Solstad Offshore ASA

advertisement
2014
KVARTALSRAPPORT
/ 4. KVARTAL
FINANCIAL REPORT
/ 4TH QUARTER
www.solstad.no
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
Solstad Offshore ASA
RAPPORT 4. KVARTAL 2014
REPORT 4TH QUARTER 2014
• Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601 mill)
• Driftsinntekter for 4. kvartal ble NOK 988 mill (NOK 896 mill)
• Kontantstrømmen fra driften (EBITDA 1) for året ble
NOK 1.717 mill (NOK 1.575 mill)
• EBITDA i 4. kvartal ble NOK 397 mill (NOK 356 mill)
• Utbytte for 2014 foreslås til NOK 3,50 pr aksje (NOK 5,-)
• Operating revenue for 2014 was NOK 3,834 million
(NOK 3,601 million)
• Operating revenue for the 4th quarter was
NOK 988 million (NOK 896 million)
• Cash flow from operations (EBITDA 1) for 2014 was
NOK 1,717 million (NOK 1,575 million)
• EBITDA for the 4th quarter was NOK 397 million
(NOK 356 million)
• Dividend for 2014 is proposed to NOK 3,50 per share
(NOK 5,00)
ØKONOMI OG FINANS
Driftsinntektene i 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601 mill), eksklusive
NOK 47 mill (NOK 36 mill) i netto salgsgevinster skip. Sammenlignet med
2013 er konsernets flåte redusert som følge av salg av to konstruksjonsserviceskip og to mindre ankerhåndteringsskip tidlig i perioden, mens
det er tatt levering av to konstruksjonsserviceskip i henholdsvis juni og
juli 2014. Alle tre segmenter som selskapet opererer i viser økte driftsinntekter sammenlignet med 2013. Økte inntekter i ankerhåndteringssegmentet skyldes hovedsakelig noe høyere rater og en vesentlig
styrking av USD mot NOK. I plattformsupply-segmentet knyttes inntektsøkningen til styrkingen av USD og GBP mot NOK. Konstruksjonsservicesegmentet er påvirket av høyere rater på enkelte kontrakter og kontrakter
for nevnte nybygg levert sommeren 2014, samt høyere USD-kurs.
ECONOMY AND FINANCE
Operating revenue for 2014 was NOK 3,834 million (NOK 3,601 million),
excluding net gain on sale of vessels of NOK 47 million (NOK 36 million).
Compared to 2013, the Group’s fleet is reduced by sale of two construction
service vessels and two smaller anchor handling vessel during the first
part of the year, while two construction service vessels were delivered
in June and July 2014 respectively. All three segments, where the
company operates, show higher revenue compared to 2013.The increased
revenue in the anchor handling segment is mainly due to higher rates
and significantly stronger USD against NOK. In the platform supply vessel
segment the increased revenue is due to stronger USD and GBP against
NOK. The construction service vessel segment is affected by improved
rates on certain contracts and contracts for the new buildings delivered
summer 2014, as well as higher USD exchange rates.
Driftskostnadene for året ble NOK 2.231 mill, som er en økning på NOK
91mill sammenlignet med 2013. Økningen kan spesielt knyttes til
prosjektrelaterte kostnader for DLB «Norce Endeavour».
Total operating costs were NOK 2.231 million in 2014, which is an
increase of NOK 91 million compared to 2013. The increase is primarily
connected to project related costs for DLB “Norce Endeavour”.
Driftsinntektene i 4. kvartal ble NOK 988 mill, mot NOK 896 mill i tilsvarende
periode i 2013. Økningen relaterer seg hovedsakelig til inntekter fra
nybygg levert i 2014, et bedre spotmarked i starten av kvartalet for
ankerhåndteringsskip og høyere vekslingskurs for USD og GBP.
Sammenlignet med 3. kvartal 2014 ble inntekten redusert med NOK
155 mill. Nedgangen skyldes hovedsakelig ferdigstillelse av et stort
prosjekt for DLB «Norce Endeavour», samt sesongrelatert nedgang i
spotmarkedet i Nordsjøen i siste halvdel av kvartalet.
Operating income for the fourth quarter 2014 was NOK 988 million,
compared to NOK 896 million for the same period in 2013. The increase
is mainly related to revenues from the new buildings delivered in 2014,
an enhanced spot market in the beginning of the quarter for anchor
handling vessels and higher USD and GBP exchange rates. Compared to
the third quarter of 2014 the revenues are reduced by NOK 155 million.
1
1
EBITDA – Driftsresultat før avskrivninger, justert for eventuelle salgsgevinster og andel
EBITDA tilknyttede selskap.
EBITDA – Operating result before depreciation adjusted for any gain on disposal and share
of EBITDA in associated companies.
2
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
Driftskostnadene i 4. kvartal var NOK 620 mill (NOK 569 mill).
Sammenlignet med 3. kvartal 2014 er driftskostnadene i 4. kvartal NOK
49 mill høyere.
The reduction is primarily due to the completion of a large project for the
DLB “Norce Endeavour”, and seasonal decline for the spot market in the
North Sea the last part of the quarter.
Kontantstrøm fra driften (EBITDA) for 2014 ble NOK 1.717 mill.
Tilsvarende tall for 2013 var NOK 1.575 mill. EBITDA i 4. kvartal ble NOK
397 mill (NOK 356 mill). Sammenlignet med 3. kvartal 2014 er EBITDA i
4. kvartal NOK 186 mill lavere.
