,7
54,0
75,9
50,3
76,6
52,3
48,6
17,9
90,1
28,7
56,8
9,4
252,2
203,8
32,4
0,7
0,2
0,1
14,1
Maakunta
Landskap 2)
Region 2)
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Ulkomaille maksettu
Betalats till utlandet
Paid abroad
1)
Kaikki-sarake sisältää myös Kelan maksamat rintamalisät ja lapsikorotukset.
I kolumnen Samtliga ingår även fronttillägg och barntillägg, som FPA betalar.
The column All also includes front-veterans' supplements and child increases that Kela pays.
2)
Landskapen, se bilaga 3.
Regions, see appendix 3.
115
3.2 Eläkemeno eläkelajin, eläkejärjestelmän ja maakunnan mukaan vuonna 2010, milj. €
Pensionsutgiften efter pensionsslag, pensionssystem och landskap 2010, mn €
Pension expenditure by pension bene!t, pension scheme and region in 2010, mill. €
Kaikki
Samtliga
All
Vanhuuseläkkeet
Ålderspensioner
Old-age
pensions
Maakunta 2)
Landskap 2)
Region 2)
Työkyvyttömyyseläkkeet
Sjukpensioner
Disability
pensions
Työttömyyseläkkeet
Arbetslöshetspensioner
Unemployment
pensions
Osa-aikaeläkkeet
Deltidspensioner
Part-time
pensions
Maatalouden erityiseläkkeet
Specialpensioner för
lantbruksföretagare
Special
pensions
for farmers
Perheeläkkeet
Familjepensioner
Survivors'
pensions
Työeläkkeet – Arbetspensioner – Statutory earnings-related pensions
Yhteensä – Totalt – Total
Koko maa – Hela landet
The whole country
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Ulkomaille maksettu
Betalats till utlandet
Paid abroad
19 486,4
14 669,5
2 408,5
478,3
224,1
125,9
1 580,0
19 309,0
14 528,0
2 387,1
477,7
224,0
125,9
1 566,4
5 086,1
327,7
1 727,5
880,2
660,6
1 709,5
771,0
810,5
561,6
634,5
910,9
592,0
949,2
616,1
598,9
211,2
1 141,7
318,2
699,5
102,1
3 985,0
247,8
1 312,9
659,4
503,6
1 295,6
583,0
590,7
416,2
467,5
647,3
425,9
701,7
443,9
461,9
154,6
813,0
225,1
510,6
82,2
529,3
40,1
210,3
104,5
74,9
197,3
91,6
107,6
68,2
82,8
146,0
84,5
122,7
88,2
63,6
28,2
187,1
48,2
103,1
8,9
99,6
6,6
34,2
26,6
16,6
50,0
21,9
29,1
18,1
16,4
23,0
17,8
31,9
10,8
10,8
4,7
28,9
11,1
19,4
0,3
68,6
4,5
20,1
9,2
7,4
18,3
8,7
6,3
5,4
7,2
8,7
6,4
10,4
7,4
8,7
2,8
12,7
2,6
7,3
1,3
2,8
1,9
9,7
5,6
4,3
8,4
4,2
4,6
4,1
7,9
11,9
8,5
7,9
14,9
6,1
3,4
12,6
3,2
3,7
0,2
400,7
26,8
140,3
74,8
53,8
139,8
61,6
72,2
49,7
52,8
74,0
48,9
74,6
50,9
47,8
17,5
87,4
28,0
55,5
9,2
177,4
141,5
21,5
0,6
0,2
0,1
13,6
-
35,3
Kelan eläkkeet 1) – FPA-pensioner 1) – National pensions 1)
Yhteensä – Totalt – Total
2 494,8
1 610,8
Koko maa – Hela landet
The whole country
2 419,9
329,5
34,7
202,7
130,3
80,7
209,6
99,5
93,5
75,8
113,9
163,6
113,5
147,3
134,0
84,8
38,9
191,0
60,0
106,9
9,9
74,9
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Ulkomaille maksettu
Betalats till utlandet
Paid abroad
738,7
48,8
-
1 548,5
727,7
48,7
-
-
34,8
176,4
23,4
134,9
88,9
53,7
136,9
64,6
59,7
49,8
77,6
104,1
74,4
95,9
96,1
62,0
26,3
114,3
38,4
63,7
7,5
131,7
9,3
56,7
33,5
22,0
60,4
28,8
27,6
21,0
30,3
51,4
31,8
43,3
31,8
18,8
10,7
65,0
16,8
34,9
1,9
5,1
0,5
3,4
3,5
1,6
4,8
2,6
2,1
1,6
2,3
2,8
2,7
3,2
2,1
1,2
0,7
3,7
1,8
3,0
0,0
-
-
7,8
0,6
2,8
1,7
1,1
3,0
1,4
1,3
1,0
1,2
1,9
1,3
2,0
1,4
0,8
0,4
2,7
0,8
1,3
0,1
62,3
11,0
0,1
-
-
0,5
1)
Kaikki-sarake sisältää myös Kelan maksamat rintamalisät ja lapsikorotukset.
I kolumnen Samtliga ingår även fronttillägg och barntillägg, som FPA betalar.
The column All also includes front-veterans' supplements and child increases that Kela pays.
2)
Landskapen, se bilaga 3. – Regions, see appendix 3.
116
LIITE 1
Kansan- ja työeläkelainsäädännössä tapahtuneita muutoksia vuodesta 1980
Kansaneläkelainsäädännön muutoksista löytyy tarkempaa tietoa Kelan tilastollisesta vuosikirjasta.
1980
Työttömyyseläkkeen ikäraja alennettiin 55 vuoteen.
Kansaneläkeuudistuksen ensimmäinen eli I A vaihe: muutoksia eläkkeiden rakenteeseen ja määräytymiseen. Vanhuudentukia ei enää myönnetty.
1981
Kansaneläkeuudistuksen I B-vaihe: muutoksia eläkkeiden määräytymiseen.
1982
Sairausvakuutuslain mukainen päiväraha tuli ensisijaiseksi työeläkejärjestelmän
työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.
1.7. tuli työeläkepuolella voimaan rintamaveteraanien varhaiseläkelaki, jonka perusteella rintamaveteraanien varhaiseläke voitiin myöntää miespuoliselle Suomessa
asuvalle henkilölle, jolla on rintamasotilastunnus.
1.9. Kansaneläkepuolella myös naiset saivat oikeuden rintamasotilaseläkkeeseen.
Rintamasotilaseläke maksetaan naisille samoin perustein kuin miehille.
1983
Kansaneläkeuudistuksen II A-vaihe: työtulot eivät enää vaikuta kansaneläkkeen
lisäosaan. Kansaneläkkeen pohja- ja lisäosasta tuli veronalaista tuloa.
1.7. työeläkepuolella myös naiset saivat oikeuden rintamaveteraanien varhaiseläkkeeseen.
