HAVILA SHIPPING ASA

advertisement
Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term
supplier of quality assured supply services to offshore
companies, both nationally and internationally.
Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende
langtidsleverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til
offshoreselskaper både nasjonalt og internasjonalt.
HAVILA SHIPPING ASA
Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3
2012
2
T his is H avila S hipping A S A
D E T T E E R H AV I L A S H I P P I N G A S A
The objective of Havila Shipping is to be a leading supplier of quality
assured supply services to the offshore industry, nationally as well as
internationally. This will be achieved through a focus on solid earnings,
safe operations and human resources.
Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende leverandør av
kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskap, både nasjonalt
og internasjonalt. Dette skal oppnås ved å ha fokus på god
inntjening, sikre operasjoner og menneskelige ressurser.
Havila Shipping operates 28 vessels within subsea construction, anchor
handling, platform supply vessels and multi-field rescue recovery vessels.
Havila Shipping ASA driver 28 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy.
Havila Shipping was listed on Oslo Stock Exchange in May 2005.
Through its principle shareholder, Havila AS, the company has a long
tradition and high competency in the maritime sector and over the past
30 years the company has been an important key player in the offshore
supply sector.
Havila Shipping ASA ble børsnotert i mai 2005. Gjennom sin
hovedeier, Havila AS, har selskapet lange tradisjoner og høy
kompetanse innenfor maritim virksomhet, og har de siste 30 årene
vært en viktig aktør innenfor offshore supply sektoren.
O U R C O R E VA L U E S A R E
VÅRE KJERNEVERDIER ER
•TRANSPARENCY
• ÅPENHET
• SENSE OF RESPONSIBILITY
•ANSVARSBEVISSTHET
• EQUAL OPPORTUNITY
•LIKEBEHANDLING
General information
Generell informasjon
The interim accounts are prepared in accordance with IFRS regulations and
are unaudited. The report should be read together with the annual report
for 2011. Figures in parentheses relate to corresponding periods for 2011.
Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS regler og er ikke revidert.
Rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for 2011. Tall i
parentes gjelder tilsvarende periode i 2011.
RESULT FOR 3RD QUARTER 2012
RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2012
Summary
Havila Shipping ASA achieved a profit before tax of NOK 21.2 m in Q3 2012,
compared with NOK -4.2 m in Q3 last year. Year to date, the profit before
tax was NOK 6.8m, compared with NOK -82.4m per 30/09/11.
Sammendrag
Havila Shipping ASA hadde et resultat før skatt på NOK 21,2 mill i
3.kvartal 2012, mot NOK -4,2 mill i 3. kvartal 2011. Hittil i år utgjorde
resultat før skatt NOK 6,8 mill, mot NOK -82,4 mill pr. 30.09.11.
Total operating income and gains was NOK 360,7m in Q3 of 2012. Total
operating income for corresponding period last year was NOK 383.7m. Year
to date, total operating income and gain was NOK 1,071.9 m compared
with NOK 991.9m per 30/09/11, whereof NOK 54.0m was profit from sale
of vessel.
Totale inntekter og gevinster var NOK 360,7 mill i 3. kvartal 2012 mot
NOK 383,7 mill for tilsvarende periode i fjor. Hittil i år utgjorde totale
inntekter NOK 1 071,9 mill mot NOK 991,9 mill pr. 30.09.11, hvorav
gevinst fra salg av fartøy da utgjorde NOK 54,0 mill.
The group had 28 vessels in operation per 30/09/2012. It also includes the
vessel Seven Havila which is owned by the 50 % owned company Acergy
Havila Limited where Subsea7 leases the vessel through a bareboat contract.
Four of the vessels are operated by the 50 % owned company in Singapore,
Posh Havila Pte Ltd. Three vessels are still leased through a bareboat contract.
Rederiet hadde 28 fartøy i drift pr. 30.09.2012. Det inkluderer også
fartøyet Seven Havila som eies av det 50 % eide selskapet Acergy Havila
Limited som leier ut fartøyet på bareboat kontrakt til Subsea 7. Fire av
fartøyene opereres av det 50 % eide selskapet Posh Havila Pte Ltd i
Singapore. Fortsatt er tre fartøyer innleid på bareboat.
An unsecured bond loan of NOK 500m is raised in Q3 with maturity of 4
years, of which NOK 284m was used to partly repayment of the bond loan
with maturity date in July 2013.
Et usikret obligasjonslån på NOK 500 mill er tatt opp i 3. kvartal med
løpetid på 4 år, hvorav NOK 284 mill er brukt til delvis nedbetaling av
obligasjonslånet med forfall i juli 2013.
The spot market for offshore service vessels has in the third quarter been
nearly on the same level as in the second quarter. The activity has been
good, but the rates have not been as expected since there are too many
available vessels in the market.
The utilisation was 93% in Q3 for the fleet, with average day rates for
vessels in the spot market almost in line with the average market rates.
Spotmarkedet for offshore service fartøyer har i tredje kvartal vært
omtrent på samme nivå som i andre kvartal. Aktiviteten har vært
god, men ratene har ikke vært som forventet siden det er for mange
tilgjengelige fartøyer i markedet.
Utnyttelsen var 93 % i 3. kvartal for flåten totalt, med snittrater for
fartøyer i spotmarkedet omtrent på høyde med gjennomsnittet i markedet.
Results 3rd quarter 2012
Resultat 3. kvartal 2012
Total operating income and gains for Q3 2012 amounted to NOK 360.7m
(NOK 383.7m). The decrease in income and gains for Q3 this year compared
with same period last year, is mainly because of a worse spot market this
year.
Totale inntekter og gevinster for 3. kvartal i 2012 var NOK 360,7 mill (NOK
383,7 mill). Nedgangen i inntekter og gevinster for 3. kvartal i år i forhold til
samme periode i fjor, er hovedsakelig som følge av et dårligere spot marked
i år.
Total operating expenses for Q3 2012 were NOK 211.9m (NOK 209.6m).
The operating profit before depreciation in the quarter was NOK 148.6m
(NOK 174.2m).
Depreciation for Q3 2012 was NOK 39.3m (NOK 55.6m).
