Fra industriselskap til ledende PE-aktør

advertisement
Doc. No.
HitecVision Presentation_v1
Revision Date: 01.02.2012
Fra industriselskap til ledende PE-aktør
NHH Argentum Centre for Private Equity
Bergen, 1. februar 2012
Sign:
HitecVision har vært i skjæringspunktet mellom industri og finans i
over 25 år
INDUSTRY
PRIVATE EQUITY
1985
1994
2000
2002
2005
2006
2008
2010
2011
Hitec startet
Hitec
børsnotert
OSE
Hitec salg til National
Oilwell.
HV III
NOK 690m
Sale of
Legacy Portfolio
HVPE IV
$300m
HV V
$816m
HVAS
$420m
HV VI
$1500m
Page No. 1
Fra industriselskap
The Hitec Group
Hitec ASA
Holding Comp a ny
M a tu r e c o mp a n ie s ,
ea r n e rs
Pro d u c ts &
Te c hn o lo g y
En g in e er in g &
Co n st ru c tio n
Hit ec
D ri llin g & Ma rin e Sy st em s A S
Ma jor s h a re h o ld in g s
H ite c
Fra mn æs A S
Hit ec
Pro d u c ts AS
Ka rmøy
St ål AS
Hit ec
Ma ri ne AS
Ma rit ime
I nd u s try Ser vi ce AS
Hit ec
Su b se a A S
Fra mn æs
I n st alla s jo n AS (4 0 %)
Ro xa r ASA
( 1 3 %)
Dy n aSe a A S
( 5 1% )
7%
D e v e lo p in g
co m p an i e s
11%
Na v is A SA
(1 8 %)
Hit ec
Marin e A ut o mat io n AS
In te rn at io n al
op e r a tio n s
H ite c
H ite c
H ite c
H ite c
H ite c
H ite c
D MS, In c ., H ou s to n
D MS L t d , A b e rd e e n
D MS L t d , C a lg a ry & Ed mo n to n
D MS L t d a. , Rio d e Ja n e iro
Fa r Ea st C o . L t d , To k yo
K o re a , Ko je
26 .01 .20 12
jon 020 99 9e. PP T
A decade of growth
operating revenues and pre-tax income 1989 - 1998*
Hitec’s vision
MNOK
1 600
1376
1 400
ü A leading supplier of high
technology solutions to the oil
and gas industry
1 200
1 000
803
800
ü Proprietary systems
600
ü Dynamic technology
development
519
469
400
238
212
200
29
ü A global player in a global
industry
92
77
3
5
0
0
129
88
6
11
16
59
108
-15
-200
19 89
1990
199 1
1992
1993
1994
1 995
1996
19 97
1998
* Ad justed fo r mino rity’s s ha re of p re-tax inc ome
26 .01 .20 12
jon 020 99 9e. PP T
26 .01 .20 12
jon 020 99 9e. PPT
Page No. 2
PROSPEKT ENERGIVEKST 2002 (SENERE HV III)
Til private equity forvalter – klart definert strategi
Energivekst - Forretningsidé og målsetning
Forretningside
Skape verdier til aksjonærene gjennom:
•
Videreutvikle vekstselskaper innen energisektoren gjennom samspill mellom de
beste entreprenør-miljøene, teknologiselskapene, forsknings- og utviklingsmiljøene,
energi- og oljeservice-selskapene og sterke finansielle partnere
•
Fokus på entreprenørskap; lønnsom drift og strukturell kreativitet i de selskaper en
investerer i
Målsetning
•
Energivekst’s målsetning er å oppnå en gjennomsnittlig årlig avkastning på investert
kapital på minimum 20 % (etter bonus til management selskapet)
•
Klar industriell og finansiell exit strategi for hver investering
Co rp orat e Fi n an ce
Pa g e 7
Page No. 3
PROSPEKT ENERGIVEKST 2002 (SENERE HV III)
Med fokus på bransje hvor forvalter har lang erfaring
Bransjefokus
•
Bransjeforståelse og industrielt eierskap er viktig for å være konkurransedyktig i et
stadig mer spisset og globalt marked
•
For å være internasjonalt konkurransedyktig må man ha størrelse og fokus
•
Industriell forståelse og aktiv deltakelse i de strukturelle endringer som skjer i
