131105 Patrick Sandahl

advertisement
Strictly private and confidential
Eierskiftealliansen
5 november 2013
Markets – Investment Banking
EIERSKIFTEALLIANSEN
Nordea Advisory, Industrials
Patrick Sandahl
Director Advisory
CV:
 Patrick Sandahl startet i Nordea Markets –
Investment Banking i 2011
 17 års erfaring, blant annet som
Adm. dir, Dyvi Invest (5 år) og
Partner, Telenor Venture (8 år)
 Patrick er utdannet Cand. Jur fra UiO
Utvalgt erfaring:
 100+ transaksjoner
 Tidligere styremedlem i de noterte selskapene;
Profdoc ASA, PSI Group ASA, NOCC ASA
Datarespons ASA og One Two Com AB
 Tidligere styreleder og styremedlem i 40+ norske og svenske noterte
og unoterte selskaper
 Fusjon av Borgestad og Borgestad Industries
 Salg Liquid Barcodes til Telenor
 Salg av Staubo Elektro Maskin
 Salg av Petvett til Fidelio Capital
 Salg av Dyvi Shipping AS
 Salg av Barnas Hus Nordic til Alipes (Ikea)
 Oppkjøp av Reflex AS av Barnas Hus Nordic
 Salg av Profdoc til CompuGroup (notert selskap)
 Fusjon av PSI ASA og Cash Guard AB (notert selskap)
 Salg av Reslink til Schlumberger
 Salg av Flisekompaniet
Page 1
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
SECTION 1
Nordea introduksjon
Nordea Investment Banking - en del av bankens tjenestespekter
Page 2
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Nordea Bank – et overblikk
Et ledende finanshus i Nord-Europa
Fakta og tall
Geografisk rekkevidde
 Største finanshus i Nord-Europa
Finland
17% av omsetning1
 En av de 29 globalt systematisk viktige finansinstitusjonene
 1 av 2 nordiske Forbes 100 selskaper
Sverige
25% av omsetning1
 Total eiendeler balanseført til EUR 622mrd
EUR 622mrd
 Market cap på EUR 39mrd, rangert blant topp 10 europeiske
finanshus
 11 millioner kunder
11 millioner
kunder
AA- / Aa3
14.0%
London
Norge
15% av omsetning1
 Største distribusjonsnettverk i Nord-Europa
 900 filialer fordelt på ni kjernemarkeder og ca. 29.000 årsverk
New York
 Solide kredittvurderinger fra S&P og Moody’s
 AA- / Aa3
 Solid kapitalisering i henhold til Basel III retningslinjer
Danmark
24% av omsetning1
 14.0% Core Tier 1 Capital Ratio
 Anerkjent for sin ledende markedsposisjon, sterke
kunderelasjoner og solide «track record»
 Utnevnt «Bank of the Year 2012» blant ledende vesteuropeiske banker av The Banker, som eies av Financial
Times
Shanghai
Poland, Baltikum
og Russland
7% av omsetning1
 Utnevnt som beste bankkonsernet i Sverige, Norge og
Danmark, og sikreste bank i Norden
Andre2
12% av omsetning1
Note: 1) Nordea 2012 annual report 2) Shipping, Offshore & Oil Services, International, Private Banking and Group functions
Source: Nordea Q2 2013 Report, FactSet
Page 3
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Nordea Wholesale og Retail Banking
Retail Banking
Corporate & Institutional


Ansvarlig for kunder I
det nordiske
personmarkedet
Retail
Ansvarlig for store nordiske
og internasjonale
selskaper, finansielle
sponsorer og institusjonelle
klienter


Advisory
CIB

Shipping

Ansvarlig for
kunder innen
shipping, offshore,
oil service, cruise
og ferge industri
globalt
Shipping
Nordea’s Corporate/Retail
og
Private Equity kunder
FICC
FICC

Handel i:
− FX
− Fixed income
− Råvare
− Derivativer
Corporate
& Leveraged
Finance
Investment
banking
Equities






Leveraged Finance
Corporate debt
Export & Project Finance
Corporate Solutions
Loan Syndication & Distribution
Nordisk team med 82 ansatte