Totale driftskostnader for 3. kvartal var på NOK 211,9 mill (NOK 209,6 mill).
Driftsresultat før avskriving ble NOK 148,8 mill for 3. kvartal (NOK 174,2
mill).
Avskrivninger for 3. kvartal 2012 var på NOK 39,3 mill (NOK 55,6 mill).
Net financial items in the quarter were NOK -87.7m (NOK -129.9m). The
reduction in financial items in Q3 this year compared with last year, is mainly
because of unrealised foreign exchange items.
Netto finansposter i kvartalet var NOK -87,7 mill (NOK -129,9 mill). Reduksjonen i netto finansposter i 3. kvartal i år i forhold til i fjor, er i hovedsak som
følge av urealiserte valutaposter.
The profit before tax for Q3 2012 was NOK 21.2m (NOK -4.2m).
Resultat før skatt ble NOK 21,2 mill for 3. kvartal 2012 (NOK -4,2 mill).
Tax is calculated as 28% of the tax base of companies in the group that
is subject to taxation. Tax income for Q3 2012 amounted to NOK 17.3m
mainly because two vessels were subjected to shipping tax regime.
Skatt beregnes som 28 % av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som
er underlagt skatteplikt. Skatteinntekt i 3. kvartal utgjorde NOK 17,3 mill
hovedsakelig som følge av at to fartøy ble underlagt rederibeskatningsordningen.
Result year to date 2012
Resultat hittil i år 2012
Year to date, total operating income and gain was NOK 1,071.9 m (NOK
991.9m included profit from sale of vessels of NOK 54.0 m).
Totale inntekter og gevinster hittil i år endte på NOK 1 071,9 mill (NOK
991,9 mill inkludert gevinst fra salg av fartøy på NOK 54,0 mill).
Total operating expenses amounted to NOK 646.9 m year to date (NOK
654.2m).
Totale driftskostnader utgjorde NOK 646,9 mill hittil i år (NOK 654,2 mill).
The operating profit year to date before depreciation was NOK 425.0m
(NOK 337.6m).
Driftsresultat før avskriving utgjorde NOK 425,0 mill hittil i år (NOK 337,6
mill).
Net financial items year to date was NOK -287.2m (NOK- 276.9 m).
Netto finansposter hittil i år utgjorde NOK -287,2 mill (NOK-276,9 mill).
3
Profit before tax was NOK 6.8 m year to date (NOK -82.4m). The improved
profit before tax year to date compared with same period last year is mainly
because of an improved EBITDA as a consequence of increased number of
vessels and fewer hired vessels.
Resultat før skatt endte på NOK 6,8 mill hittil i år (NOK -82,4 mill). Forbedring av resultat før skatt hittil i år i forhold til i fjor, er i hovedsak forbedring
av EBITDA som følge av økning i antall fartøy og færre innleide fartøy.
Balance and liquidity per 30/09/12
Balanse og likviditet pr 30.09.12
Based on the estimates of brokers dated 30/06/12, the fleet had a market
value of NOK 7.722.6m at the end of June. This is equivalent to a value per
share of NOK 125. The book value of the fleet excluding new buildings was
NOK 6.861.6m. Book equity per share is NOK 85.
Basert på megleranslag pr. 30.06.12 hadde flåten ved utgangen av juni en
markedsverdi på NOK 7 722,6 mill. Dette gir en verdijustert egenkapitalverdi
på NOK 125 pr aksje. Bokført verdi på flåten unntatt nybygg var NOK
6 861,6 mill. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 85.
Total current assets amounted to NOK 896.7m on 30/09/12, whereof bank
deposits were NOK 415.0.m (of this NOK 1.7m restricted). On 30/09/11,
total current assets amounted to NOK 1.022.1m, whereof bank deposits
amounted to NOK 464.0m (of this NOK 9.7m restricted).
Net cash flow from operations per 30.09.12 was NOK 128,8 m (NOK
-102.1m). Cash flow from investing activities was NOK- 39.7 m (NOK -635.0
m). Payment of instalments and raising loans constitute a net change from
financing activities of NOK- 27.3 m (NOK 387.7 m).
Sum omløpsmidler var NOK 896,7 mill pr. 30.09.12, hvorav bankbeholdning
utgjorde NOK 415,0, mill (herav NOK 1,7 mill bundne). Pr. 30.09.11 var
sum omløpsmidler NOK 1 022,1 mill, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK
464,0 mill (hvorav NOK 9,7 mill bundne).
Netto kontantstrøm fra drift pr. 30.09.12 var NOK 128,8 mill (NOK
-102,1mill). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -39,7 mill
(NOK -635,0 mill). Betaling av ordinære avdrag og opptak av lån utgjør
nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -27,3 mill (NOK 387,7 mill).
Total interest-bearing debt at 30.09.12 is NOK 5.684.5m. This includes
bond loans of NOK 1.850.8m, hereof NOK 784.7m secured. An unsecured
bond loan of NOK 500m is raised in Q3 with maturity of 4 years, of which
NOK 284m was used to partly repayment of the bond loan with maturity
date in July 2013. Of interest-bearing debt, 2.9% is loan in USD, while the
remainder is nominated in NOK. Next year’s repayment of debt is classified
as current liability in conformity with IFRS, and amounts to NOK 727.5m,
whereof approximate NOK 400m. are ordinary annual instalments on loans.
Total rentebærende gjeld pr. 30.09.12 er NOK 5 684,5 mill. Dette inkluderer
obligasjonslån på NOK 1 850,8 mill herav NOK 784,7 mill sikret. Et usikret
obligasjonslån på NOK 500 mill er tatt opp i 3. kvartal med løpetid på 4 år,
hvorav NOK 284 mill er brukt til delvis nedbetaling av obligasjonslånet med
forfall i juli 2013. Av rentebærende gjeld er 2,9 % USD lån, mens resterende
lån er nominert i NOK. Neste års avdrag på gjeld er klassifisert som kortsiktig
forpliktelse i henhold til IFRS, og beløper seg til NOK 727,5 mill, hvorav ca.