markedet vil være kritisk for å lykkes i fremtiden
•
Gjennom å være spisset og stor kan man utnytte industriell forståelse og nettverk
som danner grunnlag for forretningsmuligheter på tvers av etablerte verdikjeder
•
Finansiell kompetanse i nær kobling med industriell kunnskap og kompetanse vil
derfor få en stadig mer sentral rolle i verdiskapningsprosessen
•
Dette innebærer et behov for spissede og fokuserte industrielle miljøer hvor kapital
og industriell kompetanse opptrer i fellesskap. Utviklingen internasjonalt går også i
denne retningen
Co rp orat e Fi nance
Pag e 9
Page No. 4
PROSPEKT ENERGIVEKST 2002 (SENERE HV III)
Track record som industri selskap
Track record: Avkastning på teknologi og innovasjon
gjennom operasjonell lønnsomhet og industriell exit
Lønns om het
Oppstart
Vekst
Utvikling
13 salg
Børsnotering
4 børsnoteringer
24 nyetableringer
3 eksterne fusjoner
11 oppkjøp
Tid
Corporate Finance
Page 42
Page No. 5
PROSPEKT ENERGIVEKST 2002 (SENERE HV III)
Strukturert som norsk AS – Argentum som hjørnesteinsinvestor
Energivekst AS - Standard selskapsstruktur og organisering
Private Inves tore r
( over 50,1%)
Sta ten s Inves teringssels kap
(in nt il 49,9% )
Ve lg er
styre
St yret i
Energi vekst AS
Fr aml eg ge r
in veste rin gsfo rsla g
Ved tar
in veste rin ge r
Ma na ge me ntav ta le
H itecVis ion AS
Energi vekst AS
Ei er
S cree ni ng ,
a ktiv o pp føl gi ng
Portef øljePorteføljeselsk
ap
Porteføljeselskap
selskap
Co rporat e Fi n ance
Pag e 46
Page No. 6
Til ledende PE aktør
1600
100 %
1400
80 %
1200
USD mill
1000
60 %
800
40 %
600
400
20 %
200
0
0%
HV III (2002)
HVPE IV (2006)
HV V (2008)
Fonds størrelse ($ mill)
HVAS (2010)
HV VI (2011)
andel internasjonal kapital
HitecVision har siden 2002 hentet over NOK 18 milliarder fordelt på fem PE fond
Page No. 7
Hvordan har HitecVision blitt en ledende PE forvalter
Strategi
• Klart definert strategi fra start ”ledende Olje og Gass PE investor”
• Klar på hva en skal være god (”spesialist innenfor et område”)
• Den viktigste kunden er våre investorer
Team
• Systematisk bygge team med komplementære ferdigheter ”dybde og bredde”
• Rekruttere nøkkelpersoner når de er tilgjengelige – alltid ligge i forkant av faktiske behov
• Systematisk tilnærming til deal team sammensetning - ”HV Academy”
• Utvikle corporate services på lik linje som investerings siden
Track
• Konsistens mellom avkastning og strategi – etterprøvbar og vel dokumentert avkastningshistorikk
• Track bygget på reell verdiskapning og ikke finansiell arbitrasje
Compliance
• Tidlig forståelse for betydning av compliance i alle ledd
• Bygge rutiner og ”checks and balances” i alle ledd i investeringsprosessen samt mot fond og
porteføljebedriften
Page No. 8
PROSPEKT HITECVISION VI (2011)
Klart definert og konsistent investeringstrategi
Consistent, highly disciplined investment approach
Inves tment Cr iter ia
Investm ent / Fund Chara cteristics
§ Mi ddl e ma rket services and E&P co mp ani es / p latfo rm
inve stments in the o il and ga s sector
§ Hig h growth compani es with strong mana gemen t te ams an d
uni que techno logi es, service s or assets
§ Primary focu s on No rway, UK and No rth America
§ Platform compa nie s with th e potential to devel op domin ant