Origination og syndikering
 Corporate Investment Grade
 Corporate High-yield
 Pensjonsfond
 Finansinstitusjoner
Nordisk team med 31 ansatte
Fixed Income
Equities



M&A
 Fusjoner og oppkjøp
 Salg av virksomheter
Egenkapitalmarkeds transaksjoner
 Børsnotering
 Emisjoner
 Tilbakekjøp
Nordisk team med 82 ansatte

Analyse
Salg
Aksjelån og
egenkapitalfinansiering
Page 4
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Nordea – Investment Banking
Investment Banking
Origination

M&A
Nordic Mandated Lead Arranger
Morgan Stanley
19,882
Nordea
Goldman Sachs
19,486
SEB
17,712
DNB Bank
17,432
Integrert rådgivning og
Nordea

Ca. 200 IB spesialister

Nordiske Advisory teams med sektor
spesialisering
Pan-Nordiske Leverage Finance
teams

Pan-Nordisk Fixed Income teams

Pan-Nordiske Syndication teams
16,419
JPMorgan
15,790
SEB Enskilda
15,727
finansieringspakker

Corporate & Leveraged Finance
Fullt spekter av investment banking
tjenester

Advisory
28,454
Danske Bank
14,688
Handelsbanken
ECM
Swedbank
Goldman Sachs
5,732
SEB
Nordea
Morgan Stanley
JPMorgan
3,178
2,835
Source: M ergermarket, Dealogic
Note: January 2009 - November 2012. Nordic countries, announced deals,
allocated amount
Deutsche Bank
6,158
BNP Paribas
4,558
Nordea
4,304
Barclays
3,725
Citi
3,208
JPMorgan
3,204
RBS
Citi
5,572
SEB
2,213
Deutsche Bank
4,857
SG CIB
2,067
4,814
Danske Bank
2,067
BNP Paribas
2,441
7,714
Nordic corporate benchmark issues
5,894
RBS
4,292
12,511
Fixed Income
Source: Dealogic
Note: January 2009 - November 2012. Nordic countries
Excluding shipping
2,933
Source: Dealogic
Note: January 2009 - November 2012. Nordic IG syndicated corporate
non-financial issues, tranche value >= EUR 300mn, maturity >1yr,
active bookrunners
Den ledende og eneste nordiske investeringsbanken med en strategisk organisering på tvers av de nordiske landene
Page 5
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
SECTION 2
Hvordan maksimere verdien på selskapet ved et
eventuelt salg
Page 6
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Hva påvirker verdien av et selskap?
Marked





Markedstype/segment
Størrelse
Konkurranse
Inngangsbarrierer
Vekstmuligheter
Selskap





Historie
Organisasjon
Markedsposisjon
Kunder
Ledelse
Selskapsverdi
Produkt



Produktportefølje/diversifisering
Rettigheter, evt. patenter
Hvor i livssyklusen er produktet?
Finansielt






Track record
Marginer/lønnsomhet
Kontraktsstruktur/«Recurring revenue»
Visibilitet i inntjening/ordrebok
Kapitalstruktur
Kapitalintensivitet
Page 7
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Forutsetninger for en vellykket transaksjon (oppkjøp eller salg)
Forankring

Eiere
Styret
Ledelse

Er styret og eierne enige om selskapets strategi?
Er styret informert om en eventuell prosess?

Har ledelsen, styret og eiere sammenfallende syn
på selskapets strategi?
Hva er ledelsens ambisjoner?
Hva er ledelsens syn på en evt. transaksjon?
Er nøkkelpersoner/-ressurser med videre ved en
evt. transaksjon?
Incentiver for ledelsen


En evt. transaksjon må forankres hos eierne før
denne settes i gang
Har eierne diskutert utfordringene ved et eventuelt
salg av hele, eller deler, av virksomheten?





Forberedelse
Strategi
Kontroll
Due
diligence
Page 8



Beslutning om transaksjon bør være forankret i en
strategi
Er den kommuniserte strategien gjennomførbar?
Krever strategien oppkjøp eller fusjoner?
Kreves det en emisjon?