Operating costs for the fourth quarter were NOK 620 million (NOK 569
million). Compared to the third quarter of 2014 the operating costs for
the fourth quarter were NOK 49 million higher.
Cashflow from operations (EBITDA) for 2014 was NOK 1,717 million.
EBITDA for 2013 was NOK 1,575 million. EBITDA for the fourth quarter
was NOK 397 million (NOK 356 million). Compared to third quarter of
2014 EBITDA in the fourth quarter was NOK 186 million lower.
Både USD (17%) og GBP (13%) har styrket seg vesentlig mot NOK i 4.
kvartal. Som følge av dette er det i kvartalet bokført netto urealisert
disagio på NOK 657 mill knyttet til selskapets langsiktige gjeld. Videre
er det inntektsført NOK 166 mill i realisert agio knyttet til selskapets
beholdninger i valuta. Målt mot kursene ved begynnelsen av året har
USD styrket seg med 22%, mens GBP har styrket seg med 15%. Basert
på dette er netto valutaeffekt på beholdninger og gjeld en disagio på
NOK 599 mill hittil i år.
Both the USD (17%) and the GBP (13%) has increased substantially
against NOK in the fourth quarter. As a result of this, an unrealized
currency loss of NOK 657 million has been posted in this quarter
relating to the company’s long term debt. Furthermore, NOK 165 million
has been posted as realized currency gain relating to the company’s
currency deposit. The exchange rate for USD is 22% higher compared to
the beginning of the year, while GBP is 15% higher. The net currency
effect on deposits and debt is a currency loss of NOK 599 million year
to date.
Konsernets resultat før skatt for 2014 ble et overskudd på NOK 224 mill
(NOK 541 mill). Resultat før skatt for 4. kvartal isolert ble et underskudd
på NOK 342 mill (overskudd NOK 83 mill), inklusiv et urealisert valutatap
på NOK 657 mill.
Markedsverdi på konsernets flåte pr 31.12.2014 var ca NOK 20 mrd.
Skipsverdiene har samlet hatt et verdifall på ca 2,5% siden halvårsskiftet.
Verdianslaget er gjort basert på certepartifrie skip (eksklusive skip
under bygging) og er et gjennomsnitt av tre megleranslag. Vesentlige
regnskapsestimater er knyttet til verdien og brukstiden for selskapets
skip som begge er forbundet med usikkerhet. Pr 31.12.2014 foreligger
det indikatorer på at konsernets eiendeler har falt i verdi. Det er derfor
foretatt nedskrivningsvurderinger etter IAS 36. Resultatet av de gjennomførte analyser er at det ikke er foretatt netto nedskrivning pr.
31.12.2014. Verdijustert egenkapital før skatt, justert for minoritetsinteresser, var NOK 9.350 mill ved utgangen av året. Dette utgjør NOK
242,- pr aksje mot NOK 240,- på samme tidspunkt i fjor. Regnskapsført
egenkapital ved utgangen av året var NOK 5.124 mill tilsvarende NOK
134 pr aksje.
The Group’s result before tax for 2014 is a profit of NOK 224 million
(NOK 541 million). The result before tax for the fourth quarter alone is a
loss of NOK 342 million (profit of NOK 83 million), including unrealized
currency loss of NOK 657 million.
The market value of the Group’s fleet at 31.12.2014 was approximately
NOK 20 billion. This valuation is based on the average of three broker
valuations on a charter free basis (exclusive of new building contracts).
The value adjusted equity before tax and excluding minority interests is
approximately NOK 9.350 million at the end of the year. This corresponds
to NOK 242,- per share, compared to NOK 240,- for the same period last
year. The value of the fleet has fallen by approximately 2,5% over the
last six months. Booked equity at 31.12.2014 was NOK 5,124 million or
NOK 134,- per share. As of 31.12.2014, indicators state that the Group’s
assets values have fallen. Impairment testing was therefore performed in
accordance with IAS 36. As a consequence of the performed analysis, no
net write downs are booked as per 31.12.2014.
I september 2014 ble det inngått en avtale om salg av ankerhåndteringsskipet «Normand Draupne». Skipet ble overlevert til ny eier i desember.
Transaksjonen medførte en regnskapsmessig gevinst på ca NOK 31
mill og en positiv likviditetseffekt på ca NOK 50 mill.
In September 2014, the Group entered a sale agreement for the anchor
handling vessel “Normand Draupne”. The vessel was delivered to a new
owner in December. A gain of approximately NOK 31 was booked as a result
of the transaction, which gave a positive cashflow effect of approximately
NOK 50 million.
FLÅTEN
Ved utgangen av kvartalet besto flåten av 47 heleide og deleide skip
hvorav 1 nybygg (CSV). Flåten hadde følgende sammensetning (inklusive
nybygg): 20 konstruksjonsserviceskip (CSV, inkl 1 Derrick Lay Barge
(DLB)), 18 ankerhåndteringsskip (AHTS) og 9 plattformsupplyskip (PSV).
THE FLEET
At the end of the quarter, the fleet consisted of 47 wholly owned or
partly owned vessels, including 1 new build (CSV). The fleet, including
the new builds, consisted of: 20 Construction Service Vessels (CSV, incl.
1 Derrick Lay Barge (DLB)), 18 Anchor Handling Vessels (AHTS) and 9
Platform Supply Vessels (PSV).