1984
Kansaneläkeuudistuksen II B-vaihe: muutoksia eläkkeiden määräytymiseen.
1985
Kansaneläkeuudistuksen III-vaihe: kansaneläkkeen lisäosaan vaikuttavat enää vain
omat työeläkkeet ja niihin rinnastettavat korvaukset.
1986
Eläke-etuihin liitettiin kansaneläkejärjestelmässä ja työeläkejärjestelmän yksityisellä
sektorilla varhennettu vanhuuseläke ja yksilöllinen varhaiseläke.
Työeläkejärjestelmän yksityisellä sektorilla tuli voimaan eräiden työsuhteessa olevien
taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki (TaEL).
Työttömyyseläkkeen ikäraja päätettiin palauttaa 60 vuoteen siten, että uusia alle
60-vuotiaiden ikäluokkia ei enää oteta työttömyyseläkkeen piiriin.
1.11. lähtien alettiin maksaa ylimääräistä rintamalisää.
1987
Eläke-etuihin liitettiin työeläkejärjestelmän yksityisellä sektorilla osa-aikaeläke.
1989
Lapsen hoitotuki muuttui vammaisetuudeksi, joten sitä ei enää lueta eläkkeeksi.
1.7. varhennettu vanhuuseläke, yksilöllinen varhaiseläke ja osa-aikaeläke liitettiin
eläke-etuihin myös työeläkejärjestelmän julkisella sektorilla.
1990
1.7. tuli voimaan uusi perhe-eläkelaki. Perhe-eläke myönnetään uusien sääntöjen
mukaan, kun edunjättäjän kuolema on sattunut 1.7.1990 tai sen jälkeen. Mieslesket
ja työeläkejärjestelmässä tietyin edellytyksin myös entiset puolisot saivat oikeuden leskeneläkkeeseen. Työeläkepuolella lesken ja lapsen eläkkeet eriytettiin. Leskeneläke
mitoitetaan vastaamaan kuoleman aiheuttamaa taloudellista menetystä siten, että
eläkkeen määrää laskettaessa otetaan huomioon lesken omat tulot eli tehdään
ns. eläkesovitus. Kansaneläkepuolella lasta huoltavien leskien eläkeoikeutta laajennettiin ja toisaalta lapsettomien leskien tiukennettiin. Lapseneläkkeissä ikäraja
nostettiin 18 vuoteen. Lesken- ja lapseneläke muuttuivat veronalaiseksi tuloksi.
117
1991
Merimieseläkekassan myöntämät eläkkeet (MEL-eläkkeet) liitettiin muun yksityisen työeläkejärjestelmän kanssa yhteiseen vastuunjakojärjestelmään.
1993
Työeläkejärjestelmässä tuli voimaan laki työntekijäin eläkemaksusta.
Yksityisellä sektorilla tuli voimaan laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta
(LUKL).
Julkisen sektorin uusissa työsuhteissa yleiseksi eläkeiäksi tuli 65 vuotta.
1994
Yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikäraja nousi 55 vuodesta 58 vuoteen vuoden 1939
jälkeen syntyneillä.
Yksilöllistä varhaiseläkettä saava voi palata ansiotyöhön menettämättä eläkeoikeuttaan. Ansiotulojen määrästä riippuen eläke voidaan maksaa joko puolikkaana tai
se voidaan jättää kokonaan lepäämään.
Osa-aikaeläkkeen ikäraja laski yksityisellä sektorilla samaan kuin julkisella sektorilla
eli 60 vuodesta 58 vuoteen.
Työttömyyseläkkeen saamisen ehdot tiukkenivat ja kansaneläkejärjestelmän työttömyyseläkettä koskevat säännöt yhdenmukaistettiin työeläkejärjestelmän kanssa.
Työeläkejärjestelmässä eläkkeen vuosittainen karttumisprosentti nousi 60–64vuotiailla 2,5 prosenttiin.
Kansaneläkejärjestelmässä alettiin vaatia tietyn pituista Suomessa asuttua aikaa
ennen eläkkeen myöntämistä. Kansaneläke ja Kelan maksama perhe-eläke suhteutettiin Suomessa asuttuun aikaan.
ETA-lainsäädäntö tuli voimaan Suomessa.
1995
Yksityisellä sektorilla tuli voimaan laki maatalousyrittäjien luopumistuesta
(LUTUL).
1996
Kansaneläke muutettiin työeläkevähenteiseksi. Ne ennen 1.1.1996 alkaneet eläkkeet, jotka eivät sisältäneet lisäosaa, poistuivat asteittain viiden vuoden kuluessa.
Määräaikainen työkyvyttömyyseläke muutettiin kuntoutustueksi.
Työeläkejärjestelmässä otettiin käyttöön kaksi TEL-indeksiä, työikäisen ja eläkeikäisen
indeksit.
Työeläkejärjestelmässä tiukennettiin oikeutta tulevaan aikaan sekä heikennettiin
tulevan ajan karttumisprosenttia yli 50-vuotiailla siten, että 50–59- vuotiailla se on
1,2 prosenttia ja 60–64-vuotiailla 0,8 prosenttia palkasta.
1997
Asumistuen, hoitotuen, lapsikorotuksen ja rintamalisän saaminen ei enää riipu muun
kansaneläkkeen saamisesta.
1998
Kaikki alle kuukauden kestävät tai TEL:n rajamäärän alittavat työsuhteet sekä kaikki
kotitalouksien teettämä työ vakuutetaan TaEL:n mukaan.
1.7. osa-aikaeläkkeen alaikäraja alennettiin 56 vuoteen. Muutos on voimassa vuoden
2002 loppuun.
1999
1.8. lähtien kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä alle
18-vuotiaalle ennen kuin hänen kuntoutumismahdollisuutensa on selvitetty.
1.8. lähtien voi kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen tietyin edellytyksin
jättää lepäämään 6–24 kuukaudeksi.
2000
Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja nousi 58 vuodesta 60 vuoteen vuoden 1943
jälkeen syntyneillä. Julkisella sektorilla 1944–1946 syntyneillä ikäraja voi olla myös
58 vuotta ja 1947 syntyneillä 59 vuotta.
118
Työeläkejärjestelmässä työttömyyseläkkeeseen vuonna 1994 liitetty ns. tulevan ajan
vaatimus poistettiin. Työttömyyseläkkeessä ei kuitenkaan enää makseta tulevan
ajan eläkkeen osaa, vaan se maksetaan vasta työttömyyseläkkeen muuttuessa
vanhuus- tai perhe-eläkkeeksi.
Varhennetun vanhuuseläkkeen varhennuskerroin laskettiin 0,5 prosentista 0,4
prosenttiin varhennuskuukautta kohden. Vanhuuseläkkeen lykkäyskerrointa laskettiin
1 prosentista 0,6 prosenttiin.