NOK 400 mill er årlige ordinære avdrag på lån.
Fleet
Flåte
Per today, Havila Shipping ASA operates 28 vessels. Four of the vessels are
operated by the joint-venture company in Singapore, Posh Havila Pte. Ltd.
Three vessels are hired on a bareboat. One vessel is under construction
which will be operated under management agreement.
Havila Shipping ASA driver pr i dag 28 fartøyer. Fire av fartøyene opereres
av joint-venture selskapet, Posh Havila Pte Ltd, i Singapore. Tre fartøy er
leid inn på bareboat. Et fartøy er under bygging som vil bli driftet under
management avtale.
The fleet comprises:
Flåten fordeler seg slik;
Segment/segment
Existing fleet/Dagens flåte
New builds/nybygg
13
1
PSV
4
AHTS
9
SubSea
4
Rescue/Beredskap
2
Employees
Ansatte
Havila Shipping ASA has around 600 maritime employees and 35
administrative staff at the office in Fosnavåg.
Havila Shipping ASA har i dag ca 600 sjøfolk og 35 ansatte i administrasjonen
i Fosnavåg.
The Board of Havila Shipping ASA
Styret i Havila Shipping ASA
31 October 2012
31. oktober 2012
Per Sævik
Chairman of the Board of Directors
Styrets leder
Anders Talleraas
Deputy Chairman
Styrets nestleder
Janicke W. Driveklepp
Board member
Styremedlem
Roger Granheim
Board member
Styremedlem
Hege Sævik Rabben
Board member
Styremedlem
Jill Aasen
Board member
Styremedlem
Helge Aarseth
Board member
Styremedlem
Managing director
Administrerende direktør
Njål Sævik
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
RESULTATREGNSKAP
P & L ACCOUNT NOK 1000
RESULTAT NOK 1000
Freight income
Fraktinntekter
IFRS
NOK 1.000
Q3 12
Q3 11
YTD 2012
YTD 2011
347 370
367 236
1 021 589
913 880
8 047
8 563
32 716
3 732
0
2 590
0
54 038
5 287
5 343
17 587
20 211
Net foreign currency gain/loss
Netto valutagevinst/tap
Gain on sale of fixed assets
Gevinst ved avgang anleggsmidler
Other income
Andre inntekter
Crew expenses
Mannskapskostnader
-112 846
-111 328
-348 600
-310 430
Vessel expenses
Fartøykostnader
-41 138
-36 232
-128 246
-119 091
Hire expenses
Leiekostnader
-37 474
-42 181
-111 201
-164 528
Other operating expenses
Andre driftskostnader
-20 419
-19 837
-58 817
-60 198
Operating profit before depreciation
Driftsresultat før avskrivning
148 828
174 154
425 028
337 613
Depreciation
Avskrivninger
-39 310
-55 594
-119 183
-147 113
Operating result
Driftsresultat
109 518
118 560
305 845
190 501
Financial income
Finansinntekter
Financial expenses
Finanskostnader
Net financial items
Netto finansposter
Joint venture companies
Felleskontrollert virksomhet
Profit before tax
Tax
Currency translation differences
Omregningsdifferanser valuta
Total profit for the period
Periodens totalresultat
Total profit distributed by:
Totalresultatet tilordnes:
Controlling interest
Eier av morforetaket
Non-controlling interest
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Total
Sum
12 641
-8 346
20 343
27 306
-100 293
-121 559
-307 549
-304 243
-87 652
-129 904
-287 206
-276 937
-656
7 191
-11 840
4 052
Resultat før skatt
21 210
-4 154
6 798
-82 385
Skatt
17 272
7 641
4 229
-34 240
3 478
-2 769
3 545
-1 011
41 961
717
14 571
-114 902
41 961
-720
14 571
-127 630
0
1 437
0
12 728
41 961
717
14 571
-114 902
5
Balance sheet
6
Balanse
Assets
Eiendeler
Fixed assets
Anleggsmidler
Vessels
Fartøy
IFRS
NOK 1.000
30/09/12
30/09/11
31/12/11
6 861 594
6 983 876
6 941 875
5 475
8 891
5 711
6 867 070
6 992 768
6 947 585
Buildings, office equipment etc
Bygninger, kontorutstyr mv
New building contracts
Nybyggingskontrakter
Fixed assets
Varige driftsmidler
Financial fixed assets
Finansielle eiendeler
Investments in joint venture company
Investering i felleskontrollert virksomhet
30 829
18 162
22 927
Derivatives
Derivater
20 286
13 231
15 852
Deferred tax assets
Utsatt skattefordel
20 136
23 818
26 289
Shares
Aksjer
441
356
441
Net pension assets
Netto pensjonsmidler
0
1 894
0
147 814
0
0
Long term receivables
Langsiktige fordringer
146 385
99 623
Total financial fixed assets
Totale finansielle eiendeler
218 076
157 084
213 323
Total fixed assets
Sum anleggsmidler
7 085 145
7 149 852
7 160 908
Current assets
Omløpsmidler
Bunkers and other stocks
Bunkers og annet lager
Trade receivables and other receivable
Kundefordringer og andre fordringer
Derivatives
Derivater
17 696
15 961
16 167
436 850
518 759
402 389
23 552
19 779
14 667
Trading portfolio
Handelsportefølgje
3 556
3 556
3 556
Bank deposit
Bankinnskudd
415 069
464 093
355 808
Total current assets
Sum omløpsmidler
896 724
1 022 147
792 587
Total assets
Sum eiendeler
7 981 869
8 172 000
7 953 495
Equity and liabilities
Egenkapital og gjeld
30/09/12
30/09/11
31/12/11
Equity
Egenkapital
Share capital
Aksjekapital
267 626
267 626
267 626
Share premium fund
Overkursfond
Other equity
Annen egenkapital
Non-controlling interest equity
Minoritets egenkapital
Total equity
Sum egenkapital
Non-current liabilities
Langsiktig gjeld
Borrowings
Lån
Derivatives
Derivater
Deferred tax
Utsatt skatt
Allocation liability in joint ventures
Avsetning av forpliktelser i felleskontrollert
virksomhet
Other non-current liabilities
Annen langsiktig gjeld
Total long-term debt
Sum langsiktig gjeld
Current liabilities
Kortsiktig gjeld
Trade payable
Leverandørgjeld
Tax payable
Betalbar skatt
Derivatives
Derivater
249 205
248 956
249 186
1 307 063
1 298 984
1 292 510
0
16 658
0
1 823 895
1 832 224
1 809 323
4 956 938
5 280 557
5 308 716
17 019
15 246
14 020
1 124
29 155
20 493
75 876
47 070
60 443
111 458
112 642
110 279
5 162 416
5 484 670
5 513 951
72 832
52 358
49 127
8 359
69 846
40 033
1 401
5 790
12 645
Other current liabilties
Annen kortsiktig gjeld
912 967
727 113
528 417
Total current liabilities
Sum kortsiktig gjeld
995 558
855 106
630 222
Total equity and liabilities
Sum egenkapital og gjeld
7 981 869
8 172 000
7 953 495
Notes to the interim report
Noter til delårsrapport
Note 1. Accounting principles
Note 1. Regnskapsprinsipper
The accounting principles and valuation of assets and liabilities are the same
for the interim accounts as in the annual accounts for 2011. The interim
report is based on IAS 34.