market seg ment po sitions th rough a bu y-a nd-bui ld stra teg y
§ Lea d i nvestor i n co ntro l buyout and grow th capi ta l
tra nsactions
§ Non -co re d isposal s, corpora te pa rtne rsh ips and pu blic to
private
§ A d iversified fund po rtfoli o thro ugh inve stin g in all seg me nts
of the oi l and gas valu e cha in, from sub-surface to E&P
compan ies
§ Con trol lin g stakes, typica lly
§ Adeq uate co ntro l me chani sms to se cu re u pside wh ile
contain ing risk
§ Equi ty investments from $ 50 - $2 50 mill ion
§ Add-on in vestmen ts as part of HitecVisio n’s buy-and -buil d
game pl an
N orway
UK
§ Visib le and cle ar e xit routes incl udin g trade sal e, secon dari es
and IPO
North Am eri ca
Brazil
A PAC
Services and
products
Explorati on and
Producti on
Pla tfor m invest me nts
A dd- on inve stm ents
Pag e No .
8
Page No. 9
PROSPEKT HITECVISION VI (2011)
Evne til å tilbakebetale investorene kapital
Strong investment performance generated over 26 years
From 2 002 – June 30 , 201 1 ( 1)
•
NOK 4.7 bil lio n ($ 795 mill ion) in ve ste d in 2 8 platform in vestmen ts and over 40 ad d-on acqui sitions
•
Te n co mpani es full y rea lised , gen erating an ag grega te 5.3x mu ltiple of cost and 21 8% gross IRR
•
NOK 1.4 bil lio n (o ve r $2 55 milli on) of p ro ceeds gen erated since Q4 20 10
•
No inve stment r ealis ed for les s than c ost
Inve stment per form anc e
(3)
Consistently str ong rea lisations (1) (2) ( 3)
M ult ip le of c os t
% In ves te d Ca pit al
7.0x
6.0x
5.0x
(2)
4 0%
3 7%
6.0x
5. 9x
3 5%
IRR
49%
5.0x
IRR
220%
30 %
3 0%
2 8%
4.4x
IRR
55%
2 5%
4.0x
2 0%
3.0x
2.5x
2.0x
IRR
59%
IRR
112%
1 5%
1.7x
1.3x
1.2x
IRR
25 %
IRR
38%
1 0%
5%
1.0x
IRR
15%
0.0x
5%
0%
0%
Hitec ASA
1985
(4 )
Rea lis ed
HitecVis io n
AS
2000 (4)
Fund III
Fund IV
Fu nd V
HVAS
20 02
2006
2008
2010
Par tia lly Rea lise d
<1.0x
1.0x- 1.9x
2.0x- 2.9x
3.0x- 5.0x
>5.0x
Re alis ed M ult ipl e o f Co st
Unr e alis ed
(1) Includes Funds III, IV, V and HVAS. Cash flows converted at relevant daily FX r ate. Past per formance is not indicative of future r esults. T he figures presented are preliminary and subject to change.
(2) Realise d returns in NOK. In USD, aggr egate realised retur ns are 5.8x multiple of cost and 230% gross IRR.
(3) Please refer to slides 24-28 fo r detailed notes on track re cor d. Fund IV: DPI of 0.4 xand T VPI of 1.5x. Fund V: DPI of 0.4x and TVPI of 1.5 x.
(4) Hitec ASA and HitecVision AS wer e corporate str uctures, not fund str uctures. The r eturns displayed for these are net returns t o sh areholders.
Pag e No . 12
Page No. 10
PROSPEKT HITECVISION VI (2011)
Evne til å skape verdi som aktiv eier
Deliver meaningful value creation alongside management
•
Applyi ng operationa l experience to :
HitecVision value cr eation ( 1)
– Id entify trends and structu ral chang es a nd be an earl y
mover in ind ustry and techno logy shifts
– In trod uce and bu ild new p layers in establi shed
envi ro nments with tradi ti onal ly h igh entry barrie rs
1 8%
(6 % )
38%
– Gu ide and cha lle nge management
– Combi ne a process-drive n approach w ith a n
entrepre neuria l spirit
100 %
5 0%
– Provide companie s wi th strateg ic direction
•