2001
Leikattujen kansaneläkkeiden ja puolisolisien maksaminen päättyi 1.1.2001.
2002
1.4. lähtien ikä, jota aikaisemmalta ajalta ei myönnetä kansaneläkelain mukaista
työkyvyttömyyseläkettä ennen kuin hakijan kuntouttamismahdollisuudet on selvitetty, korotettiin 20 vuoteen.
2003
Osa-aikaeläkkeen ikäraja palautettiin 58 vuoteen vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneillä. Samalla osa-aikaeläkkeen aikaista vanhuuseläkkeen karttumaa alennettiin.
Yksilöllistä varhaiseläkettä ei enää myönnetä vuoden 1943 jälkeen syntyneille.
Julkisella sektorilla se voidaan kuitenkin myöntää myös vuosina 1944–1947 syntyneille.
2005
Työeläkejärjestelmässä toteutettiin mittava työeläkelakien uudistus. Kaikki 18–67vuotiaana tehty työ, myös eläkkeen rinnalla tehty työ, kartuttaa eläkettä. Eläkettä
karttuu myös tietyiltä palkattomilta sosiaalietuusajoilta. Työeläkkeen vuosittainen
karttumisprosentti nousi 53–62-vuotiailla 1,9 prosenttiin ja 63–67-vuotiailla 4,5 prosenttiin.
Työeläkkeiden yhteensovituksesta luovuttiin.
Työeläkejärjestelmän indeksikorotussääntöjä muutettiin. Kaikkia eläkkeitä korotetaan
iästä riippumatta työeläkeindeksillä (aikaisemmin eläkeikäisen indeksi). Palkkakerrointa käytetään työaikaisten ansioiden, yrittäjätulojen ja työeläkelaeissa
käytettyjen rajamäärien sekä vapaakirjojen tarkistamiseen. Puoliväli-indeksiä
(aikaisemmin työikäisen indeksi) käytetään eläkkeiden laskemiseen niissä tapauksissa, joissa eläke lasketaan ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten
mukaan.
Työntekijäin eläkemaksua korotettiin 53 vuotta täyttäneiden osalta 4,6 prosentista
5,8 prosenttiin.
Vanhuuseläkkeelle voi työeläkejärjestelmässä siirtyä joustavasti 63–68 vuoden
iässä. Lykkäyskorotuksen voi saada 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Korotus
pienennettiin 0,4 prosenttiin. Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ja
lykkäyskorotuksen ikäraja pysyi ennallaan eli 65 vuotena.
Varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nostettiin 60 vuodesta 62 vuoteen. Ennen
vuotta 1945 syntyneillä ikäraja säilytettiin ennallaan.
Työttömyyseläke lakkaa vähitellen. Ennen vuotta 1950 syntyneillä säilytettiin oikeus
työttömyyseläkkeeseen entisin ehdoin.
1.5 tuli voimaan laki pitkäaikaistyöttömien eläketuesta. Sen mukaan henkilölle,
joka on täyttänyt eläketuen saamisedellytykset, myönnetään vanhuuseläke varhentamattomana jo 62-vuotiaana sekä työ- että kansaneläkejärjestelmästä.
2007
Yksityisellä sektorilla tuli voimaan uusi eläkelaki TyEL, joka yhdisti entiset työntekijöitä
koskevat eläkelait TEL:n, LEL:n ja TaEL:n.
2008
Kansaneläkelainsäädännön muutokset:
Kansaneläke-käsite muuttui. Eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea ei enää lueta
eläkkeeksi.
119
Kuntien kalleusluokitus ei enää vaikuta eläkkeen suuruuteen. Eläke määräytyy entisen
kalliimman kuntaryhmän mukaisesti.
Pienimmän maksettavan eläkkeen alarajaa laskettiin.
Eläkkeiden täyttä määrää korotettiin.
Laitoshoito ei enää alenna eläkkeen määrää.
2010
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluuta helpotettiin määräaikaisella lailla,
joka on voimassa 1.1.2010–31.12.2013. Työkyvyttömyyseläkkeensaajalla on oikeus
ansaita eläkkeensä rinnalla ainakin 600 €/kk. Lisäksi eläke voidaan jättää lepäämään
työssäkäynnin ajaksi. Tämä on ollut mahdollista kansaneläkejärjestelmässä jo aikaisemminkin.
Työeläkelainsäädännön muutokset:
Osa-aikaeläkkeen alaikäraja nousi 60 vuoteen. Samalla muuttui eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeellä oloajalta. Eläkettä karttuu vain työansioista, ei enää osaaikaeläkkeen osuudesta. Muutokset koskevat vuonna 1953 tai sen jälkeen syntyneitä.
Työkyvyttömyyseläkkeen ns. tulevan ajan karttuma ikävuosien 50 ja 63 välillä nousi
1,3 prosentista 1,5 prosenttiin.
Alle 51-vuotiaana työkyvyttömäksi tulleen eläkkeeseen maksettiin ensimmäisen
kerran kertakorotus. Korotuksen saavat ne, joiden eläke on jatkunut yhtäjaksoisesti
viisi vuotta tai kauemmin. Mitä nuorempana työkyvyttömyyseläke on alkanut, sitä
suurempi korotus on. Korotus tehdään kuhunkin eläkkeeseen vain kerran.
Elinaikakerroin vaikutti eläkkeisiin ensimmäisen kerran. Kerroin pienentää alkavan
työeläkkeen määrää.
120
BILAGA 1
Ändringar i folk- och arbetspensionslagstiftningen fr.o.m. år 1980
Närmare information om ändringarna i folkpensionslagstiftningen "nns i FPAs statistiska årsbok.
1980
Åldersgränsen för arbetslöshetspension sänktes till 55 år.
Folkpensionsreformens första etapp, dvs. I A: ändringar i pensionernas struktur och
i fastställandet av pensionerna. Nya ålderdomsstöd beviljades inte längre.
1981
Folkpensionsreformens etapp I B: ändringar i fastställandet av pensionen.
1982
Dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen blev primär i förhållande till arbetspensionssystemets sjukpension.
Den 1 juli trädde lagen om förtidspension för frontveteraner i kraft inom arbetspensionssystemet. På basis av den nya lagen kan i Finland bosatta män som har
frontmannatecken beviljas förtidspension för frontveteraner.
Den 1 september "ck även kvinnor rätt till frontmannapension inom folkpensionssystemet. Frontmannapension utbetalas till kvinnor på samma grunder som till män.
1983
Folkpensionsreformens etapp II A: förvärvsinkomsterna inverkar inte längre på folkpensionens tilläggsdel. Folkpensionens bas- och tilläggsdel blev skattepliktiga.
Inom arbetspensionssystemet "ck den 1 juli också kvinnor rätt till förtidspension för
frontveteraner.
1984
Folkpensionsreformens etapp II B: ändringar i fastställandet av pensionen.