Benyttede regnskapsprinsipper og verdsettelsesmetoder for eiendeler og
gjeld er de samme som for årsregnskapet for 2011. Delårsrapporten er
avgitt i henhold til IAS 34.
Note 2. Seasonal variations
Note 2. Sesongmessige svingninger
The market for offshore service vessels has been variable throughout the
year. This is associated with normal seasonal variations in offer and demand
for such services.
Markedet for offshore service fartøyer har variert gjennom året knyttet
til normale sesongmessige variasjoner i tilbud og etterspørsel etter slike
tjenester.
Note 3. Special transactions
Note 3. Spesielle transaksjoner
There are no special transactions in Q3 2012.
Det er ingen spesielle transaksjoner i 3. kvartal 2012.
Note 4. Estimates
Note 4. Estimater
During year to date there have been no changes in estimates for valuation of
items in the balance sheet or income and expenses in profit & loss account.
Det har i hittil i år ikke vært endringer i estimater som er benyttet ved
verdsettelsen av balanseposter eller for inntekts- og kostnadsposter.
Note 5. Borrowing and payment of long term debt
Note 5. Opptak og nedbetaling av langsiktig gjeld
In 2009, the group repurchased a bond loan in Iceland after the foreign
exchange and interest rate swap agreement, with a bank in Iceland, was
considered valueless. Based on a legal opinion, the group considers the
value of the contractual obligations under the swap agreement to be zero.
Instalments on long-term debt amounted to NOK 577.3m as of 30/09/12.
In Q2, a short-term loan of NOK 50m is raised. An unsecured bond loan of
NOK 500m is raised in Q3 with maturity of 4 years, of which NOK 284m was
used to partly repayment of the bond loan with maturity date in July 2013.
I 2009 kjøpte konsernet tilbake et obligasjonslån på Island etter at en renteog valutaswapavtale som skulle sikre lånet ble ansett som verdiløs. Med
utgangspunkt i en juridisk uttalelse, anser konsernet verdien av forpliktelsen
under swapavtalen til å være null. Ordinære avdrag på langsiktig gjeld utgjør
NOK 577,3 mill pr. 30.09.12. I 2. kvartal ble det tatt opp et kortsiktig lån på
NOK 50 mill. Et usikret obligasjonslån på NOK 500 mill er tatt opp i 3. kvartal
med løpetid på 4 år, hvorav NOK 284 mill er brukt til delvis nedbetaling av
obligasjonslånet med forfall i juli 2013.
Note 6. Share capital changes
Note 6. Kapitalendringer
The General Meeting held 7th May authorized the Board of Directors to acquire
own shares corresponding up to 10 % of the share capital, and to increase the
share capital with up to NOK 125 m by emission of up to 10 m new shares.
Ordinær generalforsamling 7. mai vedtok fullmakt til styret til å erverve
egne aksjer tilsvarende 10 % av aksjekapitalen, samt fullmakt til å
forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 125 mill ved utstedelse av inntil
10 mill nye aksjer.
Note 7. Dividend
Note 7. Aksjeutbytte
The General meeting at 7th May decided no dividend for 2011.
Generalforsamlingen vedtok 7. mai å ikke betale utbytte for 2011.
Note 8. Segment reporting
Note 8. Resultat per segment
NOK 1000
Vessel segment
01/01 - 30/09/12
Fartøysegment
*) Total
freight
income
*) Other
income
Net foreign
currency
gain/loss
Adjustments
of unreal. FX
gain/loss
Operating
expenses
*) Operating
profit
EBITDA
Totale fraktinntekter
Andre driftsinntekter
Netto valutagevinst/tap
Justering for
ureal. valuta
gevinst/tap
Driftskostnader
Driftsresultat
margin
AHTS - anchorhandling
vessel
Ankerhandteringsfartøy
230 090
279
3
0
207 259
23 113
10 %
AHTS - anchorhandling
vessel Asia
Ankerhandteringsfartøy
Asia
46 583
0
4
0
867
45 721
98 %
PSV - platform supply
vessel
Plattform forsyningsskip
449 742
3 273
8 192
0
276 790
184 418
41 %
RRV - rescue recovery
vessel
Beredskapsfartøy
67 390
0
6 279
0
68 786
4 883
7%
SubSea vessel
SubSea konstruksjonsfartøy
227 784
11 802
1 903
0
97 666
143 822
63 %
Management etc
Administrasjon etc
0
2 233
16 334
-17 681
-4 503
23 071
1 021 589
17 587
32 716
-17 681
646 864
407 347
Total
Sum
*) Excl. profit from sale of
vessels
Ekskl. salgsgevinster
7
8
Note 9. Foreign exchange effects
Note 9. Effekt av valutasvinginger
Change in exchange rates for important foreign currencies gives partly
large impact on the company result. Weaker Krone increases the company’s
income from contracts payable in foreign currencies. Increased exchange
rates will reduce the value of existing forward contracts. Stronger Norwegian
Krone will result in surplus. Large changes of the exchange rates give large
fluctuations in the financial expenses.