Emp loyi ng strate gic, transa ctiona l and financial co mp ete nce
to :
– Execute buy-and -b uil d strategie s i n p ortfol io companies,
fro m sou rci ng of ad d-on ta rgets to nego tia ti ons:
• 43 ad d-on acqui sitions comple ted si nce June 200 4
for Fund III, IV an d V po rtfolio comp anie s
– Provide companie s wi th additiona l fi nanci al competence
and gu idan ce in uti lisin g leve ra ge
– Impl ement ca pital stru cture to maximise upsi de potential
whi lst protecting Hi te cVision’ s i nvestme nt
– Plan an d e xecute e xit strate gies
•
Utilizi ng its indus try ne twor k as a sou rce o f:
– Proprie ta ry dea l flo w
– Ou tstandi ng management/b oard resource s
– Compl ementary kn owle dge
Re v en ue Gen erati on
M a rg in Inc rea s e
D ebt Red uctio n
M ul tip l e In c rea se
To tal V al ue Cre ati on
HitecVision ta rge t inv estment per forma nc e
Gr oss IRR
Multi ple
of Cos t
1.2 5x
1.5x
1 .75 x
2x
2.5x
3x
3.5x
4x
5x
6x
8x
1 0x
Yea r 2
12
22
32
41
58
73
87
10 0
1 24
14 5
18 3
2 16
3
8
14
21
26
36
44
52
59
71
82
10 0
1 15
4
6
11
15
19
26
32
37
41
50
57
68
78
5
5
8
12
15
20
25%
28
32
38
43
52
58
6
4
7
10
12
16
20
23
26
31
35
41
47
7
3
6
8
10
14
17
20
22
26
29
35
39
8
3
5
7
9
12
15
17
19
22
25
30
33
9
3
5
6
8
11
13
15
17
20
22
26
29
10
2
4
6
7
10
12
13
15
17
20
23
26
Note: Ther e can be no assurance that HitecVision wil l meet these tar get retur ns or that it will be
able to avoid losses.
( 1) Calculation of to tal value cr eation, determined using all realised investm ents since 20 02, excluding Revus Ener gy ASA, MT EM Ltd. and Nor eco ( which were star t-up companies and
th erefore all equity value creation was attributed to gr owth) and ProSep Inc. ( an early stage investment, which therefore had an abnorm ally large en try EV/EBITDA). P ast perfor mance is
n ot in dicative of futur e results.
Pag e No . 11
Page No. 11
PROSPEKT HITECVISION VI (2011)
Et investeringsteam med bred og dyp kunnskap innenfor definert strategi
Senior team with extensive oil and gas operational and principal
investment experience
Extensive knowledge and e xperienc e…
• Si xtee n pe rso n senio r tea m
( 1)
wi th a n averag e of eigh te en
ye ars of globa l ope ra ti onal experie nce an d sixte en years of
investme nt exp erien ce a cro ss the oil an d gas va lue cha in
Tied into one cohe sive unit…
• Tho ughtfu l team co nstru ctio n to a ddress a ll aspects of the
investme nt l ife cycle in o rd er to maximise val ue cre ation:
• Pl atform lead ers
• Overa ll inve stment re sponsi bili ty / own ership
• Transa ctio n e xecution mana gers
• Source, structu re and neg oti ate transa ctio ns, in cl udi ng
add -o n a cquisi ti ons
• Indu stry experts
• Pro vide op erationa l e xpertise, pro ject e xe cuti on, a nd
key insigh ts to mana gemen t
• Se nio r tea m suppo rted by two Investment Dire ctors, tw o
Se nio r Associates and ei ght membe rs of the Co rporate
Se rvi ces Tea m
Oil- related
exper ience
HitecVision
experience *
Tran saction
experien ce
Ole Ertvaag
22
22
22
Ola Sætre
32
26
26
Gu nnar Halvor sen
23
14
20
Senio r Prof essional
Pål M. Reed
9
9
25
Egil Stokka
14
11
17
Atle Eide
4
9
15
Pål Reiulf Olsen
22
2
21
Tor Espedal
23
1
15
Har ald Vabø
30