1985
Folkpensionsreformens etapp III: endast pensionstagarens egna arbetspensioner
och med dem jämförbara ersättningar inverkar på folkpensionens tilläggsdel.
1986
Förtida ålderspension och individuell förtidspension fogades till förmånerna inom
folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet inom den privata sektorn.
Lagen om pension för vissa redaktörer och konstnärer i arbetsförhållande (KoPL)
trädde i kraft inom den privata sektorns arbetspensionssystem.
Åldersgränsen för arbetslöshetspension återställdes till 60 år på så sätt att nya
åldersgrupper inte mer omfattas av rätten till arbetslöshetspension.
Från den 1 november började extra fronttillägg utbetalas.
1987
Deltidspension infördes inom den privata sektorns arbetspensionssystem.
1989
Vårdbidraget för barn blev en handikappförmån och räknades inte längre som pension.
Den 1 juli infördes förtida ålderspension, individuell förtidspension och deltidspension
också inom den privata sektorns arbetspensionssystem.
1990
Den 1 juli trädde en ny lag om familjepension i kraft. Familjepension beviljas enligt
de nya reglerna när förmånslåtaren avlidit 1.7.1990 eller därefter. Även änklingar
och inom arbetspensionssystemet under vissa förutsättningar även tidigare make
"ck rätt till efterlevandepension. Inom arbetspensionssystemet särskildes efterlevandepension och barnpension. Efterlevandepensionen ställs nu i proportion till
den ekonomiska förlust som förmånslåtarens död medfört, genom att den efterlevande makens inkomst beaktas när pensionsbeloppet fastställs vid en s.k. pensionsjämkning. Inom folkpensionssystemet utvidgades pensionsrätten för efterlevande
make som har vårdnad om barn, medan villkoren för pension till barnlös efterlevande
make blev snävare. Åldersgränsen för barnpension höjdes till 18 år. Efterlevandepension och barnpension blev skattepliktig inkomst.
121
1991
Pensioner som beviljas av Sjömanspensionskassan (SjPL-pensioner) anslöts till
arbetspensionssystemets gemensamma ansvarsfördelningssystem.
1993
Inom arbetspensionssystemet trädde lagen om arbetstagares pensionsavgift i
kraft.
Inom den privata sektorn trädde lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
(AvEL) i kraft.
Inom den offentliga sektorn ändrades den allmänna pensionsåldern för nya anställningar till 65 år.
1994
Åldersgränsen för individuell förtidspension höjdes från 55 år till 58 år för personer
födda efter år 1939.
Den som får individuell förtidspension kan återgå till förvärvsarbete utan att förlora
sin rätt till pension. Beroende på inkomsternas storlek kan pensionen betalas ut till
halva beloppet eller avbrytas och lämnas vilande.
Åldersgränsen för deltidspension sänktes inom den privata sektorn från 60 år till 58
år, som är den åldersgräns som tillämpas inom den offentliga sektorn.
Villkoren för arbetslöshetspension blev strängare och folkpensionssystemets regler
för arbetslöshetspension ändrades så att de överensstämmer med arbetspensionssystemets regler.
Inom arbetspensionssystemet höjdes den årliga intjäningsprocenten för 60–64-åringar
till 2,5 procent.
Inom folkpensionssystemet började man kräva en viss bosättningstid i Finland
för beviljande av pension. Folkpensionen och familjepension som Folkpensionsanstalten utbetalar ställs i relation till bosättningstiden i Finland.
EES-lagstiftningen trädde i kraft i Finland.
1995
Inom den privata sektorn trädde lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(AvSL) i kraft.
1996
Folkpensionen ändrades så att den blev arbetspensionsavhängig. De pensioner
som börjat utbetalas före 1.1.1996 och som inte innehöll någon tilläggsdel, upphörde
gradvis inom loppet av fem år.
Tidsbunden sjukpension ändrades till rehabiliteringsstöd.
Inom arbetspensionssystemet tog man i bruk två olika APL-index, index för personer
i förvärvsaktiv ålder och index för personer i pensionsålder.
Inom arbetspensionssystemet skärptes villkoren för rätt till återstående tid. Samtidigt sänktes intjäningsprocenterna för återstående tid för personer över 50 år så
att intjäningsprocenten blev 1,2 procent av lönen för personer i åldern 50–59 år och
0,8 procent av lönen för personer i åldern 60–64 år.
1997
Beviljandet av bostadsbidrag, vårdbidrag och fronttillägg är oberoende av om övrig
folkpension beviljas.
1998
Alla anställningar som varar kortare tid än en månad eller där inkomsten inte överstiger
minimiinkomstgränsen enligt APL samt allt arbete som privata hushåll låter utföra
försäkras enligt KoPL.
Den 1 juli sänktes den nedre åldersgränsen för deltidpension till 56 år. Ändringen
gäller till slutet av år 2002.
1999
Från den 1 augusti beviljas inte sjukpension enligt folkpensionslagen till en person
under 18 år förrän hans eller hennes rehabiliteringsmöjligheter har utretts.
122
Från den 1 augusti kan sjukpension enligt folkpensionslagen under vissa förutsättningar lämnas vilande för 6-24 månader.
2000
Åldersgränsen för individuell förtidspension höjdes från 58 år till 60 år för personer
födda efter år 1943. Inom den offentliga sektorn kan åldersgränsen vara 58 år också
för personer födda åren 1944–1946 och 59 år för personer födda år 1947.
Inom arbetspensionssystemet frångicks kravet på s.k. återstående tid, som anslutits till
villkoren för beviljande av arbetslöshetspension år 1944. Till arbetslöshetspensionen
fogas inte längre någon pensionsdel för återstående tid, utan den betalas först när
arbetslöshetspensionen ändras till ålders- eller familjepension.
Minskningsprocenten för förtida ålderspension sänktes från 0,5 procent till 0,4 procent
per månad med vilken pensionen tidigareläggs. Procenten för uppskjutet uttag av
ålderspension sänktes från 1 procent till 0,6 procent.
2001
Betalningen av beskurna folkpensioner och maketillägg upphörde 1.1.2001.
2002
Den 1 april höjdes den ålder, före vilken sjukpension enligt folkpensionslagen inte
beviljas förrän sökandes rehabiliteringsmöjligheter har utretts, till 20 år.
2003
Åldersgränsen för deltidspension återställdes till 58 år för personer födda år 1947
eller därefter. Samtidigt sänktes ålderspensionstillväxten under tiden med deltidspension.
Individuell förtidspension beviljas inte längre personer som är födda efter 1943. Inom
den offentliga sektorn kan individuell förtidspension dock beviljas även personer
födda 1944–1947.
2005
Inom arbetspensionssystemet genomfördes en stor reform av arbetspensionslagarna.