Endring i valutakurser for viktige valutaer gir til dels store utslag på selskapets
resultater. Svakere norske kroner øker selskapets inntekter fra kontrakter i
valuta. Stigende kurser gir verdifall på terminkontrakter som er inngått for
å sikre framtidige inntekter. Sterkere norske kroner gir tilsvarende gevinst.
Havila Shipping has in comprehensive extent hedged the income in foreign
exchange from long-term charter contracts through foreign exchange
contracts. This means that the change in value of foreign exchange contracts
has been recorded through profit and loss accounts.
Havila Shipping har i utstrakt grad sikret sine valutainntekter fra lange
charterkontrakter gjennom terminkontrakter. Dette innebærer at endringer
i verdien av terminkontraktene løpende har vært resultatført.
Transactions in foreign currency are translated at the exchange rate at the
time of transaction. Monetary items in foreign currency are translated to
Norwegian Kroner at the exchange rate on balance day.
Non-monetary items measured at fair value expressed in foreign currency
are translated at the exchange rate on balance day.
Exchange rate changes are recognized. Net foreign exchange gains / losses
related to accounts receivable is shown as revenue. For accounts payable
are classified under the impact finance. Other exchange rate changes are
included in the financial records.
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på
transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til
norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som
måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen
på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende. Netto
valutagevinst/-tap knyttet til kundefordringer vises som driftsinntekt. For
leverandørgjeld klassifiseres virkningen under driftskostnader. Øvrige
valutakursendringer inngår i finanspostene.
On consolidation of subsidiaries, joint ventures and associated companies
in different functional currency is the exchange rate used for balance sheet
items and average exchange rate for income items. Exchange differences
resulting from the change in course from beginning of the period are
recorded directly to retained earnings and included in comprehensive
income for the year.
Ved konsolidering av datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tilknyttet
selskap i annen funksjonell valuta blir balansedagens kurs benyttet
for balanseposter og gjennomsnittskurs benyttet for resultatposter.
Omregningsdifferanser som følge av endring i kurs fra periodens begynnelse
er bokført direkte mot annen egenkapital, samt inngår i totalresultatet for
året.
Note 10. Intangible assets and liabilities
Note 10. Betingede eiendeler og forpliktelser
The group has intangible assets. Intangible liabilities consist of deferred tax
and pension liabilities. Tax and deferred tax are calculated annually. For the
interim accounts a simplified method is used. Tax is calculated as 28% of tax
basis for the taxable companies in the group. Pension liability is calculated
annually by actuary.
Konsernet har betingede eiendeler i balansen. Betingede forpliktelser består
av utsatt skatt og pensjonsforpliktelse. Skatt og utsatt skatt beregnes årlig.
Ved delårsrapporteringen benyttes forenklet metode hvor skatten beregnes
som 28% av skattegrunnlaget i selskaper i konsernet som er underlagt
skatteplikt. Pensjonsforpliktelsen beregnes av aktuar årlig.
Note 11. Main accounting estimates
Note 11. Viktige regnskapsestimater
Main accounting estimates are connected to the valuation and the period
of use of the company’s vessels which is linked to uncertainty. The market
value is based on independent estimates from three different brokers.
Vesentlige regnskapsestimater er knyttet til verdien og brukstiden
for selskapets skip som er forbundet med usikkerhet. Benyttet
markedsverdi baseres på anslag innhentet fra 3 uavhengige meglere.
Note 12. Financial risk management
Note 12. Finansiell risikostyring
The main financial risks are marked risk because of exposure in foreign
currencies as the freight income mostly are in other currency than the
costs, assets and liability.
Konsernets vesentlige finansielle risikoer er markedsrisiko knyttet til valuta
ettersom selskapets inntekter i betydelig grad er i annen valuta enn kostnader,
eiendeler og gjeld.
Note 13. Cash Flow Statement
Note 13. Kontantstrømsoppstilling
NOK 1 000
Profit before tax
Q3 12
Q3 11
YTD 2012
YTD 2011
Resultat før skattekostnad
21 210
-4 155
6 798
-82 385
147 113
Depreciation
Avskrivninger
39 310
55 595
119 183
Change in value of derivatives
verdienderinger derivater/agio
-1 486
7 052
-4 433
21 513
Profit with decrease in tangible fixed assets
Gevinst ved avgang driftsmidler
0
-2 590
0
-54 038
87 652
129 905
287 206
276 937
656
7 191
11 840
4 052
-6 145
30 518
20 932
17 100
Net financial expenses
Netto finanskostnader
Share of result in joint venture companies
Andel resultat i tilknyttede selskaper
Accounts receivables, other receivables and
derivatives
Kundefordringer, andre fordringer og derivater
Trade payables and other current liabilities
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Cash flow from operating activity:
Kontantstrømmer fra driften
Paid interests
Betalte renter
Paid taxes
Betalte skatter
Net cash flow from operating activity
Netto kontantstrømmer fra driften
Cash flow from investing activity:
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investments
Investeringer
Sale of fixed assets
Salg av varige driftsmidler
Issue of non-current loan
Ytet langsiktig lån
Repayment of loans
Tilbakebetaling av lån
Interests income
Mottatte renter
Grant income
Mottatte tilskudd
Net cash flow from investing activity
Netto kontantstrømmer fra
investeringsaktiviteter
Cash flow from financing activity:
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
New long- term loans
Opptak av lån
Repayment on loans
Nedbetaling av lån
Distributions from KS company to noncontrolling interests
Utdeling fra KS selskapet til ikkekontrollerende eierinteresser.