Flåten opereres og administreres fra kontorer i Skudeneshavn,
Aberdeen, Rio de Janeiro, Singapore og Perth. Av disse opererer for tiden
10 på brasiliansk kontinentalsokkel, 5 i Mexicogulfen, 1 i Australia, 6 i
Asia, 3 i Svartehavet, 3 Vest Afrika, 2 i Middelhavet mens de øvrige 16
3
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
skipene opererer i Nordsjøområdet. I tillegg administreres oppfølgingen
av et nybygg (CSV), med levering sommeren 2016, fra Skudeneshavn.
The fleet is operated and managed from offices in Skudeneshavn,
Aberdeen, Rio de Janeiro, Singapore and Perth, Of these, 10 are operating
on the Brazilian Continental Shelf, 5 in the Gulf of Mexico, 1 in Australia,
6 in Asia, 3 in the Black Sea, 3 in West Africa, 2 in the Mediterranean,
with the remaining 16 vessels operating in the North Sea area. In addition,
one new build (CSV) is managed from Skudeneshavn with delivery
during the summer of 2016.
5 av selskapets skip er for tiden lagt i opplag hvorav 3 AHTS’er og 2
CSV’er. Sistnenvte 2 CSV’er vil påbegynne faste sesong kontrakter
primo 2. kvartal 2015.
MARKEDET
Selskapets resultater har, over lengre tid, vært preget av god kontraktsdekning for skipene, især for CSV’ene. Konsernets flåte hadde ved inngangen til 2015 faste kontrakter for ca. NOK 3,1 milliard for inneværende
år. Inklusive befrakters opsjoner, er verdien av inngåtte kontrakter for
2015 ca. NOK 3,5 milliard. Målt i dager er kontraktsdekningen 57% for 2015
og 67% inklusive opsjoner. For 2016 er tilsvarende dekning henholdsvis
31% og 49%.
5 of the Group’s vessels are at the moment in lay-up; 3 AHTS’s and 2
CSV’s. The latter 2 CSV’s will commence firm seasonal contracts primo
second quarter of 2015.
THE MARKET
The company results have over a longer period been influenced by a
good contract coverage for the fleet, in particular the CSV’s. At the
beginning of 2015, the Group’s fleet had firm contracts for approximately
NOK 3,1 billion for this year. Including charterers options, the contract
value for 2015 is approximately NOK 3,5 billion. Contract coverage in
days is 57% for 2015 and 67% including options. For 2016, the contract
coverage is 31% and 49% respectively.
Det bratte fallet i oljeprisen i siste halvdel av 2014, kombinert med
effekten av sanksjonene mellom EU/USA og Russland og ikke minst den
usikre situasjonen i Petrobras har endret markedsbildet i negativ retning i løpet av forholdsvis kort tid. E&P (Exploration & Production)
budsjettene til oljeselskapene er vesentlig redusert for 2015 sammenlignet med 2014 og det resulterer i prosjekter kanselleres eller utsettes
og at riggaktiviteten blir redusert. Solstad forventer at markedene
påvirkes av dette i 2015 og 2016.
The steep fall in the oil price the latter half of 2014, combined with the
effect of sanctions between EU/US and Russia and, not least, the uncertain
situation in Petrobras have changed the market outlook in a negative
direction during a rather short period of time. E&P (Exploration &
Production) budgets of the oil companies are considerably reduced for
2015 compared to 2014 with the result of several cancelled or postponed
projects and reduced rig activity. Solstad expects that the markets will
be impacted by this situation in 2015 and 2016.
SELSKAPS- OG AKSJONÆRFORHOLD
Styret vil foreslå at det utbetales et utbytte på NOK 3,50 per aksje for
2014.
Pr i dag har selskapet 2.869 aksjonærer, og ca. 11% av aksjene er eid av
utenlandske aksjonærer. Selskapet er notert på Oslo Børs og markedsverdi er p.t. ca. NOK 2.400 mill. Selskapets beholdning av egne aksjer pr
24.02.2015 var 489.650 aksjer.
THE COMPANY AND ITS SHAREHOLDERS
The Board proposes dividends at NOK 3,50 per share for 2014.
The company currently has 2,869 shareholders with approximately
11% owned by foreign investors. The Company is listed on the Oslo
Stock Exchange with a market value of approximately NOK 2,400 mill.
The company’s holdings of own shares per 24.02.2015 was 489.650
shares.