1
22
Kjell-Erik En dresen
25
3
16
Svein Arild K illingland
28
1
18
Arne T rondsen
n/a
5
n/a
Pål Dahlberg
19
19
19
Per Hatlem
27
4
17
Ja n Erik Rugland
18
7
7
Arne Ma gnus Rise
10
3
8
* Hite cVision a nd predecessor companies.
(1 ) Lars Er ling Krogh will be joining HitecVision in October 2011 as a Partner Industry, thus adding to the e xper ience and expertise of the senior team.
P ag e No . 13
Page No. 12
PROSPEKT HITECVISION VI (2011)
Dealflow er viktig, men evnen til å skape “egne” dealer er minst like viktig
Ability to generate differentiated, off-market deal flow
Hite cVision’s competitive advantage in gaining access to high qua lity investment opportunities:
• Reputation in the offsho re o il and gas i ndustry de veloped over 26 years
• Proven track reco rd as an a ttractive partner tha t can del iver growth th ro ugh a hig hly discip lined investment a pproa ch
• Sixteen p erson senior i nvestment team w ith deep operational expertise and industry netwo rks
Significant deal flow in tar get mar ket:
• Dynamic prospect l ibrary which is con ti nual ly reviewe d:
– Ove r 1,500 comp anie s continuall y b eing monitored by HitecVision
– Sign ificant potential ad d-on acqu isition targets – key to H ite cVision game plan
• Hi tecVi sion an alyses on average over 200 investment opportun iti es p er annum withi n i ts investment sco pe
• Hi gh degree of prop rietary / proactive deal origi nation:
– Eleven of twelve total Fund V and H VAS platform i nvestments created or compl ete d o n a p ro prietary basis
Geogra phy (2)
Sour ces (1)
Segme nt
Subsea
Equipment
Oth er
Subs urface 1%
4%
3%
Mid -and
Downstream
5%
South RoW
Ameri ca 8%
2%
Southeas t
Asi a
3%
Full a uc tion
7%
Limi te d
auctio n
18%
Europe (ex.
UK & Norway )
11%
Norway
41%
Pro ac ti ve
s ourc in g
50%
(1 ) Sour ce sfor the 28 platfor m investm ents acr oss Fund III, F und IV, F und V a nd HV AS.
(2 ) 436 companies logged in HitecVision database from A pril 2009 to June 2011
Prod uction
Ass ets
11%
Main te na nce,
Modifi cati ons,
Ops &
De comm
(MMOD)
27%
Dril li ng &
Downhole
12%
UK
16%
Hitec Visi on
network
25 %
(2 )
North Ame rica
19%
Ri g/ Ship
Assets
16%
Fie ld
Devel opment
21%
P ag e No . 13
Page No. 13
HV VI investor sammensetning
1%
7%
16 %
7%
North America
43 %
FoF
Europe
45 %
Nordics
17 %
Pension Fund
8%
Foundation/Endowm ent
Family Office
Norw ay
SWF/State
RoW
33 %
23 %
Page No. 14
Økt andel internasjonale investorer stiller høyere krav til forvalteren
Investor requirements
•LPA
•Side letters
•PPM
•Taxation issues
ILPA: Privat Equity
Principles
NVCA: Code of Ethics
Ethical guidelines
SRI/ESG policy
Investor expectations
•Meetings
•Investor material
HitecVision
Norwegian tax authorities
Investors’ local tax
authorities
Portfolio companies’
local tax authorities
EVCA reporting
guidelines
IPEV valuation
guidelines
Relevant current and
future legislation
•AIFMD
•SEC
•Tax, securities etc.
Page No. 15
HitecVision – den serielle entreprenør
Vi mener noe av HV suksess er balansen mellom struktur og entreprenørskap
Page No. 16
Download
Related flashcards

Payment systems

18 cards

Banking

30 cards

Banks of Germany

43 cards

Payment systems

59 cards

Create Flashcards