-73 648
-38 010
-354
-1 589
67 548
185 506
441 173
328 704
-84 784
-57 186
-272 084
-202 293
-858
-2 602
-45 265
-24 303
-18 094
125 718
123 823
102 108
-26 199
-117 153
-48 876
-1 138 944
0
0
0
332 297
-2 956
0
-4 535
-28 098
0
33
0
199 750
104
0
2 946
0
0
0
10 756
0
-29 052
-117 120
-39 709
-634 995
500 000
63 375
550 000
775 065
-378 909
-80 876
-577 326
-369 626
0
-6 640
0
-12 068
Repurchase of own shares
Tilbakekjøp av egne aksjer
0
-13 150
0
-13 150
Net transfer of cadh from acquisitions
Netto tilførsel av kontanter ved oppkjøp
0
7 511
0
7 511
Net cash flow from financing activity
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
121 091
-29 780
-27 326
387 732
Net changes in cash and cash equivalents
Endring i kontanter, kontantekvivalenter
73 945
-21 182
56 788
-145 156
Cash and cash equivalents in beginning of
the period
Kontanter, kontantekvivalenter ved periodens
begynnelse
341 815
479 441
359 364
606 970
Net currency exchange differences
Valutagevinst/(-tap) på kontanter,
kontantekvivalenter
-691
5 833
-1 082
5 833
Cash and cash equivalents
Kontanter, kontantekvivalenter
415 069
464 093
415 069
467 649
Note 14. Endring i egenkapital
Note 14. Change in equity
NOK 1000
Equity 31.12.11
Egenkapital per 31.12.11
Total profit for the period
Periodens totalresultat
Currency translation difference
Omregningsdifferanse
Equity 30.09.12
Egenkapital per 30.09.12
Aksjekapital
Share capital
Overkursfond
Share premium fund
Annen EK
Other equity
Total
Total
267 626
249 205
1 292 492
1 809 323
11 027
11 027
267 626
249 205
3 545
3 545
1 307 065
1 823 895
9
Note 15. Key figures
Note 15. Nøkkeltall
Q3 12
Q3 11
YTD 2012
YTD 2011
Antall aksjer
21 410 109
21 410 109
21 410 109
21 410 109
Average number of shares
Gjennomsnittlig antall aksjer
21 410 109
20 225 303
21 410 109
17 397 391
Earnings per share
Fortjeneste per aksje
1,80
-0,10
0,52
-6,66
-5,41
Number of shares
Diluted earnings per share
Utvannet fortjeneste per aksje
1,80
-0,10
0,52
Book equity per share
Bokførte egenkapital per aksje
85
86
85
86
Value adjusted equity per share
Verdijustert egenkapital per aksje
125
124
125
124
148 828
174 154
425 028
337 613
-3 215
15 455
-17 681
37 531
Operating profit before depreciation
Driftsresultat før avskrivning
Adjustments of unrealized FX gain/loss *)
Justering for urealisert valuta gevinst/tap *)
EBITDA
EBITDA
145 613
189 609
407 347
375 144
Operating profit excl gains from sale
Driftsresultat eksklusiv gevinst ved salg
145 613
187 019
407 347
321 106
EBITDA margin excl gains
Driftsmargin eksklusiv gevinster
40 %
49 %
38 %
34 %
Note 16. Financial items
Note 16. Finansposter
NOK 1000
Q3 12
Q3 11
YTD 2012
YTD 2011
Interest on bank deposits on non-current
receivables
Renteinntekt bankinnskudd og langsiktige
fordringer
4 045
3 197
11 286
12 272
Net realised and unrealised agio gains
Netto realisert og urealisert agiogevinster
7 681
-11 706
8 142
9 281
0
0
Change in value of derivatives
Verdiendring derivater
Change in value of financial investments
Verdiendring finansiell plasseringer
Other financial income
Annen Finansinntekt
Total financial income
0
0
915
0
0
164
0
164
Sum finansinntekt
12 641
-8 346
20 343
21 717
Interest on loans *
Rentekostnad på lån *
92 012
92 282
282 186
237 082
Net realised and unrealised agio losses
Netto realisert og urealisert agiotap
0
0
0
2 121
12 883
3 000
21 125
-7 801
370
0
18 153
Change in value of derivatives
Verdiendring derivater
Change in value of financial investments
Verdiendring finansielle plasseringer
Other financial expenses
Andre finanskostnader
13 961
16 024
22 363
22 295
Total
financial
expenses
* Includes
guarantee
fee
Sum
finanskostnader
* Inkluderer
garantiprovisjon 100 293
121 559
307 549
298 654
Net financial items
Netto finansposter
-87 652
-129 905
-287 206
-276 937
* Includes guarantee fee
* Inkluderer garantiprovisjon
Note 17. Interest-bearing debt
Note 17. Rentebærende gjeld
NOK 1000
10
915
Long-term debt
Langsiktig gjeld
Next years instalments
Neste års avdrag
Total interest-bearing debt
Total rentebærende gjeld
Interest-bearing financial fixed assets
Rentebærende finansiell anleggsmidler
Interest-bearing current assets
Rentebærende omløpsmidler
Bank deposit
Bankinnskudd
Net interest-bearing debt
Netto rentebærende gjeld
30/09/12
30/09/11
31/12/11
4 956 938
5 280 557
5 308 716
727 525
580 969
398 769
5 684 463
5 861 526
5 707 486
-114 722
-99 623
-110 186
-3 556
-3 556
-3 556
-415 069
-464 092
-355 808
5 151 117
5 294 255
5 237 936
Note 18. Essential transactions with close related companies
Note 18. Vesentlige transaksjoner med nærstående
Contracts for construction of vessels are entered into with Havyard Ship
Technology AS. The contractual partner for the leaseback transaction
for Havila Mars and Havila Mercury is the Havila Ariel Group. The rental
contract for the premises is with Havila AS. All the agreements with close
related companies are entered into on market terms.
Kontrakter om bygging av fartøyer er inngått med Havyard Ship Technology
AS. Tilbakeleieavtale av Havila Mars og Havila Mercury er inngått med Havila
Ariel konsernet. Leiekontrakten for kontorlokalet er inngått med Havila AS
Alle avtaler med nærstående parter er inngått på markedsmessige vilkår.
Note 19. Events after the balance sheet date
Note 19. Hendelser etter balansedagen
There are no events after the balance sheet date with effect on considerations regarding the Group’s accounts.
Det er ingen hendelser etter balansedagen med betydning for vurdering av
konsernets stilling.