Skudeneshavn 24. februar 2015
Terje Vareberg
Chairman
Ketil Lenning
Board Member
Anette Solstad
Board Member
Toril Eidesvik
Board Member
Anders Onarheim
Board Member
Lars Peder Solstad
Chief Executive Officer
4
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP /
CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
2014 20132014 2013
01.10-31.12 01.10-31.1201.01-31.12 01.01-31.12
Netto fraktinntekter / Net freight income
987 763
895 894
3 833 583
3 600 693
Salgsgevinster / Gain on sale assets
30 806
0
46 591
36 453
Sum fraktinntekter og salgsgevinster / Total freight income and gain on sale of assets
1 018 569
895 894
3 880 173
3 637 146
Personalkostnader / Crew expenses
-373 719
-354 622
-1 394 113
-1 397 434
Andre driftskostnader / Other operating expenses
-246 668
-214 195
-836 460
-742 634
Driftsresultat før avskrivninger / Operating result before depreciations
398 182
327 076
1 649 600
1 497 078
Ordinære av- og nedskrivninger / Ordinary depreciation and write-downs
-126 593
-100 899
-461 828
-431 367
Andel resultat felleskontrollert virksomhet / Result JV
20 027
3 641
82 194
57 207
Driftsresultat / Operating result
291 616
229 818
1 269 966
1 122 918
Andel resultat tilknyttede selskap/ Result associated companies
-1 778
-276
876
6 120
Annen renteinntekt / Other interest income
9 140
2 779
20 860
6 658
Andre finansinntekter / Other financial income
16 847
890
59 273
73 414
Realisert agio/disagio / Realised currency gain/loss
165 531
-20 030
165 059
-6 945
Urealisert agio/disagio / Unrealised currency gain/loss
-657 351
-22 137
-763 792
-159 396
Annen rentekostnad / Other interest charges
-96 829
-115 558
-436 792
-449 176
Annen finanskostnad / Other financial charges
-69 376
7 259
-91 494
-52 416
Resultat finansposter/Net financing
-633 815
-147 073
-1 046 010
-581 740
Resultat før skattekostnad / Ordinary result before taxes
-342 199
82 745
223 956
541 178
Skattekostnad på ordinært resultat / Taxes ordinary result
-21 185
-51 527
-32 858
-56 409
RESULTAT / RESULT
-363 385
31 218
191 098
484 769
Totalresultat / Other comprehensive income
Omregningsdifferanser valuta / Exchange differences on translating foreign operations
198 572
13 370
216 784
76 827
Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg / Available-for-sale financial assets
-90
77
-93
81
Aktuarial gevinst -tap (-) /Actuarial gain -loss (-)
-20 085
-9 664
-20 085
-9 664
TOTALRESULTAT / TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
-184 988
35 002
387 705
552 013
Resultat henført til: / Result attributable to:
Minoritetsinteresser / Minority share
-42 700
-3 970
-38 298
-6 221
Majoritetsinteresser / Majority share
-320 685
35 189
229 396
490 990
Resultat pr aksje/utvannet resultat pr aksje / Earnings per share/Diluted earnings per share
-8,38
0,92
5,99
12,77
Totalresultat henført til: / Total comprehensive income attributable to:
Minoritetsinteresser / Minority share
-42 700
-3 970
-38 298
-6 221
Majoritetsinteresser / Majority share
-142 287
38 972
426 003
558 234
EBITDA
396 634
356 477
1 716 567
1 574 900
Totalresultat pr aksje/utvannet resultat pr aksje /Comprehensive income per share/Diluted earnings per share
-3,72
1,01
11,12
14,49
Antall aksjer (1.000) / No. of shares (1.000)
38 250
38 445
38 324
38 515
5
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
SAMMENDRATT BALANSE /
CONDENCED BALANCE SHEETS
2014
2013
31.12
31.12
EIENDELER / ASSETS
Anleggsmidler / Fixed Assets
Utsatt skattefordel / Deferred tax assets
62 038
58 934
Varige driftsmidler / Tangible fixed assets
14 773 404
12 136 612
Investering i TS og FKV / Investment in assosiated companies and JV’s
390 536
309 531
Finansielle anleggsmidler / Financial fixed assets
65 158
99 572
Sum anleggsmidler / Total fixed assets
15 291 136
12 604 650
Omløpsmidler / Current Assets
Beholdninger / Stocks
61 188
68 893
Fordringer / Receivables
1 088 293
975 499
Markedsbaserte investeringer / Shares
382
475
Bankinnskudd, kontanter og lignende / Deposits, cash, etc
1 320 736
1 239 864
Sum omløpsmidler / Total current assets
2 470 599
2 284 730
Eiendeler holdt for salg / Assets held for sale
0
135 754
SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS
17 761 735
15 025 133
EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES
Egenkapital / Equity
Innskutt egenkapital / Paid-in equity
1 842 227
1 842 726
Annen egenkapital / Other equity
3 371 112
3 160 846
Minoritetsinteresser / Minority interests
-89 013
-49 296
Sum egenkapital / Total equity
5 124 325
4 954 275
Gjeld / Liabilities
Avsetning for forpliktelser / Long-term provisions
171 873
106 446
Annen langsiktig gjeld / Other long-term debt
334 555
161 099
Gjeld til kredittinstitusjoner / Debt to credit institutions
10 146 125
7 539 122
Sum langsiktig gjeld / Total long-term debt
10 652 553
7 806 668
Kortsiktig gjeld / Current liabilites
Kassakreditt / Bank overdraft
121 908
90 933
Kortsiktig del av langsiktig gjeld / Current portion of long-term debt
1 072 112
1 631 593
Annen kortsiktig gjeld / Other current liabilities
790 837
541 665
Sum kortsiktig gjeld / Total current liabilities
1 984 856
2 264 190
Sum gjeld / Total liabilities
12 637 410
10 070 858
SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
17 761 735
15 025 13
6
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
NOTER TIL SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP /
NOTES TO CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
NOTE 1 - GENERELT / GENERAL
Solstad Offshore ASA er hjemmehørende i Skudeneshavn, Norge. Konsernet driver rederivirksomhet med hovedvekt på drift og eie av offshore service- og konstruksjonsskip, og er notert på Oslo Børs. Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som siste årsregnskap (endringer i IFRS i 2014 har ikke hatt
betydelig effekt), og i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting.
Solstad Offshore ASA has its head office in Skudeneshavn, Norway. The main activities of the company are operation and ownership of offshore service and construction
vessels. The Group is listed on Oslo Stock Exchange. The quarterly accounts are prepared using the same accounting principles as last year’s accounts (changes in IFRS
in 2014 did not have significant effect) and in compliance with IAS 34 Interim Financial Reporting.