Formell dokumentasjon
Avtaler
Patenter og rettigheter
Interne transaksjoner, særskilt mot eierne



Kommersiell
Juridisk
Finansiell
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Verdivurderingsmetodikk
DCF
Peer multipler
Historiske transaksjoner
Nåverdi av forventet fremtidig kontantstrøm
neddiskontert med veid avkastningskrav
(weighted average cost of capital - WACC)
Oppnådde multipler ved verdsettelse av
selskaper innenfor samme industrier og/eller
med samme drivere som selskapet man
vurderer
Verdsettelse basert på oppnådde multipler på
historiske transaksjoner på selskaper innenfor
samme industri/marked
DCF verdivurdering gir ofte en høyere
verdivurdering enn multippelvurdering
Fokus på estimater de nærmeste årene
Fokus på resultater for de foregående 12
månedene og estimater for de neste 12
månedene
Sensitivitet på WACC og fremtidig vekstrate
Ofte basert på to til tre forskjellige peer
grupper
Fokus på siste tilgjengelige transaksjoner
(som oftest begrenset tilgjengelighet på data)
Page 9
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Eksempel
Selskap X
NOKm
Salgsinntekter
EBITDA
EBITDA-margin
Driftsresultat (EBIT)
EBIT-margin
2013E
2014E
2015E
2016E
2017E
2018E
90
100
110
120
130
140
10
11
12
13
14
15
11%
11%
11%
11%
11%
11%
9
10
11
12
13
14
10%
10%
10%
10%
10%
10%
 Et tenkt selskap som vokser topplinjen med NOK 10m årlig over de neste fem årene
 Avskrivninger = NOK 1m per år
 Investeringer (CAPEX) = NOK 1m per år
 Avkastningskrav (WACC) = 9% per år
 Vekstfaktor etter 2018 (“Evig” vekstfaktor) = 2% per år
 Netto rentebærende gjeld = Total rentebærende gjeld - kontanter = NOK 30m - NOK 10m = NOK 20m
Page 10
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Selskapsverdi (EV) til Egenkapitalverdi (EK)
Elementer for diskusjon
Omregning fra Selskapsverdi til Egenkapitalverdi er ofte et kritisk diskusjonselement i
forhandlinger
Hva er normalisert arbeidskapital?
Hvor mye kontanter er påkrevet i selskapets drift igjennom året?
Selskapsverdi
Rentebærende gjeld
Kontanter
Evt. justeringer for normalisert arbeidskapital
(varelager + kundefordringer - leverandørgjeld)
Egenkapitalverdi
Page 11
100
40
10
5
75
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Verdivurdering basert på neddiskontert kontantstrøm (DCF)
Kommentar
DCF verdivurdering
NOKm
Salgsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
- skatt
+ avskrivninger
- investering i varige driftsmidler
- økning (+reduksjon) i arbeidskapital
Fri kontantstrøm (FCF)
Diskonteringsfaktor
Neddiskontert fri kontanstrøm
Terminalverdi
Normalisert FCF
"Evig" vekstfaktor (g)
WACC
Diskonteringsfaktor (t+5)
Terminalverdi*
Nåverdi av terminalverdi
Enterprise value
Nåverdi av FCF (YTD-2018)
Nåverdi av terminalverdi
DCF verdi ("Enterprise Value")
Nettogjeld
Egenkapitalverdi ("Equity Value")
2015E
110
11
-3
1
-1
-1
7
84%
6
2016E
120
12
-3
1
-1
-1
8
77%
6
2017E
130
13
-4
1
-1
0
9
71%
7
2018E  En verdivurdering basert på DCF metoden tar
140
for seg et selskaps kontantstrøm for en periode
14
(vanligvis 5 eller 10 år)
-4
1  Den estimerte kontantstrømmen gis et
-1
avkastningskrav, WACC. Dette er et vektet
0
10
avkastningskrav basert på gjelds- og
65%
egenkapitalnivået i selskapet
7
 Terminalverdien representerer verdien på
31
kontantstrømmene utover femårsperioden og er
derfor forbundet med enda større usikkerhet
enn den estimerte femårsperioden
10
2%
9%
65%
149
97
31
97
128
20
108
 Fremgangsmåten er å estimere en normalisert
kontantstrøm og neddiskontere denne mot
avkastningskravet, gitt en «evig» vekst (i vårt
eksempel er denne satt til 2% i året)
WACC
«Evig» vekstfaktor
Nåverdi av FCF (2014E-2018E)