Shares and shareholders
Aksjer og aksjonærer
Market value of the company per 30/09/12 was approximately NOK 706,5m
based on a share price of NOK 33.00. There is 617 shareholders whereof 39
from outside Norway.
Havila AS owns 51.2 % of the company. At the end of September 2012, the
company has no own shares.
Selskapets markedsverdi var ca NOK 706,5 mill per 30.09.12 basert på en
aksjekurs på NOK 33,00. Selskapet har 617 aksjonærer hvorav 39 med
adresse utenfor Norge.
Havila AS eier 51,2 % av selskapet. Ved utgangen av september 2012 eier
selskapet ingen egne aksjer.
The share capital amounts to NOK 267.6m, comprising 21 410 109 shares at
NOK 12.50 a share. Havila Shipping ASA has one class of shares, where each
share gives one vote at the company’s general meeting.
Aksjekapital er NOK 267,6 mill fordelt på 21 410 109 aksjer pålydende NOK
12,50. Havila Shipping ASA har èn aksjeklasse, der hver aksje gir èn stemme
på selskapets generalforsamling.
20 largest shareholders
20 største aksjonærer
Shareholder/Aksjonær
Address/Adresse
Aksjer/Shares
Andel/Interest
HAVILA AS
FOSNAVÅG
10 960 430
51,2 %
ODIN OFFSHORE
OSLO
1 470 000
6,9 %
TORGHATTEN ASA
BRØNNØYSUND
1 223 100
5,7 %
PARETO AKSJE NORGE
OSLO
1 170 795
5,5 %
PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS
OSLO
1 164 271
5,4 %
MAVI XV AS
TRONDHEIM
916 475
4,3 %
PARETO AKTIV
OSLO
515 700
2,4 %
PARETO VERDI
OSLO
276 600
1,3 %
KS ARTUS
ÅLESUND
203 800
1,0 %
CARVALLO INTERNATIONAL LTD
SINGAPORE
185 926
0,9 %
PACIFIC CARRIERS LTD
SINGAPORE
185 926
0,9 %
BAKKELY INVEST A/S
ULSTEINVIK
174 800
0,8 %
PARETO OFFSHOREINVEST AS
OSLO
166 324
0,8 %
HUSTADLITT A/S
MOLDE
166 096
0,8 %
TVEITÅ OLAV MAGNE
HORNNES
153 610
0,7 %
TVEITÅ EINAR KRISTIAN
HORNES
117 100
0,5 %
DNB NOR BANK ASA
BERGEN
110 001
0,5 %
PARETO SICAV
LUXEMBOURG
86 300
0,4 %
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST
STORBRITANNIA
84 500
0,4 %
DNB NOR SMB
OSLO
81 418
0,4 %
19 413 172
90,7 %
1 996 937
9,3 %
21 410 109
100,0 %
20 STØRSTE
ØVRIGE
11
PROFIT AND LOSS ACCOUNT – IFRS
RESULTATREGNSKAP - IFRS
P & L ACCOUNT NOK 1000
RESULTAT NOK 1000
Freight income
Fraktinntekter
Net foreign currency gain/loss
Netto valutagevinst/tap
Gain on sale of fixed assets
Gevinst ved avgang anleggsmiddel
Other income
Andre inntekter
Crew expenses
Mannskapskostnader
Vessel expenses
Driftskostnader skip
Q2 12
Q1 12
Q4 11
Q3 11
346 802
327 417
365 151
367 236
8 047
2 117
22 552
4 904
8 563
0
0
0
0
2 590
5 287
4 774
7 526
10 384
5 343
-112 846
-122 310
-113 445
-120 086
-111 328
-41 138
-41 143
-45 965
-40 321
-36 232
Hire expenses
Leiekostnader
-37 474
-36 824
-36 903
-36 917
-42 181
Other operating expenses
Andre driftskostnader
-20 419
-17 860
-20 538
-23 839
-19 837
Operating profit before depreciation
Driftsresultat før avskrivning
148 828
135 556
140 644
159 277
174 154
Depreciation
Avskrivninger
-39 310
-39 887
-39 986
-58 128
-55 594
Operating profit
Driftsresultat
109 518
95 668
100 658
101 149
118 560
Financial income
Finansinntekter
Financial expenses
Finanskostnader
Net financial items
Netto finansposter
Joint venture companies
Felleskontrollert virksomhet
12 641
-6 523
14 225
-4 642
-8 346
-100 293
-103 909
-103 348
-98 353
-121 559
-87 652
-110 432
-89 122
-102 995
-129 904
-656
3 888
-15 072
-6 964
7 191
-4 154
Profit before tax
Resultat før skatt
21 210
-10 876
-3 536
-8 811
Tax
Skatt
17 272
-12 730
-313
-1 020
7 641
Currency translation differences
Omregningsdifferanser valuta
3 478
-2 983
3 049
-2 185
-2 769
Total profit for the period
Periodens totalresultat
41 961
-26 589
-800
-12 016
717
Total profit distributed by:
Totalresultatet tilordnes:
41 961
-26 589
-800
-12 055
-720
0
0
0
39
1 437
41 961
-26 589
-800
-12 016
717
Controlling interest
Eier av morforetaket
Non-controlling interest
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Total
Sum
12
Q3 12
347 370
BALANCE SHEET PER QUARTER
BALANSE PR. KVARTAL
Assets
Eiendeler
Fixed assets
Anleggsmidler
Vessels
Fartøy
Buildings, office equipment etc
Bygninger, kontorutstyr mv
New building contracts
Nybyggingskontrakter
Fixed assets
Varige driftsmidler
Financial fixed assets
Finansielle eiendeler
Investments in joint venture
company
Investering i felleskontrollert
virksomhet
30/09/12
30/06/12
31/03/12
31/12/11
30/09/11
6 861 594
6 874 464
6 899 049
6 941 875
6 983 876
5 475
5 465
5 431
5 711
8 891
0
0
0
0
6 867 070
6 879 930
6 904 480
6 947 585
6 992 768
30 829
26 601
22 996
22 927
18 162
Derivatives
Derivater
20 286
18 800
19 928
15 852
13 231
Deferred tax assets