NOTE 2 - SEGMENTRAPPORTERING / REPORTING PER SEGMENT
2014 2013 2014 2013
01.10-31.12 01.10-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12
Driftsinntekter pr skipstype / Net freight income per type of vessel
AHTS
356 641
284 332
1 352 640
1 260 806
PSV
121 649
132 931
478 615
454 250
CSV
509 473
460 065
2 002 327
1 794 265
Annet / Other
Sum driftsinntekter / Total operating result
987 763
877 328
3 833 583
3 509 321
2014
2013
2014
2013
01.10-31.12 01.10-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12
Driftsresultat pr skipstype / Operating result per type of vessel
AHTS
115 055
21 479
430 235
305 843
PSV
14 407
38 500
85 327
83 387
CSV
111 509
166 381
626 365
640 755
Annet / Other
-188
-182
-745
-727
Sum driftsresultat / Total operating result
240 783
226 178
1 141 182
1 029 259
Virksomheten er fordelt i tre driftssegmenter basert på forskjellige skipstyper; ankerhåndteringsskip (AHTS) som leverer tjenester knyttet til flytting og oppankring av
blant annet borerigger og andre innretninger til havs, plattformsupply skip (PSV), som typisk brukes til transport av materiell til og fra offshore installasjoner og konstruksjonsservice-skip (CSV), som leverer tjenester i forbindelse med utbygging av installasjoner over og under vann. Alle tall er justert for evt gevinster/ -tap ved salg av skip.
The business is divided into three operating segments based on the different types of vessels; anchor-handling vessels (AHTS) delivering services related to rig moves
and anchoring of rigs and other devices at sea, platform supply vessels (PSV) typically used to transportation of material to offshore installations and construction service
vessels (CSV) delivering services relating to development of both sub sea and floating installations. All figures are adjusted for gain or loss from sale of vessels.
NOTE 3 - EBITDA
2014
2013
2014
2013
01.10-31.12 01.10-31.12 01.01-31.12 01.01-31.12
Netto fraktinntekter/Net freight income
987 763
877 328
3 833 583
3 509 321
Fraktinntekter fra FKV/Freight income from JV
56 739
37 370
197 896
170 251
Sum fraktinntekter/Total Freight income
1 044 503
914 698
4 031 479
3 679 573
Driftskostnader/Opreating cost
620 387
540 072
2 230 573
2 038 517
Driftskostnader fra FKV/Operating cost from JV
27 482
18 149
84 339
66 155
Sum driftskostnader/Total operating cost
647 869
558 222
2 314 912
2 104 673
EBITDA
396 634
356 477
1 716 567
1 574 900
EBITDA defineres som ”Driftsresultat før avskrivninger justert for andel EBITDA fra felleskontrollert virksomhet (FKV) og salgsgevinster/ -tap.
EBITDA is defined as ”Operating result before depreciation adjusted for share of EBITDA from joint ventures (JV’s) and gain/ loss on disposals.
7
4TH QUA RTER 2 0 1 4
NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER / FIXED ASSETS
Inngående balanse (1) / Opening balance (1)
Tilgang / Additions
Overført / Transferred
Avgang / Disposals
Omregningsdifferanse / Translation adjustment
Avskrivning / Depreciation
Utgående balanse / Closing balance
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
Skip / Vessels
Nybygg / New builds
Annet / Other
12 216 243
37 299
18 824
2 449 389
199 589
11 810
57 964
-57 964
-263 239
-354
564 810
860
-454 394
-7 434
14 570 773
178 925
23 706
Sum / Total
12 272 366
2 660 788
-263 593
565 670
-461 828
14 773 404
Skip avskrives lineært over 20 år til en restverdi som tilsvarer 50% av opprinnelig kostpris, justert for endringer i skipenes markeds-/ meglerverdi, slik at verdien av et
20 år gammelt skip tilsvarer meglerverdi. Andre driftsmidler avskrives med satser på 10-25%.
Konsernet tok levering av CSV’en Normand Reach i juni 2014. Skipets totale kostpris ble NOK 647 mill. I juli 2014 ble CSV’en Normand Vision overlevert fra verft. Skipet
hadde en total kostpris på NOK 1,4 mrd. Siden starten av året har konsernet solgt og levert 4 skip, tre mindre AHTS’er og en eldre CSV, for totalt NOK 325 mill.
Vessels are depreciated over 20 years to a residual value equal to 50% of the original cost, adjusted for changes in the vessels’ market / broker value, so the value of
a 20 year old ship corresponds broker value. Other assets are depreciated at rates of 10-25%.
The Group took delivery of the CSV Normand Reach in June 2014. The vessels total cost price was NOK 647 million.In July 2014 the CSV Normand Vision was delivered
from the yard. Total cost price wan NOK 1,4 billion. Since the beginning of the year the Group has sold and delivered 4 vessels, three smaller AHTS’s and one older CSV,
for the total of NOK 325 million.
1) Inkludrerer Eiendeler holdt for salg (NOK 135,7 mill) / Includes Asset held for sale (NOK 135,7 million).