2014E
100
10
-3
1
-1
-1
6
92%
6
0.5 %
7%
126
8%
105
9%
90
10%
77
11%
67
1.0 %
136
1.5 %
147
112
95
81
71
121
101
86
74
2.0 %
162
130
108
91
78
2.5 %
179
142
116
97
83
3.0 %
201
155
125
104
87
3.5 %
228
172
136
111
93
 Verdien man kommer frem til er
selskapsverdien («Enterprise Value») som
inkluderer både egenkapital og gjeld
 Trekker man fra nettogjelden som ligger i
selskapet får man egenkapitalverdien til
selskapet, det vil si verdien av aksjene
*(FCF*(1+g)/(WACC - g)
Page 12
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Verdivurdering basert på peers
EK verdi
EUR
EV
EUR
2013E
Royal Imtech N.V.
980
2,211
NA
11.0x
9.1x
NA
17.5x
13.1x
0.4x
0.4x
0.4x
Infratek ASA
115
172
10.2x
8.3x
7.2x
19.8x
10.9x
9.1x
0.5x
0.4x
0.4x
Quanta Services, Inc.
4,768
4,541
9.4x
7.8x
6.8x
11.9x
9.9x
8.8x
1.0x
0.9x
0.8x
VINCI SA
28,388
41,301
7.4x
7.1x
6.8x
11.4x
10.6x
10.2x
1.0x
1.0x
1.0x
735
1,057
8.4x
7.0x
6.2x
16.9x
13.0x
10.9x
0.9x
0.7x
0.7x
Median
8.9x
7.8x
6.8x
14.4x
10.9x
10.2x
0.9x
0.7x
0.7x
Average
Selskap X
8.9x
10
8.2x
11
7.2x
12
15.0x
9
12.4x
10
10.4x
11
0.8x
90
0.7x
100
0.7x
110
Selskapsverdi (EV)
89
85
82
130
109
112
80
74
77
Netto gjeld
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Egenkapitalverdi (EK)
69
65
62
110
89
92
60
54
57
Core
Selskap
Dycom Industries, Inc.
EV/EBITDA
2014E
2015E
2013E
EV/EBIT
2014E
2015E
2013E
EV/Sales
2014E
2015E
Kommentar
 Først gjøres en analyse hvor man kartlegger selskaper innenfor samme industri som har samme kontraktstruktur,
kundegrupper og margindrivere
 Eksemplet her er et selskap innenfor EL-installasjon
 EV/EBITDA og EV/EBIT er de to vanligste multiplene å vektlegge i verdivurderingen
 Ofte vil kjøper kreve en rabatt på mindre og/eller unoterte selskaper
Page 13
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Verdivurdering basert tidligere transaksjoner innenfor samme industri
Dato
Target
Beskrivelse
Land
Selskap X
Selskapsverdi (EV)
Nettogjeld
Egenkapital (EK)
Kjøper
EV
EV/
Sales
100
60
20
40
Page 14
EV/
EBITDA
11
97
20
77
EV/
EBIT
10
101
20
81
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Ulike kategorier kjøpere
Hvem er riktig for din bedrift?
Industrielle
Finansielle
 Store, industrielle aktører
 Private Equity fond; investerer
hovedsakelig i større modne
selskaper i form av en leveraged
buy-out (LBO)
 Konkurrenter
 Leverandører
 Kunder
 Andre aktører som søker
ekspansjon vertikalt i verdikjeden,
og/eller horisontalt innenfor
geografi, produkter eller lignende
Enkeltpersoner
 Ledelsen/ansatte (management
buy-out, MBO)
 «Business angels»
 Venture Capital fond; investerer
hovedsakelig i vekstselskaper
tidlig i en
kommersialiseringsfasen
 Andre investeringsselskaper
Page 15
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Bruk rådgiver i prosess!
Salgsprosessen
Gjennomgang av
selskapet og
prosessen
Forberede
markedsføring
 Definere mål
 Definere viktigste
salgsargumenter/
salgsstrategi
 Utvikle
markedsføringsstrategi
 Engasjere eksterne
rådgivere og utføre selgers
due diligence
 Utforme aksjesalgsavtale
 Forberede
markedsføringsmateriale
 Identifisere potensielle
kjøpere
 Skreddersy tilnærming til
potensielle kjøpere
 Avklare evt.
skattesprøsmål
Kjøpers gjennomgang
av selskapet
Markedsføring
 Kontakte mulige kjøpere
 Sende ut
konfidensialitetserklæring og
markedsførings materiale
 Forberede investor
presentasjon og salgsavtale
 Motta foreløpig indikasjon på
interesse
 Etablere datarom
 Velge ut mulige
kjøpere basert på:
Forhandlinger
 Bekreftelse av interesse
 Troverdighet
 Avgjøre hvilke parter
man vil gå videre med
 Pris
 Kontraktsforhandlinger
 Betingelser
 Ferdigstille salgsavtale