Allt arbete i åldern 18–67 år, även arbete vid sidan av pension, ger ny pensionstillväxt. Pensionen tillväxer också för tider då den försäkrade inte har fått lön utan vissa
sociala förmåner. Den årliga tillväxtprocenten för arbetspension höjdes till 1,9 procent
för personer i åldern 53–62 år och till 4,5 procent för personer i åldern 63–67 år.
Samordningen av arbetspensioner slopades.
Reglerna för indexjustering inom arbetspensionssystemet ändrades. Alla pensioner
uppräknas med arbetspensionsindex (tidigare index för personer i pensionsålder),
oberoende av pensionstagarens ålder. Lönekoef"cienten används för justering av
förvärvsinkomsterna under den förvärvsaktiva tiden, företagararbetsinkomsterna,
gränsbeloppen i arbetspensionslagarna samt fribreven. Halvvägsindex (tidigare
index för personer i förvärvsaktiv ålder) används vid pensionsberäkningen i de fall
där pensionen beräknas enligt bestämmelser som gällde före 2005.
Arbetstagarens pensionsavgift höjdes från 4,6 procent till 5,8 procent för dem som
fyllt 53 år.
Inom arbetspensionssystemet kan man gå i pension efter eget val i 63–68 års ålder.
Uppskovsförhöjning kan man få efter 68 års ålder. Förhöjningen minskade till 0,4
procent. Inom folkpensionssystemet behölls åldersgränsen 65 år för ålderspension
och uppskovsförhöjning.
Åldersgränsen för förtida ålderspension höjdes från 60 till 62 år. För dem som är
födda 1945 bibehölls den tidigare åldersgränsen.
Arbetslöshetspensionen avskaffas småningom. De som är födda före 1950 bibehåller
rätten till arbetslöshetspension på tidigare villkor.
Den 1 maj trädde en lag om pensionsstöd för långtidsarbetslösa i kraft. Personer
som uppfyller villkoren för erhållande av pensionsstöd för långtidsarbetslösa får
ålderspension utan förtidsminskning redan vid 62 års ålder enligt både folkpensionsoch arbetspensionssystemet.
123
2007
Inom privata sektorn trädde det i kraft en ny lag om pension för arbetstagare (ArPL),
där de tidigare lagarna on pension för arbetstagare APL, KAPL och KoPL slogs
samman.
2008
Ändringar i folkpensionslagstiftningen:
Begreppet folkpension ändrades. Vårdbidrag och bostadsbidrag till pensionstagare
räknas inte längre som pension.
Dyrortsklassi"ceringen påverkar inte längre pensionsbeloppet. Pensionen bestäms
enligt den tidigare dyrare kommungruppen.
Gränsen för minsta pension som utbetalas sänktes.
Pensionernas fulla belopp höjdes.
Anstaltsvård minskar inte längre pensionens belopp.
2010
För att göra det lättare för sjukpensionärer att återgå i arbete stiftades en temporär
lag som gäller 1.1.2010–31.12.2013. Sjukpensionärer har rätt att förtjäna åtminstone
600 €/mån medan de får pension. Pensionen kan också lämnas vilande för den tid
som pensionstagaren arbetar. Inom folkpensionssystemet har det varit möjligt redan
tidigare.
Ändringar i arbetspensionslagstiftningen:
Åldersgränsen för deltidspension höjdes till 60 år. Samtidigt ändrades pensionstillväxten under tiden med deltidspension. Pension tillväxer endast för arbetsinkomster,
inte längre för deltidspensionens andel. Ändringarna gäller personer som är födda
1953 eller senare.
I sjukpensioner höjdes pensionstillväxten för så kallad återstående tid i åldern 50–63
år från 1,3 procent till 1,5 procent.
Engångsförhöjningar av pensioner till personer som blivit arbetsoförmögna före 51 års
ålder betalades ut för första gången. De vilkas pension har fortgått fem år eller mer
utan avbrott får förhöjningen till godo. Ju yngre pensionstagaren var när pensionen
började, desto större är förhöjningen. Varje pension förhöjs endast en gång.
Livslängdskoef"cienten påverkade pensionerna för första gången. Koef"cienten
minskar beloppet av begynnande arbetspensioner.
124
APPENDIX 1
Changes to the legislation on national pensions and statutory earnings-related
pensions since 1980
More detailed information about changes to the legislation on national pensions is available in
the Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution.
1980
The age limit for the unemployment pension was lowered to 55 years.
The "rst phase, phase I A, of the national pension reform: changes to the structure
and determination of the pensions. Old-age allowances were no longer granted.
1981
Phase I B of the national pension reform: changes to the determination of the pensions.
1982
Sickness allowance became primary in relation to a disability pension from the
earnings-related pension scheme.
In the earnings-related pension scheme, an Act on Early Pensions for FrontVeterans took effect 1 July. On the basis of the Act, an early pension for frontveterans could be granted to a male person living in Finland who has a frontveterans’ service badge.
1 September in the national pension scheme also women became entitled to frontveterans’ pensions. Front-veterans’ pensions are paid to women on the same grounds
as to men.
1983
Phase II A of the national pension reform: earnings from work no longer affect
the basic amount addition of the national pension. The basic amount and the basic
amount addition of the national pension became taxable income.
1 July in the earnings-related pension scheme also women become entitled to frontveterans’ early retirement pension.
1984
Phase II B of the national pension reform: changes to the determination of the pensions.
1985
Phase III of the national pension reform: the basic amount addition of the national
pension is now only affected by the person’s own earnings-related pensions and
comparable compensations.
1986
In the national pension scheme and the earnings-related pension scheme of the
private sector the early old-age pension and the individual early retirement pension
were added to the pension bene"ts.
In the earnings-related pension scheme of the private sector the Freelance
Employees’ Pensions Act (TaEL) took effect.
A decision was taken to change the age limit for the unemployment pension back
to 60 years so that new age groups under the age of 60 are no longer entitled to
an unemployment pension.
From 1 November additional front-veteran’s supplement has been paid.
1987
The part-time pension was added to the pension bene"ts in the earnings-related
pension scheme of the private sector.
1989
Child care allowance became a bene"t for disabled persons. Thus it is no longer
regarded as a pension.
1 July the early old-age pension, individual early retirement pension and parttime pension were added to the pension bene"ts also in the earnings-related
pension scheme of the public sector.
125
1990
1 July the new Survivors’ Pensions Act took effect. The survivors’ pension
is granted according to the new rules when the death of the deceased occurs
1 July 1990 or later. Widowers and, in the earnings-related pension scheme,
on certain grounds also former spouses became entitled to a surviving spouse’s
pension. In the earnings-related pension scheme the pensions for the surviving
spouse and for the children were separated. The surviving spouse’s pension is
dimensioned to correspond to the economic loss caused by the death so that
the surviving spouse’s own incomes are taken into account when calculating the
pension, i.e. an integration of the surviving spouse’s pension is carried out. In the
national pension scheme the entitlement of surviving spouses who care for a
child to a pension was broadened and, on the other hand, the entitlement of
childless surviving spouses to a pension was made stricter. In orphan’s pensions
the age limit was increased to 18 years. The surviving spouse’s pension and the
orphan’s pension became taxable income.