NOTE 5 - INVESTERING I TS OG FKV / INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES AND JV
Konsernet hadde følgende aksjer og andeler i felleskontrollert virksomhet (FKV) og tilknyttede selskaper (TS):
The Group had the following shares in joint ventures (JV) and associated companies (AC):
TS / AC
Deep Well AS (24%)
Solstad Offshore Crewing Services Philippines (25%)
FKV / JV
Normand Installer SA (50%)
PT Meratus Solstad Offshore (49%)
Normand Oceanic AS (50%)
Normand Oceanic Chartering AS (50%)
Inngående balanse / Opening balance
Andel resultat hittil i år / Share of result year to date
Andre justeringer / Other adjustments
Utgående balanse / Closing balance
TS / AC
38 967
876
3 480
43 323
FKV / JV
270 564
82 194
-5 545
347 213
8
SUM / TOTAL
309 531
83 070
-2 065
390 536
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
NOTE 6 - RENTEBÆRENDE GJELD / INTEREST BEARING DEBT
Langsiktig gjeld / Long term debt
Kortsiktig del av langsiktig gjeld / Current portion of long term debt
Kortsiktig gjeld / Current debt
Rentebærende gjeld / Interest bearing debt
Sum gjeld / Total debt
Bankinnskudd / Bank deposits
Netto rentebærende gjeld / Net interest bearing debt
2014
31.12
10 480 680
1 072 112
121 908
11 674 700
2013
31.12
7 700 222
1 631 593
90 933
9 422 747
11 674 700
1 320 736
10 353 964
9 422 747
1 239 864
8 182 883
Rentebærende gjeld fordelte seg med 43% NOK, 45% USD og 12% GBP. Ved utgangen av kvartalet var det inngått 1-4 års rentesikringsavtaler for ca. 39% av samlet
langsiktig gjeld. Videre er deler av gjelden i NOK og GBP, gjennom finansielle instrumenter, knyttet opp mot USD, slik at reell gjeldseksponering er 40% NOK, 48% USD
og 12% GBP.
Økning i langsiktig gjeld i løpet av året skyldes låneopptak i forbindelse med overtakelse av to nybygg, samt refinansiering av obligasjonslån.
Long-term debt is divided as follows: 43% NOK, 45% USD and 12% GBP. At the end of the first quarter, 1-4 year hedging agreements were in place for around 39% of the
total long-term debt. Furthermore, some of the NOK and GBP debt is linked to the USD through financial instruments so that actual debt exposure is 40% NOK, 48% USD
and 12% GBP.
The increase in long-term debt during the year relates to financing of two vessels delivered from yard, and refinancing of bond loan.
NOTE 7 - SKATTEKOSTNAD / TAX EXPENSE
Konsernets virksomhet er i hovedsak underlagt norsk rederibeskatning. Beregnet skattekostnad består således hovedsakelig av skatt på operasjoner utført i utlandet
som medfører stedbunden, lokal skatteplikt. Skattekostnaden er basert på beste estimat.
The Group’s operations are mainly subject to Norwegian tonnage tax. Estimated tax thus consists mainly of taxes on operations conducted abroad involving sedentary,
local taxation. The tax is based on the best estimate.
NOTE 8 - ENDRING AV SAMMENLIGNBARE TALL / CHANGE IN COMPARATIVE FIGURES
Fra og med juli 2014 har konsernet endret klassifisering av inntekter knyttet til bespisning og overnatting for kundenes personell.Slik inntekt blir nå presentert sammen
med øvrige inntekter, mens den tidligere ble presentert som kostnadsreduksjon.Sammenlignbare tall er endret tilsvarende, med effekt som vist i tabellen under.
From July 2014 the Group has changed classification of revenues relating to meals and bedding for client’s personnel. Such revenues are now presentet together with
other income, while it was earlier presented as a reduction of cost.Comparative figures are changed accordingly, with effects as shown in the table below.
20132013
01.10-31.12
01.01-31.12
Netto fraktinntekter / Net freight income
18 566
91 371
Personalkostnader / Crew expenses
18 566
91 371
9
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
KONTANTSTRØMOPPSTILLING / CASHFLOW STATEMENTS
20142013
31.1231.12
KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER / CASH FLOW FROM OPERATIONS
Resultat før skattekostnad / Result before tax
Periodens betalte skatter / Taxes payable
Ordinære av- og nedskrivninger / Ordinary depreciation and write downs
Tap/gevinst vedr. langsiktige eiendeler / Loss/ gain long-term assets
Effekt av endring i pensjonsmidler / Effect of change in pension assets
Verdiendring finansielle instrumenter / Change in value of financial instruments
Urealisert valutagevinst/tap / Unrealised currency gain/loss
Endringer i beholdninger, debitorer og kreditorer / Change in short-term receivables/payables
Endring i tidsavgrensningsposter / Change in other accruals
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Net cash flow from operation
(A)
KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER / CASH FLOW FROM INVESTMENTS
Investert i langsiktige eiendeler / Investment in tangible fixed assets (vessels) Utbetaling periodisk vedlikehold / Payment of periodic maintenance
Vederlag langsiktige eiendeler / Sale of fixed assets (vessels)
Inn/Utbetaling av langsiktige fordringer / Payment of long-term receivables
Investert i aksjer/andeler / Investments in other shares/interests
Realisasjon av aksjer/ andeler / Investments in other shares/interests
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Net cash flow from investments
(B)
KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER / CASH FLOW FROM FINANCING
Inn/utbetaling fra minoritetsinteresser / Payment to minority interests
Utbetaling av utbytte / Payment of dividends
Kjøp/ salg egne aksjer / Purchase/sale treasury shares
Opptrekk/ nedbetaling (-) kassakreditt / Bank overdraft
Opptak av gjeld / Long-term debt
Nedbetaling av gjeld / Repayment of long-term debt
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Net cash flow from financing
(C)
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter / Net change in cash and cash equivalents
(A+B+C)
Beholdning av kontanter og kontantekv. pr. 01.01. / Cash and cash equivalents at 01.01.