 Finansiell kapasitet
 Godkjennelse
konkurransemyndigheter
 Eier/selskapets
preferanser
 Due diligence
 Avslutning og
annonsering
Styring av informasjonsflyten
Antall deltakere i prosessen
Omfang av informasjon gitt til kjøpere
Teaser
Markedsføringsmateriale
Selgers due diligence
Datarom
Forhandlinger
Investor presentasjon/ Q&A
Bud
Page 16
Closing
Salgsavtale
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
SECTION
Appendix
Page 17
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Markets – Investment Banking
Utvalgte transaksjoner Advisory (M&A and ECM)
October 2013
September 2013
September 2013
July 2013
July 2013
June 2013
Private Placement
- Announced, not
completed
Vestas and
Mitsubishi JV
Accelerated
bookbuilding
Royal Unibrew
Demerger of YIT and subsequent
listing of Caverion
IPO
Deal
H: value
19.59
Deal value
Deal value
Deal value
Deal value
Deal value
DKK 11bn
EUR 600m
DKK 1.6bn
EUR 443m
EUR 1,865m
DKK 2.8bn
Financial Adviser to
Dong Energy
Financial adviser to
Vestas Wind Systems
Joint Bookrunner
Financial adviser to Royal
Unibrew
Sole financial adviser in he
demerger and Lead Manager in
the listing of Caverion
Joint Global
Coordinator &
Joint Bookrunner
June 2013
June 2013
June 2013
May 2013
May 2013
May 2013
Sale of ISS
Nordic Damage
Control
Merge of
Borgestad
Industries and
Borgestad
Sale of Logstor
Rights issue
Accelerated
bookbuilding
80% stake in
Widerøe’s
Flyveselskap
Place tombstone
here
V: 3.4
Damage Control
Deal value
Sale to
JV with
Deal value
Merger with
Sale to
Deal value
Acquisition of
Deal value
Deal value
Deal value
Not disclosed
NOK 239m
Not disclosed
SEK 514m
DKK 2.6bn
SEK 2bn
Financial
adviser to ISS
Group
Sole financial
adviser to
Borgestad
Finanial
adviser to sellers
Lead Manager
Joint Bookrunner
Financial adviser to
SAS
April 2013
March 2013
February 2013
Feburary 2013
December 2012
November 2012
Cardinal Foods
SF Bio and
FinnKino
60% stake in
ICA
Demerger of YIT
and Caverion
Wilhelm Stoll
Maschinenfabrik
Fortum’s smallscale hydro
power plants
Create
Create
Sale to
Deal value
tombstone
Deal value
Not disclosed
SEK 3bn
SEK 20bn
EUR 2.1bn
Fnancial adviser to
CapMan and Cardinal
Foods
Financial adviser to
Bonnier
Joint adviser
to Hakon Invest
Financial adviser to YIT
and Caverion
here
Sale of
Merger of
Deal value
Acquisition of
Deal value
Page 18
Demerger of
Caverion
Sale to
Deal value
tombstone
Deal value
Not disclosed
Not disclosed
here
Exclusive financial
adviser to seller
Sale to
Financial adviser to
Fortum
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Markets – Investment Banking
Utvalgte transaksjoner - Leveraged Loan
September 2013
July 2013
April 2013
March 2013
December 2012
December 2012
A-to-E
Refinancing &
recapitalisation
A-to-E
Refinancing &
recapitalisation
Add-on
acquisition
Refinancing &
Amend & Extend
Leveraged
buy-out
Leveraged
buy-out
Total loans
New term debt
Total
H: 1loans
Total senior loans
Total
H: 1loans
Total loans
NOK 8.6bn
EUR 255m
Not disclosed
DKK 20.925bn
Not disclosed
Not disclosed
Mandated lead arranger
Joint bookrunner & MLA
Joint MLA
Joint bookrunner & MLA
Joint mandated lead
arranger
Joint mandated lead
arranger
November 2012
August 2012
July 2012
May 2012
May 2012
April 2012
Amnedment &
restatement
Financing of
merger &
subsequent IPO
Leveraged
buy-out
Leveraged
buy-out
Leveraged
buy-out
Leveraged
buy-out
Total
H: 1loans
Total
H: 1loans
Total loans
Total loans
Total loans
Total loans
NOK 4,991m
Not disclosed
SEK 3.7bn
EUR 200m
SEK 10.1bn
NOK 2.2bn
Joint underwriter, Bookrunner
& MLA
Joint coordinator, joint
bookrunner & MLA
Joint bookrunner & MLA
Sole coordinator