1991
Pensions awarded by the Seamen’s Pension Fund (MEL pensions) were linked to the
common system for division of liabilities with the rest of the earnings-related pension
scheme of the private sector.
1993
In the earnings-related pension scheme the Act on Employee’s Pension Contribution
took effect.
In the private sector the Act on Farm-Closure Compensation for Farmers (LUKL)
took effect.
The retirement age for new employment contracts in the public sector was set at 65
years.
1994
The lower age limit for the individual early retirement pension was increased from
55 to 58 years for persons born after 1939.
The recipient of an individual early retirement pension may return to work without
losing the right to the pension. Depending on the amount of earnings, the pension
may be paid either to half the amount or be suspended completely.
The age limit for the part-time pension in the private sector was lowered to the same
as in the public sector, i.e. from 60 years to 58 years.
The entitlement criteria for the unemployment pension were tightened and the
rules on the unemployment pension in the national pension scheme were harmonised with those of the earnings-related pension scheme.
In the earnings-related pension scheme the annual accrual rate was increased to
2.5 per cent for persons aged 60–64.
The national pension scheme started requiring a certain minimum time of
residence in Finland before a pension can be awarded. The national pension
and the survivors’ pension paid by the Social Insurance Institution were made
proportional to the time of residence in Finland.
The EEA legislation took effect in Finland.
1995
In the private sector the Act on Farmers’ Early Retirement Aid (LUTUL) took effect.
1996
The national pension was made proportional to the earnings-related pension. The
pensions which had started before 1 January 1996 and which did not include a basic
amount addition were gradually phased out over "ve years.
The time-limited disability pension was changed to cash rehabilitation bene"t.
Two TEL indices were taken into use in the earnings-related pension scheme, the
index for persons of working age and the index for persons of retirement age.
126
In the earnings-related pension scheme the entitlement criteria for projected
pensionable service were tightened and the accrual rate for projected pensionable service was lowered for persons aged over 50, being 1.2% of the wage
between ages 50 and 59 and 0.8% between ages 60 and 64.
1997
Receiving pensioners’ housing allowance, pensioners’ care allowance, child
increase and front-veterans’ supplement is no longer dependent on the
receipt of some other national pension.
1998
All employment contracts lasting for less than a month or where the minimum
earnings limit in TEL is not reached as well as all work where a private household
is the employer are insured under TaEL.
1 July the lower age limit for the part-time pension was lowered to 56 years. The
change is in force to the end of 2002.
1999
From 1 August disability pensions under the National Pensions Act are not
granted to persons aged under 18 until the person’s prospects for rehabilitation
have been clari"ed.
From 1 August a disability pension under the National Pensions Act may on certain
conditions be suspended for 6–24 months.
2000
The age limit for the individual early retirement pension was increased from 58 to 60
years for persons born after 1943. In the public sector the age limit may also be
58 years for persons born in 1944–1946 and 59 years for persons born in 1947.
In the earnings-related pension scheme the requirement of right to a pension for
so-called projected pensionable service linked to the unemployment pension in
1994 was abolished. A pension component for projected pensionable service is
no longer added to the unemployment pension, however, but instead it is only
paid when the unemployment pension is changed to an old-age pension or a
survivors’ pension.
The abate for early retirement in the early old-age pension was decreased from 0.5
to 0.4 per cent for each month that the pension is taken early. The increment for
deferred retirement in the old-age pension was decreased from 1 to 0.6 per cent.
2001
Payment of reduced national pensions and of spouse increases ended 1
January 2001.
2002
From 1 April the age before which a disability pension under the National
Pensions Act is not granted until the applicant’s rehabilitation prospects are
clari"ed, was increased to 20 years.
2003
The age limit for the part-time pension was changed back to 58 years for persons
born in 1947 and later. Simultaneously the pension accrual for old-age pension rights
during the part-time pension was weakened somewhat.
The individual early retirement pension is no longer granted to persons born after
1943. In the public sector the pension may still be granted also to persons born in
1944–1947.
2005
In the earnings-related pension scheme an extensive pension reform was carried
out. All work carried out between the ages of 18 and 67, also work carried out while
receiving a pension, accrues pension rights. A pension also accrues for certain
unpaid periods with social security bene"ts. The annual accrual rate for the
earnings-related pension was increased to 1.9 per cent for persons aged 53–62 and
to 4.5 per cent for persons aged 63–67.
Integration of the earnings-related pensions was discontinued.
127
The indexation rules of the earnings-related pension scheme were changed. All
pensions are revalued in line with the earnings-related pension index (previously index for persons of retirement age) regardless of the person’s age. The
wage coef"cient is used to revalue earnings from work, self-employed persons’
incomes and the limit amounts in the acts on the earnings-related pension as
well as vested pensions. The halfway index (previously index for persons of
working age) is used when calculating pensions in cases where the pension is calculated according to the rules which were in force before 2005.
The employee’s pension contribution was increased from 4.6 per cent to 5.8 per cent
for persons who have reached the age of 53.
In the earnings-related pension scheme it is possible to take the old-age pension
!exibly between the ages of 63 and 68. The increment for deferred retirement may
be awarded after the person reaches the age of 68. The increment was reduced
to 0.4 per cent. In the national pension scheme the age limit for the old-age pension
and the increment for deferred retirement remained unchanged, i.e. years.
The age limit for the early old-age pension was increased from 60 to 62. For
persons born before 1945 the age limit remained unchanged.
The unemployment pension is gradually phased out. Persons born before 1950
retained the right to an unemployment pension on previous grounds.
1.5 The Act on Pension Assistance for Long-Term Unemployed Persons took
effect. According to the Act, a person who has met the entitlement criteria for
pension assistance is awarded an old-age pension without any reduction for
early retirement at the age of 62 from both the earnings-related and the national
pension scheme.
2007
In the private sector the new Employees Pensions Act (TyEL) took effect and the act
uni"ed the previous pension acts for employees, TEL, LEL and TaEL into one single
act.
2008
Changes to the legislation on national pensions:
The national pension concept changed. The care and housing allowance of a pension
recipient are no longer concidered as pension.
The cost-of-living category of municipalities no longer affect the size of the pension.
Pension is determined based on what was previously the higher municipal cost-ofliving category.
The lower limit for the smallest pension to paid was reduced.
The full pension amount was raised.
Institutional care no longer serves to lower the pension amount.
2010
Returning to work from a disability pension was made easier with a temporary act that is in force between 1 January 2010–31 December 2013. A disability
pension recipient has the right to earn at least EUR 600/month alongside receiving the
pension. The pension may also be left resting for a period of time spent working. This
has already previously been possible in the national pension scheme.