Beholdning av kontanter og kontantekv. per Balance date / Cash and cash equivalents at as per balancedate
10
223 956
541 178
-22 647
461 828
-130 167
-2 424
71 797
805 321
140 851
-34 189
1 514 325
-54 420
431 370
-126 802
-5 643
44 263
240 128
-271 818
-87 545
710 710
-2 413 994
-246 794
324 814
30 633
-13 570
800
-2 318 110
-150 083
-145 254
511 923
-24 826
-27 735
32 049
196 075
-1 419
-191 511
-24 725
30 974
3 348 193
-2 276 855
884 658
-98 481
-96 705
-27 485
25 995
1 737 693
-2 015 042
-474 026
80 872
1 239 864
1 320 736
432 759
807 105
1 239 864
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
EGENKAPITALOPPSTILLING / STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
(NOK 1.000)
Egenkapital 01.01.2014 / Equity 01.01.2014
Aksje-
kapital /
Egne
Overkurs
aksjer /
Share Treasury
capitalshare
77 375
-484
Annen innskutt
egenkapital /
Omregnings-
differanse /
Verdi-
reguleringer /
Share
Other paid-in
Translation
premium
capital adjustments
1 654 186
111 648
Value
changes
Other
equity
Sum majoritets-
interesser /
Minoritets-
interesser /
Total majority
shares
Sum
Egenkapital /
Minority
shares
Total
equity
46
3 178 455
5 003 572
-49 296
4 954 275
Periodens resultat / Annual result
229 396
229 396
-38 298
191 098
Aktuarial gevinst (tap) / Actuarial gain/ loss (-) -20 085
-20 085
-20 085
216 784
216 784
216 784
Omregningsdifferanser / Translation adjustments
-17 655
Annen
egenkapital /
Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg /
Value changes in assets available for sale
Totalresultat / Comprehensive income
0
Kjøp/Salg egne aksjer/ Purchase/sale treasury shares
0
0
0
0
-93
0
0
-495
-24 229
Utbetalt utbytte/ overskudd / Paid divided/ surplus
-193 437
-93
426 003
-38 298
-24 725
-193 437
-1 419
-93
387 705
-24 725
-194 856
Ikke utbetalt utbytte egne aksjer /
Unalloc. dividend on treasury shares
Egenkapital 31.12.2014 / Equity 31.12.2014
77 375
-979
1 654 186
111 648
199 130
-47
1 926
3 172 025
1 926
5 213 338
-89 013
1 926
5 124 325
-35
2 918 192
4 666 874
-41 941
4 624 933
Periodens resultat / Annual Result
Egenkapital 01.01.2013 / Equity 01.01.2013
77 375
-11
1 654 186
111 648
490 990
490 990
-6 221
484 769
Aktuarial gevinst (tap) / Actuarial gain/ loss (-) -9 664
-9 664
-9 664
76 827
76 827
76 827
Omregningsdifferanser / Translation adjustments
-94 481
Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg /
Value changes in assets available for sale
Totalresultat / Comprehensive income
0
Kjøp/Salg egne aksjer / Purchase/sale treasury shares
0
0
0
0
81
0
0
-473
-27 011
Utbetalt utbytte/ overskudd / / Paid divided/ surplus
-194 065
81
558 234
-6 221
-27 485
-194 065
-1 135
81
552 013
-27 485
-195 200
Ikke utbetalt utbytte egne aksjer /
Unalloc. dividend on treasury shares
Egenkapital 31.12.2013 / Equity 31.12.2013
77 375
-484
1 654 186
111 648
11
-17 655
46
13
3 178 455
13
5 003 572
-49 296
13
4 954 275
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
THE FLEET
P E R F E B R U AR 2 0 1 5
Built year
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
HP
DWT
Deck
m2
Winch
power
Bollard
pull
A-frame
Cap. t.
Constr.
crane t.
DP
class
Cabin
cap.
Dry
bulk
CSV
Normand TBN 2016
39 600
16 500
2 500
900
3
180
Normand Reach
2014
20 944
4 750
1 300
250
3
100
Normand Vision
2014
28 200
12 000
2 100
400
3
140
Normand Oceanic
2011
26 000
11 300
2 100
400
3
140
Normand Pacific
2010
20 560
4 500
1 000
200
3
120
Normand Baltic
2010
12 000
4 100
1 000
100
2
69
NorCE Endeavor
2011
N.A.