Joint bookrunner & MLA
Underwriter & bookrunner
April 2012
January 2012
September 2011
September 2011
September 2011
March 2011
Leveraged
buy-out
Acquisition
facility
Leveraged
buy-out
Financing of
add-on
acquisition
Leveraged
buy-out
Leveraged
buy-out
Total
H: 1loans
Total loans
Total loans
Total loans
Total loans
Total loans
Not disclosed
EUR 245m
SEK 7.1bn
Not disclosed
EUR 279m
SEK 6.6bn
Joint MLA
Sole underwriter &
bookrunner
Underwriter
Mandated lead arranger
Joint bookrunner & MLA
Mandated lead arranger
Place tombstone
here
Place tombstone
here
V: 3.4
Place tombstone
here
Place tombstone
here
V: 3.4
Merger with
V: 3.4
Place tombstone
here
V: 3.4
V: 3.4
Label and
Processing
Page 19
Strictly private and confidential
5 november 2013
EIERSKIFTEALLIANSEN
Disclaimer
This document is provided on the express understanding that the information contained herein will be regarded and treated as strictly confidential.
Nordea Markets – Investment Banking (herein referred to as “Nordea”) is the name of the Investment Banking division of the Nordea Group, the parent company of which is Nordea Bank AB (publ). Nordea has
prepared this document for the sole use of the intended recipient referred to herein. This document, which is provided for information purposes only, does neither constitute a commitment to provide any form of
financing, product or service, nor a recommendation from Nordea to the recipient. This document should be considered solely in conjunction with any other written or verbal information provided by Nordea. The
views and other information provided herein are the current views of Nordea as of the date of this document and are subject to change without notice.
This document has been prepared based on limited access to information, which has not been independently verified. Nordea makes no representation, warranty or undertaking, expressed or implied, with respect
to, nor accept any liability or responsibility for, the accuracy, adequacy or completeness of the information contained herein or any further information supplied by Nordea, the actual effects and outcome of a
structure or transaction or financial estimates, as the case may be. This document does not purport to contain all of the information that may be required to evaluate any potential transaction and should not be
relied on in connection with any such potential transaction.
The recipient is acting for its own account, and it will make its own independent decisions to enter into any transaction and as to whether any transaction is appropriate or proper for it based upon its own judgment.
In particular, the recipient shall make its own risk analysis and other evaluations of relevance for the recipient’s decision to enter into any transaction. Nordea is not and does not purport to be an adviser as to legal,
taxation, accounting, regulatory matters, or other specialist or technical issues in any jurisdiction. The receipt of this document by any recipient is not to be taken as constituting the giving of investment advice by
Nordea to that recipient, nor to constitute such person a client of Nordea.
This document may not without the prior written consent from Nordea be used or reproduced, in whole or in part, for any other purpose, nor be furnished nor distributed to any persons other than those to whom
copies of this information package have been delivered by Nordea.
Page 20
Strictly private and confidential
5 november 2013
Download
Related flashcards

Banking

21 cards

Banking

30 cards

Finance

16 cards

Banks of Russia

30 cards

Payment systems

59 cards

Create Flashcards