Changes to statutory earnings-related pension legislation:
The lower age limit of the part-time pension rose to 60 years. At the same time,
pension accrual during time spent in part-time retirement changed. Pension is accrued
only from earnings from work, no longer from the part-time pension share. Changes
only apply to those born in 1953 or later.
The disability pension accrual based on projected pensionable service between the
ages of 50 and 63 rose from 1.3 per cent to 1.5 per cent.
128
For the "rst time, a lump-sum increase to the pension was paid out to those who
have become disabled before the age of 51. The increase is paid out to those whose
pension has been running without interruption for "ve years or more. The younger
the retiree at the onset of disability, the bigger the increase. The increase is made
only once to each pension.
The life expectancy coef"cient also affected the pensions for the "rst time. The
coef"cient decreases the amount of new earnings-related pensions.
129
LIITE 2
Työkyvyttömyyseläkkeiden diagnoosikoodit
Suomessa uusi tautiluokitus ICD-10 otettiin käyttöön vuoden 1996 alusta. Edellistä luokitusta, ICD-9,
käytettiin vuosina 1987–1995 ja siihen konvertoitiin myös kaikki sitä ennen käytössä olleet luokitukset. Uusimmassa luokituksessa tämä ei ole mahdollista. Niinpä pääsääntöisesti julkaisun taulukoissa
työkyvyttömyyden syyn mukaan eritellyt tapaukset on jouduttu luokittelemaan kumpaakin luokitusta
käyttäen. Oheisessa luettelossa on esitetty sairausryhmien koodikohtainen sisältö.
Sairausryhmä
ICD-9 koodi
ICD-10 koodi
Tartunta- ja loistaudit
001-134, 136-139
- Tuberkuloosi
010-018, 137
II
Kasvaimet
140-239
- Pahanlaatuiset kasvaimet
140-208
IV
Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet
240-273, 275-278, 330
- Diabetes
250
V
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
290-319
- Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
291, 292, 303-305
- Skitsofrenia, neuroosit, mieliala-, persoonallisuus- ja käytöshäiriöt ym.
295-298, 300, 301,
307, 309, 312-314
- Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt 1)
- Mielialahäiriöt 1)
- Neuroottiset, stressiin liittyvät ja
somatoforiset häiriöt 1)
- Psyykkisen kehityksen häiriöt
299, 315
- Älyllinen kehitysvammaisuus
317-319
VI
Hermoston sairaudet
320-329, 331-359, 435
- Pesäkekovettumatauti (MS-tauti)
340
- Epilepsia
345
VII Silmän ja sen apuelinten sairaudet
360-379
VIII Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet
380-389
IX
Verenkiertoelinten sairaudet
390-434, 436-445, 447-459
- Verenpainesairaudet
401-405
- Iskeemiset sydänsairaudet
410-414
- Aivoverisuonien sairaudet
430-434, 436-438
X
Hengityselinten sairaudet
460-519
- Astma
493
- Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet
490-492, 494, 496
XI
Ruuansulatuselinten sairaudet
520-579
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
680-709
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen
sairaudet
274, 446, 710-739
- Nivelreuma
714
- Nivelrikkko
715
- Selkäsairaudet:
- Selkärankareuma
720
- Spondyloosi
721
- Muu selkäsairaus
722-724, 737, 738
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
580-629
XVII Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet
ja kromosomipoikkeavuudet
740-759
- Lihasten ja luiden synnynnäiset epämuodostumat
754-756
XIX Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten
syiden seuraukset
800-999
- Murtumat
800-828
A00-B99
A15-A19, B90
C00-D49
C00-C97
I
Muut sairaudet
1) Vain työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden tauluissa 2.2.2 ja 2.2.3
E00-E99
E10-E14
F00-F99
F10-F19
F20-F48, F60-F69,
F90-F98
F20-F29
F30-F39
F40-F48
F80-F89
F70-F79
G00-G99
G35
G40, G41
H00-H59
H60-H99
I00-I99
I10-I15
I20-I25
I60-I69
J00-J99
J45, J46
J40-J44, J47
K00-K99
L00-L99
M00-M99
M05, M06, M08
M15-M19
M45, M46
M47
M40-M43, M48-M54
N00-N99
Q00-Q99
Q65-Q79
S00-T99
S02, S12, S22,
S32, S42, S52,
S62, S72, S82,
S92, T02, T08,
T10, T12
130
BILAGA 2
Diagnoskoderna för sjukpensioner
Den nya sjukdomsklassi"ceringen ICD-10 togs i bruk i Finland i början av år 1996. Den föregående,
ICD-9, änvändes åren 1987–1995 och till den konverterades också alla tidigare klassi"ceringar. I
fråga om ICD-10 är en sådan konvertering inte möjlig, och därför har de fall orsaken till arbetsoförmågan uppges huvudsakligen klassi"cerats enligt både ICD-9 och ICD-10 i tabellerna. Nedan
en företeckning över sjukdomsgrupperna och deras koder.
Sjukdomsgrupp
kod enligt ICD-9
kod enligt ICD-10
I
001-134, 136-139
010-018, 137
140-239
140-208
A00-B99
A15-A19, B90
C00-D49
C00-C97
240-273, 275-278, 330
250
E00-E99
E10-E14
290-319
F00-F99
291,292, 303-305
F10-F19
295-298, 300, 301,
307, 309, 312-314
F20-F48, F60-F69,
F90-F98
II
IV
V
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
- Tuberkulos
Tumörer
- Maligna tumörer
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar
och ämnesomsättningssjukdomar
- Diabetes
Psykiska sjukdomar och syndrom samt
beteendestörningar
- Psykiska störningar och beteendestörningar
orsakade av psykoaktiva substanser
- Schizofreni, neuroser, förstämningssyndrom,
personlighets- och beteendestörningar
- Schizofreni, schizotypa störningar och
vanföreställningssyndrom 1)
- Förstämningssyndrom 1)
- Neurotiska, stressrelaterade och
somatoforma syndrom 1)
- Störningar i psykologisk utveckling
299, 315
- Psykisk utvecklingsstörning
317-319
VI
Sjukdomar i nervsystemet
320-329, 331-359, 435
- Multipel skleros
340
- Epilepsi
345
VII Sjukdomar i ögat och närliggande organ
360-379
VIII Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
380-389
IX
Cirkulationsorganens sjukdomar
390-434, 436-445, 447-459
- Hypertonisjukdomar
401-405
- Ischemiska hjärtsjukdomar
410-414
- Sjukdomar i hjärnans kärl
430-434, 436-438
X
Andningsorganens sjukdomar
460-519
- Astma
493
- Andra långvariga sjukdomar i nedre luftvägarna
490-492, 494, 496
XI
Matsmältningsorganens sjukdomar
520-579
XII Hudens och underhudens sjukdomar
680-709
XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindväven
274, 446, 710-739
- Reumatoid artrit
714
- Artros
715
- Ryggsjukdomar:
- Pelvospondylit
720
- Spondylos
721
- Andra ryggsjukdomar
722-724, 737, 738
XIV Sjukdomar i urin- och könsorganen
580-629
XVII Medfödda missbildningar och kromosomavvikelser
740-759
- Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler
och skelett
754-756
XIX Skador, förgiftningar m.m
800-999
- Frakturer
800-828
Andra sjukdomar
1) Endast i tabellerna över nya invalidpensionstagare 2.2.2 och 2.2.3
F20-F29
F30-F39
F40-F48
F80-F89
F70-F79
G00-G99
G35
G40, G41
H00-H59
H60-H99
I00-I99
I10-I15
I20-I25
I60-I69
J00-J99
J45, J46
J40-J44, J47
K00-K99
L00-L99
M00-M99
M05, M06, M08
M15-M19
M45, M46
M47
M40-M43, M48-M54
N00-N99
Q00-Q99
Q65-Q79
S00-T99
S02, S12, S22,
S32, S42, S52,
S62, S72, S82,
S92, T02, T08,
T10, T12
131
APPENDIX 2
Codes for disease categories relating to disability pension
The new international classi"cation of diseases, ICD-10, is used in Finland since the beginning of
1996. The former classi"cation, ICD-9, was used 1987–1995, and into it all the previous classi"cations have been converted. Such conversion is no longer possible and, therefore, reference is in
general made to both ICD-10 and ICD-9 in the tables presenting the causes of disability. Below you
will "nd a list of the individual diseases categories with the corresponding codes.