Utsatt skattefordel
20 136
16 396
24 636
26 289
23 818
Shares
Aksjer
441
441
441
441
356
Net pension assets
Netto pensjonsmidler
0
0
0
0
1 894
Long term receivables
Langsiktige fordringer
146 385
143 913
142 225
147 814
99 623
Total financial fixed assets
Totale finansielle eiendeler
Total fixed assets
Sum anleggsmidler
Current assets
Omløpsmidler
Bunkers and other stocks
Bunkers og annet lager
Trade receivables
Kundefordringer
Assets held-for-sale
Eiendeler tilgjengelig for salg
Derivatives
Derivater
Trading portfolio
Handelsportefølgje
Bank deposit
Bankinnskudd
Total current assets
Sum omløpsmidler
Total assets
Sum eiendeler
Equity and liabilities
Egenkapital og gjeld
Equity
Egenkapital
Share capital
Aksjekapital
Own shares
Egne aksjer
Share premium fund
Overkursfond
Other equity
Annen egenkapital
Non-controlling interest equity
Minoritets egenkapital
Total equity
Sum egenkapital
Non-current liabilities
Langsiktig gjeld
Borrowings
Lån
Derivatives
Derivater
Deferred tax
Utsatt skatt
Allocation liability in joint ventures
Avsetning av forpliktelser i
felleskontrollert virksomhet
Other non-current liabilities
Annen langsiktig gjeld
Total long-term debt
Sum langsiktig gjeld
Current liabilities
Kortsiktig gjeld
218 076
206 151
210 226
213 323
157 084
7 085 145
7 086 080
7 114 706
7 160 908
7 149 852
17 696
14 886
17 234
16 167
15 961
436 850
440 470
423 501
402 389
518 759
23 552
16 597
23 644
14 667
19 779
3 556
3 556
3 556
3 556
3 556
415 069
338 259
343 680
355 808
464 093
896 724
813 769
811 615
792 587
1 022 147
7 981 869
7 899 849
7 926 321
7 953 495
8 172 000
30/09/12
30/06/12
31/03/12
31/12/11
30/09/11
267 626
267 626
267 626
267 626
267 626
0
0
0
0
0
249 205
249 205
249 198
249 186
248 956
1 307 063
1 265 103
1 291 698
1 292 510
1 298 984
0
0
0
0
16 658
1 823 895
1 781 934
1 808 522
1 809 323
1 832 224
4 956 938
5 065 248
5 180 618
5 308 716
5 280 557
17 019
14 898
13 949
14 020
15 246
1 124
21 686
19 450
20 493
29 155
75 876
75 089
71 230
60 443
47 070
111 458
108 901
108 901
110 279
112 642
5 162 416
5 285 822
5 394 148
5 513 951
5 484 670
Trade payable
Leverandørgjeld
72 832
105 291
54 804
49 127
52 358
Tax payable
Betalbar skatt
8 359
4 746
22 932
40 033
69 846
Derivatives
Derivater
1 401
11 682
2 739
12 645
5 790
Other current liabilties
Annen kortsiktig gjeld
912 967
710 374
643 176
528 417
727 113
Total current liabilities
Sum kortsiktig gjeld
995 558
832 093
723 651
630 222
855 106
Total equity and liabilities
Sum egenkapital og gjeld
7 981 869
7 899 849
7 926 321
7 953 495
8 172 000
13
F L E E T A N D C O N T R A C T S TAT U S / F L Å T E O V E R S I K T O G K O N T R A K T S D E K N I N G
Building year
Design
2012
2013
1996
VS 483
Until July 2016
2014 -
Options
PSV
Havila Fortress
Havila Faith
1998
VS 483
Until June 2013
Havila Favour
1999
VS 483
Until September 2014
Havila Princess
2005
VS 470
Until August 2013
Havila Foresight
2008
VS 483
Until July 2016
5x1 year
Havila Herøy
2009
Havyard 832
Until January 2015
3x1 year
Havila Fanø
2010
Havyard 832
Until September 2015
3x1 year
Havila Clipper
2011
Havyard 832
Until March 2013
Havila Commander
2010
VS 485
Havila Crusader
2010
VS 485
Havila Aurora
2009
MT 6009 MKII
Havila Borg
2009
Havyard 832
Havila Fortune
2008
MT 6009 MKII
Havila Charisma
2012
Until April 2017
2x1 year
Until March 2016
2x1 year
Until July 2013
70 days
Until February 2013
Until January 2018
3x1 year
RRV
Havila Runde
1997
Kleven
Until November 2012
Havila Troll
2003
UT 527
Until December 2013
Havila Mars
2007
UT 786
Until July 2013
Havila Mercury
2007
UT 786
Until December 2013
Havila Neptune
2008
Havyard 842
Havila Venus
2009
Havyard 845
Havila Jupiter
2010
Havyard 845
Posh Viking
2008
Focal Marine
Until January 2014
Posh Vibrant
2008
Focal Marine
Until May 2014
Posh Virtue
2009
Focal Marine
Until July 2014
Posh Venture
2009
Focal Marine
Until February 2014
2005/2007
MT 6010
Until March 2014
2x1 year
Until March 2013
4x2 months
3x2 years
AHTS
AHTS ASIA
SUBSEA
Havila Harmony
Havila Phoenix
2009
Havyard 858
Seven Havila
2011
Havyard 858 DSV
Until February 2021
Havila Subsea
2011
Havyard 855
Until February 2013
2x14 days
Contract
Option
New building
Spot
14
15
Havila Shipping ASA - Annual report 2007
Retur:
HAVILA SHIPPING ASA
Foto: Yann Aker, iStockphoto, Havila Shipping.
P.O. Box 215, N-6099 Fosnavåg
Tel.: +47 70 08 09 00
Fax.: +47 70 08 09 01
www.havila.no
www.havila.no
16
Download
Related flashcards

Banking

21 cards

Finance

16 cards

Banks of Russia

30 cards

House of Medici

36 cards

Create Flashcards