18 000
3 300
1100
280
Normand Subsea
2009
21 000
6 100
750
150
2
90
Nor Australis
2009
5 500
2 500
780
70
2
120
Nor Valiant
2008
5 500
3 100
700
50
2
120
Normand Seven 2007
26 000
10 000
2 000
250
3
100
Normand Installer
2006
31 500
8 600
1 300
500
308
350
250
3
102
Normand Commander
2006
10 197
4 305
800
100
2
100
Normand Fortress
2006
10 197
4 300
800
140
2
100
Normand Flower
2002
10 600
4 500
960
150
3
85
Normand Mermaid
2002
11 000
4 000
780
100
3
69
Normand Cutter
2001
22 000
10 000
1 800
120
60
300
2
102
Normand Clipper
2001
22 000
10 000
1 800
120
60
250
2
114
Normand Pioneer
1999
27 800
5 000
1 000
500
286
150
140
2
75
Normand Progress
1999
27 800
5 000
1 000
500
304
250
100
2
70
LARGE AHTS Normand Ranger
2010
28 000
4 250
750
500
280
2
60
X
Normand Prosper
2010
32 000
5 000
800
500
338
2
70
Normand Ferking
2007
20 000
5 000
700
500
250
2
32
X
Normand Titan
2007
16 092
2 600
510
400
187
2
28
X
Normand Master
2003
23 500
3 700
600
500
282
150*
2
52
Normand Mariner
2002
23 500
3 700
600
500
282
150*
2
52
Normand Ivan
2002
20 000
4 140
600
500
240
250*
2
52
X
Normand Borg
2000
16 800
2 873
570
500
202
1
35
X
Normand Atlantic
1997
19 400
4 200
560
500
220
2
50
X
Normand Neptun
1996
19 400
4 200
560
500
222
2
40
X
SMALLER AHTS
Nor Chief 2008
10 800
2 100
450
300
140
2
40
X
Nor Spring
2008
8 000
2 600
500
200
111
50
20
2
60
X
Nor Captain 2007
10 880
2 300
450
300
143
2
40
X
Nor Tigerfish
2007
5 500
1 650
475
150
70
50
30
2
60
X
Nor Star
2005
5 500
1 860
475
150
71
2
42
X
Normand Skarven
1986
13 000
2 500
570
250
156
2
21
X
Normand Jarl
1985
12 000
2 000
536
300
150
1
35
X
Normand Drott
1984
12 000
2 000
536
300
148
-
30
X
PSV
Normand Arctic
2011
10 500
4 900
1 000
2
28
X
Normand Vibran
2008
5 310
3 240
680
2
18
X
Normand Corona
2006
8 931
4 100
941
2
24
X
Normand Trym
2006
5 310
3 240
680
1
16
X
Normand Aurora
2005
10 000
4 900
960
2
25
X
Normand Skipper
2005
9 500
6 400
1 220
2
23
X
Normand Flipper
2003
9 000
4 500
960
2
17
X
Normand Vester
1998
10 300
4 590
956
2
37
X
Normand Carrier
1996
10 300
4 560
956
2
37
X
Other
equipment
5
1,4
1
2
2
1,2,3
1,2,3
2
2
1,2
2
1,2,3
1,2,3
1
1
1
1
1
1,2,3
1,2,3
1,2,3
2,3
2,3
2
2,3
2,3
Explanation:
1) Firefighting / Fi-Fi
2) Oil resque
3) Standby / Resq
4) Diving system
5) 150 T pipelay system for 48’’ pipes
* A-Frame shared
12
4TH QUA RTER 2 0 1 4
S O L S T A D O F F S HO R E A S A
CONTRACT COVERAGE
P E R F E B R U AR 2 0 1 5
201520162017 2018
Vessel name
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CSV
Normand TBN
Normand Reach
Normand Vision
Normand Oceanic
Normand Pacific
Normand Baltic
Norce Endeavour
Normand Subsea
Nor Australis
Nor Valiant
Normand Seven Normand Installer
Normand Commander
Normand Fortress
Normand Flower
Normand Mermaid
Normand Cutter
Normand Clipper
Normand Pioneer
Normand Progress
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
LARGE AHTS Normand Ranger
Normand Prosper
Normand Ferking
Normand Titan
Normand Master
Normand Mariner
Normand Ivan
Normand Borg
Normand Atlantic
Normand Neptun
31
32
33
34
35
36
37
38
SMALLER AHTS
Nor Chief Nor Spring
Nor Captain Nor Tigerfish
Nor Star
Normand Skarven
Normand Jarl
Normand Drott
39
40
41
42
43
44
45
46
47
PSV
Normand Arctic
Normand Vibran
Normand Corona
Normand Trym
Normand Aurora
Normand Skipper
Normand Flipper
Normand Vester
Normand Carrier
3Q
4Q
Some of the charterparties include clauses which under certain conditions gives the charter the right to cancel.
Contract
Charters option
Under construction
13
HEAD OFFICE:
SOLSTAD OFFSHORE ASA
Nesavegen 39, 4280 Skudeneshavn
Postboks 13, 4297 Skudeneshavn, NORWAY
Tel: +47 52 85 65 00. Fax: +47 52 85 65 01
Mail: [email protected]
BRANCH OFFICES:
SOLSTAD OFFSHORE (UK) LTD.
3rd. Floor, Salvesen Tower
Blaikies Quay, Aberdeen AB 11 5PW, UNITED KINGDOM
Tel: +44 1224 560 280. Fax: +44 1224 560 281
Mail: [email protected]
SOLSTAD OFFSHORE LTDA.
Rua Lauro Muller 116, Suite 2401 - Torre do Rio Sul
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-160 BRASIL
Tel: +55 21 3544-0040/41. Tel: +55 21 8176-3180
Mail: [email protected]
SOLSTAD OFFSHORE ASIA PACIFIC LTD.
1A International Business Park #06-01,
SINGAPORE 609923
Tel: +65 6319 8799. Fax: +65 6319 8783
Mail: [email protected]
SOLSTAD OFFSHORE PTY LTD.
Level 1, Colord House, 33 Colin Street,
West Perth, AUSTRALIA 6005
Tel: +61 8 9481 0161
SOLSTAD OFFSHORE CREWING SERVICES PHILIPPINES, INC.
3rd Floor Volvo Building, 2272 Chino Roses Ave.,
Makati City, Philippines 1232
Tel: +63 2 4641400
Mail: [email protected]
www.solstad.no
Download
Related flashcards

Finance

14 cards

Banking

21 cards

Payment systems

18 cards

Banking

30 cards

Payment systems

59 cards

Create Flashcards