Disease category
I
II
IV
V
Infectious and parasitic diseases
- Tuberculosis
Neoplasms
- Malignant neoplasms
Endocrine, nutritional and metabolic
diseases
- Diabetes
Mental and behavioural disorders
- Mental and behavioural disorders due to
psychoactive substance use
- Schizophrenia, delusional disorders, mood
disorders, disorders of adult personality
and behaviour, etc
ICD-9
ICD-10
001-134, 136-139
010-018, 137
140-239
140-208
A00-B99
A15-A19, B90
C00-D49
C00-C97
240-273, 275-278, 330
250
290-319
E00-E99
E10-E14
F00-F99
291, 292, 303-305
F10-F19
295-298, 300, 301,
307, 309, 312-314
- Schizophrenia, schizotypal and delusional
disorders 1)
- Mood affective disorders 1)
- Neurotic, stress-related and somatoform
disorders 1)
- Disorders of psychological development
299, 315
- Mental retardation
317-319
VI
Diseases of the nervous system
320-329, 331-359, 435
- Multiple sclerosis
340
- Epilepsy
345
VII Diseases of the eye and adnexa
360-379
VIII Diseases of the ear and mastoid process
380-389
IX
Diseases of the circulatory system
390-434, 436-445, 447-459
- Hypertensive diseases
401-405
- Ischaemic heart diseases
410-414
- Cerebrovascular diseases
430-434, 436-438
X
Diseases of the respiratory system
460-519
- Asthma
493
- Other chronic lower respiratory diseases
490-492, 494, 496
XI
Diseases of the digestive system
520-579
XII Diseases of the skin and subcutaneous tissue
680-709
XIII Diseases of the musculoskeletal system
and connective tissue
274, 446, 710-739
- Rheumatoid arthritis
714
- Arthrosis
715
- Dorsopathies:
- Ankylosing spondylitis
720
- Spondylosis
721
- Other dorsopathies
722-724, 737, 738
XIV Diseases of the genitourinary system
580-629
XVII Congenital malformations, deformations
and chromosomal abnormalities
740-759
- Congenital malformations and deformations
of the musculoskeletal system
754-756
XIX Injuries, poisoning and certain other
consequences of external causes
800-999
- Fractures
800-828
Other diseases
1) Only in the tables of new disability pensions 2.2.2 and 2.2.3
F20-F48, F60-F69,
F90-F98
F20-F29
F30-F39
F40-F48
F80-F89
F70-F79
G00-G99
G35
G40, G41
H00-H59
H60-H99
I00-I99
I10-I15
I20-I25
I60-I69
J00-J99
J45, J46
J40-J44, J47
K00-K99
L00-L99
M00-M99
M05, M06, M08
M15-M19
M45, M46
M47
M40-M43, M48-M54
N00-N99
Q00-Q99
Q65-Q79
S00-T99
S02, S12, S22,
S32, S42, S52,
S62, S72, S82,
S92, T02, T08,
T10, T12
132
LIITE 3
BILAGA 3
APPENDIX 3
Maakunnat – Landskapen – Regions
Maakunta
Landskap
Region
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Nyland
Östra Nyland
Egentliga Finland
Satakunta
Egentliga Tavastland
Birkaland
Päijänne-Tavastland
Kymmenedalen
Södra Karelen
Södra Savolax
Norra Savolax
Norra Karelen
Mellersta Finland
Södra Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten
Norra Österbotten
Kajanaland
Lappland
Åland
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
South Karelia
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
North Karelia
Central Finland
South Ostrobothnia
Ostrobothnia
Central Ostrobothnia
North Ostrobothnia
Kainuu
Lapland
Åland
EU/ETA- ja muut sosiaaliturvasopimusmaat
EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka,
Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa,
Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro
ETA-sopimusmaat, jotka eivät ole EU-maita: Islanti, Liechtenstein, Norja
Muut sosiaaliturvasopimusmaat: Australia, Chile, Israel, Kanada, Sveitsi, Yhdysvallat
EU/EES- och övriga avtalsländer
EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
EES-länderna, som inte är EU-länder: Island, Liechtenstein, Norge
Övriga avtalsländer: Australien, Chile, Förenta Staterna, Israel, Kanada, Schweitz
EU/EEA and other agreement countries
EU-countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France,
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
EEA-countries which are not EU-countries: Iceland, Liechtenstein, Norway
Other agreement countries: Australia, Canada, Chile, Israel, Switzerland, United States
Tilaukset • Beställningar • Copies available from
Puhelin • Telefon • Telephone: +358 29 411 20
S-posti • E-post • E-mail: [email protected]
ISSN
ISSN
ISSN-L
ISSN
ISSN
1795-5165
1796-0479
0780-3028
0780-3028
1795-522X
Suomen virallinen tilasto (painojulkaisu)
Suomen virallinen tilasto (verkkojulkaisu)
Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Tilasto Suomen eläkkeensaajista (painojulkaisu)
Tilasto Suomen eläkkeensaajista (verkkojulkaisu)
Download
Related flashcards

Family law

31 cards

Politics

31 cards

Civil law (common law)

37 cards

Philosophy of law

31 cards

Create Flashcards